ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden"

Transkript

1 1(15) Plats och tid: Stora sammanträdesrummet, Ale gymnasium, Nödinge kl. 08: Beslutande Monica Samuelsson (s), ordf Åke Andersson (s) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (fp) Kent Carlsson (s) Petra Andersson (c) tj.g. ers. för Mats Pekkari (m) Peter Ohlsson (s) tj.g. ers. för Dennis Larsen (m) Lisa Forsberg (v) tj.g. ers. för Tommy Gustafsson (v) Helene Ahlberg (ad) tj.g. ers. för Anita Ahlberg (ad) Anita Engström (s) tj.g. ers. för Elisabeth Bredesen (s) 113 kl Christina Fuxerius (s) tj.g. ers. för Elisabeth Bredesen (s) kl Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Conny Andréasson, tf förvaltningschef Ann-Christine Friberg, sekreterare Gunilla Hall, kvalitetschef 113 Stig Fredriksson, kommundirektör 113 Jarl Karlsson, kommunalråd 113 Stefan Jigfelt, teknik och service 113 Dan Björk, teknik och service 113 Anders Bältsjö, teknik och service 113 Michael Svensson, verksamhetschef kultur och musikskola 113 Inga-Lena Lindenau, rektor Lärcentrum komvux 113 Peder Lundemo, ekonom 113 Tore Berghamn Justeringens plats och tid Utbildnings- och kulturförvaltningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Ann-Christine Friberg Monica Samuelsson Tore Berghamn ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Utbildnings- och kulturnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Utbildnings- och kulturförvaltningen Underskrift Ann-Christine Friberg

2 2(15) Innehållsförteckning UKN 113 Föredragningar 3 UKN 114 Gymnasieintagning UKN 115 Kompletterande ansökan om utvecklingsmedel till skolan 6 UKN 116 Gymnasial lärlingsutbildning vid Ale gymnasium UKN 117 Likabehandlingsplan Lärcentrum Komvux 8 UKN 118 Ekonomisk rapport UKN 119 Uppdrag inom utbildnings- och kulturförvaltningen 10 UKN 120 Sammanträdesdagar för Utbildnings- och kulturnämnden UKN 121 Ordföranden och förvaltningschefen informerar 12 UKN 122 Delegeringsbeslut 13 UKN 123 Delgivningar 14 UKN 124 Mötets avslutande 15 2

3 3(15) UKN 113 Föredragningar Information om gymnasieintagningen Conny Andréasson, tf förvaltningschef, ger information om aktuell statistik för gymnasieintagningen. Information om Ales kvalitetsarbete Gunilla Hall, kvalitetschef, Stig Fredriksson, kommundirektör och Jarl Karlsson, kommunalråd, ger information om Ales kvalitetsarbete och pekar på vikten av kvalitet i verksamheterna. Gunilla Hall informerar om Ales kvalitetstrappa, Kommunstyrelsens handlingsplan med modell för arbetet med systematisk verksamhetsutveckling med kontinuerliga förbättringar. Alla verksamheter skall ha åtgärdat första steget i kvalitetstrappan under Information om Servicedeklarationer och Synpunktshantering Gunilla Hall informerar om kommunens kommande arbete med servicedeklarationer och synpunktshantering. Utbildnings- och kulturnämnden har beslutat börja arbetet med servicedeklarationer för Ale gymnasium samt teknik- och serviceenheten. TEMA Teknik- och service Conny Andréasson redogör för Teknik- och serviceenhetens organisation. Stefan Jigfelt, Dan Björk och Anders Bältsjö, ger information om vårens och sommarens arbeten i huset, om tekniken i huset samt arbetet med att minska energiförbrukningen. Lägesrapport om utredning av framtida kulturskola Michael Svensson, verksamhetschef för kultur och musikskola, ger en lägesrapport om ett stegvis arbete mot kulturskola. Kompletterande ansökan om utvecklingsmedel till skolan Conny Andréasson ger information om kompletterande uppgifter som lämnats till Kommunstyrelsen för ansökan om utvecklingsmedel till skolan. Gymnasial lärlingsutbildning vid Ale gymnasium 2009 Conny Andréasson informerar om nästa års planerade försöksverksamhet med lärlingsutbildning vid Ale gymnasium. 3

4 4(15) forts. UKN 113 Likabehandlingsplan Lärcentrum komvux Inga-Lena Lindenau, rektor Lärcentrum komvux, redogör för upprättat förslag till likabehandlingsplan för Lärcentrum komvux. Ekonomisk rapport Peder Lundemo, ekonom, ger information om budgetavräkning samt arbetskraftskostnader januari september. Uppdrag inom utbildnings- och kulturförvaltningen Ann-Christine Friberg, nämnd- och utvecklingssekreterare, redogör för pågående och avslutade uppdrag inom förvaltningen. Sammanträdesdagar för Utbildnings- och kulturnämnden 2009 Ann-Christine Friberg föreslår sammanträdesdagar för Utbildnings- och kulturnämnden Utbildnings- och kulturnämnden noterar informationerna. 4

5 5(15) UKN 114 UKN0060/08 Gymnasieintagning 2008 Den definitiva gymnasieintagningen visar ytterligare 15 förstaårs-elever till Ale gymnasium jämfört med intagningssiffrorna Antalet förstaårs-sökande var den 27/8 242 st jämfört med 257 st den 15 oktober. Totalt antal elever den 27/8 var preliminärt 798 st jämfört med 808 st den 15 oktober. 5 st elever från andra-fjärde året har lämnat skolan vilket innebär en total ökning med 10 st. 1. Utbildnings- och kulturnämnden noterar informationen. 5

6 6(15) UKN 115 UKN0057/08 Kompletterande ansökan om utvecklingsmedel till skolan Utbildnings- och kulturförvaltningen har lämnat ansökan till Kommunstyrelsen om medel till utvecklingsprojekt; utbildning för pedagoger på Ale gymnasium om interaktiva/kompenserande läromedel. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanade , 117, utbildnings- och kulturförvaltningen återkomma i augusti med kompletterande av de nya kostnader som projektet har. Förvaltningen har sammanställt kostnader för utbildningen och lämnat till Kommunstyrelsen för beslut. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av t f förvaltningschef Conny Andréasson och rektor Magnus Haglund, utbildnings- och kulturförvaltningen. 1. Utbildnings- och kulturnämnden noterar informationen. 6

7 7(15) UKN 116 UKN0065/08 Gymnasial lärlingsutbildning vid Ale gymnasium 2009 Ale gymnasium har informerat Utbildnings- och kulturnämnden om nästa års lärlingsprojekt där totalt 12 lärlingsplatser kommer att erbjudas på de nationella programmen handelsgymnasiet (HG), omvårdnadsprogrammet (OP) och barn- och fritidsprogrammet (BF). Av lärlingsutbildningen är minst hälften av utbildningen, av gymnasiepoäng, arbetsplatsförlagd. Den elev som önskar skall få möjlighet att läsa samma utbud av kärnämnen som de elever som går nationellt program. Behörig elev från grundskolan kan söka till gymnasieskolans lärlingsutbildning. Intagning sker på nationellt program och därefter, föreslår förvaltningen, direkt till lärlingsutbildning. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av tf förvaltningschef Conny Andréasson och rektor Magnus Haglund, utbildnings- och kulturförvaltningen. Ordföranden lämnar följande beslutsförslag: 1. Utbildnings- och kulturnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. 1. Utbildnings- och kulturnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. Exp: Skolledningen 7

8 8(15) UKN 117 UKN0043/08 Likabehandlingsplan Lärcentrum Komvux Regeringen har skapat en lag som förbjuder diskriminering och annan kränkande behandling av barn och studerande. Lagen ska skydda de studerandes rättigheter och se till att alla blir lika behandlade. Från och med 1 april 2006 gäller den alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning. Vuxenutbildningen i Ale har upprättat förslag till likabehandlingsplan för Lärcentrum Komvux. Planen talar om vad Lärcentrum Komvux gör för att följa lagen mot kränkande särbehandling. Lagen gäller samtliga deltagare och anställda vid Lärcentrum Komvux Ale. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av t f förvaltningschef Conny Andréasson och rektor Inga-Lena Lindenau, utbildnings- och kulturförvaltningen. 1. Utbildnings- och kulturnämnden antar upprättat förslag till likabehandlingsplan för Lärcentrum Komvux. Exp: Lärcentrum Komvux 8

9 9(15) UKN 118 UKN0004/08 Ekonomisk rapport 2008 Peder Lundemo, ekonom, redogör för budgetavräkning samt arbetskraftskostnader för januari september. Beslutsunderlag: Budgetavräkning och arbetskraftskostnader januari september 1. Utbildnings- och kulturnämnden noterar informationen. 9

10 10(15) UKN 119 UKN0006/08 Uppdrag inom utbildnings- och kulturförvaltningen Inom utbildnings- och kulturförvaltningen har pågått och pågår utredningsarbete för uppdrag från Utbildnings- och kulturnämnden och arbetsutskottet. Förvaltningen har upprättat förteckning över genomförda och pågående uppdrag. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av t f förvaltningschef Conny Andréasson och nämndoch utvecklingssekreterare Ann-Christine Friberg, utbildnings- och kulturförvaltningen. 1. Utbildnings- och kulturnämnden noterar informationen. 10

11 11(15) UKN 120 UKN0067/08 Sammanträdesdagar för Utbildnings- och kulturnämnden 2009 Utbildnings- och kulturförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för Utbildnings- och kulturnämnden 2009 enligt följande: Januari fre 30 Februari fre 20 Mars tor 26 April fre 24 Maj mån 18 Augusti fre 21 September fre 25 Oktober fre 23 November tis 24 December tor 17 Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av t v förvaltningschef Conny Andréasson och nämndoch utvecklingssekreterare Ann-Christine Friberg, utbildnings- och kulturförvaltningen. 1. Utbildnings- och kulturnämnden fastställer sammanträdesdagar för 2009 enligt upprättat förslag. 11

12 12(15) UKN 121 Ordföranden och förvaltningschefen informerar Monica Samuelsson informerar om Skolinspektionens rapport som delas ut till nämndens ledamöter. 1. Utbildnings- och kulturnämnden noterar informationen. 12

13 13(15) UKN 122 Delegeringsbeslut Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut Protokoll 90, Ordförandens beslut Beslut om beslutsattestant för ansvarskod 5 (Conny Andréasson ersätter Carina Abréu) Bibliotekschefens beslut Beslut om avskrivning i kundreskontran av obetalda fakturor gällande låneböcker, tidskrifter, CD-skivor m m. Ärendena översända till Intrum Justitia för långtidsbevakning. Förvaltningschefens beslut Beslut om avskrivning i kundreskontran av obetalda fakturor gällande busskort. Ärendena översändes till Intrum Justitia. 1. Utbildnings- och kulturnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 13

14 14(15) UKN 123 Delgivningar Protokollsutdrag KF 125, Svar på motion från Rose-Marie Fihn (fp) om lärarlyftet i Ale kommuns skolor Protokollsutdrag KF 116, Strategisk plan för Ale kommun Protokollsutdrag KS 184, Uppföljningsrapport 3, med helårsprognos Konsertprogram hösten 2008 Lerum Surte Symphonic Band. 5. Tidskrift Impuls nr 6/ Utbildnings- och kulturnämnden noterar anmälda delgivningar. 14

15 15(15) UKN 124 Mötets avslutande Monica Samuelsson, ordförande, tackar ledamöter och tjänstemän för dagens sammanträde och avslutar mötet. 15

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

PROTOKOLL 1(17) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-27

PROTOKOLL 1(17) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-27 1(17) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 9-13 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Lennart Dahl (C) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Rikard Paulin (S) Dan

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum 2006-08-28

PROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum 2006-08-28 1(15) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30 22.00 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Stina-Kajsa Melin s, ordförande Leif Gustafsson m Elisabeth Mörner m Dan Björk m Ingemar

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl 17.30-19.35 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Singleton

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum: 2008-12-15

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum: 2008-12-15 1(21) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00-22:20 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan Björk (m) Markus Larsson

Läs mer

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26 1(13) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Ale Kommun kl 8:00-12:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Chatarina Engström (KD) Eva Eriksson (S) Dennis Thomsen (S) Christer

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24 1(20) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Backavik äldreboende, Nödinge kl 12:30-17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Dan Björk (M) Ingela Nordhall (AD) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13)

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-17.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman Felth (s)

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-08-28. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 12:30-17:00

PROTOKOLL 1(21) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-08-28. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 12:30-17:00 PROTOKOLL 1(21) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 12:30-17:00 ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Ida Löfgren (M) Ingela

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s 1(17) Plats och tid: Alerummet kl 13:00-15:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Willy Kölborg, s ordf. Ingvar Arvidsson, kd Siw Ericsson, s Mikko Rautanen, s Fredrik Johansson,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 PROTOKOLL 1(43) Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Mikael Berglund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer