Budget Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2013, 93

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2014. Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2013, 93"

Transkript

1 Budget 2014 Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2013, 93

2 2 Innehållsförteckning Sida Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 10 Förslag till beslut - Resultatbudget 12 - Finansieringsbudget 13 - Balansbudget 14 - Nettobudgetanslag, driftbudget 15 - Investeringsbudget 16 - Övriga beslut 17 - Särskilda budgetanvisningar 18 Driftbudget per verksamhetsområde - Kommunfullmäktige 21 - Revision 23 - Överförmyndare 24 - Kommunstyrelse 26 - Kommunledningskontor 28 - Tekniskt kontor, skattefinansierat 32 - Tekniskt kontor, Va 37 - Tekniskt kontor, Avfall 39 - Räddningstjänst 41 - Byggnadsnämnd 44 - Fritids- och kulturnämnd 49 - Barn- och utbildningsnämnd 54 - Socialnämnd 63 - Miljönämnd 71 - Lönepott 77 - Pensioner 78 - Semesterlöneskuld 80 - Justering arbetsgivaravgifter 81 Investeringsbudget, detalj 83 Taxor och avgifter 92 Kommunfullmäktiges protokoll 111

3 3 Sammanfattning På följande sidor presenteras förslag till budget för verksamhetsåret Utgångsläge I juni 2013 beslöt kommunfullmäktige om ramar för 2014 till Beslutet grundade sig på då kända förutsättningar. Inlämnade driftbudgetförslag Nedan följer en sammanställning över inlämnade budgetförslag jämfört med tilldelade ramar: Verksamhetsområde Ram, tkr Förslag, tkr Avvikelse, tkr Kommunfullmäktige Revision Överförmyndare Kommunstyrelse Kommunledningskontor Tk, skattefinansierat Tk, Va Tk, avfall Räddningstjänst Byggnadsnämnd Fritid/kultur Bun Socialnämnd Miljönämnd Pensioner Lönepott Ökn semesterskuld Just arbetsgivaravgifter Intern ränteersättning Nya avskrivningar 2013, TOTALT Som framgår ovan redovisades totalt en positiv avvikelse med 85 tkr jämfört med ram. Fr.o.m. sidan 21 kommenteras de inlämnade budgetförslagen, där också konsekvenserna av förslagen kan utläsas.

4 4 Inlämnade Investeringsförslag Den totala investeringsvolymen som nämnderna föreslagit uppgick till följande jämfört med ram: Förslag, tkr Ram, tkr Avvikelse, tkr Som framgår ovan översteg föreslagna investeringar för åren 2014 till 2016 fastställda budgetramar med tkr. Allmänna förutsättningar Befolkning Ränta genomsnitt ,25 % Utdebitering 22:27 Effekt av ny kostnadsutjämning tkr Resultaträkning, inlämnade budgetförslag. Ovanstående inlämnade budgetförslag tillsammans med då preliminära skatte- och bidragsintäkter innebar följande resultatbudget för 2014: Inlämnade förslag Ram, tkr Förslag, tkr Avvikelse, tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Nettokostnader Skatt/bidrag Finansnetto Resultat Resultat i procent av Skatt/bidrag (mål 2 %) 1,48 1,92 Som framgår ovan innebär de inlämnade budgetförslagen stor följsamhet till de ramar kommunfullmäktige antog i juni. Det förbättrade resultatet härrör främst från högre skatteintäkter pga förbättrad skatteunderlagsprognos än vad ramarna grundades på.

5 5 Budgetberedningens arbete Budgetberedningen har i sitt arbete med budgeten för 2014 bl a träffat presidierna i de olika nämnderna. Därefter har fortsatt arbete med förslagen skett i budgetberedningen. I detta arbete har nedanstående förändringar av inlämnade budgetförslag gjorts. Budgetberedningens förändringar, driftbudget Åtgärd Tkr - = minskad kostnad/ökad intäkt + = ökad kostnad/minskad intäkt Kommunstyrelsen Ökning med 150 tkr avseende bidrag till EU-samordnare +150 Kommunledningskontoret Ökning med 150 tkr avseende chefsutbildning +150 Tekniskt kontor, skattefinansierat Ökning med 140 tkr avseende ekologiska livsmedel +140 Socialnämnd Ökning av personaltäthet från 0,63 till 0,67 SÄBO Ökning med 60 tkr avseende habiliteringsersättning +60 Föreslagen hemsjukvårdsavgift införs ej +300 Lönepott Ökning med 495 tkr avseende extra satsning på lärarlöner +495 Arbetsgivaravgifter Intäkt höjd från tkr till tkr avseende verkliga arbetsgivaravgifter -500 Totalt förändring, verksamheterna Räntekostnader Lägre räntekostnader pga lägre upplåning -20 Ny skatteberäkning pga ny skatteunderlagsprognos samt effekter av ny utjämning (SKL cirkulär 13:53) Sänkt skatt från 22:27 till 22: Total förändring, nettokostnader

6 6 Budgetberedningens förändringar av investeringsplanen Som tidigare beskrivits innebar inlämnade budgetförslag avseende investeringar för åren 2014 till 2016 en nivå som översteg tidigare planer. Budgetberedningen har bearbetat förslagen och förändrat desamma. Nu liggande förslag från budgetberedningen redovisar följande investeringsnivåer för åren 2014 till Detaljerad redovisning återfinns fr.o.m. sidan Inlämnade förslag Budgetberedningen Förändring Som framgår ovan har reducering av investeringsvolymen skett med tkr för de tre åren. Kommunstyrelsens förändringar Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde om följande förändringar utifrån budgetberedningens beslutsunderlag: Driftbudget Åtgärd Lönepott Föreslagen höjning av lönepotten utgår Barn- och utbildningsnämnd Ökning av medel avseende förskoleverksamheten Tkr - = minskad kostnad/ökad intäkt + = ökad kostnad/minskad intäkt -495 tkr tkr

7 7 Skatt- och bidragsberäkning Förutsättningar för skatteberäkningen Sedan den första sammanställningen av inlämnade budgetförslag gjordes har vissa förändringar skett av förutsättningarna för skatt- och bidragsberäkningen. I nuläget gäller följande förutsättningar (SKL 2013:53) Befolkning Utdebitering 22:17 Skatteunderlagsökning 2012 till ,1 %, 3,5 % resp 2,9 % Kostnadsutjämningsavgift/invånare -286:- Regleringsbidrag/invånare 212:- LSS-avgift/invånare :- Med ovanstående förutsättningar beräknas de totala skatt- och bidragsintäkterna till tkr för Utdebitering 22:17 Materialet bygger på en sänkning med 0:15 föranledd av skatteväxling med landstinget avseende färdtjänst mm, samt ytterligare sänkning med 10 öre. Upplåning För att klara likviditeten under 2014 uppskattas att nyupplåning bör sker med 40,0 mkr. Kommunens låneskuld har i budget för 2013 beräknats till totalt 215,0 mkr. I nuläget uppgår kommunens långfristiga låneskuld till 185 mkr, varav 15 mkr utgör räntebärande revers till Habo Energi AB. Utestående banklån (lån hos Kommuninvest AB) utgör således 170 mkr. Vid beräkning av kommunens räntekostnader för 2014 har förutsatts att kommunens låneskuld vid utgången av 2013 ej når beslutat maximal upplåning med 215 mkr, utan hamnar på 195 mkr. Med 2014 års beräknade nyupplåning, 40,0 mkr, skulle låneskulden vid 2014 års utgång uppgå till 235,0 mkr. Utöver den långfristiga upplåningen utnyttjas vid enstaka tillfällen den checkräkningskredit som kommunen har på sitt koncernkonto. Koncernkontot utgörs av kommunens och dess bolags samlade likviditet. För tillfället är kreditgränsen 35 mkr. Disposition av ResultatUtjämningsReserv, RUR Fr o m 2013 finns möjlighet att, under vissa förutsättningar som kommunfullmäktige antagit, utjämna resultat över åren. För närvarande har kommunfullmäktige avdelat tkr av det egna kapitalet i resultatutjämningsreserv, RUR. Innebörden av detta är att ev framtida negativa resultat enligt kommunfullmäktiges antagna riktlinjer kan accepteras. Det är således inte fråga om tidigare kostnadsförda avsättningar och därmed sparade medel. Disposition av RUR bedöms i nuläget ej vara aktuellt för Definitivt ställningstagande sker i samband med bokslut för IB 2014 Disp 2014 UB 2014 RUR, del av Eget Kapital tkr 0 tkr tkr

8 8 Kommunfullmäktiges mål för 2014 Kommunfullmäktige antog Visioner och mål för Habo kommun. En hållbar kommun Habo kommun ska vara en kommun som är hållbar över tiden. Det innebär att vi ska hushålla med våra resurser så att kommande generationer får minst lika goda förutsättningar som nuvarande generationer. Vår tillväxt ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Inom ramen för en hållbar kommun preciseras målsättningar inom tio områden; ekonomi, utveckling, demokrati, boende, kommunikationer, miljö, mångfald, trygghet, internet och speciella utvecklingsområden som spänner över flera verksamheter. Ett av områdena där fullmäktige har formulerat preciserade målsättningar är ekonomi. Vi ska hushålla med kommunens ekonomi så att vi inte bygger upp en skuldbörda som kommande generationer får hantera. Målsättningen ska vara att finansiera investeringar med egna medel och minska vår skuldbörda så att vi på sikt blir skuldfria. Att klara våra mål utan att höja skatten är en självklar målsättning. Kommunstyrelsens mål Kommunstyrelsen har med utgångspunkt från kommunfullmäktige antagit verksamhetsmål. Följande målsättningar har formulerats avseende ekonomi; Kommunens övergripande finansiella mål skall vara att varje års resultat skall uppgå till minst 2 % av de årliga skatte- och bidragsintäkterna. En jämförelse skall också göras beträffande det genomsnittliga resultatet för den senaste 4-årsperioden. De årliga nettoinvesteringarna skall finansieras med ny långfristig upplåning till högst 40 %. En jämförelse skall också göras beträffande nettoinvesteringarna för den senaste 4-årsperioden. Visioner och mål Kommunfullmäktige har antagit sex visioner till vilka har kopplats mål, strategier och uppföljning. Visionerna presenteras nedan. I Habo kommun ska barnen få en bra start i livet. Mål - Valfrihet för individen att välja olika pedagogiska inriktningar skall öka till Alla elever som slutar i grundskolan i Habo ska vara godkända i alla ämnen - Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling - Alla förskolor/skolor ska ha lokala styrelser senast 2014 Relevanta KKIK-mått - 18 A Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? - 18 B Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? - 19 andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. I Habo kommun ska det vara tryggt att bli äldre Mål

9 9 - Senarelägga inträdet i äldreomsorgen utifrån 2011 års nivå - Äldres upplevda nöjdhet ska öka utifrån 2011 års nivå Relevanta KKIK-mått - 26 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende - 27 Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen - 29 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst I Habo kommun ska alla känna social trygghet Mål - Snabb hjälp och stöd för människor i utsatta situationer - Skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättning Relevanta KKIK-mått - 9 Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök - 30 Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp- och serviceboende I Habo kommun ska det vara lätt att starta och driva företag Mål - Bli landets mest attraktiva kommun för företagande - Nya företagsetableringar som totalt sysselsätter minst 100 personer - Andelen traditionell kommunal verksamhet som bedrivs externt ska öka från 2011 års nivå under förutsättning att kvalitén förbättras och blir mer kostnadseffektiv Relevanta KKIK-mått - 32 Andelen förvärvsarbetande i kommunen - 33 Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/försvunnit i kommunen - 34 Hur många nya företag har startats per invånare i kommunen I Habo kommun trivs alla på jobbet Mål - Öka andelen nöjda medarbetare inom Habo kommuns förvaltningar - Inför en kompetensutvecklingsplan för alla medarbetare i Habo kommun I Habo kommun har vi ett rikt fritids-, natur- och kulturliv Mål - Den upplevda folkhälsan ska öka genom ökade kultur och naturupplevelser - Antalet besökare på Biblioteket ska öka jämfört med 2011 års nivå

10 10 Planeringsförutsättningar Utdebitering 22:17 Materialet bygger på sänkt kommunalskatt med 0:15 öre, avseende skatteväxling för färdtjänst mm med landstinget, samt ytterligare 10 öre. Befolkning invånare Befolkningstalet 1 nov 2013 är avgörande för skatt- och bidragsberäkningen. I materialet beräknas invånarantalet till st. Detta är en ökning med 85 st jämfört med 1 nov Garanterad medelskattekraft kr Materialet bygger på Sveriges Kommuner och Landsting:s (SKL) prognos över medelskattekraften. Enligt deras senaste prognos (SKL 13:53) uppgår denna till kr. Av denna garanteras i utjämningssystemet 115 %. Kostnadsutjämningsavgift 286 kr per invånare Preliminärt beräknas kostnadsutjämningsavgiften till 286 kr per invånare. Definitiv avgift fastställs i december. Avgiften har beräknats efter ny kostnadsutjämning fr o m Jämfört med fastställd avgift för 2013 är det en sänkning med kr per invånare. LSS-avgift kr per invånare Avgiften per invånare minskar med 57 kr per år mellan 2013 och Definitiv avgift fastställs i början på Personalkostnadsökning 2014 Vid beräkning av personalkostnadsökningar under 2014 har förutsatts att samtliga avtalsområden höjs fr o m april. Arbetsgivaravgifter 38,98 % Materialet bygger på en arbetsgivaravgift med 38,98 %. Dock har upptagits en reducering av arbetsgivaravgifterna med tkr. Detta föranleds av den lägre arbetsgivaravgift som gäller för ungdomar samt pensionärer samt lägre avtalsenliga avgifter än budgeterat. Räntenivå långfristig upplåning 2,25 % Vid beräkning av kommunens externa räntekostnader har räntan 2,25 % använts.

11 11 Förslag till beslut På följande sidor redovisas förslag till beslut avseende Resultatbudget Sidan 12 Finansieringsbudget Sidan 13 Balansbudget Sidan 14 Nettobudgetanslag Sidan 15 Investeringsbudget Sidan 16 Övriga beslut Sidan 17 Särskilda budgetanvisningar Sidan 18

12 12 Resultatbudget 2014, tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatt/bidrag Finansiella kostnader Finansiella intäkter Resultat Nyckeltal Andel av skatt/bidrag Verksamhetens nettokostnader 97,77 % Finansnetto 0,67 % Resultat 1,56 %

13 13 Finansieringsbudget 2014, tkr Medel från verksamheten Försäljning av anl tillgångar 0 Nya lån Regl icke rörelsekapitalpåverkande poster Summa tillförda medel Nettoinvesteringar Amortering 0 Summa använda medel Förändring av rörelsekapital Lånefinansieringsgrad 52,4 %

14 14 Balansbudget 2014, tkr Bokslut 2012 Rev Budget 2013 Budget 2014 Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar S:a tillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:a Skulder S:a eget kapital, avsättningar, skulder Pensionsskuld intjänad före 1998 (inkl löneskatt) Nyckeltal Soliditet 44,3 % 42,1 % 40,0 % Tillgångar/invånare : : :- Långfri skulder/invånare : : :- Eget kapital/invånare : : :- Förändring rörelsekapital, tkr Förändring eget kapital, tkr

15 15 Nettobudgetanslag 2014, tkr Verksamhet Enl KF Justering Interna Ny fastställd budget 2014 Kommunfullmäktige Revision Överförmyndarverksamhet Kommunstyrelse Kommunledningskontor Tekniskt kontor, skattefinansierat Va-verksamhet Avfallsverksamhet Räddningstjänst Byggnadsnämnd Fritids- och Kulturnämnd Barn- och Utbildningsnämnd Socialnämnd Miljönämnd Lönepott Pensioner (netto) Ökad semesterlöneskuld Justering arbetsgivaravgifter Intern ränteersättning Nya avskrivningar 2013, Totalt OBS! Efter kommunfullmäktiges fastställande av budget för 2014 har omräkning skett av interna poster samt tillägg gjorts för interna hyror. OBS!

16 16 Investeringsbudget 2014, tkr Kommunledningskontor Utgifter Tekniskt kontor administration Utgifter Tekniskt kontor, Fastighetsavdelning Utgifter Tekniskt kontor, gata/park Utgifter Inkomster -100 Netto Tekniskt kontor, va Utgifter Inkomster -800 Netto Tekniskt kontor, avfall Utgifter 400 Räddningstjänst Utgifter 300 Fritids-och Kulturnämnd Utgifter 600 Barn- och Utbildningsnämnd Utgifter Socialnämnd Utgifter Totalt nettoinvesteringar Specifikation till ovanstående investeringar finns fr.o.m. sidan 84.

17 17 Övriga beslut - att partistödet för 2014 fastställs till 6 429:- (grundbidrag) samt 7 286:- (mandatbidrag) - att fastställa taxor och avgifter för 2014 enligt sidan 92 ff - att kommunens långfristiga upplåning vid utgången av 2014 får uppgå till högst :-, inklusive räntebärande revers till Habo Energi AB ( :-) - att utöver den maximala långfristiga upplåningen får tillfällig upplåning ske med högst :- - att utdebiteringen för 2014 fastställs till 22:17

18 18 Särskilda budgetanvisningar Anslagsbindning 1 Av kommunfullmäktige beviljade anslag är bundna på verksamhetsområde. Budgetansvar 2 Budgetansvaret åvilar ytterst respektive facknämnd och efter delegering även förvaltningschef. Budgetavvikelser 3 Budgetavvikelser i form av kostnader utöver givna anslag godtages inte. Budgetdisciplin skall råda för såväl drifts- som investeringsanslag. Omdisponering av medel 4 Respektive nämnd och styrelse medgives rätt att under året, utan kommunfullmäktiges särskilda beslut, inom tilldelade drifts- och investeringsanslag omdisponera dessa i den utsträckning som verksamheten kräver. Omdisponering mellan drifts- och investeringsanslag får inte ske utan fullmäktiges medgivande. Tilläggsanslag 5 Förväntade intäkter och kostnader skall noga beräknas och därmed vara budgeterade. Tilldelade anslag motsvarar i huvudsak den ekonomiska nettoomslutning facknämnden/styrelsen förfogar över. Tilläggsanslag beviljas undantagsvis av kommunfullmäktige genom särskilt beslut. Ny eller väsentligt förändrad verksamhet eller verksamhet med annat ändamål skall likaledes godkännas av kommunfullmäktige. Tilläggsanslag i form av överföringar av driftsanslag från tidigare år medges inte. Undantag kan medges för drifts- och investeringsprojekt. Redovisning av dessa skall ske på sätt som anges i 8 andra stycket. För drift- och investeringsprojekt som belöper sig på flera verksamhetsår medges undantag. Överföring sker med det belopp som inte är förbrukat under året av exempelvis riktade statsbidrag, EU-bidrag eller motsvarande. För investeringsprojekt gäller överföringen även kommunala medel. Inventarier 6 Inköp av inventarier till belopp motsvarande ett basbelopp exkl moms skall redovisas som driftskostnad. Inköp av inventarier till belopp överstigande ett basbelopp exkl moms skall redovisas som investeringsutgift. Personalkostnader 7 Årlig lönekostnadsökning och lönebikostnader skall vara finansierade fullt ut. Beräknade årliga lönekostnadsökningar budgeteras på ett centralt finanskonto. Efter avslutade löneförhandlingar tillgodoföres resp nämnd anslag för full kostnadstäckning av avtalad lönekostnadsökning. Investeringar 8

19 19 Investeringsprojekt som budgeterats och kostnadsberäknats till kr eller däröver skall utöver en muntlig föredragning skriftligen redovisas vid varje tertialuppföljning. Dessutom skall redovisning ske av investeringsplanen vid samma tillfälle. Varje investeringsprojekt som är färdigställt skall slutredovisas med avräkning mot beviljade anslag. Varje investeringsprojekt skall anmälas hos respektive nämnd och styrelse innan igångsättande. Budgetuppföljningen sker i form av en kortfattad skriftlig kommentar och siffersammanställning. Kommunstyrelsen har därefter att till kommunfullmäktige avge en budgetuppföljningsrapport. Respektive nämndordförande har att i kommunfullmäktige kommentera och analysera sin nämnds verksamhet, både vad gäller ekonomiskt utfall samt verksamhetsmässigt i form av volymtal mm Budgetuppföljning 9 Nämnd och i förekommande fall förvaltning skall två gånger per år, dels efter fyra månader dels efter åtta månaders verksamhet till kommunstyrelsen redovisa periodens ekonomiska utfall och prognos för årsutfallet. Verksamhetsuppföljning/Översyn 10 Nämnder och styrelser skall åter-kommande effektivisera och rationalisera sin verksamhet i syfte att inrymma verksamhetens kostnader i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten.

20 Driftbudget per verksamhetsområde 20 På sidorna 21 till 81 redovisas och beskrivs de olika verksamhetsområdenas driftbudget för 2014.

21 21 Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Kommunfullmäktige Rolf Westmar Kommunfullmäktige, Valnämnd, Partistöd Kommunledningskontoret Jan-Åke Johansson Bokslut 2012 Rev Budget 2013 Budget 2014 Personalkostnader Övrig extern kostnad Kapitalkostnad Övrig intern kostnad Summa kostnader Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Nettokostnad VERKSAMHETSBESKRIVNING Kommunfullmäktige utgör kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige väljs i allmänna val för en period av fyra år. Val för perioden 2011 till 2014 skedde i september 2010 och resulterade i följande mandatfördelning, inom parantes anges mandatfördelning för föregående mandatperiod: Parti Antal mandat Moderata Samlingspartiet 12 (12) Kristdemokraterna 6 (6) Centerpartiet 2 (2) Folkpartiet liberalerna 2 (3) Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 11 (12) Miljöpartiet de gröna 1 (0) Sverigedemokraterna 1 (0) Totalt 35 (35) Kommunfullmäktige består av 35 ordinarie ledamöter. Kommunfullmäktige sammanträder normalt sista torsdagen i varje månad, undantaget dock juli månad. Således sammanträder kommunfullmäktige normalt 11 gånger per år.

22 22 I budgeten för 2014 ingår följande delar: Verksamhet Nettokostnad, tkr Kommunfullmäktige 421 Valnämnd 250 Partistöd 300 Totalt 971 Valnämnden består av fem ordinarie ledamöter med fem suppleanter. Partistödet uppgår totalt till 300 tkr. 15 % av summan delas ut som grundbidrag till varje i kommunfullmäktige representerat parti medan resterande bidrag delas ut som ett mandatbidrag. Detta innebär att grundbidraget uppgår till kronor samt mandatbidraget till kronor Kommunfullmäktige har också beslutat att kommunalt partistöd i Habo i huvudsak endast skall användas för aktiviteter i Habo kommun, samt att politiska partier som ej lyckas tillsätta sina platser i fullmäktige ej heller skall vara aktuella för kommunalt partistöd. KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2014 Tillägg har gjorts avseende EU-val samt riksdagsval, 241 tkr. Dessutom har kostnader för arvoden samt sammanträdesersättningar anpassats till verklig nivå, 25 tkr.

23 23 Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Kommunrevision Stellan Carlström Revision Bokslut 2012 Rev Budget 2013 Budget 2014 Personalkostnader Övrig extern kostnad Kapitalkostnad Övrig intern kostnad Summa kostnader Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Nettokostnad MÅLBESKRIVNING Kommunrevisionens syfte är att med oberoende, saklighet och integritet granska verksamheten i nämnder och styrelser. VERKSAMHETSBESKRIVNING Kommunrevisionen granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Prövning sker om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. Granskning görs också av delårsbokslut. Revisorerna biträds i sitt arbete av sakkunniga i de fall detta anses behövas. KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2014 Trots oförändrad nominell nivå så anser revisorerna att vi kan genomföra revisionsverksamheten med oförändrad volym av granskningar.

24 24 Nämnd: Överförmyndare: Verksamhetsområde: Överförmyndarverksamhet Ragnwald Ahlnér Överförmyndarverksamhet Bokslut 2012 Rev Budget 2013 Budget 2014 Personalkostnader Övrig extern kostnad Kapitalkostnad Övrig intern kostnad Summa kostnader Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Nettokostnad MÅLBESKRIVNING I varje kommun skall det finnas en överförmyndare. Överförmyndarverksamheten står under Länsstyrelsens tillsyn (efter 1 juli 2012 länsstyrelsen i Östergötlands län). Följande verksamhetsmål skall infrias under 2014: Granskning av årsräkningar Granskning tillgångsförteckning och sluträkning (kompletta och felfria) Handläggningstid ansökningsärenden (uttag och dylikt) Vitesföreläggande Rekrytering av ställföreträdare Svar på frågor 90 % klara till 1 maj 2 veckor från inlämningsdatum 2 veckor från komplett och felfri ansökan till beslut 2 månader från sista datum Påbörjas inom 1 vecka från anmälan/ansökan/föreläggande Inom ramen för förvaltningslagens serviceskyldighet

25 25 VERKSAMHETSBESKRIVNING Totalt uppgår antalet ärenden ( ) till 65 st. Dessutom är några ansökningar om god man under handläggning. Det föreligger också anmälningar från socialtjänsten/hälso- och sjukvården, där dessa bedömer att det finns behov av ställföreträdarskap. Av de 65 ärendena är 39 st godmanskap, 5 st förvaltarskap och 1 st blandat godmanskap/förvaltarskap samt 20 st förmyndarskapsärenden. Det föreligger ett konstant behov av nya ställföreträdare. KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2014 Verksamheten har under 2013 blivit dyrare än budgeterat. Orsaken är att antalet huvudmän som själva bekostar sin ställföreträdare har minskat. Budgetförslaget för 2014 har anpassats till den högre nivån.

26 26 Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Kommunstyrelse Thomas Werthén Kommunstyrelsen (politisk verksamhet) Kommunledningskontoret Jan-Åke Johansson Bokslut 2012 Rev Budget 2013 Budget 2014 Personalkostnader Övrig extern kostnad Kapitalkostnad Övrig intern kostnad Summa kostnader Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Nettokostnad MÅLBESKRIVNING Kommunstyrelsen antar varje år (eller vartannat år) verksamhetsmål för kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunstyrelsens uppgifter regleras i kommunallagen samt i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens ledningsfunktion innebär bl a att övergripande leda och samordna - utvecklingen av den kommunala demokratin - utformningen av personalpolitiken - den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten - energiplanering och energihushållning - organisations- och förändringsarbete för att effektivisera administrations- och nämndarbete Kommunstyrelsen är också arbetslöshetsnämnd samt ansvarar för underhåll och förvaltning av kommunens fasta egendom med undantag av sådant som fullmäktige delegerat till annan nämnd. Kommunstyrelsen är också ansvarig för räddningstjänsten samt näringslivsfrågorna.

27 27 VERKSAMHETSBESKRIVNING Kommunstyrelsen består av 11 ordinarie ledamöter, 13 ersättare samt 2 insynsplatser. Under mandatperioden 2011 till 2014 är fördelningen enligt följande: Moderaterna Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Socialdemokratiska arbetarpartiet 3 ledamöter 2 ledamöter 1 ledamot 1 ledamot 4 ledamöter Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har var sin insynsplats. Budgeten för 2014 innehåller följande delar Kommunstyrelsens kostnader Folkhälsoprojekt (akt 151) Bidrag till Vätterns Vattenvårdsförbund (akt 150) Bidrag till konsumentrådgivning (id 1540) Bidrag till Europakorridoren (akt 153) Bidrag till Welcome to work (akt 157) Bidrag Science Park (akt 152) Bidrag Tillväxtarena Habo (akt 158, 159) Näringsliv och turism Totalt tkr 70 tkr 35 tkr 61 tkr 15 tkr 15 tkr 50 tkr 100 tkr tkr tkr KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2014 Kommunstyrelsens kostnader. Budgeten för 2014 har ökats med kostnader för E-rådet 85 tkr, samt kostnader för gemensam finansiering av EU-samordnare 150 tkr. Dessutom budgeteras personalkostnad, 410 tkr, för barn- och utbildningschefen för 5 månader, då ny förvaltningschef beräknas anställas fr o m augusti. Förebyggande arbete bland barn- och ungdomar. Tidigare budgeterade kostnader överförs till barn- och utbildningsnämnden, 430 tkr.

28 28 Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Thomas Werthén Kommunledningskontor Förvaltning: Kommunledningskontoret Förvaltningschef: Jan-Åke Johansson Antal årsarbetare: 21,17 Bokslut 2012 Rev Budget 2013 Budget 2014 Personalkostnader Övrig extern kostnad Kapitalkostnad Övrig intern kostnad Summa kostnader Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Nettokostnad MÅLBESKRIVNING Kommunledningskontoret administrerar och verkställer uppgifter inom kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamhetsområde. Följande målsättningar gäller för kontorets arbete: - ärenden för behandling i kommunstyrelse och kommunfullmäktige skall vara väl beredda så att återremisser pga ofullständigt beslutsunderlag minimeras - handläggningstiden skall vara så kort som möjligt - verka för att göra Habo kommun till en attraktiv kommun att bo och leva i - skapa förutsättningar för ökat antal sysselsättningstillfällen inom kommunen - verka för rationaliseringsåtgärder mellan kommunens förvaltningar - löpande ekonomisk- och verksamhetsuppföljning skall ske efter 1:a tertialet. Efter 2:a tertialets utgång redovisas delårsrapport per sista augusti med prognos för helåret. - kontorets arbete skall av andra förvaltningar och externa intressenter upplevas som positivt och serviceinriktat.

29 29 VERKSAMHETSBESKRIVNING Kommunledningskontoret är organiserat i fyra avdelningar: Kanslienhet 3,00 årsarbetare Personalenhet 7,25 årsarbetare (inkl bemanningsenhet 2,25) Ekonomienhet 4,60 årsarbetare IS/IT-enhet 5,00 årsarbetare Växel 1,32 årsarbetare Totalt 21,17 årsarbetare Kontorets budget för 2014 innehåller följande verksamheter: Verksamhet Kommunledningskontoret, personal och verksamhetskostnader, inkl internhyra. Växel Kapitalkostnader Facklig tid Medlemskap Leader Avgift till Sv Kommunförbund Regionförbundet Primärkommunala nämnden Försäkringar Företagshälsovård (centrala medel) Personaltidning Arbetsmarknadsåtgärder Subvention friskvård Gratifikationer/minnesgåvor Central kompetensutvecklig Totalt Nettokostnad, tkr tkr -79 tkr tkr 589 tkr 400 tkr 265 tkr 366 tkr 52 tkr 729 tkr 100 tkr 85 tkr tkr 300 tkr 60 tkr 250 tkr tkr Kanslienheten sköter ärendeberedningen inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Inom avdelningen handhas också centrala funktioner såsom posthantering, arkivering mm. Personal- och löneenheten svarar för administrativt stöd till förvaltningarna avseende lön, försäkringar, pensioner mm. Andra övergripande frågor är förhandlingsarbete (kollektivavtal), personalpolitik, utbildning, företagshälsovård, anpassningsåtgärder, internkonsult mm. Fr o m hösten 2013 har pooler inrättats inom bun och soc som administreras av bemanningsenheten. IT-stödet i kommunen är centraliserat till IS/IT-enheten, vilken för närvarande består av 5 tjänster. Ekonomienheten samordnar budget- och flerårsplanearbetet, upprättar bokslut samt samordnar den löpande ekonomiska uppföljningen. Vidare sköts kommunens krav-verksamhet samt medelsförvaltning. KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2014

30 30 Enligt ram har följande förändringar gjorts till 2014: - Ökade licenskostnader mm 176 tkr - Minskade kostnader inköpssamarbete Jönköping -170 tkr - Länstrafikkostnader -100 tkr - Ökade anslag för central utbildning +150 tkr - Interndebitering av fastighetsförsäkring -305 tkr - Tillfälligt anslag arbetstidsmodul utgår, -40 tkr FRAMTIDEN HOT/MÖJLIGHETER Kommunen har stora pensionsavgångar samt behov av nya kompetenser framöver. Nyrekrytering pga stora pensionsavgångar fortsätter, bl a chefspersonal. Kompetenser som saknas och efterfrågas är GIS, juridik, EU, information samt näringslivs frågor. Investeringsbudget För investeringar under 2014 har följande medel anslagits: Inventarier, IT-investeringar ospec Helpdesksystem E-myndighet Virtuella klienter i skolan Virtuella klienter i adm IT-utrustning Alléskolan 2 Back-up räddningstjänsten System center IT-utrustning kommunhuset Inventarier kommunhuset Totalt investeringar 300 tkr 400 tkr 250 tkr 800 tkr 450 tkr 150 tkr 60 tkr 450 tkr 250 tkr 100 tkr tkr Helpdesksystem Ett IS/IT-ärendehanteringssystem som registrerar alla inkommande ärenden för att snabbare kunna åtgärda problemen. E-myndighet Uppbyggnad av E-tjänster för kommuninvånarna. Exempelvis att göra barnomsorgsplaneringen till en fullständig e-tjänst som integreras med barnomsorgssystemet. Virtuella klienter i skolan En personlig virtuell VDI-dator för skolans elever. Detta innebär att eleven har sin egen virtuella dator under sin skoltid, som kan nås från skolan samt hemifrån.

31 31 Virtuella klienter i administrationen Virtuella klienter för administrationen innebär att datorkapaciteten finns i centrala servrar. Systemet innebär också högre säkerhet och tillgänglighet. Man kan således koppla upp sig utifrån, och behöver inte vara beroende av arbetsplatsens traditionella dator. Speciellt användbart är detta för personal inom äldreomsorg och hemsjukvården. De kan då, med hjälp av speciell identifiering, flytta sig från olika arbetsplatser och ändå nå den information de behöver. Serverrum kommunhuset (Avser år 2015) Nuvarande serverrum i kommunhuset har brister. Framförallt är kylningen inte tillfredsställande. Problemet med detta är bl a lokalens låga takhöjd och ytan i sig är för liten. Alternativa lösningar är under diskussion. Ett alternativ kan vara att utnyttja källarlokalerna i stationshuset. System center System center är flera olika delar. Bl a möjliggör detta att åtgärder kan ske centralt ifrån utan att aktuell arbetsplats behöver besökas. Det innebär också ökad säkerhet på datorer och ökad prestanda. En annan del är ett migreringssystem där vid nyanställning uppgifter om personers behörighet kan administreras på ett effektivt sätt. Ytterligare en del är ett effektivare övervakningssystem där konditionen på servrar och datorer kan övervakas. Projektet beräknas pågå under ca tre år.

32 32 Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Kommunstyrelsen Thomas Werthén Teknisk verksamhet, skattefinansierat Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2012 Rev budget 2013 Budget 2014 Personalkostnader Övrig extern kostnad Kapitalkostnad Övrig intern kostnad Summa kostnader Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Nettokostnad MÅLBESKRIVNING Tekniska kontoret förvaltar kommunens egendomar i mark, anläggningar och byggnader. Dessutom utförs servicetjänster som produktion av mat, städ- och vaktmästeritjänster samt telefoni. Tekniska kontoret ansvarar dessutom för kommunens vatten & avlopp och renhållning. Tekniska kontoret har under 2012 formulerat och förankra specificerade mätbara verksamhetsmål som utgår från visioner och mål som antagits i kommunfullmäktige i november F.o.m 2013 ingår kapitalkostnader och internhyresintäkter i tekniska förvaltningens budget. VERKSAMHETSBESKRIVNING Tekniska kontoret består av en stab och fyra enheter: Enheter Årsarbetare Staben 3,50 Plan & byggenheten 5,55 Fastighetsenhet 51,60 Gatu-enheten 3,54 VA/avfalls-enheten Kostenheten 7,88 21,43

33 33 Totalt 93,50 Kontorets budget för 2014 innehåller följande verksamheter: Verksamhet Nettokostnad, tkr Administration inkl. bostadsanpassningar Fastighetsenheten Gata/Parkenheten Kostverksamheten -268 Tillkommande kapitalkostnader Summa Staben består av förvaltningschef, förvaltningsassistent samt en miljöingenjör. Här sköts de övergripande frågorna inom förvaltningen med beredning av ärenden för politisk behandling och assistenttjänster åt den egna verksamheten. En controller som arbetar under ekonomiavdelningen hjälper förvaltningen med budget och uppföljning samt planering och utredningar för egna och kommunstyrelsens behov. Man handlägger även markägarfrågor såsom arrenden och markåtkomst och andra exploateringsfrågor. Staben bevakar även kommunens intressen inom ansvarsområdet genom kontakter med andra kommuner, länsstyrelsen och andra statliga myndigheter och genom att delta i olika utvecklingsprojekt. Allmänt Tekniska kontorets verksamhet påverkas starkt av den kraftiga tillväxten som sker och har skett i Habo. Nya gator och grönytor med lekplatser kräver utökade resurser både för planering, genomförande och för skötsel och underhåll. Den stora inflyttningen med många barnfamiljer kräver stora insatser från Tekniska kontoret. Den närmaste planeringsperioden innehåller ett stort antal omoch tillbyggnadsprojekt för kommunens verksamheter och ett flertal omfattande VA- och gatuprojekt. Plan- & byggenheten har ett stort antal projekt inom fysisk planering som ska genomföras. Byggnadsnämndsenheten består av två bygglovsingenjörer, en fysisk planerare, en nämndsekreterare/handläggare, en assistent och en trafik- byggingenjör som dessutom har rollen som enhetschef. Enheten arbetar med bygglovshanteringen och sekreterarskapet i Byggnadsnämnden, upprättande av detaljplaner och översiktsplaner. Enheten svarar även för exploaterings- och fastighetsbildningsärenden, adressättning samt expeditionella arbetsuppgifter. Privata konsulter utnyttjas för ajourhållning av kommunens kartor samt och utsättningar. Enhetens personalkostnader belastar byggnadsnämnden men är organisatoriskt placerade under Tekniska kontoret. Fastighetsenheten består av en enhetschef, två byggnadsingenjörer, en arbetsledare och en städledare. I verksamheten finns även 4 drifttekniker och 44 årsarbetare som vaktmästare, gatu- parkarbetare, reparatör, OSA-lag och lokal-vårdare. Gatu/VA/avfalls-enheten består av en enhetschef, tre ingenjörer, en arbetsledare för VA samt en assistenttjänst. Enheten består av tre avdelningar: Gata, Vatten- och avloppsreningsverk inkl. VAledningar samt avfallshantering. VA-avdelningen sysselsätter utöver arbetsledaren, 3 drifttekniker. Det övergripande beställaransvaret för gatu- och parkskötsel som genomförs av fastighetsavdelningen ingår också i enheten.

34 34 VA-verksamheten och avfallshanteringen redovisas som egna taxefinansierade områden. Kostenheten består av en enhetschef och en biträdande kostchef med ca 21 årsarbetare i form av kokerskor, ekonomibiträden och serveringspersonal. Habo Kost utgör en egen resultatenhet med uppdrag att leverera mat till skolor och förskolor, äldreboende både på Kärrsgården och ute i samhället samt besökande i Restaurang Kärrsliljan. KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2014 Då kraftiga reduceringar har gjorts i förhållande till ramäskandet som endast innehöll volymförändringar och ej några kvalitetsförbättringar så kommer Tekniska kontoret sannolikt inte att i önskad grad kunna uppfylla de krav som ställs från kommuninnevånare och övriga kommunala verksamheter. Gatu- och fastighetsunderhållet kommer att ytterligare halka efter och skapa merkostnader på sikt. En viss förstärkning av underhållsbudgeten för gator och fastigheter har dock lagts in då lönekostnader och övriga fasta kostnader justerats mot VA-kollektivet och byggnadsnämndens verksamheter. Dessa kostnader har tidigare belastat skattekollektivet och speglar nu med det nuvarande budgetförslaget de verkliga kostnaderna för dessa verksamheter. Bostadsanpassningsbidragen är svåra att förutse, åldringsbehoven och anpassningar för sjukdomsoch olycksfall har tenderat att öka. Strävan att äldre ska kunna bo kvar och vårdas i hemmet i stället för att flytta in till kommunala vårdboenden resulterar i en ökning av anpassningsbehoven. Dyra anpassningar av äldre villor ökar då det saknas alternativa bostäder i kommunen. Kostnaderna för bostadsanpassningar kommer med största sannolikhet att fortsätta överstiga budgeten. Fastighetsenhetens anslag har minskat kraftigt de senaste åren med hänsyn taget till att volymen ökat med ny skola och nya förskolor. Det finns ett uppdämt underhållsbehov av många verksamhetslokaler eftersom det invändiga underhållet under de senaste åren varit mycket begränsad i förhållande till behoven som finns definierade i underhållsplanen och önskemålen från verksamheterna. Underhållet har ett flertal år minskats utifrån de behov som presenterats i budget och trots en viss förstärkning av underhållsnivån i budgetförslaget för 2014 så släpar underhållsnivån efter. Utfallet för kostnaderna för akut underhåll har de senaste åren ökat som ett resultat av att det planerade underhållet inte kan utföras enligt plan. Bristande underhåll påverkar fastighetsvärden negativt och sänker trivseln i lokalerna, i vissa fall kan det också få hälsokonsekvenser för personer som vistas där. Besparingarna kommer även att resultera i att utrustningsnivån på lekplatser på skolor och förskolor måste begränsas eftersom de skärpta säkerhetskraven medför att en del lekutrustning måste tas bort vilket medför att lekmiljöerna försämras. Gatu/parkenheten har lämnat ett budgetförslag som innebär att verksamheten kan bedrivas i liknande omfattning som under De kvalitetsförbättringar som föreslagits i samband med rambudgeten ingår inte fullt ut i det nu angivna budgetförslaget. Att verksamheten bedrivs i liknande omfattning betyder bland annat skötsel av grönytor, slyröjning, reparation av skadade lekredskap, visst beläggningsunderhåll, utbyte av trasiga belysningspunkter, underhåll av skyltar och andra anordningar, barmarksrenhållning och snöröjning. Det finns ett ackumulerat behov av att underhålla beläggningen på våra gator. I dag är underhållstakten så pass låg att den genomsnittliga restlevnadstiden för gatubeläggningen blir lägre varje år. På sikt kommer det innebära högre kostnader för underhåll då åtgärderna som krävs kommer vara större och kostsammare. Ett annat område där det finns behov av kvalitetshöjningar är inom tillgänglighetsåtgärder.

35 35 Allmänna platser ska vara tillgängliga för alla. Enligt Boverkets föreskrifter ska hinder avhjälpas så snart det inte är orimligt med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna. För enhetens del innebär det att göra tillgänglighetsanpassningar av t.ex. gångbanor, lekparker och andra allmänna platser. Aktuellt budgetförslag rymer dock bara en bibehållen låg nivå på dessa åtgärder. Kostenhetens kostnader för råvaror ökar varje år utan full kompensation genom höjda kostpriser. Kommunen har fastställt både i det Kostpolitiska programmet och i Miljöprogrammet att andelen ekologiska livsmedel ska öka skulle de utgöra minst 10 % av livsmedelsinköpen, i kronor räknat, och 2020 är målsättningen 50 %. För att nå målet 2020 måste nivån öka med 5 % per år uppnåddes drygt 15 % och vid halvårsskiftet 2013 var 19,8 % av livsmedelsinköpen ekologiska. Ekologiska livsmedel är i genomsnitt 30 % dyrare. Konsekvensen av budgeten för 2014 är att andelen kommer att sjunka till 2011 års nivå, dvs. 10 % och vi kommer inte att uppnå de fastställda målen. Under 2014 kommer produktionen till förskolor och skolor att minska pga. lägre barnantal. Då minskningen är fördelad på många enheter kommer det inte gå att påverka de fasta kostnaderna för fr.a. personal och lokalhyra, men även transporter, licensavgifter, kapitalkostnader och utrustningar. Centralköket kommer att kunna kompensera detta till viss del med de kunder som kommer från det äldreboende som nu drivs av Carema, men övergår till kommunal regi från oktober Men detta är heldygnskunder och kräver mer bemanning på morgon, eftermiddag och helger. Bun har framfört att man vill minska kökstjänsterna i mottagningsköken på två förskolor, från 100 % till 75 % vilket innebär en kostnadsminskning på 200 tkr. Detta är den bemanning som den privata entreprenören har i liknande förskolekök. Här bör man beakta att våra verksamheter inte ser likadana ut och därmed inte har samma organisation. Att minska arbetstiden med 25 %, två timmar per dag, kommer självklart att få konsekvenser för måltidsverksamheten på förskolan. Servicen blir sämre och måltiden får en lägre kvalité. Habo Kost har målmedvetet under många år jobbat för att höja kvalitén på verksamheten i mottagningsköken. Vi serverar idag mycket fina sallader och grönsaker som tillreds på förskolan och kan idag se som resultat att barnen äter mer och mer grönsaker. Så ofta som det är möjligt bakas det bröd. Allt som går tillreds på plats så nära serveringstillfället som möjligt. Man kokar potatis, ris och pasta och gör sitt eget potatismos. Dessa kök gör även de flesta av sina inköp direkt från grossisten, vilket avlastar centralköket som varken har de förvaringsmöjligheter eller personalresurser som krävs för att ta emot och vidarebefordra varorna till resp. kök. En annan viktig aspekt är att det är en arbetsuppgift som kräver ansvar och engagemang hos kökspersonalen och gör deras arbete mer stimulerande och av högre kvalité. Innan man fattar beslut om neddragning vore det önskvärt att man avvaktar den utvärdering av hur nuvarande entreprenad har fungerat. Utvärderingen ska göras innan man påbörjar en ny upphandling av måltidsservice. FRAMTIDEN HOT/MÖJLIGHETER Genom det låga anslaget för fastighetsunderhåll kommer åtgärdandet av eftersatt underhåll inte att kunna hämtas igen. Tekniska kontoret har i möjligaste mån försökt prioritera åtgärder som inte medför allt för stora konsekvenser på lång sikt, men ytterligare minskade insatser ökar risken för fukt- och vattenskador i våra byggnader då även vissa underhållsåtgärder som berör klimatskalen, såsom tak och fönsterbyten tvingas skjutas på framtiden Den begränsade underhållsbudgeten innebär i princip att merparten av det invändiga underhållet uteblir. Det eftersatta underhållet medför därför även att arbetsmiljön och trivseln försämras i kommunens verksamhetslokaler. Kommunens expansion medför att volymen ökar kraftigt vad gäller lokalutrednings- och lokalplaneringsuppdrag för övriga kommunala verksamheter.

36 36 Ökade myndighetskrav från t.ex räddningstjänst, Arbetsmiljöverket och livsmedelsverket, samt EUdirektiv avseende lekplatser, medför att anpassningar måste genomföras utöver rena underhållsåtgärder, vilket belastar anslagen för den tekniska verksamheten. Anslaget för underhållsbeläggning på kommunens gator räcker inte till så att den önskade underhållstakten kan genomföras. Konsekvenserna blir, förutom missnöjda kommuninvånare, ökade kostnader på lång sikt eftersom det krävs större insatser på gatornas överbyggnad vid bristfälligt underhåll av beläggningen. Beläggningsstandarden inventerades under år 2011 och resultatet från den visar att anslagen behöver höjas med 2,5 Mkr per år för att under en tioårsperiod komma ikapp med underhållet. För att utnyttja befintliga resurser på bästa sätt prioriteras underhållet på gator som nästan har nått sin fulla livslängd. Det betyder att gator som redan har passerat sin fulla livslängd och därför har sämst funktion inte åtgärdas vilket kan vara svårt att motivera för kommuninnevånarna. Gatuunderhållet kommer alltså i första hand att koncentreras till de åtgärder som innebär att man i möjligaste mån förhindrar att de prioriterade gatorna når den dåliga statusen som de sämsta gatorna har. Gatu/parkavdelningen har sedan ett antal år tillbaka fått utökade resurser genom det så kallade OSAarbetslaget. Då man successivt arbetat för, och även lyckats hitta ett väl fungerande arbetssätt för gruppen i det dagliga arbetet, så har avdelningen fått en bra resursförstärkning vilket bidragit till i en ökad nivå på framför allt grönyteskötseln i kommunen. Gatubelysningen består fortfarande till viss del av belysningskällor som innehåller kvicksilver. Arbetet med att byta ut dem mot andra, mer energieffektiva ljuskällor har pågått sedan år I första hand skar bytet till LED. Driften av gatubelysningen köps in från Habo Kraft. Under 2013 kommer ett nytt avtal för detta att tas fram eftersom förutsättningarna förändras då gatubelysningen ska utformas med avseende på estetik, trafiksäkerhet, energieffektivitet och driftsäkerhet. Under 2013 har en konvertering skett från det tidigare GIS-verktyget Geosecma till det nya webbaserade Geosecma för ArcGIS. I samband med återanställning av en ingenjörstjänst på Gata/VAenheten har valet gjorts att inrikta tjänsten mer mot GIS. Det nya GIS-verktyget erbjuder många möjligheter, men resurser krävs för att utveckla och driva ett fortsatt användning av GIS i kommunen.

37 37 Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Kommunstyrelsen Thomas Werthén VA-verksamhet Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2012 Rev budget 2013 Budget 2014 Personalkostnader Övrig extern kostnad Kapitalkostnad Övrig intern kostnad Summa kostnader Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Nettokostnad MÅLBESKRIVNING Tekniska kontoret svarar för driften av denna verksamhet som består av vatten- och avloppsreningsverken med ingående färskvatten- dagvatten- och avloppsledningar samt tillhörande tryckstegrings- och pumpstationer. Följande målsättningar gäller: - Att alltid kunna tillhandahålla ett rent färskvatten och på effektivast möjliga sätt rena avloppsvattnet före återgång till naturen. - Att utföra förebyggande underhållsåtgärder för att undvika driftstörningar - Att omgående sätta in erforderliga resurser vid uppkomna ledningsbrott och skador Att minimera störningar för den enskilde och drift- och produktionsbortfall för industrin. VERKSAMHETSBESKRIVNING Verksamheten lyder under Gatu/VA-chefen och en arbetsledare och tre årsarbetare ansvarar för driften. Personalen arbetar med drift, tillsyn och underhåll av såväl avloppsverk, vattenverk, ledningsnät, pumpstationer och reningsdammar. Även underhåll och byten av vattenmätare ingår i verksamhetens uppgifter. Arbetet styrs i stor utsträckning av olika lagkrav och personalen arbetar efter fastställda egenkontrollprogram. I arbetet görs en tydlig skillnad på de arbetsuppgifter som är kopplade till dagvatten och avlopp och de som rör dricksvatten. Hanteringen av dricksvatten klassas

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Innehållsförteckning 2 Sida Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Förslag till beslut - Resultatbudget 13 - Finansieringsbudget 14 - Balansbudget 15 - Nettobudgetanslag, driftbudget 16 - Investeringsbudget

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

i ekonomistyrningen. KS 2014-29

i ekonomistyrningen. KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 200 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. KS 2014-29 KS, KF Beslut

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29

Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 178 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

VISIONER & MÅL. 2012-2015 Antagna av Kommunfullmäktige 2011-11-24. Habo kommunen för hela livet.

VISIONER & MÅL. 2012-2015 Antagna av Kommunfullmäktige 2011-11-24. Habo kommunen för hela livet. VISIONER & MÅL 2012-2015 Antagna av Kommunfullmäktige 2011-11-24 Habo kommunen för hela livet. Habo kommun ska vara en kommun som är hållbar över tiden. Det innebär att vi ska hushålla med våra resurser

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente Redovisningsreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Redovisningsreglemente Reglemente 2014-06-16, 94 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395

Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-11-01 337 Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer