Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009 2010. Statistik 2012:3"

Transkript

1 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3

2

3 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3

4 Trafikanalys Adress: Sveavägen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarig utgivare: Brita Saxton Producent: Statistiska centralbyrån Publiceringsdatum:

5 Förord Trafikanalys presenterar årligen officiell statistik över inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar. Men för en samlad bild av lastbilstrafiken i Sverige är det önskvärt att också inkludera de utländska lastbilar som körs inom landets gränser. I denna rapport sammanfattas de utländska lastbilarnas transporter till och från Sverige under åren och. Statistiken baseras på en sammanställning av uppgifter från EU-länder samt frivilliga länder i Europa om varutransporter på väg, inrapporterade under den EU-förordning som reglerar ländernas statistikinsamling. Rapportens kvalité beror därmed till stor del på kvalitén i dessa undersökningar som alla är olika designade (exempelvis olika urvalsram, mätförfarande, urvalsstorlek, bortfallsfrekvens, hantering av bortfall och granskning), vilket ger stor varians och viss osäkerhet. De länder som ingår i sammanställningen har även varierat något över åren. Statistiken omfattar inte lastbilar som är registrerade i länder utanför EU såsom Ryssland och sannolikt ingår inte heller trafik som utförs av utländska lastbilar utan tillstånd. Det finns därmed ett antal orsaker som kan innebära att den utländska verksamheten i Sverige kan vara högre än vad vi här beskriver. Detta är det närmaste vi i dagsläget kan beskriva de utländska lastbilarnas totala godstransportarbete i Sverige med hjälp av befintlig statistik. Tillsammans med Trafikanalys officiella statistik över trafiken med svenska lastbilar bidrar denna rapport, trots viss osäkerhet, till en bättre uppskattning av det totala godstransportarbetet på väg i Sverige. Statistiken har framställts av SCB på uppdrag av Trafikanalys. Projektledare vid Trafikanalys har varit Sara Berntsson. Östersund i mars 2012 Per-Åke Vikman Avdelningschef 3

6

7 Innehåll Förord Utländska lastbilstransporter i Sverige Transportarbete Trafikarbete Transporterad vikt Cabotage Transittrafik Tabellförteckning Tabeller Fakta om statistiken Metod och kvalitet Population EU-reglering Bortfall Publicering Publikationer med anknytning Definitioner Varugrupper Varugrupper enligt NST Tillgänglighet i data

8

9 Sammanfattning Denna rapport sammanfattar den trafik som utfördes med tunga lastbilar registrerade i ett EU-land på svensk mark åren 2004 till. Även länder utanför EU-samarbetet ingår i skattningarna, (Norge, Liechtenstein, Schweiz och Kroatien). Totalt sett ingår 28 länder i skattningarna för och. Uppgifterna jämförs med de svenska lastbilarnas transporter i inrikes- och utrikestrafik för att få en uppskattning av den totala transportverksamheten med tung lastbil och därmed även de utländska lastbilarnas marknadsandelar. Uppgifterna om de utländska lastbilarnas godstransporter kännetecknas av stora varianser och viss osäkerhet, men kan trots detta ses som en användbar skattning av denna verksamhet i Sverige. Eftersom vi inte har kontroll över metoder, urvalsfel eller fullständig rapportering för respektive lands undersökning, kan vi inte avgöra om förändringar mellan åren är signifikanta. Direkta jämförelser mellan olika redovisningsår ska därmed göras med försiktighet. Motsvarande undersökningar har tidigare gjorts för åren samt Sedan skattningarna av de utländska lastbilarnas verksamhet i Sverige påbörjades 2004 har utvecklingen visat att de utländska lastbilarnas marknadsandelar varit relativt stabila under åren. De utländska lastbilarnas trafikarbete 3, transportarbete 4, antal transporter och mängden fraktat gods i Sverige har i stora drag förändrats på likartat sätt som de svenskregistrerade lastbilarnas verksamhet. Det är dock en viss variation mellan variablerna. Exempelvis stod de utlandsregistrerade lastbilarna för omkring 20 procent av det totala transportarbetet (8,2 miljarder tonkilometer) och 20 procent av det totala trafikarbetet (627 miljoner kilometer) som utfördes av de svenska och utländska lastbilarna i Sverige år. Andelarna var betydligt lägre när det gäller fraktat gods och antal körningar. Dessa andelar uppgick till 8 respektive 6 procent detta år, vilket motsvarar 27 miljoner ton varor och 2,1 miljoner körningar. De svenska lastbilarnas transportarbete i andra länder uppgick till 3,5 miljarder tonkilometer år. De utländska lastbilarna utförde alltså mer än dubbelt så mycket transportarbete i Sverige som de svenska lastbilarna utförde i utlandet detta år. Lastbilar från Finland, Norge och Polen utförde både det största transportarbetet och trafikarbetet av de utländska lastbilarna i Sverige. 1 Utländska lastbilstransporter i Sverige SIKA Statistik 2008:22. 2 Utländska lastbilstransporter i Sverige Trafikanalys Statistik 2011:9. 3 Trafikarbete mäts som körda kilometer 4 Transportarbete avser transporterat gods multiplicerat med transporterad sträcka, mäts i tonkilometer. 7

10 Det gods som, mätt i ton, dominerade i transporter från utlandet till Sverige var jordbruks-, jakt och skogsbruksprodukter, livsmedel, dryckesvaror och tobak samt samlastat gods. 43 procent av allt fraktat gods till Sverige bestod av dessa varugrupper. Från Sverige till utlandet fraktades främst trä och varor av trä och kork, livsmedel, dryckesvaror och tobak samt samlastat gods tillsammans stod dessa grupper för 53 procent av all godsvikt som fraktats från Sverige. De utländska lastbilarnas cabotage i Sverige uppgick till ungefär miljoner tonkilometer år. Det motsvarar 2,6 procent av allt transportarbete som utfördes av både svenska och utländska lastbilar inom Sverige. Det är nästan sex gånger så mycket som de svenska lastbilarnas cabotage i utlandet. Vikten på det transporterade godset med cabotage uppgick i genomsnitt till 6,7 ton per körning till år. År 2004 var den genomsnittliga godsvikten 3,2 ton per körning. De holländska och polska lastbilarnas andel av cabotaget dominerade med 27 respektive 19 procent vardera av transportarbetet. 8

11 1 Utländska lastbilstransporter i Sverige Lastbilstransporterna i Sverige utförs av både svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar. För att få en uppskattning av de utlandsregistrerade lastbilarnas marknadsandel på den svenska marknaden har vi använt Trafikanalys officiella statistik över svenskregistrerade lastbilars inrikes och utrikes trafik och EU-statistik över utländska lastbilars verksamhet i Sverige. Med dessa två informationskällor kan vi uppskatta den totala transportverksamheten med tung lastbil i Sverige och därmed även uppskatta marknadsandelarna. Sammantaget tyder beräkningarna på att det skett en ökning av de utländska lastbilarnas verksamhet i Sverige mellan de år som undersökts, 2004 till. De variabler vi mäter, trafikarbete 5, transportarbete 6, antal transporter och mängden fraktat gods i Sverige har i stora drag utvecklats på likartat sätt som de svenskregistrerade lastbilarnas verksamhet. Under konjunkturnedgången minskade både de svenska och de utländska lastbilarnas verksamhet. År har de ännu inte återhämtat sig till 2008 års toppnivåer. Ser vi istället till de utländska lastbilarnas marknadsandelar av den totala transportverksamheten med tung lastbil i Sverige så har de varit relativt stabila under åren. Marknadsandelarna varierar beroende på vilken variabel som studeras. Till exempel stod de utlandsregistrerade lastbilarna för omkring 20 procent av det totala transportarbetet och 20 procent av trafikarbetet som utfördes av svenska och utländska lastbilar i Sverige år. Däremot stod de för betydligt lägre andelar när det gäller fraktat gods och antal körningar. Dessa andelar uppgick till 8 respektive 6 procent detta år. (Tabell 1-1). Rapporten behandlar några centrala begrepp inom transportverksamheten. Dessa begrepp har olika betydelse och kan användas på olika sätt eftersom de var för sig har olika begränsningar och möjligheter. Trafikarbete mäts som körda kilometer och beskriver belastningen för trafiken Transporterad godsmängd redovisas i ton och beskriver mängden varor som transporteras Transportarbete mäts som tonkilometer, där en tonkilometer är ett ton gods som transporteras en kilometer. Med avseende på tonkilometer kan olika trafikslag jämföras. 5 Trafikarbete mäts som körda kilometer 6 Transportarbete avser transporterat gods multiplicerat med transporterad sträcka, mäts i tonkilometer. 9

12 Tabell 1-1: Transportarbete, trafikarbete, transporterad vikt och antal körningar utförda av utländska lastbilar i Sverige samt svenska lastbilars verksamhet i Sverige och i utlandet åren Metoden för datainsamling och vilka länder som ingår kan skilja sig mellan undersökningsåren för de utländska lastbilarna. Antal körningar (miljoner) Svenska lastbilar på svenska vägar 34,3 36,5 35,6 37,3 37,3 37,2 34,8 Utländska lastbilar på svenska vägar 1,6 1,7 1,9 2,1 2,2 1,9 2,1 Svenska lastbilar i utlandet 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 Utländska lastbilars marknadsandel i Sverige, procent Trafikarbete (miljoner km) Svenska lastbilar på svenska vägar Utländska lastbilar på svenska vägar Svenska lastbilar i utlandet Utländska lastbilars marknadsandel i Sverige, procent Transporterad vikt (miljoner ton) Svenska lastbilar på svenska vägar 318,5 348,9 334,3 353,4 360,6 328,8 315,6 Utländska lastbilar på svenska vägar 20,8 21,5 24,4 26,1 27,5 22,6 26,9 Svenska lastbilar i utlandet 6,6 6,0 8,0 6,7 6,7 5,0 6,5 Utländska lastbilars marknadsandel i Sverige, procent Transportarbete (miljoner tonkilometer) Svenska lastbilar på svenska vägar Utländska lastbilar på svenska vägar Svenska lastbilar i utlandet Utländska lastbilars marknadsandel i Sverige, procent Källa: Tabellbilagan i denna rapport och Utländska lastbilstransporter i Sverige SIKA Statistik 2008:22 och Utländska lastbilstransporter i Sverige Trafikanalys Statistik 2011:9 samt rapporterna Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar SIKA Statistik för respektive år samt Lastbilstrafik för respektive år Anm. Tabellen avser lastbilar med en maximilastvikt över 3,5 ton eller minst 6 tons totalvikt. De utländska lastbilarnas verksamhet avser verksamheten inom Sverige. Transittrafiken särredovisas och ingår således inte i denna tabell. För vissa körningar har sträckan inte kunnat beräknas och ingår därmed inte i de sammanställningar som gjorts för statistiken i tabellbilagan. 10

13 1.1 Transportarbete De utlandsregistrerade lastbilarnas totala transportarbete inom Sverige beräknades till omkring 8,2 miljarder tonkilometer för år. Som jämförelse kan nämnas att de svenska lastbilarnas transportarbete i Sverige uppgick till 32,7 miljarder tonkilometer samma år. De svenska lastbilarnas transportarbete i andra länder uppgick till 3,5 miljarder tonkilometer år. De utländska lastbilarna utför alltså mer än dubbelt så mycket transportarbete i Sverige som de svenska lastbilarna utför i utlandet. Under perioden 2004 till har de utländska lastbilarnas marknadsandel av transportarbetet i Sverige uppgått till mellan 16 och 20 procent. Under konjuktursvackan minskade både de svenska och de utländska lastbilarnas transportarbete. Utvecklingen av transportarbetet visas i Figur 1.1 (jämför Tabell 1-1) Utländska lastbilars transportarbete Svenska lastbilars transportarbete Figur 1.1: Utländska och svenskregistrerade lastbilars transportarbete i Sverige åren Miljoner tonkilometer. (Index 2004=100). Metoden för datainsamling och ingående länder kan skilja sig mellan undersökningsåren för de utländska lastbilarna. Källa: Tabellbilagan i denna rapport och Utländska lastbilstransporter i Sverige SIKA Statistik 2008:22 och Utländska lastbilstransporter i Sverige Trafikanalys Statistik 2011:9 och rapporterna Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar SIKA Statistik för respektive år samt Lastbilstrafik för respektive år De finska lastbilarna utförde det största transportarbetet inom Sverige år (23 procent), följt av Polen (17 procent) och Norge (15 procent), se Figur

14 Danmark Polen Norge Finland Tyskland Nederländerna Estland Tjeckien Lettland Österrike Ungern Slovakien Litauen Slovenien Spanien Luxembourg Storbritannien Rumänien Transportarbete Transportarbete Figur 1.2: Totalt transportarbete inom Sverige av utrikes registrerade lastbilar per nation åren -, miljoner tonkilometer. Transittrafik ingår ej. Källa: Tabellbilagan i denna rapport. Med undantag av de finska lastbilarna är transportarbetet totalt sett relativt jämnt fördelat när det gäller resor till och från Sverige. Uppdelat per land i Figur 1.3 framgår det att de finska lastbilarna utförde i särklass högst transportarbete till Sverige. Därefter kommer de norska och polska lastbilarna. Transportarbetet med polska lastbilar var betydligt högre från Sverige jämfört med till Sverige. 12

15 Finland Norge Polen Danmark Tyskland Nederländerna Tjeckien Estland Österrike Litauen Slovakien Lettland Ungern Slovenien Storbritannien Från Sverige till utlandet Till Sverige från utlandet Figur 1.3: Utlandsregistrerade lastbilars transportarbete till och från Sverige fördelat per nation år. Miljoner tonkilometer. Källa: Tabellbilagan i denna rapport. Transportarbetet uppdelat på varugrupper visas i Figur 1.4. Från utlandet till Sverige bestod transportarbetet till största del av varugrupperna jordbruks-, jaktoch skogsbruksprodukter samt livsmedel, drycker och tobak samt kemikalier. Dessa varugrupper stod för mellan 12 och 14 procent vardera av transportarbetet till Sverige. Transportarbetet från Sverige bestod till största delen av kategorierna trä och varor av trä och kork, samt metallvaror. Dessa varugruppers andel var 20 respektive 13 procent. 13

16 Jordbruks-, jakt och skogsbruksprodukter Livsmedel, drycker och tobak Kemikalier; kemiska pridukter och konstfiber Samlastat gods; flera olika slags gods Metaller; metallvaror, utom maskiner och Trä och varor av trä och kork Övriga maskiner; kontorsmaskiner, datorer, tv, Andra icke-metalliska mineraliska produkter Returråvara; kommunalt avfall och annat avfall Transportmedel Möbler; diverse andra tillverkade varor Oidentifierbart gods Diverse andra varor Utrustning och material för varutransporter Stekolprodukter och raffinerade petroleum Textil- och beklädnadsvaror; lädervaror Metallhaltiga malmer och prod. fr. gruvor och Gods som flyttas i samband med flytt av hushåll Post och paket Från utlandet till Sverige Från Sverige till utlandet Figur 1.4: Andel av utländska lastbilars transportarbete till och från Sverige år per varuslag (procent). Källa: Tabellbilagan i denna rapport. 1.2 Trafikarbete De utländska lastbilarnas totala trafikarbete inom Sverige uppgick till 627 miljoner kilometer år. Det kan jämföras med de svenska lastbilarnas trafikarbete inom Sverige som uppgick till 2,5 miljarder kilometer samma år. De uppgifter vi utgår ifrån tyder alltså på att de utländska lastbilarnas marknadsandel var närmare 20 procent av det totala trafikarbetet som utfördes i Sverige år (jämför Tabell 1-1). Mellan 2004 och har de utländska lastbilarnas marknadsandel ökat från 17 till 20 procent. Utvecklingen av trafikarbetet jämfört med 2004 visas i Figur

17 Polen Finland Norge Danmark Tyskland Nederländerna Estland Tjeckien Lettland Österrike Litauen Slovakien Ungern Spanien Slovenien Storbritannien Rumänien Irland Luxembourg Utländska lastbilars trafikarbete Svenska lastbilars trafikarbete Figur 1.5: Utländska och svenskregistrerade lastbilars trafikarbete i Sverige åren Miljoner kilometer. (Index 2004=100). Metoden för datainsamling kan skilja sig mellan undersökningsåren för de utländska lastbilarna. Källa: Tabellbilagan i denna rapport och Utländska lastbilstransporter i Sverige SIKA Statistik 2008:22 och rapporterna Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar SIKA Statistik för respektive år samt Lastbilstrafik för åren Lastbilar registrerade i Polen, Finland och Norge stod för det största trafikarbetet bland de utlandsregistrerade lastbilarna år, se Figur 1.6. De polska lastbilarna stod för 20 procent av de utländska lastbilarnas körda kilometer inom Sverige. De finska för 17 procent och de danska och norska för 14 procent vardera Figur 1.6: Utländska lastbilars trafikarbete inom Sverige per land år, miljoner kilometer. Exklusive transittrafik. Källa: Tabellbilagan i denna rapport. 15

18 1.3 Transporterad vikt År transporterades nästan 27 miljoner ton varor inom Sverige med utländska lastbilar. Samma år transporterade svenska lastbilar 316 miljoner ton varor inom Sverige. De utländska lastbilarnas marknadsandel av det transporterade godset i Sverige var alltså cirka 8 procent (jämför Tabell 1-1). Som Figur 1.7 visar har de utländska lastbilarnas transporterade godsvikt ökat kraftigare efter år 2005 jämfört med de svenska lastbilarna Utlänska lastbilars transporterade godsvikt Svenska lastbilars transporterade godsvikt Figur 1.7: Utländska och svenskregistrerade lastbilars transporterade godsvikt i Sverige åren Miljoner ton. (Index 2004=100). Metoden för datainsamling och vilka länder som ingår kan skilja sig mellan undersökningsåren för de utländska lastbilarna. Källa: Tabellbilagan i denna rapport och Utländska lastbilstransporter i Sverige åren samt och rapporterna Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar för respektive år samt Lastbilstrafik för åren 2008-, Trafikanalys statistik. I genomsnitt transporterade de utländska lastbilarna 13 ton gods per körning. 45 procent av godsvikten transporterades till Sverige, 39 procent transporterades från Sverige och resterande16 procent fraktades som cabotage inom Sverige. De svenska lastbilarna transporterade i genomsnitt 9,1 ton per körning i Sverige år. Den största andelen gods som fraktades från Sverige till utlandet mätt i ton var trä och produkter av trä och kork, livsmedel, dryckesvaror och tobak samt samlastat gods. Tillsammans stod dessa grupper för 53 procent av all godsvikt som fraktats från Sverige. Till Sverige fraktades främst jordbruksprodukter samt livsmedel, dryck och tobak samt samlastat gods. 43 procent av allt fraktat gods till Sverige bestod av dessa varugrupper, se (Figur 1.8) 16

19 Jordbruks-, jakt och skogsbruksprodukter Livsmedel, drycker och tobak Samlastat gods; flera olika slags gods Kemikalier; kemiska produkter och konstfiber Trä och varor av trä och kork Metaller; metallvaror, utom maskiner och apparater Returråvara; kommunalt avfall och annat avfall Andra icke-metalliska mineraliska produkter Övriga maskiner; kontorsmaskiner, datorer, tv, Möbler; diverse andra tillverkade varor Oidentifierbart gods Transportmedel Diverse andra varor Stekolprodukter och raffinerade petroleum produkter Utrustning och material för varutransporter Metallhaltiga malmer och prod. fr. gruvor och Post och paket Textil- och beklädnadsvaror; lädervaror Gods som flyttas i samband med flytt av hushåll Till Sverige från utlandet Från Sverige till utlandet Figur 1.8: Andel transporterad vikt per varuslag till och från Sverige år med tunga lastbilar. (procent). Källa: Tabellbilagan i denna rapport. 1.4 Cabotage En del utlandsregistrerade bilar kör transporter som både startar och slutar i Sverige och som utförs under en begränsad tid, så kallad cabotagetrafik. Tanken med cabotage är att den ska vara av tillfällig karaktär och bidra till att öka lastbilarnas utnyttjandegrad, vilket i sin tur är positivt för miljön eftersom det då krävs färre bilar för att förflytta gods. Cabotage får endast förekomma under vissa givna förutsättningar som regleras av EU. 7 I korthet innebär cabotage att en utländsk transportör som utfört en internationell godstransport på väg får utföra högst tre inrikestransporter i ett annat EU-land under en period av sju dagar. Våra skattningar visar att under år genomfördes ca cabotagekörningar på svensk mark. Trafikarbetet vid cabotagetransporterna uppgick till cirka 131 miljoner kilometer för de utländska lastbilarna år. Den genomsnittliga körsträckan har varit relativt konstant kring 200 kilometer per cabotagekörning mellan åren 2004 och. 7 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1072/ av den 21 oktober om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg. 8 Dessa körningar inkluderar även tomkörningar med start- och slutområde i Sverige. 17

20 Vikten på det transporterade godset med cabotage uppgick i genomsnitt till 6,7 ton per körning till år. År 2004 var den genomsnittliga godsvikten 3,2 ton per körning. Lastbilarna från Luxemburg gjorde relativt få men välfyllda cabotagekörningar i Sverige, med i genomsnitt 25 ton gods per körning därefter fraktade de nederländska lastbilarna mest, med i genomsnitt 10 ton per körning under. De allt tyngre cabotagetransporterna medför att även transportarbetet får en stigande utvecklingskurva, se Figur Antal körningar Godsvikt Trafikarbete Transportarbete Figur 1.9: Utvecklingen av cabotagetransporter på svensk mark mellan åren avseende antal transporter, trafikarbete, godsvikt och transportarbete. (Index 2004=100). Metoden för datainsamling och ingånde länder kan skilja sig mellan undersökningsåren för de utländska lastbilarna.källa: Tabellbilagan i denna rapport samt Utländska lastbilstransporter i Sverige åren och År uppgick de utlandsregistrerade lastbilarnas cabotage i Sverige till ungefär miljoner tonkilometer. Det motsvarar 2,6 procent av allt transportarbete inom Sverige utfört av både utlands- och svenskregistrerade lastbilar. Som en jämförelse kan nämnas att svenska lastbilars cabotage i utlandet under uppgick till 179 miljoner tonkilometer 9 De utländska lastbilarna utförde alltså ungefär sex gånger så högt cabotage i Sverige jämfört med hur mycket de svenska lastbilarna uträttade i utlandet. Fördelningen av transportarbete efter land visar att det är lastbilar registrerade i Holland och Polen som utför de största andelarna av cabotaget. Deras andelar uppgår till 27 respektive 19 procent av det totala transportarbetet av cabotage på svensk mark. Jämfört med var det relativt stora förändringar över vilka länder som utförde mest cabotage i Sverige, se Figur Lastbilstrafik, Trafikanalys Statistik 2011:7. 18

21 andel cabotage andel cabotage Figur 1.10: Andel transportarbete vid cabotage på svensk mark fördelat efter nation, procent, år -. Källa: Tabellbilagan i denna rapport. Sett till antalet körningar i Sverige så dominerade lastbilar registrerade i Polen, Nederländerna, Tyskland och Danmark. Tillsammans stod de för 69 procent av alla cabotagekörningar på svensk mark. De körde i genomsnitt mellan 175 och 243 kilometer per cabotagekörning. (Figur 1.11) Figur 1.11: Utveckling av genomsnittlig körsträcka (kilometer) per cabotagekörning på svensk mark mellan åren 2004-, fördelat efter land. Källa: Tabellbilagan i denna rapport och Utländska lastbilstransporter i Sverige SIKA Statistik 2008:22 samt Utländska lastbilstransporter i Sverige Trafikanalys Statistik 2011:9. 19

22 1.5 Transittrafik Med transittrafik avses här körning genom Sverige utan lastning och lossning, en resa för de utländska lastbilarna med start och slut utanför Sverige. I skattningarna av den nationella statistiken finns inga uppgifter om trafikarbete och transportarbete avseende transit. Antalet transitkörningar med lastbil genom Sverige uppgick till drygt körningar år. Polen och Norge är de länder vars lastbilar redovisat flest transitkörningar genom Sverige. (Figur 1.12) Tillsammans står de för mer än hälften av alla transitkörningar detta år. I genomsnitt fraktades 16 ton gods per körning i transittrafiken Figur 1.12: Andel transitkörningar genom Sverige med tunga utländska lastbilar år. (procent). Källa: Tabellbilagan i denna rapport. 20

23 2 Tabellförteckning 4.1a Totalt trafikarbete: Totalt trafikarbete av tunga lastbilar inom Sverige åren och fördelat per nation (exkl. transittrafik) 4.1b Totalt transportarbete: Totalt transportarbete av tunga lastbilar inom Sverige åren och fördelat per nation (exkl. transittrafik) 4.1c Total transporterad vikt: Total transporterad vikt av tunga lastbilar inom Sverige åren och fördelat per nation (exkl. transittrafik) 4.2a Körningar från Sverige till utlandet, trafikarbete: Trafikarbete av tunga lastbilar inom Sverige åren och vid körningar från Sverige till utlandet fördelat per nation 4.2b Körningar från Sverige till utlandet, transportarbete: Transportarbete inom Sverige av tunga lastbilar åren och vid körningar från Sverige till utlandet fördelat per nation 4.2c Körningar från Sverige till utlandet, transporterad vikt: Transporterad vikt av tunga lastbilar inom Sverige åren och vid körningar från Sverige till utlandet fördelat per nation 4.3a Körningar från utlandet till Sverige, trafikarbete: Trafikarbete inom Sverige av tunga lastbilar åren och vid körningar från utlandet till Sverige fördelat per nation 4.3b Körningar från utlandet till Sverige, transportarbete: Transportarbete inom Sverige av tunga lastbilar åren och vid körningar från utlandet till Sverige fördelat per nation 4.3c Körningar från utlandet till Sverige, transporterad vikt: Transporterad vikt inom Sverige av tunga lastbilar och vid körningar från utlandet till Sverige fördelat per nation 4.4a Cabotage, trafikarbete: Trafikarbete inom Sverige av tunga lastbilar åren och vid cabotage fördelat per nation 4.4b Cabotage, transportarbete: Transportarbete inom Sverige av tunga lastbilar åren och vid cabotage fördelat per nation 4.4c Cabotage, transporterad vikt: Transporterad vikt inom Sverige av tunga lastbilar åren och vid cabotage fördelat per nation 4.5 Transit: Antalet transitkörningar genom Sverige av tunga lastbilar åren och fördelat per nation 21

24 4.6a Varuslagsfördelning vid körningar till/från/inom Sverige, trafikarbete: Andelen trafikarbete vid körningar till/från/inom Sverige av tunga lastbilar fördelat efter varuslag åren och 4.6b Varuslagsfördelning vid körningar till/från/inom Sverige, transportarbete: Andelen transportarbete vid körningar till/från/inom Sverige av tunga lastbilar fördelat efter varuslag åren och 4.6c Varuslagsfördelning vid körningar till/från/inom Sverige, transporterad vikt: Andelen transporterad vikt vid körningar till/från/inom Sverige av tunga lastbilar fördelat efter varuslag åren och 4.7a Varuslagsfördelning vid körningar från Sverige till utlandet, trafikarbete: Andelen trafikarbete vid körningar från Sverige till utlandet med tunga lastbilar fördelat efter varuslag åren och 4.7b Varuslagsfördelning vid körningar från Sverige till utlandet, transportarbete: Andelen transportarbete vid körningar från Sverige till utlandet med tunga lastbilar fördelat efter varuslag åren och 4.7c Varuslagsfördelning vid körningar från Sverige till utlandet, transporterad vikt: Andelen transporterad vikt vid körningar från Sverige till utlandet med tunga lastbilar fördelat efter varuslag åren och 4.8a Varuslagsfördelning vid körningar från utlandet till Sverige, trafikarbete: Andelen trafikarbete vid körningar från utlandet till Sverige med tunga lastbilar fördelat efter varuslag åren och 4.8b Varuslagsfördelning vid körningar från utlandet till Sverige, transportarbete: Andelen transportarbete vid körningar från utlandet till Sverige med tunga lastbilar fördelat efter varuslag åren och 4.8c Varuslagsfördelning vid körningar från utlandet till Sverige, transporterad vikt: Andelen transporterad vikt vid körningar från utlandet till Sverige med tunga lastbilar fördelat efter varuslag åren och 22

25 3 Tabeller 23

26 4.1.a Totalt trafikarbete med tunga lastbilar inom Sverige åren och fördelat per nation (exklusive transittrafik) Nation Trafikarbete (km) Antal körningar Andel trafikarbete (%) Trafikarbete (km) Antal körningar Antal observationer Andel trafikarbete (%) AT ,1 BE , BG CY CZ , ,3 DE , ,8 DK , ,7 EE , ,5 EL ES , ,4 FI , ,6 FR HU , ,9 IE ,1 IT LI LT , ,4 LU , ,1 LV , ,4 NL , ,8 NO , ,3 PL , ,7 PT RO ,3 SI , ,3 SK , ,2 UK , ,3 CH HR Totalt Körsträcka i Sverige har ej kunnat beräknas

27 4.1.b Totalt transportarbete med tunga lastbilar inom Sverige åren och fördelat per nation (exklusive transittrafik) Nation Transportarbete (1 Antal körningar 000-tals tonkm) Transportarbete (1 000-tals tonkm) Antal körningar AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LI LT LU LV NL NO PL PT RO SI SK UK CH HR Totalt Körsträcka i Sverige har ej kunnat beräknas

28 4.1.c Total transporterad vikt med tunga lastbilar inom Sverige åren och fördelat per nation (exklusive transittrafik) Nation Transporterad vikt (ton) Antal körningar Transporterad vikt (ton) Antal körningar AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LI LT LU LV NL NO PL PT RO SI SK UK CH HR Totalt Körsträcka i Sverige har ej kunnat beräknas

29 4.2.a Trafikarbete med tunga lastbilar inom Sverige åren och vid körningar från Sverige till utlandet fördelat per nation Nation Trafikarbete (km) Antal körningar Andel trafikarbete (%) Trafikarbete (km) Antal körningar Andel trafikarbete (%) AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LI LT LU LV NL NO PL PT RO SI SK UK CH HR Totalt Körsträcka i Sverige har ej kunnat beräknas

30 4.2.b Transportarbete med tunga lastbilar inom Sverige åren och vid körningar från Sverige till utlandet fördelat per nation Nation Transportarbete (1 000-tals tonkm) Antal körningar Transportarbete (1 000-tals tonkm) Antal körningar AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LI LT LU LV NL NO PL PT RO SI SK UK CH HR Totalt Körsträcka i Sverige har ej kunnat beräknas

31 4.2.c Transporterad vikt med tunga lastbilar inom Sverige åren och vid körningar från Sverige till utlandet fördelat per nation Nation Transporterad vikt (ton) Antal körningar Transporterad vikt (ton) Antal körningar AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LI LT LU LV NL NO PL PT RO SI SK UK CH HR Totalt Körsträcka i Sverige har ej kunnat beräknas

32 4.3.a Trafikarbete med tunga lastbilar inom Sverige åren och vid körningar från utlandet till Sverige fördelat per nation Nation Trafikarbete (km) Antal körningar Andel trafikarbete (%) Trafikarbete (km) Antal körningar Andel trafikarbete (%) AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LI LT LU LV NL NO PL PT RO SI SK UK CH HR Totalt Körsträcka i Sverige har ej kunnat beräknas

33 4.3.b Transportarbete med tunga lastbilar inom Sverige åren och vid körningar från utlandet till Sverige fördelat per nation Nation Transportarbete (1 000-tals tonkm) Antal körningar Transportarbete (1 000-tals tonkm) Antal körningar AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LI LT LU LV NL NO PL PT RO SI SK UK CH HR Totalt Körsträcka i Sverige har ej kunnat beräknas

34 4.3c Transporterad vikt av tunga lastbilar inom Sverige åren och vid körningar från utlandet till Sverige fördelat per nation Nation Transporterad vikt (ton) Antal körningar Transporterad vikt (ton) Antal körningar AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LI LT LU LV NL NO PL PT RO SI SK UK CH HR Totalt Körsträcka i Sverige har ej kunnat beräknas

35 4.4a Cabotage. Trafikarbete av tunga lastbilar inom Sverige åren och vid cabotage fördelat per nation Nation Trafikarbete (km) Antal körningar Andel trafikarbete (%) Trafikarbete (km) Antal körningar Andel trafikarbete (%) AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LI LT LU LV NL NO PL PT RO SI SK UK CH HR Totalt

36 4.4b Cabotage. Transportarbete av tunga lastbilar inom Sverige åren och vid cabotage fördelat per nation. Nation Transportarbete (1 000-tals tonkm) Antal körningar Transportarbete (1 000-tals tonkm) Antal körningar AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LI LT LU LV NL NO PL PT RO SI SK UK CH HR Totalt

37 4.4c Cabotage. Transporterad vikt inom Sverige av tunga lastbilar åren och vid cabotage fördelat per nation Nation Transporterad vikt (ton) Antal körningar Transporterad vikt (ton) Antal körningar AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LI LT LU LV NL NO PL PT RO SI SK UK CH HR Totalt

38 4.5 Transit. Antalet transitkörningar genom Sverige med tunga lastbilar åren och fördelat per nation Nation Transporterad vikt (ton) Antal körningar Transporterad vikt (ton) Antal körningar AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LI LT LU LV NL NO PL PT RO SI SK UK CH HR Totalt

39 4.6a andelen trafikarbete av tunga lastbilar vid körningar till/från/inom Sverige fördelat efter varuslag åren och Varugrupp Trafikarbete (km) Trafikarbete (km) Totalt 1, , Tom 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

40 4.6b Andelen transportarbete vid körningar körningar till/från/inom Sverige med tunga lastbilar fördelat efter varuslag åren och Varugrupp Transportarbete (1 000-tals tonkm) Transportarbete (1 000-tals tonkm) Totalt 1, , Tom 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

41 4.6c Andelen transporterad vikt vid körningar till/från/inom Sverige med tunga lastbilar fördelat efter varuslag åren och Varugrupp Transporterad vikt (ton) Transporterad vikt (ton) Totalt 1, , Tom 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

42 4.7a Andelen trafikarbete vid körningar med tunga lastbilar från Sverige till utlandet fördelat efter varuslag åren och Varugrupp Trafikarbete (km) Trafikarbete (km) Totalt 1, , Tom 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

43 4.7b Andelen transportarbete vid körningar från Sverige till utlandet med tunga lastbilar fördelat efter varuslag åren och Varugrupp Transportarbete (1 000-tals tonkm) Transportarbete (1 000-tals tonkm) Totalt 1, , Tom 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

44 4.7c Andelen transporterad vikt vid körningar från Sverige till utlandet med tunga lastbilar fördelat efter varuslag åren och Varugrupp Transporterad vikt (ton) Transporterad vikt (ton) Totalt 1, , Tom 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

45 4.8a Andelen trafikarbete vid körningar från utlandet till Sverige med tunga lastbilar fördelat efter varuslag åren och Varugrupp Trafikarbete (km) Trafikarbete (km) Totalt 1, , Tom 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

46 4.8b Andelen transportarbete vid körningar från utlandet till Sverige med tunga lastbilar fördelat efter varuslag åren och Varugrupp Transportarbete (1 000-tals tonkm) Transportarbete (1 000-tals tonkm) Totalt 1, , Tom 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

47 4.8.c Andelen transporterad vikt vid körningar från utlandet till Sverige med tunga lastbilar fördelat efter varuslag åren och Varugrupp Transporterad vikt (ton) Transporterad vikt (ton) Totalt 1, , Tom 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

48 46

49 4 Fakta om statistiken Trafikanalys, är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. En av undersökningarna som Trafikanalys ansvarar för är Lastbilstrafik - inrikes och utrikes transporter med svenska lastbilar, som syftar till att visa de svenskregistrerade lastbilarnas/- dragbilarnas trafikarbete, transportarbete samt transporterad godsmängd med bland annat varuslagsindelningar. Motsvarande statistik framställs i övriga EUländer (samt Norge, Liechtenstein, Schweiz och Kroatien) och sammanställs av EU:s statistikorgan Eurostat. Föreliggande rapport Utländska lastbilstransporter i Sverige - baseras på dessa länders inrapporterade uppgifter. Se kapitel 4.9 för fullständig information om vilka länder som ingår respektive undersökningsår. Statistiken syftar till att komplettera den officiella statistiken om de svenska lastbilarna för att få en helhetsbild av trafik- och transportarbetet i Sverige. Rapportserien Utländska lastbilstransporter i Sverige tillhör inte den officiella statistiken. I avsnitten nedan beskrivs metod och detaljer kring statistiken. Mer detaljerad information finns hos Trafikanalys. 4.1 Metod och kvalitet Den datakälla som används till denna rapport är baserad på ingående länders urvalsundersökningar. Statistiken är tillgänglig via utbyte mellan EU:s medlemsstater, vilket administreras av Eurostat. Kvalitén beror således på kvalitén på dessa undersökningar. Exempelvis är undersökningarna olika designade (olika urvalsramar, mätförfarande, urvalsstorlek, bortfallsfrekvens, hantering av bortfall och granskning). Detta bidrar till att undersökningarna inte är fullt jämförbara mellan åren. De länder som har ingått i undersökningen har dessutom varierat något över åren, se kapitel 4.9 för en förteckning över vilka länder som ingår i statistiken respektive år. För vissa länder är skattningarna av den utländska lastbilstrafiken baserad på ett fåtal observationer, detta gäller främst de länder som trafikerar Sverige i liten utsträckning. För dessa länder är skattningen av lastbilstrafiken i Sverige väldigt osäker och det finns inga möjligheter att beräkna osäkerhetsmått i form av urvalsfel. För 1,2 procent av körningarna år och 1,3 procent av körningarna år har körsträckan i Sverige inte kunnat beräknas på grund av att regional information om körningens start- respektive slutpunkt saknas. Ingen justering av det totala trafikarbetet har gjorts för detta. 47

Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2014:27

Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2014:27 Utländska lastbilstransporter i Sverige 2011-2012 Statistik 2014:27 Utländska lastbilstransporter i Sverige 2011-2012 Statistik 2014:27 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2016:35

Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2016:35 Utländska lastbilstransporter i Sverige 2013-2014 Statistik 2016:35 Utländska lastbilstransporter i Sverige 2013-2014 Statistik 2016:35 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

Godstransportflöden - Statistikunderlag med varugruppsindelning PM 2016:3

Godstransportflöden - Statistikunderlag med varugruppsindelning PM 2016:3 Godstransportflöden - Statistikunderlag med varugruppsindelning PM 2016:3 Godstransportflöden - Statistikunderlag med varugruppsindelning PM 2016:3 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon:

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Godsflöden i Sverige Analys av transportstatistik inom lastbilstrafik, bantrafik och sjötrafik. Rapport 2012:8

Godsflöden i Sverige Analys av transportstatistik inom lastbilstrafik, bantrafik och sjötrafik. Rapport 2012:8 Godsflöden i Sverige Analys av transportstatistik inom lastbilstrafik, bantrafik och sjötrafik Rapport 2012:8 Godsflöden i Sverige Analys av transportstatistik inom lastbilstrafik, bantrafik och sjötrafik

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Lastbilsundersökningen: Hantering av överrapporterat stillestånd

Lastbilsundersökningen: Hantering av överrapporterat stillestånd Nordiskt statistikermöte, Bergen 14-17 augusti 2013 Tema: Produktionsprocessen Lastbilsundersökningen: Hantering av överrapporterat stillestånd Abboud Ado, Trafikanalys. Sara Berntsson, Trafikanalys. Abboud.ado@trafa.se

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Lastbilstrafik 2012 Swedish national and international road goods transport 2012. Statistik 2013:12

Lastbilstrafik 2012 Swedish national and international road goods transport 2012. Statistik 2013:12 Lastbilstrafik 2012 Swedish national and international road goods transport 2012 Statistik 2013:12 Lastbilstrafik 2012 Swedish national and international road goods transport 2012 Statistik 2013:12 Trafikanalys

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Lastbilstrafik 2011 Swedish national and international road goods transport 2011. Statistik 2012:6

Lastbilstrafik 2011 Swedish national and international road goods transport 2011. Statistik 2012:6 Lastbilstrafik 2011 Swedish national and international road goods transport 2011 Statistik 2012:6 Lastbilstrafik 2011 Swedish national and international road goods transport 2011 Statistik 2012:6 Trafikanalys

Läs mer

Lastbilstrafik 2015 Swedish national and international road goods transport Statistik 2016:27

Lastbilstrafik 2015 Swedish national and international road goods transport Statistik 2016:27 Lastbilstrafik 2015 Swedish national and international road goods transport 2015 Statistik 2016:27 Lastbilstrafik 2015 Swedish national and international road goods transport 2015 Statistik 2016:27 Trafikanalys

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

STATISTIK 2013:7. LASTBILSTRAFIK 2012 kvartal 4. Publicering av den svenska kvartalsstatistiken som framställs enligt förordning EU 70/2012

STATISTIK 2013:7. LASTBILSTRAFIK 2012 kvartal 4. Publicering av den svenska kvartalsstatistiken som framställs enligt förordning EU 70/2012 LASTBILSTRAFIK kvartal 4 STATISTIK 213:7 Publicering av den svenska kvartalsstatistiken som framställs enligt förordning EU 7/ Publiceringsdatum: -3-26 Reviderad 215-1-16: Tabell 2, storstadsområden. Kontaktperson

Läs mer

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning 1 En vecka utan lastbilar Konsekvensbeskrivning 2 Var finns vår sårbarhet? Väder Pandemi Terrorattentat Brand Olyckor Källa: öresundskornsortiet.se Bildkälla: Aftonbladet 3 Transportfakta 27,9 miljoner

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Lastbilstrafik 2009 Swedish national and international road goods transport Statistik 2010:3

Lastbilstrafik 2009 Swedish national and international road goods transport Statistik 2010:3 Lastbilstrafik 2009 Swedish national and international road goods transport 2009 Statistik 2010:3 Lastbilstrafik 2009 Swedish national and international road goods transport 2009 Statistik 2010:3 Trafikanalys

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

klyftor för hela Sverige.

klyftor för hela Sverige. PM Till: Jonas Frycklund, Svenskt Näringsliv Pöyry Management Consulting (Sweden) AB Banérgatan 16, 6th floor SE-115 23 Stockholm Sverige Org.nr: SE 556461-0011 Tel. +46 8 528 01 200 Fax +46 8 528 01 220

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om internationella vägtransporter

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om internationella vägtransporter TFS 1998:36 i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar) ändringar införda t.o.m. TFS 2004:25 som utkom från trycket 28 juni 2004 Åberopade bemyndiganden TFS 1998:36; 11 kap. 3 yrkestrafikförordningen

Läs mer

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Sverige i ett bredare europeiskt perspektiv Kenneth Nelson The Swedish Institute for Social Research (SOFI) Stockholm University Syfte: Analysera länken

Läs mer

Lastbilstrafik 2016 Swedish national and international road goods transport Statistik 2017:14

Lastbilstrafik 2016 Swedish national and international road goods transport Statistik 2017:14 Lastbilstrafik 2016 Swedish national and international road goods transport 2016 Statistik 2017:14 Lastbilstrafik 2016 Swedish national and international road goods transport 2016 Statistik 2017:14 Trafikanalys

Läs mer

Lastbilstrafik 2013 Swedish national and international road goods transport 2013. Statistik 2014:12

Lastbilstrafik 2013 Swedish national and international road goods transport 2013. Statistik 2014:12 Lastbilstrafik 2013 Swedish national and international road goods transport 2013 Statistik 2014:12 Lastbilstrafik 2013 Swedish national and international road goods transport 2013 Statistik 2014:12 Trafikanalys

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 2. Utgiven i december 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2010 KOM(2010)364 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG OM ENHETLIGA

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 1. Utgiven i oktober 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Stöd till minskad mjölkproduktion

Stöd till minskad mjölkproduktion På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10-24 Stöd till minskad mjölkproduktion Effekterna av EU:s stöd till reducerad mjölkproduktion kan bli mindre än vad ansökningarna indikerar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Körsträckor 2015 Beskrivning av statistiken

Körsträckor 2015 Beskrivning av statistiken Körsträckor 2015 Beskrivning av statistiken Körsträckor 2015 Beskrivning av statistiken Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se Webbadress:

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer

Internationella godstransportflöden i Sverige och omvärlden. Rapport 2014:18

Internationella godstransportflöden i Sverige och omvärlden. Rapport 2014:18 Internationella godstransportflöden i Sverige och omvärlden Rapport 2014:18 Internationella godstransportflöden i Sverige och omvärlden Rapport 2014:18 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Långväga buss 2011 2012:8

Långväga buss 2011 2012:8 Långväga buss 2011 Statistik 2012:8 Långväga buss 2011 Statistik 2012:8 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se Webbadress:

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 Konkurrensen om arbetskraften i Baltikum hårdnar Arbetskraftskostnaderna i Estland och Lettland ökar snabbast av de nya EU-länderna. Sedan 2001 har den genomsnittliga

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

A Allmänna uppgifter... 5

A Allmänna uppgifter... 5 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

Trafikarbete på svenska vägar - en översyn av skattningsmetoden PM 2013:8

Trafikarbete på svenska vägar - en översyn av skattningsmetoden PM 2013:8 Trafikarbete på svenska vägar - en översyn av skattningsmetoden PM 2013:8 Trafikarbete på svenska vägar - en översyn av skattningsmetoden PM 2013:8 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon:

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen ökade markant

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen ökade markant Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information Fritt för publicering 7.2.217 kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 216 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen

Läs mer

Vad händer i vår omvärld?

Vad händer i vår omvärld? Vad händer i vår omvärld? Vad sker hos våra grannländer och i övriga Europa? Vad påverkar utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geodata? Christina Wasström, Lantmäteriet Geodataseminarie 2011-11-22

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.2.2014 COM(2014) 52 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 SV

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

Godstransportflöden - Analys av statistikunderlag Sverige Rapport 2016:9

Godstransportflöden - Analys av statistikunderlag Sverige Rapport 2016:9 Godstransportflöden - Analys av statistikunderlag Sverige 2012-2014 Rapport 2016:9 Godstransportflöden - Analys av statistikunderlag Sverige 2012-2014 Rapport 2016:9 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30

Läs mer

Hearing 14 juni Ekonomiska aspekter. Björn Olsson, sekreterare. Vägslitageskattekommittén

Hearing 14 juni Ekonomiska aspekter. Björn Olsson, sekreterare. Vägslitageskattekommittén Hearing 14 juni 2016 Ekonomiska aspekter Björn Olsson, sekreterare Något om fordonsflottan Trafikarbete Transportarbete 1000-tal fordonskm andel miljoner tonkm andel Lastbil / dragbil 2 axlar 362 43 44

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Statistikunderlag rörande tomtransporter och fyllnadsgrader PM 2011:5

Statistikunderlag rörande tomtransporter och fyllnadsgrader PM 2011:5 Statistikunderlag rörande tomtransporter och fyllnadsgrader PM 2011:5 Statistikunderlag rörande tomtransporter och fyllnadsgrader PM 2011:5 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon:

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 -2 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 S2-indikatorn Irland Grekland Luxemburg Storbritann Slovenien Spanien Litauen Rumänien Cypern Slovakien

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna EUROPAPARLAMENTET Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna Rapport Fältarbete: april maj 2011 Publicering: oktober 2011 Särskild Eurobarometer / serie 75.2 TNS Opinion & Social Denna undersökning

Läs mer

Beslut i EU - så här går det till

Beslut i EU - så här går det till Beslut i EU - så här går det till Håkan Björklund 9 februari 2011 Sverige är en del av EU EU är inrikespolitik! 60-75 procent av all lagstiftning som gäller i Sverige är EU-rätt eller utformas på basis

Läs mer

Transportarbetet efter svenska kusten vid transporter med utrikes gods

Transportarbetet efter svenska kusten vid transporter med utrikes gods Beskrivning av statistiken Transportarbetet efter svenska kusten vid transporter med utrikes gods avseende år 1997 TK0803 0 Administrativa uppgifter om produkten 0.1 Benämning Transportarbetet efter svenska

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans Export Import

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andra rapporten om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden {SEK(2009)1687}

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andra rapporten om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden {SEK(2009)1687} SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2009 KOM(2009)676 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Andra rapporten om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden

Läs mer

SIKA Statistik Vägtrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska. lastbilar, tredje kvartalet 2007

SIKA Statistik Vägtrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska. lastbilar, tredje kvartalet 2007 SIKA Statistik 2008:5 Vägtrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, tredje kvartalet 2007 Swedish national and international road goods transport, third quarter 2007 SIKA Statistik 2008:5

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-9-1 Föregående 215-8-28 FLYG passagerarfrekvens Juli 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

SIKA Statistik Vägtrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska. lastbilar, år 2007

SIKA Statistik Vägtrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska. lastbilar, år 2007 SIKA Statistik 2008:13 Vägtrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, år 2007 Swedish national and international road goods transport, year 2007 SIKA Statistik 2008:13 Vägtrafik Inrikes och

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om statistik över godstransport på inre vattenvägar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om statistik över godstransport på inre vattenvägar EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.8.2005 KOM(2005) 366 slutlig 2005/0150 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om statistik över godstransport på inre vattenvägar

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.2, 1 28 oktober 2015 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling KAMFS 2008:2 ISSN 1402-5345 Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till statistik om bantrafik

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

SIKA Statistik Vägtrafik Lastbilstrafik kvartal 2

SIKA Statistik Vägtrafik Lastbilstrafik kvartal 2 SIKA Statistik 2009:25 Vägtrafik Lastbilstrafik 2009 kvartal 2 Swedish national and international road goods transport, quarter 2 2009 SIKA Statistik 2009:25 Vägtrafik Lastbilstrafik 2009 kvartal 2 Swedish

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

STUDIE Public Opinion Monitoring Series Generaldirektoratet för kommunikation

STUDIE Public Opinion Monitoring Series Generaldirektoratet för kommunikation Parlameter 2016 Övergripande analys Europaparlamentets särskilda Eurobarometerundersökning STUDIE Public Opinion Monitoring Series Generaldirektoratet för kommunikation Författare: Jacques Nancy, Enheten

Läs mer

SIKA Statistik Vägtrafik Reviderad. Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, andra kvartalet 2005

SIKA Statistik Vägtrafik Reviderad. Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, andra kvartalet 2005 SIKA Statistik 2005:13 Vägtrafik Reviderad Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, andra kvartalet 2005 Swedish national and international road goods transport, second quarter 2005 SIKA Statistik

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! pernilla.jourde@ep.europarl.eu DG COMM, Enheten för besök och seminarier ETT PARLAMENT PÅ FLERA ORTER 2 EU:S SYFTEN 3 Fred Stabilitet Hållbarhet Rättvisa, frihet och säkerhet

Läs mer

Internationell referensprissättning, IRP

Internationell referensprissättning, IRP 1 Internationell referensprissättning, IRP Persson U and Jönsson B. The End of the International Reference Pricing System? Applied Health Economics and Health Policy. Published online: 26 June 2015 Ulf

Läs mer