REKRYTERINGS- POLICY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKRYTERINGS- POLICY"

Transkript

1 REKRYTERINGS- POLICY

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Syfte Kravprofil Analys Ansökningstid Försök till samordning av annonsering Ansökningstid Tidpunkt för annonsering Hantering av ansökningar Offentlighet och sekretess samt öppenhet Administrativ och praktisk hantering Urvalsanalys Anställningsintervju Deltagande vid intervjun Genomförande Referenser Meritutvärdering Anställningsavtalet Återkoppling/feedback... 9 Bilaga Bilaga Bilaga

3 1 Bakgrund Att anställa medarbetare är en av de största investeringarna en arbetsgivare gör. (Även om kostnaden härför inte återfinns i investeringsbudgeten). Det gäller i synnerhet inom en tjänsteproducerande verksamhet. Möjligheten att reklamera eller göra om en felaktig rekrytering är också starkt begränsade med hänsyn till både juridiska och ekonomiska faktorer. Att rekryteringen sker på ett professionellt sätt i hela sin kedja är avgörande för att få kvalité i hela processen. Hur vi lyckas med detta blir också den bild och image som vi förmedlar till arbetssökande om oss som arbetsgivare. Det är också väsentligt att de som söker, men inte erhåller jobb hos oss, får en bra behandling och feed-back på sitt deltagande. Den uppfattning de får om oss i en sådan situation förmedlas bland vänner och bekanta. Denna kategori blir någon form av ambassadörer för vår verksamhet, vare sig vi vill det eller ej. 2 Syfte Syftet med en rekryteringspolicy är följande Utgöra en kvalitetsribba för rekrytering och åstadkomma en samsyn hur rekryteringsprocessen ska gå tillväga i Eda kommun, oavsett förvaltning Ska utgöra ett verktyg eller lat-hund i det dagliga arbetet vid anställningar för förvaltningar, chefer och fackliga företrädare Visa omgivningen att rekryteringar är viktiga. (Det vore konstigt om vi inte hade något styrdokument för våra absolut största investeringar). 3 Kravprofil 3.1 Analys Rekrytering av en ny medarbetare bör starta så snart den ordinarie ska sluta sin uppsägning När en medarbetare slutar är också ett gynnsamt läge att undersöka huruvida behov finns att ändra tjänstens innehåll eller justera organisationen. Visserligen bör inriktningen alltid vara att befattningarnas innehåll och organisationsstrukturen ständigt skall uppdateras och omprövas med hänsyn till verksamhetens behov, oavsett storleken på personalomsättningen. Men när ordinarie personal slutar finns i praktiken bättre reella möjligheter att genomföra en sådan förändringsprocess, på ett mer förutsättningslös sätt, eftersom den ordinarie personalens kompetens inte behöver beaktas på samma sätt.. 3

4 3.2 Ansökningstid I dagens informationssamhälle finns en ständig informationsflod som konkurrerar om individernas uppmärksamhet. Det är därför extra viktigt att alla chefer har befogenhet och legitimitet att välja de media som de tror kan attrahera just den målgrupp som eftersöks. Av den anledningen tillämpar Eda kommun ingen begränsning i vilka media annonsering sker. Varje förvaltning får alltså själva fatta beslut härom i förhållande till de skiftande rekryteringsförutsättningar för resp kategorier. Obligatoriskt är dock att samtliga lediga tjänster skall utlysas externt i på följande platser/media. Kommunens hemsida IT- sajten Offentliga jobb AF Kommunens officiella anslagstavla Orsaken till dessa krav på externt kungörande av lediga tjänster är att Eda kommun av personalpolitiska skäl vill ha en öppenhet gentemot omgivningen som ger trovärdighet att vi anstränger oss till det yttersta för att få så många kvalificerade sökande som möjlighet till varje jobb. Ett sådant förhållningssätt förebygger också påståenden om svågerpolitik eller rykten att Eda kommun försöker begränsa kännedomen om lediga tjänster för att underlätta rekrytering av individer som en del är bekanta med, på bekostnad av kvalifikationskraven. Det ska m a o aldrig finnas något tvivel om att kommunen i varje rekryteringssituation gör sitt yttersta för att attrahera de mest kvalificerande medarbetaren För att underlätta annonsering finns annonsmallar framtagna i nätverket. Avsikten med annonsmallarna är också att försöka få ett gemensamt ansikte utåt vad gäller loggar och layout, med hänsyn till att vi av omgivningen uppfattas som en arbetsgivare, trots att vi har flera anställningsmyndigheter som äger anställningsrätten. Annonsen är den första kontakten med arbetsgivaren för många arbetssökande. Det är därför viktigt att annonsen är korrekt och vederhäftig när det gäller uppgifter om verksamheten, organisationen, kvalifikationer och arbetsuppgifter. 4

5 3.3 Försök till samordning av annonsering Innan annonsering sker i tidningar skall dock personalavdelningen kontaktas för avstämning. Anledningen härtill är att kommunen eftersträvar samla ihop flera annonser från olika förvaltningar, i syfte att kunna införa en större samlingsannons med flera olika jobb. En sådan annons har till sin storlek ett bättre blickfång och kan därför få en större uppmärksamhet. 3.4 Ansökningstid Policyn är att ansökningstiden för platsannonser skall vara minst 14 dagar för att kommunen ska framstå som trovärdig när det gäller ett handlande som sörjer för att många uppmärksammar annonsen. 3.5 Tidpunkt för annonsering Det finns inga restrektioner eller påbud för cheferna under vilka tidpunkter de kan annonsera efter medarbetare. Däremot finns det mer eller mindre lämpliga tidpunkter för detta samt andra beteenden som kan vara bra att känna till. Exempelvis är det mindre lämpligt att gå ut för att söka medarbetare under pågående huvudsemester eller den första veckan efter nyår. Däremot har det gjorts undersökningar som tyder på att många är mest motiverade att söka nytt arbete strax efter huvudsemestrarna, då man fått tillfälle att reflektera, vilket kan vara av fördel att veta när det gäller svårrekryterade kategorier. 4 Hantering av ansökningar När ansökningstiden är slut ska varje sökande få ett skriftligt meddelande från arbetsgivaren som dels bekräftar att vi mottagit deras ansökan, dels ger besked om när intervjuer planeras genomföras och när rekryteringsprocessen beräknas bli slutförd. Detta meddelande görs på ett speciellt kort med kommunens logga på som personalavdelningen tillhandahåller. 4.1 Offentlighet och sekretess samt öppenhet Platsansökningar definieras som offentliga handlingar inom stat, kommuner och landsting. Det ska därför vara naturligt att tillämpa en öppenhet när övriga medarbetare eller individer utifrån vill ta del av ansökningshandlingarna. 5

6 En del sökanden vädjar dock om anonymitet i rekryteringsprocessen, oftast för att inte störa relationen med sin nuvarande arbetsgivare. Med hänsyn till offentlighetsprincipen kan ett sådant önskemål i ett skarpt läge inte tillgodoses. Däremot kan vi som arbetsgivare vädja till media och övrig omgivning att den sökande vill vara anonym, vilket brukar respekteras åtminstone av flertalet medier. Eda kommun tillämpar inte s k avidentifiering av ansökningar. Orsaken till detta är dels att det kräver en större grad av administrativa resurser, dels att sannolikheten att delar av identiteten på den sökande röjs i slutskedet på rekryteringen, såsom kön och nationalitet, ändå är stor. Eda kommun förutsätter dessutom att cheferna är så professionella vid rekrytering att de i varje läge gör sitt yttersta för att rekrytera den mest kvalificerade, oavsett etiskt och religiöst ursprung. 4.2 Administrativ och praktisk hantering Med tanke på att inkomna ansökningar tilldrar sig stort intresse från bl a övriga medarbetare, underlättas denna omständighet av om en förteckning upprättas över de sökand och deras meriter. En sådant dokumentation ger en mer överskådlig bild av de sökandens meriter, och kan ur administrativ synpunkt lätt lämnas över till intresserade, istället att de ska bläddra igenom varje enskild ansökan, var för sig, hos den tjänsteman som handlägger rekryteringsärendet. 5 Urvalsanalys Det är den som har delegationen i anställningsärenden som ytterst fattar beslut hur många som ska kallas till intervju, och vem som ska komma i fråga för anställningen. I realiteten är det dock lämpligt att analysarbetet av de sökandes meriter görs i samarbete med de närmaste medarbetarna som skall jobba med personen. Ett praktiskt tillvägagångssätt kan vara att chefen ger förslag på de kandidater som ska väljas ut, varefter man för en dialog med personalen/facket om dessa har en likartad uppfattning eller om det är ytterligare kandidater som bedöms intressanta. En god regel kan härvid vara att hellre välja ut för många till intervju i förhållande till arbetsgivarförslaget, än att hamna i oenighet i början av rekryteringsprocessen kring vilka personer som anses lämpliga att intervjua. Efter intervjutillfällen brukar man ofta hitta en gemensam värdegrund vilka kandidater som ska gå vidare, om kravprofilen varit tydlig. 6

7 6 Anställningsintervju 6.1 Deltagande vid intervjun En anställningsintervju kräver en hel del planering för att kunna genomföras på ett professionellt sätt. Då anställningsintervjuer ofta tilldrar sig stort intresse från övriga medarbetare i organisationen, finns en viss risk för att det kan bli för många deltagande verksamhetsmänniskor vid intervjutillfället. Ju fler medarbetare som deltar vid anställningsintervjun, desto svårare blir förutsättningarna att matcha varandra i själva intervjusituationen, samtidigt som det kan påverka förutsättningen för en öppen dialog gentemot de sökande. Chefen bör därför på förhand göra klart vilka medarbetare som ska vara med vid intervjutillfället och reflektera över i vilken omfattning de kan tillföra något 6.2 Genomförande En förutsättning för att lyckas genomföra en bra anställningsintervju är att de medverkande tillsammans formerar sig kring hur presentationen, informationen om verksamheten, och strukturen med frågebatteriet ska läggas upp. Syftet med intervjun ska i första hand vara att krypa under skinnet på de sökande för att få veta så mycket som möjligt om deras professionella förutsättningar och personlighet. Inte att informera om sin egen verksamhet. Det är viktigt att komma ihåg ovanstående när man disponerar tiden för intervjun. I bilaga 1 finns även råd, tips och idèer om förhållningssätt och exempel på misstag kring anställningsintervjuer I bilaga 2 finn en grov disposition som kan tjäna som lathund hur hela anställningsintervjun kan byggas upp. I bilaga 3 finns ett förslag på en meny på standardiserat frågebatteri som kan vara till hjälp när det gäller att hitta relevanta frågor inför intervjun 7 Referenser Referenser är en viktig källa för att kunna bedöma den sökandes karaktäristika, i den miljö där den tidigare vistats, och därmed kunna göra en prognos på anställbarheten i den nya verksamheten. Huruvida man ska ta referenser efter eller före intervjutillfället, så finns två skolor. Den ena hävdar att det senare är att föredra då det kan ge värdefull kompletterande information som man kan använda sig av vid intervjusituationen. Andra hävdar att 7

8 referenstagningen efter intervjun är att föredra, då det möjliggör kompletterande frågor till referenten utifrån de egna iakttagelserna och ev slutsatser man själv gjort under intervjun. Vad som här är att föredra är en smaksak. Det går naturligtvis också att ringa referenserna både före och efter intervjutillfället. Kom ihåg att i första hand använda referenser vilka har erfarenhet av den sökande i en professionell situation. De referenser som saknar professionella erfarenheter av den sökande eller har personliga relationer till den samma bör tillmätas mindre vikt. 8 Meritutvärdering När meriter, intervjuer och referenser utvärderas upprättas ett förslag till vem som man vill förorda för anställningen. När det gäller chefstjänster eller andra arbetsledarbefattningarna måste det förslag som upprättas förhandlas med de fackliga organisationerna enligt 11 MBL, innan beslut. Någon motsvarande förhandlingsskyldighet föreligger dock inte när det gäller övriga anställningar. Däremot bör man ha en muntlig kontakt med fackliga representanter för att informera om vilka kandidater som föreslås av arbetsgivaren, även om det i en sådan situation inte föreligger någon formell förhandlingsskyldighet. Skulle man inte komma överens vid MBL-förhandlingen måste arbetsgivaren iaktta en uppskovsskyldighet med anställningsbeslutet i 7 dagar. Under denna tid har den fackliga organisationen rätt att fundera på huruvida man vill gå vidare med central förhandling. 9 Anställningsavtalet När samråd och ev förhandling är klar beträffande vem som skall förordas, fattar den som har delegationen beslut om anställningen. Det är alltid den som är mest kvalificerad som ska erhålla jobbet oavsett kön, etisk och religiös bakgrund, sexuell läggning etc. Om man är tveksam till om den man bedömer som mest kvalificerad är kommer att klara jobbet, finns möjlighet att provanställda i 6 månader. I så fall måste dock detta föregås av MBL 11 förhandling. Om man efter utvärdering kommer fram till att fler har exakt samma kvalifikationer för anställningen bör i första hand ev internsökande komma ifråga. Finns inga internsökanden som har samma kvalifikationer som den bästa externsökanden bör det den sökande prioriteras vars kön är underrepresenterat på arbetsplatsen.. Orsaken härtill är att arbetsplatserna i regel fungerar bäst om de har en balanserad könsfördelning. 8

9 Löneförmåner och andra anställningsvillkor bör klaras ut med den sökande INNAN anställningsbeslutet fattas, så båda parter känner till förutsättningarna för avtalet. Avvaktar man med att klara ut sådana villkor tills EFTER anställningsbeslutet, finns risk att hamna i en utpressningssituation som arbetsgivare, med svåra förhandlingar som följd, p g a att man haft olika förväntningar. 10 Återkoppling/feedback Som nämndes inledningsvis är det viktigt att de som inte kommer ifråga för anställningen men som varit på intervju får en muntlig kontakt och feed-back på sitt deltagande, och motivering till arbetsgivarens anställningsbeslut. Även om ett sådant negativt besked inte alltid tas emot med glädje av den sökande uppskattas en sådan återkoppling som något bra. Med hänsyn till att dessa personer oavsett om vi vill det eller ej kan bli någon form av ambassadör för vår verksamhet är en denna feed-back även viktig för oss. 9

10 Bilaga 1. Här medan följer några tips, förhållningssätt och misstag kring anställningsintervjuer att tänka på - Öppna gärna intervjun med att presentera deltagarna med namn och funktion. Detta ger den sökande en bättre bild av de församlade och varför de är där. Det finns annars risk med att den intervjuade funderar på detta under själva intervjun, vilket skäl fokus och energi. - Börja intervjun med att berätta lite om verksamheten och organisationen. Detta ger den sökande en chans att ytligt bekanta sig med deltagarna, vilket underlättar kommunikationen när frågedelen börjar - Kom från början överens om en stomme till frågebatteri och en tidsdisposition som är relevant utifrån aktuell tjänst. Hjälp varandra att sedan ställa kompletterande frågor. Om man från början kommer överens om ungefär likvärdiga frågor till de sökande, så underlättar detta även den senare utvärderingen. - Undvik för många frågor som kan besvaras med ja eller nej. De används i regel snarare för att bekräfta ens egna uppfattningar om den sökande, än att de hjälper till för att krypa under skinnet på den sökande. - Försök istället att ställa frågor som tvingar den intervjuade att visa ansiktet eller korten beträffande motivation, kunskaper socialkompetens, etc. - Vänta med ev känsliga frågor till den senare delen av intervjun. Då har man förhoppningsvis byggt upp ett förtroende och kommunikation under den första delen av intervjun, varför det då kan bli lättare att hantera sådana frågor. - Ta gärna upp frågan kring löneanspråken vid intervjutillfället. Vänta man med denna fråga till den sökande känner sig mer utvald blir det i regel svårare att komma överens om ett rimligt lönevillkor. 10

11 - Lämna besked vid intervjun när beslut ska fattas om anställningen. Detta uppskattas av de sökande, som kanske också har sökt fler jobb, samtidigt som det blir en tidplan/målsättning för den egna organisationen att hålla tempo. - Vid intervjutillfället är det också lämpligt forum att ta upp frågan om kompletterande referenser, om man bedömer att de som lämnats ut är får få. 11

12 Bilaga 2. Exempel på övergripande struktur vid anställningsintervju 1. Presentation av de församlade. 2. Ev orientering om kommunen dess geografi, näringsliv etc 3. Information om organisationen 4. Information om arbetsplatsen och jobbet 5. Försök få personen själv att tala genom styrda frågor 6. Ev lön, arbetstider anställningsvillkor 7. Resekostnadsersättning 8. Avslutning 9. Rundvandring på arbetsplatsen 12

13 Bilaga 3. Tips på frågebatteri vid intervju - Kan Du berätta lite grand om Din bakgrund och vad som gjort att Du sökt Dej till Dina tidigare yrken? - Vad är orsaken till att Du intresserat Dej för just det här jobbet? - Vi har ju beskrivit anställningens uppgifter för Dej. Vilka av dessa finner Du mer resp mindre intressanta, om Du får gradera dessa utifrån eget intresse? - Om vi leker med tanken att Du skulle få välja bort vissa uppgifter inom anställningen vilka skulle det bli då? - Vad anser Du Dig själv ha Dina svagheter och styrker inom Din profession? - Vilka starka rsp svaga sidor, med anledning av ovan, önskar Du främst förbättra? - Var anser du dig ha för- och nackdelar som person? - Vilka resultat har du uppnått som du är stolt över, såväl privat som på Dina tidigare eller nuvarande arbeten? - Kan Du ge några exempel på områden eller situationer där Du någon gång haft motgångar resp lyckats inom Dina tidigare anställningar? - Vad är det som driver och motiverar Dej inom denna profession? - Vi har talat lite om vilka krav och förväntningar vi har på Dej. Men vilka krav och förväntningar har Du på omgivningen och arbetsgivaren för att Du skall trivas? - Hur är Dina familjeförhållanden? - Vad tror Du att Du gör om 5 år? - Vad gör Du på fritiden när Du inte arbetar? 13

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil Riktlinjer för rekrytering inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil 2 Bakgrund Enligt Linköpings kommuns personalpolitiska program ska personalansvarig chef ha tillgång till professionellt

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. HANDLINGSPLAN...

Läs mer

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Rekrytera rätt - Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Riktlinjer tagna av centrala ledningsgruppen 2007-10-26 reviderad hösten 2008 innehåll Rekrytering - en långsiktig investering... 1 Regler och

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering Författningssamling Antagen av utskott I: 2010-02-16, 13 Reviderad: 2014-12-09 179 Riktlinjer för rekrytering Nässjö kommun är en stor arbetsgivare. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är ett mycket

Läs mer

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter Rekryteringsprocessen Tredje upplagan Gävle kommunkoncern Säkerställer Gävles 90 000 invånare bor vid havet, på 80 minuters tågresa från Stockholm. Här finns en livlig högskola med 10 000 studenter och

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Vilhelmina kommun Vilhelmina E-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Innehållsförteckning 1. Inledning sid 2 2. Rekryteringsansvar sid 2 3. Behovsanalys sid 3 4. Rekryteringsordningen

Läs mer

Mall & Guide Inför Rekrytering

Mall & Guide Inför Rekrytering Mall & Guide Inför Rekrytering Inför anställning, vad behöver vi tänka på?? Hela rekryteringsprocessen blir smidigare och mer framgångsrik med ett ordentligt förarbete, som är både ansvarsfullt och svårt.

Läs mer

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15 Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN 2015-01-01 2 (16) FÖRORD Luleå kommun rekryterar flera hundra nya medarbetare årligen. Strategisk kompetensförsörjning

Läs mer

Bilaga till Rekryteringspolicy

Bilaga till Rekryteringspolicy Bilaga till Rekryteringspolicy Policy 1(20) Innehållsförteckning Bilaga 1... 4 Rekryteringsprocessen... 4 1. Behovsanalys... 4 2. Kravspecifikation... 4 3. Hur ska rekryteringen genomföras... 5 4. Annonsutformning...

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, 113 Inledning Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Foto: Tue Fiig/Scanpix rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Text: Malin Lindelöw, Eva Löfgren, Kristina Persdotter,

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13

Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Rekrytering Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Per Almquist, Kenan Brkic, Amanda Hjelte, Sandra Klang, Melwin Lindell Inledning För vägledning

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Kan man gå från fåfald till mångfald genom att rekrytera på rätt sätt? En studie om rekrytering och urval vid några statliga myndigheter

Kan man gå från fåfald till mångfald genom att rekrytera på rätt sätt? En studie om rekrytering och urval vid några statliga myndigheter Kan man gå från fåfald till mångfald genom att rekrytera på rätt sätt? En studie om rekrytering och urval vid några statliga myndigheter Innehåll Förord 5 Inledning 7 Syfte 8 Metod 9 Policies och styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5.

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5. 1() PERSONALFÖRSÖRJNING INNEHÅLL 1. Rekrytering sidan 2 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3 3. Behovsanalys sidan 4 4. Kravspecifikation sidan 4 5. Sökvägar sidan 6 6. Urval sidan 6 7. Anställningsintervjuer

Läs mer

Läkare & chef EN HANDBOK

Läkare & chef EN HANDBOK Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare, anser vi inom Sveriges läkarförbund. Vi finns för läkare i hela karriären och arbetar därför för att motivera, inspirera och uppmuntra

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Västra Götalandsregionens rekryteringsprocess. Ett stöd till dig som arbetar med rekrytering

Västra Götalandsregionens rekryteringsprocess. Ett stöd till dig som arbetar med rekrytering Västra Götalandsregionens rekryteringsprocess Ett stöd till dig som arbetar med rekrytering Förord Rekrytering är en kompetens- och tidskrävande uppgift. Det är den största enskilda investering en chef

Läs mer

Rätt person på rätt plats - rekryteringsprocessen i ett storföretag -

Rätt person på rätt plats - rekryteringsprocessen i ett storföretag - Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program Rätt person på rätt plats - rekryteringsprocessen i ett storföretag - Arbetsvetenskap 61-90 Vårterminen 2008 Kariin Adolfsson

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

Ny chef i statsförvaltningen. Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen

Ny chef i statsförvaltningen. Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen Ny chef i statsförvaltningen Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen Förord På uppdrag av Statens Kvalitets- och Kompetensråd (KKR) har Institutet för Personal-

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer