Plats och tid Mötesrum Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(43) Plats och tid Mötesrum Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Mikael Berglund (M), ordförande Dan Björk (M) , Daniel Mörner (M) tjg. för Dan Björk (M) 129 Kajsa Nilsson (M) Ingela Nordhall (AD) Rose-Marie Fihn (FP) Sune Rydén (KD) Åke Niklasson (C) Paula Örn (S) Rolf Gustavsson (S) Ann-Christine Paulin (S) Hasse Andersson (S) tjg. för Björn Norberg (S) Ingmarie Torstensson (V) Peter Rosengren (MP) Närvarande ersättare Daniel Mörner (M) , Erik Karlsson (M) Ulf-Göran Solving (AD) Tore Berghamn (FP) Jonatan Sundeen (KD) Monica Samuelsson (S) Johnny Sundling (V) Närvarorätt enligt särskilt beslut - Övriga deltagande Björn Järbur, tf kommunchef , Håkan Spång, administrativ chef Torbjörn Hall, sekreterare Thomas Sundsmyr, internationell koordinator 116a Gunilla Hall, kvalitetschef 116b Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare: Torbjörn Hall Ordförande: Mikael Berglund Justerande: Paula Örn Paula Örn Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge Paragrafer:

2 PROTOKOLL 2(43) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7 Nödinge Underskrift Torbjörn Hall

3 PROTOKOLL 3(43) Innehåll KS 115 Godkännande av dagordning... 5 KS 116 Informationsärenden... 6 KS 117 Budget och verksamhetsplan KS 118 Boendeutredning Behov av boendeplatser i äldreomsorgen KS 119 Hyressättning inom funktionshinderverksamheten KS 120 Motivationsboende för vuxna med missbruks-/beroendeproblematik KS 121 Folkhälsoplan för Ale kommun KS 122 Fördjupad översiktsplan för Nödinge KS 123 s uppföljningsrapport KS 124 Uppföljningsrapport 2, med helårsprognos KS 125 Lägenhetsarrende för Bohus MC KS 126 Lägenhetsarrende på 25 år för Nödinge båtklubb KS 127 Beredningen för kollektivtrafikfrågor - Utvärdering av gruppens arbete och förslag om att förlänga gruppens uppdrag KS 128 Förslag till ändrad inriktning av arbetet med informationsskyltar vid väg E KS 129 Remissvar avseende Gryaabs planer på utökad kapacitet för kväverening på Ryaverket KS 130 Yttrande över remissförslag för Göteborg Stads Utbyggnadsplanering, Trafikstrategi och Grönplan Göteborg KS 131 Arbetsmarknadsåtgärder specialdestinerade anslag 2 Mkr... 31

4 PROTOKOLL 4(43) KS 132 EU-ansökningar (WEPA) KS 133 Leader Göta Älv - intresseförfrågan om Ale kommuns medverkan i ny programperiod 2014 tom KS 134 Återkoppling av åtgärdsplan inom individ- och familjeomsorg KS 135 Återremitterat ärende - Sociala investeringar, ekonomihantering KS 136 Tillsättning av tf Kommunchef KS 137 Redovisning av delegeringsbeslut KS 138 Delgivningar... 43

5 PROTOKOLL 5(43) KS 115 Godkännande av dagordning Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns och konstaterar samtidigt att punkten 4b i dagordningen utgår på grund av föredragande fått förhinder att närvara. Hasse Andersson (S) föreslår att till informationsärenden läggs till en punkt som handlar om organisationsförändringar på sektor utbildning, kultur och fritid. Beslut 1. godkänner ordförandens förslag med Hasse Anderssons tillägg.

6 PROTOKOLL 6(43) KS 116 KS0007/13 Informationsärenden a) Arbetet med Leader Göta Älv Thomas Sundsmyr, internationell koordinator redovisar pågående arbetet med Leader Göta Älv samt planer för verksamheten i framtiden. b) Uppföljning av arbetet med sammanställning/kartläggning av planer/handlingsprogram/policys/strategier antagna av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fr.o.m Håkan Spång, administrativ chef och Gunilla Hall, kvalitetschef redovisar arbetet med kartläggning av handlingsplaner. c) Information om förändringar på sektor utbildning, kultur och fritid. Björn Järbur, tf kommunchef informerar kommunstyrelsen om senaste tidens organisationsförändringar inom sektor utbildning, kultur och fritid. Beslut 1. noterar informationen.

7 PROTOKOLL 7(43) KS 117 KS0109/13 Budget och verksamhetsplan 2014 Föreligger förslag till budget och verksamhetsplan för år 2014 från Moderata samlingspartiet, Aledemokraterna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Föreligger förslag till budget och verksamhetsplan för år 2014 från Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet. Beslutsunderlag s arbetsutskotts protokoll , 78. Förslag till budget och verksamhetsplan från Moderata samlingspartiet, Aledemokraterna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna (inklusive beslutsförslag och ekonomidel). Förslag till budget och verksamhetsplan från Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet. s arbetsutskott beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan beslutsförslag. Yrkande Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. Kommunfullmäktige antar Moderata samlingspartiets, Aledemokraternas, Folkpartiet liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas verksamhetsplan för åren med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för Kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2014 ska vara 21,87 kr per skattekrona. 3. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar från sektor kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2014 senast och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2014 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom sin totala investeringsbudget 2014 efter godkännande av kommunstyrelsen. 5. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga kommunbidragsförändringar under år 2014 när löneavtalen har färdigförhandlats. 6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 500 Mnkr under år Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån på 25 mnkr. 7. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven ram.

8 PROTOKOLL 8(43) 8. Kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner återlånas för att begränsa den externa låneskulden. 9. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiven för AB Alebyggen. 10. Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2014 ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,5 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje tertial. Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. Kommunfullmäktige antar Arbetarepartiet Socialdemokraternas, Miljöpartiet de grönas och Vänsterpartiets verksamhetsplan för åren med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för Kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2014 ska vara 21,87 kr per skattekrona. 3. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar från sektor kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2014 senast och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2014 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom sin totala investeringsbudget 2014 efter godkännande av kommunstyrelsen. 5. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga kommunbidragsförändringar under år 2014 när löneavtalen har färdigförhandlats. 6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 500 Mnkr under år Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån på 25 mnkr. 7. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven ram. 8. Kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner återlånas för att begränsa den externa låneskulden. 9. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiven för AB Alebyggen. 10. Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2014 ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje tertial. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på sitt eget beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Ordförande ställer proposition på Paula Örns beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.

9 PROTOKOLL 9(43) s beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige antar Moderata samlingspartiets, Aledemokraternas, Folkpartiet liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas verksamhetsplan för åren med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för Kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2014 ska vara 21,87 kr per skattekrona. 3. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar från sektor kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2014 senast och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2014 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom sin totala investeringsbudget 2014 efter godkännande av kommunstyrelsen. 5. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga kommunbidragsförändringar under år 2014 när löneavtalen har färdigförhandlats. 6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 500 Mnkr under år Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån på 25 mnkr. 7. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven ram. 8. Kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner återlånas för att begränsa den externa låneskulden. 9. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiven för AB Alebyggen. 10. Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2014 ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,5 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje tertial. Reservation Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Hasse Andersson (S), Ingmarie Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut avseende punkt 1 och 10 till förmån för Paula Örns beslutsförslag.

10 PROTOKOLL 10(43) KS 118 KS0177/12 Boendeutredning Behov av boendeplatser i äldreomsorgen Sektor kommunstyrelsen har på uppdrag av kommunchefen gjort en utredning som belyser behovet av boendeplatser i äldreomsorgen. Fram till år 2025 ökar antalet Alebor över 80 år med mer än 50 procent. Behovet av bostäder anpassade till den åldrande människans behov kommer att bli mycket stort under överskådlig tid framöver. För att klara av den förestående demografiska utvecklingen måste fler bostäder för äldre skapas. Boendeplanering måste ha en framträdande plats i kommunen och planeringen av boenden för äldre människor ska ses som en naturlig del i den generella bostadsplaneringen. Boendeutredningen belyser ett antal variabler som påverkar det framtida behovet av äldreboenden. Då dessa kan ändras framöver bör utredningen ses som ett beslutsstöd för omsorgs- och arbetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i planeringen av boenden för äldre. Boendeutredningen har remissbehandlats av Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden som har ställt sig bakom utredningens förslag. Beslutsunderlag s arbetsutskotts protokoll , 80. Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen Boendeutredningen behov av boendeplatser i äldreomsorgen. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll , 176. Tjänsteutlåtande sektor arbete, trygghet och omsorg Remissvar kommunala pensionärsrådet, Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige antar Boendeutredningen Behov av boendeplatser i äldreomsorgen. 2. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samverkan med omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, strategiskt arbeta med en boendeplanering där bostäder för äldre är en naturlig del av den generella bostadsplaneringen. 3. Kommunfullmäktige beslutar att ge omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att göra en förenklad översyn av boendeutredningen vartannat år. 4. Kommunfullmäktige beslutar att boendeutredningen som togs fram 2006 och reviderades 2009 (Boendeutredning behov av boendeplatser i äldreomsorgen med utblick 2016 och tankar inför 2020) upphör att gälla. 5. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att planera ett nytt särskilt boende i Älvängen. Detta arbete ska påbörjas år 2014.

11 PROTOKOLL 11(43) Beslutsgång Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. s beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige antar Boendeutredningen Behov av boendeplatser i äldreomsorgen. 2. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samverkan med omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, strategiskt arbeta med en boendeplanering där bostäder för äldre är en naturlig del av den generella bostadsplaneringen. 3. Kommunfullmäktige beslutar att ge omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att göra en förenklad översyn av boendeutredningen vartannat år. 4. Kommunfullmäktige beslutar att boendeutredningen som togs fram 2006 och reviderades 2009 (Boendeutredning behov av boendeplatser i äldreomsorgen med utblick 2016 och tankar inför 2020) upphör att gälla. 5. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att planera ett nytt särskilt boende i Älvängen. Detta arbete ska påbörjas år 2014.

12 PROTOKOLL 12(43) KS 119 KS0179/12 Hyressättning inom funktionshinderverksamheten Sektor arbete, trygghet och omsorg har fått i uppdrag av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, , att ta fram en plan på hur hyrorna ska justeras samt till vilka hyresnivåer. Det förslag som nämnden valt (2) tar hänsyn till den standard som lägenheterna har i jämförelse med övriga boenden. Då hyresnivån inte blivit uppjusterad under ett antal år kommer den nu att anpassas till en marknadsmässig hyra (hyra som är avtalad mellan hyresgästföreningen och hyresvärden). Anpassningen kommer att ske successivt under tre år. Efter genomförd höjning av hyran överförs administreringen av hyran till AB Alebyggen. Sektor kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar det föreliggande förslaget. Beslutsunderlag s arbetsutskotts protokoll , 81. Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen (med bilaga). s arbetsutskotts protokoll , 132. Rådet för funktionshinderfrågors protokoll , 42. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll , 123. Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg (med bilaga). Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige beslutar att hyrorna justeras i enlighet med bilaga Kommunfullmäktige beslutar att hyrorna justeras från och med Kommunfullmäktige beslutar att sektor arbete, trygghet och omsorg informerar berörda parter. 4. Kommunfullmäktige beslutar att för boendet Krokstorp 2 justeras hyrorna under fyra år. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. s beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att hyrorna justeras i enlighet med bilaga Kommunfullmäktige beslutar att hyrorna justeras från och med Kommunfullmäktige beslutar att sektor arbete, trygghet och omsorg informerar berörda parter. 4. Kommunfullmäktige beslutar att för boendet Krokstorp 2 justeras hyrorna under fyra år.

13 PROTOKOLL 13(43) KS 120 KS0054/13 Motivationsboende för vuxna med missbruks- /beroendeproblematik Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att hos kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag på 4,5 mnkr för en investering i ett motivationsboende för vuxna med missbruks/beroendeproblematik. Skapandet av ett motivationsboende är ett förslag på framtida kostnadssänkande åtgärder. Den framtagna kalkylen visar på en årlig besparing på tkr. Sektorn har undersökt ett antal olika platser för boendet men ännu inte bestämt var det ska ligga. De förslag som för närvarande diskuteras är Ledet 1:1 (IT-paviljongen på nuvarande plats) och Skepplanda 8:4. Någon exakt kostnadskalkyl kan inte göras förrän beslut om lokalisering tagits. s förvaltning föreslår att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag för inrättande av ett motivationsboende. Beslutsunderlag s arbetsutskotts protokoll , 82. Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen Kalkylunderlag för motivationsboende. Lokalbehovsbeskrivning för motivationsboende. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll , 170. Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige beviljar omsorgs och arbetsmarknadsnämnden ett investeringsanslag på tkr år 2013 för inrättande av ett motivationsboende. 2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens att begära in återrapportering från omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden när investeringsförslaget är komplett. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. s beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beviljar omsorgs och arbetsmarknadsnämnden ett investeringsanslag på tkr år 2013 för inrättande av ett motivationsboende. 2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens att begära in återrapportering från omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden när investeringsförslaget är komplett.

14 PROTOKOLL 14(43) KS 121 KS0147/12 Folkhälsoplan för Ale kommun Förslag till folkhälsoplan har tagits fram i samverkan med tjänstemän från hälsooch sjukvårdsnämnd 4 under 2011 och sändes våren 2012 ut på remiss till kommunens sektorer och behandlades i ledningsgrupper. Detta är andra gången en flerårig folkhälsoplan tas fram i Ale. Folkhälsoplan antogs av kommunfullmäktige Dokumentet har varit på remiss hos Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden Detta har genomförts i en andra remissomgång. Rådet för Hälsa och trygghet behandlade frågan vid sitt sammanträde Beslutsunderlag s arbetsutskotts protokoll , 83. Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen Omsorg- och arbetsmarknadsnämndens protokoll, , 35. Folkhälsoplan Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige antar Folkhälsoplan för Ale kommun att gälla för tidsperioden Beslutsgång Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. s beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige antar Folkhälsoplan för Ale kommun att gälla för tidsperioden

15 PROTOKOLL 15(43) KS 122 KS0104/13 Fördjupad översiktsplan för Nödinge I diskussioner har stadsarkitekten fått i uppdrag att skriva fram ett förslag till Fördjupad Översiktsplan, FÖP, för Nödinge tätort. Beslut om FÖP tas av kommunfullmäktige. Planprocessen följer en översiktsplan där allmänhetens påverkan kan ske i samråds- och utställningsskedet. Syftet är att 1. Belysa hur Nödinge kan utvecklas till en attraktiv småstad där bostäder, kommersielloch offentlig service kan ges möjligheter att utvecklas. Detta är en fortsättning och konkretisering av 2009 års strukturstudie. Målet är att 1. Föreslå en långsiktig, sammanhållen lösning av framtida gatu-, torg- och grönytor samt möjlighet till ny bebyggelse. Möjligheterna att enklare nå älvstranden ska utredas. 2. Föreslå långsiktiga trafik- och parkeringslösningar för de centrala delarna av Nödinge. Beslutsunderlag s arbetsutskotts protokoll , 84. Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att påbörja en fördjupad översiktsplan över Nödinge. 2. Kommunfullmäktige uppdrar till översiktsplanens styrgrupp att leda arbetet. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. s beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att påbörja en fördjupad översiktsplan över Nödinge. 2. Kommunfullmäktige uppdrar till översiktsplanens styrgrupp att leda arbetet.

16 PROTOKOLL 16(43) KS 123 KS0062/13 s uppföljningsrapport 2013 Uppföljningsrapporten är uppdelad i Verksamhetsuppföljning, Ekonomisk analys samt Personaluppföljning. Verksamhetsuppföljningen av nämndplanen baseras främst på de kommentarer som lämnats gällande uppdrag/aktiviteter och mått. I den periodiserade budgeten är löneavtalets del exkluderad eftersom årets löneavtal ännu inte utfallit. För perioden redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på +4,5 Mkr. De kommungemensamma posterna (Specialdestinerade anslag) redovisar +4,2 Mkr. De enheter som ligger direkt under kommunstyrelsen står för +0,8 Mkr, och Utvecklingsfonden för -0,5 Mkr. Sedan föregående rapport har kommunfullmäktige beslutat att under året ianspråkta 7,3 Mkr ur den så kallade Utvecklingsfonden (medel finns reserverade inom eget kapital). Samtliga kostnader för de beslutade verksamheterna inom Utvecklingsfonden kommer att belasta kommunstyrelsen. En negativ budgetavvikelse kommer därmed att uppstå. har också beslutat om två projekt som ska finansieras inom avsatta medel för Sociala investeringsfonden (även här finns medel reserverade inom egna kapitalet): Fotosyntes och MiniMili. Utvecklingsfonden och Sociala investeringsfonden ger tillsammans en negativ budgetavvikelse vid årets slut på -9,6 Mkr. I övrigt lämnar kommunstyrelsen en årsprognos för driften på +0,7 Mkr. Antalet tillsvidareanställningar på sektor minskade från 88 till 74 under första kvartalet då Fastighet fördes över till sektor Samhällsbyggnad. Sjukfrånvaron har ökat med 0,4% till 4,6% för samtliga anställda och till 5,0% för tillsvidareanställda. Beslutsunderlag s arbetsutskotts protokoll , 100. Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen Uppföljningsrapport 2, Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 1. godkänner uppföljningsrapport 2, Yrkande Rose-Marie Fihn (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med tillägget att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att återkomma till kommunstyrelsen senast den 3 september med åtgärdsplaner för att få en budget i balans. Paula Örn (S) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag. Vidare yrkar hon avslag på Rose- Marie Fihns tillägg.

17 PROTOKOLL 17(43) Beslutsgång Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Ordförande ställer proposition på Rose-Marie Fihns tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Beslut 1. godkänner uppföljningsrapport 2, uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att återkomma till kommunstyrelsen senast den 3 september med åtgärdsplaner för att få en budget i balans. Reservation Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Hasse Andersson (S), Ingmarie Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för arbetsutskottets beslutsförslag. Beslutsexpediering Förvaltningsekonom KS

18 PROTOKOLL 18(43) KS 124 KS0002/13 Uppföljningsrapport 2, med helårsprognos 2013 Nämnderna ska lämna fem uppföljningsrapporter under året, varav den andra ska avse en rapportering av verksamhet, ekonomi och personal. Rapport har nu sammanställts i det nya verktyget Stratsys med syfte att få en mer enhetlig struktur. Rapporten inleds med en sammanfattande analys av verksamhet, ekonomi och personal för hela Ale kommun. Sedan följer en motsvarande beskrivning per nämnd. Verksamheten följs upp på de övergripande mål som fullmäktige angivit i verksamhetsplan Ekonomin redovisas med ekonomiskt utfall t o m april månad och en prognos för årets utfall. Slutligen lämnas en rapport kring hur personalnyckeltalen utvecklas t o m mars Nämndernas rapportering är en förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna utöva styrning och tillsyn över kommunens verksamhet och ekonomiska ställning. Uppföljningsrapport 2 ger en något mer ansträngt bild av det ekonomiska läget än uppföljningsrapport 1. Tillkommande poster i denna rapport är utvecklingsfonden, sociala investeringsfonden, omställningskostnader Ale gymnasium, ny skatteprognos samt sänkt diskonteringsränta på pensionsskulden. Dessutom har prognosen försämrats för utbildningsnämnden och omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Periodens resultat är tkr. Nämndernas sammantagna uppgifter ger en total årsprognos på tkr. varav utvecklingsfond och social investeringsfond står för tkr. En mer ingående analys av de ekonomiska konsekvenserna av avvecklingen av Ale gymnasium måste göras. I personaluppföljningen ses en ökad sjukfrånvaro. Där lämnas också kommentarer till den genomförda medarbetarenkäten. I samband med uppföljningsrapport 1, 2013 ansökte kultur- och fritidsnämnden om att kommunfullmäktige ska göra en ramjustering mellan utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 2013 för verksamhetschefens lön. Kommunfullmäktiges rambeslut sker inte på denna detaljeringsnivå. Hur sektor UKF:s kostnader fördelas måste ske i samråd mellan sektorledning och nämnderna. Beslutsunderlag s arbetsutskotts protokoll , 79. Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen Uppföljningsrapport 2, Ärendet föredrogs av ekonomichef Helene Ramert på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde b.

19 PROTOKOLL 19(43) Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 1. uppdrar till utbildningsnämnden att i samband med nästa uppföljningsrapport lämna en utförlig rapport om omställningskostnaderna för Ale gymnasium. 2. uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att i nästa uppföljningsrapport lämna en uppgift om vilka kostnader som uppstår i samband med beslutet att avbryta byggnationen av Nya Nödingeskolan. 3. Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 2, med helårsprognos Kommunfullmäktige avslår kultur- och fritidsnämndens begäran om ramjustering mellan utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för verksamhetschefens lön Yrkande Rose-Marie Fihn (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med följande tillägg: Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen, omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden att återkomma till kommunstyrelsen senast den 3 september med åtgärdsplaner för att få en budget i balans. Paula Örn (S) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med följande tillägg: Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att återkomma till kommunstyrelsen senast den 3 september med åtgärdsplaner för att få en budget i balans. Mikael Berglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med följande tillägg: Kommunfullmäktige avslår utbildningsnämndens begäran om reviderade mål eller budgetjustering. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Ordförande ställer proposition på dels Rose-Marie Fihns beslutsförslag och dels på Paula Örns yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Rose-Marie Fihns beslutsförslag. Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

20 PROTOKOLL 20(43) s beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. uppdrar till utbildningsnämnden att i samband med nästa uppföljningsrapport lämna en utförlig rapport om omställningskostnaderna för Ale gymnasium. 2. uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att i nästa uppföljningsrapport lämna en uppgift om vilka kostnader som uppstår i samband med beslutet att avbryta byggnationen av Nya Nödingeskolan. 3. Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 2, med helårsprognos Kommunfullmäktige avslår kultur- och fritidsnämndens begäran om ramjustering mellan utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för verksamhetschefens lön Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen, omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden att återkomma till kommunstyrelsen senast den 3 september med åtgärdsplaner för att få en budget i balans. 6. Kommunfullmäktige avslår utbildningsnämndens begäran om reviderade mål eller budgetjustering. Deltagande i beslut Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Hasse Andersson (S), Ingmarie Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) meddelar att de avvaktar ställningstagande avseende punkt 6 tills ärendet behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde. Reservation Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Hasse Andersson (S), Ingmarie Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut avseende punkterna 5.

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00-20:00. Ajourneringar kl 17:05-17:15 samt 18:05 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1(27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-27

PROTOKOLL 1(27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-27 PROTOKOLL 1(27) Plats och tid Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Konferensrum 209, 2:a våningen, Ale gymnasium, kl 09:05-14:00 (ajournering 10:30-10:45 och 11:55-12:35)

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer