Resultattavla för innovationsunionen 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultattavla för innovationsunionen 2014"

Transkript

1 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry

2 Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen 2014: den ekonomiska krisens effekter blev mildare än väntat. Skillnaderna i resultaten vad gäller innovation blir mindre igen, fastän ganska långsamt. Förra årets resultattavla visade effekterna av krisen som ledde till störningar i tillnärmningen mellan medlemsstaterna vad gäller innovation. Årets resultat visar att det finns positiva tecken igen i medlemsstaterna allt eftersom innovationsresultaten blir bättre och de mindre innovativa länderna börja komma ifatt. Åtta innovationsdimensioner och 25 indikatorer analyserar EU:s innovationssystem... I den ram för mätning som används för innovationsunionens resultattavla skiljer man mellan tre huvudtyper av indikatorer och åtta innovationsdimensioner med totalt 25 olika indikatorer. Förutsättningarna fångar in de viktigaste pådrivarna av innovationsresultat utanför företaget och täcker tre innovationsdimensioner: Mänskliga resurser, Öppna och attraktiva forskningssystem i världsklass samt Finansiering och stöd. Företagens verksamhet noterar innovationsinsatserna på företagsnivå som samlas i tre innovationsdimensioner: Företagens investeringar, Samarbete och entreprenörskap samt Immateriella tillgångar. Resultat täcker effekterna av företagens innovationsverksamhet inom två innovationsdimensioner: Innovatörer och Ekonomiska verkningar. och medlemsstaterna delas in i fyra resultatgrupper på grundval av sina genomsnittliga innovationsresultat. På grundval av sina genomsnittliga innovationsresultat delas medlemsstaterna in i fyra resultatgrupper: Danmark (DK), Finland (FI), Tyskland (DE) och Sverige (SE) utgör innovationstoppen med innovationsresultat som ligger klart över EUgenomsnittet. Österrike (AT), Belgien (BE), Cypern (CY), Estland (EE), Frankrike (FR), Irland (IE), Luxemburg (LU), Nederländerna (NL), Slovenien (SI) och Förenade kungariket (UK) är innovationsföljarna med innovationsresultat som ligger över eller nära EU-genomsnittet. Resultaten för Kroatien (HR), Tjeckien (CZ), Grekland (EL), Ungern (HU), Italien (IT), Litauen (LT), Malta (MT), Polen (PL), Portugal (PT), Slovakien (SK) och Spanien (ES) ligger under EU-genomsnittet. Dessa länder är måttliga innovatörer. Bulgarien (BG), Lettland (LV) och Rumänien (RO) är blygsamma innovatörer vars innovationsresultat ligger långt under EU-genomsnittet. Sveriges innovationssystem är åter på första plats i EU och den allmänna rangordningen förblir relativt stabil Sverige hart återigen ett innovationssystem med de bästa resultaten i EU, följt av Danmark, Tyskland och Finland. Allmänt sett förblir medlemmarna i de olika resultatgrupperna relativt stabila jämfört med förra resultattavlan för innovationsunionen, där Polen var det enda landet som gick upp från de blygsamma till de måttliga innovatörerna. men med vissa förändringar inuti resultatgrupperna. 2

3 Som varje år sker det fler upp- och nedflyttningar inuti varje resultatgrupp. Danmark och Tyskland bytte plats i innovationstoppen. Bland innovationsföljarna ersatte Luxemburg Nederländerna på första plats, och Irland bytte plats med Österrike, samt Estland med Cypern. Bland de måttliga innovatörerna är Italien på första plats, följt av Tjeckien som har gått om Spanien och Portugal. Ungern och Slovakien samt Malta och Kroatien har bytt plats. Bland de blygsamma innovatörerna har Rumänien och Lettland bytt plats. Diagram 1: Innovationsresultat för EU:s medlemsstater BG LV RO PL LT HR MT SK HU EL PT ES CZ IT CY EE SI EU FR AT IE UK BE NL LU FI DE DK SE MODEST INNOVATORS MODERATE INNOVATORS INNOVATION FOLLOWERS INNOVATION LEADERS De mest innovativa länderna har balanserade innovationssystem med starka sidor inom alla dimensioner. De mest innovativa länderna har de bästa resultaten inom alla dimensionerna: från forsknings- och innovationsunderlag, via företagsinnovation till innovationsprodukter och ekonomiska effekter, vilket återspeglar ett balanserat nationellt forsknings- och innovationssystem. Innovationstoppen, följd av innovationsföljarna, har ständigt den minsta variationen i resultaten i alla åtta innovationsdimensionerna. Detta innebär att innovationstoppen (Sverige, Danmark, Tyskland och Finland) inte skiljer sig mycket åt i någon av dimensionerna. Innovationstoppen håller sig oftast på första plats och klart över EU-genomsnittet. Det är bara i den andra dimensionen, Öppna och attraktiva forskningssystem i världsklass, som Tyskland ligger något under EU-genomsnittet. men somliga länder får toppoäng i enskilda dimensioner Några andra länder får emellertid toppoäng när man ser på enskilda dimensioner. Sverige, Finland, Irland och Förenade kungariket får högst poäng inom Mänskliga resurser; Danmark, Nederländerna, Sverige och Förenade kungariket hamnar på toppen inom Öppna och attraktiva forskningssystem i världsklass; Estland, Finland, Sverige och Danmark kommer först inom Finansiering och stöd; Sverige, Tyskland, Finland och Sloveninen får högst poäng vad gäller Företagens investeringar; Danmark, Förenade kungariket, Belgien och Sverige har bäst resultat inom Samarbete och entreprenörskap; Danmark, Österrike, Tyskland och Sverige hamnar på toppen vad gäller Immateriella tillgångar; Tyskland, Luxemburg, Sverige och Irland har bäst resultat inom dimensionen Innovatörer och Irland, Tyskland, Luxemburg och Danmark kommer i topp inom Ekonomiska verkningar. 3

4 Allmänt sett förbättrar EU sina innovationsresultat med Portugal, Estland och Lettland som leder inom innovationstillväxt Allmänt taget uppnådde EU:s genomsittliga tillväxt för innovationsresultat 1,7 % under den analyserade åttaårsperioden , under vilken alla medlemsstater förbättrade sina innovationsresultat. Portugal, Estland och Lettland är ledare inom innovationstillväxt. Den lägsta innovationstillväxten registrerades i Sverige, Förenade kungariket och Kroatien. men det finns också skillnader i innovationstillväxt inom grupperna. Inom innovationstoppen förbättrade Tyskland bäst sina innovationsresultat, medan Sveriges resultat förbättrades i mest långsam takt i denna grupp. Estlands tillväxt är högst bland innovationsföljarna, medan Förenade kungariket har den lägsta. Inom de måttliga innovatörerna förbättrade Portugal sina resultat mest, medan Kroatiens framsteg var långsammast. Bland de blygsamma innovatörerna var det Lettland som gjorde störst framsteg. Innovationsklyftan minskar dock långsamt Årets resultat visar att medlemsstaternas innovationsresultat närmar sig varandra men att denna process har saktat ned. Följaktligen återgick tillnärmningsnivån för innovationsresultat till 2009 års nivå. och det finns betydande skillnader mellan medlemsstaterna, särskilt vad gäller spetskunskap och internationalisering, samt samarbete inom företagsinnovation. Skillnaderna i resultat mellan medlemsstaterna är minst vad gäller Mänskliga resurser, där landet med bäst resultat (Sverige) har över tre gånger bättre resultat än landet med sämst resultat (Malta). Emellertid noterar man särskilt stora skillnader i den internationella konkurrenskraften hos den vetenskapliga basen (Öppna och attraktiva forskningssystem i världsklass) och samarbete inom företagsinnovation som mäts inom Samarbete och entreprenörskap. Inom båda dimensionerna har landet på topposition (Danmark) mer än nio respektive sju gånger bättre resultat än de länder som har sämst resultat, nämligen Lettland och Rumänien. Medan Mänskliga resurser och öppenhet i de europeiska forskningssystemen har ökat mest vad gäller innovationsresultat När man ser på enskilda dimensioner har Öppna och attraktiva forskningssystem i världsklass mest bidragit till de sammanlagda innovationsresultaten under de senaste åtta åren, följda av ökningen i Mänskliga resurser. Om man ser på enskilda indikatorer har gemenskapsvarumärken mest bidragit till ökningen i innovationsresultat, och därefter Doktorsexamina utanför EU och Internationella vetenskapliga sampublikationer. Man noterar också relativ goda förbättringar i resultaten i Innovationssamarbete mellan små och medelstora företag och kommersialisering av kunskap, mätt av inkomster från utlandet för licenser och patent. noterades negativ tillväxt i investeringar för företagsinnovation och finansiellt stöd till innovation. Inom två dimensioner var den allmänna ändringen av resultaten negativ, nämligen i Företagens investeringar och Finansiering och stöd. I synnerhet uppvägdes den positiva ökningen av offentliga utgifter till forskning och utveckling (1,8 %) av en konstant nedgång i riskkapitalinvesteringar (-2,8 %). Dessutom uppvägdes en förbättring i företagens utgifter till forskning och utveckling (2,0 %) av en minskning i företagens övriga innovationsutgifter (-4,7 %). 4

5 På europeisk nivå bekräftar Schweiz sin toppställning och slår alla EU:s medlemsstater Om man beaktar europeiska länder utanför EU är Schweiz även i år det ledande innovationslandet genom att ständigt ha bättre resultat än alla EU:s medlemsstater och ha de bästa resultaten i så många som nio indikatorer. Island återfinns bland innovationsföljarna med ett resultat som överskrider EU:s genomsnitt, Norge och Serbien är måttliga innovatörer och före detta jugoslaviska republiken Makedonien och Turkiet är blygsamma innovatörer. och på det internationella planet försvarar Sydkorea och USA sina ställningar som världens ledande innovatörer. När man ser på innovationssystemens resultat ute i hela världen överträffar Sydkorea, USA och Japan EU. USA och Sydkorea slår båda EU med 17 % och Japan gör det med 13 %. Medan klyftan mellan USA och Japan minskar blir den allt större med Sydkorea. De ledande innovatörerna, USA, Japan och Sydkorea, är i synnerhet överlägsna EU i de indikatorer som gäller företagens verksamhet mätt i utgifter för forskning och utveckling i företagssektorn, offentligt-privata sampublikationer och PCT-patent, men också utbildningsresultat mätt i andel av befolkningen som avslutat eftergymnasial utbildning. Jämfört men andra viktiga internationella partner har EU alltjämt bättre resultat än Australien och Kanada som ligger på 62 % respektive 79 % av EU-nivån. Ledningen är ännu större jämfört med Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Denna ledning är stabil, eller till och med tilltagande, i förhållande till alla dessa länder utom Kina. Kinas aktuella innovationsresultat ligger på 44 % av EU-nivån, och landet fortsätter att minska klyftan genom en snabbare och högre takt än EU. Kommentar om metoden Resultattavlan för innovationsunionen för 2014 använder de senaste tillgängliga uppgifterna från Eurostat och andra internationellt erkända källor med uppgifter för 2012 för 11 indikatorer, för 2011 för 4 indikatorer, 2010 för 9 indikatorer och 2009 för 1 indikator. Resultattavlan för innovationsunionen för 2014 ger en jämförelse av innovationsresultaten hos EU:s medlemsstater och de relativa starka och svaga sidorna i deras system för forskning och innovation. Den registrerar innovationstendenser i alla medlemsstater, inbegripet Kroatien, som från och med i år är den 28:e medlemsstaten, samt Island, före detta jugoslaviska republiken Makedonien, Norge, Serbien, Schweiz och Turkiet. Den omfattar också jämförelser mellan EU och tio konkurrenter ute i världen. Det genomsnittliga innovationsresultatet mäts genom att man lägger ihop resultat i 25 indikatorer med lika vikt i en sammansatt indikator: sammanfattande innovationsindex. I år åtföljs resultattavlan för innovationsunionen för 2014 av den regionala resultattavlan för innovation

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.11.214 COM(214) 94 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

BILAGA UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT. bifogad till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN

BILAGA UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT. bifogad till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.11.2012 COM(2012) 750 final BILAGA UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT bifogad till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN Årlig tillväxtöversikt 2013 SV SV INLEDNING

Läs mer

Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges

Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-11-22 2012/12 Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges Sverige har länge tillhört

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.215 SWD(215) 46 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Landsrapport Sverige 215 inklusive en fördjupad granskning av åtgärderna för att förebygga och

Läs mer

Utmaningar för energipolitiken

Utmaningar för energipolitiken Utmaningar för energipolitiken Kommissionens bidrag till Europeiska rådets möte den 22 maj 2013 Utmaningar för energipolitiken Kommissionens bidrag till Europeiska rådets möte den 22 maj 2013 Som ett underlag

Läs mer

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Per Hyenstrand Avd. för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Syftet med denna PM är att presentera data om den globala FoU-verksamheten

Läs mer

Nya företags försörjning av riskkapital.

Nya företags försörjning av riskkapital. 7 juni 2012 Företagsamt ägande 4Rapport till projektet Företagsamt ägande Nya företags försörjning av riskkapital. Ulf Jakobsson & Jan Herin Företagsamt ägande Denna skrift är en del i projektet Företagsamt

Läs mer

Sveriges företagande och konkurrenskraft

Sveriges företagande och konkurrenskraft Ds 2011:17 Sveriges företagande och konkurrenskraft Internationell benchmarking Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.10.2009 KOM(2009)557 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

2007 2007 RT 2007 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPO 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 KEN TRALBAN 2007 CEN 2007 PEISKA RO EU

2007 2007 RT 2007 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPO 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 KEN TRALBAN 2007 CEN 2007 PEISKA RO EU SV E U RO P E I S K A C E N T R A L B A N K E N Å R S R A P P O RT 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT Alla ECBpublikationer under 2008 kommer att ha ett motiv från 10-eurosedeln. ÅRSRAPPORT Europeiska centralbanken, 2008

Läs mer

Europeiska kommissionen. Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna

Europeiska kommissionen. Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna Europeiska kommissionen Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna Varken Europeiska kommissionen eller någon person som handlar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter används.

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.215 SWD(215) 45 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Landsrapport för Finland 215 inklusive en fördjupad granskning av åtgärderna för att förebygga

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.4.2011 KOM(2011) 173 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN En EU-ram

Läs mer

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Skattebetalarnas beräkningar visar att den positiva effekten på arbetsmarknaden

Läs mer

Universitet&högskolor

Universitet&högskolor Rapport 2009:12 R Universitet&högskolor Högskoleverkets årsrapport 2009 3 FOTO OMSLAG Mandi Gavois Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden)

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) 1.4.2006 C 79/1 I (Meddelanden) RÅDET ATT MODERNISERA UTBILDNINGEN: ETT AVGÖRANDE BIDRAG TILL VÄLSTÅND OCH SOCIAL SAMMANHÅLLNING I EUROPA 2006 ÅRS GEMENSAMMA LÄGESRAPPORT FRÅN RÅDET OCH KOMMISSIONEN OM

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd TEMARAPPORT 2009:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Barn Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Befolkning och välfärd TemaRAPPORT 2009:2 Tema:

Läs mer

KONVERGENSRAPPORT MAJ 2010

KONVERGENSRAPPORT MAJ 2010 SV KONVERGENSRAPPORT MAJ 2010 Alla :s publikationer under 2010 kommer att ha ett motiv från 500-eurosedeln. KONVERGENSRAPPORT MAJ 2010 Europeiska centralbanken, 2010 Besöksadress Kaiserstrasse 29 60311

Läs mer

Hög sysselsättning och låg arbetslöshet

Hög sysselsättning och låg arbetslöshet Samhällsekonomisk analys Juni, 2015 Hög sysselsättning och låg arbetslöshet Ett nationalekonomiskt perspektiv på arbetsmarknaden Susanne Spector Hög sysselsättning och låg arbetslöshet Ett nationalekonomiskt

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT SV EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT Alla ECB publikationer under 2009 kommer att ha ettmotiv från 200-eurosedeln. Europeiska centralbanken, 2009 Besöksadress Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Läs mer

A2007:007. Handel, direktinvesteringar och tillväxt. Trender och tendenser. Anne-Christine Strandell

A2007:007. Handel, direktinvesteringar och tillväxt. Trender och tendenser. Anne-Christine Strandell A2007:007 Handel, direktinvesteringar och tillväxt Trender och tendenser Anne-Christine Strandell Handel, direktinvesteringar och tillväxt Trender och tendenser Anne-Christine Strandell ITPS, Institutet

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv JOHAN EKLUND, PETER KARLSSON OCH LARS PETTERSSON

Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv JOHAN EKLUND, PETER KARLSSON OCH LARS PETTERSSON Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv JOHAN EKLUND, PETER KARLSSON OCH LARS PETTERSSON 1 Jönköping International Business School P.O. Box 1026 SE-551 11 Jönköping Tel.: +46 36 10 10

Läs mer

Utmaningen. Sverige har något att ta itu med. du också!

Utmaningen. Sverige har något att ta itu med. du också! Utmaningen Sverige har något att ta itu med du också! 1 Vi har en uppgift. Världen är på väg in i en allvarlig konjunktursvacka. I många länder, däribland Sverige, ökar nu arbetslösheten igen efter en

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT SV EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT Under 2010 kommer alla publikationer att innehålla motiv från 500-eurosedeln. ÅRSRAPPORT Europeiska centralbanken, 2010 Besöksadress Kaiserstrasse 29 60311

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 331 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer