GODSTRANSPORTER I RIKSGRÄNS- SNITTET MELLAN NORGE OCH SVERIGE. Undersökning 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GODSTRANSPORTER I RIKSGRÄNS- SNITTET MELLAN NORGE OCH SVERIGE. Undersökning 2004"

Transkript

1 GODSTRANSPORTER I RIKSGRÄNS- SNITTET MELLAN NORGE OCH SVERIGE Undersökning 2004

2 GO-samarbetet ska öka GO-regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Samarbetet ska vidareutveckla GO-regionen som etablerings- och bosättningsområde. GO-samarbetet är ett norsk-svenskt samarbete mellan Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, Göteborgs kommun och Västra Götalandsregionen. GO-samarbetet leds av ett politiskt sammansatt råd och arbetsgrupper finns inom följande områden: Kommunikationer, näringslivsutveckling, turism/reiseliv, kultur, forskning och forskarutbildning samt utbildning. Välkommen till för mer information! Godsstudien är framtagen på uppdrag av GO-regionen av: Vägverket Region Väst Kent Lindström, projektledare Göteborg Vägverket Konsult Josefin Selander, uppdragsansvarig Louise Järnek Torgny Johansson Andreas Hansson Sperlingsgatan Halmstad

3 SAMMANFATTNING Vägverket Konsult fick i augusti 2004 uppdraget att genomföra en godstransportstudie i riksgränssnittet mellan Sverige och Norge vid Svinesund. Studien har genomförts tre gånger tidigare under åren 1989, 1994 och 1999 med liknande tillvägagångssätt. Det övergripande målet med studien är att redovisa utvecklingen av godstransporter i trafikkorridoren mellan Oslo och Göteborg. Beställare av denna studie är Vägverket Region Väst på uppdrag av Göteborg-Oslo samarbetet. Studien har fokuserat på tunga lastbilstransporter på väg E6 men tåg- och färjetrafiken i området har också analyserats. Resultatet som redovisas från studien baseras dels på en intervjuundersökning av lastbilschaufförer som utfördes under tre dygn i september 2004 dels på uppgifter från väg- tull- och banverk samt från speditörer, åkerier och rederier. En anledning till att studien genomförs är att trafiken sedan början av 90-talet har ökat kraftigt på E6 mellan Oslo och Göteborg. Bara de senaste fem åren har den totala trafiken över Svinesundsbron ökat med 30 % till över fordon/dygn år Även lastbiltrafiken har ökat med över 30 % de senaste fem åren till ca 1800 fordon/dygn år Resultatet av studien visar att hela 73 % av transporterna går på dragbil med trailer. Resterande går på lastbil eller lastbil med släp. Genomsnittsvikten för ett tungt lastat fordon beräknas år 2004 till 15,4 ton. Fordon registrerade i östra Europa svarar idag för 10 % av lastbilstrafiken vilket är en markant ökning sedan Av dessa är det framför allt Polskregistrerade fordon (5,2 %) som transporterar gods i gränssnittet. I Sverige har de tunga lastbilarna i riksgränssnittet framför allt norra Götaland som start- eller målpunkt. I Norge är det Oslo stad som är den största last- och lossningspunkten för tunga fordon som går på väg E6. Transittrafiken genom Norge är närmast obefintlig medan nära nog hälften av de tunga fordonen genom Sverige kör med transitgods. Av dessa är det Göteborgs hamn och hamnarna i Skåne som används för vidare transport. Anmärkningsvärt är att transittrafiken i större utsträckning använder sig av Helsingborgs Hamn (9%) istället för Öresundsbron (3%). Den totala transittrafiken förbi riksgränssnittet har ökat från 37 % vid 1999 års undersökning till 48 % vid årets. Mängden transporterat gods över Svinesundsbron beräknas uppgå till tusen ton år 2004 medan färjan Strömstad - Sandefjord transporterar 300 tusen ton. Antalet lastade fordon har enligt studien ökat med 22 % sedan 1999 års studie. Detta är något lägre än den 30 % ökningen av den totala tunga trafiken som har skett. Den större andelen tomtransportersom följer av detta, var tredje tungt fordon, kan möjligen härledas till den ökade transittrafiken. Fördelningen på transportslag visar att järnvägens andel av godstransporterna fortsätter att minska och att även färjetrafiken uppvisar något mindre godsvikter. Det finns ingenting som tyder på att järnvägen och färjetrafiken kan konkurrera med lastbiltrafiken i framtiden med de förbättringsåtgärder som planeras på E6 i åtanke. Det kommer i så fall krävas kraftfulla åtgärder som ett införande av vägavgifter eller liknande, förutom förbättringar av järnvägstrafiken.

4

5 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 INLEDNING BAKGRUND SYFTE METODBESKRIVNING INTERVJUER MED LASTBILSFÖRARE ÖVRIGA INFORMATIONSKÄLLOR ANTAGANDEN OCH BERÄKNINGSMETODIK ANALYS AV LASTBILSGODSTRANSPORTER I RIKSGRÄNSSNITTET TRAFIKUTVECKLING LASTBILSTRANSPORTERNAS DYGNSFÖRDELNING ANDELEN TOMKÖRNINGSTRANSPORTER LASTVIKTER GODSMÄNGDER GODSSLAG ANDELEN FARLIGT GODS FORDONSTYPER LASTFORDONENS NATIONSTILLHÖRIGHET TRANSPORTSTRÖMMAR OCH TRANSITTRAFIK ANALYS AV ÖVRIGA GODSTRANSPORTER I RIKSGRÄNSSNITTET GODSMÄNGDSUTVECKLING PER TRANSPORTSLAG SAMMANFATTANDE SLUTSATSER FELKÄLLOR BEGREPPSDEFINITIONER REFERENSER...23 BILAGA 1 BESKRIVNING AV INTERVJU-UNDERSÖKNINGEN...25 BILAGA 2 INTERVJUFORMULÄR...27 BILAGA 3 OMRÅDESINDELNING...29 BILAGA 4 GODSSLAGSINDELNING...31

6 Bild 1 Översiktskarta som illustrerar de olika transportlänkarna i området.

7 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Vägverket Konsult har på uppdrag av Göteborg-Oslo (GO) samarbetet genomfört en godstransportstudie i riksgränssnittet mellan Sverige och Norge. Aktuell studie är en direkt fortsättning av liknande studier utförda på motsvarande sätt under åren 1989, 1994 och Studien har baserats på vägkantsintervjuer som utfördes under tre dygn, den september För att få med alla tunga gränstransporter och för att kunna jämföra med tidigare resultat har intervjuande personal funnits vid tullstationerna på båda sidor om Svinesundsbron och vid färjeterminalen i Strömstad. Uppgifter har även samlats in från väg- tull- och banverk samt från speditörer, åkerier och rederier. Tidigare studiers resultat redovisas också i rapporten för att visa transportutvecklingen över tiden. I regionen mellan Göteborg och Oslo finns alla fyra transportslagen väg, järnväg, flyg och färja representerade, se bild på motstående sida, men det är lastbiltransporten som är den dominerande. Korridoren är en del av Den nordiska triangeln och ingår i det transeuropeiska transportnätverket TEN-T, (Gods transporterna i Sverige, 2002). Den norska sidan av korridoren, från Oslo till Svinesund/Kornsjö, räknas som Norges viktigaste transportlänk mot utlandet och stora satsningar görs på både väg och järnväg, (Nasjonal transportplan, ). 1.2 Syfte Rapporten syftar till att visa dagens transportströmmar inom Göteborg Osloregionen och jämföra resultatet med tidigare gjorda studier för att åskådliggöra trafik- och transportutvecklingen av tunga godstransporter i riksgränssnittet över tiden. Fokus har legat på lastbilstransporter på väg E6, men analyser har även gjorts på tåg- och färjetrafiken i området. För tågtrafiken är det gränspassagen vid Kornsjö som analyserats och beträffande färjetrafiken har information inhämtats om färjelinjerna utmed den svenska västkusten. Jämfört med tidigare studier har särskild tyngdpunkt lagts på den lastbilsberoende transittrafiken. Detta för att se hur stor del av lastbilstrafiken som endast passerar genom Sverige eller Norge. Uppgiften var också att redovisa transportbilstyp och registreringsland, uppgifter om last och gods samt start- och målpunkter för godset. Typ av gods undersöktes inte i studierna utförda 1989 och 1994 och jämförs därför endast med resultatet från 1999-års studie. 1

8 2 METODBESKRIVNING 2.1 Intervjuer med lastbilsförare Merparten av resultatet som redovisas i denna studie baseras på intervjuer av lastbilschaufförer som utfördes vid Svinesundsbron och vid färjelinjen Strömstad- Sandefjord under tre hela dygn, september Gränsen mellan Sverige och Norge är en EU-gräns och allt gods som passerar måste tulldeklareras. Metoden har bedömts ge bäst förutsättningar att fånga upp förare med last som deklarerar gods vid tullstationerna i riksgränssnittet. Intervjumetoden användes eftersom man inte kan få någon samlad bild av uppgifter om till exempel resmål eller typ av last från speditörerna eller tullverken. De tidigare utförda studierna 1989, 1994 och 1999 baseras på samma undersökningsmetodik. För att säkerställa att alla förare som deklarerade gods registrerades under de tre dygnen intervjuades förarna personligen, se bild 2. Totalt utfördes 3874 intervjuer under de tre dygnen stycken av dessa utfördes vid den norska tullgränsen och 1442 stycken vid den svenska tullgränsen. Vid färjan Strömstad-Sandefjord intervjuades totalt 192 chaufförer. Sammantaget var svarsfrekvensen mycket god och majoriteten av lastbilschaufförerna var hjälpsamma och tog sig tid att svara på frågorna. Svarsfrekvensen på frågorna ligger mellan %. Ett mer utförligt resonemang kring svarsfrekvens och felkällor finns i kapitel 7. För vidare beskrivning av intervjuerna och framtagandet av enkäten, se bilaga 1. Bild 2 Intervju av chaufför vid den norska tullstationen. 2

9 2.2 Övriga informationskällor Rapporten från 1999 års studie ligger till grund för de tabeller och diagram med resultat som redovisas från undersökningarna 1999, 1994 och Dessa har sedan kompletterats med 2004:års resultat. Eftersom rapporterna från 1989 och 1994 inte funnits tillgängliga har historiska data enbart hämtats från 1999-års rapport. I ett viktigt avseende har en justering skett av resultat som redovisas i 1999 års rapport, se kapitel 2.3. Uppgifter om godstransporter med järnväg över Kornsjö har erhållits från Banverkets statistikfunktion i Karlstad. Eftersom man i 1999 års rapport inte gjort någon fördjupad analys av järnvägstransporterna ingår endast den årliga godsvikten i denna rapport. Bakgrundsinformation för kontroll av tidigare studiers resultat gällandes järnvägstransporter har erhållits från Green Cargo och RailCombi. Analysen av de godsvikter som transporteras på färja bygger på prognoser som rederierna Color Line, DFDS Transport och Stena Line uppgett för år Personalen vid de olika tullstationerna har bidragit med information angående lastbilstrafiken över riksgränssnittet och har varit delaktiga vid planerandet av det praktiska utförandet av studien. Speditörer och åkerier har kontaktats vid utformandet av intervjuformuläret och är källor till många av begreppsdefinitionerna. Trafikdata om vägtrafik har levererats av Vägverket Konsult Trafik. 2.3 Antaganden och beräkningsmetodik Resultaten som redovisas i rapporten baseras på intervjuerna utförda under de tre undersökningsdygnen om ingen annan källa anges. Detta medför att vi har antagit att de tre dagarna med vissa omräkningar, som beskrivs nedan, kan representera ett årsvärde. I vissa fall redovisas resultatet som en procentuell fördelning eller förändring. I beräkningarna har antagits att alla lastbilar med gods deklarerar i tullen och därmed har fångats upp i intervjuundersökningen. Detta är sannolikt en förenkling av verkligheten men det ansågs mycket svårt att stoppa lastbilarna på annan plats längs väg E6, varför metoden ändå valdes. Förare med odeklarerat gods hade förmodligen ändå inte haft något intresse av att samarbeta i denna studie. Resultatet från intervjuerna vid färjeleden Strömstad-Sandefjord har räknats samman med resultatet från intervjuerna som gjordes vid Svinesundsbron om inget annan anges i texten. Detta med syfte att ge en samlad bild av lastbilstrafiken på E6 i anslutning till riksgränssnittet. Så vitt kan bedömas har motsvarande sammanräkning skett i de tidigare studierna. En problematik som blivit tydlig i arbetet med godsstudien är att det finns olika metoder för att mäta tung trafik som exempelvis nedfräst slinga eller med slang över vägen. Ofta ger mätmetoderna något olika resultat vilket beror på att mätmetoderna inte registrerar fordon på ett likartat sätt. De fordon som ligger i gränszonen mellan personbilar och lastbilar riskerar att hamna i antigen den ena eller i den andra kategorin beroende på vilken metod som tillämpas vid mätningen. 3

10 I kapitel 3.1 Trafikutveckling redovisas maskinellt uppmätt ÅDT (årsdygnstrafik) för dels den totala trafiken dels den uppmätta lastbilstrafiken. I mätningen definieras lastbilstrafik som alla fordon som har längre än 3,3 m i axelavstånd. I denna kategori ingår även exempelvis större skåpbilar och bussar. Denna siffra är därför högre än den mängd tunga lastfordon som rapporten i huvudsak behandlar. Istället för begreppet lastbilstrafik används därför ett mer specificerat begrepp: tunga lastfordon, när resultatet av studien diskuteras i rapporten. Hur mängden tunga lastfordon beräknats redovisas i avsnittet nedan. Omräkning tunga fordon till årstrafik Som tidigare beskrivits har antalet utförda intervjuer antagits kunna representera alla tunga lastfordon med last som passerade riksgränssnittet de tre dygnen. En omräkning till årsvärden har gjorts med hjälp av ett datauttag från den trafikmätningsslinga som ligger 600 m söder om Svinesundsbron. Uttaget visar att de tre dygn som intervjuerna utfördes motsvarade 54 % av den totala veckotrafiken. Med hjälp av detta värde har ett medeldygnsvärde för mätveckan räknats fram. Från trafikmätningsslingan kan man även ta fram data för hur veckotrafiksvariationen har varit över året. Mätveckan har visat sig ligga ca 6 % över årssnittet. Den framräknade dygnstrafiken multiplicerad med 365 dagar och korrigerad med veckovariationen för mätveckan motsvarar då årstrafiken av tunga lastade fordon. Resultatet av beräkningen blir att E6 trafikerats av lastade tunga fordon år En liknande beräkning har utförts med avseende på 1999 års intervjuer. Det har då visat sig att den mängd transporterat gods som redovisas i 1999 års rapport med stor sannolikhet var överskattad. Eftersom den rapporten redovisades redan under sommaren 1999 hade man inte tillgång till information om hur den aktuella mätveckan låg till med avseende på veckovariationen på året. Detta kan vara en trolig orsak till överskattningen. Beräkning av tomkörningstrafik För att kunna räkna ut tomkörningstrafiken måste först den totala mängden tunga lastfordon beräknas. Jämförelser av trafiksiffror visar att lastbilstrafiken på E6 har ökat med 30,8 % Till skillnad från årets studie utfördes i 1999 års undersökning en manuell räkning av antalet tunga lastfordon som körde förbi tullstationerna och därmed antogs vara tomma. Omräknat till årstrafik utgjorde dessa fordon år För 2004 har mängden lastade fordon räknats fram till fordon. Den totala trafiken för 2004 kan beräknas som den totala trafiken 1999 multiplicerad med trafikökningen 30,8 %. Antalet tomma tunga fordon blir då differensen mellan det totala antalet tunga lastfordon och antalet lastade tunga fordon. Tung lastbilstrafik 1999 (fordon/år) 2004 (fordon/år) Lastade tunga fordon Tomma tunga fordon Totalt antal tunga lastfordon Tabell 1 Tung lastbilstrafik. Uträkning av transporterade godsmängder Mängden transporterat gods har beräknats som antalet lastade fordon multiplicerat med medellastvikten per fordon. Medellastvikten per fordon har beräknats som ett genomsnitt av de lastvikter som angetts vid intervjuerna 4

11 3 ANALYS AV LASTBILSGODSTRANSPORTER I RIKSGRÄNSSNITTET 3.1 Trafikutveckling Den totala trafiken över Svinesundsbron ökade kraftigt under perioden från 1991 fram till 2002 för att sedan plana ut från 2002 och framåt (se diagram nedan). År 2004 ligger den totala trafiken på ca fordon/dygn. Lastbilstrafikens andel av den totala trafiken har fluktuerat kring 11 % de senaste åren men visar nu tendenser på att öka (se tabell 2). I begreppet lastbilstrafik ingår alla fordon med ett axelavstånd längre än 3,3 m. Här ingår alltså även lätta lastbilar, större skåpbilar och bussar. I analyskapitlet som följer har dessa fordon räknats bort för att få fram antalet tunga lastfordon, se kapitel 2.3. Årsdygnstrafiken av tunga lastfordon år 2004 har beräknats till 1380 fordon/dygn. Diagrammet nedan avser årsdygnstrafik (ÅDT) över bron från år 1989 till Värdena mellan är framtagna ur diagram från 1999-års rapport. Senare årsdygnstrafikvärden har erhållits från Vägverket Konsult Trafik (se tabell 2). Lastbilstrafiken som använder färjelinjen mellan Strömstad-Sandefjord ingår varken i diagrammet nedan eller i tabell 2 eftersom uppgifterna avser E6 vid själva Svinesundsbron. ÅDT, alla fordon över Svinesundsbron Antal fordon År ÅDT, alla fordon fordon/dygn Årtal varav ÅDT lastbilstrafik* fordon/dygn (11,6 %) (11,0 %) (11,0 %) (10,7%) (11,0 %) (11,8 %) Tabell 2 ÅDT (årsdygnstrafik) över Svinesundsbron mellan (Källa: Vägverket Konsult Trafik) *Lastbilstrafik avser alla fordon med axelavstånd längre än 3,3 m. 5

12 3.2 Lastbilstransporternas dygnsfördelning I diagrammen nedan redovisas fördelningen av lastade tunga fordon under ett genomsnittligt vardagsdygn år 2004 över Svinesundsbron. Resultatet kommer från intervjuundersökningen där klockslaget för intervjun registrerades. Trafiken mot Norge är störst på kvällen runt klockan 20. Mot Sverige ser trafiken annorlunda ut och visar en stigande kurva under förmiddagen för att nå sin topp mellan klockan 15 och 16. Trafiktoppen mot Sverige antas bero på att Svinesundsbron ligger nära Osloregionen där man lastar på morgonen. Att trafiken mot Norge har en topp senare antas bero på att merparten av trafiken har en längre sträcka att köra exempelvis från södra Sverige. Mot Norge Mot Sverige % 30 % Tid på dygnet Tid på dygnet 6

13 3.3 Andelen tomkörningstransporter Tunga lastfordon som kör utan last bedöms utgöra ca 30 % av det totala antalet tunga lastfordon i riksgränssnittet. En beskrivning av hur tomkörningstransporten har beräknats finns i kapitel 2.3. Tomkörningstransporterna har en stark riktningsfördelning där merparten är tomkörningstransporter mot Sverige. Hela 44 % av de tunga lastbilarna som kör mot Sverige från Norge har beräknats köra utan utan last. I motsatt riktning bedöms tomtransporterna utgöra 16 %. Tomkörningstransporten har ökat något jämfört med 1999 års undersökning (se tabell 3). En anledning till att fler lastbilar kör utan last kan vara den ökade transittrafiken. Dessa lastbilar kan möjligen ha svårigheter att hitta gods för sin returtransport. % tomma fordon 1999 % tomma fordon 2004 Mot Norge 10 % 16 % Mot Sverige 40 % 44 % Summa 25 % 30 % Tabell 3 Andel tomma tunga fordon. 3.4 Lastvikter Lastvikter med avseende på fordonstyp Den genomsnittliga lastvikten har ökat något i förhållande till undersökningen 1999 (se diagram nedan) men är långt ifrån den nivå som redovisats från 1994 års studie. Resultatet från 1994 års undersökning skulle kunna ifrågasättas när det jämförs med övriga års resultat. Hur det kommer sig att den genomsnittliga lastvikten är 6 ton högre i mitten av 1990-talet är svårförklarligt. Värdena för årets studie är ett genomsnittsvärde för de tunga lastbilar som deklarerade gods i tullen under intervjudygnen. Uppgifterna från intervjuer vid färjelinjen Strömstad-Svinesund är sammanslagna med uppgifter från intervjuer vid Svinesundsbron. Genomsnittlig lastvikt per fordonstyp Ton ,5 13,3 8,9 10,2 17,4 22,4 16,8 20,7 21,1 16,2 15,8 16,0 15,0 15,7 15,3 15,4 5 0 Lastbil Lastbil m släp Dragbil med trailer Samtliga Lastbilstyp

14 3.5 Godsmängder Studien visar att det totalt transporterades cirka 5,5 Mton gods på E6 vid riksgränssnittet under år Av detta transporterades 5.2 Mton över Svinesundsbron medan färjelinjen Strömstad Sandefjord transporterade ca 0,3 Mton. I rapporten från 1999 redovisas 5,3 Mton transporterat gods på E6 år Denna siffra bygger förmodligen på vissa överskattningar som delvis kan ha berott på att resultatet togs fram innan man visste hur mätveckan låg till i förhållande till en medelvecka under året. Med hjälp av den information som nu finns, bland annat från slingmätningen av trafikflöden 1999, uppskattas godsmängden på E6 år 1999 ha uppgått till endast 4,5 Mton. Detta ger en ökning av transporterat gods på E6 med 22 % mellan 1999 och Den tidigare beräkningen av mängden transporterat gods på E6 år 1994 bör ha påverkats av att medelgodsvikten då beräknats till 21 ton istället för ca 15 ton som övriga undersökningar har visat. Möjligen har detta inneburit att godsmängden har överskattats även för år Denna siffra har dock inte korrigerats i denna rapport eftersom någon förklaring till den angivna viktavvikelsen inte har kunnat härledas. Godsmängder på E6 (1000-tal ton) tal ton År 8

15 3.6 Godsslag Godsslagsfördelning Fördelningen av godsslag i riksgränssnittet studerades först 1999 varför endast resultaten från två studier finns redovisade i diagrammen på följande sidor. Värdena är uppräknade till årsvärden och redovisas i 1000-tal ton (se kapitel 2.3 för metodbeskrivning). Godsslagsindelningen från 1999 års studie har legat till grund för indelningen även vid årets studie. Under intervjuer registrerades ytterligare sex större godsslag som särredovisats. De sex tillkommande godsslagen är: övrig bulk, byggmaterial, inredning, textil och metall. Dessa har dock inte på motsvarande sätt redovisats i studien från 1999 utan finns inbakade i andra godsslag. Vilka varutyper som kan ingå i de olika godsslagen finns redovisade i bilaga 4. Den totala mängden transporterat gods på E6 har, som redovisades i föregående kapitel, ökat från 4,5 Mton år 1999 till 5,5 Mton år Framför allt är det en större andel fisk som passerar mellan länderna medan andelen kemikalier har minskat (se diagram nedan). Inkluderar man fisk i övriga livsmedel blir dock mängden transporterat livsmedel ungefär samma åren 1999 och Skillnaden i fördelning kan bero på att intervjupersonalen har fått olika instruktioner om hur varutyperna skall klassificeras. Mängden kemikalier har minskat de senaste fem åren även om oljeprodukter skulle ha inräknats i godsslaget övriga kemikalier i resultatet från årets studie. Totalt transporterat gods mellan Sverige och Norge (1000-ton/år) Fisk Övriga livsmedel Trä Papper Oljeprodukter Övriga kemikalier Sten/Cement Maskiner/Verkstadsprodukter Övrigt styckegods Övrig bulk Byggmaterial Inredning Textil Metall

16 Godsslagsfördelning med avseende på riktning En uppdelning har också gjorts efter vilken riktning godset har transporterats, mot Sverige eller mot Norge. Totalt transporterades 2,3 Mton gods mot Sverige och 3,2 Mton gods mot Norge. Vikten på det gods som transporteras på E6 i riktning mot Sverige har ökat med 33 % de senaste fem åren. Mest markant är ökningen av fisktransporter. Det transporteras även mer trä och byggmaterial än enligt studien från Mängden kemikalier som transporteras mot Sverige har däremot minskat, även om oljeprodukter skulle inräknas. Fortfarande transporteras dock mer gods mot Norge. Ökningen för de senaste fem åren, 16 %, är lägre än ökningen av transporterat gods mot Sverige vilket tyder på att det kanske sker en utjämning mellan länderna. Fördelningen på varuslag har också förändrats. Det transporteras mindre livsmedel och kemikalier men mer trä och byggmaterial i riktning mot Norge än för fem år sedan. Transporterat gods mot Sverige (1000-ton/år) Fisk Övriga livsmedel Trä Papper Oljeprodukter Övriga kemikalier Sten/Cement Maskiner/Verkstadsprodukter Övrigt styckegods Övrig bulk Byggmaterial Inredning Textil Metall Transporterat gods mot Norge (1000-ton/år) Fisk Övriga livsmedel Trä Papper Oljeprodukter Övriga kemikalier Sten/Cement Maskiner/Verkstadsprodukter Övrigt styckegods Övrig bulk Byggmaterial Inredning Textil Metall

17 3.7 Andelen farligt gods Andelen farligt gods som transporteras av lastade tunga fordon i gränssnittet har sjunkit från 5 % (1999) till att utgöra 3 % år Detta tydliggör resultatet i föregående kapitel som visade att mängden transporterade kemikalier har minskat. Vilken typ av farligt gods som körs mellan länderna har inte närmare undersökts i årets rapport. De vanligaste produkterna vid 1999-års studie var bensin följt av hartslösningar och vätskor med förhöjd temperatur. 3.8 Fordonstyper Analysen av de lastade tunga fordonen visar att det sker en förändring av vilka fordonstyper som används för att transportera gods på E6 i gränssnittet. Trenden från 1999 håller i sig och andelen dragbilar med trailer svarar idag för nästan 75 % av de lastade fordonen. Detta i motstats till lastbilar med släp som sedan 1989 mer än halverat sin andel av de lastade tunga fordon som passerar riksgränsen. Enligt uppgifter från rederierna transporteras mycket av transitgodset genom Sverige på trailer där endast trailern åker med färjan över Östersjön eller Nordsjön. I hamnen hämtas sedan trailern upp av en annan dragbil som kör godset vidare. Detta kan vara en av förklaringarna till att andelen dragbilar med trailer ökar. Fordonstyper 1989 Fordonstyper 1999 Dragbil med trailer 29% Övriga 3% Lastbil 9% Lastbil med släp 59% Dragbil med trailer 57% Övriga 2% Lastbil 6% Lastbil med släp 35% Fordonstyper 1994 Fordonstyper 2004 Dragbil med trailer 33% Övriga 1% Lastbil 6% Övriga 1% Lastbil 5% Lastbil med släp 21% Lastbil med släp 60% Dragbil med trailer 73% 11

18 3.9 Lastfordonens nationstillhörighet Av cirkeldiagrammen nedan kan utläsas att de svensk- och danskregistrerade fordonens andel har legat förhållandevis konstant på E6 i riksgränssnittet under de senaste 15 åren. Däremot har andelen fordon från Norge successivt minskat och ersatts av fordon registrerade i utomskandinaviska länder (redovisas som övriga i diagrammen nedan). Av dessa länder är det Tyskland (6,3 % av antalet lastade tunga fordon) som är det vanligaste registreringslandet följt av Polen (5,2 %) och Nederländerna (2,6 %). Fordon registrerade i östra Europa har ökat markant sedan 1999 och svarar idag för 10 % av de lastade tunga fordonen i riksgränssnittet (se tabell 4). Detta innebär att den ökning av andelen fordon från östra Europa som kunde utläsas redan i tidigare studier fortsätter. I underlaget finns inga uppgifter om var släpet eller trailern är registrerad och endast lastade tunga fordon ingår i underlaget. Utomskandinaviskt registrerade transporter Tyskland Nederländerna Östra Europa ,7 % uppgift saknas 2,7 % ,2 % 4,0 % 5,2 % ,3 % 2,6 % 10,2 % Tabell 4 Förändringen av utomskandinaviskt registrerade godstransporter i gränssnittet. Registreringsland 1989 Sverige 35% Registreringsland 1994 Sverige 35% Danmark 14% Övriga 10% Norge 41% Danmark 14% Övriga 11% Norge 40% Registreringsland 1999 Sverige 37% Danmark 17% Registreringsland 2004 Sverige 38% Danmark 15% Övriga 15% Norge 33% Övriga 22% Norge 23% 12

19 3.10 Transportströmmar och transittrafik I studien ställdes en fråga till lastbilschaufförerna om start och målpunkt för transporten. I diagrammet nedan redovisas angiven start eller målpunkt. Resultatet är omräknat till årstrafik enligt kapitel 2.3 och gäller för de lastade tunga fordon som ingick i intervjuundersökningen. Samma förutsättningar gäller för resultaten som visas på följande sidor där fordonsströmmarna riktningsuppdelats. Årstrafiken för tunga lastade fordon på E6 är som tidigare angivits uppskattad till fordon år Diagrammet visar att start- och målpunkterna har förändrats sedan undersökningen Till exempel har Oslo och Norra Bohuslän tappat delar av sin trafik medan sydvästra Norge har ökat sin andel av godstransporterna. I Sverige dominerar Norra Götaland, Göteborg och Göteborgs hamn som största start- och målpunkter för de tunga fordonstransporter som passerar riksgränssnittet. Antal lastade tunga fordon med start- eller målpunkt i respektive område Fordon (1000-tal) Hedmark, Oppland, Tröndelag och Nord Norge Sydväst Norge Oslo Östfold och Akershus Norra Bohuslän, Svealand och Norrland Göteborg och österut Göteborgs hamn Hallands- Kronobergs- och Kalmar län Skåne och Blekinge Malmö hamn Öresundsbron Trelleborgs hamn Ystads hamn Helsingborgs hamn Blekinge hamnar

20 Transporter från Sverige till Norge De röda pilarna på nästa sida beskriver andelen tunga lastade fordon som hämtat gods i Sverige eller i övriga Europa för vidare transport på väg E6, med lossningspunkt någonstans i Norge. Majoriteten av de lastade fordonen hämtar gods i norra Götaland. Denna region svarar för nära en femtedel (17 %) av alla fordon som lämnar Sverige mot Norge. Göteborgs stad (12%) är den näst största lastningspunkten på det svenska fastlandet. De tre kvarvarande regionerna i Sverige tillför tillsammans lika mycket lastade fordon på väg E6 som Göteborg och norra Götaland. I den sydligaste regionen är det Skåne län som svarar för störst del lastade fordon. Hallands- och Kronobergslän är de klart största uppsamlingsområdena från regionen närmast söder om Göteborg. I den nordligaste regionen är det nästan uteslutande i norra Bohuslän som lastfordonen hämtar gods. När transporterna passerat riksgränsen går över hälften (51 %) till Oslo stad. I området öster om Oslo lossas en femtedel av det riksgränspasserande godset, framförallt i Östfolds fylke. En femtedel av godset har sydvästra Norge som målpunkt, framför allt fylkena med storstäderna Drammen, Stavanger och Bergen. Resterande transporter går norrut enligt kartan på motstående sida. Transittrafik genom Sverige mot Norge Två av fem lastade fordon (43 %) som passerar riksgränssnittet är transittrafik som kör rakt igenom Sverige till Norge med utländskt gods. Av denna trafik är det uteslutande hamnar i västra och södra Sverige som används för vidare transport norrut mot Norge. Nära en tredjedel av fordonen som kör över riksgränssnittet har angjort en transitpunkt i Skåne eller Blekinge, inklusive Öresundsbron. Helsingborgs Hamn och färjelinjen mellan Helsingör-Helsingborg (10 %) är den största södra länken tätt följd av färjelinjerna mellan Trelleborg och Tyskland (9 %). På Öresundsbron (3%) kör en anmärkningsvärd liten del av trafiken jämfört med Helsingborgs Hamn. På västkusten är det Göteborgs Hamn (13 %) som är den stora transitpunkten för lastade fordon på väg E6 mot Norge. En liten del av godset (1 %) som transporteras från Sverige över riksgränssnittet har inte Norge som målpunkt utan skall vidare, antingen via Oslo hamn eller via Gardemoen flygplats. Noterbart är att inga transporter har angets inkommit via svenska flygplatser. Transportströmmar Målpunkt i Hedmark, Oppland, Tröndelag och Nord Norge 8 % 9 % 7 % Norge eller Sydväst Norge 18 % 14 % 22 % utrikes Oslo 49 % 57 % 51 % Oslo Hamn 0 % 0 % 1 % Östfold och Akershus 25 % 20 % 19 % Summa transit genom Norge 0 % 0 % 1 % Tabell 5 Transportströmmar med avseende på målpunkter i Norge. 14

Missing Link 2013 Godstransporter mellan Norge och Sverige

Missing Link 2013 Godstransporter mellan Norge och Sverige 2013 Missing Link 2013 Godstransporter mellan Norge och Sverige Resultat och analys av intervjuundersökning med chaufförer av tunga fordon på Svinesundsbron 2013-06-23 till 2013-06-26. Arbetsgruppen Ramböll

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009 2010. Statistik 2012:3

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009 2010. Statistik 2012:3 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Missing Link 2013 Godstransporter mellan Norge och Sverige

Missing Link 2013 Godstransporter mellan Norge och Sverige 2013 Missing Link 2013 Godstransporter mellan Norge och Sverige Resultat och analys av intervjuundersökning med chaufförer av tunga fordon på Svinesundsbron 2013-06-23 till 2013-06-26. Arbetsgruppen Ramböll

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats.

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats. Ingen narkotika inga missbrukare Om det inte finns någon narkotika så finns det inte några missbrukare. Så enkelt är det i teorin, men verkligheten ser annorlunda ut. Narkotika måste bekämpas på många

Läs mer

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION De skånska godsflödena i sammandrag Detta dokument sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna i rapporten Deskriptiv analys av godsflöden i Skåne. Rapporten är framtagen

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Transportmarknaden. Konsekvensen av ovanstående är att på lastbilen transporteras mestadels

Transportmarknaden. Konsekvensen av ovanstående är att på lastbilen transporteras mestadels 14 i Sverige På godstransportmarknaden i Sverige finns i huvudsak tre olika transportslag: - Lastbilstransporter - Järnvägstransporter - Sjöfartstransporter Respektive transportslags marknadsandel varierar

Läs mer

Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull!

Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull! Åkeribranschens syn på lastsäkring Mårten Johansson marten.johansson@akeri.se teknikchef i Sveriges Åkeriföretag Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull! Lastsäkring? Åkeriföretagens verksamhet

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Introduktion till utlastningen SLS.

Introduktion till utlastningen SLS. Innehållsförteckning Group Slide 2 5 februari 13 1. Index 2. Presentation 3. Karta över :s europahubbar 4. Lista över Schweinfurts och Tongerens distributionsländer 5. Sekvenslastning från Göteborg till

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp [Delprodukt] Skapad av: Fackansvarig: Dokumentdatum: 2013-11-20 Diarienr/Ärendenr: TRV 2010/35145 Version: Anna-Karin Ekström, Tyréns AB Anna-Karin Ekström, Tyréns AB/Ansvarig MKB Cristiano Piga, Tyréns

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen Fakta om Åkerinäringen 2013 I den här broschyren presenterar vi statistik om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Organisationen representerar

Läs mer

Kombitransporter i Sverige och Europa

Kombitransporter i Sverige och Europa Kombitransporter i Sverige och Europa Vill du vara med och minska CO 2 -utsläppen och samtidigt få en fördelaktig transportekonomi? Utveckling Linjer i Sverige och Europa Fördelar Miljö och emissioner

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja 14 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/45 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja 14 Skapat av: Markör Marknad

Läs mer

Lastbilsförares bältesanvändning

Lastbilsförares bältesanvändning Lastbilsförares bältesanvändning En undersökning genomförd av NTF Väst på uppdrag av Volvo Trucks Malin Lundgren Bältesanvändning i Sverige Trots att Sverige har hög bältesanvändning visar studier av dödsolyckor

Läs mer

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun - Bulk - Enhetsburet gods/ container & trailer - Oskarshamn/ Kalmar Län -CARGOTO -Så påverkas hamnar av SECA - Fånga upp framtiden Oskarshamn Transport corridor between

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE.

REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE. REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE. För att få en så verklig bild som möjligt av färjerederiernas, som trafikerar svenska hamnar, betydelse och nytta för svensk turism och näringsliv

Läs mer

7. Trafik och kommunikationer. december 2004

7. Trafik och kommunikationer. december 2004 december 2004 7. Trafik och kommunikationer 1 Innehåll Vägar och motortrafi k...3 Trafi ksäkerhet och olyckor Parkeringar Planerade åtgärder Järnvägen...6 Hamn, sjötransport, fl ygplats, fl ygtransport...7

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

VisitDenmark. Tyck till om Danmark - September 2012. ServCheck

VisitDenmark. Tyck till om Danmark - September 2012. ServCheck VisitDenmark Tyck till om Danmark - ServCheck Syfte & metod VisitDenmark har givit Mistat AB i uppdrag att göra en undersökning (SalesTrack ) bland kunder som under 2012 bokat en resa till/vistelse i Danmark

Läs mer

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Inge Vierth, VTI Seminarium Hur ska sjöfarten utvecklas i östra Mellansverige Västerås, 2 april 2014 Externa (marginal)kostnader

Läs mer

Kövarningssystem på E6 Göteborg

Kövarningssystem på E6 Göteborg TI notat 12 23 TI notat 12-23 Kövarningssystem på E6 Göteborg Analys av parameterinställningar Författare FoU-enhet Projektnummer 4489 Projektnamn Uppdragsgivare Urban Björketun Arne Carlsson Mohammad-Reza

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (3) SJÖFARTSVERKET Generaldirektören 2000-06-05 0402-0005033 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverket har regeringens uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen av den svenska sjöfartsnäringens

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Passagerarrederierna en viktig del i rese- och turismnäringen Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en viktig del i rese- och turismnäringen Passagerarrederiernas Förening PRF Rapport om Passagerarrederierna, mars 2006 Passagerarrederierna en viktig del i rese- och turismnäringen Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna stärker bilden av Sverige utomlands Passagerarrederierna

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

MARKNADSSTATISTIK 2007

MARKNADSSTATISTIK 2007 Stockholm 2008-07-16 CIRKULÄR Nr 11/2008 MARKNADSSTATISTIK 2007 Liksom tidigare år har vi sammanställt de premieuppgifter om varu-, ansvars- och kaskoaffären som föreningens medlemsbolag samt SÅAF rapporterat

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun PM Risker med transport av farligt gods Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020 Fakta & Analys 2012:3 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Hur står sig mot målen i Europa 2020 Sommaren 2010 lanserade -kommissionen en ny strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009 Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 009 Malmö stad Karin Olsson September 009 Viktoriagatan 3, Box 5068, SE-40 Göteborg, Sweden, Tel +46 3 75 95 000, Fax +46 3 75 95 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om internationella vägtransporter

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om internationella vägtransporter TFS 1998:36 i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar) ändringar införda t.o.m. TFS 2004:25 som utkom från trycket 28 juni 2004 Åberopade bemyndiganden TFS 1998:36; 11 kap. 3 yrkestrafikförordningen

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer