PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2015-03-18. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-15.00"

Transkript

1 1(23) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl Ledamöter och tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Dennis Ljunggren (S), ordförande Elena Fridfelt, (C) Johnny Sundling (V) Jessica Norberg (S) Thomas Hermansson (S) Jenny Sandqvist (MP) Helene Ahlberg (AD) Susanna Mouvitz (M) Rose-Marie Fihn (FP) Jonatan Sundeen (KD) Hanna Tjusling (SD) Helena Solving (AD) Toni Andersson (S) Carina Ackerfors (S) Jennifer Zetterman (V) Daniel Mörner (M) Kent Kjessler Mattsson (M) Kajsa Nilsson (M) Ulrika Sten Sporrong (FiA) Veronica Lindh (SD) Iva Rodrigues Fernandes, nämndsekreterare Joakim Östling, verksamhetschef Mathias Lind, verksamhetschef 33 Katrin Busck, verksamhetschef Tomas Nilsson, verksamhetschef 35 Monica Dahlgren, utbildningsamordnare 31 Johanna Olsson, administrativ chef 39 Fannie Alverstedt, PRAO-elev Joakim Malmberg, controller 32, 38 Utses att justera Elena Fridfelt Justeringens plats och tid Kommunhus Nödinge

2 2(23) Sammanträdesdatum: Underskrifter Sekreterare: Ordförande: Justerande: Iva Rodrigues Fernandes Dennis Ljunggren Elena Fridfelt Paragrafer:29-45 Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhus Nödinge Iva Rodrigues Fernandes

3 3(23) Sammanträdesdatum: Innehåll UBN 29 Deltagande i utbildningsnämndens sammanträde 4 UBN 30 Föredragningar 5 UBN 31 Lärarnas behörighet 6 UBN 32 Ekonomisk månadsuppföljning 7 UBN 33 Anmälda kränkningar i skolor och förskolor 8 UBN 34 Motion om att laga maten i alla skolor i kommunen 9 UBN 35 Motion om utökande av öppettider i Bohusskolans bibliotek 10 UBN 36 Motion om fungerande skolgård Da Vinciskolan 11 UBN 37 Internkontrollplan UBN 38 Justering av budgetramar UBN 39 Revidering av skolskjutsbestämmelserna UBN 40 UBN 41 Delegering av anmälan av förskoleverksamhets enligt miljöbalken Förfrågan till kommunerna angående regiongemensamt ITsystem med elevinformation och avbrottsrelaterade händelser UBN 42 Delgivningar 20 UBN 43 Delegeringsärenden 21 UBN 44 Information och övriga frågor 22 UBN 45 Utgående ärende 23

4 4(23) UBN 29 UBN Deltagande i utbildningsnämndens sammanträde Deltagande vid dagens sammanträde av Fannie Alverstedt, PRAO-elev. Yrkande Ordförande föreslår utbildningsnämnden att besluta att Fannie Alverstedt, PRAO-elev får närvara vid dagens sammanträde. Utbildningnämnden beslutar att Fannie Alverstedt PRAO-elev får närvara vid dagens sammanträde

5 5(23) UBN 30 UBN Föredragningar Lärarnas behörighet Ekonomisk månadsuppföljning Anmälda kränkningar i skolor och förskolor Motion om att laga maten i alla skolor i kommunen Motion om utökande av öppettider i Bohuskolans bibliotek Motion om fungerande skolgård Da Vinciskolan Internkontrollpaln 2015 Justering av budgetramar Revidering av skolskjutsbestämmelser Delegering av anmälan av försloleverksamhet enligt miljöbalken noterar informationen.

6 6(23) UBN 31 UBN Lärarnas behörighet Utbildningssamordnare Monica Dahlgren informerar om lärarbehörighet i Ale kommuns grundskolor. Lärarbehörigheten i Ale kommun är över rikssnittet och ligger på 76 %. noterar informationen.

7 7(23) UBN 32 UBN Ekonomisk månadsuppföljning Controller Joakim Malmberg redovisar den ekonomiska läget för utbildningsnämnden fram till februarimånad. noterar informationen.

8 8(23) UBN 33 UBN Anmälda kränkningar i skolor och förskolor Verksamhetschef Mathias Lind redovisar om anmälda kräkningar i skolor och förskolor. noterar informationen.

9 9(23) UBN 34 UBN Motion om att laga maten i alla skolor i kommunen har mottagit en motion från Da Vinciskolans om att göra om kallmottagningskök och varmmottagningskök till tillagningskök vilket är tidskrävande och kostsamma förändringar. Det som skiljer sig i de olika typerna av kök är i utrustning, lokalyta, förvaring och varumottagning. Tillagningskök är den typen av kök som kräver mycket mer av alla dessa saker. Det kräver stora ombyggnationer och i vissa fall även nybyggnation för att göra om alla köken till tillagningskök. Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid Motion om att laga mat i alla skolor föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. sexpediering: För vidare hantering Kommunstyrelsen

10 10(23) UBN 35 UBN Motion om utökande av öppettider i Bohusskolans bibliotek har mottagit en motion från ungdomsfullmäktige i Bohusskolan om att utöka öppettider på skolbiblioteken med ytterligare en halvdag per vecka. Inom sektorn pågår en översyn Ale kommuns skolbiblioteksverksamhet. Uppdraget syftar till att elever ska ha tillgång till skolbibliotek hela skoldagen. I väntan på resultatet av utredningsprocessen föreslår sektorn att avvakta med eventuella enstaka utökningar av skolbiblioteksverksamheten som bedöms vara klar under år Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. sunderlag Motion om utökande öppettider på Bohusskolans bibliotek Svar på motion om utökande öppettider på Bohusskolan bibliotek Yrkande Ledamot Rose-Marie Fihn (FP) yrkar avslag på sektorns beslutsförslag till förmån av eget yrkande om att nämnden anser att motionen är besvarad. sgång Ordförande ställer proposition på Rose-Marie Fihns (FP) yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. anser att motionen är besvarad. sexpediering: För vidarehantering Kommunstyrelsen

11 11(23) UBN 36 UBN Motion om fungerande skolgård Da Vinciskolan Det har inkommit en motion från Ungdomsfullmäktige angående en fungerande skolgård till Da Vinciskolan. Bakgrunden är att det i dagsläget inte finns en tydlig och välfungerande skolgård i direkt anslutning till Da Vinciskolan. Da Vinciskolan finns nämligen i byggnaden Ale Kulturrum, där skolan Ale gymnasium tidigare funnits. Gymnasieskolor har generellt sett sällan skolgård. Projektledare Johan Broström (fastighetsavdelningen) har i uppdrag att se över utemiljön kring skolorna Nödingeskolan och Kyrkbyskolan. I det uppdraget ingår att i samråd med tjänstemän, personal och elever på berörda skolor arbeta fram blivande skolgård. Da Vinciskolan är i behov av en utbyggnad för att bland annat husera slöjdsalar, hemkunskapssalar och matsal. I samband med den byggnationen kommer utemiljön att ses över. Uppdraget har godkänts av och kommer att tas upp i Kommunfullmäktige under våren Dock behöver skolgården i ett kortare perspektiv ses över. En arbetsgrupp under ledning av verksamhetschef Tomas Nilsson kommer att titta över skolgården, med mötesstart under mars Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid Motion fungerande skolgård från Ungdomsfullmäktige föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. sexpediering: För vidare hantering Kommunstyrelsen

12 12(23) UBN 37 UBN Internkontrollplan 2015 Internkontrollplanen ska säkerställa att de mål som utbildningsnämnden beslutat om uppfylls och att verksamheten bedrivs enligt lagar och förordningar på ett ändamålsenligt sätt. I internkontrollplanen finns områden som inte följs upp i uppföljningsrapporter. Nytt förslag på område som inte funnits med 2014 är Statsbidrag. Kontroll över att ansökningar av statsbidrag görs när det är relevant, samt att beviljade statsbidrag rekvireras. I förslag till internkontrollplan för 2015 har nedanstående områden tagits bort på grund av att dessa följs upp kontinuerligt på annat sätt alternativt att rutiner fungerar väl. Systematisk verksamhetsuppföljning, Synpunktshantering, Löneutbetalningar, Telefoni, Pedagogisk lunch, Arkivering, IT-inventering I bilaga framgår sektorns förslag till internkontrollplan för Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till utbildningsnämnden fastställer internkontrollplanen för sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid Förslag till internkontrollplan för UBN 2015 fastställer internkontrollplanen för sexpediering: För vidarehantering Sektorchef för Utbildning, kultur och fritid

13 13(23) UBN 38 UBN Justering av budgetramar 2015 Sedan fastställde budgeten för 2015 har en rad förändringar som sektorn aviserade för verkställts. Det handlar om att IT-enheten implementerat en ny debiteringsmodell och tagit över IT-relaterade kapitalkostnader från. Detta innebär lägre kostnader och därmed ett lägre kommunbidrag för. Ale kommun har även infört en ny ekonomiorganisation vilket sänker s kostnader och därmed nämndens kommunbidrag (se bilaga). Efter en genomgång av semesterlöneskulden föreslår sektorn att den budgeten sänks med 500 tkr och att dessa medel omdisponeras till verksamhetsområde förskola. Vidare föreslår sektorn en mindre justering mellan verksamhetsområdena som en följd av att servicekostnaderna och kapitalkostnaderna inte var slutligt fastställda när nämnden antog budgeten för Förändringarna på verksamhetsnivå återfinns under bakgrund på sidan 2. Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till utbildningsnämnden fastställer den reviderade budgeten för sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid Bilaga KS "Förändrade kommunbidragsramar 2015 efter ny ITdebiteringsmodell och ny ekonomiorganisation" fastställer den reviderade budgeten för sexpediering: För vidarehantering Kommunstyrelsen Ekonomichef Budgetchef

14 14(23) UBN 39 UBN Revidering av skolskjutsbestämmelserna et om de nuvarande skolskjutsbestämmelserna togs av 27 mars 2013 (UBN ). Sektor utbildning, kultur och fritid har på senare tid känt ett behov av att förtydliga och på några områden justera villkoren i skolskjutsbestämmelserna. På så sätt räknar sektorn med att bättre hantera och bevilja det ökande antalet ansökningar om särskilt anordnad skolskjuts (taxiskjuts) och samtidigt undvika att kostnaderna för dessa ökar. Justeringarna leder till att man bättre kan fokusera på de elever som p.g.a. sin speciella situation behöver beviljas taxiskjuts. Förslaget om förändringar är i korthet följande: Kravet att bifoga läkarintyg till ansökan om skolskjuts på grund av synnerliga skäl förtydligas genom uttrycket utförligt läkarintyg (5:1). Förtydligande av vad som gäller för skolskjuts vid växelvis boende om ena föräldern är bosatt i en annan kommun (6:3). Skärpta regler för beställning av ersättningskort vid upprepade tillfällen (8:3). Förtydligande av principen för hur kommunen mäter avstånd i samband med ansökningar om skolskjuts (3:2). Förändring av avståndsvillkoret för särskilt anordnad skolskjuts för elever i årskurs F från 1 km till 2 km (3:3). Förtydligande av möjligheten att för äldre elever kombinera särskilt anordnad skolskjuts med kollektivtrafik (3:4). Förtydligande av ansökningsförfarandet vid byte av skola eller bostad (7:2). Förtydligande av elevernas väntetid före eller efter skoldagens lektioner inte skall behöva överstiga 60 minuter (9:1). Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till utbildningsnämnden fastställer skolskjutsbestämmelserna, sunderlag Tjänsteutlåtande från Sektor utbildning, kultur och fritid Förslag till reviderade Skolskjutsbestämmelser för Ale kommuns grundskoleelever, särskoleelever och barn i förskoleklass Yrkande 1. Ordförande Dennis Ljunggren (S) föreslår nämnden att bifalla sektorns förslag punkt 1-4 och Ordförande Dennis Ljunggren (S) lämnar följande ändringsyrkande på sektorns förslag punkt 8:

15 15(23) Elevernas väntetid före skoldagens lektioner ska inte överstiga ca 30 minuter och efter skoldagens lektioner ska inte överstiga 60 minuter. 3. Ledamot Rose-Marie Fihn (FP) lämnar följande ändringsyrkande på sektorns förslag till skolskjutsbestämmelser 6.1: Skolkort kan beviljas vid gemensam vårdnad och växelvis boende. Grundförutsättningarna är att eleven är folkbokförd och går i skola i Ale kommun. 4. Vice ordförande Elena yrkar på avslag att sektorns förslag punkt 5 om att ändra avståndsvillkoret för elever i förskoleklass för särskilt anordnad skolskjuts. sgång 1. Ordförande ställer proposition på sektorns förslag punkt 1-4 samt 6-7 och finner att nämnden bifaller detsamma. 2. Ordförande ställer proposition ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 3. Ordförande ställer proposition ställer proposition på ledamot Rose-Marie Fihns yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 4. Ordförande ställer proposition ställer proposition på vice ordförande Elena Fridfelt avslagsyrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. godkänner att kravet att bifoga läkarintyg till ansökan om skolskjuts på grund av synnerliga skäl förtydligas genom uttrycket utförligt läkarintyg (5:1). godkänner förtydligande av vad som gäller för skolskjuts vid växelvis boende om ena föräldern är bosatt i en annan kommun (6:3). godkänner skärpta regler för beställning av ersättningskort vid upprepade tillfällen (8:3). godkänner förtydligande av principen för hur kommunen mäter avstånd i samband med ansökningar om skolskjuts (3:2). godkänner förtydligande av möjligheten att för äldre elever kombinera särskilt anordnad skolskjuts med kollektivtrafik (3:4). godkänner förtydligande av ansökningsförfarandet vid byte av skola eller bostad (7:2).

16 16(23) beslutar att skolkort kan beviljas vid gemensam vårdnad och växelvis boende. Grundförutsättningarna är att eleven är folkbokförd och går i skola i Ale kommun (6:1). beslutar att elevernas väntetid före skoldagen lektioner inte ska överstiga ca 30 minuter och efter skoldagens lektioner ska inte överstiga 60 minuter (9:1).

17 17(23) UBN 40 UBN Delegering av anmälan av förskoleverksamhets enligt miljöbalken Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera förskola. Sektor utbildning, kultur och fritid har på uppdrag av utbildningsnämnden startar upp tillfälliga förskolor. För att påskynda processen med att starta upp förskolor samt grundskolor föreslår sektorn att utbildningsnämnden delegerar till förskolechefer, verksamhetschef Förskola rätten att anmäla nyetablering av förskola till sektor Samhällsbyggnad. Samt att delegera till rektorer och verksamhetschef Skola rätten att anmäla nyetablering av förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola. Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till utbildningsnämnden antar upprättat förslag till delegeringsordning när det gäller att anmäla nyetablering av förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola till sektor samhällsbyggnad enligt miljöbalken. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid Förslag delegeringsordning för UBN antar upprättat förslag till delegeringsordning när det gäller att anmäla nyetablering av förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola till sektor samhällsbyggnad enligt miljöbalken. sexpediering: För kännedom Förskolechefer Rektorer Verksamhetschef skola Verksamhetschef förskola

18 18(23) UBN 41 UBN Förfrågan till kommunerna angående regiongemensamt IT-system med elevinformation och avbrottsrelaterade händelser Den 1 januari 2015 övergick den kommunala informationsansvaret till kommunalt aktivitetsansvar och med det en skyldighet för kommun att registrera och föra statistik över ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Enligt Skolverket ska kommunerna upprätta datasystem där ungdomarna registreras för vidarerapportering till SCB. Under 2013/2014 initierade och genomförde Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) en förstudie för att kartlägga Göteborgsregionens behov av ett system med elevinformation och avbrottsrelaterade händelser. Förstudien kom fram till att kommunerna är i behov av ett samverkan kring införandet av IT-system för elevinformation och avbrottsrelaterade händelser som säkerställer arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret men också utvecklar underlag för betalningsströmmar mellan kommuner samt mellan fristående skola. GR:s förslag som kommun måste ta ställning till är att ingå i ett upphandlingsprojekt som resulterar i ett regiongemensamt IT-system som hanterar underlag och rapporterar för interkommunal ersättning och bidrag till fristående skolor samt att ingå i ett regionalt utvecklingsprojekt för modul som hanterar och stödjer arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret att via berörda professionsnätverk bidra i projektet och därefter ansluta sig till regiongemensam systemlösning. Finansieringen av ett regiongemensamt IT-system fördelas på ansluten kommun. Förslaget är att fördelningen av kostnaden för anslutna kommuner baseras på folkbokförda åringar per kommun. Ale kommun har cirka 1773 folkbokförda ungdomar i åldern vilket ger en kostnad på 100 tkr per år. Dock förväntans kostnaden årligen minskar med 40 % efter 5 år. Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till utbildningsnämnden ställer sig bakom Göteborgsregionens kommunalförbunds förslag om att ingå projektet om ett regiongemensamt IT-system med elevinformation och avbrottsrelaterade händelser. överlåter till sektorchef Eva Lejdbrandt att underteckna överenskommelsen.

19 19(23) sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid Förfrågan angående regiongemensamt IT-system för hantering av underlag för interkommunala ersättningar och bidrag till fristående gymnasieskolor samt för det kommunala aktivitetsansvaret ställer sig bakom Göteborgsregionens kommunalförbunds förslag om att ingå projektet om ett regiongemensamt IT-system med elevinformation och avbrottsrelaterade händelser. överlåter till sektorchef Eva Lejdbrandt att underteckna överenskommelsen. sexpediering: För vidare hantering Göteborgsregionens kommunalförbund

20 20(23) UBN 42 UBN Delgivningar Kommunfullmäktige 20, , 2014 års rapportering av ej verkställda fullmäktigebeslut. Kommunfullmäktige 24, , motion från Paula Örn (S) angående utvecklande feriearbeten i Ale kommun. noterar delgivningarna.

21 21(23) UBN 43 UBN Delegeringsärenden Mottagningsattest, Marie Färdmar. Mottagningsattest, Edvin Janson. sattest, Maria Lorentzson. sattest, Mathias Lind. godkänner redovisningen av de anmälda delegeringsärendena.

22 22(23) UBN 44 UBN Information och övriga frågor Verksamhetschef Katrin Busck informerar om de provisoriska förskoleplatserna i Älvängen och Nödinge. Verksamhetschef Joakim Östling informerar om skrivelsen i Ale kuriren gällande elevassistenten Ola. noterar informationen.

23 23(23) UBN 45 UBN Utgående ärende Ärende 4: information om arbetsmiljöverkets inpektion av skolan utgår från dagens sammanträde. godkänner att ärendet utgår från dagens sammanträde.

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00-20:00. Ajourneringar kl 17:05-17:15 samt 18:05 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1 2014-02-25 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-18.30 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-05-17, kl 08.00 16.20. Utses att justera Greger Knutsson (M), Sävar kommundelskontor, 2011-05-20, kl 08.

Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-05-17, kl 08.00 16.20. Utses att justera Greger Knutsson (M), Sävar kommundelskontor, 2011-05-20, kl 08. PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-05-17, kl 08.00 16.20 Beslutande Bengt Holm (S) Greger Knutsson (M) Christina Wallström (S) Kenneth Olofsson (S), tjg ers för Donald Rosendal

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer