PROTOKOLL 1(26) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 209 i Ale gymnasium, kl 10:00 14:55 Ajournering kl 11:45-12:55

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1(26) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2013-11-20. Plats och tid Sal 209 i Ale gymnasium, kl 10:00 14:55 Ajournering kl 11:45-12:55"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Sal 209 i Ale gymnasium, kl 10:00 14:55 Ajournering kl 11:45-12:55 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Elena Fridfelt (C), ordförande Dennis Ljunggren (S) Daniel Mörner (M) Peter Ohlsson (S) Kajsa Nilsson (M) Helene Ahlberg (AD) Joanna Wolodarska Nord (FP) Jonatan Sundeen (KD) Jessica Norberg (S) Johnny Sundling (V) , Jenny Sandqvist (MP) Ida Löfgren (M) Helena Solving (AD) Tomas Johansson (KD) Carina Lundgren (S) , Toni Andersson (S) Anita Engström (S) Jim Zetterman (S) Thorbjörn Jordansson, tf. sektorschef Iva Rodrigues Fernandes, nämndsekreterare Anders Nordgren, utvecklingsledare Eva Eriksson, rektor 150 Joakim Östling , 154 Katrin Busck, verksamhetschef 139, 152 Lena-Maria Vinberg, verksamhetschef Mikael Falk, controller Joakim Malmberg, controller Dennis Ljunggren Justeringens plats och tid Kommunhus Nödinges lokaler, Underskrifter Sekreterare: Ordförande: Justerande: Iva Rodrigues Fernandes Elena Fridfelt Dennis Ljunggren Paragrafer:

2 PROTOKOLL 2(26) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhus Nödinges lokaler, Ale Torg 7, Nödinge Underskrift Iva Rodrigues Fernandes

3 PROTOKOLL 3(26) Innehåll UBN 139 Redovisning av brukarenkäten... 5 UBN 140 Yttrande till Datainspektionen gällande molntjänsten Microsoft Office UBN 141 Lokalförsörjning för förskolorna i Surte... 7 UBN 142 Avveckling av högstadiet i Himlaskolan... 8 UBN 143 Kostnadsräkning för avreglering av Ale gymnasium... 9 UBN 144 Interkommunal ersättning för ISGR UBN 145 Interkommunala ersättningar för gymnasie- och gymnasiesärskola UBN 146 Interkommunala ersättningar inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola UBN 147 Interkommunala ersättningar inom kommunal vuxenutbildning och SFI UBN 148 Uppföljningsrapport UBN 149 Nämndplan med budget UBN 150 Anmälan från Skolinspektionen om skolsituation för elev vid Himlaskolan UBN 151 Ale gymnasium UBN 152 Information om likabehandlingsplan UBN 153 Uppföljning av antalet förskoleplatser i Ale kommun UBN 154 Remiss angående förslag till ungdomsfullmäktige UBN 155 Förordnande av biträdande Pul-ombud UBN 156 s sammanträdestider

4 PROTOKOLL 4(26) UBN 157 Delegeringsärenden UBN 158 Delgivningar UBN 159 Aktuellt från sektorn... 26

5 PROTOKOLL 5(26) UBN 139 Redovisning av brukarenkäten Utvecklingsledare Anders Nordgren informerar om skolundersökningen 2013 som elever i förskolan, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiet har besvarat. Yrkande Vice ordförande lämnar följande beslutsförslag: Att ge sektorn i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan på de punkter där det redovisas ett icke önskevärt resultat i skolundersökning Ledamöterna Kajsa Nilsson (M) och Jenny Sandqvist (MP) bifaller vice ordförandens beslutsförslag. sgång Ordförande ställer proposition på vice ordförandes yrkande och finner att bifaller detsamma. 1. noterar informationen. 2. ger sektorn i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan på de punkter där det redovisas ett icke önskevärt resultat i skolundersökning 2013.

6 PROTOKOLL 6(26) UBN 140 UBN000104/13 Yttrande till Datainspektionen gällande molntjänsten Microsoft Office 365 Den 2 oktober inkom en begäran om yttrande från Datainspektionen gällande den molntjänst kommunen använder sig av för att lagra information som finns knuten till elevers och lärares e-postkonton samt skolarbeten och dyl. Då är personuppgiftsansvarig enligt PuL (personuppgiftslagen) ställs begäran till nämnden. Granskningen av om personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt i molntjänsten Microsoft Office 365 är ett resultat av att kommunen själva kontaktat inspektionen och begärt en granskning. Kritik har riktats mot en del av de kommuner som använders sig av molntjänsten Google Apps for Education och därför vill kommunen säkerställa att Microsoft Office 365 ger kommunen möjlighet att uppfylla de krav som ställs enligt PuL. I bilagt yttrande besvarar sektorn de frågor som Datainspektionen ställer till. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid Yttrande till Datainspektionen, Arbetsutskottets protokoll 105, Arbetsutskottets beslut 1. ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder detsamma till Datainspektionen. 1. noterar informationen.

7 PROTOKOLL 7(26) UBN 141 UBN000034/12 Lokalförsörjning för förskolorna i Surte Controller Mikael Falk informerar om lokalförsörjningen för förskolorna i Surte. Plats för en byggnation av en ny förskola diskuteras. Nämnden fattar beslut i ärendet efter en medborgardialog. 1. noterar informationen.

8 PROTOKOLL 8(26) UBN 142 UBN000118/13 Avveckling av högstadiet i Himlaskolan Tillförordnad sektorchef Thorbjörn Jordansson och controller Mikael Falk lämnar information. Ärendet kommer att presenteras för nämnden i december som ett beslutsärende. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid noterar informationen.

9 PROTOKOLL 9(26) UBN 143 UBN000083/13 Kostnadsräkning för avreglering av Ale gymnasium har begärt en kostnadsberäkning för avvecklingen av Ale gymnasium. Denna kostnadsberäkning skall innehålla uppgifter om vilka merkostnader som uppstått efter beslutet att låta årskurs 3 färdigställa sin utbildning på Ale gymnasium, det vill säga merkostnaden för höstterminen 2013 respektive vårterminen Den modell sektorn valt för att göra denna beräkning följer en modell som visar merkostnaden per elev vid avveckling under ett år i förhållande till kostnaden per elev vid full drift. Modellen inkluderar också effekten som uppstår i den interkommunala balansen. Beräkningen visar att den totala merkostnaden på 5,3 miljoner kronor fördelar sig enligt följande: 1. Högre personaltäthet: 5,3 miljoner 2. Högre lokalkostnad: 2,2 miljoner 3. Högre skötselkostnader: 1,1 miljoner 4. IT-kostnader: 0,3 miljoner a. Totalt: 8,9 miljoner 5. Effekter på grund av interkommunal ersättningsbalansen: -3,6 miljoner sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid Arbetsutskottets protokoll 107, Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. har tagit del av informationen och godtagit sektorns kostnadsberäkning. 1. har tagit del av informationen och godtagit sektorns kostnadsberäkning. sexpediering Kommunstyrelsen

10 PROTOKOLL 10(26) UBN 144 UBN000121/13 Interkommunal ersättning för ISGR 2014 Göteborgsregionens förbundsstyrelse rekommenderar , 238, medlemskommunerna att, för perioden till , fastställa interkommunal ersättning för Göteborgsregionen ISGR enligt GR:s förslag. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid Förslag till beslut från GR med bilagor Arbetsutskottets protokoll 102, Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. fastställer interkommunal ersättning för ISGR för kalenderåret 2014 enligt Göteborgsregionens förbundsstyrelses förslag 1. fastställer interkommunal ersättning för ISGR för kalenderåret 2014 enligt Göteborgsregionens förbundsstyrelses förslag sexpediering GR Förbundstyrelse

11 PROTOKOLL 11(26) UBN 145 UBN000115/13 Interkommunala ersättningar för gymnasie- och gymnasiesärskola 2014 Göteborgsregionens förbundsstyrelse rekommenderar , medlemskommunerna att, för perioden till , fastställa interkommunal ersättning för Göteborgsregionen gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt GR:s förslag. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid Förslag till beslut från GR samt bilagor Arbetsutskottets protokoll 101, Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. fastställer interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola för kalenderåret 2014 enligt Göteborgsregionens förbundsstyrelses förslag. 1. fastställer interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola för kalenderåret 2014 enligt Göteborgsregionens förbundsstyrelses förslag. sexpediering GR Förbundsstyrelse

12 PROTOKOLL 12(26) UBN 146 UBN000099/13 Interkommunala ersättningar inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola 2014 Göteborgsregionens förbundsstyrelse rekommenderar , 227, medlemskommunerna att, för perioden till , fastställa interkommunal ersättning för Göteborgsregionen förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola enligt GR:s förslag. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid Förslag till besluts från GR samt bilagor Arbetsutskottets protokoll 99, Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. fastställer interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för kalenderåret 2014 enligt Göteborgsregionens förbundsstyrelses förslag. 1. fastställer interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för kalenderåret 2014 enligt Göteborgsregionens förbundsstyrelses förslag. sexpediering GR Förbundsstyrelse

13 PROTOKOLL 13(26) UBN 147 UBN000100/13 Interkommunala ersättningar inom kommunal vuxenutbildning och SFI 2014 Göteborgsregionens förbundsstyrelse rekommenderar , medlemskommunerna att, för perioden till , fastställa interkommunal ersättning för Göteborgsregionen kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) enligt GRs förslag. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid Förslag till beslut från GR samt bilagor Arbetsutskottets protokoll 100, Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till 1. fastställer interkommunal ersättning för kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) för kalenderåret 2014 enligt Göteborgsregionens förbundsstyrelses förslag. 1. fastställer interkommunal ersättning för kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) för kalenderåret 2014 enligt Göteborgsregionens förbundsstyrelses förslag. sexpediering GR Förbundsstyrelse

14 PROTOKOLL 14(26) UBN 148 UBN000041/13 Uppföljningsrapport 5 Prognosen för avvikelsen på helår har försämrats med 1,5 miljoner i förhållande till förra rapporten. Detta beror på högre personalkostnader vilket främst genererats av en ökning av timlönekostnader på grund av höga sjuktal men framförallt på grund av en ökning av kostnaderna till de fristående skolorna på 2 miljoner orsakat av underskottet i verksamheten. Ökningen av personalkostnaden syns emellertid inte i ovanstående siffermaterial vilket beror på att den outnyttjade bufferten ligger på personalkonto. Ett aktivt sätt att minska på nuvarande underskott inför kommande år är att också skapa en högre grad av lokaleffektivitet. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid Oktoberrapport Arbetsutskottets protokoll 103, Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till 1. godkänner uppföljningsrapport 5, fastställer det prognostiserade resultatet. 1. godkänner uppföljningsrapport 5, fastställer det prognostiserade resultatet. sexpediering Kommunstyrelsen

15 PROTOKOLL 15(26) UBN 149 UBN000097/13 Nämndplan med budget 2014 Ordförande och vice ordförande har i samråd med ledamöterna samt tjänstemännen arbetat fram en nämndplan- och budgetsförslag. Yrkande Ordförande lämnar följande beslutsförslag: 1. godkänner nämndplan och budget Ordförande lämnar följande tilläggsförslag: 2. Att tillägga ett strävansmål för måtten sjuktal, kortsjukskrivningar för 2016 på 3,7 % som asterix. 3. Att samtliga enheter ska som lägst uppfylla målvärdet i måtten angående nöjd medarbetarindex, arbetsmiljö och hälsa samt engagemang och glädje. Ledamöter Jonatan Sundeen (KD) och Kajsa Nilsson (M) yrkar bifall på ordförandens tilläggsförslag.. Ledamot Helene Ahlberg (AD) lämnar följande tilläggsförslag: har haft följande ekonomiska utveckling under mandatperioden: Budgetår: summa mkr: inkl. överdrag om 8, inkl. överdrag om 10,3 mkr D.v.s. nämnden har tillförts mer än 70 mkr 2014 jämfört med 2011 samtidigt som antalet elever har sjunkit och resultaten fortsatt försämrats. Det förefaller som om verksamheten saknar nödvändig kontroll. Ale-demokraterna stödjer förslaget till nämndplan men har följande tilläggsyrkande: 1. Av nämndens budget skall genom omfördelning avsättas 15 milj kr för politiska styrda satsningar, t ex fler specialpedagoger. 2. Av nämndens budget skall genom omfördelning avsättas 6 mkr som buffert för oförutsedda. händelser. 3. Vi kräver en total ekonomisk genomlysning av hela utbildningsnämndens verksamhet 4. Vi vill också ha en övergripande utredning om skolans lokalbehov.

16 PROTOKOLL 16(26) Ordförande med stöd av vice ordförande, ledamöter Joanna Wolodarska Nordh (FP), Kajsa Nilsson (M) och Jonatan Sundeen (KD) yrkar avslag på ledamot Helene Ahlbergs (AD) tilläggsförslag. sgång Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att Utbilningsnämnden bifaller detsamma. Ordförande ställer proposition på ledamot Helene Ahlbergs (AD) tilläggsyrkande samt eget avslagsyrkande och finner att nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande. 1. fastställer nämndplan och budget tillägger i nämndplan och budget 2014 ett strävansmål för mått sjuktal på 3,7 % till tillägger att samtliga enheter ska som lägst uppfylla målvärdet i måtten angående nöjd medarbetarindex, arbetsmiljö och hälsa samt engagemang och glädje. Reservation Ledamot Helene Ahlberg (AD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Protokollsanteckning Förslaget till nämndplan och budget för innebär att så mycket resurser som möjligt ska ut till enheterna. Kommunens budgetkrav på 1 % i buffert är uppfylld i förslaget. Ytterligare centrala buffertar skulle innebära mindre resurser ut till enheterna och i förlängningen kunna innebära att enheterna inte har ekonomisk möjlighet att behålla befintlig personalvolym. Tf. sektorschef har i uppdrag att analysera verksamheten, i det uppdraget ingår en översyn över såväl verksamhet som ekonomi. En lokalutredning kring skollokaler har pågått under året och kommer att presenteras i februari. Det arbetet pågår således redan. Med anledning av ovanstående yrkar jag avslag på Helene Ahlbergs yrkande. Ordförande Elena Fridfelt Ersättare Helena Solving (AD) stödjer ledamot Helena Ahlbergs (AD) tilläggsförslag. sexpediering Kommunfullmäktige Ekonomichef

17 PROTOKOLL 17(26) UBN 150 UBN000111/13 Anmälan från Skolinspektionen gällande skolsituation för elev vid Himlaskolan Skolinspektionen har den 7 oktober 2013 tagit emot en anmälan som rör en elev vid Himlaskolan i Ale kommun. I anmälan uppges bland annat att skolans personal brister i sitt tillsynsansvar över eleven och att eleven inte får det särskilda stöd som eleven är i behov av. Ansvarig rektor i samråd med sektorsledningen yttrar sig här i till skolinspektionen och ger därmed svar på de frågor som har ställts i detta tillsynsärende. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid Yttrande till Skolinspektionen samt bilagor. Arbetsutskottets protokoll 106, Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder detta till skolinspektionen. 1. ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder detta till skolinspektionen. sexpediering Skolinspektionen

18 PROTOKOLL 18(26) UBN 151 UBN000005/13 Ale gymnasium Verksamhetschef Joakim Östling lämnar information kring verksamheten på Ale gymnasium. 1. noterar informationen.

19 PROTOKOLL 19(26) UBN 152 Information om likabehandlingsplan Verksamhetcheferna Lena-Maria Vinberg, Katrin Busck och Joakim Östling informerar om skolornas och förskolornas likabehandlingsplan. Alla skolor och förskolor ska utforma likabehandlingsplaner. Under hösten har skolor och förskolor arbetat med att utforma dessa planer, en del skolor och förskolor har redan färdigställda likabehandlingsplaner. Alla likabehandlingsplaner publiceras på Ale kommuns hemsida. 1. noterar informationen.

20 PROTOKOLL 20(26) UBN 153 UBN000020/13 Uppföljning av antalet förskoleplatser i Ale kommun Verksamhetschef Lena-Maria informerar om antalet placeringar av barn på samtliga förskolor. 1. noterar informationen.

21 PROTOKOLL 21(26) UBN 154 UBN000116/13 Remiss angående förslag till ungdomsfullmäktige 2.0 Demokratiberedningen har begärt ett yttrande från angående ett förslag till ny ungdomsfullmäktige. Sektorns anser att det är fördelaktigt att utveckla ungdomsfullmäktige samtidigt som elevråden på högstadieskolorna förstärks. Genom att tydliggöra uppdragen för elevråd och ungdomsfullmäktige ges elever i Ale reella möjligheter att påverka. Dessutom ser vi positivt på att elevråden får en aktiv roll i valprocessen till ungdomsfullmäktige då det kan stärka elevråden på våra skolor och arbetet med ungdomsfullmäktige. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid Remiss angående förslag till ungdomsfullmäktige 2.0 Remiss bilaga Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till 1. ställer sig bakom förslaget angående förändring av ungdomsfullmäktige. Yrkande Ordförande yrkar bifall på sektorns beslutsförslag samt att ärendet omedelbart justeras. Vice ordförande och ledamöter Kajsa Nilsson (M) och Joanna Wolodarska Nordh (FP) yrkar bifall till sektorns beslutsförslag. sgång Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att bifaller detsamma. 1. ställer sig bakom förslaget angående förändring av ungdomsfullmäktige. 2. förklarar ärendet för omedelbart justerat. sexpediering Demokratiberedningen

22 PROTOKOLL 22(26) UBN 155 UBN000123/13 Förordnande av biträdande Pul-ombud Enligt Personuppgiftslagen (PUL) är varje nämnd och styrelse i kommunen personuppgiftsansvarig, vilket innebär ansvar för hur personuppgifter behandlas. För att praktiskt kunna hantera uppgiften ska varje nämnd förorda ett personuppgiftsombud, som självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt. Administrativ chef Johanna Olsson är personuppgiftsombud för. Nämnden har under flera år haft ett biträdande personuppgiftsombud i informationsansvarig Kerstin Hanserud. När Kerstin före sommaren gick i pension kontaktades Datainspektionen med en förfrågan kring nödvändigheten med att utse ett biträdande personuppgiftsombud. Efter kontakt med Datainspektionens jurist Camilla Sparr har det rekommenderats verksamheten att utse ett biträdande PuL ombud främst för att vara backup om det ordinarie ombudet av någon anledning inte kan utföra sina uppgifter. Det är även en fördel för personuppgiftsombudet att ha en kollega att diskutera med som är insatt i såväl verksamheten som i reglerna om personuppgiftsbehandling. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid, Arbetsutskottets protokoll 104, Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. förordnar nämndsekreterare Iva Rodrigues Fernandes som biträdande personuppgiftsombudet för. 1. förordnar nämndsekreterare Iva Rodrigues Fernandes som biträdande personuppgiftsombudet för.

23 PROTOKOLL 23(26) UBN 156 UBN000124/13 s sammanträdestider 2014 Förslag på sammanträdestider för Sammanträdena för nämnden och arbetsutskottet kommer att tillfalla på onsdagar med undantag för arbetsutskottet den 29 april som tillfaller på en tisdag. Arbetsutskott kl kl 10:00 8 januari 22 januari 5 februari 19 februari 5 mars 19 mars 9 april 23 april 29 april 14 maj 4 juni 18 juni 13 augusti 27 augusti 10 september 24 september 1 oktober 15 oktober 29 oktober 12 november 26 november 10 december Då utbildningsnämndens sammanträden i augusti ligger efter det datum då ekonomirapporten skall vara fastställd föreslår sektorn att nämnden överlåter till arbetsutskottet i augusti att fastställa ekonomisk rapport 3. Rapporten redovisas sedan vid nämndsammanträde i augusti. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid, Arbetsutskottets protokoll 109, Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till 1. fastställer förslag på sammanträdestider för nämnden uppdrar åt arbetsutskottet att fastställa ekonomisk rapport 3. Rapporten ska sedan redovisas för nämnden vid efterkommande sammanträde. 1. fastställer förslag på sammanträdestider för nämnden uppdrar åt arbetsutskottet att fastställa ekonomisk rapport 3. Rapporten ska sedan redovisas för nämnden vid efterkommande sammanträde. sexpediering Kommunstyrelsen

24 PROTOKOLL 24(26) UBN 157 Delegeringsärenden 1. sattest Camilla Huusko. 2. Mottagningsattest Marie Albinsson. 3. sattest Sofie Axelsson. 4. Barnomsorgsplats i annan kommun Barnomsorgsplats i annan kommun godkänner redovisnigen av delegationsärenden.

25 PROTOKOLL 25(26) UBN 158 Delgivning 1. Pensionärsrådets protokoll Kommunstyrelsen 126, finnaspolicy med tillämpningsanvisningar 2014 och tills vidare. 3. Kommunstyrelsen 208, , ianspråktagande av investeringsmedel för ombyggnation av skolor i Nödinge. 4. Kommunstyrelsen 170, , uppföljningsrapport 4 delårsbokslut per och årsprognos för Ale kommun och dess bolag. 5. Kommunstyrelsen överenskommelse om damverkan o det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet noterar delgivningarna.

26 PROTOKOLL 26(26) UBN 159 Aktuellt från sektorn Tillförordnad sektorschef Thorbjörn Jordansson informerar följande: - Arbetet med att förbättra den psykosocial arbetsmiljö har påbörjats. - Informationsstund för lärare angående karriärmöjligheter. - Anställning av förskollärare för att garantera barnens säkerhet 1. noterar informationen.

PROTOKOLL 1(25) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2013-10-23. Plats och tid Ale gymnasium i sal 209, kl 10:00-15:40 Ajournering kl 14:00-14:20

PROTOKOLL 1(25) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2013-10-23. Plats och tid Ale gymnasium i sal 209, kl 10:00-15:40 Ajournering kl 14:00-14:20 PROTOKOLL 1(25) Plats och tid Ale gymnasium i sal 209, kl 10:00-15:40 Ajournering kl 14:00-14:20 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Elena Fridfelt

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 1(18) Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 8.00 14.50 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Elena Fridfelt (C), ordförande Peter Kornesjö (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 1(16) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00 15.00 Ledamöter och tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Dennis Ljunggren (S), ordförande Elena Fridfelt, (C) Johnny Sundling

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2015-09-16. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00 15.10

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2015-09-16. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00 15.10 1(15) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00 15.10 Ledamöter och tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Dennis Ljunggren (S), ordförande Elena Fridfelt, (C) Johnny Sundling

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-06-13

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-06-13 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-06-13 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 10.00 16.20 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) och

Läs mer

PROTOKOLL 1(17) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(17) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 1(17) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-22 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 10.00-12.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) och

Läs mer

PROTOKOLL 1(18) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-25

PROTOKOLL 1(18) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-25 1(18) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-25 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 08.30 15.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) och tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1(27) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-04-23. Plats och tid Sal 209 i Ale gymnasium, kl. 09:00 16:50 Ajournering 14:15-14:30

PROTOKOLL 1(27) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-04-23. Plats och tid Sal 209 i Ale gymnasium, kl. 09:00 16:50 Ajournering 14:15-14:30 PROTOKOLL 1(27) Plats och tid Sal 209 i Ale gymnasium, kl. 09:00 16:50 Ajournering 14:15-14:30 ande och tjänstgörande ersättare Elena Fridfelt (C), ordförande Peter Kornesjö (M) Peter Ohlsson (S) 69-84

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 1(7) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 13.00 16.55 Ledamöter och tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Dennis Ljunggren (S), ordförande Johnny Sundling (V) Jessica Norberg

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-04-25 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 8.00 16.00 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 53-58 och

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 1(13) Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande Monica Samuelsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

PROTOKOLL 1(16) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 209, kl 09:00-12:40

PROTOKOLL 1(16) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 209, kl 09:00-12:40 PROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sal 209, kl 09:00-12:40 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Isabell Korn (M), ordförande Monica Samuelsson (S) Erik Karlsson (M) Irma Solving (AD) Joanna

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18

PROTOKOLL 1(21) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18 PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Sal 209 i Ale Kulturrum, kl 09:00 15.05 Ajournering: 11.05 11.15, 12.10 12.50 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Elena

Läs mer

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-20:20 Närvarande ledamöter Klas Nordh (FP), ordförande Mikael Berglund (M) Inge Nilsson (M) Jan Skog (M) Dan Björk (M) Rose-Marie Fihn

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-12-11. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-14.00 Ajornering 11.45-11.

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-12-11. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-14.00 Ajornering 11.45-11. 1(17) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-14.00 Ajornering 11.45-11.50 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1(24) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23

PROTOKOLL 1(24) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23 1(24) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 10.00-15.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) och

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2015-03-18. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-15.00

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2015-03-18. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-15.00 1(23) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-15.00 Ledamöter och tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Dennis Ljunggren (S), ordförande Elena Fridfelt, (C) Johnny Sundling (V) Jessica Norberg

Läs mer

PROTOKOLL 1(25) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(25) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 1(25) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-19 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 10:00-17:20 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) och

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40

PROTOKOLL 1(21) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40 PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

PROTOKOLL 1(27) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 209 i Ale gymnasium, kl 09:00-16:20

PROTOKOLL 1(27) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 209 i Ale gymnasium, kl 09:00-16:20 PROTOKOLL 1(27) Plats och tid Sal 209 i Ale gymnasium, kl 09:00-16:20 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Elena Fridfelt (C), ordförande Peter Ohlsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S)

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S) 1(8) Plats och tid Ledamöter Medborgarhusets A -sal i Alafors -direktjusterade p kl. 18.00-20:20 Inga-Lill Andersson (S), ordförande Paula Örn (S) Björn Norberg (S) Klas Karlsson (S) Dennis Ljunggren (S)

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-10-13

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-10-13 1(15) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 15.30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Eje Engstrand, s, ordf Kajsa Nilsson, m Kerstin Ståhl, s Tony Karlsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

PROTOKOLL 1(42) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-02-19. Plats och tid Sal 209 i Ale gymnasium, kl. 9:00 14:30

PROTOKOLL 1(42) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-02-19. Plats och tid Sal 209 i Ale gymnasium, kl. 9:00 14:30 PROTOKOLL 1(42) Plats och tid Sal 209 i Ale gymnasium, kl. 9:00 14:30 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Elena Fridfelt (C), ordförande Dennis Ljunggren (S) Peter Kornesjö

Läs mer

PROTOKOLL 1(22) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-27

PROTOKOLL 1(22) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-27 1(22) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-27 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.30 16.00 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) och

Läs mer

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22 PROTOKOLL från 1(6) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare: Personalföreträdare: Övriga: Utses att justera Ale Kommun kl 08:00 17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Ingela

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-20

PROTOKOLL 1(21) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-20 1(21) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09:00-12:15 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Lennart Dahl (C) och tjänstgörande ersättare Shadrach Odhiambo (S) Rikard Paulin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(15) Plats och tid: Stora sammanträdesrummet, Ale gymnasium, Nödinge kl. 13.00-16.15 Beslutande Monica Samuelsson (S), ordf Tommy Gustafsson (V) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (FP) Elisabeth

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 1(21) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 13.00-16.55 Ledamöter och tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Dennis Ljunggren (S), ordförande Johnny Sundling (V) Jessica Norberg

Läs mer

PROTOKOLL 1(16) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:00

PROTOKOLL 1(16) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:00 PROTOKOLL 1(16) Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Sune Rydén (KD), ordförande Kajsa Nilsson

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

PROTOKOLL. Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00

PROTOKOLL. Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00 1(7) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Sune Rydén (KD), ordförande Ulf-Göran Solving (AD) tjg. för Kajsa

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(5) 2012-03-26

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(5) 2012-03-26 1(5) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 17:05-18:30 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M) Isabell Korn (M) Daniel Madsen (M) Kajsa

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-02-03

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-02-03 1(27) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 17.20 Beslutande och tjänstgörande ersättare Eje Engstrand, s, ordf Kajsa Nilsson, m Jessica Norberg, s Klas Nordh, fp Ann Jeanette Ferm, v Toni Andersson, s

Läs mer

PROTOKOLL 1(9) Valnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-10. Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, Nödinge, kl 09:00-10:15

PROTOKOLL 1(9) Valnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-10. Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, Nödinge, kl 09:00-10:15 PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, Nödinge, kl 09:00-10:15 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Sune Rydén (KD), ordförande Kajsa Nilsson (M) Ingela Nordhall (AD) Göran

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

PROTOKOLL 1(18) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-26

PROTOKOLL 1(18) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-26 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 9.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Lennart Dahl (C) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Rikard Paulin

Läs mer

Isabell Korn (M) 28-33, 35-37 Natalya Raad (S)

Isabell Korn (M) 28-33, 35-37 Natalya Raad (S) 1(14) Plats och tid: Barnkammaren, kommunhuset Alafors kl 09.00 12.00 Beslutande Jan Skog, ordf (M) Lennart Dahl (C) 28-33, 35-37 och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Rikard Paulin (S) Isabell

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Klas Nordh, Ordförande

Klas Nordh, Ordförande PROTOKOLL 1(6) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl. 18:00-22:15 Närvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare och övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Paragrafer

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-10-16. Plats och tid Sal 105, kl 09.00 12.45

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-10-16. Plats och tid Sal 105, kl 09.00 12.45 1(12) Plats och tid Sal 105, kl 09.00 12.45 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande Monica Samuelsson (S) Erik Karlsson

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö klockan 08.30-11.00 Beslutande Ledamöter Martina Kjellqvist (KD) Claes Danielsson (M) Ronnie Bryngelsson

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 Närvarande ledamöter Övriga Irene Hellekant (S), ordförande Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson (C) Uno

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-15 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 23 oktober, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer

PROTOKOLL 1(32) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(32) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 1(32) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge 10.00-16.50 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Jan Skog (M) 1-21, 22 exkl.

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-11-19 1(31)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-11-19 1(31) 1(31) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00-16:45 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Eje Engstrand, s, ordf Kajsa Nilsson, m Mariam Hagberg, s Tony Karlsson, kd

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (9) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-12:00 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Jessica Larsson (S) Lars Nyborg (C) Ola

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-01-26 1 Plats och tid Hovmantorps Folkets Hus Tisdagen den 26 januari 2010, kl. 08.30 17.00 Beslutande Ragnar Lindberg ( s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Lars

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-15 1(7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.20 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-18 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Gunnemar Olsson (FP)) Kenneth Hermansson (C) Mona Olausson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

94 Information avseende investering Skogsgläntan/Lillberget. 97 Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp

94 Information avseende investering Skogsgläntan/Lillberget. 97 Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp Barn- och utbildningsutskottet Ärendelista Måndag 1 december 2014 89 Godkännande av föredragningslista 90 Ekonomisk rapport 91 Detaljbudget 2015 92 Kvalitetsrapporter för läsåret 2013/14 93 Jämförelsetal

Läs mer

Nicolairummet kl. 08:30 Sluttid:12:30

Nicolairummet kl. 08:30 Sluttid:12:30 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Nicolairummet kl. 08:30 Sluttid:12:30 Tomas Lidberg (S), ordförande Sofia Hellberg (S), vice ordförande, 1-10

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Vargmötet, 15.00-17.05 ande närvarade Roswitha Melzer (FP), ordförande, Zarah Sjökvist (M), Agneta Westerberg (S) Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Grimsnäs Herrgård, kl. 8.00 15.00 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Lina Cesar (s) Ahmed Yonis Warsame (s) Monika Stasny (s) Anton Håkansson (s) Kristina Eriksson (c) v. ordf. Marcus

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(13) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 14.00-15.40 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) Övriga närvarande

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 1 oktober 2015 Tid: 16.00 21.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 5 oktober Paragrafer: 60-73 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1(5) Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Onsdagen den 29 april 2015 15.00 Frejaskolans sammanträdesrum, Gnesta Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl Utbildningsnämnden 2008-03-06 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl. 19.00 19.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2015-02-11. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-13.50

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2015-02-11. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-13.50 1(15) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-13.50 Ledamöter och tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Dennis Ljunggren (S), ordförande Elena Fridfelt, (C) Johnny Sundling

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer