KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014"

Transkript

1 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. I begreppet nämnd innefattas även styrelser. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Vi granskar även verksamheten i kommunens bolag på samma sätt som i nämnderna, med undantag av rättvisande räkenskaper som granskas av bolagets auktoriserade revisor. Lekmannarevisorsuppdragen är aktiebolagsrättsliga organ vilket kan medföra att lekmannarevisorerna kan ställas inför skadeståndsansvar om uppdraget inte genomförs på ett tillfredsställande sätt. God revisionssed för lekmannarevision i kommunala bolag har dokumenterats av Sveriges Kommuner och Landsting för att vägleda lekmannarevisorerna i deras arbete. I genomförandet av lekmannarevisionen anlitar revisorerna sakkunnigt biträde. Revisionen har formulerat följande vision: Revisionen vill både självständigt och tillsammans med kommunens nämnder och styrelser stärka och utveckla den politiska styrningen och kontrollen över verksamheterna samt pröva om verksamheterna lever upp till god ekonomisk hushållning enligt kommunens mål avseende detta. Revisionen vill utöver sin granskande roll arbeta rådgivande och stödjande så långt möjligt utan att äventyra oberoendet. För att genomföra uppdraget tar kommunens revisorer fram en revisionsplan. Planen diskuteras med Kommunfullmäktiges presidium som är revisionens budgetberedning. Planen utgår till stor del från en riskanalys som uppdateras varje år. Planen för 2011/2012 kommer inte att fastställas i sin helhet förrän under våren Detta beror på att de första tre månaderna 2011 till övervägande delen används för att avsluta 2010 års revision. Den omarbetade riskanalysen utgör ett av flera underlag för revisionsplan 2011/2012. I samband med framtagandet av denna plan görs även översiktliga planer för 2013 och Även lekmannarevisionens granskningsinsatser tas upp i plan och i denna planering samråds med respektive bolags auktoriserad revisor. De planerade granskningarna presenteras för fullmäktiges presidium och för respektive bolagsledning då överenskommelse om erforderliga resurser görs. Avseende bolagen utgör Kommunfullmäktiges beslut om ägardirektiv grunden för revisionens arbete. Efter granskningsinsatsernas genomförande i bolagen faktureras respektive bolag. Prioriterade frågor 2011 och 2012 med plan för Revisorernas uppgifter är lagstadgade och består dels av uppgifter som är årligt återkommande och dels fördjupade granskningar av engångskaraktär. De fördjupade granskningarna väljs ut efter att en riskanalys utförts då hela kommunen gås igenom och områden som bedöms vara väsentliga och riskfyllda i första hand väljs ut. Ibland väljs områden som inte varit föremål för någon djupare granskning eller som revisorerna bedömer behöver belysas mer för att ändamålsenligheten skall kunna bedömas. Riskanalys för verksamheten under den kommande mandatperioden pågår och kommer inte att färdigställas helt förrän under våren Den analys som ligger till grund för förra årets verksamhet pekar på några områden för fördjupade granskningar. Alla har inte kunnat genomföras då vi avsatt mer medel än budgeterat för att fördjupa oss i och följa de finansiella transaktioner som blivit följden av kommunens agerande för att mildra effekterna av den s.k. räntesnurran. Vi bedömer att några av dessa tillsammans med ett antal nya områden kommer att bli prioriterade under den kommande perioden. Några områden vi diskuterar och som kan bli prioriterade under den kommande budgetperioden är: Fortsätta att följa upp nämndernas arbete med intern kontroll och särskilt fokusera på aktiviteter för att minimera riskerna för korruption. Fördjupa redovisningsrevisionen och utöka substansgranskningen. Ett fortsatt fokus på kommunens finansiella placeringar och bolagens upplåning. Granskning av nämndernas och bolagens upphandlingsverksamhet med fokus på intern kontroll. Granskning av utvalda policy- och styrdokuments aktualitet och efterlevnad.

2 44 Användning av den offentliga statistiken för att ta fram material som grund för fördjupade dialoger med olika verksamheter, främst avseende kvalitet och effektivitet. Följa upp bolagens arbete med intern kontroll. Fördjupa uppföljningen av bolagens efterlevnad av ägardirektiv och andra tillämpliga styrdokument. Fördjupa samverkan med Norrköpings kommunrevision och successivt genomföra gemensamma granskningar av de områden som de båda kommunerna beslutat samverka inom. Kommunens revisorer har successivt ålagts nya eller utökade uppgifter varför vi sett oss nödgade att begära en utökning av den tidigare budgetramen. Den av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL tillsatta revisionsdelegationen som har arbetat något år har bland annat haft till uppgift att göra en översyn av God revisionssed inom kommunal verksamhet. Den nu uppdaterade goda seden utkom i form av en skrift i början av 2011 och av den framgår att kraven på den kommunala revisionen har ökats och kommer att öka ytterligare. Till detta kommer att det tillkommer arbetsuppgifter i form av Kommunalförbund som visat sig medföra utökade uppgifter även på den kommunala revisionen. Detta och ökade krav på lekmannarevisionen och granskningen från kommunens revisorer av bolagens genomförande av det kommunala uppdraget ställer krav på ett större antal revisionssammanträden och utökade insatser från de upphandlade sakkunniga biträdena. Även efterdyningarna av de stora krascherna inom finansiella institutioner har medfört ökade krav på fördjupade granskningar och mer ingående dokumentation av olika ställningstaganden. Detta har medfört ökade krav på att revisionen granskar system och rutiner i större omfattning än hittills med verifiering genom substansgranskning. Genom de nyligen avslöjade oegentligheterna i bl.a. Göteborg ökas detta ytterligare.

3 45 EKONOMI Driftsammandrag, tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan Verksamhet Intäkter Personalkostnader Adm.tjänster, lokaler Köp av biträde Tekniska just., pris o lön Summa varav kostnader varav intäkter

4 46 KOMMUNENS REVISORER Övergripande målsättning: Revisorerna skall arbeta långsiktigt, förebyggande och framåtsyftande för att nå största möjliga effekter. Effektmål Effektmål Revisorerna skall träffa samtliga nämnders presidier och ledande tjänstemän minst en gång per år. Revisorerna skall följa upp samtliga nämnders arbete med intern kontroll och ha erfarenhetsutbyte med nämndernas IK-representanter. Revisorerna skall träffa Stadshus AB s och dess dotterbolags styrelsers presidium och bolagsledningar minst en gång per år. Revisorerna skall följa upp samtliga bolags arbete med intern kontroll. Prioriterade aktiviteter Kommunens revisorer väljer ut vilka aktiviteter som skall prioriteras under året utifrån sin väsentlighets- och riskanalys som uppdateras varje år. Analysen för 2011 och framåt är inte gjord ännu varför inte heller revisionsplanen för är fastslagen. Nedanstående områden kan komma att ändras när revisionsplanen är slutligt fastställd. Beskrivning Fortsätta att följa upp nämndernas arbete med intern kontroll och särskilt fokusera på aktiviteter för att minimera riskerna för korruption. Fortsatt fokus på bolagens upplåning och kommunens placeringar. Granskning av nämndernas och bolagens upphandlingsverksamhet med fokus på intern kontroll. Granskning av utvalda policy- och styrdokuments aktualitet och efterlevnad. Användning av den offentliga statistiken för att ta fram material som grund för fördjupade dialoger med olika verksamheter, främst avseende kvalitet och effektivitet. Följa upp bolagens arbete med intern kontroll. Fördjupa uppföljningen av bolagens efterlevnad av ägardirektiv och andra tillämpliga styrdokument. Fördjupa samverkan med Norrköpings kommunrevision och successivt genomföra gemensamma granskningar av de områden som de båda kommunerna beslutat samverka inom. Uppföljning

5 47 Nämndens förändringar år jämfört med budget 2010 Belopp netto tkr Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Förändringar inom ram Utökade intäkter, främst från kommunens bolag Utökade köp av biträde, främst avseende bolagsgranskningar Ökade kostnader för fler sammanträden med bolagsledningarna Summa förändring inom ram Förändringar utom ram (se förklaring nedan) 1) Ökade behov av köp av biträde ) Behov av fler sammanträden och förrättningar ) Ökade kostnader för lokaler och administrativa tjänster Summa förändring utom ram ) Max ökade kostnader för dubbel revision 96 tkr kan tillkomma för (Det faktiska beloppet regleras när omvalen är gjorda.) Förklaringar till punkterna ovan: 1) Kraven på att revisorerna skall djupgranska i större omfattning har successivt ökat och kommer enligt SKL att öka än mer de närmaste åren. Linköpings kommuns revisorer har dessutom fått nya arbetsområden, bl.a. kommunens hantering av finansiella placeringar. Redan innan saknades resurser att genomföra alla de granskningar som borde göras enligt god revisionssed inom kommunal verksamhet. Revisorerna har prioriterat hårt och i viss utsträckning förlitat sig på den allmänna känslan att Linköpings kommun är välskött. Tyvärr är inte detta tillräckligt varför revisorerna nu sett sig nödsakade att begära mer resurser för att i något högre grad kunna leva upp till god revisionssed. Med resursförstärkningen utökas möjligheten till granskningar med ca 300 timmar vilket ger möjlighet till ytterligare minst en fördjupad granskning av verksamhet och mer granskning av system och rutiner genom registeranalyser och substansgranskning så att revisorerna får ett bättre underlag för bedömningen av ansvarsutövandet. För begär revisorerna ytterligare 50 tkr vilket i grunden är ännu en anpassning till att närmare leva upp till god revisionssed. År 2013 kommer Linköpings kommuns revisorer att vara värdar för den 65:e årliga primärkommunala revisionskonferensen då alla kommuner i Sverige med invånare eller fler deltar. Det brukar vara runt 200 deltagare. Detta kommer med naturlighet att ta en del av resurserna i anspråk varför den begärda extra utökningen detta år inte i sin helhet kommer att resultera i mer granskning vilket det är tänkt att göra för Under 2013 kommer även upphandling av sakkunniga biträden för 2014 och framåt att genomföras varför denna budgetpost får anpassas efter resultatet av upphandlingen. 2) I den utökade summan ingår de tidigare beslutade 7 tkr varför tillägget utgör 43 tkr. Anledningen är att behovet av sammanträden och förrättningar redan idag är större än budgeten medger. Räddningen idag är att revisorerna till övervägande delen är pensionärer och att det därmed endast marginellt förbrukas några ersättningar för förlorad arbetsinkomst. Skulle den nya revisionen bestå av förtroendevalda med rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst kommer inte detta äskande att räcka. Alla ökningar av antalet sammanträden och förrättningar som avser bolagen eller kommunalförbund betalas av dessa så de påverkas inte av denna budgetökning. 3) I denna post är det ett flertal småposter som tillsammans ger det utökade beloppet. Den största posten utgörs av avgifter till LKData för köp av utdrag ur databaserna för ekonomi och löner. Revisorerna har getts möjlighet att utöka granskningar av system och rutiner vilket medför att kostnaden för köp av registerutdrag ökar vilket är nödvändigt för att kunna genomföra registeranalyser. En annan delpost är att revisorerna har fått ökade kostnader avseende IT-material och då främst toner till den nyligen hyrda färglaserskrivaren. Revisorerna ser även över sin tekniska utrustning och kommer att hyra ytterligare utrustning från LK Data, i första hand en ny kanon. 4) Extrakostnaden för att 2010 års revisorer verkar fram till och med april 2011 samtidigt som de nyvalda revisorerna inleder sin granskning kommer att redovisas när utfallet är klart efter april månad.

6 48

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Kommunens revisorer 7. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39

Kommunens revisorer 7. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39 INNEHÅLL Sidnr Kommunfullmäktige 3 Kommunens revisorer 7 Kommunstyrelsen 11 Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39 Överförmyndarnämnden 61 Valnämnden 67 Äldrenämnden 71 Omsorgsnämnden 91 Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2014 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2014. Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2012

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Kommunrevisionens granskning 2012

Kommunrevisionens granskning 2012 Bilaga 1 till revisionsberättelse för år 2012 2013-04-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (42) Dnr 13REK7 Kommunrevisionens granskning 2012 KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset,

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Oktober 2006 LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Förord utgör ett av fullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera samt kontrollera

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2013 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning 2015-04-24 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna från medlemmarna Landstinget Blekinge, Blekinge läns

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Budget 2009 2011 KF 2009-01-20

Budget 2009 2011 KF 2009-01-20 Budget 2009 2011 KF 2009-01-20 INNEHÅLL 1 2 3 7 8 9 10 11 12 15 18 21 22 23 24 24 25 26 Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Lena Karlsson kommenterar budget. Budgetförutsättningar En

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser 2013. linkoping.se

Nämndernas verksamhetsberättelser 2013. linkoping.se Nämndernas verksamhetsberättelser 2013 linkoping.se INNEHÅLL Sidnr Kommunfullmäktige 3 Kommunens revisorer 7 Kommunstyrelsen 11 Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 19 Överförmyndarnämnden 29 Valnämnden

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer