Slutrapport Hassela Movement projektperiod

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Hassela Movement projektperiod 140701-141231"

Transkript

1 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum Vår referens Ulrika Määttä Lagerlöf Sekreterare Tjänsteskrivelse Slutrapport Hassela Movement projektperiod GYVF Sammanfattning Hassela Movement är ett arbetsmarknadsprojekt inom ESF (programområde 2), som startade i januari Efter en lyckad projektperiod med bra resultat beviljades projektet förlängning på 6 månader ( ) av ESF. Hassela Helpline beviljades medfinansiering till projektförlängningen från Malmö stad med 300 tkr för perioden Föreliggande ärende avser Hassela Helplines slutrapport avseende perioden Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömer att projektet har uppnått bra resultat. Förlängningen av projektet komplettererar väl Malmö stads insatser för ungdomar och svarar mot stadens arbetsmarknadspolitiska mål, särskilt unga arbetslösa. Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att lägga Hassela Helplines slutrapport till handlingarna Beslutsunderlag Ansökan från Hassela Movement Begärda kompletteringar G-Tjänsteskrivelse AGVN AU Slutrapport Hassela Movement Hassela Movement slutrapport Bilaga 1 Hassela Movement resultatrapport Beslutsplanering Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden Ärendet Hassela Helpline har bedrivit arbetsmarknadsprojektet Hassela Movement inom ESF (programområde 2, ökat arbetskraftutbud), som startade i januari Efter en lyckad projektperiod med bra resultat beviljades projektet förlängning på 6 månader ( ) av ESF. Malmö stad har beviljat medfinansiering till Hassela Helpline under den urspungliga projektperioden på 900 SIGNERAD

2 tkr. 2 (2) Hassela Helpline beviljades fortsatt medfinansiering från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Malmö stad med 300 tkr till projektförlängingen ( ) av Hassela Movement för att kunna utbilda en åttonde grupp kvinnor och män till barn- och ungdomscoacher. Målgruppen har bestått av arbetslösa kvinnor och män i Malmö, i åldrarna år som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Projektet Hassela Movement har under den urspungliga projektperioden examinerat sju grupper med barn- och ungdomscoacher varav drygt 85 procent erhållit någon form av sysselsättning (främst i form av arbete) efter projektdeltagande. Under projektförlängningen rekryterades en åttonde grupp, 9 män och 6 kvinnor. I denna grupp examinerades totalt 12 personer och knappt en månad efter projektets slut har 8 deltagare sysselsättning. 3 deltagare är aktivt arbetssökande med stöd från Hassela. En av deltagarna har valt att fortsätta praktisera för att öka sin anställningsbarhet. Resultatet för den åttonde gruppen kan således sammanfattas i termer av att 80 procent av deltagarna som rekryterades har examinerats och av dessa har 75 procent sysselsättning idag (inklusive den deltagare som idag gör praktik) inom yrken såsom boendeassistent, personlig assistent, barnskötare och barn- och ungdomscoacher. Malmö stads finansiering motsvarar 23 % av finanseringen under den aktuella projektperioden Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömer att projektet har uppnått bra resultat. Projektet kompletterar väl Malmö stads insatser för unga arbetslösa kvinnor och män, svarar mot stadens arbetsmarknadspolitiska mål samt de riktlinjer som är beslutade för projekt- och föreningsbidrag inom ramen för arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget. Ansvariga Eva Ahlgren Skoldirektör

3

4

5

6 Rapport för Hassela Movement Malmö Stad har sedan projektstart 2012 medfinansierat Hassela Movement. Genom projektet Hassela Movement har arbetslösa unga fått insatser finansierade för 7,9 milj kr, plus ytterligare kr beviljad förlängning från ESF under projekttiden Den kontanta medfinansieringen från Malmö Stad har varit en viktig förutsättning för projektet. Det ekonomiska tillskottet möjliggjorde högre kvalitet i själva insatserna genom mer individanpassat bemötande och utveckling av metod och implementering. Minst lika viktigt har det varit att den kontanta utbetalningen förbättrade projektets likviditet avsevärt och gjort det möjligt för oss som ideell förening att driva detta projekt trots att utbetalningarna från ESF sker flera månader efter att vi har tagit kostnaderna. Hassela Movement startade januari 2012 med följande målformulering: a) Fördjupad och effektiviserad lokal samverkan för den primära målgruppen b) Regionala och nationella strukturer som minskar utanförskapet c) Etablerat erfarenhetsutbyte med europeiska partners d) Ökat utbud av arbetskraft e) Färre ungdomar i åldern år som befinner sig i utanförskap Sammanfattning av projektet En stor andel av Skånes unga i åldrarna år står utanför arbetsmarknaden och studier. Anledningen till detta är komplex, och individernas behov av stöd skiftar. Hassela Movement har visat sig vara en effektiv insats som genom ett medvetet relations- och motivationsarbete tillsammans med yrkesinriktad tillämpning ökat ungas anställningsbarhet och med goda resultat fått ut unga i sysselsättning på arbetsmarknaden eller i studier. Dessutom har det visat sig att Hassela Movement också medfört en ökad sysselsättning bland unga även på fritiden genom Hassela Ungdomsrörelse som startades av examinerade barn- och ungdomscoacher. Hassela Movement blev ett socialfondsprojekt (ESF) våren 2012 med planerat avslut juni 2014, men beviljades en uppgraderingsansökan och hade därmed sitt formella avslut december Hassela Movement vänder sig till unga i åldersgruppen år som står utanför arbetsmarknaden och studier och syftar till att utbilda dessa till barn- och ungdomscoacher med mål att deltagaren ska bli självförsörjande i sysselsättning genom arbete eller studier. Utbildningen till barn- och ungdomscoach består av fyra faser: Intag, Teori och utbildning, Arbetsplatsförlagd tillämpning samt Matchnings- och framtidsplanering. Projektet Hassela 1

7 Movement skapar med sitt medvetna jämställdhets- och tillgänglighetsarbete stor förutsättning för individanpassning också för de i målgruppen som har specifika behov så som funktionsnedsättning, ofullständiga studier, och andra former av utanförskap. Beskrivning av projektets målgrupp Projektets målgrupp består av unga män och kvinnor mellan år från Skåne som av olika orsaker varken arbetar eller studerar. Unga som inte fullgjort gymnasiet, är utlandsfödda, eller unga som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, är de unga som löper störst risk för långtidsarbetslöshet. Projektet har inkluderat dessa unga såväl som unga som av andra orsaker än ovannämnda också befinner sig utanför arbetsmarknaden eller utbildning. Inför grupp 8 rekryterade vi från Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadspolitiska insatser från kommunerna, via Facebook och vår hemsida. Alla sökande intervjuades och remittenterna tog sista beslutet om deltagandet. Under denna period vilken rapporten avser har även projektet aktiv rekryterat deltagare från en arbetsmarknadspolitisk insats i Helsingborg under ledning av Utvecklingsnämnden Helsingborg Stad. Vi blev hänvisade en sökande från Folkuniversitet i Trelleborg. En deltagare i grupp 8 som fullföljde utbildningen är sökande direkt från behandlingsvården. I utbildningen hade vi deltagare från Malmö, Lund, Trelleborg, och Helsingborg. Projektets resultat i relation till projektets syfte och målsättning, samt beskrivning av eventuella faktorer som har påverkat resultatet Samtidigt som vi arbetade med att rekrytera deltagare till grupp 8 under förläggnings period skapades det möjlighet att utslussa och matcha föregående grupp (Grupp 7) till arbetsmarknaden under en månads tid. Grupp 7s deltagare avslutade sin tid i projektet med väldigt goda resultat. Av 20 antagna examinerades 14 efter 5 månaders utbildning, av dessa 14 examinerade är 12 stycken i sysselsättning idag genom arbete. En deltagare både studerar och arbetar på deltid, en deltagare heltidsstuderar och inga av de examinerade deltagarna är arbetssökande idag. Dessa resultat är vi väldigt stolta över och detta möjliggjordes tack vare stöd från Socialfonden och Malmö Stad i förlängningsperioden i projektet. 15 personer rekryterades till grupp 8 under förlängningsperioden. 9 män och 6 kvinnor blev antagna till utbildningen, denna könsfördelning har representerat hela utbildningen där vi under hela projektets gång har haft en tydlig överrepresentation på antal sökande män, men vi har aktivt arbetat med att jämna ut denna fördelning av män och kvinnor. En deltagare i grupp 8 som fullföljde utbildningen är rekryterad från behandlingsvården. Arbetsgruppen har genom hela projektets gång till en viss mån hållit sig uppdaterade med de dokument och policys som finns angående jämställdhet och tillgänglighet från Malmö Stad (främst Jämställdhetsanalyser och de representativa enkäterna med fokusgrupperna). Vårt syfte med detta har varit att utveckla och anpassa vår egen metod men också för att vi, till deltagare som praktiserar inom 2

8 Malmö Stad, ska sprida dessa dokument och i vissa fall har det krävts att barn- och ungdomscoacherna utformar sitt arbete utifrån dessa dokument. Våra verksamhetsmål överlag är att den ska vara likvärdig för alla oavsett kön, funktionsnedsättning och bakgrund och att alla resurser ska fördelas jämt. Resultaten från förlängningsgruppen, grupp 8 är liknande utifrån hur många som gick direkt till sysselsättning efter projektslut 15 personer totalt rekryterades till grupp 8, 12 examinerades och nu knappt en månad efter projektslut är 8 deltagare i sysselsättning via arbete. 3 deltagare är aktiva arbetssökande och med stöd av oss på gång med arbetsintervjuer och navigering inom studier, vi har förhoppningar om att även dessa 3 deltagare kommer att vara i sysselsättning inom närmsta tiden. En deltagare har valt att fortsätta praktisera för att öka sin anställningsbarhet. Vi är nöjda med dessa resultat men den främsta faktorn som påverkar att vi fortfarande har 3 arbetssökande är tiden. Det har inte gått så lång tid efter examinering och vissa deltagare kräver mer individuellt stöd och har längre ifrån arbetsmarknaden pga. tidigare långtidsarbetslöshet eller missbruksproblematik. De yrkesroller som barn- och ungdomscoacherna arbetar med idag är som boendeassistenter, personliga assistenter, elevassistenter, barnskötare och barn- och ungdomscoacher. En stor andel av de examinerade barn- och ungdomscoacherna erbjöds anställningar på sina praktikplatser. Endast en deltagare har bytt bransch till servicebranschen. Deras anställning varierar, vissa är timanställda, tidsbegränsade och tillsvidareanställningar. Vår erfarenhet från tidigare grupper visar att man stannar på sin första arbetsplats en längre period eller så hjälper de tidigare examinerade coacherna genom sina nätverk snabbt till en ny anställning. Detta åskådliggör att behovet för rollen som barn- och ungdomscoach och med den kompetensen och verktyg de har får med sig är verklig och användbar på arbetsmarknaden. Även de deltagare som valde att avslutade sin medverkan i Hassela Movement har fått stöd i att navigera sig till rätt insats, tillbaka till arbetsförmedlingen och genom personliga samtal fått stöd i att snabbt hitta rätt aktivitet som passar den sökande. Vi bifogar en länk till den film om Hassela Movement som visades på projektets slutkonferens i Malmö den 22 maj 2014: https://www.youtube.com/watch?v=uyier64cmbu Redogörelse för samverkan som ägt rum under projektet I projektet har vi samverkat med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska insatser från kommunerna. En deltagare från vår primära målgrupp rekryterades från en insats från socialtjänsten (behandlingsvården) där vi kontinuerligt fört samtal med deltagarens kontaktperson. Varje individ som går genom Hassela Movement gör sin praktik på någon av alla de arenor där barn och unga finns. Skolor har varit vår vanligaste praktikanordnare, men också fritidsverksamheter, föreningar och hvb-hem. I och med detta får projektmetoderna en snabb 3

9 och effektiv spridning, vi uppskattar att runt 5000 barn/unga fått ta del av barn- och ungdomscoacher från Hassela Movement och de verktyg de har med sig från utbildningen. Under denna period fick vi möjligheten att implementera vår metod genom samverkan med Helsingborg Stad, och 5 av deltagarna har rekryterats från Utvecklingsnämnden i Helsingborg genom deras arbetsmarknadspolitiska insatser. Vi sammanfattade även våra transnationella samarbeten under denna period vilket resulterade i en slutrapport. De transnationella samarbetena med Danmark och Spanien med det erfarenhets- och kunskapsutbytet som skedde, sammanfattades för att eventuellt återupptas till framtida programomgångar vi eventuellt går in i. Vi har under hela utbildningens gång använt oss av Hassela Ungdomsrörelse som är en naturlig del av Hassela Movement eftersom alla medlemmar i rörelsen har gått Hassela Movement. Medlemmarna har stöttat upp under utbildningen både genom att berätta om sina individuella resor och var de befinner sig idag men även konkret i de olika blocken inom den teoretiska fasen. Vi har inför 2015 blivit beviljade medel från Malmö Stad för att finansiera en grupp 9 i väntan på att en ny programomgång från Europeiska Socialfonden går igång. Grupp 9 är i utbildning t.o.m och detta har vi kunnat arbeta fram under förlängningstiden av projektet. Redovisning av hur medlen använts De medel som vi tilldelats av Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten har bestått av ca 23 % av periodens totala utgifter. Se bifogad resultatrapport (Bilaga 1). Övrig information som är viktigt för slutrapportering av projektet Sammanfattningsvis har Hassela Movement visat sig vara en effektiv metod för att bryta ungas utanförskap. Specifikt har det visat sig att Hassela Movement ökar anställningsbarheten och studiemotivationen hos unga som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Projektmetoden har också medfört en oväntad framgångsfaktor i och med den sociala mobilisering som skett bland deltagarna, samt skapat en bred arena för ytterligare spridning av projektets värdegrund till alla de unga som genom coacherna nås ute på skolor, fritidsverksamheter och boenden. 4

10

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Slutrapport 2011-05-12 Samordningsförbundet Sollefteå kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2015-01-27 Socialnämnden Tid 2015-01-27, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om socialnämndens verksamheter muntlig

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Preliminär slutrapport 2011-05-31 payoff kunskapens

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Plan för introduktionsprogram, revidering

Plan för introduktionsprogram, revidering KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Bylund Björn 2014-11-25 UAN-2014-0498 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Plan för introduktionsprogram, revidering Kontoret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-3 Resultatredovisning Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Slutredovisning av DIVAprojektet

Slutredovisning av DIVAprojektet Slutredovisning av DIVAprojektet 2010-12-01-2013-11-30 Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar Län samt Nybro och Emmaboda kommun. Bakgrund Diva-projektet

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning SIN PROJEKTET 1. Sammanfattning Bakgrund SIN-projektet är ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen och socialkontoret i Skellefteå i syfte att finna, få och behålla ett arbete för personer som är

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer