ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p)."

Transkript

1 LÖSNINGSFÖRSLAG Luleå tekniska universitet Inst för Ind. Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 5) Sven Andersson (Uppgift 6) Ted Karlsson (Uppgift 7-8) Tentamen i IEF 100, Grundkurs industriell ekonomi, 5 poäng Datum: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare Jourhavande lärare: Magnus Konradsson, tel OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Alternativ 1 Alternativ 2 ALTERNATIV 1. (5p) IEF 100 Inklusive organisation och marknadsföringsdelarna Delavsnitt A (Uppgift 1-2, 10, poäng) Delavsnitt B (Uppgift 3-8, 50 poäng) Totalt för den skriftliga tentamen 8 uppgifter (60 poäng) För betyget 3 på kursen krävs minst 30 poäng med godkänd A-del (6 av 10 poäng) För betyget 4 på kursen krävs minst 40 poäng med godkänd A-del (6 av 10 poäng) För betyget 5 på kursen krävs minst 49 poäng med godkänd A-del (6 av 10 poäng) ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p). Delavsnitt A (Uppgift 1-2, 10 poäng) Delavsnitt B (Uppgift 3-6, 38 poäng) Totalt för den skriftliga tentamen 6 uppgifter (48 poäng) För betyget 3 på kursen krävs minst 24 poäng med godkänd A-del (6 av 10 poäng) För betyget 4 på kursen krävs minst 32 poäng med godkänd A-del (6 av 10 poäng) För betyget 5 på kursen krävs minst 39 poäng med godkänd A-del (6 av 10 poäng) KONTROLLERA ATT DU FÅTT ALLA UPPGIFTER! Lycka till! Resultatet delges senast den 7 juni 2006 klockan i Studentportalen. Namn: Personnummer:

2 DELAVSNITT A Uppgift 1 (3 poäng) Bokis AB besöks den 31/3 år 2005 av en säljare från Canon Sverige AB. Företagen sluter detta datum ett ettårigt avtal om att företaget Bokis AB ska hyra en ultramodern kopiator av företaget Canon Sverige AB. Hyrestiden sträcker sig från den 1/5 år 2005 till 30/4 år Hyran på totalt 18 tkr (som är helt momsbefriad) betalas enligt avtalet vid två tillfällen, dels den 1/4 och dels den 1/11. Den första hyresfakturan på 9 tkr anländer till Bokis AB per fax den 31 mars och betalas den 1 april. Den andra fakturan på resterande 9 tkr anländer till Bokis AB den 5 oktober och betalas den 1 november. Belopp Datum a) Hur stor är utgiften/utgifterna för företaget Bokis AB /3.. och när uppstår den/dessa... b) Hur stor/stora är företaget Bokis AB:s utbetalningar, /4.. och när uppstår den/dessa /11. c) Hur stor är företaget Bokis AB:s kostnad för hyran av ovanstående maskin för år (Räkenskapsår = kalenderår) Uppgift 2 (7 poäng) Ange om följande påståenden är rätt eller fel genom att kryssa i en ruta. Rätt svar ger 0,5 poäng, fel svar ger -0,5 poäng och inget svar ger 0 poäng. Lägsta poäng på uppgiften totalt är 0 poäng. Rätt Fel 1. Kassalikviditet beskriver företagets betalningsförmåga på längre sikt. 2. Räntabiliteten på totalt kapital Rt är detsamma som Vinstmarginal (VM) x (multiplicerat) med nettoomsättningen. 3. Dubbelbokföring innebär att varje affärshändelse alltid bokförs på minst två olika konton. 4. Nuvärde(kapitalvärdet) kan förklaras med att man gör en omräkning till lika stora årliga belopp under den ekonomiska livslängden. 5. Pay back-metoden beräknar hur lång tid det tar att få tillbaka satsade pengar. 6. I en ABC-kalkyl kan försäljningsarbetet betecknas som kostnadsdrivare. 7. Du Pont-modellen kan liknas vid en avkastningspyramid. 8. Ett av ekonomistyrningens syfte är att formulera ekonomiska mål. 9. Självkostnadskalkyl är en kalkylmodell som främst används vid beslutsproblem på kort sikt och inom ramen för befintliga resurser. 10. Balansräkningen visar företagets ekonomiska ställning vid en bestämd tidpunkt. 11. Den kritiska punkten i ett resultatdiagram kan även benämnas som break-even. 12. Lönsamheten i ett företag är detsamma som intäkter minus kostnader 13. Factoring innebär att man beräknar hur lång tid det tar att få tillbaka satsade pengar. 14. Antal nedlagda timmar i försäljnings- arbetet i en ABC-kalkyl kallas för aktiviteter. Namn: Personnummer:

3 DELAVSNITT B Uppgift 3 (6 poäng) Nedan finns resultat- och balansräkning för Aktiebolaget Bokis AB. Din uppgift blir att med hjälp av resultatoch balansräkningen: Beräkna soliditet, räntabilitet på eget kapital samt vinstmarginal för år Visa dina beräkningar, använd det sätt som ger mest information samt svara längst ner på sidan. BALANSRÄKNING Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Maskiner Inventarier Fastigheter Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Kassa & bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER & EGET KAPITAL Eget kapital Aktiekapital Reservfond Redovisat resultat Summa eget kapital Skulder Banklån Leverantörsskulder Skatteskulder Summa skulder SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL RESULTATRÄKNING Belopp i kr 2005 Nettoomsättning Summa intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster - Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Redovisat årsresultat Soliditet = justerat eget kapital/totalt kapital = / = 0,396 = 39,6 % Räntabilitet på eget kapital = (Resultat efter finansiella poster - skatt)/genomsnittligt justerat eget kapital = ( )/ (( )/2)= 0,8749 = 87,5 % Vinstmarginal: (Rörelseresultat + finansiella intäkter)/omsättning = ( )/ = 18,6 %

4 DELAVSNITT B Uppgift 4 (6 p) Bokis AB är ett handelsföretag som finns på Campusområdet. Företagets huvudsakliga verksamhet är att sälja böcker och kontorsmaterial. Under ett vanligt år (normalår) så sker det tusentals transaktioner och under året har bland annat nedanstående transaktioner redovisats. Fyll i den högra kolumnen i nedanstående matris där Du anger vad som är anledningen till de konteringar som finns i de två vänstra kolumnerna. Debet Kredit Anledning till kontering Sociala avgifter Checkräkningskontot Betalning av sociala avgifter från checkräkningskontot. Kundfordran försäljning Varuförsäljning på kredit. Kassa Banklån Lån erhålls från Bank. Årets resultat med kontonummer 8999 Eget kapital Bokfört årets resultat, i detta fall en vinst. Varuinköp Leverantörsskuld Inköp av varor på kredit Eget kapital Kassa Aktieutdelning till ägarna Uppgift 5 (16 p) Datorshopen AB Anders och Johan läser till civilingenjörer med datainriktning. För att dryga ut sina ekonomier så tänker de öppna en databutik, Datorshopen AB på Internet. Den 1 januari 2007 så tänker de bilda ett aktiebolag och sätta in kr var, som aktiekapital i bolaget. Företaget har även beviljats ett banklån på kr, som de ska lyfta den 1 januari Räntan på lånet är 5 % per år vilket betalas vid amorteringarna. Lagret beräknas vara värt kr den 31/ Den ekonomiska livslängden på servrar och inredning beräknas till 5 år (Alla belopp anges exkl. moms) I denna uppgift kan du bortse från moms! Under år 2007 väntas följande inträffa: Belopp Tidpunkt Inköp av datorer på kredit, 30 dagar netto kr i början av varje kvartal Inköp av servrar och inredning som ska användas till kr Januari driften av verksamheten. Försäljning av datorer på kredit, 30 dagar netto kr varje mån jan juni Försäljning av datorer på kredit, 30 dagar netto kr varje mån juli dec Amortering på lånet kr 30 juni Amortering på lånet kr 31 december Löner till anställda, brutto kr 25:e varje månad from januari Källskatt för de anställda kr Arbetsgivaravgift på lönerna kr Lokalhyra kontant kr den 25:e varje mån Div. omkostnader kontant kr varje månad a) Upprätta en Likviditetsbudget, för 2007 på det bifogade svarsbladet. (7 poäng) b) Upprätta en Resultatbudget för 2007 på det bifogade svarsbladet. (4 poäng) c) Upprätta en Balansbudget för 2007 på det bifogade svarsbladet. (5 poäng)

5 DELAVSNITT B Uppgift 5 a Svarsblad likviditetsbudget LIKVIDITETSBUDGET Belopp INBETALNINGAR Egen insättning 400 Banklån Försäljning Summa inbetalningar UTBETALNINGAR Inredning 500 Varuinköp Nettolön till anställda 480 Skatt + sociala avgifter 550 Amortering 400 Ränta 95 Hyra 520 Omkostnader 240 Summa utbetalningar FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL INGÅENDE LIKVIDA MEDEL UTGÅENDE LIKVIDA MEDEL

6 DELAVSNITT B Uppgift 5 b Svarsblad Resultatbudget År 2007 Intäkter Försäljning Kostnader Varukostnad Lön Sociala avgifter Hyra Avskrivning Ränta Omkostnader Resultat Uppgift 5 c Svarsblad Balansbudget BALANSRÄKNING Inventarier Aktiekapital Varulager Årets resultat Hyresfodran Kundfordringar Banklån Kassa & Bank skatteskuld Balansomslutning Balansomslutning

7 Uppgift 6 (10poäng) DELAVSNITT B Lyxiga Lagg AB är ett litet norrbottniskt företag som har specialiserat sig på att producera skidor med guldkant speciellt anpassade för krävande kunder. För närvarande tillverkar och säljer Lyxiga Lagg AB tre typer av skidor där kommande årets planerade tillverknings och försäljningsvolymer redovisas i tabellen nedan. Dessa tre skidor är de enda produkter som företaget tillverkar och säljer. Skida: Antal skidor Försäljningspris Afterski Burning Big Crazy Carve Baserat på planerade tillverknings och försäljningsvolymer sammanställde Lyxiga Lagg AB:s inhyrda studentkonsult företagets totala omkostnader enligt nedan. Tillverkningsomkostnad, (Fast) Tillverkningsomkostnad, (Rörlig) Materialomkostnad, (Rörlig) Försäljnings- och administrationsomkostnad, (Fast) Total kostnad kr kr kr kr Genom att genomföra tidsstudier och studier över materialåtgång beräknades den direkta arbetstiden och den direkta materialkostnaden per styck vilket anges i tabellen nedan. (per styck) Afterski Burning Big Crazy Carve Direkt material kr kr kr Direkt lön kr kr kr I form av hjälpreda till studentkonsulten skall du nu hjälpa företaget med att utföra diverse uppdrag som Lyxiga Lagg AB:s VD inte har tillräcklig kunskap om för att genomföra. a) VD:n är i behov av att veta vad självkostnaden uppgår till för respektive skida baserat på en påläggskalkyl enligt genomsnittsmetoden. (7p) b) Företagets VD har fått förfrågan av Mr G. Nidén om att köpa 10 stycken Crazy Carve till priset av kronor per styck. VD:n för Lyxiga Lagg AB vill nu att du beräknar och motiverar om det är möjligt att anta ordern på kort sikt baserat på en minimikalkyl. (3p)

8 a) Lyxiga Lagg AB Direkt material Direkt lön Tillverkningsomkostnad, Fast Tillverkningsomkostnad, Rörlig Materialomkostnad, Rörlig Tillverkningskostnad Försäljnings- och administrationsomkostnad Fast LL AB totala kostnader Totala kostnader kr kr kr kr kr kr kr kr DELAVSNITT B MO-pålägg = TO-pålägg fast= kr kr kr kr = 25,0001% = 39,0000% TO-pålägg Rörlig kr = kr = 26,0000% Affo-pålägg = kr kr = 14,0000% Afterski Burning Big Crazy Carve Direkt material 3 250,00 kr 4 050,00 kr 4 190,00 kr Direkt lön 1 200,00 kr 1 800,00 kr 2 900,00 kr Tillverkningsomkostnad, Fast 468,00 kr 702,00 kr 1 131,00 kr Tillverkningsomkostnad, Rörlig 312,00 kr 468,00 kr 754,00 kr Materialomkostnad, Rörlig 812,50 kr 1 012,50 kr 1 047,50 kr Tillverkningskostnad 6 042,50 kr 8 032,50 kr ,50 kr Försäljnings- och administrationsomkostnad Fast 845,95 kr 1 124,55 kr 1 403,15 kr Självkostnad 6 888,45 kr 9 157,05 kr ,65 kr b) Minimikalkyl dm dl TOr MOr vinst Crazy Carve 4 190,00 kr 2 900,00 kr 754,00 kr 1 047,50 kr 8 891,50 kr ,03 kr

9 Uppgift 7 (9 poäng) (Lös endast om du skriver tentamensalternativ 1) DELAVSNITT B Beskriv hur H&M jobbar med påverkan. I ditt svar ska du behandla tre typer av påverkansverktyg. Dels ska du kunna beskriva vad verktygen i allmänhet går ut på och varför de är användbara och du ska också beskriva hur H&M jobbar med dessa verktyg. Reklam Masskommunikation (envägs) som når ut till många samtidigt. Olika media är TV, Radio, Billboards, Tidningar H&M = Duktiga på detta, många billboards. Sales Promotion Säljfrämjande åtgärder, ex rabatter. H&M = Erbjuder detta ibland i sin direktreklam också i samband med sin kundklubb Direktmarknadsföring Påverkan som sker direkt till kundens telefon, brevlåda, mm och som möjliggör en dialog. H&M = Internetförsäljning, direktutskick till medlemmar Public Relations Att stå på god fot med allmänheten. Exempelvis publikationer, arrangemang, samhällsengagemang, publicitet. H&M = Har en code of conduct /uppförandekod. Man är också duktig på att få media att skriva om oss dvs publicitet. Personlig Försäljning H&M = butikssäljare. Uppgift 8 (3 poäng) (Lös endast om du skriver tentamensalternativ 1) Ange tre (och endast tre!) kännetecken för marknadsorienterade företag. Använd endast en mening per kännetecken. (3p) Lösning Se oh det marknadsorienterade företaget från föreläsning.

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Extern

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer