Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning 2 Sida Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Förslag till beslut - Resultatbudget 13 - Finansieringsbudget 14 - Balansbudget 15 - Nettobudgetanslag, driftbudget 16 - Investeringsbudget 17 - Övriga beslut 18 - Särskilda budgetanvisningar 19 Driftbudget per verksamhetsområde - Kommunfullmäktige 22 - Revision 24 - Överförmyndare 25 - Kommunstyrelse 27 - Kommunledningskontor 29 - Tekniskt kontor, skattefinansierat 34 - Tekniskt kontor, Va 39 - Tekniskt kontor, Avfall 41 - Räddningstjänst 43 - Byggnadsnämnd 46 - Fritids- och kulturnämnd 51 - Barn- och utbildningsnämnd 57 - Socialnämnd 66 - Miljönämnd 74 - Lönepott 80 - Pensioner 81 - Semesterlöneskuld 83 - Justering arbetsgivaravgifter 84 Investeringsbudget, detalj 86 Taxor och avgifter 96 Kommunfullmäktiges protokoll 114

3 3 Sammanfattning På följande sidor presenteras förslag till budget för verksamhetsåret Utgångsläge I juni 2014 beslöt kommunfullmäktige om ramar för 2015 till Beslutet grundade sig på då kända förutsättningar. Inlämnade driftbudgetförslag Nedan följer en sammanställning över inlämnade budgetförslag jämfört med tilldelade ramar: Verksamhetsområde Ram, tkr Förslag, tkr Avvikelse, tkr Kommunfullmäktige Revision Överförmyndare Kommunstyrelse Kommunledningskontor Tk, skattefinansierat Tk, Va Tk, avfall Räddningstjänst Byggnadsnämnd Fritid/kultur Bun Socialnämnd Miljönämnd Pensioner Lönepott Ökn semesterskuld Just arbetsgivaravgifter Intern ränteersättning Nya avskrivningar 2014, TOTALT Som framgår ovan redovisades totalt en negativ avvikelse med tkr jämfört med ram. Största orsaken härtill avser beräknade kostnader 2015 för flyktingverksamheten, som ej beaktades i ramen. Fr.o.m. sidan 22 kommenteras de inlämnade budgetförslagen, där också konsekvenserna av förslagen kan utläsas.

4 4 Inlämnade Investeringsförslag Den totala investeringsvolymen som nämnderna föreslagit uppgick till följande jämfört med ram: Förslag, tkr Ram, tkr Avvikelse, tkr Som framgår ovan översteg föreslagna investeringar för åren 2015 till 2017 fastställda budgetramar med tkr. Allmänna förutsättningar Befolkning Ränta genomsnitt ,00 % Utdebitering 22:17 Resultaträkning, inlämnade budgetförslag. Ovanstående inlämnade budgetförslag tillsammans med då preliminära skatte- och bidragsintäkter innebar följande resultatbudget för 2015: Inlämnade förslag Ram, tkr Förslag, tkr Avvikelse, tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Nettokostnader Skatt/bidrag Finansnetto Resultat Resultat i procent av Skatt/bidrag (mål 2 %) 1,45 0,55 Som framgår ovan innebär inlämnade budgetförslag ett resultat av enbart tkr motsvarande 0,55 % av summa skatt-och bidrag.

5 5 Budgetberedningens arbete Budgetberedningen har i sitt arbete med budgeten för 2015 bl a träffat presidierna i de olika nämnderna. Därefter har fortsatt arbete med förslagen skett i budgetberedningen. I detta arbete har nedanstående förändringar av inlämnade budgetförslag gjorts. Budgetberedningens förändringar, driftbudget Åtgärd Tkr - = minskad kostnad/ökad intäkt + = ökad kostnad/minskad intäkt Överförmyndarverksamhet Ökning med 40 tkr pga senare års utfall +40 Tekniskt kontor, skattefinansierat Ökning av hyresintäkter pga nya lokaler ambulanser -75 Barn- och utbildningsnämnd Ökning med tkr för att mildra konsekvenserna av föreslagen minskning av personaltätheten inom skolverksamheten Tillägg 350 tkr avseende projekt Att vända frånvaro till närvaro Justering interna poster, fönsterputs samt vaktmästeri +145 Socialnämnden Tillägg 280 tkr avseende medel för fortsatt KOMET-utbildning inom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg Lönepott Ny lönepottsberäkning inkl tillägg för extra satsning avseende förskollärare Räntenivå Sänkt ränta från 2,0 % till 1,5 %, samt höjd upplåning -730 Ny skatteberäkning Generell besparing tkr Kommunfullmäktige -3 Överförmyndare -2 Kommunstyrelse -13 Kommunledningskontor -103 Tekniskt kontor, skatt -247 Räddningstjänst -18 Byggnadsnämnd -12

6 6 Fritid- och kulturnämnd -40 Barn- och utbildningsnämnd -927 Socialnämnd -609 Miljönämnd -26 Total förändring driftbudget Budgetberedningens förändringar av investeringsplanen Som tidigare beskrivits innebar inlämnade budgetförslag avseende investeringar för åren 2015 till 2017 en nivå som något översteg tidigare planer. Budgetberedningen har bearbetat förslagen och förändrat desamma. Nu liggande förslag från budgetberedningen redovisar följande investeringsnivåer för åren 2015 till Detaljerad redovisning återfinns fr.o.m. sidan Inlämnade förslag Budgetberedningen Förändring Som framgår ovan har ökning skett av investeringsvolymen skett med tkr för de tre åren. Huvuddelaen av denna ökning, tkr, avser tillägg för Hagabodaskolan samt HVB-hem. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förändringar Driftbudget Tkr - = minskad kostnad/ökad intäkt + = ökad kostnad/minskad intäkt Socialnämnd Hyra dagcentral, halvårsdrift +300 Arbetsgivaravgifter Höjning enl budgetpropositionen +900 Ny skatteberäkning Enligt Skl 14:40-900

7 7 Skatt- och bidragsberäkning Förutsättningar för skatteberäkningen Sedan den första sammanställningen av inlämnade budgetförslag gjordes har vissa förändringar skett av förutsättningarna för skatt- och bidragsberäkningen. I nuläget gäller följande förutsättningar (SKL 2014:40) Befolkning Utdebitering 22:17 Skatteunderlagsökning 2013 till ,4 %, 3,5 % resp 4,8 % Kostnadsutjämningsbidrag/invånare 62:- Regleringsbidrag/invånare 182:- Strukturbidrag 104:- LSS-avgift/invånare :- Med ovanstående förutsättningar beräknas de totala skatt- och bidragsintäkterna till tkr för Utdebitering 22:17 Materialet bygger på oförändrad skatt, 22:17 Upplåning För att klara likviditeten under 2015 uppskattas att nyupplåning bör sker med maximalt 82,0 mkr. Kommunens låneskuld har i reviderad budget för 2014 beräknats till totalt 237,0 mkr. Med den föreslagna upplåningen 2015 kommer kommunens låneskuld således uppgå till maximalt 319 mkr. I nuläget uppgår kommunens långfristiga låneskuld till 195 mkr, varav 15 mkr utgör räntebärande revers till Habo Energi AB. Utestående banklån (lån hos Kommuninvest AB) utgör således 180 mkr. Vid beräkning av kommunens räntekostnader för 2015 har förutsatts att kommunens låneskuld vid utgången av 2014 ej når beslutat maximal upplåning med 237 mkr, utan hamnar på 205 mkr. Dessutom ränteberäknas endast halva nyupplåningsbehovet för Utöver den långfristiga upplåningen utnyttjas vid enstaka tillfällen den checkräkningskredit som kommunen har på sitt koncernkonto. Koncernkontot utgörs av kommunens och dess bolags samlade likviditet. För tillfället är kreditgränsen 35 mkr. Disposition av ResultatUtjämningsReserv, RUR Fr o m 2013 finns möjlighet att, under vissa förutsättningar som kommunfullmäktige antagit, utjämna resultat över åren. För närvarande har kommunfullmäktige avdelat tkr av det egna kapitalet i resultatutjämningsreserv, RUR. Innebörden av detta är att ev framtida negativa resultat enligt kommunfullmäktiges antagna riktlinjer kan accepteras. Det är således inte fråga om tidigare kostnadsförda avsättningar och därmed sparade medel. Eventuellt kan medel komma att ianspråktas i samband med 2014 års bokslut.

8 8 Disposition av RUR bedöms ej vara aktuellt för Definitivt ställningstagande sker i samband med bokslut för IB 2015 Disp 2015 UB 2015 RUR, del av Eget Kapital tkr 0 tkr tkr Kommunfullmäktiges mål för 2015 Kommunfullmäktige antog Visioner och mål för Habo kommun. Beslutade visioner och mål avser åren 2012 till Under 2015 kommer visioner och mål att framarbetas för åren 2016 till 2019, vilka nya kommunfullmäktige förväntas fastställa under En hållbar kommun Habo kommun ska vara en kommun som är hållbar över tiden. Det innebär att vi ska hushålla med våra resurser så att kommande generationer får minst lika goda förutsättningar som nuvarande generationer. Vår tillväxt ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Inom ramen för en hållbar kommun preciseras målsättningar inom tio områden; ekonomi, utveckling, demokrati, boende, kommunikationer, miljö, mångfald, trygghet, internet och speciella utvecklingsområden som spänner över flera verksamheter. Ett av områdena där fullmäktige har formulerat preciserade målsättningar är ekonomi. Vi ska hushålla med kommunens ekonomi så att vi inte bygger upp en skuldbörda som kommande generationer får hantera. Målsättningen ska vara att finansiera investeringar med egna medel och minska vår skuldbörda så att vi på sikt blir skuldfria. Att klara våra mål utan att höja skatten är en självklar målsättning. Kommunstyrelsens mål Kommunstyrelsen har med utgångspunkt från kommunfullmäktige antagit verksamhetsmål. Följande målsättningar har formulerats avseende ekonomi; Kommunens övergripande finansiella mål skall vara att varje års resultat skall uppgå till minst 2 % av de årliga skatte- och bidragsintäkterna. En jämförelse skall också göras beträffande det genomsnittliga resultatet för den senaste 4-årsperioden. De årliga nettoinvesteringarna skall finansieras med ny långfristig upplåning till högst 40 %. En jämförelse skall också göras beträffande nettoinvesteringarna för den senaste 4- årsperioden. Visioner och mål Kommunfullmäktige har antagit sex visioner till vilka har kopplats mål, strategier och uppföljning. Visionerna presenteras nedan.

9 9 I Habo kommun ska barnen få en bra start i livet. Mål - Valfrihet för individen att välja olika pedagogiska inriktningar skall öka till Alla elever som slutar i grundskolan i Habo ska vara godkända i alla ämnen - Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling - Alla förskolor/skolor ska ha lokala styrelser senast 2014 Relevanta KKIK-mått - 18 A Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? - 18 B Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? - 19 andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. I Habo kommun ska det vara tryggt att bli äldre Mål - Senarelägga inträdet i äldreomsorgen utifrån 2011 års nivå - Äldres upplevda nöjdhet ska öka utifrån 2011 års nivå Relevanta KKIK-mått - 26 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende - 27 Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen - 29 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst I Habo kommun ska alla känna social trygghet Mål - Snabb hjälp och stöd för människor i utsatta situationer - Skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättning Relevanta KKIK-mått - 9 Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök - 30 Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp- och serviceboende I Habo kommun ska det vara lätt att starta och driva företag Mål - Bli landets mest attraktiva kommun för företagande - Nya företagsetableringar som totalt sysselsätter minst 100 personer - Andelen traditionell kommunal verksamhet som bedrivs externt ska öka från 2011 års nivå under förutsättning att kvalitén förbättras och blir mer kostnadseffektiv Relevanta KKIK-mått - 32 Andelen förvärvsarbetande i kommunen - 33 Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/försvunnit i kommunen - 34 Hur många nya företag har startats per invånare i kommunen

10 10 I Habo kommun trivs alla på jobbet Mål - Öka andelen nöjda medarbetare inom Habo kommuns förvaltningar - Inför en kompetensutvecklingsplan för alla medarbetare i Habo kommun I Habo kommun har vi ett rikt fritids-, natur- och kulturliv Mål - Den upplevda folkhälsan ska öka genom ökade kultur och naturupplevelser - Antalet besökare på Biblioteket ska öka jämfört med 2011 års nivå

11 11 Planeringsförutsättningar Utdebitering 22:17 Materialet bygger på oförändrad utdebitering. Befolkning invånare Befolkningstalet 1 nov 2014 är avgörande för skatt- och bidragsberäkningen. I materialet beräknas invånarantalet till st. Detta är en ökning med 152 st jämfört med 1 nov Garanterad medelskattekraft kr Materialet bygger på Sveriges Kommuner och Landsting:s (SKL) prognos över medelskattekraften. Enligt deras senaste prognos (SKL 14:40) uppgår denna till kr. Av denna garanteras i utjämningssystemet 115 %. Kostnadsutjämningsbidrag 62 kr per invånare Preliminärt beräknas kostnadsutjämningsbidraget till 62 kr per invånare. Definitiv avgift fastställs i december. Jämfört med fastställd avgift för 2014 är det en förbättring med 375 kr per invånare. LSS-avgift kr per invånare Avgiften per invånare ökar med 186 kr per år mellan 2014 och Definitiv avgift fastställs i början på Personalkostnadsökning 2015 Vid beräkning av personalkostnadsökningar under 2015 har förutsatts att samtliga avtalsområden höjs fr o m april. Arbetsgivaravgifter 38,98 % Materialet bygger på en arbetsgivaravgift med 38,98 %. Dock har upptagits en reducering av arbetsgivaravgifterna med tkr. Detta föranleds av den lägre arbetsgivaravgift som gäller för ungdomar samt pensionärer samt lägre avtalsenliga avgifter än budgeterat. Räntenivå långfristig upplåning 1,5 % Vid beräkning av kommunens externa räntekostnader har räntan 1,5 % använts.

12 12 Förslag till beslut På följande sidor redovisas förslag till beslut avseende Resultatbudget Sidan 13 Finansieringsbudget Sidan 14 Balansbudget Sidan 15 Nettobudgetanslag Sidan 16 Investeringsbudget Sidan 17 Övriga beslut Sidan 18 Särskilda budgetanvisningar Sidan 19

13 13 Resultatbudget 2015, tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatt/bidrag Finansiella kostnader Finansiella intäkter Resultat Nyckeltal Andel av skatt/bidrag Verksamhetens nettokostnader 99,44 % Finansnetto 0,30 % Resultat 0,26 %

14 Finansieringsbudget 2015, tkr 14 Medel från verksamheten Försäljning av anl tillgångar 0 Nya lån Regl icke rörelsekapitalpåverkande poster Summa tillförda medel Nettoinvesteringar Amortering 0 Summa använda medel Förändring av rörelsekapital +508 Lånefinansieringsgrad maximalt 72,8 %

15 15 Balansbudget 2015, tkr Bokslut 2013 Rev Budget 2014 Budget 2015 Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar S:a tillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:a Skulder S:a eget kapital, avsättningar, skulder Pensionsskuld intjänad före 1998 (inkl löneskatt) KPA-prognos Nyckeltal Soliditet 44,1 % 40,3% 35,5% Tillgångar/invånare Långfri skulder/invånare Eget kapital/invånare Förändring rörelsekapital, tkr Förändring eget kapital, tkr

16 16 Nettobudgetanslag 2015, tkr Verksamhet Enl KF Justering efter KF Ny fastställd Budget 2015 Kommunfullmäktige Revision Överförmyndarverksamhet Kommunstyrelse Kommunledningskontor Tekniskt kontor, skattefinansierat Va-verksamhet Avfallsverksamhet Räddningstjänst Byggnadsnämnd Fritids- och Kulturnämnd Barn- och Utbildningsnämnd Socialnämnd Miljönämnd Lönepott Pensioner (netto) Ökad semesterlöneskuld Justering arbetsgivaravgifter Intern ränteersättning Nya avskrivningar 2014, Totalt Efter kommunfullmäktiges beslut har omräkning skett av vissa interna poster samt tillägg gjorts för lönejusteringar under hösten 2014.

17 17 Investeringsbudget 2015, tkr Kommunledningskontor Utgifter Tekniskt kontor, Fastighetsavdelning Utgifter Tekniskt kontor, gata/park Utgifter Inkomster Netto Tekniskt kontor, va Utgifter Inkomster Netto Tekniskt kontor, avfall Utgifter 0 Räddningstjänst Utgifter 300 Fritids-och Kulturnämnd Utgifter 395 Barn- och Utbildningsnämnd Utgifter Socialnämnd Utgifter Totalt nettoinvesteringar Specifikation till ovanstående investeringar finns fr.o.m. sidan 86.

18 18 Övriga beslut - att partistödet för 2015 fastställs till 6 429:- (grundbidrag) samt 7 286:- (mandatbidrag) - att fastställa taxor och avgifter för 2015 enligt sidan 99 ff - att kommunens långfristiga upplåning vid utgången av 2015 får uppgå till högst :-, inklusive räntebärande revers till Habo Energi AB ( :-) - att utöver den maximala långfristiga upplåningen får tillfällig upplåning ske med högst :- - att utdebiteringen för 2015 fastställs till 22:17

19 19 Särskilda budgetanvisningar Anslagsbindning 1 Av kommunfullmäktige beviljade anslag är bundna på verksamhetsområde. Budgetansvar 2 Budgetansvaret åvilar ytterst respektive facknämnd och efter delegering även förvaltningschef. Budgetavvikelser 3 Budgetavvikelser i form av kostnader utöver givna anslag godtages inte. Budgetdisciplin skall råda för såväl driftssom investeringsanslag. Omdisponering av medel 4 Respektive nämnd och styrelse medgives rätt att under året, utan kommunfullmäktiges särskilda beslut, inom tilldelade drifts- och investeringsanslag omdisponera dessa i den utsträckning som verksamheten kräver. Omdisponering mellan drifts- och investeringsanslag får inte ske utan fullmäktiges medgivande. Tilläggsanslag 5 Förväntade intäkter och kostnader skall noga beräknas och därmed vara budgeterade. Tilldelade anslag motsvarar i huvudsak den ekonomiska nettoomslutning facknämnden/styrelsen förfogar över. Tilläggsanslag beviljas undantagsvis av kommunfullmäktige genom särskilt beslut. Ny eller väsentligt förändrad verksamhet eller verksamhet med annat ändamål skall likaledes godkännas av kommunfullmäktige. Tilläggsanslag i form av överföringar av driftsanslag från tidigare år medges inte. Undantag kan medges för drifts- och investeringsprojekt. Redovisning av dessa skall ske på sätt som anges i 8 andra stycket. För drift- och investeringsprojekt som belöper sig på flera verksamhetsår medges undantag. Överföring sker med det belopp som inte är förbrukat under året av exempelvis riktade statsbidrag, EUbidrag eller motsvarande. För investeringsprojekt gäller överföringen även kommunala medel. Inventarier 6 Inköp av inventarier till belopp motsvarande ett basbelopp exkl moms skall redovisas som driftskostnad. Inköp av inventarier till belopp överstigande ett basbelopp exkl moms skall redovisas som investeringsutgift. Personalkostnader 7 Årlig lönekostnadsökning och lönebikostnader skall vara finansierade fullt ut. Beräknade årliga lönekostnadsökningar budgeteras på ett centralt finanskonto. Efter avslutade löneförhandlingar tillgodoföres resp nämnd anslag för full kostnadstäckning av avtalad lönekostnadsökning.

20 20 Investeringar 8 Investeringsprojekt som budgeterats och kostnadsberäknats till kr eller däröver skall utöver en muntlig föredragning skriftligen redovisas vid varje tertialuppföljning. Dessutom skall redovisning ske av investeringsplanen vid samma tillfälle. Varje investeringsprojekt som är färdigställt skall slutredovisas med avräkning mot beviljade anslag. Varje investeringsprojekt skall anmälas hos respektive nämnd och styrelse innan igångsättande. styrelsen redovisa periodens ekonomiska utfall och prognos för årsutfallet. Budgetuppföljningen sker i form av en kortfattad skriftlig kommentar och siffersammanställning. Kommunstyrelsen har därefter att till kommunfullmäktige avge en budgetuppföljningsrapport. Respektive nämndordförande har att i kommunfullmäktige kommentera och analysera sin nämnds verksamhet, både vad gäller ekonomiskt utfall samt verksamhetsmässigt i form av volymtal mm Budgetuppföljning 9 Nämnd och i förekommande fall förvaltning skall två gånger per år, dels efter fyra månader dels efter åtta månaders verksamhet till kommun- Verksamhetsuppföljning/Översyn 10 Nämnder och styrelser skall återkommande effektivisera och rationalisera sin verksamhet i syfte att inrymma verksamhetens kostnader i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten.

21 Driftbudget per verksamhetsområde 21 På sidorna 22 till 87 redovisas och beskrivs de olika verksamhetsområdenas driftbudget för 2015.

22 22 Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Kommunfullmäktige Thomas Gustavsson Kommunfullmäktige, Valnämnd, Partistöd Kommunledningskontoret Jan-Åke Johansson Bokslut 2013 Rev Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader Övrig extern kostnad Kapitalkostnad Övrig intern kostnad Summa kostnader Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Nettokostnad VERKSAMHETSBESKRIVNING Kommunfullmäktige utgör kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige väljs i allmänna val för en period av fyra år. Val för perioden 2015 till 2018 skedde i september 2014 och resulterade i följande mandatfördelning, inom parantes anges mandatfördelning för föregående mandatperiod: Parti Antal mandat Moderata Samlingspartiet 8 (12) Kristdemokraterna 5 (6) Centerpartiet 2 (2) Folkpartiet liberalerna 2 (2) Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 11 (11) Miljöpartiet de gröna 2 (1) Sverigedemokraterna 5 (1) Totalt 35 (35) Kommunfullmäktige består av 35 ordinarie ledamöter. Kommunfullmäktige sammanträder normalt sista torsdagen i varje månad, undantaget dock juli månad. Således sammanträder kommunfullmäktige normalt 11 gånger per år.

23 23 I budgeten för 2015 ingår följande delar: Verksamhet Nettokostnad, tkr Kommunfullmäktige 563 Valnämnd 31 Partistöd 300 Totalt 894 Valnämnden består av fem ordinarie ledamöter med fem suppleanter. Partistödet uppgår totalt till 300 tkr. 15 % av summan delas ut som grundbidrag till varje i kommunfullmäktige representerat parti medan resterande bidrag delas ut som ett mandatbidrag. Detta innebär att grundbidraget uppgår till kronor samt mandatbidraget till kronor Kommunfullmäktige har också beslutat att kommunalt partistöd i Habo i huvudsak endast skall användas för aktiviteter i Habo kommun, samt att politiska partier som ej lyckas tillsätta sina platser i fullmäktige ej heller skall vara aktuella för kommunalt partistöd. KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2015 Jämfört med budget 2014 har kostnader för val frånräknats med 200 tkr samt tillägg gjorts med 100 tkr avseende nyvaldutbildning. Dessutom har kostnader för prenumeration av Dagens Samhälle höjts med 26 tkr.

24 24 Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Kommunrevision Zaine Andersson Revision Bokslut 2013 Rev Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader Övrig extern kostnad Kapitalkostnad Övrig intern kostnad Summa kostnader Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Nettokostnad MÅLBESKRIVNING Kommunrevisionens syfte är att med oberoende, saklighet och integritet granska verksamheten i nämnder och styrelser. VERKSAMHETSBESKRIVNING Kommunrevisionen granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Prövning sker om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. Granskning görs också av delårsbokslut. Revisorerna biträds i sitt arbete av sakkunniga i de fall detta anses behövas. KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2015 I enlighet med ramarna upptas 50 tkr extra 2015 med anledning av ny upphandling av revisionstjänster.

25 25 Nämnd: Överförmyndare: Verksamhetsområde: Överförmyndarverksamhet Ragnwald Ahlnér Överförmyndarverksamhet Bokslut 2013 Rev Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader Övrig extern kostnad Kapitalkostnad Övrig intern kostnad Summa kostnader Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Nettokostnad VERKSAMHETSBESKRIVNING I Habo kommun finns en överförmyndare och en ersättare. Totalt finns 58 personer (s.k. huvudmän) som har god man eller förvaltare ( ). Vid samma tidpunkt fanns de 35 gode män/förvaltare. Dessutom finns det 18 förmynderskapsärenden (omyndiga), vilket innebär att det totala antalet ärenden är 76 st. Konsekvensbeskrivning av budget 2015 Habo och Mullsjö kommuner har initierat frågan om samverkansavtal med Jönköpings kommun avseende handläggning av enskilda ärenden rörande överförmyndarens tillsyn. Främsta anledningen är att ärendena rörande förvaltarskap och godmanskap blir mer och mer komplicerade och ofta kräver en juridisk kompetens. Överenskommelse om samarbetsavtal har träffats, som sammanfattningsvis innebär att överförmyndarnämndens kansli i Jönköping svarar för tillsyn av ställföreträdare (gode män, förvaltare och förmyndare) i samtliga tre kommuner (Jönköping, Habo och Mullsjö) från och med Avtalstiden föreslås gälla i första hand nästa mandatperiod ( ). Kostnaderna kommer att fördelas efter antal ärenden och följande preliminära fördelning har gjorts avseende 2015:

26 26 Kommun Antal ärenden Kostnad Jönköping kr Habo kr Mullsjö kr Varje kommun måste även fortsättningsvis ha en överförmyndare. Arbetsuppgifterna för överförmyndaren i Habo blir framför allt att bemanna överförmyndarexpeditionen i Habo samt att hjälpa till med rekryteringen av gode män och förvaltare. Arvodet till överförmyndaren har sänkts i budget 2015 samtidigt som budgeten innehåller ersättning till Jönköpings kommun enligt ingånget samarbetsavtal. Med hänsyn till senare års förbrukning har dessutom tillägg gjorts med 38 tkr.

27 27 Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Kommunstyrelse David Svensson Kommunstyrelsen (politisk verksamhet) Kommunledningskontoret Jan-Åke Johansson Bokslut 2013 Rev Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader Övrig extern kostnad Kapitalkostnad Övrig intern kostnad Summa kostnader Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Nettokostnad MÅLBESKRIVNING Kommunstyrelsen antar varje år (eller vartannat år) verksamhetsmål för kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunstyrelsens uppgifter regleras i kommunallagen samt i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens ledningsfunktion innebär bl a att övergripande leda och samordna - utvecklingen av den kommunala demokratin - utformningen av personalpolitiken - den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten - energiplanering och energihushållning - organisations- och förändringsarbete för att effektivisera administrations- och nämndarbete Kommunstyrelsen är också arbetslöshetsnämnd samt ansvarar för underhåll och förvaltning av kommunens fasta egendom med undantag av sådant som fullmäktige delegerat till annan nämnd. Kommunstyrelsen är också ansvarig för räddningstjänsten samt näringslivsfrågorna. VERKSAMHETSBESKRIVNING Kommunstyrelsen består av 11 ordinarie ledamöter, 13 ersättare samt 1 insynsplats. Under mandatperioden 2015 till 2018 är fördelningen enligt följande:

28 28 Socialdemokratiska arbetarpartiet Kristdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 4 ledamöter 2 ledamöter 1 ledamot 3 ledamöter 1 ledamot Budgeten för 2015 innehåller följande delar Kommunstyrelsens kostnader Folkhälsoprojekt (akt 151) Bidrag till Vätterns Vattenvårdsförbund (akt 150) Bidrag till konsumentrådgivning (id 1540) Bidrag till Europakorridoren (akt 153) Bidrag till Welcome to work (akt 157) Bidrag Science Park (akt 152) Bidrag Tillväxtarena Habo (akt 158, 159) Näringsliv och turism Totalt tkr 70 tkr 35 tkr 61 tkr 15 tkr 15 tkr 50 tkr 100 tkr tkr tkr KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2015 Kommunstyrelsens kostnader. Budgeten för 2015 har minskats med 185 tkr avseende lönekostnader för avgående barnoch utbildningschef. Dessutom har hyreskostnader avseende option Spinnet utgått, 85 tkr. Kostnader för miljöprogrammet har upptagits med 100 tkr. Konsultkostnader har i förslaget upptagits till oförändrat 50 tkr. Senare års förbrukning har dock varit på högre nivåer, mellan 150 tkr till 200 tkr. Dessutom har kostnader reducerats med 13 tkr, generell besparing.

29 29 Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen David Svensson Kommunledningskontor Förvaltning: Kommunledningskontoret Förvaltningschef: Jan-Åke Johansson Antal årsarbetare: 23,67 Bokslut 2013 Rev Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader Övrig extern kostnad Kapitalkostnad Övrig intern kostnad Summa kostnader Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Nettokostnad MÅLBESKRIVNING Kommunledningskontoret administrerar och verkställer uppgifter inom kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamhetsområde. Följande målsättningar gäller för kontorets arbete: - ärenden för behandling i kommunstyrelse och kommunfullmäktige skall vara väl beredda så att återremisser pga ofullständigt beslutsunderlag minimeras - handläggningstiden skall vara så kort som möjligt - verka för att göra Habo kommun till en attraktiv kommun att bo och leva i - skapa förutsättningar för ökat antal sysselsättningstillfällen inom kommunen - verka för rationaliseringsåtgärder mellan kommunens förvaltningar - löpande ekonomisk- och verksamhetsuppföljning skall ske efter 1:a tertialet. Efter 2:a tertialets utgång redovisas delårsrapport per sista augusti med prognos för helåret. - kontorets arbete skall av andra förvaltningar och externa intressenter upplevas som positivt och serviceinriktat.

Årsredovisning 2012. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-04-25 34. Sida

Årsredovisning 2012. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-04-25 34. Sida Årsredovisning 2012 Fastställt av kommunfullmäktige 2013-04-25 34 1 Innehållsförteckning Sida Ks-ordförande har ordet 2 Organisationsöversikt 3 Verksamhetsberättelse 4 Resultaträkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

N O S LS L O TO: JAR FO Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013

N O S LS L O TO: JAR FO Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013 FOTO: JARL OLSSON Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013 1 Innehållsförteckning Sida Vision 3 Organisationsschema 4 Mandatfördelning 2011-2014 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 6 Planeringsförutsättningar

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Sunne kommun. Reviderad budget 2012. samt flerårsplan för åren 2013-2014. Nämndernas verksamhetsplaner. Antagen av Kommunfullmäktige 2011-11-28 150

Sunne kommun. Reviderad budget 2012. samt flerårsplan för åren 2013-2014. Nämndernas verksamhetsplaner. Antagen av Kommunfullmäktige 2011-11-28 150 Sunne kommun Reviderad budget 2012 samt flerårsplan för åren 2013-2014 Nämndernas verksamhetsplaner Antagen av Kommunfullmäktige 2011-11-28 150 Kommmunfakta 2012 Antal invånare i Sunne kommun 1 januari

Läs mer

Sunne kommun. Kommunstyrelsens förslag till Budget 2016

Sunne kommun. Kommunstyrelsens förslag till Budget 2016 Sunne kommun Kommunstyrelsens förslag till och flerårsplan för åren - Innehållsförteckning Föreslagen budget 1 Resultatbudget 11 Balansbudget 12 Kassaflödesplan 14 Investeringsbudget 15 Verksamhetsplaner

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2007, PLAN 2008-2009 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BUDGET 2007 OCH VERKSAMHETSPLAN 2008-2009... 3 Framgångsrik vändning men fortsatta problem...

Läs mer

Budget 2010. Foto: Bengt Bengtsson SIMRISHAMNS KOMMUN

Budget 2010. Foto: Bengt Bengtsson SIMRISHAMNS KOMMUN Budget 2010 Foto: Bengt Bengtsson SIMRISHAMNS KOMMUN Budget 2010 Innehållsförteckning Sid Budgetkommentarer 1 Kommunfullmäktige 9 Revisionen 10 Valnämnden 12 Överförmyndarverksamheten 13 Kommunstyrelsen

Läs mer

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013 Melleruds kommun Budget 2011 2012-2013 Till Kf Melleruds kommuns politiska organisation 1 Budget 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Budgetprocessen 2011 3 Omvärld 4 Finansiell analys 6 Resultatbudget

Läs mer

Budget 2009 2011 KF 2009-01-20

Budget 2009 2011 KF 2009-01-20 Budget 2009 2011 KF 2009-01-20 INNEHÅLL 1 2 3 7 8 9 10 11 12 15 18 21 22 23 24 24 25 26 Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Lena Karlsson kommenterar budget. Budgetförutsättningar En

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson Budget 2008 foto: eva Johansson Paul Lindquist För tredje året i rad sänker vi nu skatten för lidingöborna, denna gång med 10 öre. Den sammanlagda skattesänkningen under de tre åren uppgår nu till 51 öre

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen Budget 2009 Flerårsplan 2010-2012 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 9 december 2008 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 SOCIALDEMOLKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL OCH BUDGET 2011 MED PLANERINGSRAMAR 2012-2014 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 och Planeringsramar 2012 2014 reviderad 2010-11-16 SOCIALDEMOLKRATERNAS

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

2005-01-01-2005-08-31

2005-01-01-2005-08-31 Ekonomikontoret 2005-01-01-2005-08-31 2005 är tuppens år 2005-10-06 K:\EKON\DELARRAP\Delr 2005\05FRAM.DOC FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt...1

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsbudget 2014 och plan för 2015-2018 Innehållsförteckning Organisation... 1 Ekonomiska förutsättningar... 2 Driftbudget... 8 Kommunala organisationen Kommunstyrelse... 9 Bildningsnämnd... 12 Omsorgsnämnd...

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer