- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun"

Transkript

1 Rekrytera rätt - Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Riktlinjer tagna av centrala ledningsgruppen reviderad hösten 2008

2 innehåll Rekrytering - en långsiktig investering... 1 Regler och prioriteringar... 2 Rekryteringens olika delprocesser... 3 Behovsinventering... 7 Förslag på kravprofil... 8 Val av media... 9 Tips och råd inför intervjun Förslag på intervjufrågor Utvärdering av intervjun Förslag till mall för Referenstagning Slutlig utvärdering av den sökande... 25

3 rekrytering - en långsiktig investering Rekrytering är det viktigaste verktyget för arbetsgivaren att hitta rätt person till rätt arbete. Det är en fantastisk möjlighet för arbetsgivaren att se över arbetsplatsens organisation och bemanning. Rekrytering ger en chans att komplettera och förnya arbetsgruppen en möjlighet att få in ny kompetens, nya erfarenheter och nya tankar. Varje rekrytering är en långsiktig investering till kommunen som helhet. Annonsen ska stimulera både kvinnor och män att söka. Vid urval och anställning skall intern rörlighet gynnas och rekrytering av underrepresenterat kön om möjligt tillgodoses. Vi ser mångfald som en tillgång, där alla känner sitt värde och allas talanger kommer till användning. Vi skall ta tillvara kraften i att människor är olika till ålder, kön, funktionshinder, kulturell bakgrund, värderingar och livsstil. Rekrytering sker i samverkan med de fackliga organisationerna. Vid frågor eller funderingar, kontakta din personalkonsult eller motsvarande. 1

4 regler och prioriteringar Rekryteringsprocessen styrs av såväl samverkansavtal som AB och LAS. Innan extern annonsering sker gäller nedanstående arbetsgång: Finns omplaceringsbehov p.g.a. personliga förhållanden? (LAS 7, 30) Undersök eventuell rekryteringsbegränsning hos centrala personalfunktionen. Finns omplaceringsbehov p.g.a. övertalighet? (LAS 7, 29) Undersök eventuell rekryteringsbegränsning hos centrala personalfunktionen. Finns anställd personal som önskar höjd sysselsättningsgrad? (AB 5 1b) Om inte arbetsgivaren bedömer att tjänsten ska annonseras externt ska undersökning göras om det finns tillsvidareanställd personal som anmält intresse för intern rörlighet. Undersök om det finns någon person som har LAS-företräde. När ovanstående punkter kontrollerats kan extern annonsering göras. Vid konkurrens i omplaceringsärenden ska kommunens rekryteringsrutiner gälla den som är mest kvalificerad och har störst förutsättningar att klara arbetsuppgifterna ska erbjudas arbetet. Samverkan med fackliga organisationer sker vid tillsättning av arbetsledande tjänster. Externt bemanningsbolag som kommunen har avtal med kan anlitas vid tillsättning av förvaltningschef eller mellanchef. 2

5 rekryteringens olika delprocesser Rekryteringsprocessen delas upp i tolv olika delar. Om du följer de olika delprocesserna kommer det att underlätta både urvalet av ansökningar och beslutet om anställning. Eftersom ingen rekrytering är den andra lik - tänk på att anpassa processerna efter varje enskild situation. Personalfunktionen ska delta redan i detta skede! 1) Behovsinventering Gör en behovsinventering utifrån verksamhetens aktuella och framtida behov. Vad för slags tjänst ska tillsättas och vilka ansvarsområden ska denna tjänst innehålla? Fundera även över vilka förändringsmöjligheter som finns i och med rekryteringen. (Se avsnitt Behovsinventering). 2) Kravprofil Vilka kompetenser, färdigheter och egenskaper eftersöks? Vilken ny kompetens behöver organisationen/arbetsgruppen? Utifrån detta kan du ta fram en kravprofil för den aktuella tjänsten, från grundläggande funktioner till personliga egenskaper. En tydlig kravprofil underlättar urvalet av ansökningshandlingar och vilka som ska kallas till intervju. (Se avsnitt Förslag på kravprofil). 3) Val av media och införande av annonstext Tänk på att utforma annonsen utifrån behovs- och kravprofilen. Annonsen ska väcka intresse och vara lättöverskådlig. Granska annonsen så att den inte riskerar att utestänga vissa grupper (diskrimineringslagsstiftningen). Annonsen ska minst läggas ut på Arbetsförmedlingens platsbank och på 3

6 kommunens webbplats. Genom att använda dessa kanaler får samtliga anställda tillgång till information om lediga tjänster (LAS 6 f informationsskyldighet för tidsbegränsat anställda). (Se avsnitt Val av media). 4) Svara på telefonförfrågningar och ta emot ansökningar Förbered kontaktpersonerna. De personer som står som kontakter i annonsen ska vara tillgängliga. De fackliga företrädarna ska namnges och nås via kommunens växel. Ansökningar tas emot och diarieförs (W3D3). De sökande får en bekräftelse att arbetsgivaren tagit emot ansökan och hur rekryteringsgången kommer att se ut. 5) Urval och analys Urvalet genomförs med hjälp av behovs- och kravprofilen. Välj ut de som ska kallas till intervju. Observera diskrimineringslagarna och ta hänsyn till mångfaldsaspekterna. 6) Planera intervjun Upprätta en realistisk tidsplan med goda marginaler. Se till att det finns tid för avstämning mellan intervjuerna. Bestäm vilka som ska närvara vid intervjun och dela upp ansvar mellan dem. En person bör ha huvudansvaret för intervjun och hålla den röda tråden. Det är viktigt att ha samma frågeställningar/frågeområden till alla som intervjuas. Intervjuerna ska hållas i en ostörd, trygg och samtalsvänlig miljö. (Se avsnitt Tips och råd inför intervjun samt Förslag på intervjufrågor). 4

7 7) Genomförande av intervjuerna Presentera organisationen, arbetsuppgifter, ansvar, utvecklingsmöjligheter, förväntningar etc. Dela eventuellt ut aktuellt informationsmaterial. Avslutningsvis bör den sökande få chans att ställa frågor och ge kompletterande information men också få information om vad som kommer att hända härnäst. Tänk på att intervjun ger möjlighet att skapa goodwill för kommunen. Den som intervjuas ska ses som en tillgång. 8) Utvärdera intervjuerna Efter varje intervju bör en kortfattad utvärdering ske. Dels hur ni uppfattade den sökande, dels rekryteringsgruppens insatser under intervjun. (Se avsnitt Utvärdering av intervjun). 9) Referenstagning Referenstagning är ett kraftfullt rekryteringsinstrument när det hanteras på rätt sätt. Diskutera med rekryteringsgruppen om tveksamheter eller otydligheter av de sökande. Utforma därefter de frågor som ska ställas. Tänk på att inte få för gamla referenser. Här är några allmänna råd: samma person ska helst ta hand om samtliga referenstagningar ta bara referenser från personer som den sökande har godkänt ta alltid referenser från fler än en referensperson begär fler referenspersoner av en sökande om behov finns 5

8 (Se avsnitt Förslag till mall för referenstagning). 10) Slutlig utvärdering Analysera och ta fram en lämplig kandidat. Utgå från den ursprungliga kravprofilen i analysen. Vid osäkerhet eller när flera kanditater är aktuella kan en andra intervju genomföras. Avstå från att anställa om de intervjuade inte uppfyller de krav ni ställer på personen! En ny rekryteringsomgång är alltid billigare än en felrekrytering. (Se avsnitt Slutlig utvärdering av den sökande). 11) Beslut om anställning Erbjud anställning. Diskutera lönesättning med personalfunktionen innan löneförhandlingen. Löneförhandling ska ske i dialog med den som ska anställas. Därefter bekräftar den anställde överenskommelsen genom underskrift på anställningsbeslutet. Allt ska vara klart innan personen tillträder. Delegationsordningen avgör vem som förhandlar och fastställer lön. 12) Avsluta rekryteringsprocessen Ring dem som varit på intervju och informera om beslutet. Tänk på goodwill den som inte fick jobbet kan vara aktuell nästa gång! Meddela skriftligt de som inte var aktuella för intervju att tjänsten är tillsatt. Behåll alla handlingar i minst två år. 6

9 behovsinventering En behovsinventering görs för att komma underfund med vilka behov som finns, vilken kompetens som är önskvärd. Behovsinventeringen kan även användas för att belysa hur man vill att organisationen ska se ut i framtiden. Här är förslag på några frågor att utgå från: Hur ser behovet ut idag? Hur ser behovet ut i framtiden? Hur ska tjänsten komplettera nuvarande arbetsgrupp? Hur ser det ut med kommande pensionsavgångar? Hur ser åldersfördelningen ut idag? Hur ser könsfördelningen ut idag? Hur ser mångfaldsaspekten ut idag och hur vill vi att den ska se ut? 7

10 förslag på kravprofil Exempel på vad som kan finnas med i kravprofilen: Kärnkompetens Beskrivning av relevant utbildning Data och IT-kunskaper Skriftlig och verbal förmåga Yrkeskompetens Beskrivning av vilka faktakunskaper som eftersöks Arbetslivserfarenhet Övrig yrkeskompetens som t.ex. konsultativt förhållningssätt, analytisk förmåga, förmåga att arbeta med klient/kund/patient, representativitet, inlärningsförmåga etc. Personlighet Beskrivning av önskade personlighetsdrag t.ex. motiverad, kreativ, samarbetsvillig, ansvarsfull, flexibel, kommunikativ etc. Här kan även frågan om mångfald bli aktuell En arbetsgrupp som består av människor med olika kön, ålder, bakgrund, personlighet och kompetens har större förutsättningar att förnya och förbättra verksamheten. 8

11 val av media Alla externa annonser för Enköpings kommun ska läggas ut på arbetsförmedlingens platsbank och på kommunens webbplats. Vill du använda dig av ytterligare annonsplatser finns det självklart möjlighet till detta. Beroende på vilken personalkategori som ska rekryteras finns det tre nivåer: Kommundirektör, förvaltningschef eller motsvarande - nivå 1 De senaste åren har vi annonserat i det så kallade Mälardalspaketet inkl DN. Här ingår, förutom DN, UNT, VLT, Eskilstuna-Kuriren och Nerikes Allehanda. I de flesta fall har vi även annonserat i Dagens Samhälle och EP. Mellanchef och kvalificerad handläggare - nivå 2 Vid rekrytering av denna personalkategori har delar av Mälardalspaketet använts. Här har även EP använts och ibland Dagens Samhälle eller fack-/branschtidning. En kategori som inte lämpar sig för annonsering i Dagen Samhälle är skolpersonal. Där är det lämpligare med fack-/branschtidning. Övrig personal som kan rekryteras lokalt eller i närområdet - nivå 3 Om du bedömmer att det finns en lämplig person lokalt räcker det att annonsera i EP. Vill du vidga området, använd delar av Mälardalspaketet. För utförligare information gällande utformning och layout av externa annonser, kontakta kommunens informationsavdelning. 9

12 tips och råd inför intervjun Presentera rekryteringsgruppen. Berätta hur rekryteringen och intervjun är upplagd. Berätta kortfattat om organisationen Enköpings kommun, förvaltningen, verksamheten/enheten och den aktuella tjänsten. Kandidaten intervjuas Börja med kontaktskapande frågor. Skapa en bra dialog, inget förhör. Var receptiv och uppmuntra den sökande att prata redan i ett tidigt skede. Ställ öppna frågor och följ upp svaren. Undvik ja- och nej-frågor. Be om förtydligande när något känns oklart. Ställ en fråga i taget. Undvik ledande frågor. Var uppmärksam på att inte svara i den sökandes ställe. Undvik egna värderingar. Se upp med dina fördomar. Försök att göra dig medveten om detta i förväg. Avbryt inte. Använd pausteknik. Var inte rädd för eventuell tystnad. Skygga inte för obehagliga frågor om de är befogade. 10

13 Ge ärliga svar. Undvik att föra löpande anteckningar under samtalet. Lyssna, lyssna, lyssna. Förespegla inte en anställning. Utvärdera samtalet så snart som möjligt. Gör ingen matchning innan alla samtalen är avklarade. Under intervjun bör den sökande ha fått information om: den aktuella tjänsten, krav och förväntningar arbetstider arbetsmiljö beredskap/jour arbetskläder semester personalsociala aktiviteter förmåner ersättning för resekostnader i samband med intervjun 11

14 förslag på intervjufrågor Frågor om civilstånd, sexuell läggning, religiös tillhörighet eller om den sökande har planer på att skaffa barn är aldrig relevanta, utan enligt lagen diskriminerande. Inledning 1. Vad vet du om Enköpings kommun? 2. Berätta lite allmänt om dig själv. 3. Hur vill du presentera dig själv? 4. Beskriv ditt nuvarande arbete/dina nuvarande arbetsuppgifter. 5. Hur kommer det sig att du söker denna tjänst? 6. Vilka faktorer/delar i arbetet stimulerar dig mest? 7. Vilka arbetsuppgifter skulle du vilja behålla från ditt nuvarande arbete? 12

15 8. Vilka arbetsuppgifter i ditt nuvarande arbete skulle du idag vilja bli av med? 9. Har du varit ansvarig för något projekt? Resultat? 10. Vad har du personligen lärt dig i dina tidigare anställningar? 11. Hur bedömer du dina fackkunskaper inom vårt verksamhetsområde? 12. Vilka erfarenheter har du från vårt verksamhetsområde? Egenskaper 13. Hur tror du att din chef/kollega/vän skulle beskriva dig? 14. Vilka egenskaper, tror du, att man måste ha för att bli bra på denna tjänst? 15. Nämn några positiva egenskaper hos dig själv. 16. Nämn något du kan utveckla hos dig själv. 13

16 17. Hur anser du att ett bra ledarskap ska vara? Värderingar/inställningar/attityder 18. Vilka situationer i ditt nuvarande arbete gör att du känner dig stressad? Varför? 19. Hur hanterar du dem? 20. Hur känner du dig inför nya arbetsuppgifter? 21. Hur reagerar du om du blir kritiserad? 22. Vad tycker du om att ha flera arbetsuppgifter samtidigt? 23. Vad får dig att fungera mindre bra? 24. När fungerar du som allra bäst? 25. Vad är du bra på? 14

17 26. Vad gör dig upprörd? 27. Vad gör dig glad? 28. Har du några idéer eller mål som du skulle vilja förverkliga? 29. Om du ser in i framtiden, hur tror du den ser ut för dig? 30. Hur föredrar du att arbeta? I grupp eller självständigt? 31. Vilken roll tar du i en grupp? 32. Vad innebär det för dig att arbeta ensam? Fördelar/nackdelar? 33. Vad är viktigt för dig när du arbetar i grupp? 34. Hur reagerar du på förändringar? 35. Vad gör du om du upptäcker att det förekommer något orätt/oärligt på din arbetsplats? 15

18 36. Ge exempel på hur du löser konflikter. 37. Vad är initiativförmåga för dig? 38. Anser du dig drivande? 39. Vilka händelser har varit viktiga för dig i livet? Arbetsmiljö/Hälsa 40. Hur är din hälsa? 41. Hur vill du att det ska vara på din arbetsplats för att du ska trivas? 42. Vilken typ av arbetsmiljö känner du att du klarar av mindre bra? 43. Vad gör du för att bibehålla din hälsa för att orka arbetslivet ut? 44. Vad behöver du för att bibehålla hälsan på arbetsplatsen? 16

19 45. Hur ser en arbetsplats med god arbetsmiljö ut för dig? Tillägg av frågor vid chef/arbetsledarrekrytering 46. Om du fick bestämma, hur skulle du lägga upp arbetet för denna tjänst? 47. Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos dina kollegor/medarbetare för ett bra samarbete? 48. Var har du din styrka? (Kravprofil!) Fackkunskap Strategisk förmåga Visionär och kommunikativ förmåga Självkännedom och förmåga att hantera relationer 49. Vilken sorts stöd och uppmuntran behöver du för att fungera bra (som ledare)? 50. Vilka erfarenheter från ditt nuvarande arbete tror du att du kommer att kunna ta med dig in i det här arbetet? 17

20 51. Hur definierar du en duktig medarbetare? 52. Tänk dig att två eller flera i personalgruppen inte kan samarbeta med dig eller att de av någon anledning inte gillar dig och att detta påverkar verksamheten vad gör du? 53. Hur vill du att din chef ska vara för att samarbetet mellan er ska kunna fungera optimalt? 54. Om en personal har upplevt något i arbete, exempelvis våld eller hot, hur agerar du då? 55. Hur agerar du vid misstanke om mobbing? 56. Hur agerar du vid konflikter i arbetsgruppen? Vid internrekrytering 57. Hur tror du att du reagerar/agerar om du inte skulle få tjänsten? 58. Hur ser du på din ändrade roll? (Gäller medarbetare som söker arbetsledande tjänst) 18

21 Privat 59. Vad gör du på din fritid? 60. Vad är viktigt för dig i livet? 61. Har du några personliga mål/visioner? 62. Om du får en dag för dig själv, vad gör du då? 63. Vad prioriterar du mest när du inte arbetar? 64. Hur ser du på att arbeta övertid? 65. Om du skulle få detta arbete, hur ser din familj på det? Avslutning 66. Vill du fortfarande ha det här jobbet? I så fall varför? 19

22 67. Vad är förklaringen till eventuella luckor i din meritförteckning? 68. Kan du kort sammanfatta varför vi skulle anställa just dig till den här tjänsten? 69. Vilka funderingar och frågor hade du innan du kom på intervjun? Har du fått svar på dessa? 70. Har du sökt andra arbeten den senaste tiden? 71. Vilken typ av arbeten? 72. Vilka förutsättningar i övrigt måste vara uppfyllda för att du ska ha möjlighet att klara jobbet? 20

23 73. Finns det något du vill berätta som vi inte har frågat? 74. När skulle du kunna börja en anställning hos oss? 75. Vad har du för löneanspråk? 76. Vilka referenspersoner har du? Har dessa vidtalas? 77. Varför har du valt dessa personer? 78. Resekostnader? 21

24 Utvärdering av intervjun Fundera över vad som kan förbättras till nästa intervju? Hur ställde vi i gruppen frågorna till den sökande? Glömde vi fråga om något som var viktigt? Hade vi uppfattat ansökan på ett riktigt sätt? Fick vi i rekryteringsgruppen ett bra samtal med en personlig kontakt? Höll rekryteringsgruppen den röda tråden? Tror vi att den sökande har fått ett positivt intryck av kommunen oavsett om han/hon får det lediga arbetet? Informerade vi den sökande om: Organisationen? Arbetsmiljön? Arbetsuppgifterna? Anställningsförhållandena? Har vi fått den information vi behöver för att gå vidare om: Utbildning? Erfarenhet? Familj? Intressen? Attityder? Värderingar? Ska vi ha en eller flera kompletterande intervjuer? 22

25 förslag till mall för referenstagning Sökande: Referent: Tidigare arbetsuppgifter samt utförande: Initiativförmåga/Drivande: Flexibilitet: Samarbetsförmåga: Självständighet: Stresstolerans: Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift: Planeringsförmåga/Hålla tidsplan/förmåga att avsluta: Dominans/Ledaregenskaper: 23

26 Konflikthantering: Humör: Hälsa/frånvaro: Social kompetens: Hur bedömer du XX teoretiska respektive praktiska kompetens? Hur bedömer du XX lämplighet till den sökta tjänsten? Har du något att tillägga som jag inte har frågat om? Skulle du anställa XX igen om du fick möjlighet? Tänk på att alltid ställa följdfrågor! 24

27 slutlig utvärdering av den sökande Hur ser den sökandes profil ut i förhållande till kravprofilen/annonsen? Vilka styrkor respektive svagheter finns i förhållande till kravprofilen? Hur agerade den sökande under intervjun? Vilket allmänt intryck har vi av samtalet? Vilket intryck fick vi av referenserna? Vad säger den samlade bilden? 25

28 Besöksadress: Kungsgatan 42 Postadress: Enköping Telefon: telefax:

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, 113 Inledning Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Mål Västerås kyrkliga samfällighet ska vara en attraktiv arbetsgivare både vad gäller att rekrytera ny personal och att behålla, utveckla och motivera

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun

Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun Fastställt av kommunstyrelsens personalutskott 2009-06-10

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER Riktlinjer för rekrytering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsen Marianne Vestin Leffler Version

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR HSB Skåne Beslutad: VL 2.06.9 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Syfte 3 3 Intern rörlighet 3 4 Grundläggande värderingar 3 5 Rekryteringsprocessen 4 A. Behovsanalys 4 B. Kravprofil

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17 2014-02-17 Rekrytering Policyuttalande Förvaltningarna ska ha en medveten och långsiktig rekryteringsplan som tryggar personalförsörjningen. Kommunen eftersträvar jämställdhet och mångfald bland sina anställda.

Läs mer

Kompetensutveckling. inkl regler för fritidsstudier. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21.

Kompetensutveckling. inkl regler för fritidsstudier. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Bodil Larsson, tfn 13 55 23 Riktlinjer för Kompetensutveckling inkl regler för fritidsstudier Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21. Syfte Vi ska

Läs mer

PROCESS REKRYTERING SOCIALFÖRVALTNINGEN

PROCESS REKRYTERING SOCIALFÖRVALTNINGEN PROCESS REKRYTERING SOCIALFÖRVALTNINGEN - EN VISUELL GEMENSAM GRUND FÖR VÅRT ARBETE - STEG 1 & 2 BEHOVSANALYS OCH KRAVPROFIL REKRYTERING BEKSED TILL ÖVRIGA SÖKANDE 1. Behovsanalys och kravprofil 2. Omplacering

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

1(9) Vår beteckning 2014-05-07 KS nr 2014.410. Rutiner REKRYTERING

1(9) Vår beteckning 2014-05-07 KS nr 2014.410. Rutiner REKRYTERING 1(9) 2014-05-07 KS nr 2014.410 Rutiner REKRYTERING 2(9) Strukturerad och kompetensbaserad rekrytering i Håbo kommun För att lyckas med en rekrytering ska rekryteringssättet vara strukturerat och kompetensbaserat.

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Referenstagning vid rekrytering

Referenstagning vid rekrytering Författare: HR- koncern 2013-11-25 Referenstagning vid rekrytering Referenstagning är en möjlighet för dig som rekryterar att ytterligare borra i de eventuella frågetecken som kvarstår gällande din slutkandidat.

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. SKTF

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 88 Den 2012-12-17 Kommunfullmäktige 2012-12-17 4 Kommunstyrelsen 2012-12-04 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-20 4 Kf 88 Ks

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold

Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold Vem som kommer på intervju Skillnad på privat och offentlig sektor

Läs mer

Anställningsintervjun

Anställningsintervjun Anställningsintervjun Rekryteringsgruppen förbereder intervjun genom att förbereda frågor, generella och individuella samt bestämma vem som är huvudansvarig för själva intervjun och vem som för anteckningar.

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. Kontakt: Roi Rekrytering, 0770-110 177 Utgivare: Roi Rekrytering

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. Kontakt: Roi Rekrytering, 0770-110 177 Utgivare: Roi Rekrytering Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: Roi Rekrytering, 0770-110 177 Utgivare: Roi Rekrytering Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL... 4 2. SÄTT UPP EN TIDSPLAN

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Rekryteringspolicy. Rekryteringspolicy 1(6)

Rekryteringspolicy. Rekryteringspolicy 1(6) Rekryteringspolicy Rekryteringspolicy 1(6) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Uppföljning... 4 Bilageförteckning:... 4 Rekryteringspolicy 2(6) Inledning Landstinget

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

POLICY. Lönepolicy. för. Hudiksvalls kommun

POLICY. Lönepolicy. för. Hudiksvalls kommun POLICY Lönepolicy för Hudiksvalls kommun Lönesättning Hudiksvalls kommun har individuell och differentierad lönesättning. Kommunens lönepolitik ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang för utveckling

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

CV, personligt brev och intervju

CV, personligt brev och intervju CV, personligt brev och intervju VÄLKOMNA! INTRODUKTION En jobbansökans två delar CV Personligt brev Anställningsintervjun ÖVNING CV och personligt brev Intervjuer och feedback ANSÖKAN BESTÅR AV CV OCH

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

Konsten att rekrytera rätt

Konsten att rekrytera rätt Författare: HR-koncern 2013-11-25 Reviderad: 2014-06-24 Konsten att rekrytera rätt För AcadeMedia är rekrytering av rätt personal en nyckelfaktor för fortsatt framgång. Rätt personer med rätt inställning

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Mall & Guide Inför Rekrytering

Mall & Guide Inför Rekrytering Mall & Guide Inför Rekrytering Inför anställning, vad behöver vi tänka på?? Hela rekryteringsprocessen blir smidigare och mer framgångsrik med ett ordentligt förarbete, som är både ansvarsfullt och svårt.

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2 Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 ANSTÄLLNING HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett anställningsärendes gång 2 Sida Befordran 7 Regler för tidsbegränsade anställningar 7 Företräde

Läs mer

Anställningsintervju

Anställningsintervju Anställningsintervju När du kommit så långt som till anställningsintervjun så har du kommit långt i rekryteringsprocessen. Det är det första tillfället där du och arbetsgivaren, alternativt rekryteringsföretaget,

Läs mer

Intervjumall. Datum. Intervjuarens namn samt befattning: Kandidat: Sökt tjänst: Företagspresentation

Intervjumall. Datum. Intervjuarens namn samt befattning: Kandidat: Sökt tjänst: Företagspresentation Intervjumall Datum Intervjuarens namn samt befattning: Kandidat: Sökt tjänst: Företagspresentation Presentera de som deltar vid intervjun Förklara avsikten med intervjun och tidsplan för rekrytering Företaget

Läs mer

Mångfaldspolicy och mångfaldsplan För Ljusdals kommuns förvaltningar

Mångfaldspolicy och mångfaldsplan För Ljusdals kommuns förvaltningar Antagen av kommunfullmäktige 2006-04-24 Mångfaldspolicy och mångfaldsplan För Ljusdals kommuns förvaltningar Människor från olika kulturer välkomnas att flytta till Ljusdals kommun. Öppenhet för andra

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 ST, 2015. Produktion: STs kommunikationsenhet. Tryck: Vitt Grafiska, juni 2015. Upplaga 2 000 ex. Beställ fler exemplar på www.st.org. Artikelnr

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet.

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet. GRÄSTORPS KOMMUN STYRDOKUMENT 10 2006-11-07 Sid 1 (5) LÖNEPOLICY Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2006-11-07, 188 Giltighet: 2006-11-07 och tills vidare Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald REKRYTERA MERA Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald Etnisk mångfald inom arbetslivet Etnisk mångfald utgörs av människor med olika etnicitet. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. HANDLINGSPLAN...

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering Författningssamling Antagen av utskott I: 2010-02-16, 13 Reviderad: 2014-12-09 179 Riktlinjer för rekrytering Nässjö kommun är en stor arbetsgivare. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är ett mycket

Läs mer

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal ANTECKNINGAR Goda råd inför lönesättningssamtal F Ö R S VA R S F Ö R B U N DET 1 N Å G R A T I P S Vad innebär ett lönesättningssamtal? Att förhandla om sin egen lön är en spännande utmaning. Första gången

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

Medarbetarsamtal MALL TILL SAMTALEN INKLUSIVE CHECKLISTA SAMT INDIVIDUELL PLANERING

Medarbetarsamtal MALL TILL SAMTALEN INKLUSIVE CHECKLISTA SAMT INDIVIDUELL PLANERING Medarbetarsamtal MALL TILL SAMTALEN INKLUSIVE CHECKLISTA SAMT INDIVIDUELL PLANERING 2016 Effektiva medarbetarsamtal Medarbetarsamtal är ett viktigt instrument för organisationen och medarbetare att utvecklas

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun L ö n e p o l i c y Timrå Kommun LÖNEPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunstyrelsen xxxxx 1. Bakgrund och utgångspunkter Kommunens lönepolitik utgår från lagar, centrala avtal och de grundläggande

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer