Datakvalitet. Hva duger data til? Jonas Ranstam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datakvalitet. Hva duger data til? Jonas Ranstam jonas.ranstam@med.lu.se"

Transkript

1 Hva duger data til? Jonas Ranstam Registercentrum Syd, Skånes Universitetssjukhus och Inst. f. kliniska vetenskaper, Lunds Universitet, Klinikgatan 22, Lund, Sverige 15 Jan 2015

2 Big data

3 Big data

4 Big data

5 Big data There are a lot of small data problems that occur in big data. They don t disappear because you ve got lots of the stuff. They get worse. David Spiegelhalter

6 Big data Statistics have never been cooler; it s never been more useful. It just seems to me te be a wonderful time to be a statistician. Brian Tarran

7 Detta föredrag Disposition Studiedesign, datainsamling och statistisk analys hänger samman. Här kommer fokus att ligga på data, främst datakvalitet. Vad är datakvalitet? Vad har bristande datakvalitet för konsekvenser? Hur kontrollerar jag datakvaliteten i mitt register? Diskussion

8 Vad är datakvalitet? Absolut definition Relevanta, fullständiga, korrekta och konsistenta data.

9 Vad är datakvalitet? Relativ definition Tillräckligt bra för att uppfylla användarens behov.

10 Vad är datakvalitet? Relativ definition Tillräckligt bra för att uppfylla användarens behov. Vad är tillräckligt bra?

11 Vad är datakvalitet? Relativ definition Tillräckligt bra för att uppfylla användarens behov. Vad är tillräckligt bra? Det beror på vad data ska användas till.

12 Bortfall Vad är konsekvensen av bortfall?

13 Två exempel: Vissa höftprotesreoperationer oregistrerade

14 Exempel 1. Skattning av 2-årig reoperationsrisk.

15 Exempel 1. Skattning av 2-årig reoperationsrisk Förutsättning: totalt i höftregistret under primäroperationer 819 reoperationer 819 Skattad reoperationsrisk: = (95%Ki: ) Antag att en oberoende underrsökning visar att 5% av genomförda reoperationer inte registreras.

16 Exempel 1. Skattning av 2-årig reoperationsrisk Skattad reoperationsrisk = (95%Ki: ) Bortfallskorrektion 5% bortfall ger en korrektionsfaktor på Korrigerad skattad reoperationsrisk = (95%Ki: ) dvs

17 Exempel 1. Skattning av 2-årig reoperationsrisk

18 Exempel 2. Rangordning av reoperationsrisker

19 Exempel 2. Rangordning av reoperationsrisker Beräkningar Monte-Carlo simulering för att bedöma möjliga konsekvenser (för rangordningen) av att 43 reoperationer genomförts men inte registrerats.

20 Exempel 2. Rangordning av reoperationsrisker

21 Exempel 2. Rangordning av reoperationsrisker

22 Exempel 2. Rangordning av reoperationsrisker

23 Registreringsfel Vad är konsekvensen av registreringsfel?

24 Registreringsfel Misclassification bias Systematiskt felaktiga forskningsfynd som uppstår vid bristande sensitivitet/specificitet i fastställning av exponering och/eller effekt. Felklassificeringen kan vara Non-differential Differential

25 Registreringsfel Non-differential misclassification bias Felklassificeringen är densamma i olika grupper. Exponering kan, t.ex. vara lika felklassificerad bland fall som kontroller. För binära variabler leder sådana fel till att skillnader underskattas.

26 Registreringsfel i binär variabel

27 Registreringsfel i binär variabel

28 Registreringsfel i binär variabel Differential misclassification bias I en fall-kontrollstudie kan den rapporterade exponeringen t.ex. skilja sig mellan fall och kontroller (t.ex. recall bias). Fenomenet kan både innebära att skillnader över- och underskattas.

29 Registreringsfel i binär variabel

30 Registreringsfel i binär variabel

31 Registreringsfel i kontinuerlig variabel Regression dilution bias Slumpmässiga mät-(och/eller registrerings-) fel i en kontinuerlig variabel manifesterar sig olika beroende på om felen finns i exponerings- eller utfallsvariabeln.

32 Registreringsfel i kontinuerlig variabel Fel i en utfallsvariabel Slumpmässiga mät- (eller registrerings-) fel i en kontinuerlig utfallsvariabel (t.ex. systoliskt blodtryck) ökar osäkerheten i parameterskattningar (bredare konfidensintervall). Ökad stickprovsstorlek kan kompensera förlusten av statistisk precision.

33 Registreringsfel i kontinuerlig variabel Fel i en exponeringsvariabel Slumpmässiga mät- (eller registrerings-) fel i en kontinuerlig exponeringsvariabel innebär underskattade parametrar (effektmått). Ökad stickprovsstorlek ger visserligen ökad precision, men minskar inte bias.

34 Registreringsfel Korrektionsmetoder För kategoriska variabler estimated misclassification probabilities markov models För kontinuerliga exponeringsvariabler regression calibration multiple imputation moment reconstruction simulation extrapolation

35 Misclassification and missing

36 Misclassification and imputation

37 Validering Hur kontrollerar jag datakvaliteten i mitt register?

38 Validering Tillvägagångssätt Kontroll av variablers fördelning (orimliga värden) Utvärdering av intern konsistens Adjudicering, eftergranskning, o.d. Jämförelser med källdata

39 Validering Validering Validering av alla data, som i en klinisk läkemedelsprövning, är ofta praktiskt omöjliga i ett register. Stickprovsundersökningar kan vara ett gott alternativ.

40 Stickprov och population

41 Stickprov och population

42 Stickprov och population Grunder I en valideringsundersökning av ett helt register kan man teoretiskt sett, om man bortser från konsekvenser av praktiska misstag, beräkna andelen korrekta värden för en viss variabel, π, direkt. I en urvalsvalidering får man istället skatta π, och skattningar, ˆπ i, är osäkera. Individuella variationer ger nämligen olika skattningar i olika urval. ˆπ i = π + ɛ i (1)

43 Obundet slumpmässigt urval Under vissa förutsättningar, som att varje element i populationen haft samma sannolikhet att ingå i urvalet, kan osäkerheten dock beräknas. E( ˆπ i ) = π (2) σ 2ˆπ i = ˆπ i(1 ˆπ i ) n i (3) z N(0, 1) (4) P( ˆπ i z α/2 σ ˆπi < π < ˆπ i + z α/2 σ ˆπi ) = 1 α (5)

44 Obundet slumpmässigt urval Om α = 0.05 är således urvalsfelet, ɛ i, med 95% sannolikhet mindre än 1.96 ˆπi (1 ˆπ i ) Osäkerheten beror alltså på ˆπ i, den skattade datakvaliteten n i, antal observationer n i

45 Obundet slumpmässigt urval Stickprovsstorlek Lämplig urvalsstorlek beror på hur stor osäkerhet man kan acceptera och vilken datakvalitet man skattar. Mindre urval ger alltid större osäkerhet.

46 Stickprovsstorlek Tabell: 1. Urvalsstorlek för att med ett obundet slumpmässigt urval skatta prevalensen felregistrerade data. Halvt 95% konfidensintervall Prevalens 0,01 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0, , , , , , , , , , ,

47 Komplikation 1. Ett register är en finit population Finitpopulation Ett stort urval (> 5%) från en finit population leder till överskattning av variansen och osäkerheten. En finitpopulationskorrektion, fpc, av variansen behövs då. fpc = N ni N 1 (6) Där n i är antalet observationer i urvalet och N antalet element i populationen. Med korrektion kan medelfelet av π i skrivas: ˆπ i (1 ˆπ i ) N ni σ ˆπi = (7) n i N 1

48 Komplikation 2. Begränsning av deltagande sjukhus Tvåstegsurval I praktiken innebär valideringsarbete ofta resor till olika kliniker för att på plats kunna jämföra registerade data med källdokument, t.ex. journalhandlingar. För att underlätta arbetet och begränsa reskostnader kan det vara fördelaktigt att begränsa antalet deltagande sjukhus. Man kan då t.ex. först göra ett (obundet slumpmässigt) urval av kliniker och därefter, inom varje klinik, ett andra (obundet slumpmässigt) urval av patienter. Även ett sådant tvåstegsförfarande påverkar emellertid variansskattningen.

49 Designeffekt Denna designeffekt på variansskattningen, def, kan skrivas: def = 1 + ρ(m 1) (8) Där m är medelantalet patienter per klinik och ρ klinikernas intraklasskorrelation (ICC). ρ = σ 2 b σ 2 b + σ2 w (9) Här är σ 2 b variansen mellan och σ2 w inom klinikerna.

50 Designeffekt Designeffekten kan användas för att beräkna hur mycket större ett tvåstegsurval måste vara för att ge samma statistiska precision som ett ettstegsurval. För beräkningen krävs, m, som beror på studiens design och intraklasskorrelationskoefficienten, ρ, som beror på hur klinikerna varierar i datakvalitet.

51 Hur hög är ICC?

52 Exempel 3. Obundet slumpmässigt urval av patienter från 97 sjukhus Andel felregistrerade = 5% Osäkerhet = ±5% Antal observationer =?

53 Hur många registreringar måste kontrolleras? Tabell: 1. Urvalsstorlek för att med ett obundet slumpmässigt skatta prevalensen felregistrerade data. Konfidensintervall, halv bredd Prevalens 0,01 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0, , , , , , , , , , ,

54 Exempel 3. Obundet slumpmässigt urval av patienter från 97 sjukhus Andel felregistrerade = 5% Osäkerhet = ±5% Antal observationer = 73 Ganska många sjukhus måste uppsökas.

55 Exempel 4. Samma undersökning med tvåstegsurval Obundet slumpmässigt urval = 73 Medelantal patienter per sjukhus = 50 Intraklasskorrelation = 0,10 Designeffekt =?

56 Hur stor är designeffekten Tabell: 2. Designeffekt vid tvåstegsurval Observationer Intraklasskorrelationskoefficient per 1:a urval 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 10 1,0 1,9 2,8 3,7 4,6 5,5 20 1,0 2,9 4,8 6,7 8,6 10,5 30 1,0 3,9 6,8 9,7 12,6 15,5 40 1,0 4,9 8,8 12,7 16,6 20,5 50 1,0 5,9 10,8 15,7 20,6 25,5 75 1,0 8,4 15,8 23,2 30,6 38, ,0 10,9 20,8 30,7 40,6 50, ,0 20,9 40,8 60,7 80,6 100, ,0 30,9 60,8 90,7 120,6 150, ,0 40,9 80,8 120,7 160,6 200, ,0 50,9 100,8 150,7 200,6 250,5

57 Exempel 4. Samma undersökning med tvåstegsurval Obundet slumpmässigt urval = 73 Medelantal patienter per sjukhus = 50 Intraklasskorrelation = 0,10 Designeffekt = 5,9 Totalt antal patienter: 5, , Antal sjukhus: 431/50 9.

58

59 Beräkning med program R, epicalc och n.for.survey Kommando n.for.survey(p=0.05, delta=0.05, deff=5.9) Sample size for survey. Assumptions: Proportion = 0.05 Confidence limit = 95% Delta = 0.05 from the estimate. Design effect = 5.9 Sample size = 431

60 Sammanfattning

61 Slut Tack för uppmärksamheten!

62 Diskussion Frågor att diskutera i mån av tid.

63 Diskussionspunkt 1 Förutsättningar Ett register samlar information om biverkningar av olika läkemedel mot högt blodtryck. Tyvärr stämmer inte alltid den registrerade informationen. Vilka konsekvenser får detta: om läkemedel felregistreras? om komplikationer felregistreras? om vissa komplikationer särskilt felregistreras för ett visst läkemedel? Tips: differential och non-differential misclassification.

64 Diskussionspunkt 2 Förutsättningar Samma registret samlar också information om uppnått blodtryck för de olika blodtryckssänkande läkemedlena. Tyvärr även denna registrering bristfällig. Vad blir konsekvenserna: om läkemedel ibland slumpmässigt felregistreras? om fel blodtryck ibland slumpmässigt registreras? om noggrannheten i blodtrycksregistreringen beror på läkemedlet? Tips: regression dilution bias.

65 Diskussionspunkt 3 Förutsättningar För att undersöka ett registers datakvalitet startas en validitetesstudie. Registrerade data jämförs med journaluppgifter i ett tvåstegsurval. Först väljs kliniker ut och sedan patienter inom varje klinik. Vilka påstående är sanna? Designeffekten anger hur mycket större ett tvåstegsurval måste vara för att ge samma precision som ett obundet slumpmässigt urval. När bara en patient väljs per klinik finns finns ingen designeffekt. När intraklasskorrelationen är 0 finns ingen designeffekt.

66 Diskussionspunkt 4 Vilka påstående är sanna? Varför? Ett kvalitetsregister är alltid ett stickprov. Ett systematiskt bortfall är ett större problem än ett slumpmässigt bortfall. Felregistrerade data ger alltid utspädningseffekter på analysresultat.

67 Diskussionspunkt 5 Vilka påståenden är sanna och varför? Adjudicering är en form av validering. Vissa former av validering kan göras maskinellt. Validerade data ska aldrig rättas.

68 Exemplen på misclassification bias hämtades från

Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet

Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet Jonas Kindberg, Jon E. Swenson och Göran Ericsson Introduktion Björnen tillhör

Läs mer

Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen?

Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen? Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats FEKK01 HT 2009 Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen? Handledare: Måns Kjelsson Författare:

Läs mer

Kvalitetsgranskning. av behandlingsstudier

Kvalitetsgranskning. av behandlingsstudier Kvalitetsgranskning 6 av behandlingsstudier reviderad 2014 Detta kapitel beskriver olika upplägg av behandlingsstudier, vilka metodologiska problem som är förknippade med respektive studietyp och hur man

Läs mer

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin Rapport 141 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1

Läs mer

4.1 Datainsamling, svarsprocessen. Ekonomisk statistik Höstterminen 2009 Stockholms Universitet

4.1 Datainsamling, svarsprocessen. Ekonomisk statistik Höstterminen 2009 Stockholms Universitet 4.1 Datainsamling, svarsprocessen Ekonomisk statistik Höstterminen 2009 Stockholms Universitet Svarsprocessen Teorin för hur företagens uppgiftslämnande går till är inte lika väl utvecklad som för insamling

Läs mer

Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap

Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap Matematisk statistik Stockholms universitet Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap Anna Sandler Examensarbete 2007:11 Postadress: Matematisk statistik Matematiska

Läs mer

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie PI 15 Design klinisk studie Sidan 1 av 5 Pharma Industry 1/2015 Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie Design av kliniska studier är en tvärvetenskaplig disciplin där det behövs

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro?

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Per Johansson Martin Nilsson RAPPORT 2008:27 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2010

Omförhandling och byten av elavtal 2010 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Omförhandling och byten av elavtal 2010 mling avs Energi Omförhandling och byten av elavtal 2010 Statistiska centralbyrån 2011 Renegotiations and changes of

Läs mer

Småhustomters marginalvärde

Småhustomters marginalvärde Småhustomters marginalvärde Alexander Haglund & Emil Nilsson LTH Copyright Alexander Haglund och Emil Nilsson, 2014 Email: mt07ah0@student.lu.se och zba08eni@student.lu.se Båda författarna har gemensamt

Läs mer

Vem blir långtidsarbetslös?

Vem blir långtidsarbetslös? Vem blir långtidsarbetslös? Helge Bennmarker Kenneth Carling Anders Forslund RAPPORT 2007:20 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Bilaga 10. Statistiska begrepp i medicinska utvärderingar

Bilaga 10. Statistiska begrepp i medicinska utvärderingar Bilaga 10. Statistiska begrepp i medicinska utvärderingar reviderad 2014 Bilagan består av två avsnitt. Det första rör de vanligaste måtten och metoderna för att bedöma validitet och tillförlitlighet i

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2012

Omförhandling och byten av elavtal 2012 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Omförhandling och byten av elavtal 2012 Energi Omförhandling och byten av elavtal 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Renegotiations and changes of contract with

Läs mer

En undersökning av implementering av olika reservsättningsmetoder med inriktning på hur modellerna passar för kort- respektive långsvansat skadedata

En undersökning av implementering av olika reservsättningsmetoder med inriktning på hur modellerna passar för kort- respektive långsvansat skadedata En undersökning av implementering av olika reservsättningsmetoder med inriktning på hur modellerna passar för kort- respektive långsvansat skadedata Jenny Areskogh Masteruppsats i matematisk statistik

Läs mer

Undersökningsmetoder för ökad validitet och reliabilitet till låga kostnader

Undersökningsmetoder för ökad validitet och reliabilitet till låga kostnader EXAMENSARBETE 2005:112 CIV Undersökningsmetoder för ökad validitet och reliabilitet till låga kostnader En studie i samarbete med Nolia AB ANDREAS ANDERSSON MATTIAS JOHANSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Luleå

Läs mer

Antal hörnor i Premier League-matcher En modell för att uppskatta antalet hörnor i fotbollsmatcher

Antal hörnor i Premier League-matcher En modell för att uppskatta antalet hörnor i fotbollsmatcher KANDIDATUPPSATS Hösten 2013 Statistiska institutionen Uppsala Antal hörnor i Premier League-matcher En modell för att uppskatta antalet hörnor i fotbollsmatcher Handledare: Rolf Larsson Författare: Erik

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2008

Omförhandling och byten av elavtal 2008 Omförhandling och byten av elavtal 2008 mling avs Energi Omförhandling och byten av elavtal 2008 Statistiska centralbyrån 2009 Renegotiations and changes of contract with electricity suppliers 2008 Official

Läs mer

Våldsutvecklingen i Sverige

Våldsutvecklingen i Sverige Estrada, Felipe Våldsutvecklingen i Sverige - En presentation och analys av sjukvårdsdata Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2005:4 ISSN 1652-120X ISBN 91-89655-62-1 Våldsutvecklingen i Sverige

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Påverkande faktorer på Large capbolags skuldsättningsgrad

Påverkande faktorer på Large capbolags skuldsättningsgrad Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats Handledare: Dan Johansson Examinator: Conny Johanzon HT 2014 Påverkande faktorer på Large capbolags skuldsättningsgrad Sara Andersson 931014

Läs mer

Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr

Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Hur forskar man? Forskning är ett systematiskt sökande efter kunskap om eller förståelse för hur något är uppbyggt eller fungerar

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

En retrospektiv studie av vilka patientgrupper som erhåller insulinpump

En retrospektiv studie av vilka patientgrupper som erhåller insulinpump Magisteruppsats i Statistik En retrospektiv studie av vilka patientgrupper som erhåller insulinpump Jonna Alnervik & Peter Nord Andersson Upphovsrätt Detta dokument hålls tillgängligt på Internet eller

Läs mer

Bilaga 1. Kvantitativ analys

Bilaga 1. Kvantitativ analys bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0200 rir 2014:11 Bilaga 1. Kvantitativ analys Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens rätt insats i rätt tid? (RiR 2014:11) Bilaga 1 Kvantitativ analys

Läs mer

EXAMENSARBETE. Minskad variation i tjänsteprocesser för effektivare processflöde. En studie på Folksam. Erik Elmlund Mia Jakobsson 2014

EXAMENSARBETE. Minskad variation i tjänsteprocesser för effektivare processflöde. En studie på Folksam. Erik Elmlund Mia Jakobsson 2014 EXAMENSARBETE Minskad variation i tjänsteprocesser för effektivare processflöde En studie på Folksam Erik Elmlund Mia kobsson 2014 Civilingenjörsexamen Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Företagen och organisationerna om Kemikalieinspektionens

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer