Arsredovisning Finansförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- - - - -- --- - - - -- Arsredovisning 2006. Finansförvaltningen - - - --- - -- - --- - - -- - - - - --"

Transkript

1 Arsredovisning 2006 Finansförvaltningen

2 Ledningsstaben Annika Hjertkvist LiÖ Landstingsstyrelsen Årsredovisning 2006 finansförvaltningen Sammanfattning Inom finansförvaltningen redovisas landstingsgemensammakostnader och intäkter. Bland dem kan nämnas skatteintäkter, generella statsbidrag, realisationsvinster som avser fastighetsförsäljningar,reglering mot pensionsförvaltningen, utbetalningar av landstingsbidrag och koncernbidrag samt patientförsäkringen. Finansiella kostnader och intäkter Den samlade resultaträkningen för hela finansförvaltningen visar ett överskott på 339 mkr. Detta är i förhållande till det budgeterade överskottet på 138 mkr en förbättring med 201 mkr och i förhållande till helårsbedömningen i oktober en förbättring med 158mkr. Den största positiva budgetavvikelsen svarar skatt och generella statsbidrag för med sammantaget 247 mkr. Det finansiella nettot inom produktionsenheten finansförvaltningen är negativt med minus 253 mkr, vilket är 148 mkr sämre än budget. Att finansförvaltningens finansiella räntenetto är negativt trots att landstingets totala netto är positivt med 437 mkr beror på att finansförvaltningen har fått betala ränta till pensionsförvaltningen för att täcka den stora pensionsskuldsökningen HSN och Landstingsstyrelsenhar också fått utökade medel under året beroende på det förbättrade ekonomiska läget. Nedan beskrivs utvalda enskilda komponenter i finansförvaltningensresultat. I den detaljerade resultaträkningen finns samtliga poster specificerade inklusive budgetavvikelse. Det finansiella nettot inom finansförvaltningenär minus 253 mkr varav de finansiella intäkterna är 157 mkr och kostnaderna 410 mkr. Jämfört med budget är det en försämring med 148 mkr. Försämringen beror främst på att finansförvaltningen fick kompensera pensionsförvaltningen för den höga pensionsskuldsförändringen2006. Totalt betalade finansförvaltningen 403 mkr till pensionsförvaltningenjämfört med budgeterade 258 mkr. Av de interna ränteintäkterna på 135 mkr svarar kapitalkostnaden från Försörjningscentrum för 122mkr samt bashyresdelen i kapitalkostnaden för 2 mkr. Resterande del är räntor som produktionsenheterna betalat till

3 Ledningsstaben Annika Hjertkvist LiÖ Landstingsskatt och generella statsbidrag finansförvaltningen för utnyttjande av likvida medel. Finansförvaltningen ska betala så mycket i ränta att resultatet för pensionsförvaltningen blir noll efter full värdesäkring av pensionerna. Från och med 2006 ingår även täckning för löneskatteförändringi räntebeloppet. De interna kostnadsräntorna exklusive de till pensionsförvaltningen är 6 mkr, och avser räntor som betalats ut till produktionsenheterna i form av avkastning på enheternas bankkonton hos finansförvaltningen. Inom finansförvaltningen redovisas även vissa externa räntor. Huvuddelen av landstingets likvida medel förvaltas av pensionsförvaltningen, men det återstår dock en del medel inom finansförvaltningen. Räntan på dessa medel blev 21 mkr. Administrativa kostnader för placeringar uppgick under året till 0,5 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag blev 247 mkr bättre än budgeterat och 537 mkr högre än föregående år. Se bilaga 2 och 3. Från och med 2000 periodiserar landstinget skatteintäkterna fullt ut och från och med 2003 publicerar Sveriges kommuner och landsting en prognos från Ekonomistyrningsverketunder december avseende innevarande år samt justeringspost avseende föregående år. Uppgiften att statsbidraget skulle bli högre och att skatteintäkterverkade öka mer än planerat har varit känt under året och utifrån detta har beslut fattats om utökningar till Hälso- och sjukvårdsnämnden och landstingsstyrelsen under året. Realisationsvinster/förluster Under 2006 genomfördes två fastighetsförsäljningar.berörda fastigheter var tre fastigheter inom Birgittaområdet i Vadstena (3,3 mkr) och Klockartorpet (0,1 mkr). Dessutom såldes en bostadsrätt i Linköping (0,5 mkr). Den sammantagna reavinsten var 3,9 mkr. De totala försäljningsomkostnadernavar 1,0 mkr. Se bilaga 6. De externa reavinsterna bokförs inom Försörjningscentrummen återförs till finansförvaltningen. Skulduppräkning LÖF samt försäkringspremie Läkemedelsreformen Skuldökningen blev 23 mkr avseende landstingets andel i det ömsesidiga försäkringsbolaget för patientskador, LÖF. Hela ökningen har belastat resultatet. Föregående års skuldökning var 19 mkr. Den totala skulden i bokslutet var 228 mkr års försäkringspremieoch ersättning för administration av försäkringen uppgick till 18 mkr. Statsbidraget för läkemedel uppgick ti11958mkr år Förmånen, dvs den avgift som patienten betalar, som bokförs inom finansförvaltningenblev dock ca 3 mkr lägre än budgeterat beroende på att läkemedelskostnaderna blev lägre

4 Ledningsstaben Annika Hjertkvist LiÖ än bedömt men för att hantera detta reserveras medel inom finansförvaltningen och sammantaget blev resultatet ett överskott på 15 mkr. Att förmånen bokförs inom finansförvaltningen beror på att hela kostnaden ska bokföras per produktionsenhet utan hänsyn till att patientens andel förändras mellan åren. Landstingsbidrag Koncernbidrag beslutade under Finansförvaltningen betalar ut landstingsbidrag till Hälso- och sjukvårdsnämnden och landstingsstyrelsen.i början av 2006, när kännedom fanns om ökade statsbidrag, utökades landstingsbidraget för Hälso- och sjukvårdsnämnden med 50 mkr för bland annat ökad tillgänglighet och Landstingsstyrelsensmed 25 mkr att användas för bland annat strategisk personalförsörjning. Under 2005 beslutades om engångsmedel till Hälso- och sjukvårdsnämnden som inte hann förbrukas under När dessa använts under 2006 innebar det en ökad kostnadjämfört med finansplan. Engångsmedlen avsåg bland annat ökad tillgänglighet, läkemedel och vårdprocessutveckling.den ökade kostnaden blev 96 mkr. I samband med bokslutet återfördes landstingsbidrag på totalt 157 mkr till finansförvaltningen från landstingsstyrelsen avseende ej utnyttjade medel varav kan nämnas för FoUU 66 mkr, IT-anslaget 20 mkr, omställningskostnader 32 mkr, komplementär medicin mm 10 mkr, ST-läkare 8 mkr och täckning för regional utveckling 12 mkr. Vid årets början hade dock föregående års indragning på totalt 98 mkr återbetalats till styrelsen, vilket medför ett netto 2005 på 59 mkr i återföring. Under året har 27 mkr betalats ut i form av koncernbidrag till landstingets produktionsenheter. Nedan beskrivs samtliga poster och vissa beskrivs efter tabellen. Besluten ingår antingen i årsbudgetbeslut, delårsbokslut under året eller i omfördelningsärendet i den bokslutsrapport som beslutas av landstingsstyrelsen i mars Beloppet fördelas enligt följande: Närsjukvården i centrala Östergötland avs akutvård 11,9 mkr Nedskrivningvpe - immateriella tillgångar 5,5 mkr mställningskostnader FC (bolagisering EFV) 3,8 mkr Jour-Anp 2,0 mkr Täckning hyror FMC 1,4 mkr Kompensation Anp - sterilcentralen 0,8 mkr Täckning flytt BuP 0,8 mkr Kompensation datalokaler Resurscentrum 0,8 mkr BashyresdifferensNaturbruk -0,2 mkr Summa 26,8 mkr

5 Ledningsstaben Annika Hjertkvist LiÖ Aterforing från och till Försörjningscentrum(FC) Fastighetsforvaltningen sänker från och med 2004 aldrig hyran under bashyresnivå. Det intäktsöverskott som då uppstår ska användas till reinvesteringar framöver. För att inte detta överskott ska påverka Försörjningscentrums resultat och göra det svårtolkat återfors dessa medel till finansforvaltningen till dess de ska användas. Aterforing görs vid varje delårsbokslut. Totalt 24,8 mkr återfördes till finansforvaltningen vilket medför att det ackumulerade värdet som ligger i det egna kapitalet är 45,3 mkr. Under året återfordes också överskott avseende långsiktigt fastighetsunderhåll och ytskiktsunderhåll till Försörjningscentrum i takt med forbrukningen. Det som återfordes var det överskottet som uppstod under 2005 på totalt 6,3 mkr beroende på att åtgärderna av olika omständigheter hade blivit fordröjda och som lämnades till finansforvaltningen. I och med årets återbetalning har finansforvaltningen återfort hela beloppet. Avsättningar Ny avsättning under året är 15,0 mkr och avser beslut om medel till tågrevisioner som kommer att effektureras framöver. Den totala avsättningen inom balansräkningen på finansforvaltningen är 17,1 mkr och består forutom av årets avsättning också av foljande poster som är kvar sedan tidigare år. Arets avsättning Ej utnyttjade medel Länsmuseet Summa 15,0 mkr 2,1 mkr 17,1 mkr Särskild sjukforsäkringsavgift Arets investeringar Från och med 2005 betalar landstinget 15 % av heltidssjukskrivnas lön from tredje sjuklöneveckan, dock ej for personer under rehabilitering. Detta beräknas i palett och kostnadsbelastar respektive produktionsenheten. Skulden till Försäkringskassan fors automatiskt till finansforvaltningen for senare utbetalning. Under hösten beslutades om att medfinansiering av sjukfrånvaron på detta sätt skulle upphöra. Det innebar att medlen som fanns uppbokade återfordes till produktionsenheterna. I bokslutet ligger dock en liten skuld kvar till Försäkringskassanpå 0,3 mkr inom finansforvaltningen. Skulden beror på att Försäkringskassan har en annan periodisering än landstinget och finansforvaltningen valde att reservera ett uppskattat belopp. Arets investeringar inom finansforvaltningen är på 4,6 mkr och utgörs aven preliminär kapitaltäckningsgarantitill Berzelius Clinical Research Center AB utifrån signaler i bokslutsarbetet om att resultatet skulle bli minus. Beslut om

6 Ledningsstaben Annika Hjertkvist LiÖ Eget kapital kapitaltäckningsgarantinkommer att ske under våren. I samband med bokslutet betalade Landstingsstyrelsentillbaka eget kapital till finansförvaltningen avseende tidigare år med 23,6 mkr. En del av pensionsskuldsökningen 2006 bokfördes direkt mot eget kapital. Det gällde skuldökningen som berodde på ökad medellivslängd och avsåg ansvarsförbindelsen. Totalt påverkade detta det ingående egna kapitalet negativt med 464 mkr. Eftersom pensionsförvaltningen inte har något eget kapital skedde detta inom finansförvaltningen som kompenserar pensionsförvaltningen för skuldökningen med en ökad skuld till pensionsförvaltningen. Inom eget kapital finns också reserverade medel som ska betalas ut efter behov exklusive återföringar av landstingsbidrag. Det är produktionsenheter som har betalat tillbaka pengar som ska utnyttjas kommande år: Resurscentrum: 'lårdprocesscentrum: Försörjningscentrum: Försörjningscentrum: Bildmedicin: 543 tkr 928 tkr 5746 tkr tkr 1 115tkr medel för plusjobbare Adapt och Atis garantikostnader mm bashyresöverskott kommande investerin Övrigt Bland övriga poster, som haft betydelse för fmansförvaltningensresultat kan nämnas: -De i budgeten reserverade medlen för fastighetsinvesteringar enligt generalplan, PUS 12 och utbyggnad sydost på sammanlagt 80 mkr har inte utnyttjats på grund av att projekten har försenats. - Ersättning på 29 mkr för täckande av kostnader för tomma lokalytor har betalats ut till Försörjningscentrum ( mkr). - Resultatet på landstingsgemensammakostnader blev ett överskott på 8 mkr. IT-påslaget gick med 3,9 mkr i underskott. Underskottet beror på att 5,8 mkr extra betalades till Försörjningscentrum för planerade satsningar. Tidigare år har Försörjningscentrum och 'lårdprocesscentrum återbetalat överskott. Det finns inom finansförvaltningen också 0,9 mkr reserverade från 2005 till kostnader i Atis och Adapt under Kostnaden för arbetsgivaravgiftermedförde ett överskott på 38,2 mkr mellan vad produktionsenheterna betalar in till finansförvaltningen och vad som betalas ut avseende arbetsgivaravgift enligt lag och avtalsförsäkring. Anledningen till detta är att landstinget inte betalar in avtalsförsäkring på inkomst överstigande visst belopp samt att arbetsgivaravgift inte betalas på bruttoavdraget avseende hem-pc. Arbetsgivaravgiftsdelen som avser att täcka pensioner och löneskatt räcker dock inte utan där blir det en kostnad för finansförvaltningen.(löneskatten har beskrivits ovan.) Den del av

7 Ledningsstaben Annika Hjertkvist LiÖ arbetsgivaravgiften som avser att täcka fackliga förtroendemän gav ett överskott på 1,0 mkr. Det är första året efter förändrat sätt att hantera fackliga förtoendemän som påslaget genererar ett överskott. - Hem-PC genererar ett överskott på 6,3 mkr, bl a beroende på att landstinget har rätt att dra den ingående momsen. Detta ska inte resultera i ett lägre månadsbelopp för den anställde utan användas till att täcka ökad avgift till momssystemet. - Folktandvården betalar tillbaka momskompensation med 8,7 mkr för att bli konkurrensneutrala gentemot privat tandvård. Budgeterat belopp var 8,0 mkr. - Under 2006 har Östgötatrafiken betalat tillbaka intäkter som hänförde sig till föregående år. Detta tillsammans med att medel som avsatts centralt under året och som inte har förbrukats medför ett överskott på 51 mkr jämfört med budget inom finansförvaltningen. Resultaträkning I bilaga 1a redovisas resultaträkning enligt gällande uppställning. I bilaga 1b redovisas en mer detaljerad resultaträkning där delområden specificeras. I denna specifikation är syftet att redovisa ett nettobelopp för t ex hyresdatorer mm vilket medför att summa intäkter och summa kostnader inte överensstämmer med bilaga 1a. Finansieringsanalys och balansräkning Se bilaga 4 och 5. A~2 / ~ikael Bonn Ekonomidirektör

8 *Landstinget i Östergötland E/AnnikaHjertkvist BKSLUT 2006 Bilaga la Finansförvaltningen Resultaträkning 2006 (tkr) Bokslut 2006 Budget 2006 Bokslut 2005 Patientavgifter sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård 1023 Försäljning övriga tjänster Statsbidrag varav läkemedel varavalf Bidrag får personal 556 Övriga bidrag Försålt material, varor, övriga intäkter varav reavinst Verksamhetens intäkter Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader får köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Utbetalt koncernbidrag Utbetalt landstingsbidrag Resultat iöre extraordinära poster Årets resultat

9 Bilaga lb LedningsstabenIE Annika Hj ertkvist RESULTATRÄKNINGFINANSFÖRVALTNINGEN 2006(tkr) (SPECIFICERAD) Slutlig Helårs Finansplan Bokslut Diff bokslut! Diff bokslut! Finansförvaltningen 2006 enl DÅ finansnian HBI0 Statsbidrag "råd och stöd" ALF statsbidrag Statsbidrag äldre stimulansbidrag Tolkservice SUMMA STATSBIDRAG Patientförsäkring Patientförsäkring, skulduppräkning LÖF Kreditivränta fastighetsförvaltningen l Överskott/underskott löneskatt täckn Pensionsförv förutsedda behov: varav enligt årsbudget Utbetalade koncernbidrag Täckning hyror FMC Naturbruk - bashyresöverskott återbetalas Täckning flyttkostnader Hageby -434 NSV stab - flytt Bashyra (difftomma lokaler) -149 Täckn flytt BoP Barnahuset ink! installation av larm Täckning vpl NSC Kompensation Anp - sterilcentralen Kompensation Anp - IVA-platser Kompensation nedskriving av fordring returprodukter Komp nedskrivningländr avskrivningstid anläggningstillgånga Kompensation nedskrivning konst Kompensation Nygatans VC Kompensation omställning FC (EFV) Kompensation omställning flöden NSV (centrala) Kompensation datalokaler (Resurscentrum) Kompensation omställning NSC Kompensation omställning BKC Landstingsgemensamma intäkter Landstingsgemensamma kostnader utbet Återf!t-gemensamt pga ändr strukturella investeringar v v Hem-pc (överskott pga moms-del) IT-infrastruktur intäkter IT-infrastruktur intäkter från privata vårdg IT-infrastruktur kostnader IT -infraöverskott FC IT -infraöverskott VPC 5895 IT-som ska reserveras till nästa år Adapt och Atis 928 Kompensation omställning EFV -854 Tomma lokaler - fastighetsförvaltningen Bashyresöverskott 2004 återföring fr fastighetsförv LFU-överskott överfört till finansf från fastighetsförvaltning hyresöverskott generalplan Reservering -l Förtida inlösen hyra - Blommelund BMS -- internfinansiering Hum vårdpl avveckl personal LiM Psyk-Ädel HUM Ensidig periodisering inom finansf -motbokning till projekt Anp reglering FTV (indrag ek) Beställarförbundet Finspång ÖVerffr IT-enhetern i bokslut då FC Stängtsin redovisning -2 Återf överskott frånbildmedicin Handikappanpassning av landstingets lokaler Rarnhöjning F Nationellt kunskapscentrum Ö-bro Utökad ersättning kollektivtrafiken Reserverade medel utbyggnad sydost Reserverade medel generalplan Reserverade medel PUS Återf stimulansmedel EFV omställning + swedestar Avräkning Ö-traf Återfav miljöfonden fr Konverteringskostnader swedestar (BoxholmIJohannelund) -5 Primärvården gemensamt (intyg mm) -13 Avsättning nät - avtal återf ej förbrukad avsättn 2392 Avsättning 2004ytterligare omst NS.1104 Uppsägning av psykiatrilokaler -I 150 Reservering särskilda pensioner Avsättning tågrevisioner

10 ~ Bilaga lb LedningsstabenIE Annika Hj ertkvist RESULTATRÄKNINGFINANSFÖRVALTNINGEN 2006(tkr) (SPECIFICERAD) Slutlig Helårs Finansplan Bokslut Diff bokslut! Diff bokslut! Finansförvaltninl!en 2006 enl DÅ finansnian HB10 Avsättning ombyggnation Thuva utifrån externa krav Återf tidigare avsättning busslinjer efter årets utnyttj Utbetalningar läkemedel till HSN Den del patienten betalar själv redov inom finansf Differens rabatter läkemedel Inköp av kläder - MRSA Under/överskott arbetsgivaravgift Över/underskott fackliga förtroendevalda Återf tidigare återbet medel FC Återfresultat CMS REC Återf plusmedel REC återbetalas PE 060 -hyreskompensation -reglering bashyra Telefonreceptarvoden Reglering momskostnader FTV ÖverfÖH, Länsbibliotek, hjälpmedel utfördelning medel utbildn vik Återbäring Ö B bolag FAVEA försäljn konsult (intyg)/pv 84 övrig intäkt LFÖ-utredningar Återf fordringar där produktionsenheten upphört Övrigt (Avrundningsdift) SUMMA VERKSAMHET NETT Landstingsskatt pre! Prognos slutavräkning innev år Justeringspost föreg år Egen bedömning Summa skatt Generella statsbidrag Utjämningsbidrag för inkomstntjämning Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning NivåjusteringlReglering Generellt+ ind stöd sysselsättningsstöd Statsbidrag sjukfrånvaro fast Il Statsbidrag sjukfrånvaro rörlig (36 mkr) Ytterligare statsbidrag 2004 Statsbidrag läkemedel omflyttat fr specialdestinerat Summa generella statsbidrag Finansiella intäkter varav externt varav externt (ÖH, EFV) -räntafrån BCRC AB, HJC + Marieborg varav externt utdelning aktier varav internt ränta likvida medel varav internt FC (kapitalkostnad) varav internt FC (bashyresdel) Finansiella kostnader varav externt (+ ränta till ÖNF, Favea, Östsam) -12 -varav externt (ÖH, EFV) varav internt ränta likvida medel varav ränta FRSS varav ränta LEF varav intern ränta tillpensionsfrvaltningen varav administrativa kostnader placering Utbetalt landstingsbidrag Återffrån HSN och LS varav enligt årsbudgetärendet Tillägg under året: mflyttning av medicinsk programgrupp mflyttning av medicinsk rådgivare Kompensation hyressättning Kannan BuR i Öster Korrigering av LMC:s priser Extramedel för senare fördelning Ej utnyttjade medel för MRSA Vårdprocessutveckling Andel av tillgänglighetsmedel ÄtenengMgsanslag Idinikläkemedel -g -g oo Återföring överskott utomlänsvård mflyttning av medicinsk rådgivare jan-sept mflyttning av medicinsk programgrupp

11 Bilaga l b LedningsstabenIE Annika Hj ertkvist RESULTATRÄKNINGFINANSFÖRVALTNINGEN 2006(tkr) (SPECIFICERAD) Slutlig Helårs Finansplan Bokslut Diff bokslut! Diff bokslut! Finansförvaltnin!!en 2006 enl DÅ finansplan HB10 mflyttning av medicinsk rådgivare Korrigering av LMC:s priser mfördelning mellan It-bidrag och It-gemensamt Strategist IT-utveckling Strategisk personalförsöijning Kollektivtrafik -IS 000 -IS 000 Reserverade medel Bidrag till Östsam -Östgötateatem Bidrag till Östsam - Kinda Kanal F - Biomedicinska forskarskolornas symposium F års Kardiovaskulära vårmöte mflyttning av medicinsk rådgivare jan-sept FRSS - reglering Kompetensutveckling från IT-satsningar från FoUU-medel från Medborgardialogen från Reserverade medel, komplementär medicin mm från Återföring medel patientsäkerhetsenheten från Återstående medel gemensamt IT-stöd från mfördelning mellan It-bidrag och It-gemensamt F - Studieda,.., "S_ka AnvändartÖreningon tö, Modio""k,,!mik och IT" -IS -IS F - Flyktingmodio""kt=trum, 20-å""'g F -Bidrag till biomedicinarträffen"biobollen" mfördelning mellan It-bidrag och It-gemensamt F -BildandekommunaJförbavancerad strålbeh I 000 F - Bidrag ÖNH-dagarna augusti -J -J Anps prisförändring Anps prisförändring mfördelning mellan It-bidrag och It-gemensamt -lj3 Sjukersättningsmiljarder - utnyttjat -8 J Täckning ökad hyra flytt -305 Täckning kollektiv mställningskostnader LS 306xx Kompetensutvecklingsprojekt 307xx 1546 IT-anslaget 326xx FoUU 53xx,53Ixx, 537xx, 539xx ST-läkare 7704 Fastighet strukturella 1163 Återfkomplementär medicin 9919 lj 000 Återf patientsäkerhetsenheten ink! projetk 76!kr 1425 ÅterfIt-gemensamt IT-stöd 327+palett Täckning regional utveckling Återf reserverade medel 1719 Återf revision 529 Projekt A""""'"' Återföring HSN del av ö-skott HSN betalar ut I läkemedelsers som 060 ska få 2006 Av beloppet avser tkr rest utomlänsvård Återföring HSN av MRSA Vårdprocesser Återföring HSN av Totalsumma periodisering mot LS/HSN RESULTAT före försälinin!!svinst mm Försäljningsvinst Västerby inventarier Försäljningsomkostnader Västerby Försäljningsvinst Birgittaområdet, Klockaretorpet och bostads Försäljningsvinst mark Lunnevad 891 Försäljningsvinst Tandkronan Ekhaga Försäljningsvinst Lasarettet 2 Finspång 428 Försäljningsvinst Valla Försälinin!!sförlust MoGård -27 Årets resultat

12 Bilaga2 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Landstingsskatt, tkr (exkl.skatteutjämning) Bokslut 2006 Bokslut 2005 Bokslut Bokslut Bokslut Landstingsskatt förskott/prel Prognos slutavräkning innevarande år Justeringspost avseende föregående år Totalt landstingsskatt

13 ~ Landstinget ~ i Östergöt1and Ledningsstaben E/Annika Hjertkvist Bilaga3 Generella statsbidrag, tkr Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Allmän sjukvårdsersättning Utjämningsbidrag för inkomstutjämning Regleringsavgift Generellt statsbidrag Kompensation avgift moms Ludvika Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning Avgift moms Ludvika Nivåjustering Införandetillägg Ökad tillgänglighet i vården Generellt sysselsättningsstöd Extra generellt sysselsättningssstöd Individuellt sysselsättningsstöd "sjukfrånvaromiljarden"-fast del Läkemedelsstatsbidrag Summa generella statsbidrag l Läkemedelsstatsbidrag Summagenerellastatsbidrag frjämfrbarhet l l l l l

14 El Annika Hjertkvist BKSLUT 2006 Bilaga 4 Finansförvaltningen Finansieringsanalys 2006 (tkr) TILLFÖRDA MEDEL Resultat efter finansnetto Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillgångar (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar -varav extern amortering -varav omjring till kortfristig fordran -varav intern amortering förvaltningarna Ökning av pensionsskuld Nya långfristiga lån och avsättningar -varaversättningsreserv patientfrsäkring -varav ökad skuld till Pensionsjrvaltningen -varav avsättning omställningsåtgärder mm Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Indragning eget kapital från PE Övriga rörelsekapitalpåverkande poster -nedskrivning aktier SUMMA TILLFÖRDA MEDEL av nästa års amortering BKSLUT l) 714 l) ) ) ) ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar -varav externt -internt utlämnat lånjrvaltningarna Amortering av långfristiga lån och utnyttjande av avsättningar -varav extern amortering -varav minskad skuld till Pensionsförvaltningen - utnyttjande av avsättningar från föregående år Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Justering ingående eget kapital - pensionsskuldsökning Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster SUMMA ANVÄNDA MEDEL FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ) ) ) ) ) ) l Sida 1av 1

15 LedningsstabenIAnnikaHjertkvist Dnr Noter till finansieringsanalys i finansförvaltningens årsredovisning 1) Av minskning av långfristiga fordringar avser 158 tkr amortering av lån från Berzelius Clinical Research Center AB för övertagna anläggningstillgångar,526 tkr från Marieborg folkhögskola, 19 tkr från Liljeholmens folkhögskola och resterande 131tkr från Johannelunds vårdcentral som övertog anläggningstillgångarnai samband med bolagiseringen och fick betala av dessa under ett antal år. Fr o m 2006 har en omföring gjorts av nästa års amortering till kortfristig fordran. Det är totalt 714 tkr som överförts och består av samma belopp som ovan utom vad gäller Johannelunds vårdcentral som gör sin sista amortering i januari 2007 på 11 tkr. 2) Den stora ökningen av skulden till pensionsförvaltningen beror på att pensionsskuldsökningen var större än normalt på grund av översyn av beräkningsgrunderna. 3) Årets avsättningar avser beslut om tågrevisioner där landstinget inte exakt vet när det kommer att betalas ut men vet motpart och att det ska betalas. 4) Indragning av eget kapital har skett från Landstingsstyrelsen som återlämnar tkr. Den del av pensionsskuldsökningen som avsåg ny bedömning av ökad livslängd avseende ansvarsförbindelsen har bokförts direkt mot eget kapital. Totalt tkr har bokförts, vilket minskar det egna kapitalet. På grund av avrundningsproblem när balansräkningen görs i mkr har detta belopp tvingats att avrundas felaktigt till 464 mkr för att få rätt på totalnivå. Pensionsförvaltningen har kompenserats med motsvarande ökad fordran på fmansförvaltningen. 5) Nettoinvesteringarna på tkr avser kapitaltäckningsgarantitill Berzelius Clinical Research Center AB efter signaler från bolaget under bokslutsarbetet att årets resultat skulle bli negativt. Kortfristiga skulder har ökat med motsvarande belopp. 6) Ökningen av långfristiga fordringar avser endast interna lån till Försörjningscentrum som ökat sina investeringar i fastigheter under året inklusive lån till årets nya konstinköp med 600 tkr. 7) Utnyttjande eller återföring av avsättningar föregående år avser, tkr: mställning avseende personal: Avsättning busslinjer Thuva - ombyggnad enligt Summa årets återföring ) Ökningen av kortfristiga fordringar beror främst på att skulden avseende produktionsenheters bankkonton har ökat med tkr men också på att landstinget har en fordran avseende prognos på slutavräkning för 2006 på tkr. Föregående år var prognosen en skuld på tkr. 9) Minskningen av kortfristiga skulder beror främst på att skulden till staten avseende skatt blev tkr 2006 (slutavräkning 2005) jämfört med tkr 2005 (slutavräkning 2004 och prognos 2005).

16 * ~~~~dget BKSLUT 2006 E/Annika Hjertkvist Balansräkning per (tkr) Finansförvaltningen TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier Datautrustning Medicinsk apparatur Fordon Aktier, andelar och bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar msättningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostn o upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Bokslut 2006 Bokslut l) ) ) ) ) ) Bilaga SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR CH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Justering IB Justering balanserat eget kap under året Arets resultat Summa eget kapital, se not Avsättningar Landstingens ÖmsesidigaFörsäkr bolag Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Långfristiga skulder Långfristig skuldtill Pensionsfvt Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avg o löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid Upplupna kostnader o fårutbet intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga SUMMA SKULDER skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING SKULDER ) ) ) ) ) ) Not till eget kapital varav rörelsekapital varav anläggningskapital Sida 1av 1

17 ~~ ~ i Östergötland Ledningsstaben/ Annika Hjertkvist Dnr Noter till balansräkning i finansförvaltningens årsredovisning l) I beloppet ingår aktiekapital i hel- eller delägda bolag. Förändringen mellan åren beror på kapitaltäckningsgaranti på preliminär tkr till Berzelius Clinical Research Center AB utifrån signaler om negativt resultat under bokslutsarbetet. Landstingsstyrelsenfattar beslut i mars och fullmäktige i april. 2) Se not l och 6 till finansieringsanalysen: 3) I beloppet ingår fordran på produktionsenheternasbankkonton med tkr. Det är en ökning med tkr. I beloppet ingår också en fordran på staten avseende prognos på slutavräkning för 2006 med tkr vilket föregående år var en skuld på tkr. 4) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med tkr. I saldot ligger fordran på två månaders läkemedelsstatsbidragpå sammanlagt tkr. Det släpar alltid två månader. I saldot ligger också periodiseringen av interna projekt med tkr. Det avser främst FRSS-projekt före Numera betalas ersättningen ut i efterskott. I saldot ingår också det statsbidrag som avser fast del av"sjukskrivningsmiljarden" på Il 000 tkr samt återbetalning från Beställarförbundet Finspång med tkr. 5) Placeringar och kassa och bank har ökat med kr. Det som ökat är placeringar i bank som är låsta i 1-3 månader. Anledningen är dels en motvikt till de aktieplaceringar som har stigit kraftigt under året och där vi riskerar att överstiga andelen 30% och dels att landstinget är i behov av likvida medel framöver på grund av ökade investeringsutgifter. 6) Ingående eget har justerats och specificeras i not 4 till finansieringsanalysen 7) Avsättningen avser följande: Tågrevision Länsmuseet Summa total avsättning Beloppen har bokats upp i enlighet med de anvisningar som givits ut från Redovisningsrådet upp en avsättning avseende omställningsåtgärder och övriga avsättningar (nr ). bokade landstinget 8) Beloppet avser den skuld som fmansförvaltningen har till pensionsförvaltningen. Pensionsförvaltningen har inte någon checkräkning mot fmansförvaltningen utan reglering sker mot skulden. 9) I leverentörsskulder ingår läkemedelsfakturorfr o m 2006 eftersom dessa skannas istället för bokas upp. Det förklarar varför upplupna kostnader har minskat medan levarantörsskulderhar ökat. I beloppet på raden för förutbetalda kostnader ingår en skatteskuld på tkr avseende slutavräkning2005. Den största förändringenjämfört med föregående år är att skatteskulden då var tkr, varav tkr avseende prognos på avräkning 2005 och tkr avseende avräkning ) I beloppet ingår en skuld till produktionsenheter som har ett positivt saldo på sitt likvidkonto. Beloppet är tkr ( tkr 2005).

18 E/Annika Hjertkvist ~ Landstinget ~ i Östergöt1and Bilaga 6 Försäljningar av fastigheter mm 2006 Reavinst avser mark och byggnad+ bostadsrätt Köpeskilling Bokfört värde Bokfdatum Försäljningsvinst (bokförs finansf.) Vadstena klosteräng 2-5 Vadstena klosteräng 4 Vadstena klosteräng 5 Klockartorpet Bostadsrätt Repslagaregatan , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 SUMMA REAVINST Avgår försäljningsomkostnader: Vadstena klosteräng 2,4-5 Klockartorpet Repslagaregatan 40 Upparbetade försäljningsomkostnader Totala försäljningsomkostnader , , , , , , , ,84

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutsrapport 2014 Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutet i korthet Skatteintäkter 2 793,6 mkr, 5,7 mkr sämre än budget. Nämndernas nettokostnader 2 817,2 mkr, 6,9 mkr lägre än budget. Utbildningsnämnden

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1 Delårsrapport per augusti Resultaträkning (mkr) Utfall Utfall Årsprognos Utfall 0308 0208 Verksamhetens intäkter 770 787 1 166 1 196 Verksamhetens kostnader -3 544-3 337-5 420-5 116 Avskrivningar -140-149

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Från tunnelhus till museum!

Från tunnelhus till museum! Tomelilla kommun Från tunnelhus till museum! Årsredovisning 2005 Politisk organisation Verksamhetsorganisation VERKSAMHETSORGANISATION Team Samhällsbyggnad Team Hemvård Team LSS Team Medborgarservice Team

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER

ÅRSREDOVISNING 2013. EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING FINANSIELL ANALYS Metod.............................................................3 Resultatet..........................................................3

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning Salems kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förvaltningsberättelse 3 Ekonomiska nyckeltal 8 Koncernöversikt 9 Redovisningsprinciper 11 Sammanställningar: Resultaträkning

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen ÅRSREDOVISNING 2011 Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar Tryck IT Grafiska AB, Kungälv Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 100 ex Omslagfoto Skolfartyget

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN ÅSTORPS KOMMUNKONCERN Gyllenbielkeska hospitalet i Kvidinge (mer information på bladets baksida). Foto: Mats Peterson ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Gyllenbielkeska Hospitalet Tack vare en karolins

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare.

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Fakta om Hultsfred, kommunens organisation 2 2013 i sammandrag 3

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 KF 2009-09-28 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se www.karlskrona.se Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L FörvaltningsberättelsE 3 27 Korta fakta om Karlskrona kommun... 6 Den samlade verksamheten Sammanställd redovisning... 8 Karlskronas kommuns organisation...

Läs mer

Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Huddinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning... 2 3. Kommunens ekonomiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Innehåll INLEDNING Kommunledningen har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Finansiell analys

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer