PROTOKOLL 1(32) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1(32) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum"

Transkript

1 1(32) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Jan Skog (M) 1-21, 22 exkl. beslut och tjänstgörande ersättare Dennis Ljunggren (S) Tomas Johansson (KD) Daniel Mörner (M) Jessica Norberg (S) Peter Ohlsson (S) Johnny Sundling (V) Kajsa Nilsson (M) Marcus Larsson (MP) 1-4 Helene Ahlberg (AD) Helena Solving (AD) Carina Lundgren (S) 5-26 Toni Andersson (S) 10 Närvarande ersättare och övriga deltagare Helena Solving (AD) 1-21 Carina Lundgren (S) 1-4 Toni Andersson (S) 1-9, Anita Engström (S) Annika Sjöberg, sektorschef Lena-Maria Vinberg, verksamhetschef Pia Kjärhus, Kommunal 5-26 Monika Nilsson, rektor 1 Ulrika Samuelsson, rektor 2-3 Carina Olsson, rektor 4 Ulrika Andersson, rektor 5 Mikael Falk, controller Andreas Hultman, controller 12, 19 Fredrik Blomqvist, Lärarförbundet 5-19 Utses att justera Dennis Ljunggren 1-9, Peter Ohlsson 10 Justeringens plats och tid Sektor utbildning, kultur och fritid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-26 Ordförande Justerande Johanna Olsson Elena Fridfelt Dennis Ljunggren 1-9, Peter Ohlsson 10 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Sektor utbildning, kultur och fritid Johanna Olsson

2 2(32) UBN Information om KOMVUX... 4 UBN 2 Dnr UBN000146/ Anmälan från Skolinspektionen angående skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Alboskolan i Ale kommun... 5 UBN 3 Dnr UBN000146/ Handlingsprogram för Alboskolan... 6 UBN 4 Dnr UBN000148/ Yttrande över anmälan till BEO gällande kränkande behandling vid Aroseniusskolan... 7 UBN 5 Dnr UBN000121/ Yttrande över anmälan till BEO gällande kränkande behandling vid Nödingeskolan... 8 UBN 6 Dnr UBN000149/ Yttrande över Ale kommuns Folkhälsoplan... 9 UBN 7 Dnr UBN000150/ Yttrande över handlingsprogram gällande Lagen om skydd mot olyckor och extraordinär händelse i Ale kommun UBN 8 Dnr UBN000129/ Yttrande över Drogpolitiskt program för Ale kommun UBN 9 Dnr UBN000142/ Yttrande över motion från Ungdomsfullmäktige, Himlaskolan - brist på läxhjälp UBN 10 Dnr UBN000144/ Yttrande över motion från Ungdomsfullmäktige, Kyrkbyskolan - datorer till högstadieelever UBN 11 Dnr UBN000132/ Ersättning till fria alternativ inom förskola UBN 12 Dnr UBN000132/ Ersättning till fria alternativ inom grundskola UBN 13 Dnr UBN000132/ Ersättning till fria alternativ inom pedagogisk omsorg UBN 14 Dnr UBN000025/ Förslag avseende ombyggnation av skolor i Nödinge UBN 15 Dnr UBN000115/ Möjlighet att utvidga förskoleverksamheten på kvälls och nattetid UBN IKT-program och IKT-plan UBN 17 Dnr UBN000141/ Årsplan för uppföljning av ärenden att avrapportera till Utbildningsnämnden UBN 18 Dnr UBN000151/ Prolongering av samverkansavtal för vuxnas lärande i Göteborgsregionen UBN 19 Dnr UBN000115/ Bokslut för Utbildningsnämnden UBN 20 Dnr UBN000005/ Handlingsplan för Ale gymnasium

3 3(32) UBN Information om öppna jämförelser UBN 22 Dnr UBN000008/ Star for Life- resa till Sydafrika UBN 23 Dnr UBN000006/ Delegeringsärenden UBN 24 Dnr UBN000007/ Delgivningar UBN Aktuellt från sektorn UBN Övrigt

4 4(32) UBN 1 Information om KOMVUX Monika Nilsson, rektor för Komvux föredrar nämnden om de olika utbildningsverksamheterna för vuxna i kommunen. De olika delarna är Särvux, SFI på grundläggande nivå, SFI på gymnasial nivå, yrkesvux, lärling och särvux. Ale kommun har flera olika avtal med GR gällande utbildning för Ale kommuns vuxenstuderande, dessa är GR yrkesvux, GR lärling, GR Norr och GRSfi. Aktuellt för Komvux verksamhet från vårterminen 2013 är bland annat ny Skollag, ny förordning, ny läroplan. Monika informerar nämnden om det arbete Göteborg har för att stimulera SFI elever att snabbare lära sig svenska. Arbetet går ut på att eleverna gör en språkpraktik på olika arbetsplatser parallellt med studier. Detta har visat sig vara en framgångsfaktor mycket beroende på att de politiska direktiven till verksamheterna är klara med att kommunens egna arbetsplatser skall göras tillgängliga för språkpraktikanter. Utbildningsnämnden ställer sig mycket positiv till Göteborgs sätt att arbeta med språkpraktik. Yrkande Ordföranden med stöd av vice ordföranden föreslår nämnden att uppdra åt sektorn att se över förutsättningarna för införande av språkpraktik för SFI elever i Ale kommun. Ett införande av språkpraktik förutsätter samverkan mellan kommunens olika sektorer. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på eget med stöd av vice ordförande yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 1. Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorn att se över förutsättningarna för införande av språkpraktik för SFI elever i Ale kommun. Ett införande av språkpraktik förutsätter samverkan mellan kommunens olika sektorer. 2. Utbildningsnämnden noterar informationen. _ 4

5 5(32) UBN 2 Dnr UBN000146/12 Anmälan från Skolinspektionen angående skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Alboskolan i Ale kommun Ale kommun har tagit emot en anmälan om kränkande behandling vid Alboskolan. Skolinspektionen utreder ärendet avseende skyldigheten att motverka kränkning. Ale kommun ombeds yttra sig över uppgifterna i anmälan och svara på 11 frågor. Vid arbetsutskottets sammanträde den 16 januari föredrogs ärendet muntligen av verksamhetschef Peter Madsen, beslutsunderlag saknades. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet till Utbildningsnämnden utan beslutsförslag. _ Handling Tjänsteutlåtande med yttrande, , skrivet av verksamhetschef Peter Madsen och sektorschef Annika Sjöberg. Rektor Ulrika Samuelsson föredrar ärendet för Utbildningsnämnden. Sektorns beslutsförslag till Utbildningsnämnden 1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder yttrandet till Skolinspektionen. Yrkande Ordföranden föreslår Utbildningsnämnden att bifalla sektorns beslutsförslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder yttrandet till Skolinspektionen. Exp. Skolinspektionen Rektor Alboskolan 5

6 6(32) UBN 3 Dnr UBN000146/12 Handlingsprogram för Alboskolan Rektor på Alboskolan Ulrika Samuelsson föredrar skolans handlingsprogram för utvecklingsarbetet på Alboskolan gällande trygghet och studiero. Programmet innehåller flera olika insatser så som: - Stöd i rektors arbete med värdegrundsarbetet på skolan (rektorskollega) - Klargjorda rutiner för hur anmälan om kränkande behandling hanteras i organisationen. - Kompetenshöjande insatser för lärare. - Nyanställning av två lärare. - Utökat arbete med skolans likabehandlingsplan. - Samtliga elever på skolan undervisas i livskunskap med samma tema. - Skolan har ett projekt tillsammans med Göteborgs universitet gällande Learning studies. - Specialpedagogisk handledning för lärare under hela vårterminen Gruppinsatser ledda av kurator och psykolog. Alboskolan skall även gå med i ett projekt som går ut på att utbilda trivselledare. Trivselledarprojektet handlar om att: - Främja ökad och mer varierande lek på rasterna - Hjälpa eleverna att bygga goda vänskapsrelationer - Minska konflikterna mellan elever - Främja värderingar och förhållningssätt som inkludering, vänlighet och respekt Ytterligare information finns att läsa på Yrkande Ordföranden föreslår nämnden att notera informationen 1. Utbildningsnämnden noterar informationen. Nämnden ajourneras för lunch mellan kl

7 7(32) UBN 4 Dnr UBN000148/12 Yttrande över anmälan till BEO gällande kränkande behandling vid Aroseniusskolan Anmälan har inkommit till Barn och elevombudet gällande kränkande behandling mot en elev på Aroseniusskolan i Ale kommun. I anmälan uppges att det skett upprepad kränkning vilket påverkat elevens skolgång. Ale kommun ombeds att yttra sig över uppgifterna och att bifoga skolans plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Rektor Carina Olsson har i samråd med verksamhetschef Joakim Östling ställt samman ett yttrande över uppgifterna i anmälan samt svar på BEO:s frågor. Handling Tjänsteutlåtande, , skrivet av sektorschef Annika Sjöberg och verksamhetschef Joakim Östling. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet till Utbildningsnämnden utan beslutsförslag. Rektor Carina Olsson föredrar ärendet för Utbildningsnämnden. Yrkande Ordföranden föreslår Utbildningsnämnden att uppdra åt sektorn att revidera förslag till yttrande enligt nämndens begäran. Ordföranden föreslår Utbildningsnämnden att efter sektorns revidering ställa sig bakom yttrandet samt översända detsamma till Barn- och elevombudet. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på eget yrkande om revidering av sektorns förslag och finner att nämnden bifaller detsamma. Ordföranden ställer proposition på eget yrkande om att efter revidering ställa sig bakom sektorns yttrande och översända detta till Barn- och elevombudet. Ordförande finner att nämnden bifaller detsamma. 1. Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorn att revidera förslag till yttrande enligt nämndens begäran. 2. Utbildningsnämnden ställer sig efter revidering bakom yttrandet och översänder detsamma till Barn- och elevombudet. Exp. BEO 7

8 8(32) UBN 5 Dnr UBN000121/12 Yttrande över anmälan till BEO gällande kränkande behandling vid Nödingeskolan Ale kommun har tagit emot en anmälan om kränkande behandling vid Nödingeskolan. Barn och elevombudet utreder ärendet och har ombett Ale kommun att yttra sig över uppgifterna i anmälan. Verksamhetschef Peter Madsen har i samråd med Nödingeskolans rektor, Ulrika Andersson, ställt samman ett yttrande i ärendet. Yttrandet består av verksamhetschefens allmänna yttrande över uppgifterna i anmälan samt särskilda svar på de 12 punkter som BEO angivit i sin begäran om yttrande. Handling Tjänsteutlåtande, , skrivet av sektorschef Annika Sjöberg och verksamhetschef Peter Madsen. Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildningsnämnden 1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder yttrandet till Barn och elevombudet. Rektor Ulrika Andersson föredrar ärendet för Utbildningsnämnden. 1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder yttrandet till Barn och elevombudet. Exp. Barn- och elevombudet Skolans rektor 8

9 9(32) UBN 6 Dnr UBN000149/12 Yttrande över Ale kommuns Folkhälsoplan Utbildningsnämnden har fått Folkhälsoplan för Ale kommun för yttrande. Utbildningssektorn föreslår följande ändringar i Folkhälsoplan för Ale kommun : 1. Nationell nivå, sida 1, saknas mellanrubrik före punkterna: Nationella målområden 2. Ale kommuns verksamhetsplan, sida 2: Kostprogrammet saknas. 3. Gemensamt arbete på lokal nivå, sida 3: parentes i sista stycket stryks. 4. Utmaningar för Ale, sida 4, första meningen ändras till: Av de nationella målområdena prioriteras under perioden följande: 5. Bilaga, sida 4, utgår ur folkhälsoplanen. I stället tas en årlig aktivitetsplan fram av Rådet för hälsa och trygghet i nära samverkan med sektorerna för ökad delaktighet. I aktivitetsplanen framgår aktivitet, syfte, ansvarig aktör, övriga aktörer, tidsplan och Handling Tjänsteutlåtande, , skrivet av sektorschef Annika Sjöberg och verksamhetschef Katrin Busck. Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildningsnämnden 1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom Folkhälsoplanen med sektorns förslag till ändringar. Verksamhetschef Lena-Maria Vinberg föredrar ärendet för Utbildningsnämnden. 1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom Folkhälsoplanen med sektorns förslag till ändringar. Exp. ATO 9

10 10(32) UBN 7 Dnr UBN000150/12 Yttrande över handlingsprogram gällande Lagen om skydd mot olyckor och extraordinär händelse i Ale kommun Handlingsprogram är utarbetat mot bakgrund av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, samt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap. Handlingsprogrammet avser det förebyggande arbetet mot dels olyckor som kan leda till räddningsinsats och dels händelser som kan leda till extra ordinära händelser i samhället. Programmet bygger på kommunens riksinventering i Risk- och sårbarhetsanalysen som reviderades 2012 och det ska ge en samlad bild av mål, åtgärder och viljeinriktning från kommunens sida. Handling Tjänsteutlåtande, , skrivet av sektorschef Annika Sjöberg och verksamhetschef Tomas Nilsson. Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildningsnämnden 1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom handlingsprogram gällande Lagen om skydd mot olyckor och extra ordinär händelse i Ale Kommun. Sektorschef Annika Sjöberg föredrar ärendet. 1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom handlingsprogram gällande Lagen om skydd mot olyckor och extra ordinär händelse i Ale Kommun. Exp. KS 10

11 11(32) UBN 8 Dnr UBN000129/12 Yttrande över Drogpolitiskt program för Ale kommun Utbildningsnämnden har fått Drogpolitiskt program för yttrande. Utbildningssektorn föreslår följande ändringar i programmet: 1. Sidan 2, Inledning: Slå ihop de två första meningarna till en ny; Vägledande för allt arbete i Ale kommun är kommunens vision Ale lätt att leva, vars syfte är att ge Aleborna livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar. (Otydligt vilka Vi syftar på i början av andra meningen) 2. Sidan 5, Alkohol i kommunens lokaler: Hela första meningen tas bort och likaså ordet dock i andra meningen. Kvar blir formuleringen Alla som hyr en kommunal lokal får ta del av de bestämmelser och ordningsföreskrifter förtäring av alkoholhaltiga drycker samt rökning är förbjudet. (Första och andra meningen kan upplevas som motsägelsefulla) 3. Sidan 7, Ge kunskap om ANDT:s skadeverkningar; rutan Årliga informationsinsinsatser Skolorna bör själva ha frihet i valet av metod eller samarbetspartner, varför stycket A non smoking generation tas bort eller omformuleras. 4. Sidan 7, Ge kunskap om ANDT:s skadeverkningar; Förskolan har inte i uppdrag att ge kunskap om ANDT:s skadeverkningar och bör strykas som huvudaktör på den raden. Handling Tjänsteutlåtande, , skrivet av sektorschef Annika Sjöberg och verksamhetschef Peter Madsen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet till Utbildningsnämnden utan beslutsförslag. _ Verksamhetschef Lena-Maria Vinberg föredrar ärendet. Nämnden diskuterar hur Ale kommun som arbetsgivare hanterar alkoholmissbrukare kontra drogmissbrukare när det gäller bland annat rehabiliteringsstöd och fortsatt anställning. Nämnden diskuterar även värdet av den ANDT information som lämnas i skolorna och efterfrågar uppföljning och utvärdering av insatsen. Frågan om en rökfri arbetstid lyfts för diskussion. Yrkande Ordföranden föreslår Utbildningsnämnden att bifalla sektorns beslutsförslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 11

12 12(32) 1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom drogpolitiskt program med sektorns förslag till ändringar. Nämnden förutsätter att revidering sker Exp. ATO 12

13 13(32) UBN 9 Dnr UBN000142/12 Yttrande över motion från Ungdomsfullmäktige, Himlaskolan - brist på läxhjälp Elever på Himlaskolan önskar utökad läxhjälp, särskilt för de äldre eleverna på skolan. Skolan har i dagsläget läxhjälp måndagar Det brukar vara elever och en lärare som hjälper till. Skolan upplever att personalbemanningen är tillräcklig vid detta tillfälle. Det är med glädje skolledning, förvaltning och utbildningsnämnden tar emot denna motion. Läxhjälp kan vara ett stöd för elever som behöver lite hjälp av lärare i specifika problem, men det kan också vara ett tillfälle där flera elever kan sitta ner och tillsammans hjälpa varandra. Att helt enkelt lära av varandra. Det kan också vara ett tillfälle där elever tillsammans i lugn och ro kan prata sig samman, fundera på mer övergripande frågor och ett tillfälle att känna att man inte direkt styrs av lektionstidens start- och sluttider. Skolledningen på Himlaskolan för avsikt att utöka läxhjälpen till att även omfatta läxhjälp ännu en skoldag i veckan med samma personalbemanning som läxhjälpen måndagar. Av det skälet hänvisas frågan till skolledningen på Himlaskolan. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, , skrivet av sektorschef Annika Sjöberg och verksamhetschef Joakim Östling. Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildningsnämnden 1. Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen från Ungdomsfullmäktige besvarad. Verksamhetschef Lena-Maria Vinberg föredrar ärendet för nämnden. Yrkande Ledamot Johnny Sundling (V) föreslår Utbildningsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen från Ungdomsfullmäktige. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på ledamot Johnny Sundling (V) yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 1. Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen från Ungdomsfullmäktige. Exp. KS 13

14 14(32) UBN 10 Dnr UBN000144/12 Yttrande över motion från Ungdomsfullmäktige, Kyrkbyskolan - datorer till högstadieelever Elever på Kyrkbyskolan önskar att alla elever på högstadieskolor i Ale kommun får egna datorer. Skälet till detta är bland att det skulle stärka deras lärande och underlätta studiesituationen. Ale kommun har valt att göra en satsning på en dator till varje elev i våra kommunala grundskolor. Satsningen har startat underifrån, det vill säga att de yngsta eleverna har fått datorer först. Planen är att få ut datorer till samtliga elever på högstadiet med start januari För högstadieeleverna kommer ordningen att vändas vilket betyder att eleverna i årskurs 9 kommer att få datorerna först. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, , skrivet av sektorschef Annika Sjöberg och verksamhetschef Joakim Östling. Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildningsnämnden 1. Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen från Ungdomsfullmäktige besvarad. Förste vice ordförande Dennis Ljunggren (S) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Verksamhetschef Lena- Maria Vinberg föredrar ärendet för Utbildningsnämnden. 1. Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen från Ungdomsfullmäktige besvarad då samtliga högstadieelever i Ale kommun har en egen dator. Nämnden ajourneras kl

15 15(32) UBN 11 Dnr UBN000132/12 Ersättning till fria alternativ inom förskola 2013 Sektorn rekommenderar utbildningsnämnden att fastställa ersättningen till fria alternativ inom pedagogisk omsorg som är baserad på Ale kommuns egna budgeterade kostnader per barn. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, , skrivet av sektorschef Annika Sjöberg samt controller Mikael Falk. Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildningsnämnden 1. Utbildningsnämnden fastställer ersättningen till fria alternativ inom förskola för Controller Mikael falk föredrar ärendet för Utbildningsnämnden. 1. Utbildningsnämnden fastställer ersättningen till fria alternativ inom förskola för Exp. Controller 15

16 16(32) UBN 12 Dnr UBN000132/12 Ersättning till fria alternativ inom grundskola 2013 Sektorn rekommenderar utbildningsnämnden att fastställa ersättningen till fria alternativ inom grundskolan som är baserad på Ale kommuns egna budgeterade kostnader per elev. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, , skrivet av sektorschef Annika Sjöberg och controller Andreas Hultman. Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildningsnämnden 1. Utbildningsnämnden fastställer ersättningen till fria alternativ inom grundskolan för Controller Andreas Hultman föredrar ärendet för Utbildningsnämnden. 1. Utbildningsnämnden fastställer ersättningen till fria alternativ inom grundskolan för Exp. Controller 16

17 17(32) UBN 13 Dnr UBN000132/12 Ersättning till fria alternativ inom pedagogisk omsorg 2013 Sektorn rekommenderar utbildningsnämnden att fastställa ersättningen till fria alternativ inom pedagogisk omsorg som är baserad på Ale kommuns egna budgeterade kostnader per barn. Handling Tjänsteutlåtande, , skrivet av sektorschef Annika Sjöberg och controller Mikael Falk. Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildningsnämnden 1. Utbildningsnämnden fastställer ersättningen till fria alternativ inom pedagogisk omsorg för Controller Mikael Falk föredrar ärendet för Utbildningsnämnden. 1. Utbildningsnämnden fastställer ersättningen till fria alternativ inom pedagogisk omsorg för

18 18(32) UBN 14 Dnr UBN000025/12 Förslag avseende ombyggnation av skolor i Nödinge Under utbildningsnämndens sammanträde i december fick sektorn i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för upprustning av Kyrkbyskolan samt Nödingeskolan. Grundförutsättningarna är för utbildningsnämnden tidigare presenterade alternativ för Kyrkbyskolan samt den äskade investeringsvolymen för Nödingeskolan på 12,7 miljoner. Sektorn har i samarbete med fastighetsavdelningen tagit fram den ökade kostnaden för upprustning av respektive skola. Ombyggnationen på Kyrkbyskolan är relativt omfattande och är en kombination av eftersatt underhåll samt en anpassning av lokalerna till en modernare standard. Den uppskattade kostnaden för detta alternativ är 43,8 miljoner kronor vilket innebär att 8,5 miljoner i dagsläget är ofinansierade. Total kostnadsökning för Kyrkbyskolan blir efter genomförande tkr. Upprustningen av Nödingeskolan har en investeringsbudget på 12,7 miljoner kronor. Fastighetsavdelningens bedömning är att ytterligare 2 miljoner kronor behövs för genomförandet. I de extra 2 miljonerna ingår att skapa en tydlig entré till Nödingeskolan vilket saknas i dagsläget samt att rörelserummet görs om till klassrum eller liknande studiemiljöer. För Nödingeskolan kommer ökningen vid en investeringsvolym på 14,7 miljoner kronor att bli tkr. Handling Tjänsteutlåtande, , skrivet av sektorschef Annika Sjöberg och controller Mikael Falk. Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildningsnämnden 1. Utbildningsnämnden beslutar om att upprustning av Kyrkbyskolan skall ske enligt alternativ 2 2. Utbildningsnämnden ansöker till Kommunstyrelsen om tilläggsanslag för investeringen, upprustning av Kyrkbyskolan, på 8,5 miljoner kronor 3. Utbildningsnämnden ger fastighetsavdelningen i uppdrag att projektera och genomföra upprustningen av Kyrkbyskolan under förutsättningen att utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för nämnda investering beviljas 4. Utbildningsnämnden beslutar om att upprustning av Nödingeskolan skall ske enligt tjänsteutlåtandet 5. Utbildningsnämnden ansöker till Kommunstyrelsen om tilläggsanslag för investeringen, upprustning av Nödingeskolan, på 2 miljoner kronor 6. Utbildningsnämnden ansöker till Kommunstyrelsen om att Nödingeskolans fetmarkerade investeringsmedel på 12,7 samt de 2 miljonerna som begärs som tilläggsanslag aktiveras i samband med ett eventuellt godkännande 7. Utbildningsnämnden ger fastighetsavdelningen i uppdrag att projektera och genomföra upprustningen av Nödingeskolan under förutsättningen att utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för nämnda investering beviljas 18

19 19(32) Controller Mikael Falk föredrar ärendet för Utbildningsnämnden 1. Utbildningsnämnden beslutar om att upprustning av Kyrkbyskolan skall ske enligt alternativ Utbildningsnämnden ansöker till Kommunstyrelsen om tilläggsanslag för investeringen, upprustning av Kyrkbyskolan, på 8,5 miljoner kronor 3. Utbildningsnämnden ger fastighetsavdelningen i uppdrag att projektera och genomföra upprustningen av Kyrkbyskolan under förutsättningen att utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för nämnda investering beviljas 4. Utbildningsnämnden beslutar om att upprustning av Nödingeskolan skall ske enligt tjänsteutlåtandet 5. Utbildningsnämnden ansöker till Kommunstyrelsen om tilläggsanslag för investeringen, upprustning av Nödingeskolan, på 2 miljoner kronor 6. Utbildningsnämnden ansöker till Kommunstyrelsen om att Nödingeskolans fetmarkerade investeringsmedel på 12,7 samt de 2 miljonerna som begärs som tilläggsanslag aktiveras i samband med ett eventuellt godkännande 7. Utbildningsnämnden ger fastighetsavdelningen i uppdrag att projektera och genomföra upprustningen av Nödingeskolan under förutsättningen att utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för nämnda investering beviljas Exp. KS Fastighetsavdelningen 19

20 20(32) UBN 15 Dnr UBN000115/12 Möjlighet att utvidga förskoleverksamheten på kvälls och nattetid I verksamhetsplan skrevs fram att Behoven och möjligheten att utvidga förskoleverksamheten på kvälls- och nattetid ska utredas. Utbildningsnämnden informerades därför om möjlighet att utvidga barnomsorg på kvälls- och nattetid måndag till torsdag för barn 1-5 år. Barn 6-12 år bör omfattas av samma regelverk. Skolbyggnader är mindre lämpliga för omsorg på kväll och natt varför dessa inte kommer i fråga. Aktuella skolbarn kommer därmed att erbjudas kväll/natt på förskola. Bemanningen mellan kl är i huvudsak barnskötare och kommer att ingå i den ordinarie organisationen. Kriterier för barnomsorg kväll eller natt måndag till torsdag: Barn 1-12 år med rätt till förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Regelbundet och kontinuerligt återkommande omsorgsbehov kvällar eller nätter. Ensamstående vårdnadshavare eller vårdnadshavare där båda har sådana arbetstider. Arbetstider styrkta av arbetsgivaren. Vårdnadshavare ska också styrka att arbetstiden inte varit möjlig att förändra. Handling Tjänsteutlåtande, , skrivet av sektorschef Annika Sjöberg och verksamhetschef Lena-Maria Vinberg. Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildningsnämnden 1. Utbildningsnämnden beslutar att Ale kommun erbjuder barnomsorg för barn 1-12 år kvälls- och nattetid måndag-torsdag enligt framtagna kriterier. Verksamhetschef Lena-Maria Vinberg föredrar ärendet för Utbildningsnämnden. 1. Utbildningsnämnden beslutar att Ale kommun erbjuder barnomsorg för barn 1-12 år kvälls- och nattetid måndag-torsdag enligt framtagna kriterier. Exp. Verksamhetschef förskola Sektorsadministrationen 20

21 21(32) UBN 16 IKT-program och IKT-plan Verksamhetschef Lena-Maria Vinberg föredrar ärendet för nämnden. IKTprogrammet är ett program för lärande med digitala verktyg för förskola och skola i Ale kommun. IKT-planen utgör en del i det systematiska kvalitetsarbetet på sektorsnivå. Utbildningsnämnden föreslås att under februarinämnden anta Ale kommunens program för lärande med digitala lärverktyg. 1. Utbildningsnämnden noterar informationen. 21

22 22(32) UBN 17 Dnr UBN000141/12 Årsplan för uppföljning av ärenden att avrapportera till Utbildningsnämnden 2013 Sektor utbildning, kultur och fritid har upprättat ett förslag till uppföljningsplan för avrapportering av ärenden till Utbildningsnämnden under Handling Tjänsteutlåtande, , skrivet av sektorschef Annika Sjöberg och administrativ chef Johanna Olsson. Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildningsnämnden 1. Utbildningsnämnden godkänner upprättad årsplan för ärenden Sektorschef Annika Sjöberg lämnar information om att det vid nämndens sammanträde i april kommer att ges tillfälle för sektorns chefer och nämndens ledamöter att diskutera kring gemensamma frågor för verksamheten. Annika Sjöberg och Elena Fridfelt återkommer med närmare beskrivning av nämndens innehåll. 1. Utbildningsnämnden godkänner upprättad årsplan för ärenden

23 23(32) UBN 18 Dnr UBN000151/12 Prolongering av samverkansavtal för vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2013 GRs förbundsstyrelse har den 7 december 2012, beslutat utsända förslag till prolongering för 2013 av nuvarande samverkansavtal för yrkesinriktad vuxenutbildning. Förbundsstyrelsen önskar att kommunerna i GR inkommer med ett svar i ärendet senast den 31 januari Anledningen till den korta hanteringstiden är att avtalet börjar gälla den 1 februari Handling Tjänsteutlåtande, , skrivet av sektorschef Annika Sjöberg och verksamhetschef Joakim Östling. Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildningsnämnden 1. Utbildningsnämnden godkänner Prolongering av avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i GR Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorschef att underteckna avtalet. 1. Utbildningsnämnden godkänner Prolongering av avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i GR Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorschef att underteckna avtalet. Exp. GR Rektor på Komvux 23

24 24(32) UBN 19 Dnr UBN000115/11 Bokslut för Utbildningsnämnden 2012 Sektorschef Annika Sjöberg och controller Andreas Hultman lämnar information om Utbildningsnämndens ekonomiska bokslut för Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet uppdrar åt sektorn att till varje arbetsutskott och nämnd från och med februari 2013 lämna en ekonomisk lägesrapportering. 2. Arbetsutskottet noterar informationen. Handling Årsredovisning för Utbildningsnämnden 2012 samt bilagor. Nämnden diskuterar formerna för den ekonomiska rapporteringen och önskar en mer detaljerad redovisning på verksamhetsnivå. Nämnden diskuterar även rapportens utformning och vilka mål som redovisas. Yrkande Ordföranden föreslår Utbildningsnämnden att godkänna Årsredovisning för utbildningsnämnden Beslutsordning Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 1. Utbildningsnämnden godkänner Årsredovisning för Utbildningsnämnden Exp. KS. 24

25 25(32) UBN 20 Dnr UBN000005/13 Handlingsplan för Ale gymnasium Sektorschef Annika Sjöberg informerar om arbetet med att ta fram en handlingsplan med syfte att kostnaderna för Ale gymnasiums program skall närma sig GR s prislista. Handlingsplanen kommer att redovisas vid nämndens sammanträde i februari. Ordföranden bjuder in kommunalråden Mikael Berglund och Paula Örn att delta vid nämndens sammanträde under detta ärende. Yrkande Ordföranden föreslår Utbildningsnämnden att notera informationen. 1. Utbildningsnämnden noterar informationen. 25

26 26(32) UBN 21 Information om öppna jämförelser I Öppna jämförelser kan man jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån bland annat betyg och ämnesprov. I rapporten redovisas värdena i tabellformat med rangordning för samtliga kommuner. Möjlighet att jämföra kommunens olika resultat kan bidra till kommunernas fortsatta utveckling. Information om öppna jämförelser finns att hitta på SKL hemsida Sektorschef Annika Sjöberg redovisar ärendet för Utbildningsnämnden. Yrkande Ordföranden föreslår Utbildningsnämnden att notera informationen. 1. Utbildningsnämnden noterar informationen. 26

27 27(32) UBN 22 Dnr UBN000008/13 Star for Life- resa till Sydafrika Förste vice ordförande Dennis Ljunggren (S) talar om att han som representant för Utbildningsnämnden blivit erbjuden att följa med på en resa till Sydafrika gällande projektet Star for Life. Sveriges kommuner och landsting betalar för resa och uppehälle. Flertalet tjänstemän från sektorn deltar i resan samt ordföranden i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Yrkande Vice ordförande Dennis Ljunggren (S) föreslår Utbildningsnämnden att han företräder nämnden på Star for Life resan till Sydafrika och ersätts endast för förlorad arbetsinkomst. Ledamot Peter Ohlsson (S) bifaller vice ordförandens beslutsförslag. Ordföranden föreslår Utbildningsnämnden att avslå vice ordförandens begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst. Protokollsanteckning Ordföranden Elena Fridfelt (C): Det är viktigt att som kommunpolitiker vidareutbilda sig och ha en god kännedom om den verksamhet man ansvarar för. Varje utbildning och resa innebär en kostnad och nyttan för verksamheten ska därför noggrant övervägas i varje fall. Nämnden har gett sitt varma stöd till att delta i Star For Life. Att avsätta 6 hela arbetsdagar för en ledamot i nämnden för ett enskilt projekt som nämnden redan gett sitt stöd för är inte rimligt. Därför yrkar jag avslag till Dennis Ljunggrens begäran. Nämnden ajourneras kl Ledamot Jan Skog (M) lämnar mötet. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och dels på vice ordförande med stöd av ledamot Peter Ohlsson (S) yrkande och finner att Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med eget yrkande. Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att eget förslag är huvudförslag. Ja-röst för bifall till eget förslag Nej-röst för vice ordföranden med stöd av ledamot Peter Ohlsson (S) beslutsförslag. 27

28 28(32) Elena Fridfelt (C) Ja Kajsa Nilsson (M) Ja Helene Ahlberg (AD) Ja Daniel Mörner (M) Ja Tomas Johansson (KD) Ja Dennis Ljunggren (S) Nej Jessica Norberg (S) Nej Peter Ohlsson (S) Nej Johnny Sundling (V) Nej Marcus Larsson (MP) Nej Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för bifall till ordförandens beslutsförslag och 5 nej-röster för bifall till vice ordföranden med stöd av ledamot Peter Ohlsson (S) beslutsförslag beslutar Utbildningsnämnden att bifalla ordförandens beslutsförslag. 1. Utbildningsnämnden ersätter inte vice ordföranden för förlorad arbetsförtjänst under Star for Life resan till Sydafrika. Vice ordförande Dennis Ljunggren (S), ledamot Jessica Norberg (S), ledamot Peter Ohlsson (S), ledamot Johnny Sundling (V) och ledamot Marcus Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget beslutsförslag. 28

29 29(32) UBN 23 Dnr UBN000006/13 Delegeringsärenden 1. Beslutsattestant för ansvar 7351 rektor Älvängenskolan 2. Mottagande av elev i grundsärskolan JO 3-4 Mottagande av barn från annan kommun i Ale kommuns barnomsorg 5. Beslut gällande elevresor mellan hem och arbetsförlagt lärande, Lärlingsgymnasiet i Älvängen 6. Avslag på ansökan om skolskjuts SK 7. Avslag på ansökan om skolskjuts ML 8. Avslag på ansökan om skolskjuts VK 9. Avslag på ansökan om skolskjuts CM 10. avslag på ansökan om skolskjuts EI 11. Avslag på ansökan om skolskjuts CW Avskrivning av avgifter för busskort till inkasso. 1. Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. 29

30 30(32) UBN 24 Dnr UBN000007/13 Delgivningar KF 194 Val av ledamöter i UBN nya utskott KF 195 Begäran från demokratiberedningen om uppdrag att utveckla den digitala arbetsplatsen för politiker D 1316/12 Årlig livsmedelskontroll Garnvindeskolan-väven D 1315/12 Årlig livsmedelskontroll Garnvindeskolan- vindan D 1293/12 Årlig livsmedelskontroll Alboskolan- köket 1. Utbildningsnämnden noterar delgivningarna. 30

31 31(32) UBN 25 Aktuellt från sektorn Sektorschef Annika Sjöberg lämnar följande information: - Ny rektor är anställd på Kyrkbyskolan, Niklas Odén, startar den 1 mars. - Det har varit problem i sektorn med kontinuiteten på de ledartjänster som är 50 %, målet är nu att succesivt göra om dessa tjänster till 100 %. - Controller Andreas Hultman och verksamhetschef Peter Madsen kommer att vara föräldralediga under vår och sommar. - Informationsansvarig Kerstin Hanserud går i pension till sommaren. - Stöd till nämndsekreterare rekryteras för närvarande från Förvaltningshögskolan. - Annika förtydligar Datainspektionens beslut kring den granskning som genomfördes för ungefär ett år sedan. Nämnden kommer att få en utförlig redovisning till sammanträdet i februari. - Skolstigen i Surte stängs inom kort på grund av undermåliga lokaler. Verksamheten är ett provisorium som nu tas ur bruk. 1. Utbildningsnämnden noterar informationen. 31

32 32(32) UBN 26 Övrigt Ordföranden informerar om att det var några få politiker på plats när Skolinspektionen presenterade sitt beslut för Ale kommun. Det hade varit önskvärt med större uppslutning. Beslutet finns att läsa på Skolinspektionens hemsida. Nämnden diskuterar den uppkomna problematik som är resultatet av att regiontåget inte stannar i Nödinge. Bristen på hållplats och dåligt efterföljda tidtabeller påverkar de elever som går på Ale gymnasium och som bor i Lilla Edet samt de elever som eventuellt kan tänka sig att gå på Ale gymnasium under kommande läsår. Ordföranden informerar om den budget- och resultatdag som genomförs i Ale gymnasiums teater den 11 mars. Samtliga ledamöter i nämnden är inbjudna både ordinarie och ersättare. Vid Utbildningsnämndens sammanträde i december lyftes ett ärende gällande en skrivelse från lärarna på Kyrkbyskolan kring arbetsmiljön på enheten. Verksamhetschef Joakim Östling föredrar ärendet och presenterar samtidigt de åtgärder som vidtagits och ska vidtas. Verksamhetschef får i uppdrag av nämnden att presentera handlingsplanen vid återkoppling till nämnden. 1. Utbildningsnämnden noterar informationen 32

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

PROTOKOLL 1(18) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-25

PROTOKOLL 1(18) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-25 1(18) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-25 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 08.30 15.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) och tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-04-25 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 8.00 16.00 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 53-58 och

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-06-13

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-06-13 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-06-13 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 10.00 16.20 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) och

Läs mer

PROTOKOLL 1(17) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(17) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 1(17) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-22 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 10.00-12.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) och

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-10-13

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-10-13 1(15) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 15.30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Eje Engstrand, s, ordf Kajsa Nilsson, m Kerstin Ståhl, s Tony Karlsson,

Läs mer

PROTOKOLL 1(24) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23

PROTOKOLL 1(24) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23 1(24) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 10.00-15.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) och

Läs mer

PROTOKOLL 1(25) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(25) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 1(25) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-19 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 10:00-17:20 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) och

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 1(16) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00 15.00 Ledamöter och tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Dennis Ljunggren (S), ordförande Elena Fridfelt, (C) Johnny Sundling

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 1(18) Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 8.00 14.50 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Elena Fridfelt (C), ordförande Peter Kornesjö (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-02-03

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-02-03 1(27) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 17.20 Beslutande och tjänstgörande ersättare Eje Engstrand, s, ordf Kajsa Nilsson, m Jessica Norberg, s Klas Nordh, fp Ann Jeanette Ferm, v Toni Andersson, s

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 1(7) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 13.00 16.55 Ledamöter och tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Dennis Ljunggren (S), ordförande Johnny Sundling (V) Jessica Norberg

Läs mer

PROTOKOLL 1(27) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-04-23. Plats och tid Sal 209 i Ale gymnasium, kl. 09:00 16:50 Ajournering 14:15-14:30

PROTOKOLL 1(27) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-04-23. Plats och tid Sal 209 i Ale gymnasium, kl. 09:00 16:50 Ajournering 14:15-14:30 PROTOKOLL 1(27) Plats och tid Sal 209 i Ale gymnasium, kl. 09:00 16:50 Ajournering 14:15-14:30 ande och tjänstgörande ersättare Elena Fridfelt (C), ordförande Peter Kornesjö (M) Peter Ohlsson (S) 69-84

Läs mer

PROTOKOLL 1(22) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-27

PROTOKOLL 1(22) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-27 1(22) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-27 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.30 16.00 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) och

Läs mer

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-20:20 Närvarande ledamöter Klas Nordh (FP), ordförande Mikael Berglund (M) Inge Nilsson (M) Jan Skog (M) Dan Björk (M) Rose-Marie Fihn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

PROTOKOLL 1(25) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2013-10-23. Plats och tid Ale gymnasium i sal 209, kl 10:00-15:40 Ajournering kl 14:00-14:20

PROTOKOLL 1(25) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2013-10-23. Plats och tid Ale gymnasium i sal 209, kl 10:00-15:40 Ajournering kl 14:00-14:20 PROTOKOLL 1(25) Plats och tid Ale gymnasium i sal 209, kl 10:00-15:40 Ajournering kl 14:00-14:20 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Elena Fridfelt

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2015-09-16. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00 15.10

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2015-09-16. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00 15.10 1(15) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00 15.10 Ledamöter och tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Dennis Ljunggren (S), ordförande Elena Fridfelt, (C) Johnny Sundling

Läs mer

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S)

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S) 1(8) Plats och tid Ledamöter Medborgarhusets A -sal i Alafors -direktjusterade p kl. 18.00-20:20 Inga-Lill Andersson (S), ordförande Paula Örn (S) Björn Norberg (S) Klas Karlsson (S) Dennis Ljunggren (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-20

PROTOKOLL 1(21) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-20 1(21) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09:00-12:15 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Lennart Dahl (C) och tjänstgörande ersättare Shadrach Odhiambo (S) Rikard Paulin

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

PROTOKOLL 1(14) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(14) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1(14) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 9.00 12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Lennart Dahl (C) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Rikard Paulin

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-12-11. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-14.00 Ajornering 11.45-11.

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-12-11. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-14.00 Ajornering 11.45-11. 1(17) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-14.00 Ajornering 11.45-11.50 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1(26) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2013-11-20. Plats och tid Sal 209 i Ale gymnasium, kl 10:00 14:55 Ajournering kl 11:45-12:55

PROTOKOLL 1(26) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2013-11-20. Plats och tid Sal 209 i Ale gymnasium, kl 10:00 14:55 Ajournering kl 11:45-12:55 PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Sal 209 i Ale gymnasium, kl 10:00 14:55 Ajournering kl 11:45-12:55 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Elena Fridfelt

Läs mer

PROTOKOLL 1(18) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-26

PROTOKOLL 1(18) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-26 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 9.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Lennart Dahl (C) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Rikard Paulin

Läs mer

Isabell Korn (M) 28-33, 35-37 Natalya Raad (S)

Isabell Korn (M) 28-33, 35-37 Natalya Raad (S) 1(14) Plats och tid: Barnkammaren, kommunhuset Alafors kl 09.00 12.00 Beslutande Jan Skog, ordf (M) Lennart Dahl (C) 28-33, 35-37 och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Rikard Paulin (S) Isabell

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(15) Plats och tid: Stora sammanträdesrummet, Ale gymnasium, Nödinge kl. 13.00-16.15 Beslutande Monica Samuelsson (S), ordf Tommy Gustafsson (V) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (FP) Elisabeth

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-05-12

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-05-12 1(17) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00-16:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Eje Engstrand, s, ordf Kajsa Nilsson, m Jessica Norberg, s Klas Nordh, fp Helene Ahlberg, ad Ann Jeanette Ferm,

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-11-19 1(31)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-11-19 1(31) 1(31) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00-16:45 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Eje Engstrand, s, ordf Kajsa Nilsson, m Mariam Hagberg, s Tony Karlsson, kd

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(15) Plats och tid: Stora sammanträdesrummet, Ale gymnasium, Nödinge kl. 08:30-15.00 Beslutande Monica Samuelsson (s), ordf Åke Andersson (s) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (fp) Kent Carlsson

Läs mer

Himlaskolan. Marcus Borg Oskar Vallhagen Josef Marmqvist Linda Fagrelius Johanna Sandberg. Aroseniusskolan

Himlaskolan. Marcus Borg Oskar Vallhagen Josef Marmqvist Linda Fagrelius Johanna Sandberg. Aroseniusskolan PROTOKOLL 1(31) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 12.00-14.45 ande ledamöter Klas Nordh (FP), ordf. Inga-Lill Andersson (S) v. ordf. Bohusskolan Philippa Karlsson Julia Högberg Linnea Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22 PROTOKOLL från 1(6) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare: Personalföreträdare: Övriga: Utses att justera Ale Kommun kl 08:00 17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Ingela

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(5) 2012-03-26

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(5) 2012-03-26 1(5) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 17:05-18:30 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M) Isabell Korn (M) Daniel Madsen (M) Kajsa

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 1(13) Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande Monica Samuelsson (S)

Läs mer

Kansli-och utvecklingsenheten

Kansli-och utvecklingsenheten 1(11) Kommunstyrelsens utskott för Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 10.00, 10.30 10.45 Beslutande Ledamöter Elisabeth Stenberg-Michalski (S), ordförande Mathias Gerdin (AltBr) Rolf

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18

PROTOKOLL 1(21) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18 PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Sal 209 i Ale Kulturrum, kl 09:00 15.05 Ajournering: 11.05 11.15, 12.10 12.50 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Elena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum vid biblioteket, Nossebro skola

Plats och tid Sammanträdesrum vid biblioteket, Nossebro skola Sida 1 Sammanträdesdatum 2014-03-03 Plats och tid Sammanträdesrum vid biblioteket, Nossebro skola 18.00-21.15 Beslutande Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S) Tomas Johansson (C) Anita

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14)

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen kl. 08.30-11.30 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) vice ordförande Anne Karlén Hellgren (S) ersätter

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

PROTOKOLL. Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00

PROTOKOLL. Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00 1(7) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Sune Rydén (KD), ordförande Ulf-Göran Solving (AD) tjg. för Kajsa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2016-01-21 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.35 Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s)

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s) Barn- och utbildningsutskottet 2015-10-12 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-10-12 kl. 13:00 Beslutande Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40

PROTOKOLL 1(21) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40 PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Plats och tid Ramslättsrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16.00, rast klockan 14.50 15.10. Beslutande s Gunnar Nilsson, ordförande kd Per-Olof Hermansson, vice ordförande

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10) 2012-05-23 A5 1(10) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 08.30 12.20. Beslutande Anna-Karin Dahl, M, ordförande Ingegerd Bergwall, M ersättare för Karin Ekblom, M Ann-Christin Alexius,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (14) Paragrafer 139-149 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.00 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Bengt Jarring (KD) tjänstgörande ersättare Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Mikael Malm, (S) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2013-11-21 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden 2015-12-10 56 Verksamhetsplan 2016 för miljönämndens verksamhet... 91 57 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2015... 92 58 Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Grimsnäs Herrgård, kl. 8.00 15.00 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Lina Cesar (s) Ahmed Yonis Warsame (s) Monika Stasny (s) Anton Håkansson (s) Kristina Eriksson (c) v. ordf. Marcus

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(16) Plats och tid: Stora sammanträdesrummet, Ale gymnasium, Nödinge kl. 08.30-11.30 Beslutande Monica Samuelsson (s), ordf Kent Carlsson (s) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (fp) Dennis Larsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL 1(17) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-27

PROTOKOLL 1(17) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-27 1(17) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 9-13 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Lennart Dahl (C) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Rikard Paulin (S) Dan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer