PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28"

Transkript

1 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) och tjänstgörande ersättare Dennis Ljunggren (S) Jonatan Sundeen (KD) Peter Kornesjö (M) Catrin Vanneryr (S) Carina Lundgren (S) Johnny Sundling (V) Kajsa Nilsson (M) Marcus Larsson (MP) Helene Ahlberg (AD) Joanna Wolodarska Nord (FP) Närvarande ersättare Johan Olofsson (M) Annika Sjöberg, sektorschef och övriga deltagande Erik Karlsson (M) Johanna Olsson, nämndsekreterare Jan Skog (M) Sara Olsson, kontorsassistent Helena Solving (AD) Katrin Busck, verksamhetschef 36, 44 Joanna Wolodarska Nord (FP) Hans Enckell, verksamhetschef Tomas Johansson (KD) Peter Madsen, verksamhetschef 42, 43 Toni Andersson (S) Kerstin Hanserud, infoansvarig 45 Anita Engström (S) Andreas Hultman, controller Mikael Falk, controller 48 Utses att justera Dennis Ljunggren Justeringens plats och tid Sektor utbildning, kultur och fritid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Johanna Olsson Elena Fridfelt Dennis Ljunggren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Sektor utbildning, kultur och fritid Johanna Olsson

2 2(21) UBN 34 3 Deltagande på nämndens sammanträde 3 UBN 35 4 Tillkommande ärenden 4 UBN 36 5 Enheternas arbete med likabehandlingsplaner 5 UBN 37 6 "Lätt att göra rätt" del 2 6 UBN 38 Dnr UBN000121/11 7 Anmälan angående skolsituationen för en elev vid Aroseniusskolan i Ale kommun Dnr : UBN 39 Dnr UBN000079/11 8 Anmälan till Skolinspektionen angående situation för gymnasieelev vid Ale gymnasium vid Ale gymnasium i Ale kommun 8 UBN 40 Dnr UBN000029/12 9 Gymnasieantagning UBN 41 Dnr UBN000044/12 10 Ale gymnasiums programutbud 2013/ UBN Redovisning av barn- och elevärenden 11 UBN 43 Dnr UBN000043/12 12 Anmälan om kränkande behandling vid Nödingeskolan, Ale kommun 12 UBN 44 Dnr UBN000048/12 13 Remiss avseende överenskommelse mellan kommunerna och regionen i VGR om Västbus 13 UBN 45 Dnr UBN000045/12 14 Uppföljning av nämndplan UBN 46 Dnr UBN000036/12 15 Årlig granskning av utbildningsnämnden 15 UBN 47 Dnr UBN000051/12 16 Förfrågan om ärenden att behandla med medborgardialog 16 UBN 48 Dnr UBN000046/12 17 Planerade investeringar och status på förskolan och skolans lokaler i Ale kommun 17 UBN 49 Dnr UBN000002/12 18 Delegering UBN 50 Dnr UBN000003/12 19 Delgivningar UBN Aktuellt från sektorn 20 UBN Övrigt 21 2

3 3(21) UBN 34 Deltagande på nämndens sammanträde Ordföranden föreslår nämnden att kontorsassistent Sara Olsson får lov att delta vid dagens sammanträde. Sara har studerat vid Förvaltningshögskolan och är på sektorn för att lära sig hur nämndarbete fungerar. 1. Utbildningsnämnden godkänner att kontorsassistent Sara Olsson deltar vid dagens sammanträde. 3

4 4(21) UBN 35 Tillkommande ärenden Ordföranden föreslår att följande ärenden tillkommer på dagens föredragningslista: - Övriga ärenden 1. Utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag. 4

5 5(21) UBN 36 Enheternas arbete med likabehandlingsplaner Verksamhetschef Katrin Busck och förskolechef Agneta Lindfors föredrar skolornas och förskolornas arbete med likabehandlingsplanerna. Från enheterna Mellangårdens förskola och Äppelgårdens förskola deltog pedagogerna Mona Olsson, Marita Olsén, Kersti Norman, Carola Larsson och Sofia Myrberg. Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden: - Utbildningsnämnden noterar informationen 1. Utbildningsnämnden noterar informationen. 5

6 6(21) UBN 37 "Lätt att göra rätt" del 2 Rektor Anna Koppfeldt, rektor Carina Olsson, rektor Anders Nordgren och rektor Joakim Östling redogör för projektet Lätt att göra rätt del två. Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden: - Utbildningsnämnden noterar informationen. 1. Utbildningsnämnden noterar informationen. 6

7 7(21) UBN 38 Dnr UBN000121/11 Anmälan angående skolsituationen för en elev vid Aroseniusskolan i Ale kommun Dnr :4079 Skolinspektionen har den 9 augusti 2011 tagit emot en anmälan från modern till en elev som vid tiden för anmälan skulle börja i åk 8 vid Aroseniusskolan. Skolinspektionens utredning syftar till att kontrollera om Ale kommun uppfyllt författningarnas krav avseende att aktivt motverka alla former av kränkande behandling samt rätten till utbildning och särskilt stöd. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, , skrivet av verksamhetschef Hans Enckell och sektorschef Annika Sjöberg Yrkande Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden: - Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns redovisning över vidtagna åtgärder och översänder redovisningen till Skolinspektionen. 1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns redovisning över vidtagna åtgärder och översänder redovisningen till Skolinspektionen. Exp. Skolinspektionen Nämnden ajourneras kl

8 8(21) UBN 39 Dnr UBN000079/11 Anmälan till Skolinspektionen angående situation för gymnasieelev vid Ale gymnasium vid Ale gymnasium i Ale kommun Beslut har inkommit från Skolinspektionen angående anmälan av skolsituation för gymnasieelev vid Ale gymnasium. Ale kommun har ombetts av Skolinspektionen att senast den 19 april 2012 lämna en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, , skriven av sektorschef Annika Sjöberg och verksamhetschef Hans Enckell. Yrkanden Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden: - Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns redovisning över vidtagna åtgärder och översänder redovisningen till Skolinspektionen 1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns redovisning över vidtagna åtgärder och översänder redovisningen till Skolinspektionen Exp. Skolinspektionen 8

9 9(21) UBN 40 Dnr UBN000029/12 Gymnasieantagning 2012 Verksamhetschef Hans Enckell lämnar information kring gymnasieantagningen Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden: - Utbildningsnämnden noterar informationen. 1. Utbildningsnämnden noterar informationen. 9

10 10(21) UBN 41 Dnr UBN000044/12 Ale gymnasiums programutbud 2013/2014 I samband med årets gymnasieintagning har intresset för Ekonomiprogrammet ökat inom Göteborgsregionen och kommer nu på tredje plats när det gäller antal elever. Av Ale kommuns 322 elever i årskurs 9 söker 300 till nationellt program, 24 av dem söker Ekonomiprogrammet i första hand, totalt 39 elever inklusive andrahandsval. Av Lilla Edets 113 elever söker 103 nationellt program, 7 till Ekonomiprogrammet i första hand, 15 intresserade om lägre val tas med. Flera av eleverna har sökt till skolor som erbjuder kombinationer med idrott. Sektorns bedömning är att utbildningsutbudet inför läsåret utökas med Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi. Anledningen är att det finns en ökad efterfrågan på programmet i regionen samt att skolan har kompetens inom området. Ale gymnasium har dessutom goda möjligheter att erbjuda studier i kombination med specialidrott. Framgångarna med UF-företagen bedöms också medverka till ett ökat intresse. I övrigt innebär sektorns förslag att erbjuda samma program och inriktningar som finns i utbildningsutbudet för kommande läsår. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, , skrivet av verksamhetschef Hans Enckell Yrkanden Ordföranden lämnar följande beslutsförslag: - Utbildningsnämnden upprättar programutbud på Ale gymnasium för läsår 2013/14 att innehålla Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Estetiska programmet, Naturvetenskapliga programmet, Samhällsvetenskapliga programmet, Teknikprogrammet, Ekonomiprogrammet och introduktionsprogrammen. Ledamot Peter Kornesjö (M) yrkar bifall till ordförandens förslag. 1. Utbildningsnämnden upprättar programutbud på Ale gymnasium för läsår 2013/14 att innehålla Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Estetiska programmet, Naturvetenskapliga programmet, Samhällsvetenskapliga programmet, Teknikprogrammet, Ekonomiprogrammet och introduktionsprogrammen. Ledamot Helene Ahlberg (AD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon avser att före justeringen komma in med en skriftlig reservation. Vid justeringen fanns ingen reservation från Helene Ahlberg. Exp. GR 10

11 11(21) UBN 42 Redovisning av barn- och elevärenden Verksamhetschef Lena-Maria Vinberg och verksamhetschef Peter Madsen redovisar barn- och elevärenden. Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden: - Utbildningsnämnden noterar informationen 1. Utbildningsnämnden noterar informationen. 11

12 12(21) UBN 43 Dnr UBN000043/12 Anmälan om kränkande behandling vid Nödingeskolan, Ale kommun Barn- och elevombudet har tagit emot en anmälan om kränkande behandling vid Nödingeskolan, Ale kommun. Barn- och elevombudets utredning syftar till att fastställa om huvudmannen har följt lagens krav när det gäller skolans skyldighet att förebygga och motverka kränkande behandling. Ale kommun, som är huvudman för verksamheten, ombeds yttra sig över uppgifterna i anmälan. Verksamhetschef Peter Madsen föredrar ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, , skriven av verksamhetschef Peter Madsen och sektorschef Annika Sjöberg. Yrkanden Ordföranden lämnar följande beslutsförslag: - Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder yttrandet till Barn- och elevombudet. 1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder yttrandet till Barn- och elevombudet. Exp. BO 12

13 13(21) UBN 44 Dnr UBN000048/12 Remiss avseende överenskommelse mellan kommunerna och regionen i VGR om Västbus Från Västkom (västsvenska kommunalförbundens samorganisation) har till Ale kommun inkommit tre dokument, Förslag till riktlinjer. Dessa är: 1. Reviderade Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik. Bilaga 1 2. Reviderade Västbus riktlinjer för allsidig elevutredning skolnivå. Bilaga 2 3. Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga. Bilaga 3 Utbildningsnämnden har att lämna utlåtande gällande de tre dokumenten ovan. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, , skriven av verksamhetschef Katrin Busck och sektorschef Annika Sjöberg. Yrkande Ordförande lämnar följande beslutsförslag: - Utbildningsnämnden ställer sig bakom Västbus styrgrupps förslag till Reviderade Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik. - Utbildningsnämnden ställer sig bakom Reviderade Västbus riktlinjer för allsidig elevutredning skolnivå med i tjänsteutlåtandet föreslagna ändringar. - Utbildningsnämnden ställer sig bakom Västbus riktlinjer för familjeplacerade barn och unga med i tjänsteutlåtandet föreslagna ändringar. 1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom Västbus styrgrupps förslag till Reviderade Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik. 2. Utbildningsnämnden ställer sig bakom Reviderade Västbus riktlinjer för allsidig elevutredning skolnivå med i tjänsteutlåtandet föreslagna ändringar. 3. Utbildningsnämnden ställer sig bakom Västbus riktlinjer för familjeplacerade barn och unga med i tjänsteutlåtandet föreslagna ändringar. Exp. Västkom 13

14 14(21) UBN 45 Dnr UBN000045/12 Uppföljning av nämndplan 2011 Informationsansvarig Kerstin Hanserud föredrar en uppföljning av mål och prioriteringar i Utbildningsnämndens nämndplan Handling Uppföljningsrapport, , av informationsansvarig Kerstin Hanserud. Arbetsutskottens beslutsförslag till Utbildningsnämnden 1. Utbildningsnämnden noterar informationen. Yrkande Då ett av nämndens mål i nämndplanen är att andelen ekologisk och närproducerat livsmedel ska öka under 2011 föreslår ledamot Marcus Larsson (MP) med stöd av Vice ordföranden Dennis Ljunggren (S) Utbildningsnämnden att besluta följande: - Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorn, att framföra till Kommunstyrelsen, att Utbildningsnämnden anser att de bör se över sina rutiner, gällande upphandlingar för att främja möjligheten för kommunens verksamheter att handla närproducerade och ekologiska livsmedel. 1. Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorn, att framföra till Kommunstyrelsen, att Utbildningsnämnden anser att de bör se över sina rutiner, gällande upphandlingar för att främja möjligheten för kommunens verksamheter att handla närproducerade och ekologiska livsmedel. 2. Utbildningsnämnden noterar informationen Exp. KS 14

15 15(21) UBN 46 Dnr UBN000036/12 Årlig granskning av Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen har uppdragit åt Utbildningsnämnden att analysera och granska rapporten och de synpunkter som framkommit. Åtgärder och tidsplan ska redovisas för Kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande samt yttrande, , av sektorschef Annika Sjöberg och controller Andreas Hultman. Yrkanden Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden: - Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande - Utbildningsnämnden översänder yttrandet till Kommunstyrelsen 1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande 2. Utbildningsnämnden översänder yttrandet till Kommunstyrelsen Exp. KS 15

16 16(21) UBN 47 Dnr UBN000051/12 Förfrågan om ärenden att behandla med medborgardialog Ale kommun har sedan några år tillbaka haft för ambition att genomföra två medborgardialoger per år med hjälp av kommunens medborgarpanel. Som ett led i att fortsätta med det goda demokratiarbete som bedrivits hittills uppmanar Kommunfullmäktiges ordförande Klas Nordh nämnder, styrelser och sektorer att inventera bland de ärenden som respektive planerar att hantera under året och reflektera över vilka frågor som kan bli ämne för en medborgarpanelundersökning. Ordföranden föredrar ärendet. Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden: - Utbildningsnämnden noterar informationen. 1. Utbildningsnämnden noterar informationen. 16

17 17(21) UBN 48 Dnr UBN000046/12 Planerade investeringar och status på förskolan och skolans lokaler i Ale kommun Controller Michael Falk redovisar planerade investeringar. Föredragning om status på förskolans lokaler i Ale kommun redovisas vid nämnden i april. Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden: - Utbildningsnämnden noterar informationen 1. Utbildningsnämnden noterar informationen 17

18 18(21) UBN 49 Dnr UBN000002/12 Delegering Beslut av arbetsutskotten gällande godkännande av uppföljningsrapport Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslutet. 18

19 19(21) UBN 50 Dnr UBN000003/12 Delgivningar 2012 KS 54 Entreprenad nya Nödingeskolan. 1. Utbildningsnämnden noterar delgivningarna. 19

20 20(21) UBN 51 Aktuellt från sektorn Sektorschef Annika Sjöberg informerar om aktuella ärenden. Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden: - Utbildningsnämnden noterar informationen. 1. Utbildningsnämnden noterar informationen. 20

21 21(21) UBN 52 Övrigt Ledamot Catrin Vanneryr (S) efterfrågar resultatet av den brukarenkät som skickades ut av företaget Markör under Sektorn återkommer i ärendet under våren Ledamot Carina Lundgren (S) ställer en fråga till sektorn gällande planeringsdagar för personalen inom kök och städ. Verksamhetschef Tomas Nilsson återkommer i ärendet. 1. Utbildningsnämnden noterar informationen. 21

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2015-03-18. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-15.00

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2015-03-18. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-15.00 1(23) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-15.00 Ledamöter och tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Dennis Ljunggren (S), ordförande Elena Fridfelt, (C) Johnny Sundling (V) Jessica Norberg

Läs mer

PROTOKOLL 1(17) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-27

PROTOKOLL 1(17) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-27 1(17) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 9-13 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Lennart Dahl (C) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Rikard Paulin (S) Dan

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00-20:00. Ajourneringar kl 17:05-17:15 samt 18:05 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M)

Läs mer

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26 1(13) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Ale Kommun kl 8:00-12:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Chatarina Engström (KD) Eva Eriksson (S) Dennis Thomsen (S) Christer

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

PROTOKOLL 1(27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-27

PROTOKOLL 1(27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-27 PROTOKOLL 1(27) Plats och tid Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Konferensrum 209, 2:a våningen, Ale gymnasium, kl 09:05-14:00 (ajournering 10:30-10:45 och 11:55-12:35)

Läs mer

PROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum: 2011-04-18

PROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum: 2011-04-18 1(18) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00 21:00 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M) Isabell Korn (M) Kajsa Nilsson (M) Jan

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24 1(20) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Backavik äldreboende, Nödinge kl 12:30-17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Dan Björk (M) Ingela Nordhall (AD) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering vv,vv ===--=--~ ~ 1(2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 92 Ändring av föredragningslistan 93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan 94 SKUIT 2014 95 Anmälan om kränkande

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2 1 (15) Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 15.25 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M) Torbjörn Eklund

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 Gymnasienämnden Plats och tid Campusområdet, Dialogen, Assistentgatan 23, kl 13.00 18.15 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer