OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar"

Transkript

1 Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: Tid: (4 timmar) Hjälpmedel: Miniräknare, räntetabeller Jourhavande lärare Namn: Magnus Konradsson Telefon: OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar ALTERNATIV 1. (4p) IEF 150 IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & Marknadsföringsdelarna (1p) Delavsnitt A (Uppgift 1-4, 30, poäng) Delavsnitt B (Uppgift 6-10, 30 poäng) Totalt för den skriftliga tentamen 9 uppgifter (60 poäng) För betyget 3 krävs minst 18 poäng på delavsnitt A För betyget 4 krävs minst 18 poäng på delavsnitt A & 12 poäng på delavsnitt B För betyget 5 krävs minst 18 poäng på delavsnitt A & 18 poäng på delavsnitt B ALTERNATIV 2. (5p) IEF 100 Delavsnitt A (Uppgift 1-5, 35 poäng) Delavsnitt B (Uppgift6-10, 30 poäng Totalt för den skriftliga tentamen 10 uppgifter (65 poäng) För betyget 3 på kursen krävs minst 21 poäng på delavsnitt A För betyget 4 på kursen krävs minst 21 poäng på delavsnitt A & 15 poäng på delavsnitt B För betyget 5 på kursen krävs minst 21 poäng på delavsnitt A & 21 poäng på delavsnitt B För samtliga alternativ gäller att B-delen bara rättas om A-delen är godkänd Allmänna anvisningar Kontrollera att du fått samtliga uppgifter. Besvara endast en uppgift per lösningsblad. Skriv tydligt, texta gärna och använd inte röd penna. Lycka till! Efter tentamen Tentamensresultatet syns i din Studentportal. Tentamensresultat ska meddelas inom 15 arbetsdagar efter tentamenstillfället och senast 10 arbetsdagar före nästa omtentamenstillfälle. För kurser med flera än 60 tenterande meddelas resultatet senast 20 arbetsdagar efter tentamen eller senast 10 arbetsdagar före nästa omtentamenstillfälle. För kurser med fler än 100 tenterande får resultatet meddelas senare än efter 20 arbetsdagar, dock aldrig senare än 10 arbetsdagar före nästa omtentamenstillfälle. Tentamensresultat vid distansutbildningar får meddelas maximalt 4 arbetsdagar senare än ovan nämnda.

2 DELAVSNITT A Uppgift 1 (7 poäng) Magnus Konradsson Butiken som finns vid receptionen vid LTU, omsatte (sålde) tkr. Under början av året har en större investering gjorts för att kunna administrera universitets dokumentproduktion vilket innefattar skrivare, kopiatorer, scanners samt faxar. Målbilden är att från en gemensam funktion erbjuda hela verksamheten dokumentproduktion som en bastjänst och genom detta uppnå effektivare hantering, bättre kontroll, sänkta kostnader och samtidigt en ökad kvalitet. Systemet som köptes in heter DOKUS och har en ekonomisk livslängd på 5 år. Priset för systemet blev tkr tack var ett idogt arbete av universitets inköpare, fakturan för systemet kom till Butiken i slutet av 2006 men betalades först i januari Vid inventeringen som skedde den första januari 2007 fanns det varor till ett värde av 160 tkr i lagret och den 1 januari 2006 fanns det inget lager. Under året har butiken köpt in varor för tkr. Den sista december 2006 fanns det kundfordringar till ett värde av 150 tkr, leverantörsskulder till ett värde av 50 tkr. Den första januari 2006 fanns det kundfordringar till ett värde av 150 tkr och leverantörsskulder till ett värde av 50 tkr. I denna uppgift kan du bortse från moms! Beräkna hur stora 2006 års: Inbetalningar, utbetalningar, inkomster, utgifter, intäkter, kostnader, samt resultat är. Svara på svarsbladet som är längst bak. Inga uträkningar behövs! Uppgift 2 (7 poäng) Magnus Konradsson ITT Flygt AB startades som en liten bysmedja 1901 i småländska Emmaboda och har fram till idag vuxit till en världskoncern. Företaget är idag ledande tillverkare och leverantör av dränkbara pumpar och omrörare. Produkterna används över hela världen i vatten- och avloppsanläggningar, för bevattning och dränering samt i olika industriprocesser. Företaget ingår i ITT Industries, Inc. som har anställda världen över och omsätter närmare 50 miljarder kronor. Företaget har tagit fram ett nytt komplett program av cirkulationspumpar med våt motor. De är tysta, läckagefria och får ett konkurrenskraftigt pris tack vare den våta pumpens enkla konstruktion. Din uppgift som produktionscontroller är fastställa priset på en FLA med hjälp av påläggskalkylering. FLA är villapumpen, med anslutning DN25, tre hastigheter, 4,6 och 7m tryckhöjd i bygglängd 130 och 180 mm. Du har fått följande uppgifter om företagets totala kostnader: Direkt material (dm) beräknas till 988 tkr, direkt lön (dl) till 1283 tkr. De olika omkostnaderna uppskattas till 494 tkr för Materialomkostnaderna (MO), 1283 tkr för tillverkningsomkostnaderna (TO) samt 549 tkr för Administrations och försäljningsomkostnaderna (AFFO). Försäljningspriset för en FLA är 2700 kr. Den direkta materialkostnaden per styck för en FLA är 915 Kr och den direkta lönekostnaden per styck för en FLA är 450 Kr. Svara på svarsbladet som är längst bak. Inga uträkningar behövs! a) Beräkna påläggen i procent för AFFO, MO och TO. (3 poäng). b) Beräkna tillverkningskostnaden och självkostnaden per styck för en FLA (2 poäng) c) Beräkna vinstmarginalen för en FLA (1 poäng) d) Beräkna täckningsbidraget för en FLA (1 poäng)

3 DELAVSNITT A Uppgift 3 (7 poäng) Magnus Konradsson Företaget Lagom Till Upplösning AB (LTUAB) har specialiserat sig på att ska köpa upp andra företag med förhoppningen om att vända krisen. Den senaste i raden av uppköpta företag är ett litet bolag som säljer kurslitteratur och annat förbrukningsmaterial till studenter (KROKIS). Med anledning av detta så planeras att minimera kostnader genom att bland annat säga upp anställda och investera i ITlösningar och logistik för att möta konkurrensen från andra bokhandlare som säljer över Internet. För att se lönsamheten i detta har de nya ägarna gett styrelsen, och därmed VD:n i KROKIS, uppdraget att beräkna lönsamheten i planerade förändringar. Detta har medfört nedanstående sammanställning av information om betalningskonsekvenserna av de tänkta förändringarna. OBS! Siffrorna skall tolkas som respektive årlig summa, INTE en exponentiell utveckling. Utvecklingsplan i siffror för KROKIS Initiala utbetalningar Ökade årliga kr (G) utbetalningar Ökad Omsättning År 1 tom 3 (per år) kr År kr År kr Restvärde 0 kr År kr Ekonomisk livslängd 3 år Minskade Utbetalningar Kalkylränta 20 % År kr År kr År kr Baserat på ovanstående information är din uppgift nu att besvara uppgift A tom f. Svara på svarsbladet som är längst bak. Inga uträkningar behövs! a) Beräkna med hjälp av nuvärdesmetoden vilket kapitalvärde (nuvärde) ovanstående investering ger. (2 poäng) b) Beräkna nuvärdeskvoten för ovanstående investering. (1 poäng) c) Baserat på informationen ovan och nuvärdesmetoden i uppgift a, skall styrelsen föreslå att genoföra de föreslagna förändringarna eller inte samt motivet för detta? (1 poäng) d) Beräkna annuiteten för investeringen. (1 poäng) e) Beräkna annuitetskvoten för investeringen. (1 poäng) f) Vad är din rekommendation till styrelsen om ägarna minskade sitt avkastningskrav till 10 procent (minskade kalkylräntan)? Skall styrelsen föreslå att genoföra de föreslagna förändringarna eller inte samt motivet för detta? Använd dig av nuvärdesmetoden i din analys. (1 poäng) Uppgift 4 (9 poäng) Magnus Konradsson Svara på svarsbladet som är längst bak. Inga uträkningar behövs! a) Förklara vad Räntabilitet innebär med högst två meningar! ( 1 poäng) b) Förklara vad Likviditet innebär med högst två meningar! ( 1 poäng) c) Förklara vad Soliditet innebär med högst två meningar! ( 1 poäng)

4 DELAVSNITT A d) Beräkna med hjälp av resultat- och balansräkningen för FerruForm AB: soliditet, räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på totalt kapital samt kassalikviditet, för år Bolagskatten är 28 %. Använd det sätt som ger mest information ( 4 poäng) e) Räntabiliteten på bland annat totalt kapital R t kan förklaras med den så kallade du Pont-formeln. Formeln innehåller två faktorer som multipliceras med varandra, R t = A x B. Vilka är de två faktorerna A och B? ( 2 poäng) Nedan finns resultat- och balansräkning för Aktiebolaget Ferruform AB. RESULTATRÄKNING (Mkr) Försäljning Tillverknings-, försäljningsoch administrationskostnader Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat Ränteintäkter 0 10 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Extraordinära poster Resultat före bokslutsdispositioner och skatt BALANSRÄKNING (Mkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar S:a anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel S:a omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR EGET KAPITAL & SKULDER Eget Kapital Aktiekapital Balanserad vinst Årets resultat Långfristiga skulder S:a långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:A EGET KAPITAL & SKULDER Antal anställda (c:a)

5 DELAVSNITT A Nedanstående fråga är bara för de som har läst IEF100 och tenterar alternativ 2 Fråga 5 (5 poäng) Lars Zetterström I kursen behandlade vi systemsynsättet. a) Vad innebär systemsynsättet?(3p) b) Hur skapar man effektiva organisationer enligt detta synsätt? (2p) Svar: a) Det innebär att man ser på organisationer som att de består av olika delsystem. Delsystemen kallas också komponenter. Synsättet underlättar analys av organisationer och organisatoriska problem. Systemsynsättet innebär också att man tillämpar en helhetssyn på organisationen. Organisationer är exempel på öppna system eftersom att de är beroende av och har ett utbyte med sin omgivning. b) För att organisationen som helhet skall fungera bra och vara effektiv, måste de olika delsystemen vara anpassade till varandra, stämma överens, så att de stöder varandra. De olika delsystemen bör också sträva mot samma mål. Om inte, om delsystemen motverkar eller stör varandra, råder bristande överensstämmelse och helheten fungerar ineffektivt. Helheten måste också vara anpassad till sin miljö och samspela väl med denna. Delsystemen skall vara både samordnade och likriktade!

6 DELAVSNITT B Uppgift 6 ( 4 poäng) Lars Lassinantti (OBS! Lösning saknas) Upprätta med hjälp av nedanstående upplysningar resultatbudget för 2006 i AB Vispan. (Belopp i kkr) OBS!!! För full poäng krävs att du visar dina beräkningar samt motiverar ditt val där det anses behövas. Utfall 2004 Utfall 2005 Omsättning Varuförbrukning Bruttovinst Löner Hyreskostnader Transportkostnader Kostnader för underhåll Reklamkostnader Administration Avskrivningar Övriga omkostnader Rörelseresultat Räntenetto Nettoresultat Omsättningen beräknas öka lika mycket i procent 2006 som 2005 i förhållande till 2004 (avrundat till en decimal). På grund av marknadssituationen räknar AB Vispan att bruttovinstmarginalen kommer att sjunka till 20%. Löner och sociala avgifter beräknas stiga med 6% under Hyrorna beräknas öka med 5% Kostnader för underhåll beräknas till 110 kkr för Reklamkostnaderna beräknas öka till 300 kkr Avskrivningar beräknas till 220 kkr Företaget amorterar på lånet med 50 kkr. Uppgift 7 ( 6 poäng) Lars Lassinantti (OBS! Lösning saknas) Nedanstående affärshändelser för första kvartalet har vi hämtat från bokföringen på företaget Handelsbolaget Källan. (Lämna svar på markerad rad nedan). OBS!!! För full poäng krävs att du visar dina beräkningar samt motiverar ditt val där det anses behövas. 1 Ägarna betalar in kapitalinsatsen i bolaget kr 2 Företaget får ett banklån på kr. Räntan betalas halvårsvis med 5%. 3 Lokalhyra för perioden är upptagen till kr dvs kr i månaden 4 Inköp av varor på kredit kr. 5 Inköp av inventarier för kr. Kontant betalas kr. Resten kredit 6 mån. 6 Lön för första kvartalet utbetalas med kr 7 Försäljning av varor på kredit kr. 8 Utbetalning till leverantörer kr 9 Kunder betalar skulder till företaget med kr 10 Ägarna tar ut kr Beräkna summa inbetalningar resp. utbetalningar för första kvartalet. Summa inbetalningar:...kr Summa utbetalningar.. kr Namn: Personnummer:

7 DELAVSNITT B Uppgift 8 (5 poäng) Håkan Björkman Företaget Hortlax Produktion AB tillverkar två artiklar Ada och Beda av samma material. Ada drar 2 kg material per enhet och Beda 4 Kg per enhet. Materialet kalkyleras till en kostnad av 10 kr/kg. Övriga särkostnader uppgår till 25 kr/st för Ada och 20 kr/st för Beda. Följande försäljningspriser/st och maximala försäljningsmängder (per år) är beräknade: Pris (kr) Max antal (st) Ada Beda Vilken är den optimala produktionen av Ada och Beda per år förutsatt att det endast finns 40 ton material att tillgå. Vilket totalt täckningsbidrag fås då! Du måste visa dina beräkningar för att du skall få poäng på uppgiften. OBS!!! För full poäng krävs att du visar dina beräkningar samt motiverar ditt val där det anses behövas. Uppgift 9 (5 poäng) Håkan Björkman Hortlax Kul AB har fasta kostnader på 1500 kkr och en täckningsgrad på 40%. Företaget överväger nu att mekanisera vissa arbetsmoment, vilket skulle medföra att de fasta kostnaderna ökade med 900 kkr medan särkostnaderna sjönk med en tredjedel. Om försäljningspriset är oförändrat, vilken kritisk intäkt (omsättning) kommer företaget då att uppvisa? Du måste visa dina beräkningar för att du skall få poäng på uppgiften.obs!!! För full poäng krävs att du visar dina beräkningar samt motiverar ditt val där det anses behövas. IEF150 Lösning tentauppgift Uppgift 8 5 poäng Hortlax Produktion AB Ada Beda Förspris/st Material Övriga särkostnader TB Möjlig försäljning styck trång sektor materialet kg Antal kg per st 2 4 TB/kg 17,50 12,50 Välj Ada först!! Försäljningsvolym Materialmängd kg Använd 10000kg till Beda TTB kr Uppgift 9 5 poäng Hortlax Kul AB (tkr) Idag Nytt läge TFK TG 0,4 0,6 RK-andel 0,6 0,4 Kritisk intäkt = FK/TG

8 DELAVSNITT B Uppgift 10 (10 poäng) Magnus Konradsson Du har precis fått ett vikariat som produktionsekonom på Cyklisten AB som är ett familjeföretag i Göteborg. Företaget har specialiserat sig på att producera lite mer exklusiva cyklar i olika segment. De har tre produkter som heter Master Pro, Champion samt SRI Team. Champion (Landsvägsracer) Kvalificerad tävlingskamrat med trippelreducerad aluminiumram med sittstag i syndigt svart kolfiber. Carb Tech TX700 kolfiber framgaffel samt Shimano Dura Ace/Ultegra komponenter. Truvativ Rouleur carbon vevparti. Linus PRO hjulset, handbyggt med DT ekrar och maskinkullagrade nav. Slutresultatet kan bara summeras med tre ord, succén är total. Master PRO (Cityhybrid) Sober, kaxig och lättrampad. Tre omdömen som stämmer väldigt bra på Touring Master Pro. Shimanos Nexusnav med åtta inkapslade växlar tillsammans med sofistikerade rullbromsar ger bekymmersfria cykelturer under lång tid. Dessutom är den ju så snygg att man nästa tappar andan. SRI Team (MTB, Crosscountry) 100% crosscountry-racing. Cykeln handbyggs i Göteborg och är mer avancerad än någonsin. Med Shimano XTR bakväxel och Linus Max hjul med discnav samt Hayes HFX-Nine Carbon skivbromsar. Den nyutvecklade ramen med trippelreducerade rör är lättare och starkare än någonsin. Nytt för i år är bland annat den superlätta Manitou R-Seven Super framgaffeln med lockout. Den tidigare produktionsekonomen har på nästa sida sammanställt den budgeterade kostnaden för respektive produkt och de omkostnader som är gemensamma för produkterna: Direkt kostnad per styck Master PRO Champion SRI Team Volym: 1200 st 400 st 100 st Försäljningspris: kr kr kr Direktmaterial: Ram /st 150 kr 200 kr 600 kr Hjul/st 40 kr 70 kr 150 kr Övrigt/st 200 kr 250 kr 400 kr Direkt lön: Lönekostnad /st 400 kr 300 kr 600 kr Speciell direkt tillverkningskostnad/st 70 kr Företaget som tidigare arbetade med en påläggskalkyl tittar nu på alternativa sätt för att kalkylera självkostnaden för företagets produkter. Företagets totala indirekta kostnader för produkterna har sammanställts i tabellen som finns nedan. För att kunna tillämpa alternativa metoder har den tidigare produktionsekonomen genom observationer och intervjuer identifierat följande aktiviteter i företaget. Dessa är: Materialhantering, Produktion, Lagerhantering, Försäljning samt Administration. Genom observationerna och intervjuerna har även respektive aktivitets förekomst uppskattats procentuellt av de omkostnader som företaget tidigare använde (se i tabellen nedan). Som exempel fann den tidigare produktionsekonomen att det som genomförs under den tidigare benämningen materialomkostnader är kopplat till aktiviteterna materialhantering, lagerhantering och administration. Procentuell fördelning per aktivitet Materialhantering Lager- Admini- Produktion hantering stration Försäljning Materialomkostnader kr 70% 15% 15% Tillverkningsomkostnader kr 10% 60% 30% Administrationomkostnader kr 10% 10% 10% 50% 20% Försäljningsomkostnader % 15% 75%

9 DELAVSNITT B Vid de genomförda observationerna och intervjuerna framkom att det som kunde kopplas till förändringar i respektive aktivitet var variationer i volymen material, antalet maskintimmar, volymen cyklar, antalet ordrar och antalet kunder. Nedan framkommer den kostnadsdrivare som identifierats för respektive aktivitet. Aktivitet Kostnadsdrivare Materialhantering Volym material (m3/år) Produktion Antal Maskintimmar (h/år) Lagerhantering Volym cyklar (m3/år) Administration Antal ordrar (st/år) Försäljning Antal kunder (st/år) De genomförda observationerna och intervjuerna har även legat till grund för att identifiera respektive kostnadsdrivares förekomst för respektive produkt. Kostnadsdrivare Total förekomst Master PRO Champion SRI Team Volym material 240 m 3 /år 130 m 3 /år 90 m 3 /år 20 m 3 /år Antal Maskintimmar 2710 h/år 1700 h/år 710 h/år 300 h/år Volym cyklar 330 m 3 /år 200 m 3 /år 95 m 3 /år 35 m 3 /år Antal ordrar 550 st/år 340/ år 150/år 60 st/år Antal kunder 250 st/år 130 st/år 80 st/år 40 st/år Vd på företaget vill nu att du avslutar det jobb som den förra produktionsekonomen med att: Beräkna vad blir resultatet om en kund köper 7 Champion på en order? Lösning Materialhantering Procentuell fördelning per aktivitet Lagerhantering Administration Produktion Försäljning Materialomkostnader kr 70% 15% 15% Tillverkningsomkostnader kr 10% 60% 30% Administrationomkostnader kr 10% 10% 10% 50% 20% Försäljningsomkostnader % 15% 75% Aktivitetskostnad total kr , , , , ,6 Kostnadsdrivare totaltförekomst Aktivitetskostnad/st 4353, , , , ,982 Se fortsättning på nästa Sida

10 DELAVSNITT B Kostnadsdrivare Total förekomst Master PRO Champion SRI Team Volym material (m3/år) Antal Maskintimmar (h/år) Volym cyklar (m3/å) Antal ordrar (st/år) Antal kunder (st/år) Direkt kostnad per styck Master PRO Champion SRI Team Volym: Försäljningspris: kr kr kr Direktmaterial: Ram /st 150,00 kr 200,00 kr 600,00 kr Hjul/st 40,00 kr 70,00 kr 150,00 kr Övrigt/st 200,00 kr 250,00 kr 400,00 kr Direkt lön: Lönekostnad /st 400,00 kr 300,00 kr 600,00 kr Speciell direkt tillverkningskostnad/st 70 kr Materialhantering/st 471, , , Produktion/st 588, , , Lagerhantering/st 143, , , Administration/st 528, , , Försäljning/st 254, , ,19296 Självkostnad/st 2 777,72 kr 3 982,41 kr 6 230,09 kr Vinst/st -277,72 kr 1 017,59 kr 2 269,91 kr En kund köper 7 champion på en order. Direkt kostnad per styck Champion Volym: 7 Försäljningspris: kr Direktmaterial: Ram /st 200,00 kr Hjul/st 70,00 kr Övrigt/st 250,00 kr Direkt lön: Lönekostnad /st 300,00 kr Speciell direkt tillverkningskostnad/st 70 kr Materialhantering/st 979, Produktion/st 737, Lagerhantering/st 205, Administration/st 266, Försäljning/st 336, Självkostnad/st 3 415,11 kr Vinst/st 1 584,89 kr Totalvinst (på 7 cyklar) 11094,2626

11 Uppgift 1a Inbetalningar: 2300 tkr 1b Utbetalningar: 1400 tkr 1c Inkomster: 2300 tkr 1d Utgifter: 2400 tkr 1e Intäkter: 2300 tkr 1f Kostnader: 1440 tkr 1g Resultat: 860 tkr 2a AFFO 13,56 % 2a MO 50 % 2a TO 100 % Svarsblad delavsnitt A 2b Tillverkningskostnaden 2272, 5 Kr/st 2b Självkostnad 2580, 70 kr/st 2c Vinstmarginalen 4, 42 % (119,35 kr) 2d Täckningsbidraget 1335 kr 3a Kapitalvärdet kr 3b Nuvärdeskvoten -0,26 3c Styrelsen förslag (sätt en ring kring rätt förslag) Ja, eftersom kapitalvärdet är positivt Ja, eftersom kapitalvärdet är negativt Ja, eftersom kapitalvärdet är noll 3d Annuiteten ,32 kr 3e Annuitetskvoten 0,12 3f 4a Styrelsen förslag (sätt en ring kring rätt förslag) Räntabilitet Ja, eftersom kapitalvärdet är positivt Ja, eftersom kapitalvärdet är negativt Ja, eftersom kapitalvärdet är noll Svar Räntabilitet är ett begrepp för lönsamhet (och avkastning). Nej, eftersom kapitalvärdet är positivt Nej, eftersom kapitalvärdet är negativt Nej, eftersom kapitalvärdet är noll Nej, eftersom kapitalvärdet är positivt Nej, eftersom kapitalvärdet är negativt Nej, eftersom kapitalvärdet är noll 4b Likviditet (En organisations) betalningsförmåga på kort sikt. 4c Soliditet (En organisations ) betalningsförmåga på lång sikt. 4d Kassalikviditeten 1,375 4d Soliditeten 74,69 % 4d Räntabilitet på totalt kapital 7,78 % 4d Räntabilitet på eget kapital 5,71 % 4e Räntabilitet på totalt kapital faktor A Vinstmarginal, Vm 4e Räntabilitet på totalt kapital faktor B Kapitalets omsättningshastighet, KOH Bara svar behövs, inga uträkningar Namn: Personnummer:

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Luleå tekniska universitet Instutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 6) Kent Nilsson (Uppgift 7) Ted Karlsson

Läs mer

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p).

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p). LÖSNINGSFÖRSLAG Luleå tekniska universitet Inst för Ind. Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 5) Sven Andersson (Uppgift 6) Ted

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI ONSDAGEN den 18 AUGUSTI 2010, KL 8-12

Läs mer

Övningshäfte inför tentamen

Övningshäfte inför tentamen VBEA15 Byggprocessen med företagsekonomi Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering Del B: Investeringsbedömning Del C: Resultatplanering och produktkalkylering Del D: Årsredovisning Del E: Ekonomi

Läs mer

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 16 mars 2010, KL 8-12 SAL:

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd TEIE13/19)

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Produktkalkylering för varor och tjänster

Produktkalkylering för varor och tjänster 1 Extra övningar, Block 3 Produktkalkylering för varor och tjänster Självkostnadskalkylering och bidragskalkylering 3:1 Företaget Sista Tentafrågan AB tillverkar och säljer tre slag av s k partylådor benämnda

Läs mer

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Extern

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi Viking Telecom AB Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Metod 2 Avgränsningar 2 Affärsidé 3 Affärshändelser 4 Börsvärde 4 Lönsamhetsmätning 4-6 Kassaflödesanalys

Läs mer

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker t ex

Läs mer