SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010"

Transkript

1 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 AVTALSMALL LITEN SESIG Internet Grund, fas 2 Sida 1 av 8 A,

2 Bakgrund...3 Leverantören...3.SE...4 Beskrivning av projektet...4 Projektnamn...4 Målgrupp och användarnytta...4 Syfte med projektet...4 Mätbara mål...4 Projektorganisation...5 Projektresultat...5 Specifikation av Leverabler och Leveransplan...5 Projektets tidplan...5 Ägande, nyttjande och spridning av projektresultatet...5 Ägande av projektresultatet...5.se:s exponering...5 Projektrapporteringen...6 Löpande projektrapportering...6 Projektutvärdering...6 Slutrapport...6 Hävning av detta avtal...7 Projektbudget...7 Sammanställning...7 Betalningsplan...7 SESIG Internet Grund, fas 2 Sida 2 av 8 A,

3 Revisioner Datum Version Upprättat av Beskrivning PA1 Michael W Första förslag A Michael W Efter korrigeringar av Stojka Bakgrund Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box Stockholm Org nr (i det följande kallad.se ) Part Serbiska kulturföreningen Sloga Postadress: Ymergatan 16 c/o Stojka Lakic UPPSALA Orgnr Kontaktperson: Stojka Lakic (ordförande) Tfn: Mobil: Mail: (i det följande kallad Leverantören ) Parterna ingår härigenom uppdragsavtal avseende Projektet angivet nedan. Leverantören Leverantören är föreningen Serbiska kulturföreningen Sloga. Föreningens hemvist är Uppsala kommun. Föreningens verksamhetsområden är kultur, bildning, idrott och samhällsfrågor. Föreningen ingår som medlem i Serbernas Riksförbund i Sverige och Serbiska ungdomsorganisationen i Sverige Sloga är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Föreningens ändamål är att vara förenande organ för de serber, samt andra intresserade, som företrädesvis bor inom Uppsala kommun och som vill arbeta för att öka integrationen i Sverige genom att uppmuntra ett ömsesidigt utbyte av livserfarenheter och kunskaper mellan olika grupper samt genom att främja aktiviteter, utbyten och möten inom föreningens verksamhetsområden. Sloga vill utveckla och sprida kunskap om serbisk kultur samt vara ett stöd i serbers kulturella och sociala identitetsprocess. Vidare skall Sloga verka för att vårda det serbiska kulturarvet och verka aktivt för att bevara och utveckla det serbiska språket. Serbiska kulturföreningen Sloga har bedrivit en studiecirkel i grundläggande data och internetkunskap för.se:s räkning under vintern/våren Vi gör det i samarbete med Eritreanska kvinnoföreningen i Uppsala och Somaliska föreningen. Verksamheten bedrivs i Studiefrämjandets lokaler, Portalgatan 2 ingång A1, Uppsala. SESIG Internet Grund, fas 2 Sida 3 av 8 A,

4 .SE.SE skall enligt stiftelseurkunden främja forskning, utbildning och undervisning inom dataoch telekommunikation, särskilt med inriktning på Internet. Detta avtal reglerar.se:s köp av projektet från Leverantören. Kontaktperson för detta projekt är för.se: Michael Winberg för leverantören: Stojka Lakic Beskrivning av projektet Projektnamn SESIG Somaliska Eritreanska Serbiska Internet grund, fas 2 Målgrupp och användarnytta Assistenter/handledare (15 st.) samt 60 elever (2 st. cirklar om 30 st. personer). Många fler vuxna vill lära sig Internet och föreningen behöver flera cirkelledare som kan hjälpa till. Vi vill engagera It-kunniga ungdomar från de tre språkgrupperna: tigrinja, somaliska och serbiska som assistenter/handledare till dataläraren. De kan då vid behov förklara Internet på varje kursdeltagares egna språk. Cirkeldeltagarna är vuxna nybörjare som vill lära sig att betala räkningar, mejla och boka resebiljetter mm via Internet. Cirkeldeltagarna kommer primärt från Sloga, Eritreanska kvinnoföreningen och Somaliska föreningen i Uppsala. Syfte med projektet Syftet med projektet är att under hösten Att utbilda 15 st. handledare som skall kunna utbilda andra vuxna som står utanför Internet. - Att 60 st. cirkeldeltagare får utbildning i hantering av Internet så att de kan utföra vissa tjänster (såsom surfa, mejla, betala räkningar, lyssna på musik etc.). Utbildningarna ges i form av 2 lektionspass per kurstillfälle och minst ett kurstillfälle/vecka under 6 veckor. - Att projektet utfaller på ett sådant sätt att erfarenheterna kan spridas vidare till andra föreningar i landet. Mätbara mål Assistenterna/ handledarna (15 st.) skall efter genomfört projekt kunna undervisa vuxna i Internet med hänsyn tagen till de svårigheter som vuxna har. SESIG Internet Grund, fas 2 Sida 4 av 8 A,

5 Cirkeldeltagarna (ca 60 st.) skall ha lärt sig söka information på olika hemsidor, betala sina räkningar via internet, lyssna på musik och hålla kontakt med vänner och bekanta via e-mejl. En sammanställning av projekterfarenheterna i syfte att detta skall kunna spridas vidare till andra föreningar. Projektorganisation Roll Beställare Styrgrupp Projektledare Person/org Michael Winberg Stojka Lakic, Michael Winberg Stojka Lakic Projektresultat Specifikation av Leverabler och Leveransplan Nr Namn på leverabel Beskrivning av det förväntade resultatet Leveransdatum Projektstart Projektet startas senast 20 september Handledare utbildade 15 handledare utbildade :a studiecirkel 6 genomförda kurstillfällen a 2 timmar genomförd 3. 2:a studiecirkel 6 genomförda kurstillfällen a 2 timmar genomförd Slutrapport Slutrapport klar Projektets tidplan Projektet inleds senast och ska vara avslutat senast Ägande, nyttjande och spridning av projektresultatet Ägande av projektresultatet.se och Leverantören äger resultatet tillsammans och båda parter har en kostnadsfri och en evig nyttjanderätt till resultatet, innebärande bl.a. en rätt att använda det i sin egen verksamhet, rätt att sprida det via webben, på föredrag eller i andra sammanhang..se:s exponering.se kommer att publicera information kring projekt och resultat på sin hemsida och in blogg (internetdagarna.se). SESIG Internet Grund, fas 2 Sida 5 av 8 A,

6 Projektrapporteringen Projektuppföljningen sker i huvudsak via den löpande projektrapporteringen, i vilken rapporteras avvikelse från projektplanen. För det fall större avvikelser föreligger ska.se kalla till projektuppföljningsmöte. Projektrapporter ska sändas per e-post till.se:s kontaktperson, se ovan. Löpande projektrapportering Om inte annat överenskoms mellan parterna under projektet gång ska leverantören till.se inge rapporter månadsvis under hela projekttiden. Rapporten skall vara.se tillhanda senast den 7:e nästkommande månad. I rapporten skall leverantören redogöra för (i den mån det är relevant): 1. Viktiga händelser under den gångna månaden 2. Viktiga händelser den kommande månaden. 3. Ev. avvikelser från tidsplanen 4. Ev. organisatoriska förändringar och nya medarbetare 5. Ekonomi - fördelning av medel 6. Uppföljning gentemot de angivna mätbara målen 7. Sammanställning av kursutvärderingar 8. Deltagarlistor 9. Övrigt Projektutvärdering Leverantören och.se gör en gemensam utvärdering 1-6 månader efter projektslut där bl.a. intervjuer med cirkeldeltagare och assistenter/handledare görs. Slutrapport En slutrapport ska göras av leverantören och sändas till.se, i enlighet med leveransplanen. Slutrapporten ska omfatta En beskrivning av vad som har gjorts under projektet. En egen utvärdering av hur projektet uppnått sitt syfte. Summering av kursutvärderingar Summering av deltagare Vilka erfarenheter som projektet har gett. Förslag till spridning av erfarenheterna från projektet. Önskemål och planer för framtiden. Förslag till rubriker för slutrapporten är: 1. Inledning 2. Mål och Syfte 3. Projektbeskrivning 4. Leverabler 5. Resultat a. Positiva resultat b. Mindre positiva resultat SESIG Internet Grund, fas 2 Sida 6 av 8 A,

7 c. Andra resultat 6. Utvärdering och analys a. Utvärdering av resultat b. Förslag på förbättringar c. Övrigt 7. Framtida arbeten a. Eget arbete b. Förslag till spridning av projektets erfarenheter Hävning av detta avtal Är Leverantören mer än sex (6) månader försenad enligt tidplan, utan att.se skriftligen accepterat ändring av tidplanen, har.se rätt att häva avtalet. För det fall.se häver avtalet har Leverantören inte rätt till ytterligare ersättning utöver det Leverantören redan erhållit. Hävningsmeddelande sänds med e-post och ska ha anses ha mottagits när det har levererats till mottagarens e-post server. Projektbudget Sammanställning Totalt belopp är kronor. Leverantören fakturerar.se enligt betalningsplan nedan med nedanstående belopp exklusive 25 % moms. Betalningsvillkor 30 dagar netto. Betalningsplan Datum Summa (SEK) Vid projektstart Leverabel Leverabel Leverabel Efter slutrapport Summa En förutsättning för att utbetalningen sker enligt denna plan är att månadsrapporteringen, enligt ovan, har inkommit i tid. SESIG Internet Grund, fas 2 Sida 7 av 8 A,

8 Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Ort: Datum: Ort: Datum: STIFTELSEN FÖR INTERNETINFRASTRUKTUR SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA I UPPSALA SESIG Internet Grund, fas 2 Sida 8 av 8 A,

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 1. Bakgrund.. 3 Leverantören 3.SE

Läs mer

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 29 JUNI 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 1

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 29 JUNI 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 1 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 29 JUNI 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 1 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 2.

Läs mer

Internetfonden 10 Hösten

Internetfonden 10 Hösten Internetfonden 10 Hösten Ansökningsdokument Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Folkestads Internetsatsning Folkutbildning AB Folke Folkesson folke.folkesson@ Mobiltelefon 070-000000 Sammanfattning

Läs mer

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011 SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 1.Ett stort tack till.se! Ett stort tack till.se som gett oss medel för tredje gången att utbilda 60 vuxna

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Internet för alla. Ansökningsdokument

Internet för alla. Ansökningsdokument Internet för alla Ansökningsdokument 1 Innehåll Internet för alla... 1 1 Inledning... 3 1.1 Rubrik för ansökan... 3 1.2 Sökande... 3 1.3 Presentation av den sökande... 3 2 Om projektet... 3 2.1 Sammanfattning...

Läs mer

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit.

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Internet för alla Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Förord Idag står 1,7 miljoner svenskar helt utanför Nätet, oftast

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsprojekt

Riktlinjer för samarbetsprojekt Riktlinjer för samarbetsprojekt Vänsterns Internationella Forum (VIF) 2010 Innehåll sid. 1. Vänsterns Internationella Forum 3 2. Kriterier för samarbete 4 3. Projektadministration 6 4. Regler och anvisningar

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Datainsamling regiongemensam elevenkät

Datainsamling regiongemensam elevenkät Datainsamling regiongemensam elevenkät Förfrågningsunderlag förnyad konkurrensutsättning 1. FÖRNYAD KONKURRENSUTSÄTTNING 1. 1 INLEDNING formuleras av UHB Detta är en förnyad konkurrensutsättning på Ramavtal

Läs mer

Digidel för seniorerna i Värmdö. 1. Projektbeskrivning. 1.1 kgrund. 1.2 Projektledning

Digidel för seniorerna i Värmdö. 1. Projektbeskrivning. 1.1 kgrund. 1.2 Projektledning Digidel för seniorerna i Värmdö Slutrapport till Stiftelsen för Internetinfrastuktur, projektet IFv 2013-0003 1. Projektbeskrivning 1.1 kgrund. SPF Värmdös ledning började under våren 2012, diskutera kring

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Vilka vill ni ha som föreläsare? beräknad cirkatid två veckor

Vilka vill ni ha som föreläsare? beräknad cirkatid två veckor Steg 1 Ni ska skicka ut minst tre offertförfrågningar till varje kurs. Vilka vill ni ha som föreläsare? Fundera över om ni i personalgruppen känner någon duktig föreläsare till någon av kurserna ni behöver.

Läs mer

Hur man fyller i ansökan och budget

Hur man fyller i ansökan och budget 1(13) Datum 2015-04-30 Dnr Hur man fyller i ansökan och budget Innehåll Bakgrund... 2 Fead:s förväntade resultat och effekter... 2 Fead:s urvalskriterier... 3 Obligatoriska underlag för ansökan... 4 Ansökningsmallen...

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Rebecca Stenberg Johan Blomgren 2012-11-06

Rebecca Stenberg Johan Blomgren 2012-11-06 Internet- och datorguidning på modersmål i Östergötland En utvärdering av integrerad dator- och internetguidning och samhällsorientering på modersmål i Östergötland Rebecca Stenberg Johan Blomgren 2012-11-06

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn

Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Kriminalvårdens riktlinjer 2006:2 Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Mål och syfte Kriminalvården eftersträvar ett utvecklat samarbete med ideella

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer