Riktlinjer för rekrytering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för rekrytering"

Transkript

1 Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER Riktlinjer för rekrytering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsen Marianne Vestin Leffler Version 1 Dokumenttyp Riktlinjer Senast reviderad Diarienummer KS Giltig t o m Dokumentinformation Beskriver processen vid rekryteringar Dokumentet gäller för Annan information Alla nämnder och förvaltningar inom Härnösands kommun Kommunstyrelsen har rätt att vid behov göra revideringar under löptiden

2 2(8) Innehåll 1.1 Inledning Ansvar Personalkontoret Rekryteringsgrupp Etiskt förhållningssätt Rekryteringsprocessen Steg Steg Steg Information till de sökande som inte erhöll tjänsten Bemanningsföretag Rekryteringsgrupp Ansökningshandlingar till bemanningsföretag Kostnader... 8

3 3(8) Riktlinjer vid rekrytering i Härnösands kommun Revidering av riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen , Inledning Att rekrytera medarbetare är en viktig och betydelsefull investering för verksamheten och framtiden. Förutsättningen för att få det bästa resultatet, rätt person på rätt plats underlättas genom en väl planerad och genomförd rekryteringsprocess. Följande riktlinjer syftar till att vara ett stöd vid rekryteringsprocessen och utgöra ett enhetligt tillvägagångssätt med arbetet vid rekrytering. Riktlinjerna beskriver rekryteringsprocessen i kronologisk ordning. 1.2 Ansvar Ansvarig chef har ansvar för rekryteringsprocessen och beslut i samband med denna (se fastställd delegationsordning). 1.3 Personalkontoret Personalkontoret ska alltid underrättas innan en rekryteringsprocess inleds för prövning om övertalighet föreligger och om ev. omplacering av befintliga medarbetare skall ske. Personalkontoret kan även ge olika former stöd i processen. 1.4 Rekryteringsgrupp Vid tillsättning av chefsfunktioner/ nyckelfunktioner ska rekryteringsprocessen följa angivna riktlinjer. Vid övriga rekryteringar tillämpas en förenklad process vad avser momentet intervju, individuell intervju och slutintervju sammanförs till ett samlat intervjutillfälle. Inledningsvis bildas en rekryteringsgrupp. De som ingår i gruppen ska följa processen hela vägen. I rekryteringsgruppen kan även en resursperson från personalkontoret ingå. Rekryteringsgruppen bestående av arbetsgivaren och maximalt två representanter för arbetstagarorganisationerna arbetar gemensamt fram en kravprofil. Gruppen deltar i sin helhet i urvalet av ansökningar. Arbetsgivaren intervjuar ett lämpligt antal kandidater. När arbetsgivaren valt ut 1-2 kandidater för slutintervju bjuds de fackliga representanterna in att medverka. Vid rekrytering av nedanstående funktioner ska rekryteringsgruppen ha följande utseende: Kommundirektör: Personalchef (ordförande i rekryteringsgruppen), personalutskottet, ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och två av samverkansrådet utsedda representanter. Beslut om anställning fattas av kommunstyrelsen. Förvaltningschef: Kommundirektör (ordförande i rekryteringsgruppen), personalchef, ordförande och 2:e vice ordförande i berörd nämnd och två av

4 4(8) samverkansrådet utsedda representanter. Beslut om anställning fattas av kommundirektör. Ekonomichef, Personalchef, Näringslivschef, Kansli- och Utvecklingschef: Kommundirektör (ordförande i rekryteringsgruppen) personalutskottet och två av samverkansrådet utsedda representanter. Beslut om anställning fattas av kommundirektör. Enhetschef eller motsvarande: Förvaltningschef (ordförande i rekryteringsgruppen) och två av samverkanskommittén utsedda representanter. Beslut om anställning fattas av förvaltningschef. Övrig personal: Närmaste chef (ordförande i rekryteringsgruppen) och två av berörd samverkanskommitté/samverkansgrupp utsedda representanter. Beslut om anställning fattas av närmaste chef. 1.5 Etiskt förhållningssätt I samband med att en rekryteringsprocess inleds ska frågan om etiskt förhållningssätt aktualiseras i rekryteringsgruppen. Rekryteringsgruppen ska uppfylla högt ställda krav på ett etiskt förhållningssätt. Av hänsyn till de sökande ska den information som framkommer såväl i arbetet med urval, intervjuer och referenstagning som i rekryteringsgruppens interna samtal behandlas respektfullt och konfidentiellt samt i enlighet med gällande lagstiftning(diskrimineringslagen). 1.6 Rekryteringsprocessen Steg 1 Arbetsplan och tidplan Ordförande initierar till ett första möte med rekryteringsgruppen. Arbetsplan och tidsplan upprättas och fastställs. Behovsanalys Rekryteringsprocessen börjar med att en behovsanalys genomförs. Behovsanalysen ska ge svar på frågan om vilken funktion verksamheten behöver. Behovet av rekrytering kan aktualiseras av olika orsaker som tex att medarbetare slutar, ökad arbetsmängd eller organisatoriska förändringar. Efter fattat beslut När beslutet är fattat att en tjänst ska tillsättas ska följande analyseras: Finns möjlighet att frigöra resurser inom befintlig verksamhet genom att tex. ändra metoder, teknik, kompetensutveckling av befintlig personal? Ur arbetsrättslig synvinkel ska följande undersökas: Finns omplaceringsbehov p.g.a. övertalighet? Finns omplaceringsbehov för medarbetare med företrädesrätt p.g.a. rehabilitering? Finns medarbetare som anmält intresse för högre tjänstgöringsgrad?

5 5(8) Steg 2 Kravprofil I kravprofilen ska de arbetsuppgifter som ingår i uppdraget klargöras samt vilken utbildning, erfarenhet och personliga kvalifikationer/egenskaper som erfordras. Kravprofilen är styrande för rekryteringsarbetet inklusive annonsformulering och intervju. Se mall Kravprofil bilaga 2 Annons Annonsen formuleras utifrån de krav som framkommer av kravprofilen. Luddiga formuleraringar som bör, önskvärt etc. ska undvikas. Vidare ska varje annons granskas utifrån diskrimineringshänseende. Diariet kontaktas för erhållande av diarienummer. Den ifyllda annonsbeställningen skickas till: Annonseringen bör ske i minst två veckor. Samtliga tjänster annonseras på FirstClass, kommunens hemsida och arbetsförmedlingen. Även andra medier kan vara aktuella t.ex. facktidningar, rikspress. Rutiner vid annonsering. se bilaga 3 Bekräftelsebrev När ansökan inkommer digitalt sker en bekräftelse med automatik. Som komplement kan även ett bekräftelsebrev skickas där det bl.a. framgår när intervjuerna planeras att genomföras. Bekräftelsebrevet skickas från den förvaltning som avser att anställa Steg 3 Gallring av ansökningar Rekryteringsgruppen skall gå igenom varje inkommen ansökan och matcha dessa mot de krav som ställts i kravprofil och annons. Därefter utses ett lämpligt antal sökanden som kallas till intervju. Ordföranden i rekryteringsgruppen beslutar i vilken form intervjuerna (individuella intervjuer eller urvalsseminarium) ska genomföras. Individuell intervju Intervjun skall vara noggrant förberedd och väl planerad med strukturerade frågor. Intervjun avrundas med att den sökande får information om hur den fortsatta planeringen ser ut, när besked kan lämnas, ev. fördjupningsintervju, ersättningar för utlägg etc. Slutintervju När arbetsgivaren beslutat om 1-2 kandidater som kan vara aktuella för tjänsten bjuds arbetstagarorganisationerna in för att delta i den slutliga intervjun. Mall intervjusituation se bil 4 Mall intervjufrågor se bil 5

6 6(8) Urvalsseminarium Vid ett urvalsseminarium träffar rekryteringsgruppen ett lämpligt antal sökanden vid ett och samma tillfälle under en hel dag. Under seminariet genomförs både individuella och gruppvisa övningar. Fördelen med urvalsseminarium är att rekryteringsgruppen ser kandidaterna agera såväl individuellt som i grupp och att det ges en gemensam information av kommunen, arbetsplasten och arbetets innehåll. Seminariet avslutas med en kort individuell intervju, ca minuter. Även lunchen ska ses som en del av intervjusituationen då det ges tillfälle att umgås under mer informella former. Referenser Efter att rekryteringsgruppen enats om ett antal kandidater skall referenser tas av 3-5 vidtalade personer, varav om möjligt minst två i chefsställning. Referenstagningen ger ytterligare information om den sökande och kan räta ut ev. frågetecken. För ett få en jämförbar uppfattning om kandidaterna ska samma frågor som är kopplade till kravprofilen ställas till referenterna. Utöver de referenter som den sökande uppgivit kan arbetsgivaren även söka information hos andra arbetsgivare. Referenserna ska tillsammans med den samlade bedömningen hanteras som arbetsmaterial. Mall referensfrågor se bil 6 Slutligt val Innan det slutliga beslutet om vem som ska erhålla tjänsten kan en ev. fördjupningsintervju genomföras med en eller flera kandidater för ytterligare klargöranden. Vid beslut om anställning ska rekryteringsgruppen utgå från de kriterier som fastlagts i kravprofilen och väga samman dem med intervjuer, ev. tester och referenser. Den kandidat som bäst svarar mot uppställda krav erhåller tjänsten. Om det visar sig att ingen av de intervjuade personerna uppfyller de fastställda kraven kan arbetsgivaren avsluta processen och fatta beslut om att inleda en ny rekryteringsprocess. Avslut av rekryteringsprocessen Rekryteringsgruppen ska i samverkansanda sträva efter att vara överens om vem av de sökande som ska anställas. Beslutet fattas alltid ensidigt av arbetsgivaren, oavsett om rekryteringsgruppen är eniga eller inte. Protokoll Efter avslutad rekrytering ska protokoll skrivas och diarieföras. Kostnader Anställande förvaltning ansvarar för samtliga kostnader i samband med rekryteringsprocessen som tex annonsering, lokaler, ev mat, rese- och logikostnader. Förvaltningschefer För förvaltningschefer eller för anställning av arbetstagare med motsvarande funktion gäller särskilda riktlinjer: Riktlinjer för förordnande av förvaltningschefer eller motsvarande funktion och Ledning och styrning.

7 7(8) Provanställning I vissa fall kan det vara aktuellt med att provanställa en medarbetare i 6 månader. Ingen förhandlingsskyldighet råder. Arbetsgivaen ska underrätta berörd facklig organisation inom en månad efter det att ett avtal om provanställning ingåtts. Före slutgiltigt beslut Innan anställningsavtal ingås för vissa befattningar f. fa. befattningar med ekonomiskt ansvar ska arbetsgivaren begära kreditupplysning och utdrag ur belastningsregister. För vissa befattningar finns lagstyrda krav om utdrag ur belastningsregister. Likaså ska den tilltänkta personen överlämna betyg, intyg etc. innan beslutet fattas. Före anställningsbeslut har den person som erbjudits tjänsten rätt att förhandla om anställningsvillkor. Information Den som har fattat beslut om anställningen informerar om vem som har erhållit tjänsten och tillträdesdag samt utser någon att hålla i introduktionen. 1.7 Information till de sökande som inte erhöll tjänsten Ordförande i rekryteringsgruppen tillser att de sökande som har deltagit i intervju eller urvalsseminarium meddelas personligen innan beslutet offentliggörs. Anställande förvaltning meddelar skriftligt de som inte kallats till intervju samt diariet att rekryteringen är avslutad och vem som erhöll tjänsten. Handlingar, betyg etc. skickas till personalkontoret för arkivering. 1.8 Bemanningsföretag Vid specifika tillsättningar kan ett bemanningsföretag anlitas med uppdrag att genomföra hela eller delar av rekryteringsprocessen. Bemanningsföretag ska endast användas när verkligt behov föreligger. För närvarande har Härnösands kommun avtal med Proffice Rekryteringsgrupp En rekryteringsgrupp utses som är bemanningsföretaget behjälpligt vid upprättandet av behovs- och kravprofil. Ordförande utser en kontaktperson som servar företaget med information. Rekryteringsgruppen genomför intervjuer med de kandidater som bemanningsföretaget utser. Gruppen tar referenser efter att företaget överlämnat ansökningshandlingarna till kommunen Ansökningshandlingar till bemanningsföretag Normalt är handlingar/ansökningar som inkommer till ett bemanningsföretag att betrakta som en direkt till kommun inkommen handling. Detta innebär att handlingen ska diarieföras och kan lämnas ut vid begäran. Om avtalet mellan kommunen och företaget innebär att kommunen inte ska få ta del av inkomna ansökningshandlingar utan endast en av konsulten upprättad företeckning på sökanden (namn) är det inte att betrakta som

8 8(8) inkommen handling, dvs ansökningshandlingarna har inte inkommit till kommunen. När företaget i slutskedet har överlämnat ansökningshandlingarna till arbetsgivaren är handlingarna att betrakta som inkomna handlingar och ska diarieföras Kostnader Samtliga kostnader inklusive annonsering som är förenade med bemanningsföretaget belastar den förvaltning som köper tjänsten.

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17 2014-02-17 Rekrytering Policyuttalande Förvaltningarna ska ha en medveten och långsiktig rekryteringsplan som tryggar personalförsörjningen. Kommunen eftersträvar jämställdhet och mångfald bland sina anställda.

Läs mer

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15 Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN 2015-01-01 2 (16) FÖRORD Luleå kommun rekryterar flera hundra nya medarbetare årligen. Strategisk kompetensförsörjning

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering Författningssamling Antagen av utskott I: 2010-02-16, 13 Reviderad: 2014-12-09 179 Riktlinjer för rekrytering Nässjö kommun är en stor arbetsgivare. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är ett mycket

Läs mer

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter Rekryteringsprocessen Tredje upplagan Gävle kommunkoncern Säkerställer Gävles 90 000 invånare bor vid havet, på 80 minuters tågresa från Stockholm. Här finns en livlig högskola med 10 000 studenter och

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

PROTOKOLL. Ärende Parter

PROTOKOLL. Ärende Parter PROTOKOLL Ärende Parter Utvecklingsavtal SAMHALL Samhallförbundet Grafiska Fackförbundet Industrifacket Svenska Metallindustriarbetareförbundet Svenska Träindustriarbetareförbundet Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM. för SUNNE KOMMUN

KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM. för SUNNE KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2003-02-24, 51 KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM för SUNNE KOMMUN Bilagor: 1. Konkurrensplan 2. Avtalsredovisning 3. Förkalkyl 4. MBL och upphandling 5. Mall för upprättande av förfrågningsunderlag

Läs mer

Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva

Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva 2012-12-18 19 100:60225 Sida 1 (21) Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva Innehåll: 1. Grunder och begrepp... 2 2. Personalförsörjningssystem... 3

Läs mer

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans Vadstena kommun Räkenskapsår 2013 Datum 20 juni 2013 Till Kommunrevisionen i Vadstena

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Foto: Tue Fiig/Scanpix rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Text: Malin Lindelöw, Eva Löfgren, Kristina Persdotter,

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer