Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, fritidshem och grundskola a för planen Rektor Cecilia Svebrant Vår vision Risebergaskolan ska vara en skola där både elever och personal trivs. Alla möter varandra med respekt och man får vara den man är. Ett positivt förhållningssätt och gemensamma normer och värden är av stor betydelse för den goda sociala miljön som är en förutsättning för allt lärande. Elevernas tankar och åsikter är viktiga och eleverna ska känna att de vuxna lyssnar och tar tillvara deras tankar. De vuxna ska uppmuntra barns positiva beteende och markera när gränser överskrids. Därigenom skapar vi förtroendefulla relationer mellan vuxna och elever samt bidrar till att skapa en trygg skola där eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Planen gäller från Planen gäller till Elevernas delaktighet Synpunkter på likabehandlingsplanen hämtas in från elevråd. Likabehandlingsplanen diskuteras i klasserna varje läsår. Vårdnadshavarnas delaktighet Synpunkter på likabehandlingsplanen hämtas in från skolrådet. Likabehandlingsplanen presenteras på föräldramöten och för föräldraföreningen. Personalens delaktighet All personal i verksamheten är delaktiga genom att vi i arbetslag och i antimobbingteam diskuterar och utvärderar likabehandlingsplanen. Förankring av planen Planen finns tillgänglig för all personal, alla elever och föräldrar på skolan och på skolans hemsida, Likabehandlingsplanen tas upp i arbetslagen den första arbetsveckan i augusti och introduceras för nyanställda. Den tas upp med eleverna i början av höstterminen och presenteras och gås igenom på föräldramöten och skolråd. Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Utvärdering av fjolårets plan gjordes i arbetslagen, elevrådet, skolrådet och i elevhälsoteamet. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Skolledning, personal, elever och vårdnadshavare har deltagit i utvärderingen. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan I utvärderingen framkom att: Vi har kontinuerliga samtal mellan personal och elever om hur vi behandlar varandra. Årskurs 3 har deltagit i stora teaterkursen där de bla. pratat om vad vi säger med vårt kroppsspråk.

2 Vi vill fortsätta vårt arbete med att implementera EQ i alla klasser som en naturlig del i undervisningen. Samtal om etik och moral förs också kontinuerligt vid uppkomna situationer. Trivselenkäterna är ett bra sätt att kartlägga hur eleverna mår under skoltid och fritids. Kartläggningen över otrygga miljöer har fungerat bra och åtgärder har påbörjats. All personal är öppen för frågor och för samtal där de förklarar att alla människor har olika förutsättningar och är bra på olika saker. Diskriminering på grund av kön har diskuterats och problematiserats uifrån olika skolmaterial och uppkomna situationer i skolan/fritids. Personal arbetar för att anpassa verksamheten så att alla elever kan delta efter sina förutsättnignar Det har framkommit att nuvarande form av likabehandlingsplanen är svår att ta till sig. Vi vill undersöka om det går att göra likabehandlingsplanen mer attraktiv och lättare att integrera i det dagliga arbetet. Vi vill fortsätta formulera tydliga mål och konkreta åtgärder som är lättare genomföra och utvärdera. På så sätt kan likabehandlingsplanen bli ett levande dokument som är synligt i vardagen. Erfarenhetsutbyte och gemensam utvärdering har ej skett, ang. religion och trosuppfattning, på arbetsplatsmöte. Diskussionen har istället förts i arbetslagen men det är önskvärt att det även tas på APT. Vid utvärdering framkom önskemål och behov av material och fortbildning- Framförallt gällande området kultur och etnicitet. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Utvärdering av årets plan ska göras i arbetslagen, elevrådet, skolrådet och i elevhälsoteamet. för att årets plan utvärderas Rektor Cecilia Svebrant Främjande insatser Främja likabehandling oavsett kön Kränkande behandling, Kön och Könsidentitet eller könsuttryck Mål: Eleverna ska ha kännedom om att vi alla ska ha lika möjligheter och samma värde oavsett kön. Eleverna ska uppmärksammas på rådande könsstereotyper och könsnormer. Uppföljning: Genom en fråga i trivselenkäten och uppföljning av mentor i klassen samt diskussion i arbetslaget. Mentorerna har regelbundna samtal med sina elever, både enskilt och i grupp. Vi arbetar medvetet med att ge pojkar och flickor samma möjligheter genom att vara uppmärksamma på hur vi samtalar, vilka läromedel vi köper in och hur vi grupperar i olika arbeten. Vi tänker på att ge eleverna respons utifrån deras prestationer, inte efter kön. Genom olika skolmaterial (t.ex. boken Min pappa tyngdlyftaren och filmserien "Vara vänner" från UR) diskuteras och problematiseras stereotyper. Arbetet pågår under hela läsåret Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet Etnisk tillhörighet Mål: Eleverna ska få kunskap om olika etniska tillhörigheter. Uppföljning: Mentor följer upp genom diskussioner i klassen

3 Tillsammans med eleverna analysera och diskutera de etniska grupper som kan förekomma i elevernas närhet samt i media eller läromedel, tex. "Lilla Aktuellt", boken: "Kompis krocken". Arbete pågår under hela läsåret Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning Religion eller annan trosuppfattning Mål: Eleverna ska ha kännedom om religionsfrihet och vad detta innebär samt känna till olika religioner. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra religiösa åskådningen. Uppföljning: All personal samlas en gång per läsår på ett arbetsplatsmöte, för erfarenhetsutbyte och för att diskutera gemensamma riktlinjer. Vi uppmärksammar fester och traditioner som är knutna till de stora världsreligionerna. Vi uppmuntrar eleverna till att berätta om sina traditioner och använder oss av elevernas erfarenheter i undervisningen. I samband med detta betonar vi de likheter och skillnader som finns och diskuterar dessa. Arbetet pågår under hela läsåret Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning Funktionsnedsättning Mål: Eleverna ska ha kunskap om de villkor som finns för människor med olika funktionsnedsättningar. Alla barn ska kunna vara delaktiga i skolaktiviteter efter sina förutsättningar. Uppföljning: Utvärdering via utvecklingssamtal, elevhälsoteammöte och klasskonferenser. Vi skapar samma möjligheter och förutsättningar för alla våra elever. Vi använder oss utav kompensatoriska hjälpmedel för att stödja elever med funktionsnedsättningar. Personal får utbildning gällande olika funktionsnedsättningar och tar hjälp av externa instanser såsom habiliteringen och BUP. Främja likabehandling oavsett sexuell läggning Sexuell läggning

4 Mål: Vi ska ha ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen och stärka elevernas självkänsla. Uppföljning: Normkritiskt förhållningssätt ska diskuteras i klassen. Tillsammans med eleverna analysera och diskutera fördomar och stereotypa föreställningar om människor baserat på sexuell läggning som kan förekomma i media eller läromedel. Skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa föreställningar som baseras på sexuell läggning. Lärare, fritidspedagoger och elevhälsoteam på skolan. Arbete pågår under hela läsåret Främja likabehandling oavsett ålder Ålder Mål: Planeringen för verksamheten utgår från alla åldrar Verksamheten främjar social gemenskap för olika åldrar. Uppföljning: Mentor följer upp genom diskussioner i klassen. Faddersystem, där t ex en klass från en högre årskurs medverkar i introduktionen av eleverna i förskoleklassen. Skolan har fyra temadagar under ett läsår där alla elever deltar, i åldersblandade grupper. Kartläggning Kartläggningsmetoder Till hjälp för vår kartläggning har vi använt trivselenkäter, incidentrapporter, diskussioner i arbetslagen, skolrådet samt på arbetsplatsträffar. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Eleverna har besvarat en enkät samt deltagit i klassvisa diskussioner kring diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Elevrådet har pratat om trygga/otrygga platser på skolan. Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalen har involverats genom diskussioner i arbetslagen och på arbetsplatsträffar samt genom incidentrapporterna. All personal involveras dagligen genom samtal med barnen och vid konfliktlösningar. Resultat och analys I kartläggningen framkom att: Kränkande behandling har förekommit elever emellan i form av ord, kroppsspråk och fysiskt, i kapprum, omklädningsrum och andra trånga utrymmen, när vuxna inte är närvarande. På fotbollsplanen är det för närvarande få flickor som spelar fotboll - hierarkiskt? Det förekommer etniska motsättningar mellan olika etniska grupper. Ordet bög används i negativ bemärkelse. Förebyggande åtgärder

5 Att motverka kränkande behandling Kränkande behandling Vårt mål är att ingen kränkande behandling förekommer någonstans på skolan. Utvärdering sker via trivselenkäten och uppföljning av mentor samt antimobbingteam. Vuxna ska finnas bland eleverna under alla raster samt i så stor utsträckning som möjligt i kapprum, omklädningsrum och i matköer. Blixtlåssystem i kapprummen d.v.s. elever i A och B-klass har varannan plats. Klassråd och elevråd kartlägger miljöer på skolan som kan upplevas som otrygga. Resultatet tas upp på ett arbetsplatsmöte för att besluta om eventuella åtgärder. Arbete mot kränkande behandling under EQ-lektioner. Enligt kartläggningen förekommer kränkande behandling på skolan. Enligt elever förekommer det främst där det inte är vuxna närvarande. Att motverka diskriminering på grund av kön. Kön och Könsidentitet eller könsuttryck Diskriminering på grund av kön ska inte förekomma på vår skola. Utvärdering sker via en fråga i trivselenkäten och uppföljning av mentor i klassen samt diskussion i arbetslaget. Vi arbetar medvetet med att ge pojkar och flickor samma möjligheter genom att vara uppmärksamma på hur vi förhåller oss och samtalar med pojkar respektive flickor, vilka läromedel vi köper in och hur vi grupperar i olika arbeten. Vi tänker på att ge eleverna respons utifrån deras prestationer, inte efter kön. Arbete mot diskriminering under EQ-lektioner. I utvärderingen framkom att personal ibland omedvetet bemöter pojkar och flickor olika. Elevhälsa, lärare och fritidspedagoger på skolan. Att motverka diskriminering på grund av religion och etnisk tillhörighet. Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning Diskriminering på grund av religion och etnisk tillhörighet ska inte förekomma på vår skola. Utvärdering sker via en fråga i trivselenkäten samt i klassen och arbetslaget. Genom arbete och samtal i klassen får eleverna en bild av varandras bakgrund, modersmål, vanor och traditioner. Personalen är uppmärksam och följer upp konflikter kring etnicitet och religion. Arbeta mot diskriminering, på grund av religion och etnisk tillhörighet, under EQ-lektioner. Diskriminering på grund av religion och etnisk tillhörighet motverkas genom ökad kunskap och förståelse för andra människors livsvillkor.

6 Elevhälsa, lärare och fritidspedagoger i skolan. Att motverka diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning Diskriminering på grund av funktionsnedsättning ska inte förekomma på vår skola. Utvärdering sker via en fråga i trivselenkäten samt på arbetslagskonferens och i skolans elevhälsoteam. Vi försöker skapa samma möjligheter och förutsättningar för alla våra elever. Alla barn ska vara delaktiga i skolans aktiviteter efter sina förutsättningar. Pedagogerna har tät kontakt med vårdnadshavare och elevhälsoteam för att anpassa undervisningen efter elevernas särskilda behov och därigenom skapa en så gynnsam grund som möjligt för inlärning. Vi använder oss av kompensatoriska hjälpmedel. Personalen fortbildas inom de områden som krävs för att kunna möta våra elever. Vi arbetar dagligen med att se mångfalden av alla olikheter som en tillgång. Vi samarbetar med föräldrar, specialpedagog, hörselpedagog, habilitering och logopedmottagning kontinuerligt. I arbetet med barn med funktionsnedsättningar utgår vi från ett förebyggande och stödjande förhållningssätt. Arbeta mot diskriminering, på grund av funktionsnedsättning, under EQ-lektioner. Genom att ge eleverna möjligheter att prestera i skolmiljön stärks deras självförtroende och självkänsla. Elevhälsa, lärare och fritidspedagoger på skolan Att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning. Sexuell läggning Diskriminering på grund av sexuell läggning ska inte förekomma på vår skola. Utvärdering sker via en fråga i trivselenkäten samt på arbetslagskonferens. Vi arbetar förebyggande genom att stärka elevernas självkänsla, respektera varandra och varandras olikheter. Vi samtalar och lyfter elevernas frågor om familjestrukturer. När ord såsom bög används i negativ och nedsättande bemärkelse, tar pedagogerna upp det för samtal i klassen. Arbeta mot diskriminering, på grund av sexuell läggning, under EQ-lektioner. Diskriminering på grund av sexuell läggning motverkas genom ökad kunskap och förståelse för andra människors livsvillkor. Elevhälsa, lärare och fritidspedagoger på skolan. Att motverka diskriminering på grund av ålder.

7 Ålder Diskriminering på grund av ålder ska inte förekomma på vår skola. Utvärdering sker via en fråga i trivselenkäten. Vi arbetar med fadderverksamhet på skolan. En fadder skapar trygghet och är samtidigt någon som de yngre barnen kan vända sig till med sina frågor. Som fadder måste man ta hänsyn till de yngre barnen. Förskoleklassens barn ska inte kallas "nollor". Arbeta mot diskriminering, på grund av ålder, under EQ-lektioner. Alla elever kommer både att vara "fadderbarn" och fadder under sin tid på Risebergaskolan. Rädslan hos ett litet barn som är yngst på skolan, minskar när man har ett äldre barn som fadder och de äldre barnen tar ansvar för de yngre. Elevhälsa, lärare och fritidspedagoger på skolan. Rutiner för akuta situationer Policy Risebergaskolan ska vara en skola där både elever och personal trivs. Alla möter varandra med respekt och man får vara den man är. Vi vill ha en skola... * fri från mobbing, diskriminering och annan kränkande behandling. * där eleverna mår bra och får förutsättningar att lyckas. *där eleverna känner tillit till vuxna genom att de vuxna lyssnar och respekterar deras åsikter. * där eleverna med hjälp av vuxna tar ett allt större ansvar för sin egen utveckling. * där barn och vuxna bryr sig om och tar ett gemensamt ansvar för varandra och sin miljö. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling På Risebergaskolan arbetar vi med att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling genom att: *Personal är närvarande både på lektioner och på raster. *Varje termin får alla elever svara på trivselenkäten, som sedan sammanställs av mentorn och analyseras av Antimobbingteamet. *Regelbundna kompissamtal och klassråd. * Elevhälsoteamet vidtar åtgärder vid signaler på att någon elev mår dåligt. Teamet träffas regelbundet med skolledningen. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till När någon elev/vårdnadshavare upplever trakasserier eller kränkande behandling eller misstänker att någon annan elev är utsatt, kan de vända sig till vem som helst i personalen till exempel: *Mentor och fritidspedagog som arbetar i klassen. *Skolkurator, Linda Thorlid Herö. *Skolsköterska, Caisa Pettersson. *Specialpedagog, Malin Svensson. *Rektor, Cecilia Svebrant. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever När diskriminering eller annan kränkande behandling upptäcks ska följande rutiner följas: * Vid tillfället för kränkningen agerar den vuxne som upptäcker kränkningen genom att avbryta kränkningen. * Samtal med de inblandade eleverna. Initiativ tas av den personal som upptäckt eller fått information om händelsen. Alla samtal och åtgärder ska dokumenteras skriftligt. * Information om händelsen lämnas till mentor och arbetslag. Mentorn för de inblandade eleverna ansvarar för att vårdnadshavare informeras om händelsen och om det fortsatta arbetet med eleverna. * Blankett Anmälan till rektor samt Incidentrapport, skrivs omgående och lämnas tilll rektor. Rektor skickar Anmälan till huvudman. * Om kränkningarna pågått under en tid lämnas ärendet till Antimobbingteamet som genomför samtal och dokumenterar enligt följande: -Två personer från antimobbingrådet pratar med först den utsatte och sedan med den/dem som utsätter. Dessa samtal sker en och en. -En vuxen leder samtalet och en dokumenterar. -Efter dessa samtal kontaktas de inblandade elevernas vårdnadshavare. -Datum för uppföljning bestäms.

8 -Den utsatte erbjuds att prata med någon vuxen. -Antimobbingrådet informerar rektor/mentor/arbetslaget och vårdnadshavare. * Datum för uppföljning ska bestämmas. Om uppföljningen visar att kränkningen inte upphört lämnas ärendet vidare till rektor. * Rektor beslutar om ärendet behöver utredas vidare och om fler åtgärder ska sättas in. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal *Blankett Anmälan till rektor, samt Incidentrapport skrivs omgående och lämnas tilll rektor. Rektor skickar Anmälan till huvudman. *Vårdnadshavare informeras. *Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet samt dokumenterar. *Rektor följer vid behov upp ärendet med eleven och hans/hennes vårdnadshavare. *Rektor träffar den personal som kränkt eleven och samtalar om hur samarbetet med berörd elev fungerar. Rutiner för uppföljning *Enstaka incidenter mellan elever följs upp av mentorn och det arbetslag eleverna tillhör. *Vårdnadshavare informeras om/deltar i uppföljningen tillsammans med eleven. * Anmälan till rektor följs upp i Elevhälsoteamet. * Vid behov kallar rektor till Elevhälsomöte. *Alla incidentrapporter som berör hot, våld, mobbing och kränkningar, sammanställs av kuratorn och rapporteras vidare. Den samlade bilden följs även upp av Elevhälsoteamet. Rutiner för dokumentation *Vid diskriminering eller annan kränkande behandling mellan elever sker dokumentation av mentor eller den person som varit involverad i händelsen. *Vid diskriminering eller annan kränkande behandling mellan elev-personal sker dokumentation av rektor. Ansvarsförhållande Berörd personal har ansvar för att följa våra rutiner vid akuta situationer. På Risebergaskolan finns en Krispärm som berör alla punkter rörande "Rutiner för akuta situationer". Rektor har det övergripande ansvaret för rutinerna.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 År: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundsärskola

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen är framtagen av kamratstödjarna Korsbackaskolan och reviderad av arbetslag, elevhälsoteam, kamratstödjarna och ledningsgruppen. Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass årskurs 1-4 och fritidshem Ansvariga för

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola Läsår: 2015/2016 Vetlanda här växer människor och företag

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9

2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9 2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9 År 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Ansvariga för planen: Rektor Petra Larsson Vår vision: En skola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Bie skola www.katrineholm.se Bie skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skolbarnomsorg, Förskoleklass,

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Denna plan gäller för all verksamhet vid Charlottenborgsskolan - förskoleklass,

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog Anette Andersson

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Förskolan Stegen och Förskolan Spårets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Stegen och Förskolan Spårets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Stegen och Förskolan Spårets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Främjande insatser Namn Kränkande behandling och ålder

Främjande insatser Namn Kränkande behandling och ålder Parkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Vår vision En förskola för alla, där

Läs mer

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Innehåll Grunduppgifter... 4 Verksamhetsformer som omfattas av planen:... 4 Ansvarig för planen:... 4 Vår vision...

Läs mer

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: År F-5 och fritids Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen År F-5

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan/Fritidshemmet Fjällripan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola förskoleklass åk 1-2 och fritidshem Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids

Läs mer

Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga

Läs mer

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Linn Sölvestad Johan Lindström Vår vision På vår förskola ska

Läs mer

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshem Läsår: 2015/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Almbro skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Almbro skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Almbro skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem Läsår: 2016/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen Vår vision Alla i förskolan, barn, föräldrar,

Läs mer

Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan

Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan dec 2016 Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Östbyskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Maria Westberg Rektor

Östbyskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Maria Westberg Rektor Östbyskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Maria Westberg 20151031 Sidan 2 av 9 Grunduppgifter: Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och skola Ansvarig för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bohus förskolas Läsår 2015/2016 Innehållsförteckning Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 4 Främjande insatser... 5 Kartläggning... 7

Läs mer

Abborrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Abborrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Abborrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2016-2017 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Fjolårets plan har utvärderats på arbetsplatsmöten samt genom

Läs mer

Barnbolagets plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling!

Barnbolagets plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling! Barnbolagets plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling! Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

ALMBRO SKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

ALMBRO SKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ALMBRO SKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GRUNDUPPGIFTER Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. Läsår 2015/2016 a för planen Rektor Vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-6 Läsår: 2016/2017 Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem Ansvariga för planen Lotta Öijerstedt

Läs mer

Grunduppgifter. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet. Ansvariga för planen Förskolechefen

Grunduppgifter. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet. Ansvariga för planen Förskolechefen - Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechefen Vår vision Alla i förskolan, barn, föräldrar, pedagoger ska känna att de vistas i en miljö

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Foto: istockphoto / pintogame Bie skola - läsåret 2015/2016 Bie skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Myrstacken/Solrosens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Myrstacken/Solrosens plan mot diskriminering och kränkande behandling Myrstacken/Solrosens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Christina Petersson Maria Nyberg Vår vision På vår förskola

Läs mer

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 6 Lidåkers fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter

Läs mer

Förskolan Borggårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling /10

Förskolan Borggårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling /10 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Krisgruppen och förskolechef Vår vision Att alla ska känna sig lika mycket värda. Att behandla alla utifrån

Läs mer

Förskolan Lillebos plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillebos plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillebos plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk omsorg, förskola Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och fritidshem Ansvariga för planen All personal

Läs mer

Siljansnäs förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Siljansnäs förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Siljansnäs förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Meijerska gårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Meijerska gårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Meijerska gårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 2016-03-02 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan I Ur och Skur förskola Upprättad 20140101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: HT2016/VT2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe

Läs mer

Yttringe förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Yttringe förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Yttringe förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen

Läs mer

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Mellangårdens förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling.

Mellangårdens förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Mellangårdens förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Ansvariga för planen: Förskolechefen. Vår vision:

Läs mer

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, årskurs 7-9

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, årskurs 7-9 Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, årskurs 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 4-9 Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 4 Främjande insatser... 5 Kartläggning...

Läs mer

Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Ansvariga för planen: Rektor Petra Larsson Vår vision: En skola

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Vegalyckan, grundskola F - åk 3, skolbarnsomsorg samt särskolegrupps plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vegalyckan, grundskola F - åk 3, skolbarnsomsorg samt särskolegrupps plan mot diskriminering och kränkande behandling Vegalyckan, grundskola F - åk 3, skolbarnsomsorg samt särskolegrupps plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass - åk 3, grundsärskola och skolbarnsomsorg

Läs mer

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB Skolenhet Håby Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 Texten behandlar hur gymnasiet arbetar för att motverka och agera utifrån verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan Revinge skola

Likabehandlingsplan Revinge skola Likabehandlingsplan Revinge skola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola och fritidshem Läsår 2016 / 2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Tallbo särskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tallbo särskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tallbo särskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundsärskola, gymnasiesärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Opalens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Opalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Opalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola avd. Opalen Ansvariga för planen Pedagogerna på Opalen Vår vision Vår vision är att föräldrar

Läs mer

Förskolan Ekens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ekens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ekens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2016-2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

HAMMARBACKSSKOLAN Hammarbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

HAMMARBACKSSKOLAN Hammarbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling HAMMARBACKSSKOLAN Hammarbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9, Grundsärskola, Träningssärskola samt fritidshem Läsår: 2015/2016

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Lillängets skola och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Ansvariga för planen Skolans

Läs mer

Skolområde Syd Borrby skola och Fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolområde Syd Borrby skola och Fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolområde Syd Borrby skola och Fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-6 och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Norrhammarskolan Från 161001 Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem F-5 Ansvariga för planen

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016-2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer