PROTOKOLL Sammanträdesdatum (31)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-11-19 1(31)"

Transkript

1 1(31) Plats och tid: Barnkammaren, kl :45 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Eje Engstrand, s, ordf Kajsa Nilsson, m Mariam Hagberg, s Tony Karlsson, kd Jessica Norberg, s Helene Ahlberg, ad Ann Jeanette Ferm, v Toni Andersson, s Johan Olofsson, m, tjg ers Elinor Gandee, v, tjg ers Johan Olofsson, m Andreas Hector, s Jean Altun, s Elinor Gandee, v Marcus Larsson, mp Annika Sjöberg, förvaltningschef Lena Schubert, förvaltningskamrer Kerstin Ivarsson, revisor 99 Robert Hurtig, förtroendevald revisor 99 Christer Damm, förtroendevald revisor 99 Kerstin Hanserud, informationsansvarig 101 Klas Arvidsson, verksamhetschef Lena-Maria Vinberg, verksamhetschef Christer Engström, lärarförbundet , Johanna Olsson, sekreterare Utses att justera Kajsa Nilsson (m) Justeringens plats och tid Kommunhuset, Alafors Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Johanna Olsson Eje Engstrand Kajsa Nilsson

2 2(31) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och ungdomsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Alafors Underskrift Johanna Olsson

3 3(31) BUN Anmälan av extra ärende... BUN Besök från revisionen... BUN Uppföljningsrapport 5... BUN 101 BUN0073/ Införande av servicedeklarationer inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter... BUN Redovisning av uthyrningsverksamhet samt ekonomiskt stöd till föreningar... BUN Beläggningsstatistik för förenings- och fritidsanläggningar... BUN Redovisning av svåra elevärenden... BUN 105 BUN0067/ Flexiblare dagislösning efterlyses... BUN 106 BUN0065/ Program, mark för verksamheter i Ale kommun BUN 107 BUN0070/ Utbildningsinspektion i Ale kommun... BUN Prioriterade områden i nästa års nämndplan... BUN Uppföljning av kösituation inom förskolan... BUN 110 BUN0047/ Yttrande över motion från Rose-Marie Fihn (fp), Sune Rydén (kd), Roland Wall (c) och Ingemar Serneby (m) om att skapa möjligheter för kommunala friskolor... BUN Fastställande av läsårstider 2009/ BUN Förslag till sammanträdestider för Barn- och ungdomsnämnden BUN 113 BUN0078/ Framtagande av modell för pilotskola... BUN 114 BUN0077/ Provisoriska lokaler för förskoleverksamhet i Nödinge... BUN Korta informationsärenden... BUN Rapport från kontaktpolitiker... BUN Delegationsbeslut... BUN Delgivningar...

4 4(31) BUN Förslag/träffar/synpunkter...

5 5(31) BUN 98 Anmälan av extra ärende På grund av att en ofullständig dagordning skickats ut till dagens sammanträde kompletteras den med följande ärenden: - Korta informationsärenden - Rapporter från kontaktpolitiker - Delegeringsbeslut - Delgivningar - Förslag/träffar/synpunkter Ärende 17, Redovisning av Aktuellt inom skola och barnomsorg, Verksamhetskostnader i din kommun och Öppna jämförelser 2008, utgår och redovisas vid nämndens sammanträde den 17 december. 1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ta upp ovanstående extra ärenden vid dagens sammanträde.

6 6(31) BUN 99 Besök från revisionen Under våren har samtliga nämnder i Ale kommun träffat revisor Kerstin Ivarsson från KPMG samt förtroenderevisorerna Robert Hurtig och Christer Damm. Revisorerna efterfrågar en övergripande redogörelse för sådant som har betydelse för deras risk och väsentlighetsanalys inför granskningen av 2008 års förvaltning och räkenskaper. Barn- och ungdomsnämnden och revisorerna för en diskussion kring bland annat rutiner kring delegationsordning, ekonomisk rapport nr 5 samt nämndens styrinstrument. 1. Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

7 7(31) BUN 100 Uppföljningsrapport 5 Förra årets utfall styrker barn- och ungdomsförvaltningens bedömning att 2008 års resultat blir negativt. Trots att förvaltningen tagit hänsyn till återbetalningar från tekniska förvaltningen befaras resultatet att uppgå till kkr. sunderlag Uppföljningsrapport 5, , förvaltningschef Annika Sjöberg. Förvaltningschef Annika Sjöberg och förvaltningskamrer Lena Schubert föredrar ärendet. Yrkande Ordförande Eje Engstrand (s) föreslår Barn- och ungdomsnämnden att bjuda in ledningen för Himlaskolan till nämndens arbetsutskott den 3 december Barn- och ungdomsnämnden noterar rapporten. 2. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att bjuda in ledningen för Himlaskolan till nämndens arbetsutskott den 3 december 2008.

8 8(31) BUN 101 BUN0073/08 Införande av servicedeklarationer inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Varje nämnd skall arbeta fram och anta minst två servicedeklarationer. Processen med att ta fram innehållet i dessa skall ske i samverkan mellan brukare, medarbetare och nämnd. I ett första skede skall Barn- och ungdomsnämnden fastställa inom vilka verksamheter servicedeklarationer ska tas fram. sunderlag Tjänsteskrivelse, , Kerstin Hanserud, informationsansvarig. Arbetsutskottets beslutsförslag till Barn- och ungdomsnämnden 1. Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram servicedeklarationer inom verksamheterna Skepplanda Simhall och förskolan. 2. Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma till Barn- och ungdomsnämnden med ytterligare information om arbetsprocessen kring framtagandet av servicedeklarationer. Informationsansvarig Kerstin Hanserud föredrar ärendet. 1. Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram servicedeklarationer inom verksamheterna Skepplanda Simhall och förskolan. 2. Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma till Barn- och ungdomsnämnden med ytterligare information om arbetsprocessen kring framtagandet av servicedeklarationer.

9 9(31) BUN 102 Redovisning av uthyrningsverksamhet samt ekonomiskt stöd till föreningar Barn- och ungdomsnämnden har tidigare givit förvaltningen i uppdrag att för nämnden redovisa en utförlig bild över det ekonomiska stöd nämnden lämnar till diverse olika föreningar. Förvaltningen redovisar en sammanställning över beräknade kostnader per förening. Beräkningen är schablonartad och en ögonblicksbild över läget. Kostnaderna är justerade med hyresintäkter och baserade på antalet medlemmar mellan 0-25 år. Förvaltningschef Annika Sjöberg och verksamhetschef Klas Arvidsson föredrar ärendet. 1. Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

10 10(31) BUN 103 Beläggningsstatistik för förenings- och fritidsanläggningar Verksamhetschef Klas Arvidsson redovisar aktuell beläggningsstatistik för förenings- och fritidsanläggningar. 1. Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen. Nämnden ajourneras mellan kl

11 11(31) BUN 104 Redovisning av svåra elevärenden Verksamhetschef Lena-Maria Vinberg redovisar för nämnden en generell bild över antalet elever i Ale kommun som är i behov av extraordinärt stöd i sin vardag. 1. Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

12 12(31) BUN 105 BUN0067/08 Flexiblare dagislösning efterlyses En vårdnadshavare önskar flexiblare öppettider på förskolan, vilket i frågan innebär att förskolan ska öppna tidigare än Förvaltningen är tveksam till de pedagogiska vinsterna och finner kostnaden alltför hög. sunderlag Tjänsteskrivelse , Lena-Maria Vinberg, verksamhetschef. Arbetsutskottets beslutsförslag till Barn- och ungdomsnämnden 1. Barn- och ungdomsnämnden avslår ansökan om utökat öppethållande i förskola. Förste vice ordförande Kajsa Nilsson (m) avvaktar med ställningstagande till Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 19 november och deltar därmed ej i beslutet. Verksamhetschef Lena-Maria Vinberg föredrar ärendet. 1. Barn- och ungdomsnämnden avslår ansökan om utökat öppethållande i förskola. Exp. Sökanden.

13 13(31) BUN 106 BUN0065/08 Program, mark för verksamheter i Ale kommun Kommunfullmäktige antog i september 2007 en ny översiktsplan. I anslutning till denna har behovet av ett politiskt styrdokument för etableringsbar mark för verksamhetsutveckling i Ale kommun aktualiserats. På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har förslag till program, Mark för verksamheter remitteras till samtliga kommunala nämnder och till Alebyggen för yttrande. sunderlag Remiss Program, mark för verksamheter för Ale kommun Arbetsutskottets beslutsförslag till Barn- och ungdomsnämnden 1. Barn- och ungdomsnämnden avstår från att yttras sig över remiss Program, mark för verksamheter i Ale kommun Barn- och ungdomsnämnden avstår från att yttras sig över remiss Program, mark för verksamheter i Ale kommun Exp. Kommunstyrelsens arbetsutskott

14 14(31) BUN 107 BUN0070/08 Utbildningsinspektion i Ale kommun Förvaltningschef Annika Sjöberg informerar om resultatet av Skolinspektionens utbildningsinspektion i Ale kommun samt de åtgärdsplaner som tagits fram för verksamheterna. Den 19 december kl bjuds Barn- och ungdomsnämndens ledamöter in till ett möte med Skolinspektionen. Vid mötet redovisas Skolinspektionens rapport samt ges möjlighet för frågor. Den 13 januari kl bjuds Barn- och ungdomsnämndens ledamöter in av kommunstyrelsen till ett skolseminarium. Mer information kring seminariet skickas ut tillsammans med inbjudan i slutet av december. Yrkande Ordförande Eje Engstrand (s) föreslår nämnden att uppdra åt förvaltningen att återkomma till Barn- och ungdomsnämnden i december med aktuell information om de åtgärder som vidtagits och skall vidtas med anledning av Skolinspektionens rapport. 1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden i december med aktuell information om de åtgärder som vidtagits och skall vidtas med anledning av Skolinspektionens rapport. 2. Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

15 15(31) BUN 108 Prioriterade områden i nästa års nämndplan Barn- och ungdomsnämnden för ett resonemang kring den kommande nämndplanen. 1. Barn- och ungdomsnämnden noterar resonemanget.

16 16(31) BUN 109 Uppföljning av kösituation inom förskolan Förvaltningschef Annika Sjöberg lämnar information kring aktuell kösituation inom förskolan. 1. Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

17 17(31) BUN 110 BUN0047/08 Yttrande över motion från Rose-Marie Fihn (fp), Sune Rydén (kd), Roland Wall (c) och Ingemar Serneby (m) om att skapa möjligheter för kommunala friskolor Kommunstyrelsen har begärt att Barn- och ungdomsnämnden yttrar sig över en motion från Alliansen om att skapa möjligheter för kommunala friskolor. Det är förvaltningens bedömning att Ales organisationsmodell med få beslutsnivåer och långtgående decentralisering ger enheterna stor pedagogisk självständighet och i och med den budgetmodell som infördes från och med 2008 års budget, också relativt stor ekonomisk frihet. Om man upplever sig ha begränsad rörelsefrihet, handlar det snarare om en ekonomisk ofrihet, som bottnar i knappa tilldelade ekonomiska ramar, än att nämndens regelverk begränsar den pedagogiska friheten. sunderlag Tjänsteskrivelse , förvaltningschef Annika Sjöberg Arbetsutskottets beslutsförslag till Barn- och ungdomsnämnden 1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen. Förste vice ordförande Kajsa Nilsson (m) avvaktar med ställningstagande till Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 19 november och deltar därmed ej i beslutet. Yrkanden Ordföranden Eje Engstrand (s) föreslår Barn- och ungdomsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att begreppet kommunal friskola inte existerar. Förste vice ordförande Kajsa Nilsson (m), ledamot Tony Karlsson (kd) och ledamot Helene Ahlberg (ad) föreslår Barn- och ungdomsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen. Propositionsordning

18 18(31) Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med eget yrkande. 1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen. Reservationer Förste vice ordförande Kajsa Nilsson (m), ledamot Tony Karlsson (kd) och ledamot Helene Ahlberg (ad) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Exp. Kommunstyrelsen

19 19(31) BUN 111 Fastställande av läsårstider 2009/2010 Förslag till läsårstider för 2009/2010. Höstterminen 2009 Skolstart: onsdag 19 augusti Studiedagar (fredag 14 augusti stängningsdag) måndag 26 oktober onsdag 28 oktober (måndag 26 oktober stängningsdag) Lovdagar torsdag 29 oktober fredag 30 oktober Sista skoldag fredag 18 december Antal skoldagar 83 Vårterminen 2010 Skolstart Studiedagar måndag 11 januari fredag 8 januari torsdag 1 april (torsdag 1 april stängningsdag) (fredag 11 juni stängningsdag) Lovdagar måndag 15 februari fredag 19 februari tisdag 6 april fredag 9 april fredag 14 maj Sista skoldag torsdag 10 juni Antal skoldagar 95 sunderlag Läsårstider 2009/ Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fastställa läsårstider för 2009/2010.

20 20(31) BUN 112 Förslag till sammanträdestider för Barn- och ungdomsnämnden 2009 Förslag till sammanträdestider för Barn- och ungdomsnämnden Arbetsutskott onsdagar 8.30 Nämnd onsdagar kl januari 4 februari 25 februari 11 mars 1 april 15 april öppet sammanträde 29 april 13 maj 27 maj 10 juni 10 juli 16 september 2 september 14 oktober 30 september 18 november öppet sammanträde 4 november 16 december 2 december Arbetsutskottets beslutsförslag till Barn- och ungdomsnämnden 1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fastställa förslag till sammanträdestider för Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt arbetsutskottet att fastställa ekonomisk rapport 3 per juni Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fastställa förslag till sammanträdestider för Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt arbetsutskottet att fastställa ekonomisk rapport 3 per juni 2009.

21 21(31)

22 22(31) BUN 113 BUN0078/08 Framtagande av modell för pilotskola Ordförande Eje Engstrand (s) redovisar förslag till framtagande av modell för pilotskola. I nämndplanen finns redan ett uppdrag till kommunens rektorer att under perioden arbeta fram en pedagogisk samsyn mellan skolledare, pedagoger, elever och föräldrar. För att ge våra skolor ytterligare möjlighet att skapa en gemensam pedagogisk profil och öka möjligheten till medbestämmande för elever och föräldrar ger Barn- och ungdomsnämnden kommunens skolor möjlighet att delta i projektet Pilotskolor. Målsättningen med projektet är inte att alla kommunala skolor med tiden ska bli pilotskolor utan att positiva erfarenheter av pedagogisk profilering och ökat medbestämmande ska spridas till övriga skolor i kommunen. Riktlinjer för regelverk kring pilotskola. o Rektor ansvarar som idag för den operativa verksamheten och ansvarar självständigt för skolans personal och skolans ledning. o Skolan får en egen styrelse med representanter för elever, föräldrar och skolans personal. o Skolans styrelse får sitt uppdrag utformat av den politiskt styrda nämnden. o En politiskt tillsatt grupp får i uppdrag att följa arbetet med pilotskolor. Deras uppgift blir att vara med som ett bollplank när förslaget introduceras för skolledare samt agera som kontaktpersoner mellan skolan/skolorna i projektet och nämnden. o Projektet utvärderas och omprövas av nämnden efter två år. o Skolan arbetar särskilt med pedagogisk metodutveckling och pedagogisk profilering som arbetas fram i samråd mellan skolledare, pedagoger, elever och föräldrar (kompletterade vid BUN den 19 november) o Skolan bedriver ett aktivt och strategiskt arbete för att öka den pedagogiska samsynen bland personalen. (kompletterade vid BUN den 19 november) Yrkanden Ordföranden Eje Engstrand (s) förslår Barn- och ungdomsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en modell för pilotskola enligt riktlinjerna ovan samt att uppdra år förvaltningen att uppmuntra kommunens rektorer att undersöka intresset hos elever, föräldrar och lärare att medverka i försöket med pilotskolor.

23 23(31) Arbetsutskottets beslutsförslag till Barn- och ungdomsnämnden 1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en modell för pilotskola enligt riktlinjerna ovan. 2. Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt förvaltningen att uppmuntra kommunens rektorer att undersöka intresset hos elever, föräldrar och lärare att medverka i försöket med pilotskolor. Förste vice ordförande Kajsa Nilsson (m) avvaktar med ställningstagande till Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 19 november och deltar därmed ej i beslutet. Yrkanden Ordföranden Eje Engstrand (s) föreslår Barn- och ungdomsnämnden att komplettera ovan angivna förslag till riktlinjer för regelverk kring pilotskola, enligt följande: o Skolan arbetar särskilt med pedagogisk metodutveckling och pedagogisk profilering som arbetas fram i samråd mellan skolledare, pedagoger, elever och föräldrar. o Skolan bedriver ett aktivt och strategiskt arbete för att öka den pedagogiska samsynen bland personalen. 1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en modell för pilotskola enligt ovan angivna kompletterade riktlinjer. 2. Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt förvaltningen att uppmuntra kommunens rektorer att undersöka intresset hos elever, föräldrar och lärare att medverka i försöket med pilotskolor.

24 24(31) Reservationer Förste vice ordförande Kajsa Nilsson (m), ledamot Tony Karlsson (kd) och ledamot Helene Ahlberg (m) reserverar sig mot beslutet.

25 25(31) BUN 114 BUN0077/08 Provisoriska lokaler för förskoleverksamhet i Nödinge Barn- och ungdomsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att göra en bedömning av möjligheten att ta fram provisoriska lokaler för barnomsorg i Nödinge och kostnader för detta. Det är i dag inte möjligt att erbjuda barnomsorgsplats i Nödinge för alla som önskar detta. De alternativ som erbjuds hösten 2008 och våren 2009 är plats i Surte och så småningom eventuellt Alafors. Alla får däremot plats till hösten vilket meddelas redan när den provisoriska platsen erbjuds. Fram till att den nya förskolan, som håller på att projekteras i Nödinge, är klar kommer det att finnas familjer som erbjuds platser på annan ort under maximalt 9 månader inklusive sommarperioden. Att sätt upp paviljonger i Nödinge är möjligt och genomföras på ca 2-3 månader efter det att beställningen är gjord. Behovet av denna lösning finns under drygt ett år och engångskostnaden uppgår till kkr exklusive utemiljö och eventuella parkeringsplatser. En årlig hyreskostnad beräknas uppgå till kr. Eftersom det är under en relativt kort period och det finns platser på andra orter att erbjuda är det svårt att motivera en tillfällig neddragning inom övriga verksamheter för att finansiera detta. sunderlag Tjänsteskrivelse, , Annika Sjöberg, förvaltningschef. Barn- och ungdomsförvaltningens beslutsförslag till Barn- och ungdomsnämnden 1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fram till det att ny förskola är klar i Nödinge hänvisa till lediga platser på andra orter, främst Surte och Nol. Förvaltningschef Annika Sjöberg föredrar ärendet. 1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fram till det att ny förskola är klar i Nödinge hänvisa till lediga platser på andra orter, främst Surte och Nol.

26 26(31)

27 27(31) 115 Korta informationsärenden Förvaltningschef Annika Sjöberg lämnar information kring budget Christer Engström, representant för Lärarförbundet, informerar om undersökningen Sveriges bästa skolkommun. Informationsansvarig Kerstin Hanserud bjuder in ledamöterna i Barn- och ungdomsnämnden att delta i en kurs om sammanställning av statistik ur databaserna SIRI och SALSA. Kursen genomförs den 18 februari på förmiddagen eller den 18 februari på eftermiddagen, inbjudan kommer skickas ut till respektive ledamot. 1. Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

28 28(31) BUN 116 Rapport från kontaktpolitiker Förste vice ordförande Kajsa Nilsson (m) berättar för Barn- och ungdomsnämnden att hon besökt Aleskolan. Besöket har resulterat i att hon vid ett kommande nämndsammanträde vill ha information från förvaltningen om Aleskolans verksamhet. 1. Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

29 29(31) BUN 117 Delegationsbeslut enligt SL 9, 2a samt SOL 156 BUN au protokoll Utbetalning av föreningsbidrag enligt körningslista Attestlista för barn- och ungdomsförvaltningen Mottagande av elev i särskolan 160 Mottagande av elev i särskolan 1. Barn- och ungdomsnämnden noterar delegationsbesluten.

30 30(31) BUN 118 Delgivningar 1. KF 134 Förändring i taxan för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 2. KF 139 Uppföljningsrapport 4, delårsbokslut per augusti KS 214 GIS-strategi för Ale kommun 4. KS 208 Förslag till ny rekryteringspolicy 5. KS 213 Utfyllnad och höjning av Alebacken på fastighet Målje 1: Ksau 184 Mark för verksamheter för Ale kommun TN 78 Kameraövervakning på skolorna 1. Barn- och ungdomsnämnden noterar delgivningarna.

31 31(31) BUN 119 Förslag/träffar/synpunkter Ordförande Eje Engstrand (s) informerar nämndens ledamöter om att de som vill får anmäla sig till ett seminarium den 28 november som anordnas av Rädda Barnen. Seminariet handlar om mobbing. 1. Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-02-03

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-02-03 1(27) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 17.20 Beslutande och tjänstgörande ersättare Eje Engstrand, s, ordf Kajsa Nilsson, m Jessica Norberg, s Klas Nordh, fp Ann Jeanette Ferm, v Toni Andersson, s

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-05-14

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-05-14 1(13) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 12.45 ande Eje Engstrand, s, ordf och tjänstgörande ersättare Mariam Hagberg, s 47, 49-56 Toni Andersson, s Jessica Norberg, s Kajsa Nilsson, m Tony Karlsson,

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

Isabell Korn (M) 28-33, 35-37 Natalya Raad (S)

Isabell Korn (M) 28-33, 35-37 Natalya Raad (S) 1(14) Plats och tid: Barnkammaren, kommunhuset Alafors kl 09.00 12.00 Beslutande Jan Skog, ordf (M) Lennart Dahl (C) 28-33, 35-37 och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Rikard Paulin (S) Isabell

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-06-13

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-06-13 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-06-13 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 10.00 16.20 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) och

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-10-13

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-10-13 1(15) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 15.30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Eje Engstrand, s, ordf Kajsa Nilsson, m Kerstin Ståhl, s Tony Karlsson,

Läs mer

PROTOKOLL 1(9) Valnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-10. Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, Nödinge, kl 09:00-10:15

PROTOKOLL 1(9) Valnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-10. Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, Nödinge, kl 09:00-10:15 PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, Nödinge, kl 09:00-10:15 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Sune Rydén (KD), ordförande Kajsa Nilsson (M) Ingela Nordhall (AD) Göran

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(5) 2012-03-26

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(5) 2012-03-26 1(5) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 17:05-18:30 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M) Isabell Korn (M) Daniel Madsen (M) Kajsa

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge PROTOKOLL 1(12) Plats och tid: Ale rummet, kl 08:30 11.15 Närvarande ledamöter Lennarth Nilsson (m) ordf Irene Hellkant (s) Birgit Hansson (kd) Christer Damm (s) Bengt Englund (c) Daniel Höglund (fp) Victoria

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 6 november 2012 (1)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 6 november 2012 (1) KROKOMS KOMMUN 6 november 2012 (1) Plats: Mus-Olle, Kommunhuset i Krokom Datum och tid: Tisdagen den 6 november 2012 kl 8.30-15.45 Beslutande: Övriga deltagande: Karin Wallén, (C), ordf Leif Olsson (C),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(16) Plats och tid: Stora sammanträdesrummet, Ale gymnasium, Nödinge kl. 08.30-11.30 Beslutande Monica Samuelsson (s), ordf Kent Carlsson (s) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (fp) Dennis Larsen

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-10-20 1 ( 15) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.30. Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-06 13 (25) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 6 mars 2013 kl. 16.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (19) Barn- och grundskolenämnden 2016-05-25 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.10,13.30-14.30 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(20) Plats och tid: Partille Kulturhus, Partille kl. 08:30-15.00 Beslutande Monica Samuelsson (S), ordf Kent Carlsson (S) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (FP) Elisabeth Mörner (M) Åke Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Himlaskolan. Marcus Borg Oskar Vallhagen Josef Marmqvist Linda Fagrelius Johanna Sandberg. Aroseniusskolan

Himlaskolan. Marcus Borg Oskar Vallhagen Josef Marmqvist Linda Fagrelius Johanna Sandberg. Aroseniusskolan PROTOKOLL 1(31) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 12.00-14.45 ande ledamöter Klas Nordh (FP), ordf. Inga-Lill Andersson (S) v. ordf. Bohusskolan Philippa Karlsson Julia Högberg Linnea Andersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2006-06-21 1

Barn- och utbildningsnämnden 2006-06-21 1 Barn- och utbildningsnämnden 2006-06-21 1 Plats och Tid Norrtull, kl 08.00-12.30 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Anders Hansson (c) Tage Stahre (fp), ers f Emil Radanov Laila Andrén (s), ers f Ann-Louise

Läs mer

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 29 oktober kl 14.00-15.40 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson,

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30 Datum: Torsdag den 30 augusti 2012 Tid: 16.00-18.40 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 42-51 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 71-84 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 08.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S) Cecilia Örnemark (MP) Helena Dådring (M) Gunnel Johansson, ej tjänstgörande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39 Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson 2013-10-14 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl-Augustrummet, kommunkontoret, Ödeshög Måndagen den 14 oktober 2013, klockan 09:00-11:00 Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30-21:10 Beslutande Stina-Kajsa Melin (s), ordf Ewa Johansson (ad) och tjänstgörande ersättare Roland Wall (c) Anita Ahlberg (ad) Hasse Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-01-13. Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00

Utbildningsnämnden 2011-01-13. Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00 1 (9) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00 Björn

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-14 Sida 54 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 14 november, 2012, klockan 08:30 11:30. Beslutande Carina

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-22 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid 2015-04-27 Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-14:00 Maria Hedin (S) ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-27 1 (13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 27 mars 2013 klockan 14.00 16.55 Beslutande Roger Ödebrink, ordförande Gunnel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Mästaren, kl. 08.30-11.50 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande, justerande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-11-20 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-11-20 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-11-20 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.45 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman (s) Ann-Marie

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2012-01-12 kl 13.30-17.10 i Skånes Fagerhultsrummet Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Lars Svensson (s), ledamot Boel Rosdahl (s), ledamot Lars Holmström (m), ledamot Patrik Ströbeck (m),

Läs mer

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen.

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-01-30 1 Meddelanden. 2 Anmälan om delegationsbeslut. 3 Bokslut 2012. 4 Information Elitishockeygymnasium. 5 Information Särskolan. 6 Yttrande över revisionsrapport gällande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 10 december 2014, klockan 16.00 18.45. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 ande Monica Lindgren (S), Mikael

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, KS-salen 14:00 15.54. ande Fredrik Axelsson, ordförande Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Tjänstgörande ersättare Maria Malmer Stenergard (M) Ida Nilsson

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 BUN 107 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 108 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 109 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, OKTOBER 2013... 3 BUN

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare.

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00 Beslutande Boerje Bohlin (s) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-10-16. Plats och tid Sal 105, kl 09.00 12.45

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-10-16. Plats och tid Sal 105, kl 09.00 12.45 1(12) Plats och tid Sal 105, kl 09.00 12.45 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande Monica Samuelsson (S) Erik Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:...

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:... 2008-03-31 18 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Helene

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Barn- och ungdomsnämnden 2009-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordf Jerker Sjögren

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 Sida 1 (13) Paragrafer 58-68 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdagen 2012-03-21 kl 13.30-14.30 Beslutande Övriga

Läs mer

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9)

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 26 september kl. 9.00 14.45 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström (M) Inga Karlsson (M) Claes Lindahl

Läs mer

91 Yttrande över motion angående barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

91 Yttrande över motion angående barnomsorg på kvällar, nätter och helger. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-15 85 Meddelanden. 86 Anmälan om delegationsbeslut. 87 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport maj 2011. 78 Redovisning av LUPP-enkäten. 89 Permanentning av Lokal styrelse

Läs mer

Kommunkontoret kl. 16.00-18.50

Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm, (S) ledamot Helene

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-04-02

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-04-02 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.20 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Renée Solstad (S) Britt-Marie Berg (S)

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 16.10 Ajournering kl 14.30-14.45 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Olof Röstin (M) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2010-03-16 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.30-14.00 Ann S Pihlgren (M), ordförande Patrik Dahl (C) Mikael

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 10 februari 2015 1(11) Sune Frisk, Elisabeth Nordin, Henric Forsberg

Barn- och utbildningsnämnden 10 februari 2015 1(11) Sune Frisk, Elisabeth Nordin, Henric Forsberg Barn- och utbildningsnämnden 10 februari 2015 1(11) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00-11.55 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (S) Patrik Fornander (M) Olle Engström (S) Ann-Marie Rosö (S) Robert Spector

Läs mer

Utbildningsnämnden 2001-02-20 1 (14) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.50. Bror Sterner

Utbildningsnämnden 2001-02-20 1 (14) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.50. Bror Sterner Utbildningsnämnden 2001-02-20 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.50. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg Kenneth Rosén Ingrid Karlsson Solveig Mäkinen Patrik

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 03. Kultur- och utbildningsnämnden 2015-03-25 1(12)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 03. Kultur- och utbildningsnämnden 2015-03-25 1(12) Nr 03 Kultur- och utbildningsnämnden 2015-03-25 1(12) Tid och plats onsdagen den 25 mars 2015, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Sarah Isgren, vice ordf.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-21 1 (18) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdet inleds med besök på Kreativ återvinningscentral (kopplat till projekt ReMida),

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD)

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-14 39 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.30-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz (M) ordförande, Marie-Louise Karlsson (S) 1:e vice ordförande,

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1 2008-04-08 1 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.40 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Stellan Andersson (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt

Läs mer

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C)

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 14.50, 14.55 15.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.09.00-11.25 Ajournering kl. 9.45-10.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Marina Isaksson Britt-Marie

Läs mer

Måndagen den 11 oktober 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.30-11.05 Sammanträdet ajournerades klockan 09.30-09.

Måndagen den 11 oktober 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.30-11.05 Sammanträdet ajournerades klockan 09.30-09. Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 11 oktober 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.30-11.05 Sammanträdet ajournerades klockan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sal 114 14:00-16:00 ande Anders Tell, ordförande. Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S) Anna Pettersson (S) Magnus

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum 1(19) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 08:30-09:20 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael Berglund (S), ordf Dan Björk (M) Isabell Korn (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1(14) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(14) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1(14) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09:00-12:00 Beslutande Isabell Korn, ordförande (M) Lennart Dahl (C) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Rikard

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 9 september 2008. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 9 september 2008. Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämnden 9 september 2008 Innehållsförteckning * Delårsrapport per juni 2008, 41... 2 * Ekonomisk rapport per augusti 2008, 42... 3 * Konsekvensanalys Dvärsätts skola 43... 4 * Detaljplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-12 1-16 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-18.20 ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Stefan Widerberg (C) ordförande Carina

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-18 1(15)

JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-18 1(15) 1(15) Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset Huskvarna, kl. 13:00 16.45 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M)

Läs mer