PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg (KD) Eva Eriksson (S) Jean Altun (S) Elaine Björkman (S) Dennis Thomsen (S) Christer Pålsson (V) Stefan Ekwing (FP) ers. Ida Löfgren (M) Agneta Lindegren (AD) ers. Ingela Nordhall (AD) Ersättare Chatarina Engström (KD) Kerstin Ståhl (S) Anne Olsson (S) Lisa Gustafsson (V) Övriga Ebba Sjöstedt, tf sektorschef Hanna Henningsson, nämndsekreterare Kristina Hallams, enhetschef IFO Ellinor Seth, verksamhetschef HS Åsa Fredriksson, MAS Ann-Sofie Borg, verksamhetschef ÄO Utses att justera Dennis Thomsen Justeringens plats och tid Kommunhuset, Nödinge Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: 66, 70, Ordförande: Justerande: Hanna Henningsson Boel Holgersson Dennis Thomsen

2 PROTOKOLL 2(15) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset, Nödinge Hanna Henningsson

3 PROTOKOLL 3(15) Innehåll OAN 66 Föredragningar... 4 OAN 70 Lex Maria... 5 OAN 72 Behovsbeskrivning gällande nytt äldreboende i Älvängen... 6 OAN 73 Redovisning av synpunkter andra halvåret OAN 74 s inriktningsdokument för år OAN 75 Delegering till arbetsutskottet att ta beslut om Uppföljningsrapport OAN 76 Anmälan av delegeringsbeslut OAN 77 Delgivningar OAN 78 Kurser och konferenser OAN 79 Information och övriga frågor... 14

4 PROTOKOLL 4(15) OAN 66 OAN000005/14 Föredragningar Revidering av s delegeringsordning inom individ- och familjeomsorgens område Lex Maria Förslag till utvecklat samarbete inom hjälpmedelsförsörjningen Behovsbeskrivning gällande nytt äldreboende i Älvängen Redovisning av synpunkter andra halvåret 2013 s inriktningsdokument för år 2015 Yrkande Ordförande föreslår enligt följande beslutsförslag: noterar föredragningarna. 1. noterar föredragningarna.

5 PROTOKOLL 5(15) OAN 70 OAN000077/14 Lex Maria En kvävningsolycka inträffar 21/ på ett av kommunens äldreboenden i samband med måltid. Händelsen har efter utredning bedömts som en allvarlig olycka med katastrofal utgång. Den enskilde hade en oro och rastlöshet, även vid måltidssituationer, som kan ha varit en bidragande orsak till händelsen. Kvarstående risk kommer att finnas i verksamheterna för att personer sätter i halsen. Mot bakgrund av detta formulerar verksamheten Äldreomsorg ett förslag på en övergripande förebyggande åtgärd för de särskilda boendena. Det är viktigt att personal så långt det är möjligt försöker identifiera risker hos enskilda, vid upprättande av genomförandeplanen. Åtgärden består i att för varje boende erbjuda den enskilde att ett team med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut deltar vid upprättande av genomförandeplanen, tillsammans med omvårdnadspersonalen/kontaktperson. sunderlag Tjänsteutlåtande, Åsa Fredriksson, sektor Arbete, trygghet och omsorg Utredning av vårdskada/allvarlig vårdskada eller risk för vårdskada/allvarlig vårdskada enligt Lex. Maria. Arbetsutskottets beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 1. beslutar att notera informationen. 1. beslutar att notera informationen.

6 PROTOKOLL 6(15) OAN 72 OAN000093/14 Behovsbeskrivning gällande nytt äldreboende i Älvängen Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013, i samband med antagandet av boendeutredningen, att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att planera ett nytt särskilt boende i Älvängen och att detta arbete skulle påbörjas under Sektorn har arbetat fram ett förslag till behovsbeskrivning av ett nytt särskilt boende i Älvängen. Sammanfattningsvis behövs ca 40 bostäder à ca 40 m². Beroende på vad som i övrigt kommer inrymmas i fastigheten behövs möjlighet att kunna erbjuda parboende. Antalet bostäder som behövs i ett nytt äldreboende är delvis beroende av vad som i övrigt byggs i kommunen i form av exempelvis trygghetsbostäder då man vet att förekomsten av trygghetsbostäder långsiktigt minskar behovet av särskilt boende. Ett nytt särskilt boende i Älvängen bör ha en central placering. sunderlag Tjänsteutlåtande, Hanna Hogström, sektor Arbete, trygghet och omsorg Nytt äldreboende i Älvängen - behovsbeskrivning Arbetsutskottets beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 1. ger lokalplaneringsgruppen i uppdrag att utifrån bifogad behovsbeskrivning återkomma under 2014 med förslag på lämplig placering och utformning av ett särskilt boende. 1. ger lokalplaneringsgruppen i uppdrag att utifrån bifogad behovsbeskrivning återkomma under 2014 med förslag på lämplig placering och utformning av ett särskilt boende. sexpediering Fastighetschef Lokalplaneringsgrupp

7 PROTOKOLL 7(15) OAN 73 OAN000019/13 Redovisning av synpunkter andra halvåret 2013 Kommunstyrelsen fastställde kommunövergripande riktlinjer för synpunktshantering i Ale kommun som gäller alla nämnder. Syftet är att ta emot och hantera värdefull information som ger en bred bild av åsikterna kring kommunens tjänster och service. Vård- och omsorgsnämnden (nuvarande ) fastställde riktlinjer och förhållningssätt till synpunktshanteringen inom vård- och omsorgsförvaltningen (nuvarande sektor arbete, trygghet och omsorg). En uppdaterad rutin för synpunktshantering inom sektor Arbete, trygghet och omsorg antogs av sektorledningen under våren Under perioden till och med har det inkommit 19 synpunkter till. Synpunkterna sammanställs i kategorierna beröm, frågor, förbättringsförslag och klagomål. Av dessa nitton synpunkter har tretton kategoriserats som klagomål, fem som frågor och en som beröm. Bland de inkomna klagomålen gällde tre klagomål äldreomsorg, sex individ- och familjeomsorg, ett funktionshinder, tre gällde arbetsmarknadsenheten, ett hälsa- och sjukvård och fem gällde sektor Arbete, trygghet och omsorg övergripande. Den synpunkt som kategoriserats som beröm gällde individ- och familjeomsorgen. sunderlag Tjänsteutlåtande, Hanna Henningsson, sektor Arbete, trygghet och omsorg Bilaga 1, Sammanställning av synpunkter statistik juli-dec 2013 Arbetsutskottets beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 1. beslutar att godkänna rapporten. 1. beslutar att godkänna rapporten.

8 PROTOKOLL 8(15) OAN 74 OAN000085/14 s inriktningsdokument för år 2015 M, C, FP, KD och AD presenterar sitt förslag på inriktningsdokument för Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Enligt den tidsplan som är antagen av Kommunstyrelsen gällande uppföljningsrapporterna samt verksamhetsplan och budget ska nämnderna anta inriktningsdokument för sin verksamhet inför 2015 i juni. I samma tidsplan anges att Kommunfullmäktige antar verksamhetsplan och budget för 2015 i juni, men på Kommunstyrelsens sammanträde bordlades ärendet till i oktober. Arbetsutskottets beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 1. beslutar att anta förslaget till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens inriktningsdokument beslutar att anta förslaget till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens inriktningsdokument Deltagande i beslut Samtliga närvarande ledamöter i S och V deltar inte i beslutet. Protokollsanteckning Samtliga närvarande ledamöter i S och V lämnar följande protokollsanteckning: Eftersom Kommunfullmäktige inte tagit budget och verksamhetsplan för 2015 anser S och V att vi inte kan delta i beslutet om inriktningsdokument för Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden för 2015.

9 PROTOKOLL 9(15) OAN 75 OAN000060/14 Delegering till arbetsutskottet att ta beslut om Uppföljningsrapport 3 Uppföljningsrapport 3, ska vara nämnd- eller arbetsutskottsbehandlad senast den 18 augusti enligt de ekonomiska anvisningarna. s sammanträde i augusti är förlagt till den 28 augusti vilket innebär att nämnden behöver delegera beslutanderätten till arbetsutskottet den 14 augusti. sunderlag Tjänsteutlåtande, Hanna Henningsson, sektor Arbete, trygghet och omsorg Arbetsutskottets beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 1. delegerar till arbetsutskottet att ta beslut om uppföljningsrapport 3 vid sitt sammanträde den 14 augusti. 1. delegerar till arbetsutskottet att ta beslut om uppföljningsrapport 3 vid sitt sammanträde den 14 augusti.

10 PROTOKOLL 10(15) OAN 76 OAN000024/14 Anmälan av delegeringsbeslut A. fattade på OAN:s arbetsutskott för individärendens sammanträde B. fattade på OAN:s arbetsutskotts sammanträde , 66-67, C. fattade inom individ- och familjeomsorgens verksamhet med stöd av socialtjänstlagen (SoL). 809 st beslut fattade av tjänsteman under perioden inom Ungdomsenhet, Barnoch familjeenhet, Försörjningsstödsenhet, Missbruksenhet samt Familjerätts- och familjehemsenhet. D. fattade inom Biståndsenheten med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 16 st beslut fattade av tjänsteman under perioden E. fattade inom Biståndsenheten med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) 284 st beslut fattade av tjänsteman under perioden F. Dödsboanmälan 14/ / / / G. Svar på remiss från Mark- och exploateringsavdelningen dnr 97/14 H. Svar på remiss från Mark- och exploateringsavdelningen dnr 98/14 I. om tillfälligt serveringstillstånd dnr 86/14

11 PROTOKOLL 11(15) forts. OAN 77 J. Överenskommelse om syselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantin K. Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling dnr 91/14 Yrkande Ordförande föreslår enligt följande beslutsförslag: beslutar att godkänna delegeringsbesluten. 1. beslutar att godkänna delegeringsbesluten.

12 PROTOKOLL 12(15) OAN 77 OAN000025/14 Delgivningar 1. angående Lex Maria dnr: / Protokollsutdrag KF 57 Revidering av arkivreglemente Protokollsutdrag KF 59 Rapportering av motioner och medborgarförslag som ej har beretts färdigt 4. Protokollsutdrag KS 99 Uppföljningsrapport 2, med helårsprognos Yrkande Ordförande föreslår enligt följande beslutsförslag: noterar delgivningarna. 1. noterar delgivningarna.

13 PROTOKOLL 13(15) OAN 78 Kurser och konferenser 1. Ledare i nöd och lust. Socialchefsdagarna. Göteborg 1-3 oktober Arr: FSS 2. Beroendevårdens utveckling och framtid vilka utmaningar står vi inför? Göteborg 17 oktober Arr: Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län 3. Lagstiftningen angående ensamkommande flyktingbarn och HVB Göteborg 13 oktober Arr: KommunLex Yrkande Ordförande yrkar enligt följande beslutsförslag: beslutar att notera kurserna och konferenserna. 1. noterar kurserna och konferenserna.

14 PROTOKOLL 14(15) OAN 79 OAN000005/14 Information och övriga frågor Information från sektorn Verksamhetschef för äldreomsorgen informerar om situationen på Vikadamm Information om boendeutredningen Information om en potentiell JO-anmälan Information om rekryteringar på IFO En av sektorns controllers kommer sluta, rekrytering pågår Sinnescentrum Macken kommer att stänga den 20 juni och kommer att ha uppehåll till en ny lokal är färdigställd för verksamheten Sektorchef kommer att ha semester i 10 veckor i sommar Ordförande informerar Information om SIMBA-mötet den 16 maj Information om att verksamhetsplan och budget 2015 blev bordlagt till oktober på Kommunstyrelsens sammanträde Information från Funktionshinderrådet Information från Kommunala pensionärsrådet

15 PROTOKOLL 15(15) forts. OAN 79 Övriga frågor Inbjudan att testa på en dag som funktionshindrad i höst ( ) Fråga från Madeleine Olofsson (FP) gällande insatsen Mångfixarna. Sektorn tar med sig frågan och återkommer vid nästa sammanträde Yrkande Ordförande föreslår enligt följande beslutsförslag: noterar informationen. 1. noterar informationen.

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24 1(20) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Backavik äldreboende, Nödinge kl 12:30-17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Dan Björk (M) Ingela Nordhall (AD) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2010-11-17 1(19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2010-11-17 1(19) Omvårdnadsnämnden 2010-11-17 1(19) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation.3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Anmälan gällande utökat bistånd i hemtjänsten... 6 Renovering

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2015-03-18. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-15.00

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2015-03-18. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-15.00 1(23) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-15.00 Ledamöter och tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Dennis Ljunggren (S), ordförande Elena Fridfelt, (C) Johnny Sundling (V) Jessica Norberg

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer