PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)"

Transkript

1 1(11) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset i Alafors, kl 16:30 16:47 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson (S) Dennis Ljunggren (S) tjg. för Klas Karlsson (S) Sonny Landerberg (MP) Johnny Sundling (V) Mikael Berglund (M) Dan Björk (M) Carina Zito Averstedt (M) Rose-Marie Fihn (FP) Åke Niklasson (C) Ingela Nordhall (AD) Robert Jansson (SD) Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) Björn Järbur, kommunchef Torbjörn Hall, kommunsekreterare Håkan Spång, administrativ chef Irene Blomqvist, verksamhetschef IFO Mikael Berglund Justeringens plats och tid Medborgarhuset, Alafors, , kl. 17:30 Underskrifter Sekreterare: Torbjörn Hall Ordförande: Paula Örn Justerande: Mikael Berglund Paragrafer:

2 2(11) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge Underskrift Torbjörn Hall

3 3(11) Innehåll KS 186 Godkännande av dagordning 4 KS 187 Budget och verksamhetsplan KS 188 Avtal om mottagande av ensamkommande barn 9-11

4 4(11) KS 186 KS Godkännande av dagordning Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns. Beslut godkänner ordförandens förslag.

5 5(11) KS 187 KS Budget och verksamhetsplan 2015 Föreligger förslag till verksamhetsplan med budget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet med stöd av Ale-Demokraterna. Föreligger förslag till verksamhetsplan med budget från Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Framtid i Ale. Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartietsverksamhetsplan för åren med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar från sektor kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2015 senast och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2015 vid kommunfullmäktiges sammanträde den februari Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom sin totala investeringsbudget 2015 efter godkännande av kommunstyrelsen. 4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga kommunbidragsförändringar under år 2015 när löneavtalen har färdigförhandlats. Även att omfördela kommunbidragsramarna efter beslut om ny debiteringsmodell för IT-verksamhet och ekonomiorganisation. 5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 500 Mkr under år Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån på 45 Mkr. 6. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven ram. 7. Kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner återlånas för att begränsa den externa låneskulden. 8. För år 2015 har internhyran höjts från 260,0 kr/m2 BRA till 299,0 kr/m2 BRA och tomtyta för yttre skötsel och underhåll från 18,3 kr/m2 till 22,0 kr/m2 (BRA= bruksvärdesarea). 9. Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2015 ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,5 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje tertial.

6 6(11) Beslutsunderlag Verksamhetsplan med budget S_V_MP med stöd av AD.pdf.pdf Verksamhetsplan och budget Blå laget.pdf Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen Protokollsutdrag kommunfullmäktige Protokollsutdrag kommunstyrelsen beslutade att bereda verksamhetsplan för åren med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för 2015 på sitt sammanträde i november. beslutade också att föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens utdebitering för år 2015 ska vara 21:87 kr per skattekrona. beslutade även att föreslå kommunfullmäktige besluta om verksamhetsplan för åren med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för 2015 på sitt sammanträde i november. Kommunfullmäktige beslutade att kommunens utdebitering för år 2015 ska vara 21:87 kr per skattekrona. Ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 11 november Yrkande Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut i ärendet som fattades den 11 november 2014 (KS 176) Vidare yrkar hon bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag med ändringen att punkt 9 Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2015 ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,5 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje tertial. ersätts med: Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2015 ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje tertial. Därefter lämnar hon följande tilläggsyrkande: föreslår att kommunfullmäktige bifaller föreliggande tillägg i verksamhetsplanen: 5.3 Uppdrag till nämnden för kultur och fritid För Kultur- och fritidsnämnden är det viktigt att utöka servicen inom exempelvis folkbiblioteksverksamheten. Ett nytt bibliotek centralt i Älvängen ska därför skyndsamt etableras. Investeringsbudget: Bibliotek Älvängen 2 mkr

7 7(11) 5.4 Uppdrag till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Det drogförebyggande arbetet bygger inte bara på information om droger och dess konsekvenser utan handlar också mycket om att stärka barns självkänsla och självförtroende. Tidiga insatser är avgörande för att uppnå den vaccinerande effekten att ungdomar inte intresserar sig för droger och därför ska det förebyggande arbetet påbörjas redan i skolår 5. Specifika uppdrag: Det drogförebyggande arbetet ska starta redan i skolår 5 och att ett tvärpolitiskt forum ska inrättas i syfte att utveckla det drogförebyggande arbetet i kommunen. Mikael Berglund (M) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens med ändring i punkt 1 att 1. Kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartietsverksamhetsplan för åren med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för Ersätts med 1. Kommunfullmäktige antar Moderaternas, Folkpartiets, Kristdemokraternas, Centerpartiets och Framtid i Ales verksamhetsplan för åren med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för Rose-Marie Fihn (FP), Åke Niklasson (C) tillstyrker Mikael Berglunds beslutsförslag. Johnny Sundling (V), Sonny Landerberg (MP) tillstyrker Paula Örns beslutsförslag. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande om att upphäva beslutet KS 176/2014 och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Ordförande ställer proposition på dels hennes eget ändringsyrkande och dels Mikael Berglunds yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hennes eget yrkande. Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Beslut 1. upphäver tidigare beslut i ärendet som fattades den 11 november 2014 (KS 176) 2. föreslår att kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets verksamhetsplan med stöd av Ale-Demokraterna för åren med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för 2015 med Paula Örns tilläggsyrkande från KS

8 8(11) 3. föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar från sektor kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2015 senast och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2015 vid kommunfullmäktiges sammanträde den februari föreslår att kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom sin totala investeringsbudget 2015 efter godkännande av kommunstyrelsen. 5. föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga kommunbidragsförändringar under år 2015 när löneavtalen har färdigförhandlats. Även att omfördela kommunbidragsramarna efter beslut om ny debiteringsmodell för ITverksamhet och ekonomiorganisation. 6. föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 500 Mkr under år Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån på 45 Mkr. 7. föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven ram. 8. föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner återlånas för att begränsa den externa låneskulden. 9. För år 2015 har internhyran höjts från 260,0 kr/m2 BRA till 299,0 kr/m2 BRA och tomtyta för yttre skötsel och underhåll från 18,3 kr/m2 till 22,0 kr/m2 (BRA= bruksvärdesarea). 10. föreslår att kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2015 ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje tertial. Deltagande i beslut Robert Jansson (SD) meddelar att han inte deltar i beslutet. Reservation Mikael berglund (M), Dan Björk (M), Carina Zito-Averstedt (M), Rose-Marie Fihn (FP), Åke Niklasson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mikael Berglunds beslutsförslag. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige

9 9(11) KS 188 KS Avtal om mottagande av ensamkommande barn Det har under 2014 anlänt ett mycket högre antal ensamkommande barn till Sverige än förväntat. Ale kommuns nuvarande överenskommelser om mottagande omfattar ett lägre antal ensamkommande barn än Migrationsverkets fördelningstal för kommunen. Migrationsverkets anvisningsförfarande har inneburit ett högre antal anvisade barn än det avtalade. Prognosen för 2015 är att ökningen av ensamkommande barn till Sverige fortsätter. Fördelningstalet för Ale kommun 2015 beräknades i november i år till 16 barn. Då antalet ensamkommande barn till Sverige sannolikt kommer fortsatt vara högt de närmaste åren är det nödvändigt att planera för mottagande på lång sikt, med boendekedja från asylplats till boende för barn med permanent uppehållstillstånd, PUT. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har den 13 november 2014, 120, föreslagit kommunfullmäktige att omförhandla 2014 års avtal om att ta emot 8 ensamkommande barn till ett avtal om 16 boendeplatser för asylsökande barn samt ett avtal om 20 boendeplatser för barn med permanent uppehållstillstånd. Enligt 3 reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar nämnden för bl a kommunens flyktingmottagning. Det faller således inom nämndens verksamhetsområde att bl a träffa de överenskommelser inom flyktingområdet som på bästa sätt löser mottagandet och tar tillvara kommunens intressen i övrigt. Kommunfullmäktige har den 27 maj 2013, 113, fattat beslut bl a om inrättande av ett särskilt boende för ensamkommande barn och om godkännande av överenskommelser med Migrationsverket. Kommunstyrelsesektorn gör bedömningen att de förslag till överenskommelser som har erhållits från staten behöver ses över av både hyresförhandlingstekniska, ekonomiska och juridiska skäl. Ett sådant arbete pågår. För att vinna tid föreslår sektorn därför att nämnden inom sitt förvaltningsuppdrag själv godkänner överenskommelserna när de är slutformulerade, men att fullmäktige nu fastställer ramar för innehållet i sådana överenskommelser. Nämnden behöver därmed även få rätt att få nu gällande överenskommelser beslutade av fullmäktige att upphöra. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande om överenskommelser med Migrationsverket avseende ensamkommande barn Protkollsutdrag OAN doc

10 10(11) Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige uppdrar till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att inom sitt verksamhetsområde godkänna överenskommelser med staten om mottagande av ensamkommande barn. Nämnden får dock inte ingå överenskommelser som överskrider följande villkor. a) Överenskommelserna ska innebära att staten ersätter kommunens förutsägbara kostnader. b) I den mån kommunens kostnader är fleråriga, ska överenskommelserna även täcka sådana kostnader. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden bemyndigas att säga upp av kommunfullmäktige godkända överenskommelser och avtal avseende mottagande av ensamkommande barn. Detsamma gäller att överenskomma att sådana överenskommelser och avtal upphör att gälla. Yrkande Robert Jansson (SD) yrkar avslag på första beslutspunkten i sektor kommunstyrelsens beslutsförslag. Paula Örn (S), Rose-Marie Fihn (FP), Mikael Berglund (M), Johnny Sundling (V), Åke Niklasson (C), Sonny Landerberg (MP) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens första beslutspunkt och finner att kommunstyrelsen bifaller densamma. Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens andra beslutspunkt och finner att kommunstyrelsen bifaller densamma. Beslut Kommunfullmäktige uppdrar till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att inom sitt verksamhetsområde godkänna överenskommelser med staten om mottagande av ensamkommande barn. Nämnden får dock inte ingå överenskommelser som överskrider följande villkor. a) Överenskommelserna ska innebära att staten ersätter kommunens förutsägbara kostnader. b) I den mån kommunens kostnader är fleråriga, ska överenskommelserna även täcka sådana kostnader. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden bemyndigas att säga upp av kommunfullmäktige

11 11(11) godkända överenskommelser och avtal avseende mottagande av ensamkommande barn. Detsamma gäller att överenskomma att sådana överenskommelser och avtal upphör att gälla. Reservation Robert Jansson (SD) tillåts att lämna följande skriftliga reservation: "Vi reserverar oss mot beslutet att teckna nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn. Vi anser det vara oansvarigt eftersom att kommunen vare sig har bostäder eller resurser för ett sådant mottgande. Ett sådamt här beslut påverkar alla kommunens invånare då det innebär att resurser måste tas ifrån andra delar av samhällsservicen" Beslutsexpediering Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00-20:00. Ajourneringar kl 17:05-17:15 samt 18:05 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M)

Läs mer

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 PROTOKOLL 1(43) Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Mikael Berglund

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2015-09-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2015-09-15 1(36) Plats och tid Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:00 12:20 (ajournering 10:30-10:45 och 11:20-11:30) ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:05-12:10 Ajournering 11:30-11:35, 11:50-11:53

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:05-12:10 Ajournering 11:30-11:35, 11:50-11:53 PROTOKOLL 1(24) Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:05-12:10 Ajournering 11:30-11:35, 11:50-11:53 Beslutande och tjänstgörande ersättare Mikael Berglund (M), ordförande Dan Björk (M) 139-143,

Läs mer

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1(32) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 09:05-12:05 (ajournering 10:15-10:30, 11:05-11:15 och 11:50-11:55) Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael

Läs mer

PROTOKOLL 1(27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-27

PROTOKOLL 1(27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-27 PROTOKOLL 1(27) Plats och tid Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Konferensrum 209, 2:a våningen, Ale gymnasium, kl 09:05-14:00 (ajournering 10:30-10:45 och 11:55-12:35)

Läs mer

PROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum: 2011-04-18

PROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum: 2011-04-18 1(18) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00 21:00 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M) Isabell Korn (M) Kajsa Nilsson (M) Jan

Läs mer

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26 1(13) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Ale Kommun kl 8:00-12:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Chatarina Engström (KD) Eva Eriksson (S) Dennis Thomsen (S) Christer

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2015-03-18. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-15.00

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2015-03-18. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-15.00 1(23) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-15.00 Ledamöter och tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Dennis Ljunggren (S), ordförande Elena Fridfelt, (C) Johnny Sundling (V) Jessica Norberg

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum: 2008-12-15

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum: 2008-12-15 1(21) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00-22:20 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan Björk (m) Markus Larsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndagen den 17 oktober 2011, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-01-20 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-11:45 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell

Läs mer

Ordförande Stina Linnarsson Carl-Eric Gabrielsson 112, 113, 115-119 114. Anders Sigfridsson

Ordförande Stina Linnarsson Carl-Eric Gabrielsson 112, 113, 115-119 114. Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-06-26 1 (14) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13.00 15.00 Beslutande Stina Linnarsson, ordförande 112, 113, 115-119 Carl-Eric Gabrielsson, tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum 2006-08-28

PROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum 2006-08-28 1(15) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30 22.00 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Stina-Kajsa Melin s, ordförande Leif Gustafsson m Elisabeth Mörner m Dan Björk m Ingemar

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.30 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Utses att justera Justeringens tid och plats Margareta

Läs mer