OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar"

Transkript

1 Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: Tid: (4 timmar) Hjälpmedel: Miniräknare, räntetabeller Jourhavande lärare Namn: Magnus Konradsson Telefon: OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar ALTERNATIV 1. (4p) IEF 150 IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & Marknadsföringsdelarna (1p) Delavsnitt A (Uppgift 1-4, 30, poäng) Delavsnitt B (Uppgift 6-10, 30 poäng) Totalt för den skriftliga tentamen 9 uppgifter (60 poäng) För betyget 3 krävs minst 18 poäng på delavsnitt A För betyget 4 krävs minst 18 poäng på delavsnitt A & 12 poäng på delavsnitt B För betyget 5 krävs minst 18 poäng på delavsnitt A & 18 poäng på delavsnitt B ALTERNATIV 2. (5p) IEF 100 Delavsnitt A (Uppgift 1-5, 35 poäng) Delavsnitt B (Uppgift6-10, 30 poäng Totalt för den skriftliga tentamen 10 uppgifter (65 poäng) För betyget 3 på kursen krävs minst 21 poäng på delavsnitt A För betyget 4 på kursen krävs minst 21 poäng på delavsnitt A & 15 poäng på delavsnitt B För betyget 5 på kursen krävs minst 21 poäng på delavsnitt A & 21 poäng på delavsnitt B För samtliga alternativ gäller att B-delen bara rättas om A-delen är godkänd Allmänna anvisningar Kontrollera att du fått samtliga uppgifter. Besvara endast en uppgift per lösningsblad. Skriv tydligt, texta gärna och använd inte röd penna. Lycka till! Efter tentamen Tentamensresultatet syns i din Studentportal. Tentamensresultat ska meddelas inom 15 arbetsdagar efter tentamenstillfället och senast 10 arbetsdagar före nästa omtentamenstillfälle. För kurser med flera än 60 tenterande meddelas resultatet senast 20 arbetsdagar efter tentamen eller senast 10 arbetsdagar före nästa omtentamenstillfälle. För kurser med fler än 100 tenterande får resultatet meddelas senare än efter 20 arbetsdagar, dock aldrig senare än 10 arbetsdagar före nästa omtentamenstillfälle. Tentamensresultat vid distansutbildningar får meddelas maximalt 4 arbetsdagar senare än ovan nämnda.

2 DELAVSNITT A Uppgift 1 (7 poäng) Magnus Konradsson Butiken som finns vid receptionen vid LTU, omsatte (sålde) tkr. Under början av året har en större investering gjorts för att kunna administrera universitets dokumentproduktion vilket innefattar skrivare, kopiatorer, scanners samt faxar. Målbilden är att från en gemensam funktion erbjuda hela verksamheten dokumentproduktion som en bastjänst och genom detta uppnå effektivare hantering, bättre kontroll, sänkta kostnader och samtidigt en ökad kvalitet. Systemet som köptes in heter DOKUS och har en ekonomisk livslängd på 5 år. Priset för systemet blev tkr tack var ett idogt arbete av universitets inköpare, fakturan för systemet kom till Butiken i slutet av 2006 men betalades först i januari Vid inventeringen som skedde den första januari 2007 fanns det varor till ett värde av 160 tkr i lagret och den 1 januari 2006 fanns det inget lager. Under året har butiken köpt in varor för tkr. Den sista december 2006 fanns det kundfordringar till ett värde av 150 tkr, leverantörsskulder till ett värde av 50 tkr. Den första januari 2006 fanns det kundfordringar till ett värde av 150 tkr och leverantörsskulder till ett värde av 50 tkr. I denna uppgift kan du bortse från moms! Beräkna hur stora 2006 års: Inbetalningar, utbetalningar, inkomster, utgifter, intäkter, kostnader, samt resultat är. Svara på svarsbladet som är längst bak. Inga uträkningar behövs! Uppgift 2 (7 poäng) Magnus Konradsson ITT Flygt AB startades som en liten bysmedja 1901 i småländska Emmaboda och har fram till idag vuxit till en världskoncern. Företaget är idag ledande tillverkare och leverantör av dränkbara pumpar och omrörare. Produkterna används över hela världen i vatten- och avloppsanläggningar, för bevattning och dränering samt i olika industriprocesser. Företaget ingår i ITT Industries, Inc. som har anställda världen över och omsätter närmare 50 miljarder kronor. Företaget har tagit fram ett nytt komplett program av cirkulationspumpar med våt motor. De är tysta, läckagefria och får ett konkurrenskraftigt pris tack vare den våta pumpens enkla konstruktion. Din uppgift som produktionscontroller är fastställa priset på en FLA med hjälp av påläggskalkylering. FLA är villapumpen, med anslutning DN25, tre hastigheter, 4,6 och 7m tryckhöjd i bygglängd 130 och 180 mm. Du har fått följande uppgifter om företagets totala kostnader: Direkt material (dm) beräknas till 988 tkr, direkt lön (dl) till 1283 tkr. De olika omkostnaderna uppskattas till 494 tkr för Materialomkostnaderna (MO), 1283 tkr för tillverkningsomkostnaderna (TO) samt 549 tkr för Administrations och försäljningsomkostnaderna (AFFO). Försäljningspriset för en FLA är 2700 kr. Den direkta materialkostnaden per styck för en FLA är 915 Kr och den direkta lönekostnaden per styck för en FLA är 450 Kr. Svara på svarsbladet som är längst bak. Inga uträkningar behövs! a) Beräkna påläggen i procent för AFFO, MO och TO. (3 poäng). b) Beräkna tillverkningskostnaden och självkostnaden per styck för en FLA (2 poäng) c) Beräkna vinstmarginalen för en FLA (1 poäng) d) Beräkna täckningsbidraget för en FLA (1 poäng)

3 DELAVSNITT A Uppgift 3 (7 poäng) Magnus Konradsson Företaget Lagom Till Upplösning AB (LTUAB) har specialiserat sig på att ska köpa upp andra företag med förhoppningen om att vända krisen. Den senaste i raden av uppköpta företag är ett litet bolag som säljer kurslitteratur och annat förbrukningsmaterial till studenter (KROKIS). Med anledning av detta så planeras att minimera kostnader genom att bland annat säga upp anställda och investera i ITlösningar och logistik för att möta konkurrensen från andra bokhandlare som säljer över Internet. För att se lönsamheten i detta har de nya ägarna gett styrelsen, och därmed VD:n i KROKIS, uppdraget att beräkna lönsamheten i planerade förändringar. Detta har medfört nedanstående sammanställning av information om betalningskonsekvenserna av de tänkta förändringarna. OBS! Siffrorna skall tolkas som respektive årlig summa, INTE en exponentiell utveckling. Utvecklingsplan i siffror för KROKIS Initiala utbetalningar Ökade årliga kr (G) utbetalningar Ökad Omsättning År 1 tom 3 (per år) kr År kr År kr Restvärde 0 kr År kr Ekonomisk livslängd 3 år Minskade Utbetalningar Kalkylränta 20 % År kr År kr År kr Baserat på ovanstående information är din uppgift nu att besvara uppgift A tom f. Svara på svarsbladet som är längst bak. Inga uträkningar behövs! a) Beräkna med hjälp av nuvärdesmetoden vilket kapitalvärde (nuvärde) ovanstående investering ger. (2 poäng) b) Beräkna nuvärdeskvoten för ovanstående investering. (1 poäng) c) Baserat på informationen ovan och nuvärdesmetoden i uppgift a, skall styrelsen föreslå att genoföra de föreslagna förändringarna eller inte samt motivet för detta? (1 poäng) d) Beräkna annuiteten för investeringen. (1 poäng) e) Beräkna annuitetskvoten för investeringen. (1 poäng) f) Vad är din rekommendation till styrelsen om ägarna minskade sitt avkastningskrav till 10 procent (minskade kalkylräntan)? Skall styrelsen föreslå att genoföra de föreslagna förändringarna eller inte samt motivet för detta? Använd dig av nuvärdesmetoden i din analys. (1 poäng) Uppgift 4 (9 poäng) Magnus Konradsson Svara på svarsbladet som är längst bak. Inga uträkningar behövs! a) Förklara vad Räntabilitet innebär med högst två meningar! ( 1 poäng) b) Förklara vad Likviditet innebär med högst två meningar! ( 1 poäng) c) Förklara vad Soliditet innebär med högst två meningar! ( 1 poäng)

4 DELAVSNITT A d) Beräkna med hjälp av resultat- och balansräkningen för FerruForm AB: soliditet, räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på totalt kapital samt kassalikviditet, för år Bolagskatten är 28 %. Använd det sätt som ger mest information ( 4 poäng) e) Räntabiliteten på bland annat totalt kapital R t kan förklaras med den så kallade du Pont-formeln. Formeln innehåller två faktorer som multipliceras med varandra, R t = A x B. Vilka är de två faktorerna A och B? ( 2 poäng) Nedan finns resultat- och balansräkning för Aktiebolaget Ferruform AB. RESULTATRÄKNING (Mkr) Försäljning Tillverknings-, försäljningsoch administrationskostnader Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat Ränteintäkter 0 10 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Extraordinära poster Resultat före bokslutsdispositioner och skatt BALANSRÄKNING (Mkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar S:a anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel S:a omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR EGET KAPITAL & SKULDER Eget Kapital Aktiekapital Balanserad vinst Årets resultat Långfristiga skulder S:a långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:A EGET KAPITAL & SKULDER Antal anställda (c:a)

5 DELAVSNITT A Nedanstående fråga är bara för de som har läst IEF100 och tenterar alternativ 2 Fråga 5 (5 poäng) Lars Zetterström I kursen behandlade vi systemsynsättet. a) Vad innebär systemsynsättet?(3p) b) Hur skapar man effektiva organisationer enligt detta synsätt? (2p) Svar: a) Det innebär att man ser på organisationer som att de består av olika delsystem. Delsystemen kallas också komponenter. Synsättet underlättar analys av organisationer och organisatoriska problem. Systemsynsättet innebär också att man tillämpar en helhetssyn på organisationen. Organisationer är exempel på öppna system eftersom att de är beroende av och har ett utbyte med sin omgivning. b) För att organisationen som helhet skall fungera bra och vara effektiv, måste de olika delsystemen vara anpassade till varandra, stämma överens, så att de stöder varandra. De olika delsystemen bör också sträva mot samma mål. Om inte, om delsystemen motverkar eller stör varandra, råder bristande överensstämmelse och helheten fungerar ineffektivt. Helheten måste också vara anpassad till sin miljö och samspela väl med denna. Delsystemen skall vara både samordnade och likriktade!

6 DELAVSNITT B Uppgift 6 ( 4 poäng) Lars Lassinantti (OBS! Lösning saknas) Upprätta med hjälp av nedanstående upplysningar resultatbudget för 2006 i AB Vispan. (Belopp i kkr) OBS!!! För full poäng krävs att du visar dina beräkningar samt motiverar ditt val där det anses behövas. Utfall 2004 Utfall 2005 Omsättning Varuförbrukning Bruttovinst Löner Hyreskostnader Transportkostnader Kostnader för underhåll Reklamkostnader Administration Avskrivningar Övriga omkostnader Rörelseresultat Räntenetto Nettoresultat Omsättningen beräknas öka lika mycket i procent 2006 som 2005 i förhållande till 2004 (avrundat till en decimal). På grund av marknadssituationen räknar AB Vispan att bruttovinstmarginalen kommer att sjunka till 20%. Löner och sociala avgifter beräknas stiga med 6% under Hyrorna beräknas öka med 5% Kostnader för underhåll beräknas till 110 kkr för Reklamkostnaderna beräknas öka till 300 kkr Avskrivningar beräknas till 220 kkr Företaget amorterar på lånet med 50 kkr. Uppgift 7 ( 6 poäng) Lars Lassinantti (OBS! Lösning saknas) Nedanstående affärshändelser för första kvartalet har vi hämtat från bokföringen på företaget Handelsbolaget Källan. (Lämna svar på markerad rad nedan). OBS!!! För full poäng krävs att du visar dina beräkningar samt motiverar ditt val där det anses behövas. 1 Ägarna betalar in kapitalinsatsen i bolaget kr 2 Företaget får ett banklån på kr. Räntan betalas halvårsvis med 5%. 3 Lokalhyra för perioden är upptagen till kr dvs kr i månaden 4 Inköp av varor på kredit kr. 5 Inköp av inventarier för kr. Kontant betalas kr. Resten kredit 6 mån. 6 Lön för första kvartalet utbetalas med kr 7 Försäljning av varor på kredit kr. 8 Utbetalning till leverantörer kr 9 Kunder betalar skulder till företaget med kr 10 Ägarna tar ut kr Beräkna summa inbetalningar resp. utbetalningar för första kvartalet. Summa inbetalningar:...kr Summa utbetalningar.. kr Namn: Personnummer:

7 DELAVSNITT B Uppgift 8 (5 poäng) Håkan Björkman Företaget Hortlax Produktion AB tillverkar två artiklar Ada och Beda av samma material. Ada drar 2 kg material per enhet och Beda 4 Kg per enhet. Materialet kalkyleras till en kostnad av 10 kr/kg. Övriga särkostnader uppgår till 25 kr/st för Ada och 20 kr/st för Beda. Följande försäljningspriser/st och maximala försäljningsmängder (per år) är beräknade: Pris (kr) Max antal (st) Ada Beda Vilken är den optimala produktionen av Ada och Beda per år förutsatt att det endast finns 40 ton material att tillgå. Vilket totalt täckningsbidrag fås då! Du måste visa dina beräkningar för att du skall få poäng på uppgiften. OBS!!! För full poäng krävs att du visar dina beräkningar samt motiverar ditt val där det anses behövas. Uppgift 9 (5 poäng) Håkan Björkman Hortlax Kul AB har fasta kostnader på 1500 kkr och en täckningsgrad på 40%. Företaget överväger nu att mekanisera vissa arbetsmoment, vilket skulle medföra att de fasta kostnaderna ökade med 900 kkr medan särkostnaderna sjönk med en tredjedel. Om försäljningspriset är oförändrat, vilken kritisk intäkt (omsättning) kommer företaget då att uppvisa? Du måste visa dina beräkningar för att du skall få poäng på uppgiften.obs!!! För full poäng krävs att du visar dina beräkningar samt motiverar ditt val där det anses behövas. IEF150 Lösning tentauppgift Uppgift 8 5 poäng Hortlax Produktion AB Ada Beda Förspris/st Material Övriga särkostnader TB Möjlig försäljning styck trång sektor materialet kg Antal kg per st 2 4 TB/kg 17,50 12,50 Välj Ada först!! Försäljningsvolym Materialmängd kg Använd 10000kg till Beda TTB kr Uppgift 9 5 poäng Hortlax Kul AB (tkr) Idag Nytt läge TFK TG 0,4 0,6 RK-andel 0,6 0,4 Kritisk intäkt = FK/TG

8 DELAVSNITT B Uppgift 10 (10 poäng) Magnus Konradsson Du har precis fått ett vikariat som produktionsekonom på Cyklisten AB som är ett familjeföretag i Göteborg. Företaget har specialiserat sig på att producera lite mer exklusiva cyklar i olika segment. De har tre produkter som heter Master Pro, Champion samt SRI Team. Champion (Landsvägsracer) Kvalificerad tävlingskamrat med trippelreducerad aluminiumram med sittstag i syndigt svart kolfiber. Carb Tech TX700 kolfiber framgaffel samt Shimano Dura Ace/Ultegra komponenter. Truvativ Rouleur carbon vevparti. Linus PRO hjulset, handbyggt med DT ekrar och maskinkullagrade nav. Slutresultatet kan bara summeras med tre ord, succén är total. Master PRO (Cityhybrid) Sober, kaxig och lättrampad. Tre omdömen som stämmer väldigt bra på Touring Master Pro. Shimanos Nexusnav med åtta inkapslade växlar tillsammans med sofistikerade rullbromsar ger bekymmersfria cykelturer under lång tid. Dessutom är den ju så snygg att man nästa tappar andan. SRI Team (MTB, Crosscountry) 100% crosscountry-racing. Cykeln handbyggs i Göteborg och är mer avancerad än någonsin. Med Shimano XTR bakväxel och Linus Max hjul med discnav samt Hayes HFX-Nine Carbon skivbromsar. Den nyutvecklade ramen med trippelreducerade rör är lättare och starkare än någonsin. Nytt för i år är bland annat den superlätta Manitou R-Seven Super framgaffeln med lockout. Den tidigare produktionsekonomen har på nästa sida sammanställt den budgeterade kostnaden för respektive produkt och de omkostnader som är gemensamma för produkterna: Direkt kostnad per styck Master PRO Champion SRI Team Volym: 1200 st 400 st 100 st Försäljningspris: kr kr kr Direktmaterial: Ram /st 150 kr 200 kr 600 kr Hjul/st 40 kr 70 kr 150 kr Övrigt/st 200 kr 250 kr 400 kr Direkt lön: Lönekostnad /st 400 kr 300 kr 600 kr Speciell direkt tillverkningskostnad/st 70 kr Företaget som tidigare arbetade med en påläggskalkyl tittar nu på alternativa sätt för att kalkylera självkostnaden för företagets produkter. Företagets totala indirekta kostnader för produkterna har sammanställts i tabellen som finns nedan. För att kunna tillämpa alternativa metoder har den tidigare produktionsekonomen genom observationer och intervjuer identifierat följande aktiviteter i företaget. Dessa är: Materialhantering, Produktion, Lagerhantering, Försäljning samt Administration. Genom observationerna och intervjuerna har även respektive aktivitets förekomst uppskattats procentuellt av de omkostnader som företaget tidigare använde (se i tabellen nedan). Som exempel fann den tidigare produktionsekonomen att det som genomförs under den tidigare benämningen materialomkostnader är kopplat till aktiviteterna materialhantering, lagerhantering och administration. Procentuell fördelning per aktivitet Materialhantering Lager- Admini- Produktion hantering stration Försäljning Materialomkostnader kr 70% 15% 15% Tillverkningsomkostnader kr 10% 60% 30% Administrationomkostnader kr 10% 10% 10% 50% 20% Försäljningsomkostnader % 15% 75%

9 DELAVSNITT B Vid de genomförda observationerna och intervjuerna framkom att det som kunde kopplas till förändringar i respektive aktivitet var variationer i volymen material, antalet maskintimmar, volymen cyklar, antalet ordrar och antalet kunder. Nedan framkommer den kostnadsdrivare som identifierats för respektive aktivitet. Aktivitet Kostnadsdrivare Materialhantering Volym material (m3/år) Produktion Antal Maskintimmar (h/år) Lagerhantering Volym cyklar (m3/år) Administration Antal ordrar (st/år) Försäljning Antal kunder (st/år) De genomförda observationerna och intervjuerna har även legat till grund för att identifiera respektive kostnadsdrivares förekomst för respektive produkt. Kostnadsdrivare Total förekomst Master PRO Champion SRI Team Volym material 240 m 3 /år 130 m 3 /år 90 m 3 /år 20 m 3 /år Antal Maskintimmar 2710 h/år 1700 h/år 710 h/år 300 h/år Volym cyklar 330 m 3 /år 200 m 3 /år 95 m 3 /år 35 m 3 /år Antal ordrar 550 st/år 340/ år 150/år 60 st/år Antal kunder 250 st/år 130 st/år 80 st/år 40 st/år Vd på företaget vill nu att du avslutar det jobb som den förra produktionsekonomen med att: Beräkna vad blir resultatet om en kund köper 7 Champion på en order? Lösning Materialhantering Procentuell fördelning per aktivitet Lagerhantering Administration Produktion Försäljning Materialomkostnader kr 70% 15% 15% Tillverkningsomkostnader kr 10% 60% 30% Administrationomkostnader kr 10% 10% 10% 50% 20% Försäljningsomkostnader % 15% 75% Aktivitetskostnad total kr , , , , ,6 Kostnadsdrivare totaltförekomst Aktivitetskostnad/st 4353, , , , ,982 Se fortsättning på nästa Sida

10 DELAVSNITT B Kostnadsdrivare Total förekomst Master PRO Champion SRI Team Volym material (m3/år) Antal Maskintimmar (h/år) Volym cyklar (m3/å) Antal ordrar (st/år) Antal kunder (st/år) Direkt kostnad per styck Master PRO Champion SRI Team Volym: Försäljningspris: kr kr kr Direktmaterial: Ram /st 150,00 kr 200,00 kr 600,00 kr Hjul/st 40,00 kr 70,00 kr 150,00 kr Övrigt/st 200,00 kr 250,00 kr 400,00 kr Direkt lön: Lönekostnad /st 400,00 kr 300,00 kr 600,00 kr Speciell direkt tillverkningskostnad/st 70 kr Materialhantering/st 471, , , Produktion/st 588, , , Lagerhantering/st 143, , , Administration/st 528, , , Försäljning/st 254, , ,19296 Självkostnad/st 2 777,72 kr 3 982,41 kr 6 230,09 kr Vinst/st -277,72 kr 1 017,59 kr 2 269,91 kr En kund köper 7 champion på en order. Direkt kostnad per styck Champion Volym: 7 Försäljningspris: kr Direktmaterial: Ram /st 200,00 kr Hjul/st 70,00 kr Övrigt/st 250,00 kr Direkt lön: Lönekostnad /st 300,00 kr Speciell direkt tillverkningskostnad/st 70 kr Materialhantering/st 979, Produktion/st 737, Lagerhantering/st 205, Administration/st 266, Försäljning/st 336, Självkostnad/st 3 415,11 kr Vinst/st 1 584,89 kr Totalvinst (på 7 cyklar) 11094,2626

11 Uppgift 1a Inbetalningar: 2300 tkr 1b Utbetalningar: 1400 tkr 1c Inkomster: 2300 tkr 1d Utgifter: 2400 tkr 1e Intäkter: 2300 tkr 1f Kostnader: 1440 tkr 1g Resultat: 860 tkr 2a AFFO 13,56 % 2a MO 50 % 2a TO 100 % Svarsblad delavsnitt A 2b Tillverkningskostnaden 2272, 5 Kr/st 2b Självkostnad 2580, 70 kr/st 2c Vinstmarginalen 4, 42 % (119,35 kr) 2d Täckningsbidraget 1335 kr 3a Kapitalvärdet kr 3b Nuvärdeskvoten -0,26 3c Styrelsen förslag (sätt en ring kring rätt förslag) Ja, eftersom kapitalvärdet är positivt Ja, eftersom kapitalvärdet är negativt Ja, eftersom kapitalvärdet är noll 3d Annuiteten ,32 kr 3e Annuitetskvoten 0,12 3f 4a Styrelsen förslag (sätt en ring kring rätt förslag) Räntabilitet Ja, eftersom kapitalvärdet är positivt Ja, eftersom kapitalvärdet är negativt Ja, eftersom kapitalvärdet är noll Svar Räntabilitet är ett begrepp för lönsamhet (och avkastning). Nej, eftersom kapitalvärdet är positivt Nej, eftersom kapitalvärdet är negativt Nej, eftersom kapitalvärdet är noll Nej, eftersom kapitalvärdet är positivt Nej, eftersom kapitalvärdet är negativt Nej, eftersom kapitalvärdet är noll 4b Likviditet (En organisations) betalningsförmåga på kort sikt. 4c Soliditet (En organisations ) betalningsförmåga på lång sikt. 4d Kassalikviditeten 1,375 4d Soliditeten 74,69 % 4d Räntabilitet på totalt kapital 7,78 % 4d Räntabilitet på eget kapital 5,71 % 4e Räntabilitet på totalt kapital faktor A Vinstmarginal, Vm 4e Räntabilitet på totalt kapital faktor B Kapitalets omsättningshastighet, KOH Bara svar behövs, inga uträkningar Namn: Personnummer:

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

6 uppgifter och totalt 70 poäng

6 uppgifter och totalt 70 poäng Luleå tekniska universitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursnamn: Modeller för intern styrning Tentamensdatum: 2015-08-26 Skrivtid: 4 timmar Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi och Miniräknare som rensats

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Luleå tekniska universitet Instutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 6) Kent Nilsson (Uppgift 7) Ted Karlsson

Läs mer

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Namn: Tentamensdatum: 150603 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg krävs:

Läs mer

Papper, miniräknare med tomt minne och penna. Räknare på smartphones, ipad, Tab eller liknande är inte tillåtet.

Papper, miniräknare med tomt minne och penna. Räknare på smartphones, ipad, Tab eller liknande är inte tillåtet. Grundläggande företagsekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Kursen är totalt 7,5 högskolepoäng Tentamen 51FE01 För textilstudenter på Textil produktutveckling, Butikschef, Textilingenjör, Designtekniker

Läs mer

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 160531 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg

Läs mer

Tentamen II Redovisning och Kalkylering Delkurs Kalkylering Fredagen den 17 januari 2014

Tentamen II Redovisning och Kalkylering Delkurs Kalkylering Fredagen den 17 januari 2014 Tentamen II Redovisning och Kalkylering Delkurs Kalkylering Fredagen den 17 januari 2014 Skrivtid: 3 timmar Hjälpmedel: Miniräknare (ej i mobiltelefon) och bifogade räntetabeller Skrivningsansvarig lärare:

Läs mer

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p).

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p). LÖSNINGSFÖRSLAG Luleå tekniska universitet Inst för Ind. Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 5) Sven Andersson (Uppgift 6) Ted

Läs mer

6 uppgifter och totalt 70 poäng

6 uppgifter och totalt 70 poäng Luleå tekniska universitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursnamn: Modeller för intern styrning Tentamensdatum: 2015-06-05 Skrivtid: 4 timmar Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi och Miniräknare som rensats

Läs mer

Fråga 6.. poäng (4p) Fråga 3.. poäng (3p) Fråga 5.. poäng (2p)

Fråga 6.. poäng (4p) Fråga 3.. poäng (3p) Fråga 5.. poäng (2p) Ekonomistyrning 1 Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Kod: Tentamensdatum: 161102 Tid: 9.00-12.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20 p För att få respektive betyg krävs: G=

Läs mer

Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 4.. poäng (4p) Fråga 6.. poäng (3p)

Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 4.. poäng (4p) Fråga 6.. poäng (3p) Ekonomistyrning 1 Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Kod: Tentamensdatum: 170529 Tid: 9.00-12.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20 p För att få respektive betyg krävs: G=

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i Industriell Ekonomi Datum LP3 15-16 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Luleå tekniska

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRO011 Tentamen ges för: Administratör inom offentlig verksamhet Namn:.. Personnummer:..

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

UPPGIFT 1 (8p) Från ett företags redovisning hämtar vi följande underlag. Från balansräkningen Totalt kapital 20 000 000 kronor

UPPGIFT 1 (8p) Från ett företags redovisning hämtar vi följande underlag. Från balansräkningen Totalt kapital 20 000 000 kronor UPPGIFT 1 (8p) Från ett företags redovisning hämtar vi följande underlag. Från balansräkningen Totalt kapital 20 000 000 kronor Skulder 8 000 000 kronor Från resultaträkningen Rörelsens intäkter 40 000

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i projekt och industriell ekonomi Datum 2013-11-01 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamen Håkan Björkman 3 30; 4 50; 5

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-03-23 Material Omtentamen Kursexaminator Betygsgränser G = 42-55,5 ; VG = 56- Tentamenspoäng 73

Läs mer

Omtentamen i Ekonomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013

Omtentamen i Ekonomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013 Örebro universitet Handelshögskolan Omtentamen i konomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013 atum: 21 augusti 2013 Lärare: Mats ornvik Skriv tentamenskod på samtliga inlämnade ark. ndast en uppgift besvaras per

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp]

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi, 30hp] elkurs: [konomistyrning,3 alt 4hp. Provkod:0810] atum: [2013-11-30] ntal timmar: [08:15-12:15] nsvarig lärare: [Mats ornvik] ntal frågor: [3 alt

Läs mer

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad.

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad. Textil Projekt- och Affärsutveckling 15 högskolepoäng Skriftlig tentamen avseende 6 högskolepoäng Tentamen ges för: TPU3 Namn (eller kod): Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Tentamen II Redovisning och Kalkylering Delkurs Kalkylering Lördagen den 15 februari 2014

Tentamen II Redovisning och Kalkylering Delkurs Kalkylering Lördagen den 15 februari 2014 Tentamen II Redovisning och Kalkylering Delkurs Kalkylering Lördagen den 15 februari 2014 Skrivtid: 3 timmar Hjälpmedel: Kalkylator och bifogade räntetabeller Skrivningsansvarig lärare: Jonas Råsbrant

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

SVECASA Simulerat prov

SVECASA Simulerat prov SVECASA Simulerat prov 18.5.2017 Ditt namn: Din grupp (för- eller intensivgruppen): Redovisning / Finansiell ekonomi Alla frågor är flervalsfrågor. Endast ett alternativ är rätt. Har man rätt får man två

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

IEK102 Industriell ekonomi M IEK 415 Industriell ekonomi E

IEK102 Industriell ekonomi M IEK 415 Industriell ekonomi E IEK102 Industriell ekonomi M IEK 415 Industriell ekonomi E Fredagen den 23e augusti em (tre timmar) 2013 Tillåtna hjälpmedel Typgodkänd räknare, linjal, räntetabeller (sist i tentamenstesen) Presentation

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Vad det gäller matematiken, så minns att den egentligen inte är alltför svår.

Vad det gäller matematiken, så minns att den egentligen inte är alltför svår. SVECASA Mindre simulerat prov 2 Företagsekonomi Henri (Hema) Virkkunen Alla frågor är flervalsfrågor. Endast ett alternativ är rätt. Har man rätt får man ett (1) poäng, har man fel förlorar man ett halvt

Läs mer

Inbetalning = 300 000 kr den 30 juni Intäkt = 300 000 / 3 månader = 100 000 kr per månad mellan 1 mars och 1 juni

Inbetalning = 300 000 kr den 30 juni Intäkt = 300 000 / 3 månader = 100 000 kr per månad mellan 1 mars och 1 juni Fråga 1 Den 1 juni köpte företag A en maskin för 300 000 kr som levererades direkt den 1 juni. Produkten hade producerats mellan 1 mars och 1 juni. Den 30 juni betalade företag A fakturan. Efter att maskinen

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer

T E N T A M E N S S K R I V N I N G

T E N T A M E N S S K R I V N I N G Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO), T8 Företagsekonomi för icke-ekonomer FIE840, VT 2010 T E N T A M E N S S K R I V N I N G Torsdag 3 juni 2010, kl 08.00-12.30 Lokal: Universitetets skrivsal, Viktoriagatan

Läs mer

Papper, miniräknare med tomt minne och penna. Räknare på smartphones, ipad, Tab eller liknande är inte tillåtet.

Papper, miniräknare med tomt minne och penna. Räknare på smartphones, ipad, Tab eller liknande är inte tillåtet. Grundläggande företagsekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamenskod: Kursen är totalt 7,5 högskolepoäng Tentamen 51FE01 Textil produktutveckling och Butikschefsprogrammet antagna 2015, Textilingenjörer

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovan nämnda kurser.

Läs mer

Ansvarig lärare: Thomas Rosenfall, tfn 013-28 25 23 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Thomas Rosenfall, tfn 013-28 25 23 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Thomas Rosenfall DEN 28 AUGUSTI KL.14-18 SAL: Antal uppgifter: 7 Antal sidor:

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7) Kurs med kurskod ME1004 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1024 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7) Kurs med kurskod ME1004 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1024 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-03-15 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift.

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 2 (6 poäng) Här följer några blandade påståenden. I. En av nackdelarna

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2014-03-27 Antal timmar: 5 Ansvarig lärare: Karin Seger 0761-88 88 45,

Läs mer

VBEA15 Företagsekonomidelen

VBEA15 Företagsekonomidelen 1(16) Övningstenta VBEA15 Företagsekonomidelen Tentamenstid: 4 timmar Tentamen är indelad i två huvuddelar: Huvuddel Maximalt möjlig poäng Minimipoäng för att bli godkänd A Teorifrågor 16 poäng Utredande

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Finansiell analys Utförs t ex för att: en långivare behöver underlag för att kunna besluta om han ska bevilja företaget ytterligare lån en aktieägare vill veta hur företaget har utvecklats för att få underlag

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Tentamen i företagsekonomi för diverse program den 16 oktober 2015.

Tentamen i företagsekonomi för diverse program den 16 oktober 2015. Tentamen i företagsekonomi för diverse program den 16 oktober 2015. Hjälpmedel: Kalkylator Instruktioner: 1. Dina svar lämnas på svarsblanketten som finns sist i skrivningen. Kladdar får (och bör) lämnas

Läs mer

ES3. Nyckeltal för analys och styrning

ES3. Nyckeltal för analys och styrning ES3. Nyckeltal för analys och styrning Trostek, W., Företagsekonomi för icke-ekonomer Nyckeltal Hela kap. 17 och några sidor i kap. 11 och 12, se nedan räntabilitet på eget kapital (R E ), se sidorna 232-234

Läs mer

Uppgift: Självkostnad och ABC

Uppgift: Självkostnad och ABC Uppgift: Självkostnad och ABC Företaget DEF har tillämpat traditionell kostnadsfördelningsteknik för sina produkter Optimum, Maximum och Zenith. Materialomkostnaderna har fördelats efter värdet på direkt

Läs mer

Ekonomisk styrning, 15 hp. Omskrivning, Delkurs Kalkylering. Lördag 27 april 2013, kl. 9 13

Ekonomisk styrning, 15 hp. Omskrivning, Delkurs Kalkylering. Lördag 27 april 2013, kl. 9 13 Ekonomisk styrning, 15 hp Omskrivning, Delkurs Kalkylering Lördag 27 april 2013, kl. 9 13 Skrivtid: Hjälpmedel: Övrigt: 4 timmar Miniräknare (ej i mobiltelefon) och bifogade räntetabeller Genomför eventuella

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: TE02 Ladokkod: 11FE00 Tentamen ges för: OPUS2 startår 2016 Kod: Tentamensdatum: 2017-04-28 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Tentamen II Redovisning och Kalkylering Delkurs Kalkylering Lördagen den 14 februari 2015

Tentamen II Redovisning och Kalkylering Delkurs Kalkylering Lördagen den 14 februari 2015 Tentamen II Redovisning och Kalkylering Delkurs Kalkylering Lördagen den 14 februari 2015 Skrivningsansvarig lärare: Matthias Holmstedt Rättningsansvarig lärare: Sten Ljunggren Skrivtid: 3 timmar Hjälpmedel:

Läs mer

REDOVISNINGENS GRUNDER Kostnadsberäkning och budgetering 03.03.2007. Uusinta Oy BALANSRÄKNING 31.12.2006

REDOVISNINGENS GRUNDER Kostnadsberäkning och budgetering 03.03.2007. Uusinta Oy BALANSRÄKNING 31.12.2006 REDOVISNINGENS GRUNDER Kostnadsberäkning och budgetering 03.03.2007 Uusinta Oy BALANSRÄKNING 31.12.2006 Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Anläggningstillgångar 126 000,00 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Råmaterial

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström Företagets uppföljning- nyckeltal Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Nyckeltal Tolka nyckeltalen Företagets lönsamhet Finansiell balans Kapacitetsutnyttjande Analys av nyckeltal Länkar Begrepp

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-03-17 Sid 1 (7) Kurs med kurskod ME1004 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1024 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-03-17 Sid 1 (7) Kurs med kurskod ME1004 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1024 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-03-17 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovan nämnda kurser.

Läs mer

Svecasa. Prepkursen närmast Hanken. Företagsekonomi. Räkneövning 2

Svecasa. Prepkursen närmast Hanken. Företagsekonomi. Räkneövning 2 Svecasa Prepkursen närmast Hanken Företagsekonomi Räkneövning 2 Påläggskalkylering Företaget Ab Hankenväskor Oy budgeterar bl. a följande kostnader inför det kommande verksamhetsåret: Direkta lönekostnader

Läs mer

IEK102 Industriell ekonomi för M2 m fl IEK415 Industriell ekonomi E för E3 m fl

IEK102 Industriell ekonomi för M2 m fl IEK415 Industriell ekonomi E för E3 m fl Tvåtimmars dugga/tentamen i IEK102 Industriell ekonomi för M2 m fl IEK415 Industriell ekonomi E för E3 m fl Fredagen den 15 januari 2010 kl. 08.30 10.30 Tillåtna hjälpmedel Chalmersgodkänd räknare, linjal

Läs mer

REDOVISNINGENS GRUNDER

REDOVISNINGENS GRUNDER REDOVISNINGENS GRUNDER Tid: 3 h Bokföring Texten får medtas 28.08.2006 Hjälpmedel: Kalkylator ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21RV1A Tentamen ges för: ADM 12 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2013-08-20 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel:

Läs mer

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Med utgångspunkt från funktionsbudgeterna och balansräkningen för den 1/1 ska en likviditetsbudget upprättas för januari. I tabellen nedan visas en sammanställning

Läs mer

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2 Fråga 1 Förklara nedanstående begrepp: a. Man kan prata om tre stycken kostnadsdrivare. Vilka är de och var innebär de? b. Vilka tre internprestationer brukar man identifiera? c. Vad är syftet med internprissättning?

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-01 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i projekt- och industriell ekonomi Datum 2014-05-30 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng 3 30; 4 40;

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ6 Produktkalkylering forts Norrköping 2013-01-24 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ6 Produktkalkylering forts» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? Magnus Moberg 2 Kostnadsindelningar

Läs mer

IEK415 Industriell ekonomi E

IEK415 Industriell ekonomi E IEK415 Industriell ekonomi E 1 Måndagen den 17 febr fm (08.30-11.30) i V-huset, 2014 Tillåtna hjälpmedel Typgodkänd räknare, linjal, räntetabeller (sist i tentamenstesen) Presentation Obs! Före rättning

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-20 Tid: 14:00 16:00 Hjälpmedel:

Läs mer

Lektion 1 Beräkning av R TOT

Lektion 1 Beräkning av R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (13) Lektion 1 Beräkning av R TOT Uppgift 1 Nedan presenteras resultat- & balansräkning för ett företag. Beräkna räntabilitet på totalt kapital

Läs mer

FRÅGA 1: 20 poäng besvaras i svarsmallen

FRÅGA 1: 20 poäng besvaras i svarsmallen FRÅGA 1: 20 poäng besvaras i svarsmallen Är följande påståenden korrekta eller inkorrekta? Om ni anser att påståendet är korrekt så kryssar ni i korrekt-kolumnen i svarsmallen. Om ni anser att påståendet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

För att få betyget Godkänt på denna deltentamen fordras 50% av maxpoäng. För att få delbetyg Väl Godkänd fordras 75% av maxpoäng.

För att få betyget Godkänt på denna deltentamen fordras 50% av maxpoäng. För att få delbetyg Väl Godkänd fordras 75% av maxpoäng. Textil Projekt- och Affärsutveckling AT1TA1 15 högskolepoäng Skriftlig omtentamen avseende 5 högskolepoäng Tentamen ges för: TPU3 Namn (eller kod): Tentamensdatum: 161104 Tid: 09-13 Sal: D519 Hjälpmedel:

Läs mer

Tentamen för kurs IndustriellEkonomi GK, Sid 1 (6)

Tentamen för kurs IndustriellEkonomi GK, Sid 1 (6) Tentamen för kurs IndustriellEkonomi GK, 2011-08-19 Sid 1 (6) För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (tidigare än höstterminen 2011) på någon av följande

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

Datum: Date: Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Datum: Date: Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet Datum & tid: 2012-04-12, kl. 14:00-18:00 Sal: Linköping: TER2, Norrköping: SP71 Antal sidor: 9 st Antal uppgifter: 4 st Kursadmin: Azra

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Datum: 2010-10-21. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna:

Datum: 2010-10-21. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TORSDAGEN den 21 oktober 2010, KL 14-18

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-18 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE14,EK14 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-12-12 Tid: 09:00 11:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE15, TE15,IMIT15 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-09-23 Tid: 14:00 16:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Redovisning och kalkylering, 15 hp. Skrivning I, 5 december 2014

Redovisning och kalkylering, 15 hp. Skrivning I, 5 december 2014 Redovisning och kalkylering, 15 hp Skrivning I, 5 december 2014 Skrivtid: Tillåtna hjälpmedel: 4 timmar Miniräknare Skrivningen omfattar 16 frågor och den kan ge maximalt 48 SE. Av dessa är 14 beloppsfrågor.

Läs mer

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI ONSDAGEN den 18 AUGUSTI 2010, KL 8-12

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 samt övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-02-18 Tid: 14:00 16:00

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE15 och EK15 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-12-02 Tid: 14.00 16:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

IEK 415 Industriell ekonomi

IEK 415 Industriell ekonomi IEK 415 Industriell ekonomi 1 Onsdagen den 16e januari 2013, em Tillåtna hjälpmedel Typgodkänd räknare, linjal, räntetabeller (sist i tentamenstesen) Presentation Obs! Före rättning sorteras tentamenssvaren

Läs mer

Tentamen i FEG C24 Externredovisning

Tentamen i FEG C24 Externredovisning Tentamen i FEG C24 Externredovisning Datum: 2012-03-30 Tid: 14.00-18.00 Tentamen omfattar 50 poäng. För Godkänd krävs 25 poäng. För Väl Godkänd krävs 37 poäng. Hjälpmedel: Miniräknare LYCKA TILL! Charlotte

Läs mer

Produktkalkyler. Grundbegrepp. Förädlingsprocess. Ingår ej i kursen Sid 298-301 Linjär programmering

Produktkalkyler. Grundbegrepp. Förädlingsprocess. Ingår ej i kursen Sid 298-301 Linjär programmering Produktkalkyler Kap 17 Kalkylering Kap 18 ering Kap 19 Bidragskalkylering Ingår ej i kursen Sid 298-301 Linjär programmering ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Thorolf Hedborg 1 Grundbegrepp Repetition

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer