Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats"

Transkript

1 Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara ett stöd i rekryteringsarbetet och gäller både extern och intern rekrytering. Orsa kommun ska ha attraktiva arbetsplatser som medarbetarna kan känna stolthet över. Vi ska anställa rätt person på rätt plats och våra chefer ska ha god kompetens för att kunna utföra ett bra rekryteringsarbete. Rekrytering är en stor investering och arbetet ska därför planeras och genomföras professionellt och med hög kvalitet. Rekryteringsprocessen är samtidigt ett sätt att marknadsföra Orsa Kommun som en bra organisation och arbetsplats. En rekryteringsprocess är som en kedja och det är viktigt att samtliga länkar finns med för att slutresultatet ska bli lyckat. Vi ska behandla alla lika och ingen ska diskrimineras vid anställning av ny personal. Vi ska kompetensutveckla och uppmuntra intern rörlighet bland redan anställda medarbetare. Skapad: januari 2009 Senast reviderad: 10 januari 2011 Senaste översyn: 10 januari 2011 Senast reviderad 13 april 2013

2 Ansvarsfördelning Chefens roll Chefen 1 har ansvar för alla steg i rekryteringen. Kostnader för rekryteringen belastar respektive verksamhet. Bilda en rekryteringsgrupp i inledningen om flera parter ska vara med, så det är samma personer under hela processen som deltar. Personalkontorets roll Personalkontoret fungerar som ett stöd till chefen i rekryteringsprocessen och samrådspart. Personalkontoret kan vid behov delta under rekryteringsprocessens gång. Arbetstagarorganisationens roll Berörd arbetstagarorganisation ska informeras om tillsättning av tillsvidaretjänster samt längre visstidsanställningar. Vid chefsrekrytering ska berörd arbetstagarorganisation erbjudas att delta i rekryteringsprocessen. Bemanningsföretag I vissa fall kan det vara ett alternativ att hyra in personal. Orsa Kommun har upphandlat tjänster med några bemanningsföretag. För mer information om bemanningsföretagen och upphandlingen, kontakta personalkontoret. Rekryteringsföretag Kommunen har upphandlat rekryteringsföretag som kan användas för rekrytering av chefer och specialister. 1 Delegationsordningen anger vem som ansvarar för rekryteringen. 2

3 Rekryteringsprocessen 1. Behöver vi verkligen rekrytera? ( Läs mer på sidan 3) 2. Omplacering och företrädesrätt (Läs mer på sidan 3) 3. Annonsering (Läs mer på sidan 3) 4. Inkomna ansökningar (Läs mer på sidan 4) 5. Urval (Läs mer på sidan 4) 7. Referenstagning 6. Intervju (Läs mer på sidan 4) 8. Slutligt urval 9. Anställningsavtal och lönesättning 10. Besked till övriga sökande 11. Arkivering 12. Utvärdering (Läs mer på sidan 6) 13.Introduktion (Läs mer på sidan 6) 3

4 1. Behöver vi verkligen rekrytera? Behovsanalys Hur ser omvärlden ut idag? Vilka förändringar kommer att ske i verksamheten framöver? Vad har vi behov av nu och i framtiden? Är det samma egenskaper/kompetenser vi söker som vi hade på befattningen? Vilka krav kommer att ställas av brukare, uppdragsgivare m.fl. på förvaltningen/kommunen framöver? Hur ser verksamhetsmålen ut? Vad behövs för kompetens för att nå målen? Kan vi omfördela arbetsuppgifter? Fundera noga igenom vilket behov, genom en behovsanalys, ni har i verksamheten innan beslut om rekrytering sker. Se över vilka ekonomiska förutsättningar som finns. En nyrekrytering är en investering i framtiden och en väl genomtänkt behovsanalys säkerställer att varje rekrytering ligger i linje med verksamhetens långsiktiga behov av kompetens. I Orsa kommun råder anställningsstopp på tillsvidaretjänster. Blankett för att söka avsteg från anställningsstopp finns på intranätet. Det är förvaltningschef som ansöker om avsteg och personalkontoret som beviljar eller avslår ansökan. Kravprofil En kravprofil är den mest grundläggande fasen i rekryteringsarbetet och ska alltid göras. Vad krävs för att utföra just det här arbetet? Kraven ska vara realistiska att ställa på en ny medarbetare. För varje rekrytering görs en ny kravprofil. Skilj på ska krav och bör krav! Två olika mallar för att ta fram krav som ställs på befattningen finns som bilaga i dessa riktlinjer. Planering av rekryteringsprocess Gör en realistisk tidsplan för rekryteringsprocessen och bestäm vilka som ska delta i rekryteringsprocessen. Det är ofta lämpligt att boka in tider i planeringsfasen för att inte senare tappa fart på grund av svårigheter att hitta gemensamma tider för intervjuer och dylikt. 2. Omplacering och företrädesrätt När ett behov av rekrytering uppstår ska personalkontoret kontaktas för att säkerställa att vi följer lagar och avtal. Det kan vara anställda i behov av omplacering och anställda med företrädesrätt (önskan om höjd sysselsättningsgrad samt företräde till återanställning). Skicka kravspecifikationen ni tagit fram för befattningen, till personalkontoret. Invänta sedan klartecken därifrån. Läs mer om detta i Tydliggörande kring omplacering och företrädesrätt till återanställning i samband med rekrytering som du hittar på intranätet. 3. Annonsering Använd kravanalysen som underlag för annonseringen. Annonsen ska väcka intresse för befattningen och i annonsen ska följande alltid finnas med; Kort beskrivning av Orsa Kommun och verksamheten. Tydlig rubrik om vilken tjänst vi utannonserar, Hör med lönekontoret vilka titlar vi ska använda oss av. Arbetstid/varaktighet. Tjänstgöringsgrad. Anställningsform. Arbetsuppgifter och eventuella specifika krav. Exempel på något positivt (t ex utvecklingsmöjligheter, förmåner) 4

5 Utbildning/erfarenheter som personen ska ha eller bör ha. Personliga egenskaper. Kontaktperson samt facklig företrädare. Dessa ska vara tillgängliga under ansökningstiden. Sista ansökningsdag, adress, ev. löneanspråk. Bör vara minst 14 dagars ansökningstid. För annonser som ska publiceras i tidningar eller tryckta medier kan det vara svårt att få till en annons med all den information som punktas ovan. Ett alternativ då är att i annonsen hänvisa till Orsa kommuns hemsida där man kan läsa mer om tjänsten. Ett annat vanligt alternativ är att i tidningar publicera korta blänkare där i stort sett endast yrkestiteln rubriceras och man sedan hänvisar till hemsidan för fulltextannons. Kom bara då ihåg att lägga ut annonstext med all information på hemsidan under lediga jobb. Innan annonsering är det viktigt att tänka igenom vem man vill nå med annonsen samt var man tror att intresserade för tjänsten finns (orten, regionen, landet) och utifrån det välja lämplig publicering. Ska annonsen publiceras i någon tidning är det också viktigt att fundera över vilken tidning man tror passar bäst, där det är troligast att det finns personer med de kvalifikationer vi söker. Innehållet i annonsen ska attrahera rätt personer. Tänk på att vara tydlig med vad du söker, vilka krav du har. Glöm inte att skicka annonsen till Informationsansvarige som lägger ut den på intranätet och hemsidan. Orsa kommun är positivt inställd till intern rörlighet. Därför gäller följande rutin för annonsering: I annonsen ska anges att urvalet kommer att ske i konkurrens med interna sökanden. Annonsen skall publiceras på intranet samtidigt som den går ut externt. Den ska också skickas till alla chefer som info. Borttaget: 4. Inkomna ansökningshandlingar och återkoppling till sökande Inkomna ansökningshandlingar ska diarieföras och varje sökande ska få en bekräftelse på att ansökan mottagits. Detta kan ske via brev, mail eller telefonsamtal. En ansökan är en offentlig handling och så även alla uppgifter som tillför handlingen något. Det är lämpligt att i bekräftelse brevet informera om tidplan för rekryteringen. Drar rekryteringen ut på tiden ska de sökande informeras om detta. Vad gäller offentlighet och sekretess i rekryteringsärenden, se bilaga till dessa riktlinjer. 5. Urval Urval är den del av rekryteringsprocessen då man väljer ut vilka sökande som är mest aktuella för tjänsten och med slutmål att ha en person som man vill erbjuda jobbet. Urval kan ske på många sätt, till exempel skriftlig ansökan (CV, meritförteckning), intervjuer, tester av olika slag, arbetsprov, assesment center, referenstagning. I Orsa kommun begär vi alltid in skriftlig ansökan, vi genomför anställningsintervjuer och tar referenser. Dessa urvalsmetoder är obligatoriska. Vi stämmer också av meritförteckning/cv med betygskopior. Urvalet görs utifrån kravprofilen. 5

6 Sortera ansökningarna i tre kategorier: - De som inte alls stämmer med kravprofil (rätt utbildning och erfarenhet) - De som delvis stämmer med kravprofilen - De som stämmer helt med kravprofilen Tänk på likabehandlingen, att inte diskriminera någon. Om det finns interna sökanden med tillräckliga kvalifikationer (skall kraven uppfyllda) skall dessa kallas till intervju. 6. Intervju Fundera noga igenom i förväg vad ni vill veta. Utgå från kravanalysen vid konstruktionen av frågor för att minska risken för felrekryteringar. Tänk även igenom vilka som ska medverka under intervjun. I möjligaste mån ska samma personer medverka vid samtliga intervjuer för att kunna göra en rättvis bedömning och samma frågor ska ställas till alla. Är det många personer bör man dela upp dessa på två intervjuomgångar. Glöm inte att dokumentera under intervjun. Ring upp personen du ska kalla till intervju och boka tid. Informera personen om hur lång tid intervjun kommer att ta, vilka som kommer att närvara under intervjun, tid och plats. Direkt efter intervjun bör deltagarna i rekryteringsgruppen stanna kvar och diskutera intryck och analysera det som kommit fram. Förslag på intervjufrågor finns som bilaga i dessa riktlinjer. Betyg Meritförteckning/CV Begär alltid styrkta betygs- och intygskopior vid intervjun på det den sökande uppger att han/hon har utbildning och erfarenhet av. Vi måste säkerställa kompetensen bland vår personal. Utdrag ur belastningsregistret ska i enlighet med Skollagen lämnas av den sökande vid befattningar inom förskola, skola och särskola samt för personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder (ny lag ). I Orsa kommun har vi som rutin att även begära utdrag ur belastningsregistret vid yrken där det finns medborgare/brukare som står i direkt beroendeställning till tjänsteutövaren och/eller där yrkesutövaren arbetar i annans hem. Det kan också vara aktuellt att kandidaten uppvisar utdrag för enskild person enligt 9 1 st lagen om belastningsregister på tjänster där kommunens anseende kan allvarligt skadas om ett kriminellt förflutet framkommer. Detta är normalt sett chefpositioner. Utdraget får vara högst ett år gammalt. Finns poster i belastningsregistret är det viktigt att göra en bedömning i varje enskilt fall och om bedömningen leder till att personen inte erbjuds anställning vid förfrågan kunna motivera hur vi resonerat. Detta förfarande skall inte vara regelmässigt utan vid vissa befattningar och då tjäna som del i kvalitetssäkringen. OBSERVERA De som tillfrågas om att visa upp sitt registerutdrag, och inte omfattas av annan lagstiftning att lämna ett registerutdrag t ex skolpersonal, skall behålla utdraget efter uppvisandet. Detta får inte förvaras i personakt motsvarande. 7. Referenstagning Syftet med referenstagning är att bekräfta eller dementera intrycken från intervjun. Referenstagning ska alltid ske, på aktuella personer efter intervjuerna, även vid internrekrytering. Mycket viktigt att ni ringer referenserna, minst två stycken, för att minimera 6

7 risken för felrekrytering. Tänk på att även kritiskt granska referensen. Det är lämpligt att ha en kommunikation med den sökande om vilka personer som kommer att kontaktas för referenstagning. Förslag på frågor till referenspersonen finns som bilaga i dessa riktlinjer. Lägg till egna frågor utifrån kravanalysen ni gjort och de frågetecken som uppstått vid intervju. Vill arbetsgivaren ta referenser från personer som den sökande inte har angett, ska sökande tillfrågas om sitt samtycke. 8. Slutligt urval När steg 1-6 är genomförda samlas rekryteringsgruppen och går igenom de intervjuade personernas meriter och egna anteckningar. Gör en sammanvägning av all fakta för att få fram den mest lämpade kandidaten för befattningen. Ta hjälp av kravanalysen för att spegla de sökande mot de krav som satts upp. Rangordna personerna med den som är mest lämpad för tjänsten som nummer ett. Övriga intervjuade personer som inte fått tjänsten rings upp och får ett muntligt besked om detta. 9. Anställningsavtal och lönesättning Personen ni har som nummer ett kontaktas och erbjuds tjänsten. Beslut om lönesättning och anställning sker enligt gällande delegationsordning. Lönen ska alltid diskuteras med personen först, innan anställningsbeviset skrivs på. Innan lönesättning ska den tilltänkta lönen diskuteras i samråd med löneansvarige eller personalchef. Tänk på att även muntliga löften gäller så lova inget förrän du vet vad du kan lova. När ni är överens om lönesättningen kan ni gå vidare och skriva anställningsavtal Anställningsbevis finns att hämta på intranätet. När du som chef fyllt i det ska det skickas till löneansvarig som en kvalitetssäkring. När ni får tillbaka det från löneansvarig får anställningsbeviset skrivas på. Originalet ska arbetstagaren ha och en kopia skickas till lönekontoret för registrering. 10. Besked till övriga sökande Glöm inte att skriftligen underrätta övriga sökande om att tjänsten tillsats av annan sökande. Ett professionellt avslut till alla sökande ger kommunen ett gott rykte som arbetsgivare. Ringer en sökande och frågar varför den inte fick arbetet ska vi kunna svara professionellt på frågan. 11. Arkivering Arkiveringsrutinerna i Orsa Kommun ser ut som följande; ansökningshandlingar får återlämnas till sökande, som inte fått sökt tjänst, tidigast en månad efter beslut om tillsättande av tjänst. vid ett återlämnande av handlingar skall meritsammanställningen behållas 7

8 och gallras efter 2 år meddelandet till sökande som ej erhållit sökt tjänst skall innehålla besked om möjligheten att på begäran få ansökningshandlingarna återlämnade med gällande tidsfrist ej återlämnade ansökningshandlingar förvaras av anställande myndighet och gallras efter 2 år Observera att ansökningshandlingarna för den person som fått tjänsten ska bevaras i personakten som finns på lönekontoret. Även betyg och intyg skickas dit samt kopia på anställningsbeviset. 12. Utvärdering Följ upp hur rekryteringsarbetet har gått och utvärdera det. Vad gick bra? Vad kan vi göra bättre, ändra på till nästa gång? Detta gör du för din egen skull och behöver inte redovisas för någon. 13. Introduktion till nyanställda En nyanställning är en stor investering och vi ska ta hand om den nyanställda på ett bra och genomtänkt sätt genom att ha en planerad introduktion i förväg. Se riktlinjer för introduktion av nyanställda på intranätet. 8

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2018-12-20, 17 Personalutskottet 2023-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

1(9) Rekryteringspolicy. Styrdokument

1(9) Rekryteringspolicy. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2018-06-05 139 Dokumentansvarig Personalchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Inledning...4 Mål...4 Syfte...4

Läs mer

PROCESS REKRYTERING SOCIALFÖRVALTNINGEN

PROCESS REKRYTERING SOCIALFÖRVALTNINGEN PROCESS REKRYTERING SOCIALFÖRVALTNINGEN - EN VISUELL GEMENSAM GRUND FÖR VÅRT ARBETE - STEG 1 & 2 BEHOVSANALYS OCH KRAVPROFIL REKRYTERING BEKSED TILL ÖVRIGA SÖKANDE 1. Behovsanalys och kravprofil 2. Omplacering

Läs mer

Rutin Nyrekrytering 1(10) Namn på dokumentet: Rutin vid nyrekrytering. Senast ändrad: Gäller: Tillsvidare. Revideras:

Rutin Nyrekrytering 1(10) Namn på dokumentet: Rutin vid nyrekrytering. Senast ändrad: Gäller: Tillsvidare. Revideras: 1(10) Namn på dokumentet: Rutin vid nyrekrytering Version: 1.0 Dokumenttyp: Rutin Gäller: Tillsvidare Revideras: Dokumentansvarig: Personalchef Senast ändrad: 2018-05-09 Beslutad av: Personalchef Ärendenummer:

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR HSB Skåne Beslutad: VL 2.06.9 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Syfte 3 3 Intern rörlighet 3 4 Grundläggande värderingar 3 5 Rekryteringsprocessen 4 A. Behovsanalys 4 B. Kravprofil

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER Riktlinjer för rekrytering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsen Marianne Vestin Leffler Version

Läs mer

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17 2014-02-17 Rekrytering Policyuttalande Förvaltningarna ska ha en medveten och långsiktig rekryteringsplan som tryggar personalförsörjningen. Kommunen eftersträvar jämställdhet och mångfald bland sina anställda.

Läs mer

Rekryteringsutbildning för Morgondagens ledare

Rekryteringsutbildning för Morgondagens ledare Rekryteringsutbildning för Morgondagens ledare Inledning Förväntningar på dagen? Mål och syfte med utbildningen Ökad kunskap i hur rekryteringsprocessen ser ut Ökad insikt i vikten och värdet av ett strukturerat

Läs mer

REKRYTERINGSPOLICY GULLSPÅNGS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige

REKRYTERINGSPOLICY GULLSPÅNGS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige REKRYTERINGSPOLICY GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 9 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bemötande

Läs mer

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Mål Västerås kyrkliga samfällighet ska vara en attraktiv arbetsgivare både vad gäller att rekrytera ny personal och att behålla, utveckla och motivera

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 88 Den 2012-12-17 Kommunfullmäktige 2012-12-17 4 Kommunstyrelsen 2012-12-04 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-20 4 Kf 88 Ks

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, 113 Inledning Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering Författningssamling Antagen av utskott I: 2010-02-16, 13 Reviderad: 2014-12-09 179 Riktlinjer för rekrytering Nässjö kommun är en stor arbetsgivare. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är ett mycket

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15 Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN 2015-01-01 2 (16) FÖRORD Luleå kommun rekryterar flera hundra nya medarbetare årligen. Strategisk kompetensförsörjning

Läs mer

Innehåll 3(11) Riktlinjer för rekrytering

Innehåll 3(11) Riktlinjer för rekrytering 3(11) Innehåll Rekrytering... 2 Inledning... 2 1. Behovsanalys... 4 2. Kravspecifikation... 4 3. Rekryteringsordning... 5 Vansbro kommuns rekryteringsordning... 5 4. Val av rekryteringsväg... 5 Platsannonsering...

Läs mer

DATUM: 2009-05-15 DIARIENR: A-711-4065/08 TEAM HR

DATUM: 2009-05-15 DIARIENR: A-711-4065/08 TEAM HR ANSTÄLLNINGS- OCH REKRYTERINGSPROCESS DATUM: 2009-05-15 DIARIENR: A-711-4065/08 TEAM HR Anställnings- och rekryteringsprocess 1. Behovsanalys och initiering av rekryteringsärende ska tillämpa en tidig

Läs mer

Policy för anställning och omplacering vid Polismyndigheten i Stockholms län

Policy för anställning och omplacering vid Polismyndigheten i Stockholms län Policy för anställning och omplacering vid Polismyndigheten i Stockholms län Rekrytering av nya medarbetare innebär en stor investering och en långvarig relation. Det är därför viktigt ur alla perspektiv

Läs mer

Stiftelsen Friends Rekryteringspolicy

Stiftelsen Friends Rekryteringspolicy Stiftelsen Friends Rekryteringspolicy Beslutad av Styrelsen Giltig fr.o.m. 2018-01-24 Revidering Årligen och vid behov Upprättande och revidering Versionsnummer Datum Fastställd av Författare/funktion

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt utarbetat förslag.

Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt utarbetat förslag. Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 41 Den 2017-04-04 41 Dnr 2017/00115 Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

Konsten att rekrytera rätt

Konsten att rekrytera rätt Författare: HR-koncern 2013-11-25 Reviderad: 2014-06-24 Konsten att rekrytera rätt För AcadeMedia är rekrytering av rätt personal en nyckelfaktor för fortsatt framgång. Rätt personer med rätt inställning

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. HANDLINGSPLAN...

Läs mer

Lär dig att anställa rätt

Lär dig att anställa rätt Lär dig att anställa rätt Almega Norr på Umeå 1 september 2016 Vi som arbetar i Norr Annette Gärling Arbetsrättsexpert Jenny Moberg Chef Almega Norr Ulrika Andersson Arbetsrättsexpert på Tomas Nordensson

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dnr KS 2018/0104 Norrköpings stadsarkiv (NSA), dokumenthanteringsplan nr 05. Fastställd av kommunstyrelsen den 5 mars 2018 97. Ersätter

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

1(9) Vår beteckning 2014-05-07 KS nr 2014.410. Rutiner REKRYTERING

1(9) Vår beteckning 2014-05-07 KS nr 2014.410. Rutiner REKRYTERING 1(9) 2014-05-07 KS nr 2014.410 Rutiner REKRYTERING 2(9) Strukturerad och kompetensbaserad rekrytering i Håbo kommun För att lyckas med en rekrytering ska rekryteringssättet vara strukturerat och kompetensbaserat.

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering och introduktion

Riktlinjer för rekrytering och introduktion Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna Fastställt av kommunstyrelsen 2016-03-22 30. Riktlinjer för rekrytering och introduktion Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrande

Läs mer

Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal

Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal Rekryteringsannonsering Rekryteringsannoinsering vid Universitetsförvaltningen Personalstab Personalstab vid ITM skolan SSG Samverkansgrupp vid

Läs mer

Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom äldreomsorgen i egen regi

Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom äldreomsorgen i egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 214-4-1 AN-214/138.739 1 (2) HANDLÄGGARE Jensen, Pernilla Pernilla.Jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5.

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5. 1() PERSONALFÖRSÖRJNING INNEHÅLL 1. Rekrytering sidan 2 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3 3. Behovsanalys sidan 4 4. Kravspecifikation sidan 4 5. Sökvägar sidan 6 6. Urval sidan 6 7. Anställningsintervjuer

Läs mer

Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun

Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun Fastställt av kommunstyrelsens personalutskott 2009-06-10

Läs mer

INTRODUKTION STEG Övning ger färdighet. Träna gärna på intervjusituationen med en vän eller genom att filma dig själv och dina svar.

INTRODUKTION STEG Övning ger färdighet. Träna gärna på intervjusituationen med en vän eller genom att filma dig själv och dina svar. INTRODUKTION Ibland är en lyckad intervju allt som ligger mellan dig och ditt drömjobb. Många upplever därför anställnings intervjun som oerhört stressande, såväl de som söker sitt första jobb som de med

Läs mer

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2 Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 ANSTÄLLNING HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett anställningsärendes gång 2 Sida Befordran 7 Regler för tidsbegränsade anställningar 7 Företräde

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Rekryteringsriktlinjer

Rekryteringsriktlinjer Rekryteringsriktlinjer DOKUMENTNAMN Rekryteringsriktlinjer GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2006 DOKUMENTTYP Riktlinjer BESLUTAT/ANTAGET KS 060828 58 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Rekrytera rätt - Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Riktlinjer tagna av centrala ledningsgruppen 2007-10-26 reviderad hösten 2008 innehåll Rekrytering - en långsiktig investering... 1 Regler och

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering RIKTLINJER Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 232 1(17) Riktlinjer för rekrytering 2(17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Proaktiv rekrytering... 3 Jämställdhet

Läs mer

1 (11) LAS-rutin. Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS)

1 (11) LAS-rutin. Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 2013-09-17 1 (11) LAS-rutin Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 1 2 (11) Innehåll 1. Konvertering till tillsvidareanställning...

Läs mer

Anställningsintervju

Anställningsintervju Anställningsintervju När du kommit så långt som till anställningsintervjun så har du kommit långt i rekryteringsprocessen. Det är det första tillfället där du och arbetsgivaren, alternativt rekryteringsföretaget,

Läs mer

Rutiner för rekrytering

Rutiner för rekrytering 1 (12) Rutiner för rekrytering Det kan bli aktuellt att göra en rekrytering, tillsvidare eller tillfällig, när en medarbetare t.ex. säger upp sig, avgår med pension, tar tjänstledigt, blir sjukskriven,

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Rekryteringspolicy. Rekryteringspolicy 1(6)

Rekryteringspolicy. Rekryteringspolicy 1(6) Rekryteringspolicy Rekryteringspolicy 1(6) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Uppföljning... 4 Bilageförteckning:... 4 Rekryteringspolicy 2(6) Inledning Landstinget

Läs mer

Inkluderande rekryteringsprocess

Inkluderande rekryteringsprocess Inkluderande rekryteringsprocess Anna Johansson, Tromb AB www.ltu.se/centres/cdt/gender-contact-point Inom ramen för Gender Contact Point-projektet har deltagande företag och forskare vid Luleå tekniska

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Riktlinjer rekrytering

Riktlinjer rekrytering Riktlinjer rekrytering En guide till rekrytering i Götene kommun 2017-01-02 Antaget av Kommunstyrelsen arbetsutskott, KSAU 2017-05-10, 138 Innehållsförteckning RIKTLINJER FÖR REKRYTERING 3 REKRYTERINGSPROCESSEN

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. Kontakt: Roi Rekrytering, 0770-110 177 Utgivare: Roi Rekrytering

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. Kontakt: Roi Rekrytering, 0770-110 177 Utgivare: Roi Rekrytering Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: Roi Rekrytering, 0770-110 177 Utgivare: Roi Rekrytering Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL... 4 2. SÄTT UPP EN TIDSPLAN

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

Mall & Guide Inför Rekrytering

Mall & Guide Inför Rekrytering Mall & Guide Inför Rekrytering Inför anställning, vad behöver vi tänka på?? Hela rekryteringsprocessen blir smidigare och mer framgångsrik med ett ordentligt förarbete, som är både ansvarsfullt och svårt.

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold

Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold Vem som kommer på intervju Skillnad på privat och offentlig sektor

Läs mer

Granskning av personalrekrytering - Utkast

Granskning av personalrekrytering - Utkast Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Alf Wahlgren, certifierad kommunal yrkesrevisor Granskning av personalrekrytering - Utkast Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Rekryteringspolicy. Angående tillräckliga kvalifikationer handlar det om tillräckliga inte bäst kvalificerad.

Rekryteringspolicy. Angående tillräckliga kvalifikationer handlar det om tillräckliga inte bäst kvalificerad. Rekryteringspolicy Inledning Syftet med kommunens rekryteringspolicy är att ge verksamhetsansvariga stöd i deras rekryteringsarbete. Inledningsvis betonas att: - personalavdelningen alltid ska informeras

Läs mer

Styrdokument. Anställning. Hanteringsanvisning. Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03

Styrdokument. Anställning. Hanteringsanvisning. Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03 Styrdokument Anställning Hanteringsanvisning Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03 Personalavdelningen Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 Reviderad 2011-03-11 ANSTÄLLNING

Läs mer

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2015-06-11 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 22 Innehåll Rekryteringspolicy...

Läs mer

Anställningsintervjun

Anställningsintervjun Anställningsintervjun Rekryteringsgruppen förbereder intervjun genom att förbereda frågor, generella och individuella samt bestämma vem som är huvudansvarig för själva intervjun och vem som för anteckningar.

Läs mer

Framgångsrik rekrytering. experis.se

Framgångsrik rekrytering. experis.se Framgångsrik rekrytering experis.se Agenda Det här är Experis Trender inom rekrytering Så här lyckas du med din rekrytering Kompetensbaserad rekryteringsprocess-vad innebär detta? Handfasta tips för en

Läs mer

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Samhället och arbetsmarknaden förändras i rasande tempo, människor byter oftare arbete och karriär, livslånga

Läs mer

Höörs kommun. Översyn av fem rekryteringsärenden. Revisionsrapport. KPMG AB 2009-01-30 Lisa Åberg

Höörs kommun. Översyn av fem rekryteringsärenden. Revisionsrapport. KPMG AB 2009-01-30 Lisa Åberg Översyn av fem rekryteringsärenden Revisionsrapport KPMG AB Lisa Åberg 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning

Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning Handläggare: Administrativ chef Enhet: Central administration Beslutad i: Samverkat i förvaltningsråd 2013-04-03 Anteckningsärende i VON 2013-04-10 Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning Rutin

Läs mer

Anställningsprocess för teknisk och administrativ personal

Anställningsprocess för teknisk och administrativ personal Anställningsprocess för teknisk och administrativ personal Anställningsprocess för teknisk och administrativ personal Att rekrytera medarbetare är ett av de viktigaste besluten en organisation har att

Läs mer

Regler för rekrytering av administrativa chefer

Regler för rekrytering av administrativa chefer Karolinska Institutet Regler för rekrytering av administrativa chefer Regler för rekrytering av administrativa chefer Universitetsförvaltningen, 2019-01-01 Karolinska Institutet Regler för rekrytering

Läs mer

Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan av etnisk diskriminering vid arbetsansökan

Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan av etnisk diskriminering vid arbetsansökan Kommunstyrelsen 2007-02-12 50 87 Arbets- och personalutskottet 2007-01-29 13 29 Personalkontoret 03.422 008 febkf14 Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan

Läs mer

Att rekrytera. med fokus på Kompetenser och Normkritik. Tips och råd till dig som rekryterar inom Göteborgs Stad

Att rekrytera. med fokus på Kompetenser och Normkritik. Tips och råd till dig som rekryterar inom Göteborgs Stad Att rekrytera med fokus på Kompetenser och Normkritik Tips och råd till dig som rekryterar inom Göteborgs Stad Att rekrytera kompetensbaserat Kompetensbaserad rekrytering innebär, som namnet antyder, att

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Vilhelmina kommun Vilhelmina E-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Innehållsförteckning 1. Inledning sid 2 2. Rekryteringsansvar sid 2 3. Behovsanalys sid 3 4. Rekryteringsordningen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

CV, personligt brev och intervju

CV, personligt brev och intervju CV, personligt brev och intervju VÄLKOMNA! INTRODUKTION En jobbansökans två delar CV Personligt brev Anställningsintervjun ÖVNING CV och personligt brev Intervjuer och feedback ANSÖKAN BESTÅR AV CV OCH

Läs mer

Intervjumall. Datum. Intervjuarens namn samt befattning: Kandidat: Sökt tjänst: Företagspresentation

Intervjumall. Datum. Intervjuarens namn samt befattning: Kandidat: Sökt tjänst: Företagspresentation Intervjumall Datum Intervjuarens namn samt befattning: Kandidat: Sökt tjänst: Företagspresentation Presentera de som deltar vid intervjun Förklara avsikten med intervjun och tidsplan för rekrytering Företaget

Läs mer

1 (12) LAS-rutin. Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS)

1 (12) LAS-rutin. Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 2014-05-13 1 (12) LAS-rutin Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 1 2 (12) Innehåll 1. Konvertering till tillsvidareanställning...

Läs mer

Rutiner vid läraranställningar - Utlysning. Uppdaterad

Rutiner vid läraranställningar - Utlysning. Uppdaterad Innehåll CHECKLISTA UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR samt LEKTOR... 2 1. Förslag... 2 2. Beslut om rekryteringsgrupp... 2 3. Rekryteringsunderlag... 2 A. Rekryteringsgrund... 2 B. Sökandeunderlag...

Läs mer

Rekrytering av polisassistenter

Rekrytering av polisassistenter Rekrytering av polisassistenter Två gånger om året genomförs en samordnad rekrytering av polisassistenter (PA) för de polisaspiranter som söker sin första anställning som polisassistent. Polisens process

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Version 2, Reviderad 070601 Rekryteringsprocessen

Version 2, Reviderad 070601 Rekryteringsprocessen Version 2, Reviderad 070601 Rekryteringsprocessen Regionövergripande riktlinjer och stöd vid rekrytering Förord Att välja medarbetare är ett av de mest betydelsefulla beslut en chef fattar. Det är mycket

Läs mer

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2006-04-19 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post kansli@saco.se REMISSVAR Rnr 7.06 Till Finansdepartementet Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald

Läs mer

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu. Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.se Upplägg 1. Karriärcentrum LiU 2. Självinventering 2. Var hittar

Läs mer

Att arbeta på FBA. Folke Bernadotteakademin Myndigheten för fred, säkerhet och utveckling

Att arbeta på FBA. Folke Bernadotteakademin Myndigheten för fred, säkerhet och utveckling Att arbeta på FBA Folke Bernadotteakademin Myndigheten för fred, säkerhet och utveckling 1 På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Vi vill att du ska kunna ha ett långt och utvecklande arbetsliv

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om anställning av personal. För fristående skolor, fritidshem och skolor

KFOs lilla lathund. Om anställning av personal. För fristående skolor, fritidshem och skolor KFOs lilla lathund Om anställning av personal För fristående skolor, fritidshem och skolor Om anställning av personal 4 Ansvaret för anställningen 4 Allmänt om anställningsavtal 4 Befattningsbeskrivningar

Läs mer

Chefsinformation från personalavdelningen

Chefsinformation från personalavdelningen Personalavdelningen Januari 2012 Chefsinformation från personalavdelningen Obehöriga och delvis behöriga lärare Legitimationskraven tvingar oss att bli ännu mer uppmärksamma på att de medarbetare vi anställer

Läs mer

Ansökningsdokument. En kort tid efter att du har skickat din ansökan kan du ringa upp arbetsgivaren och fråga hur det går.

Ansökningsdokument. En kort tid efter att du har skickat din ansökan kan du ringa upp arbetsgivaren och fråga hur det går. Att söka arbete Olika vägar Du kan gå till Arbetsförmedlingen och söka arbete genom deras annonser om lediga jobb på Platsbanken Du kan registrera dig i Vikariebanken Du kan kontakta bemanningsföretag

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

KANDIDAT/JOBBSÖKANDE

KANDIDAT/JOBBSÖKANDE KANDIDAT/JOBBSÖKANDE Kandidat eller jobbsökande är du om du har ansökt om anställning i något av de bolag som ingår i ICA Gruppen och dess dotterbolag. Det ICA-bolag som du ansökt anställning hos ansvarar

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget I ~ Landstinget Il DALARNA 000209 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD13/02881 Uppdnr 676 2014-09-29 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer