Arsredovisning Finansförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- - - - -- --- - - - -- Arsredovisning 2006. Finansförvaltningen - - - --- - -- - --- - - -- - - - - --"

Transkript

1 Arsredovisning 2006 Finansförvaltningen

2 Ledningsstaben Annika Hjertkvist LiÖ Landstingsstyrelsen Årsredovisning 2006 finansförvaltningen Sammanfattning Inom finansförvaltningen redovisas landstingsgemensammakostnader och intäkter. Bland dem kan nämnas skatteintäkter, generella statsbidrag, realisationsvinster som avser fastighetsförsäljningar,reglering mot pensionsförvaltningen, utbetalningar av landstingsbidrag och koncernbidrag samt patientförsäkringen. Finansiella kostnader och intäkter Den samlade resultaträkningen för hela finansförvaltningen visar ett överskott på 339 mkr. Detta är i förhållande till det budgeterade överskottet på 138 mkr en förbättring med 201 mkr och i förhållande till helårsbedömningen i oktober en förbättring med 158mkr. Den största positiva budgetavvikelsen svarar skatt och generella statsbidrag för med sammantaget 247 mkr. Det finansiella nettot inom produktionsenheten finansförvaltningen är negativt med minus 253 mkr, vilket är 148 mkr sämre än budget. Att finansförvaltningens finansiella räntenetto är negativt trots att landstingets totala netto är positivt med 437 mkr beror på att finansförvaltningen har fått betala ränta till pensionsförvaltningen för att täcka den stora pensionsskuldsökningen HSN och Landstingsstyrelsenhar också fått utökade medel under året beroende på det förbättrade ekonomiska läget. Nedan beskrivs utvalda enskilda komponenter i finansförvaltningensresultat. I den detaljerade resultaträkningen finns samtliga poster specificerade inklusive budgetavvikelse. Det finansiella nettot inom finansförvaltningenär minus 253 mkr varav de finansiella intäkterna är 157 mkr och kostnaderna 410 mkr. Jämfört med budget är det en försämring med 148 mkr. Försämringen beror främst på att finansförvaltningen fick kompensera pensionsförvaltningen för den höga pensionsskuldsförändringen2006. Totalt betalade finansförvaltningen 403 mkr till pensionsförvaltningenjämfört med budgeterade 258 mkr. Av de interna ränteintäkterna på 135 mkr svarar kapitalkostnaden från Försörjningscentrum för 122mkr samt bashyresdelen i kapitalkostnaden för 2 mkr. Resterande del är räntor som produktionsenheterna betalat till

3 Ledningsstaben Annika Hjertkvist LiÖ Landstingsskatt och generella statsbidrag finansförvaltningen för utnyttjande av likvida medel. Finansförvaltningen ska betala så mycket i ränta att resultatet för pensionsförvaltningen blir noll efter full värdesäkring av pensionerna. Från och med 2006 ingår även täckning för löneskatteförändringi räntebeloppet. De interna kostnadsräntorna exklusive de till pensionsförvaltningen är 6 mkr, och avser räntor som betalats ut till produktionsenheterna i form av avkastning på enheternas bankkonton hos finansförvaltningen. Inom finansförvaltningen redovisas även vissa externa räntor. Huvuddelen av landstingets likvida medel förvaltas av pensionsförvaltningen, men det återstår dock en del medel inom finansförvaltningen. Räntan på dessa medel blev 21 mkr. Administrativa kostnader för placeringar uppgick under året till 0,5 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag blev 247 mkr bättre än budgeterat och 537 mkr högre än föregående år. Se bilaga 2 och 3. Från och med 2000 periodiserar landstinget skatteintäkterna fullt ut och från och med 2003 publicerar Sveriges kommuner och landsting en prognos från Ekonomistyrningsverketunder december avseende innevarande år samt justeringspost avseende föregående år. Uppgiften att statsbidraget skulle bli högre och att skatteintäkterverkade öka mer än planerat har varit känt under året och utifrån detta har beslut fattats om utökningar till Hälso- och sjukvårdsnämnden och landstingsstyrelsen under året. Realisationsvinster/förluster Under 2006 genomfördes två fastighetsförsäljningar.berörda fastigheter var tre fastigheter inom Birgittaområdet i Vadstena (3,3 mkr) och Klockartorpet (0,1 mkr). Dessutom såldes en bostadsrätt i Linköping (0,5 mkr). Den sammantagna reavinsten var 3,9 mkr. De totala försäljningsomkostnadernavar 1,0 mkr. Se bilaga 6. De externa reavinsterna bokförs inom Försörjningscentrummen återförs till finansförvaltningen. Skulduppräkning LÖF samt försäkringspremie Läkemedelsreformen Skuldökningen blev 23 mkr avseende landstingets andel i det ömsesidiga försäkringsbolaget för patientskador, LÖF. Hela ökningen har belastat resultatet. Föregående års skuldökning var 19 mkr. Den totala skulden i bokslutet var 228 mkr års försäkringspremieoch ersättning för administration av försäkringen uppgick till 18 mkr. Statsbidraget för läkemedel uppgick ti11958mkr år Förmånen, dvs den avgift som patienten betalar, som bokförs inom finansförvaltningenblev dock ca 3 mkr lägre än budgeterat beroende på att läkemedelskostnaderna blev lägre

4 Ledningsstaben Annika Hjertkvist LiÖ än bedömt men för att hantera detta reserveras medel inom finansförvaltningen och sammantaget blev resultatet ett överskott på 15 mkr. Att förmånen bokförs inom finansförvaltningen beror på att hela kostnaden ska bokföras per produktionsenhet utan hänsyn till att patientens andel förändras mellan åren. Landstingsbidrag Koncernbidrag beslutade under Finansförvaltningen betalar ut landstingsbidrag till Hälso- och sjukvårdsnämnden och landstingsstyrelsen.i början av 2006, när kännedom fanns om ökade statsbidrag, utökades landstingsbidraget för Hälso- och sjukvårdsnämnden med 50 mkr för bland annat ökad tillgänglighet och Landstingsstyrelsensmed 25 mkr att användas för bland annat strategisk personalförsörjning. Under 2005 beslutades om engångsmedel till Hälso- och sjukvårdsnämnden som inte hann förbrukas under När dessa använts under 2006 innebar det en ökad kostnadjämfört med finansplan. Engångsmedlen avsåg bland annat ökad tillgänglighet, läkemedel och vårdprocessutveckling.den ökade kostnaden blev 96 mkr. I samband med bokslutet återfördes landstingsbidrag på totalt 157 mkr till finansförvaltningen från landstingsstyrelsen avseende ej utnyttjade medel varav kan nämnas för FoUU 66 mkr, IT-anslaget 20 mkr, omställningskostnader 32 mkr, komplementär medicin mm 10 mkr, ST-läkare 8 mkr och täckning för regional utveckling 12 mkr. Vid årets början hade dock föregående års indragning på totalt 98 mkr återbetalats till styrelsen, vilket medför ett netto 2005 på 59 mkr i återföring. Under året har 27 mkr betalats ut i form av koncernbidrag till landstingets produktionsenheter. Nedan beskrivs samtliga poster och vissa beskrivs efter tabellen. Besluten ingår antingen i årsbudgetbeslut, delårsbokslut under året eller i omfördelningsärendet i den bokslutsrapport som beslutas av landstingsstyrelsen i mars Beloppet fördelas enligt följande: Närsjukvården i centrala Östergötland avs akutvård 11,9 mkr Nedskrivningvpe - immateriella tillgångar 5,5 mkr mställningskostnader FC (bolagisering EFV) 3,8 mkr Jour-Anp 2,0 mkr Täckning hyror FMC 1,4 mkr Kompensation Anp - sterilcentralen 0,8 mkr Täckning flytt BuP 0,8 mkr Kompensation datalokaler Resurscentrum 0,8 mkr BashyresdifferensNaturbruk -0,2 mkr Summa 26,8 mkr

5 Ledningsstaben Annika Hjertkvist LiÖ Aterforing från och till Försörjningscentrum(FC) Fastighetsforvaltningen sänker från och med 2004 aldrig hyran under bashyresnivå. Det intäktsöverskott som då uppstår ska användas till reinvesteringar framöver. För att inte detta överskott ska påverka Försörjningscentrums resultat och göra det svårtolkat återfors dessa medel till finansforvaltningen till dess de ska användas. Aterforing görs vid varje delårsbokslut. Totalt 24,8 mkr återfördes till finansforvaltningen vilket medför att det ackumulerade värdet som ligger i det egna kapitalet är 45,3 mkr. Under året återfordes också överskott avseende långsiktigt fastighetsunderhåll och ytskiktsunderhåll till Försörjningscentrum i takt med forbrukningen. Det som återfordes var det överskottet som uppstod under 2005 på totalt 6,3 mkr beroende på att åtgärderna av olika omständigheter hade blivit fordröjda och som lämnades till finansforvaltningen. I och med årets återbetalning har finansforvaltningen återfort hela beloppet. Avsättningar Ny avsättning under året är 15,0 mkr och avser beslut om medel till tågrevisioner som kommer att effektureras framöver. Den totala avsättningen inom balansräkningen på finansforvaltningen är 17,1 mkr och består forutom av årets avsättning också av foljande poster som är kvar sedan tidigare år. Arets avsättning Ej utnyttjade medel Länsmuseet Summa 15,0 mkr 2,1 mkr 17,1 mkr Särskild sjukforsäkringsavgift Arets investeringar Från och med 2005 betalar landstinget 15 % av heltidssjukskrivnas lön from tredje sjuklöneveckan, dock ej for personer under rehabilitering. Detta beräknas i palett och kostnadsbelastar respektive produktionsenheten. Skulden till Försäkringskassan fors automatiskt till finansforvaltningen for senare utbetalning. Under hösten beslutades om att medfinansiering av sjukfrånvaron på detta sätt skulle upphöra. Det innebar att medlen som fanns uppbokade återfordes till produktionsenheterna. I bokslutet ligger dock en liten skuld kvar till Försäkringskassanpå 0,3 mkr inom finansforvaltningen. Skulden beror på att Försäkringskassan har en annan periodisering än landstinget och finansforvaltningen valde att reservera ett uppskattat belopp. Arets investeringar inom finansforvaltningen är på 4,6 mkr och utgörs aven preliminär kapitaltäckningsgarantitill Berzelius Clinical Research Center AB utifrån signaler i bokslutsarbetet om att resultatet skulle bli minus. Beslut om

6 Ledningsstaben Annika Hjertkvist LiÖ Eget kapital kapitaltäckningsgarantinkommer att ske under våren. I samband med bokslutet betalade Landstingsstyrelsentillbaka eget kapital till finansförvaltningen avseende tidigare år med 23,6 mkr. En del av pensionsskuldsökningen 2006 bokfördes direkt mot eget kapital. Det gällde skuldökningen som berodde på ökad medellivslängd och avsåg ansvarsförbindelsen. Totalt påverkade detta det ingående egna kapitalet negativt med 464 mkr. Eftersom pensionsförvaltningen inte har något eget kapital skedde detta inom finansförvaltningen som kompenserar pensionsförvaltningen för skuldökningen med en ökad skuld till pensionsförvaltningen. Inom eget kapital finns också reserverade medel som ska betalas ut efter behov exklusive återföringar av landstingsbidrag. Det är produktionsenheter som har betalat tillbaka pengar som ska utnyttjas kommande år: Resurscentrum: 'lårdprocesscentrum: Försörjningscentrum: Försörjningscentrum: Bildmedicin: 543 tkr 928 tkr 5746 tkr tkr 1 115tkr medel för plusjobbare Adapt och Atis garantikostnader mm bashyresöverskott kommande investerin Övrigt Bland övriga poster, som haft betydelse för fmansförvaltningensresultat kan nämnas: -De i budgeten reserverade medlen för fastighetsinvesteringar enligt generalplan, PUS 12 och utbyggnad sydost på sammanlagt 80 mkr har inte utnyttjats på grund av att projekten har försenats. - Ersättning på 29 mkr för täckande av kostnader för tomma lokalytor har betalats ut till Försörjningscentrum ( mkr). - Resultatet på landstingsgemensammakostnader blev ett överskott på 8 mkr. IT-påslaget gick med 3,9 mkr i underskott. Underskottet beror på att 5,8 mkr extra betalades till Försörjningscentrum för planerade satsningar. Tidigare år har Försörjningscentrum och 'lårdprocesscentrum återbetalat överskott. Det finns inom finansförvaltningen också 0,9 mkr reserverade från 2005 till kostnader i Atis och Adapt under Kostnaden för arbetsgivaravgiftermedförde ett överskott på 38,2 mkr mellan vad produktionsenheterna betalar in till finansförvaltningen och vad som betalas ut avseende arbetsgivaravgift enligt lag och avtalsförsäkring. Anledningen till detta är att landstinget inte betalar in avtalsförsäkring på inkomst överstigande visst belopp samt att arbetsgivaravgift inte betalas på bruttoavdraget avseende hem-pc. Arbetsgivaravgiftsdelen som avser att täcka pensioner och löneskatt räcker dock inte utan där blir det en kostnad för finansförvaltningen.(löneskatten har beskrivits ovan.) Den del av

7 Ledningsstaben Annika Hjertkvist LiÖ arbetsgivaravgiften som avser att täcka fackliga förtroendemän gav ett överskott på 1,0 mkr. Det är första året efter förändrat sätt att hantera fackliga förtoendemän som påslaget genererar ett överskott. - Hem-PC genererar ett överskott på 6,3 mkr, bl a beroende på att landstinget har rätt att dra den ingående momsen. Detta ska inte resultera i ett lägre månadsbelopp för den anställde utan användas till att täcka ökad avgift till momssystemet. - Folktandvården betalar tillbaka momskompensation med 8,7 mkr för att bli konkurrensneutrala gentemot privat tandvård. Budgeterat belopp var 8,0 mkr. - Under 2006 har Östgötatrafiken betalat tillbaka intäkter som hänförde sig till föregående år. Detta tillsammans med att medel som avsatts centralt under året och som inte har förbrukats medför ett överskott på 51 mkr jämfört med budget inom finansförvaltningen. Resultaträkning I bilaga 1a redovisas resultaträkning enligt gällande uppställning. I bilaga 1b redovisas en mer detaljerad resultaträkning där delområden specificeras. I denna specifikation är syftet att redovisa ett nettobelopp för t ex hyresdatorer mm vilket medför att summa intäkter och summa kostnader inte överensstämmer med bilaga 1a. Finansieringsanalys och balansräkning Se bilaga 4 och 5. A~2 / ~ikael Bonn Ekonomidirektör

8 *Landstinget i Östergötland E/AnnikaHjertkvist BKSLUT 2006 Bilaga la Finansförvaltningen Resultaträkning 2006 (tkr) Bokslut 2006 Budget 2006 Bokslut 2005 Patientavgifter sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård 1023 Försäljning övriga tjänster Statsbidrag varav läkemedel varavalf Bidrag får personal 556 Övriga bidrag Försålt material, varor, övriga intäkter varav reavinst Verksamhetens intäkter Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader får köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Utbetalt koncernbidrag Utbetalt landstingsbidrag Resultat iöre extraordinära poster Årets resultat

9 Bilaga lb LedningsstabenIE Annika Hj ertkvist RESULTATRÄKNINGFINANSFÖRVALTNINGEN 2006(tkr) (SPECIFICERAD) Slutlig Helårs Finansplan Bokslut Diff bokslut! Diff bokslut! Finansförvaltningen 2006 enl DÅ finansnian HBI0 Statsbidrag "råd och stöd" ALF statsbidrag Statsbidrag äldre stimulansbidrag Tolkservice SUMMA STATSBIDRAG Patientförsäkring Patientförsäkring, skulduppräkning LÖF Kreditivränta fastighetsförvaltningen l Överskott/underskott löneskatt täckn Pensionsförv förutsedda behov: varav enligt årsbudget Utbetalade koncernbidrag Täckning hyror FMC Naturbruk - bashyresöverskott återbetalas Täckning flyttkostnader Hageby -434 NSV stab - flytt Bashyra (difftomma lokaler) -149 Täckn flytt BoP Barnahuset ink! installation av larm Täckning vpl NSC Kompensation Anp - sterilcentralen Kompensation Anp - IVA-platser Kompensation nedskriving av fordring returprodukter Komp nedskrivningländr avskrivningstid anläggningstillgånga Kompensation nedskrivning konst Kompensation Nygatans VC Kompensation omställning FC (EFV) Kompensation omställning flöden NSV (centrala) Kompensation datalokaler (Resurscentrum) Kompensation omställning NSC Kompensation omställning BKC Landstingsgemensamma intäkter Landstingsgemensamma kostnader utbet Återf!t-gemensamt pga ändr strukturella investeringar v v Hem-pc (överskott pga moms-del) IT-infrastruktur intäkter IT-infrastruktur intäkter från privata vårdg IT-infrastruktur kostnader IT -infraöverskott FC IT -infraöverskott VPC 5895 IT-som ska reserveras till nästa år Adapt och Atis 928 Kompensation omställning EFV -854 Tomma lokaler - fastighetsförvaltningen Bashyresöverskott 2004 återföring fr fastighetsförv LFU-överskott överfört till finansf från fastighetsförvaltning hyresöverskott generalplan Reservering -l Förtida inlösen hyra - Blommelund BMS -- internfinansiering Hum vårdpl avveckl personal LiM Psyk-Ädel HUM Ensidig periodisering inom finansf -motbokning till projekt Anp reglering FTV (indrag ek) Beställarförbundet Finspång ÖVerffr IT-enhetern i bokslut då FC Stängtsin redovisning -2 Återf överskott frånbildmedicin Handikappanpassning av landstingets lokaler Rarnhöjning F Nationellt kunskapscentrum Ö-bro Utökad ersättning kollektivtrafiken Reserverade medel utbyggnad sydost Reserverade medel generalplan Reserverade medel PUS Återf stimulansmedel EFV omställning + swedestar Avräkning Ö-traf Återfav miljöfonden fr Konverteringskostnader swedestar (BoxholmIJohannelund) -5 Primärvården gemensamt (intyg mm) -13 Avsättning nät - avtal återf ej förbrukad avsättn 2392 Avsättning 2004ytterligare omst NS.1104 Uppsägning av psykiatrilokaler -I 150 Reservering särskilda pensioner Avsättning tågrevisioner

10 ~ Bilaga lb LedningsstabenIE Annika Hj ertkvist RESULTATRÄKNINGFINANSFÖRVALTNINGEN 2006(tkr) (SPECIFICERAD) Slutlig Helårs Finansplan Bokslut Diff bokslut! Diff bokslut! Finansförvaltninl!en 2006 enl DÅ finansnian HB10 Avsättning ombyggnation Thuva utifrån externa krav Återf tidigare avsättning busslinjer efter årets utnyttj Utbetalningar läkemedel till HSN Den del patienten betalar själv redov inom finansf Differens rabatter läkemedel Inköp av kläder - MRSA Under/överskott arbetsgivaravgift Över/underskott fackliga förtroendevalda Återf tidigare återbet medel FC Återfresultat CMS REC Återf plusmedel REC återbetalas PE 060 -hyreskompensation -reglering bashyra Telefonreceptarvoden Reglering momskostnader FTV ÖverfÖH, Länsbibliotek, hjälpmedel utfördelning medel utbildn vik Återbäring Ö B bolag FAVEA försäljn konsult (intyg)/pv 84 övrig intäkt LFÖ-utredningar Återf fordringar där produktionsenheten upphört Övrigt (Avrundningsdift) SUMMA VERKSAMHET NETT Landstingsskatt pre! Prognos slutavräkning innev år Justeringspost föreg år Egen bedömning Summa skatt Generella statsbidrag Utjämningsbidrag för inkomstntjämning Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning NivåjusteringlReglering Generellt+ ind stöd sysselsättningsstöd Statsbidrag sjukfrånvaro fast Il Statsbidrag sjukfrånvaro rörlig (36 mkr) Ytterligare statsbidrag 2004 Statsbidrag läkemedel omflyttat fr specialdestinerat Summa generella statsbidrag Finansiella intäkter varav externt varav externt (ÖH, EFV) -räntafrån BCRC AB, HJC + Marieborg varav externt utdelning aktier varav internt ränta likvida medel varav internt FC (kapitalkostnad) varav internt FC (bashyresdel) Finansiella kostnader varav externt (+ ränta till ÖNF, Favea, Östsam) -12 -varav externt (ÖH, EFV) varav internt ränta likvida medel varav ränta FRSS varav ränta LEF varav intern ränta tillpensionsfrvaltningen varav administrativa kostnader placering Utbetalt landstingsbidrag Återffrån HSN och LS varav enligt årsbudgetärendet Tillägg under året: mflyttning av medicinsk programgrupp mflyttning av medicinsk rådgivare Kompensation hyressättning Kannan BuR i Öster Korrigering av LMC:s priser Extramedel för senare fördelning Ej utnyttjade medel för MRSA Vårdprocessutveckling Andel av tillgänglighetsmedel ÄtenengMgsanslag Idinikläkemedel -g -g oo Återföring överskott utomlänsvård mflyttning av medicinsk rådgivare jan-sept mflyttning av medicinsk programgrupp

11 Bilaga l b LedningsstabenIE Annika Hj ertkvist RESULTATRÄKNINGFINANSFÖRVALTNINGEN 2006(tkr) (SPECIFICERAD) Slutlig Helårs Finansplan Bokslut Diff bokslut! Diff bokslut! Finansförvaltnin!!en 2006 enl DÅ finansplan HB10 mflyttning av medicinsk rådgivare Korrigering av LMC:s priser mfördelning mellan It-bidrag och It-gemensamt Strategist IT-utveckling Strategisk personalförsöijning Kollektivtrafik -IS 000 -IS 000 Reserverade medel Bidrag till Östsam -Östgötateatem Bidrag till Östsam - Kinda Kanal F - Biomedicinska forskarskolornas symposium F års Kardiovaskulära vårmöte mflyttning av medicinsk rådgivare jan-sept FRSS - reglering Kompetensutveckling från IT-satsningar från FoUU-medel från Medborgardialogen från Reserverade medel, komplementär medicin mm från Återföring medel patientsäkerhetsenheten från Återstående medel gemensamt IT-stöd från mfördelning mellan It-bidrag och It-gemensamt F - Studieda,.., "S_ka AnvändartÖreningon tö, Modio""k,,!mik och IT" -IS -IS F - Flyktingmodio""kt=trum, 20-å""'g F -Bidrag till biomedicinarträffen"biobollen" mfördelning mellan It-bidrag och It-gemensamt F -BildandekommunaJförbavancerad strålbeh I 000 F - Bidrag ÖNH-dagarna augusti -J -J Anps prisförändring Anps prisförändring mfördelning mellan It-bidrag och It-gemensamt -lj3 Sjukersättningsmiljarder - utnyttjat -8 J Täckning ökad hyra flytt -305 Täckning kollektiv mställningskostnader LS 306xx Kompetensutvecklingsprojekt 307xx 1546 IT-anslaget 326xx FoUU 53xx,53Ixx, 537xx, 539xx ST-läkare 7704 Fastighet strukturella 1163 Återfkomplementär medicin 9919 lj 000 Återf patientsäkerhetsenheten ink! projetk 76!kr 1425 ÅterfIt-gemensamt IT-stöd 327+palett Täckning regional utveckling Återf reserverade medel 1719 Återf revision 529 Projekt A""""'"' Återföring HSN del av ö-skott HSN betalar ut I läkemedelsers som 060 ska få 2006 Av beloppet avser tkr rest utomlänsvård Återföring HSN av MRSA Vårdprocesser Återföring HSN av Totalsumma periodisering mot LS/HSN RESULTAT före försälinin!!svinst mm Försäljningsvinst Västerby inventarier Försäljningsomkostnader Västerby Försäljningsvinst Birgittaområdet, Klockaretorpet och bostads Försäljningsvinst mark Lunnevad 891 Försäljningsvinst Tandkronan Ekhaga Försäljningsvinst Lasarettet 2 Finspång 428 Försäljningsvinst Valla Försälinin!!sförlust MoGård -27 Årets resultat

12 Bilaga2 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Landstingsskatt, tkr (exkl.skatteutjämning) Bokslut 2006 Bokslut 2005 Bokslut Bokslut Bokslut Landstingsskatt förskott/prel Prognos slutavräkning innevarande år Justeringspost avseende föregående år Totalt landstingsskatt

13 ~ Landstinget ~ i Östergöt1and Ledningsstaben E/Annika Hjertkvist Bilaga3 Generella statsbidrag, tkr Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Allmän sjukvårdsersättning Utjämningsbidrag för inkomstutjämning Regleringsavgift Generellt statsbidrag Kompensation avgift moms Ludvika Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning Avgift moms Ludvika Nivåjustering Införandetillägg Ökad tillgänglighet i vården Generellt sysselsättningsstöd Extra generellt sysselsättningssstöd Individuellt sysselsättningsstöd "sjukfrånvaromiljarden"-fast del Läkemedelsstatsbidrag Summa generella statsbidrag l Läkemedelsstatsbidrag Summagenerellastatsbidrag frjämfrbarhet l l l l l

14 El Annika Hjertkvist BKSLUT 2006 Bilaga 4 Finansförvaltningen Finansieringsanalys 2006 (tkr) TILLFÖRDA MEDEL Resultat efter finansnetto Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillgångar (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar -varav extern amortering -varav omjring till kortfristig fordran -varav intern amortering förvaltningarna Ökning av pensionsskuld Nya långfristiga lån och avsättningar -varaversättningsreserv patientfrsäkring -varav ökad skuld till Pensionsjrvaltningen -varav avsättning omställningsåtgärder mm Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Indragning eget kapital från PE Övriga rörelsekapitalpåverkande poster -nedskrivning aktier SUMMA TILLFÖRDA MEDEL av nästa års amortering BKSLUT l) 714 l) ) ) ) ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar -varav externt -internt utlämnat lånjrvaltningarna Amortering av långfristiga lån och utnyttjande av avsättningar -varav extern amortering -varav minskad skuld till Pensionsförvaltningen - utnyttjande av avsättningar från föregående år Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Justering ingående eget kapital - pensionsskuldsökning Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster SUMMA ANVÄNDA MEDEL FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ) ) ) ) ) ) l Sida 1av 1

15 LedningsstabenIAnnikaHjertkvist Dnr Noter till finansieringsanalys i finansförvaltningens årsredovisning 1) Av minskning av långfristiga fordringar avser 158 tkr amortering av lån från Berzelius Clinical Research Center AB för övertagna anläggningstillgångar,526 tkr från Marieborg folkhögskola, 19 tkr från Liljeholmens folkhögskola och resterande 131tkr från Johannelunds vårdcentral som övertog anläggningstillgångarnai samband med bolagiseringen och fick betala av dessa under ett antal år. Fr o m 2006 har en omföring gjorts av nästa års amortering till kortfristig fordran. Det är totalt 714 tkr som överförts och består av samma belopp som ovan utom vad gäller Johannelunds vårdcentral som gör sin sista amortering i januari 2007 på 11 tkr. 2) Den stora ökningen av skulden till pensionsförvaltningen beror på att pensionsskuldsökningen var större än normalt på grund av översyn av beräkningsgrunderna. 3) Årets avsättningar avser beslut om tågrevisioner där landstinget inte exakt vet när det kommer att betalas ut men vet motpart och att det ska betalas. 4) Indragning av eget kapital har skett från Landstingsstyrelsen som återlämnar tkr. Den del av pensionsskuldsökningen som avsåg ny bedömning av ökad livslängd avseende ansvarsförbindelsen har bokförts direkt mot eget kapital. Totalt tkr har bokförts, vilket minskar det egna kapitalet. På grund av avrundningsproblem när balansräkningen görs i mkr har detta belopp tvingats att avrundas felaktigt till 464 mkr för att få rätt på totalnivå. Pensionsförvaltningen har kompenserats med motsvarande ökad fordran på fmansförvaltningen. 5) Nettoinvesteringarna på tkr avser kapitaltäckningsgarantitill Berzelius Clinical Research Center AB efter signaler från bolaget under bokslutsarbetet att årets resultat skulle bli negativt. Kortfristiga skulder har ökat med motsvarande belopp. 6) Ökningen av långfristiga fordringar avser endast interna lån till Försörjningscentrum som ökat sina investeringar i fastigheter under året inklusive lån till årets nya konstinköp med 600 tkr. 7) Utnyttjande eller återföring av avsättningar föregående år avser, tkr: mställning avseende personal: Avsättning busslinjer Thuva - ombyggnad enligt Summa årets återföring ) Ökningen av kortfristiga fordringar beror främst på att skulden avseende produktionsenheters bankkonton har ökat med tkr men också på att landstinget har en fordran avseende prognos på slutavräkning för 2006 på tkr. Föregående år var prognosen en skuld på tkr. 9) Minskningen av kortfristiga skulder beror främst på att skulden till staten avseende skatt blev tkr 2006 (slutavräkning 2005) jämfört med tkr 2005 (slutavräkning 2004 och prognos 2005).

16 * ~~~~dget BKSLUT 2006 E/Annika Hjertkvist Balansräkning per (tkr) Finansförvaltningen TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier Datautrustning Medicinsk apparatur Fordon Aktier, andelar och bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar msättningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostn o upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Bokslut 2006 Bokslut l) ) ) ) ) ) Bilaga SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR CH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Justering IB Justering balanserat eget kap under året Arets resultat Summa eget kapital, se not Avsättningar Landstingens ÖmsesidigaFörsäkr bolag Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Långfristiga skulder Långfristig skuldtill Pensionsfvt Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avg o löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid Upplupna kostnader o fårutbet intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga SUMMA SKULDER skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING SKULDER ) ) ) ) ) ) Not till eget kapital varav rörelsekapital varav anläggningskapital Sida 1av 1

17 ~~ ~ i Östergötland Ledningsstaben/ Annika Hjertkvist Dnr Noter till balansräkning i finansförvaltningens årsredovisning l) I beloppet ingår aktiekapital i hel- eller delägda bolag. Förändringen mellan åren beror på kapitaltäckningsgaranti på preliminär tkr till Berzelius Clinical Research Center AB utifrån signaler om negativt resultat under bokslutsarbetet. Landstingsstyrelsenfattar beslut i mars och fullmäktige i april. 2) Se not l och 6 till finansieringsanalysen: 3) I beloppet ingår fordran på produktionsenheternasbankkonton med tkr. Det är en ökning med tkr. I beloppet ingår också en fordran på staten avseende prognos på slutavräkning för 2006 med tkr vilket föregående år var en skuld på tkr. 4) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med tkr. I saldot ligger fordran på två månaders läkemedelsstatsbidragpå sammanlagt tkr. Det släpar alltid två månader. I saldot ligger också periodiseringen av interna projekt med tkr. Det avser främst FRSS-projekt före Numera betalas ersättningen ut i efterskott. I saldot ingår också det statsbidrag som avser fast del av"sjukskrivningsmiljarden" på Il 000 tkr samt återbetalning från Beställarförbundet Finspång med tkr. 5) Placeringar och kassa och bank har ökat med kr. Det som ökat är placeringar i bank som är låsta i 1-3 månader. Anledningen är dels en motvikt till de aktieplaceringar som har stigit kraftigt under året och där vi riskerar att överstiga andelen 30% och dels att landstinget är i behov av likvida medel framöver på grund av ökade investeringsutgifter. 6) Ingående eget har justerats och specificeras i not 4 till finansieringsanalysen 7) Avsättningen avser följande: Tågrevision Länsmuseet Summa total avsättning Beloppen har bokats upp i enlighet med de anvisningar som givits ut från Redovisningsrådet upp en avsättning avseende omställningsåtgärder och övriga avsättningar (nr ). bokade landstinget 8) Beloppet avser den skuld som fmansförvaltningen har till pensionsförvaltningen. Pensionsförvaltningen har inte någon checkräkning mot fmansförvaltningen utan reglering sker mot skulden. 9) I leverentörsskulder ingår läkemedelsfakturorfr o m 2006 eftersom dessa skannas istället för bokas upp. Det förklarar varför upplupna kostnader har minskat medan levarantörsskulderhar ökat. I beloppet på raden för förutbetalda kostnader ingår en skatteskuld på tkr avseende slutavräkning2005. Den största förändringenjämfört med föregående år är att skatteskulden då var tkr, varav tkr avseende prognos på avräkning 2005 och tkr avseende avräkning ) I beloppet ingår en skuld till produktionsenheter som har ett positivt saldo på sitt likvidkonto. Beloppet är tkr ( tkr 2005).

18 E/Annika Hjertkvist ~ Landstinget ~ i Östergöt1and Bilaga 6 Försäljningar av fastigheter mm 2006 Reavinst avser mark och byggnad+ bostadsrätt Köpeskilling Bokfört värde Bokfdatum Försäljningsvinst (bokförs finansf.) Vadstena klosteräng 2-5 Vadstena klosteräng 4 Vadstena klosteräng 5 Klockartorpet Bostadsrätt Repslagaregatan , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 SUMMA REAVINST Avgår försäljningsomkostnader: Vadstena klosteräng 2,4-5 Klockartorpet Repslagaregatan 40 Upparbetade försäljningsomkostnader Totala försäljningsomkostnader , , , , , , , ,84

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1987-11-23 146 1987-11-24 1987/440-015.942 Kf 1996-03-25 26 1996-03-26 1995/525-000 REDOVISNINGSREGLEMENTE

Läs mer

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- --~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA Landstinget DALARNA Finansplan 2013-2016 Budget 2013 D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. DDDDDD DDDDDDD,. ~L ' : c.---- ~.~,~ _ ~ f7%b täl. A moderaterna, i ;;'iii"'wrnt FolkpartietUberalerna ~ Oalarnllllju kv

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2004 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004 01 01-2004

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer