Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats"

Transkript

1 Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara ett stöd i rekryteringsarbetet och gäller både extern och intern rekrytering. Orsa kommun ska ha attraktiva arbetsplatser som medarbetarna kan känna stolthet över. Vi ska anställa rätt person på rätt plats och våra chefer ska ha god kompetens för att kunna utföra ett bra rekryteringsarbete. Rekrytering är en stor investering och arbetet ska därför planeras och genomföras professionellt och med hög kvalitet. Rekryteringsprocessen är samtidigt ett sätt att marknadsföra Orsa Kommun som en bra organisation och arbetsplats. En rekryteringsprocess är som en kedja och det är viktigt att samtliga länkar finns med för att slutresultatet ska bli lyckat. Vi ska behandla alla lika och ingen ska diskrimineras vid anställning av ny personal. Vi ska kompetensutveckla och uppmuntra intern rörlighet bland redan anställda medarbetare. Skapad: januari 2009 Senast reviderad: 10 januari 2011 Senaste översyn: 10 januari 2011 Senast reviderad 13 april 2013

2 Ansvarsfördelning Chefens roll Chefen 1 har ansvar för alla steg i rekryteringen. Kostnader för rekryteringen belastar respektive verksamhet. Bilda en rekryteringsgrupp i inledningen om flera parter ska vara med, så det är samma personer under hela processen som deltar. Personalkontorets roll Personalkontoret fungerar som ett stöd till chefen i rekryteringsprocessen och samrådspart. Personalkontoret kan vid behov delta under rekryteringsprocessens gång. Arbetstagarorganisationens roll Berörd arbetstagarorganisation ska informeras om tillsättning av tillsvidaretjänster samt längre visstidsanställningar. Vid chefsrekrytering ska berörd arbetstagarorganisation erbjudas att delta i rekryteringsprocessen. Bemanningsföretag I vissa fall kan det vara ett alternativ att hyra in personal. Orsa Kommun har upphandlat tjänster med några bemanningsföretag. För mer information om bemanningsföretagen och upphandlingen, kontakta personalkontoret. Rekryteringsföretag Kommunen har upphandlat rekryteringsföretag som kan användas för rekrytering av chefer och specialister. 1 Delegationsordningen anger vem som ansvarar för rekryteringen. 2

3 Rekryteringsprocessen 1. Behöver vi verkligen rekrytera? ( Läs mer på sidan 3) 2. Omplacering och företrädesrätt (Läs mer på sidan 3) 3. Annonsering (Läs mer på sidan 3) 4. Inkomna ansökningar (Läs mer på sidan 4) 5. Urval (Läs mer på sidan 4) 7. Referenstagning 6. Intervju (Läs mer på sidan 4) 8. Slutligt urval 9. Anställningsavtal och lönesättning 10. Besked till övriga sökande 11. Arkivering 12. Utvärdering (Läs mer på sidan 6) 13.Introduktion (Läs mer på sidan 6) 3

4 1. Behöver vi verkligen rekrytera? Behovsanalys Hur ser omvärlden ut idag? Vilka förändringar kommer att ske i verksamheten framöver? Vad har vi behov av nu och i framtiden? Är det samma egenskaper/kompetenser vi söker som vi hade på befattningen? Vilka krav kommer att ställas av brukare, uppdragsgivare m.fl. på förvaltningen/kommunen framöver? Hur ser verksamhetsmålen ut? Vad behövs för kompetens för att nå målen? Kan vi omfördela arbetsuppgifter? Fundera noga igenom vilket behov, genom en behovsanalys, ni har i verksamheten innan beslut om rekrytering sker. Se över vilka ekonomiska förutsättningar som finns. En nyrekrytering är en investering i framtiden och en väl genomtänkt behovsanalys säkerställer att varje rekrytering ligger i linje med verksamhetens långsiktiga behov av kompetens. I Orsa kommun råder anställningsstopp på tillsvidaretjänster. Blankett för att söka avsteg från anställningsstopp finns på intranätet. Det är förvaltningschef som ansöker om avsteg och personalkontoret som beviljar eller avslår ansökan. Kravprofil En kravprofil är den mest grundläggande fasen i rekryteringsarbetet och ska alltid göras. Vad krävs för att utföra just det här arbetet? Kraven ska vara realistiska att ställa på en ny medarbetare. För varje rekrytering görs en ny kravprofil. Skilj på ska krav och bör krav! Två olika mallar för att ta fram krav som ställs på befattningen finns som bilaga i dessa riktlinjer. Planering av rekryteringsprocess Gör en realistisk tidsplan för rekryteringsprocessen och bestäm vilka som ska delta i rekryteringsprocessen. Det är ofta lämpligt att boka in tider i planeringsfasen för att inte senare tappa fart på grund av svårigheter att hitta gemensamma tider för intervjuer och dylikt. 2. Omplacering och företrädesrätt När ett behov av rekrytering uppstår ska personalkontoret kontaktas för att säkerställa att vi följer lagar och avtal. Det kan vara anställda i behov av omplacering och anställda med företrädesrätt (önskan om höjd sysselsättningsgrad samt företräde till återanställning). Skicka kravspecifikationen ni tagit fram för befattningen, till personalkontoret. Invänta sedan klartecken därifrån. Läs mer om detta i Tydliggörande kring omplacering och företrädesrätt till återanställning i samband med rekrytering som du hittar på intranätet. 3. Annonsering Använd kravanalysen som underlag för annonseringen. Annonsen ska väcka intresse för befattningen och i annonsen ska följande alltid finnas med; Kort beskrivning av Orsa Kommun och verksamheten. Tydlig rubrik om vilken tjänst vi utannonserar, Hör med lönekontoret vilka titlar vi ska använda oss av. Arbetstid/varaktighet. Tjänstgöringsgrad. Anställningsform. Arbetsuppgifter och eventuella specifika krav. Exempel på något positivt (t ex utvecklingsmöjligheter, förmåner) 4

5 Utbildning/erfarenheter som personen ska ha eller bör ha. Personliga egenskaper. Kontaktperson samt facklig företrädare. Dessa ska vara tillgängliga under ansökningstiden. Sista ansökningsdag, adress, ev. löneanspråk. Bör vara minst 14 dagars ansökningstid. För annonser som ska publiceras i tidningar eller tryckta medier kan det vara svårt att få till en annons med all den information som punktas ovan. Ett alternativ då är att i annonsen hänvisa till Orsa kommuns hemsida där man kan läsa mer om tjänsten. Ett annat vanligt alternativ är att i tidningar publicera korta blänkare där i stort sett endast yrkestiteln rubriceras och man sedan hänvisar till hemsidan för fulltextannons. Kom bara då ihåg att lägga ut annonstext med all information på hemsidan under lediga jobb. Innan annonsering är det viktigt att tänka igenom vem man vill nå med annonsen samt var man tror att intresserade för tjänsten finns (orten, regionen, landet) och utifrån det välja lämplig publicering. Ska annonsen publiceras i någon tidning är det också viktigt att fundera över vilken tidning man tror passar bäst, där det är troligast att det finns personer med de kvalifikationer vi söker. Innehållet i annonsen ska attrahera rätt personer. Tänk på att vara tydlig med vad du söker, vilka krav du har. Glöm inte att skicka annonsen till Informationsansvarige som lägger ut den på intranätet och hemsidan. Orsa kommun är positivt inställd till intern rörlighet. Därför gäller följande rutin för annonsering: I annonsen ska anges att urvalet kommer att ske i konkurrens med interna sökanden. Annonsen skall publiceras på intranet samtidigt som den går ut externt. Den ska också skickas till alla chefer som info. Borttaget: 4. Inkomna ansökningshandlingar och återkoppling till sökande Inkomna ansökningshandlingar ska diarieföras och varje sökande ska få en bekräftelse på att ansökan mottagits. Detta kan ske via brev, mail eller telefonsamtal. En ansökan är en offentlig handling och så även alla uppgifter som tillför handlingen något. Det är lämpligt att i bekräftelse brevet informera om tidplan för rekryteringen. Drar rekryteringen ut på tiden ska de sökande informeras om detta. Vad gäller offentlighet och sekretess i rekryteringsärenden, se bilaga till dessa riktlinjer. 5. Urval Urval är den del av rekryteringsprocessen då man väljer ut vilka sökande som är mest aktuella för tjänsten och med slutmål att ha en person som man vill erbjuda jobbet. Urval kan ske på många sätt, till exempel skriftlig ansökan (CV, meritförteckning), intervjuer, tester av olika slag, arbetsprov, assesment center, referenstagning. I Orsa kommun begär vi alltid in skriftlig ansökan, vi genomför anställningsintervjuer och tar referenser. Dessa urvalsmetoder är obligatoriska. Vi stämmer också av meritförteckning/cv med betygskopior. Urvalet görs utifrån kravprofilen. 5

6 Sortera ansökningarna i tre kategorier: - De som inte alls stämmer med kravprofil (rätt utbildning och erfarenhet) - De som delvis stämmer med kravprofilen - De som stämmer helt med kravprofilen Tänk på likabehandlingen, att inte diskriminera någon. Om det finns interna sökanden med tillräckliga kvalifikationer (skall kraven uppfyllda) skall dessa kallas till intervju. 6. Intervju Fundera noga igenom i förväg vad ni vill veta. Utgå från kravanalysen vid konstruktionen av frågor för att minska risken för felrekryteringar. Tänk även igenom vilka som ska medverka under intervjun. I möjligaste mån ska samma personer medverka vid samtliga intervjuer för att kunna göra en rättvis bedömning och samma frågor ska ställas till alla. Är det många personer bör man dela upp dessa på två intervjuomgångar. Glöm inte att dokumentera under intervjun. Ring upp personen du ska kalla till intervju och boka tid. Informera personen om hur lång tid intervjun kommer att ta, vilka som kommer att närvara under intervjun, tid och plats. Direkt efter intervjun bör deltagarna i rekryteringsgruppen stanna kvar och diskutera intryck och analysera det som kommit fram. Förslag på intervjufrågor finns som bilaga i dessa riktlinjer. Betyg Meritförteckning/CV Begär alltid styrkta betygs- och intygskopior vid intervjun på det den sökande uppger att han/hon har utbildning och erfarenhet av. Vi måste säkerställa kompetensen bland vår personal. Utdrag ur belastningsregistret ska i enlighet med Skollagen lämnas av den sökande vid befattningar inom förskola, skola och särskola samt för personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder (ny lag ). I Orsa kommun har vi som rutin att även begära utdrag ur belastningsregistret vid yrken där det finns medborgare/brukare som står i direkt beroendeställning till tjänsteutövaren och/eller där yrkesutövaren arbetar i annans hem. Det kan också vara aktuellt att kandidaten uppvisar utdrag för enskild person enligt 9 1 st lagen om belastningsregister på tjänster där kommunens anseende kan allvarligt skadas om ett kriminellt förflutet framkommer. Detta är normalt sett chefpositioner. Utdraget får vara högst ett år gammalt. Finns poster i belastningsregistret är det viktigt att göra en bedömning i varje enskilt fall och om bedömningen leder till att personen inte erbjuds anställning vid förfrågan kunna motivera hur vi resonerat. Detta förfarande skall inte vara regelmässigt utan vid vissa befattningar och då tjäna som del i kvalitetssäkringen. OBSERVERA De som tillfrågas om att visa upp sitt registerutdrag, och inte omfattas av annan lagstiftning att lämna ett registerutdrag t ex skolpersonal, skall behålla utdraget efter uppvisandet. Detta får inte förvaras i personakt motsvarande. 7. Referenstagning Syftet med referenstagning är att bekräfta eller dementera intrycken från intervjun. Referenstagning ska alltid ske, på aktuella personer efter intervjuerna, även vid internrekrytering. Mycket viktigt att ni ringer referenserna, minst två stycken, för att minimera 6

7 risken för felrekrytering. Tänk på att även kritiskt granska referensen. Det är lämpligt att ha en kommunikation med den sökande om vilka personer som kommer att kontaktas för referenstagning. Förslag på frågor till referenspersonen finns som bilaga i dessa riktlinjer. Lägg till egna frågor utifrån kravanalysen ni gjort och de frågetecken som uppstått vid intervju. Vill arbetsgivaren ta referenser från personer som den sökande inte har angett, ska sökande tillfrågas om sitt samtycke. 8. Slutligt urval När steg 1-6 är genomförda samlas rekryteringsgruppen och går igenom de intervjuade personernas meriter och egna anteckningar. Gör en sammanvägning av all fakta för att få fram den mest lämpade kandidaten för befattningen. Ta hjälp av kravanalysen för att spegla de sökande mot de krav som satts upp. Rangordna personerna med den som är mest lämpad för tjänsten som nummer ett. Övriga intervjuade personer som inte fått tjänsten rings upp och får ett muntligt besked om detta. 9. Anställningsavtal och lönesättning Personen ni har som nummer ett kontaktas och erbjuds tjänsten. Beslut om lönesättning och anställning sker enligt gällande delegationsordning. Lönen ska alltid diskuteras med personen först, innan anställningsbeviset skrivs på. Innan lönesättning ska den tilltänkta lönen diskuteras i samråd med löneansvarige eller personalchef. Tänk på att även muntliga löften gäller så lova inget förrän du vet vad du kan lova. När ni är överens om lönesättningen kan ni gå vidare och skriva anställningsavtal Anställningsbevis finns att hämta på intranätet. När du som chef fyllt i det ska det skickas till löneansvarig som en kvalitetssäkring. När ni får tillbaka det från löneansvarig får anställningsbeviset skrivas på. Originalet ska arbetstagaren ha och en kopia skickas till lönekontoret för registrering. 10. Besked till övriga sökande Glöm inte att skriftligen underrätta övriga sökande om att tjänsten tillsats av annan sökande. Ett professionellt avslut till alla sökande ger kommunen ett gott rykte som arbetsgivare. Ringer en sökande och frågar varför den inte fick arbetet ska vi kunna svara professionellt på frågan. 11. Arkivering Arkiveringsrutinerna i Orsa Kommun ser ut som följande; ansökningshandlingar får återlämnas till sökande, som inte fått sökt tjänst, tidigast en månad efter beslut om tillsättande av tjänst. vid ett återlämnande av handlingar skall meritsammanställningen behållas 7

8 och gallras efter 2 år meddelandet till sökande som ej erhållit sökt tjänst skall innehålla besked om möjligheten att på begäran få ansökningshandlingarna återlämnade med gällande tidsfrist ej återlämnade ansökningshandlingar förvaras av anställande myndighet och gallras efter 2 år Observera att ansökningshandlingarna för den person som fått tjänsten ska bevaras i personakten som finns på lönekontoret. Även betyg och intyg skickas dit samt kopia på anställningsbeviset. 12. Utvärdering Följ upp hur rekryteringsarbetet har gått och utvärdera det. Vad gick bra? Vad kan vi göra bättre, ändra på till nästa gång? Detta gör du för din egen skull och behöver inte redovisas för någon. 13. Introduktion till nyanställda En nyanställning är en stor investering och vi ska ta hand om den nyanställda på ett bra och genomtänkt sätt genom att ha en planerad introduktion i förväg. Se riktlinjer för introduktion av nyanställda på intranätet. 8

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Foto: Tue Fiig/Scanpix rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Text: Malin Lindelöw, Eva Löfgren, Kristina Persdotter,

Läs mer

Ta Trappan Elva steg till jämställd rekrytering

Ta Trappan Elva steg till jämställd rekrytering Ta Trappan Elva steg till jämställd rekrytering Trappan ingår i projekt Glashuset. Projektet ska uppmuntra arbetsgivare att bryta ner könsbarriärerna i arbetslivet glastaket som hindrar kvinnor från att

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Din lön 0 2 15 Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

30-minutersmetoden. Så organiserar du frivilliga i en kris- eller katastrofsituation

30-minutersmetoden. Så organiserar du frivilliga i en kris- eller katastrofsituation 30-minutersmetoden Så organiserar du frivilliga i en kris- eller katastrofsituation Innehåll Förord 3 Så använder du metoden. 4 Avsnitt 1: Ingen förvarning Komma igång. 5 Utvärdera behov.. 6 Sålla och

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer