OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar"

Transkript

1 Luleå tekniska universitet Instutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 6) Kent Nilsson (Uppgift 7) Ted Karlsson (Uppgift 8-9) Tentamen i IEF 100, Grundkurs industriell ekonomi, 5 poäng Datum: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare Räntetabeller Jourhavande lärare: Magnus Konradsson, tel OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Alternativ 1 Alternativ 2 ALTERNATIV 1. (5p) IEF 100 Inklusive organisation och marknadsföringsdelarna Delavsnitt A (Uppgift 1-2, 10, poäng) Delavsnitt B (Uppgift 3-9, 50 poäng) Totalt för den skriftliga tentamen 9 uppgifter (60 poäng) För betyget 3 på kursen krävs minst 30 poäng med godkänd A-del (6 av 10 poäng) För betyget 4 på kursen krävs minst 40 poäng med godkänd A-del (6 av 10 poäng) För betyget 5 på kursen krävs minst 49 poäng med godkänd A-del (6 av 10 poäng) ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p). Delavsnitt A (Uppgift 1-2, 10 poäng) Delavsnitt B (Uppgift 3-7, 38 poäng) Totalt för den skriftliga tentamen 7 uppgifter (48 poäng) För betyget 3 på kursen krävs minst 24 poäng med godkänd A-del (6 av 10 poäng) För betyget 4 på kursen krävs minst 32 poäng med godkänd A-del (6 av 10 poäng) För betyget 5 på kursen krävs minst 39 poäng med godkänd A-del (6 av 10 poäng) KONTROLLERA ATT DU FÅTT ALLA UPPGIFTER! Lycka till! Resultatet delges senast den 7 juli 2006 klockan i Studentportalen.

2 DELAVSNITT A Uppgift 1 (7 poäng) Konrad s är en av de större butikerna som finns på campusområdet vid Luleå Tekniska Universitet. Företaget startade sin verksamhet den 1/ och har som affärsidé är att vara störst, bäst och billigast. Under år 2005 så omsatte verksamheten tkr. Under året har ägaren ökat det egna kapitalet genom en insättning på 300 tkr för möjliggöra en investering i ett nytt affärssystem. Affärssystemet köptes kontant i augusti för 600 tkr och beräknas ha en ekonomisk livslängd på 3 år. Den sista december 2005 fanns det kundfordringar till ett värde av 250 tkr, leverantörsskulder till ett värde av tkr och ett varulager som värderades till tkr. Under året har varuinköpen uppgått till tkr. I denna uppgift kan du bortse från moms! Endast svar på nedanstående rader krävs! Hur stora är 2005 års: Inbetalningar: ( )+300= Utbetalningar: 600 +( ) = 9600 Inkomster: Utgifter: = Intäkter: Kostnader: ( ) = (Alternativt: 5/ = ) Resultat: = 6300 (Alternativt = 6416) Uppgift 2 (3 poäng) Ange om följande påståenden är rätt eller fel genom att kryssa i en ruta. Rätt svar ger 0,5 poäng, fel svar ger -0,5 poäng och inget svar ger 0 poäng. Lägsta poäng på uppgiften totalt är 0 poäng. Rätt Fel 1. Kassalikviditet beskriver företagets betalningsförmåga på kort sikt.. 2. En investering kan ses som lönsam om nuvärdet av inbetalningsöverskottet överstiger investeringens storlek. 3. Självkostnadskalkyllering använder sig av fullständig kostnadsfördelning. 4. Ett företags resultat utgörs av skillnaden mellan intäkter och kostnader för en viss period. 5. Räntabiliteten på eget kapital Re är detsamma som Vinstmarginal (VM) x (multiplicerat) med kapitalomsättningshastigheten. 6. Ett Isoräntabilitetsdiagram visar sambanden mellan räntabilitet, vinstmarginal och kapitalomsättningshastigheten.

3 DELAVSNITT B Uppgift 3 (6 poäng) Nedan finns resultat- och balansräkning för Aktiebolaget Ferruform. Din uppgift blir att med hjälp av resultatoch balansräkningen beräkna soliditet, räntabilitet på eget kapital, vinstmarginal, kassalikviditet, kapitalets omsättningshastighet samt räntabilitet på totalt kapital för år Bolagskatten är 28 %. Använd det sätt som ger mest information samt skriv endast svar på svarsbladet som finns på nästa sida. Du får 1 poäng för varje rätt svar och 0 poäng för ett felaktigt svar.. RESULTATRÄKNING (Mkr) Försäljning Tillverknings-, försäljningsoch administrationskostnader Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat Ränteintäkter 0 10 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Extraordinära poster Resultat före bokslutsdispositioner och skatt BALANSRÄKNING (Mkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar S:a anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel S:a omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR EGET KAPITAL & SKULDER Eget Kapital Aktiekapital Balanserad vinst Periodens resultat Långfristiga skulder S:a långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:A EGET KAPITAL & SKULDER Antal anställda (c:a)

4 DELAVSNITT B Uppgift 3 Svarsblad Soliditet = justerat eget kapital/totalt kapital =1320/1730 = 0,763 = 76,3 % Räntabilitet på eget kapital = (Resultat efter finansiella poster - skatt)/genomsnittligt justerat eget kapital = (200 0,72)/ (( )/2)= 0,117 = 11,7 % Vinstmarginal: (Rörelseresultat + finansiella intäkter)/omsättning = ( )/2010 = 0,1194= 11,9% Räntabilitet på totalt kapital: Rörelseresultat + finansiella intäkter)/genomsnitt totalt kapital = 240/(( )/2)= 13598= 13,6% Kassalikviditet: (Omsättningstillgångar - varulager) / kortfristiga skulder= ( )/240 = 1,375 = 1,38 Kapitalets omsättningshastighet: omsättning/genomsnittligttotalt kapital = 2010/(( )/2)= 1,1388 = 1,14 Uppgift 4 (3 p) Ange med ett om följande händelser är rätt eller fel. Rätt svar ger 0,5 poäng. Fel svar ger minus 0,5 poäng. Inget svar ger 0 poäng. Lägsta poäng på uppgiften totalt är 0 poäng. Händelse Rätt Fel Totalt fasta kostnader varierar när verksamhetsvolymen förändras. Progressivt rörliga kostnader ökar långsammare än verksamhetsvolymen. Samkostnader är kostnader som påverkas av ett visst beslut. Alternativkostnad är det intäktsöverskott som man går miste om genom att välja ett visst alternativ. Täckningsgrad anger den del av priset eller de totala intäkterna som utgör täckningsbidrag. Säkerhetsmarginal uttryckt i volym, är skillnaden mellan verklig försäljningsvolym och den kritiska försäljningsvolym.

5 DELAVSNITT B Uppgift 5 (10 p) Bokis AB säljer böcker i Norra Sverige. Marginalen är i genomsnitt 35 %. Man tänker öppna en filial i Lund. Hyra, kontorskostnader, reklam m m beräknas till kronor/år. Dessutom ska man anställa en säljare med en månadslön på kronor och en provision på 5 % av filialens försäljning. Personalomkostnaderna beräknas på lönen och provisionen med 46 %. Försäljarens resekostnader beräknas till kronor per år. Man räknar med att filialen kommer att sälja för kronor under det första året. a) Gör en bidragskalkyl för att beräkna filialens täckningsbidrag under det första året. (4 poäng) Bruttovinst *0,35 = Hyra mm Lön Personalomk. 0,46* = Provision 0,05* = Personalomk 0,46* Resekostnader Täckningsbidrag b) Bör Bokis AB utifrån detta beslutsunderlag öppna upp en filial i Lund? Motivera! (1 poäng) Nej man bör inte öppna en filial i Lund eftersom det inte ens ger täckning för de särkostnader som detta medför. c) För hur mycket måste man sälja för att filialen ska få ett täckningsbidrag på kronor? (5 poäng) Försäljning = 0, (0,05 + 0,05*0,46)= ,277 = = Försäljningen måste uppgå till för att de ska erhålla ett TB på kronor.

6 DELAVSNITT B Uppgift 6 (7 p) Bokis AB är ett handelsföretag som verkar i bokbranschen. Företagets säljer främst kurslitteratur till studenter men även kontorsmaterial. Under 2004 och 2005 har företaget haft en lönsamhetsnedgång på grund av att allt fler köper sina böcker från Internet. Vd är orolig för framtiden och vill nu ha din hjälp att upprätta en likviditetsbudgetbudget för år Vd har tagit fram underlag för att underlätta ditt arbete. Den 31 december 2006 förväntar vi oss följande: ingående balans för kassa & bank är 100 tkr, det finns ett banklån på 500 tkr samt en skatteskuld för den anställdes preliminära skatt och sociala avgifter på 10 tkr. Underlag för budgeten år 2007: Under 2007 planerar företaget att förnya inredningen vilket kommer att innebära inköp av inventarier för 98 tkr. De nyinköpta inventarierna beräknas ha en ekonomisk livslängd på 8 år. Avskrivningar på de övriga inventarierna beräknas uppgå till 70 tkr. Inköpen beräknas uppgå till tkr. Försäljningen förväntas uppgå till tkr för hela året. September månad är, tack vare läsperiodsstarten, bra ur försäljningssynpunkt och Vd uppskattar att de kommer att sälja för tkr under denna månad. All försäljning under året sker kontant. Varulagret förväntas öka med 150 tkr. Hyran för lokalen är beräknad till 25 tkr för varje månad, vilket betalas i förskott. Bokis AB betalar 5 % ränta på banklånet samt amorterar 50 tkr den sista december varje år. Bokis AB har en anställd med en bruttolön på 20 tkr per månad. Preliminär skatt uppgår till 30 % och arbetsgivaravgifterna till 35 %. Lönen betalas för samma månad som den avser det vill säga intjänad lön i maj betalas ut den 25:e maj. Övriga kostnader uppskattas till 10 tkr per månad och betalas kontant. Ägaren planerar att ta ut en aktieutdelning på 120 tkr för verksamhetsåret I denna uppgift kan du bortse från moms! Upprätta en likviditetsbudget för år (7 poäng) OBS! Använd svarstabellen på nästa sida.

7 Uppgift 6 Svarsblad likviditetsbudget DELAVSNITT B LIKVIDITETSBUDGET Belopp INBETALNINGAR Försäljning Summa inbetalningar UTBETALNINGAR Inredning 98 Varuinköp Nettolön till anställda 20 0,7x 12 = 168 Skatt + sociala avgifter 10+ ((6 + 7) 11)= 153 Amortering 50 Ränta 0, = 25 Hyra 12 x 25 = 300 Omkostnader 120 Aktieutdelning 120 Summa utbetalningar INGÅENDE LIKVIDA MEDEL UTGÅENDE LIKVIDA MEDEL

8 Uppgift 7 (12 poäng) DELAVSNITT B Ett företag har specialiserat sig på konsultationer åt gymnasieskolor och universitet. Med tiden har uppdragen blivit fler och fler och därmed har också företagets kostnader för resor ökat. Företaget har idag inga egna bilar utan betalar ut milersättning till sina anställda som använder egen bil i tjänsten. Kostnaden för företaget är 20 kr/mil och ersättningen betalas ut en gång per år till de anställda och det sker den 31/12 varje år. I genomsnitt kör varje konsult mil per år. Roland, som äger företaget, funderar om det inte skulle bli billigare om företaget stod för bilarna istället för att de anställda använder sina egna bilar och får ut milersättning. OBS! I denna uppgift behöver du inte ta hänsyn till moms eller andra skatter. a) (4 poäng) Roland funderar på att testa sin idé genom att köpa in en enkel standardbil och se hur det går. Roland behöver dock veta mer om de ekonomiska konsekvenserna innan han kan fatta beslutet. Följande data finns tillgänglig. Inköpspris ,00 kr Försäkringkostnad per år 4 000,00 kr Drivmedelskostnad per mil (betalas av Rolands företag) 10,00 kr Övriga kostnader per år 2 000,00 kr Bilens fysiska livslängd 15 år Bilens ekonomiska livslängd 10 år Försäljningspris vid avyttring ,00 kr Företagets kalkylränta (Rolands företag) 5% All information gäller för en bil och som tidigare nämnts kör varje konsult i genomsnitt mil per år. Bilen avyttras när den inte längre är lönsam. Varje års kostnader betalas den 31/12 varje år tack vare ett förmånligt avtal med en mackägare och ett försäkringsbolag. Hjälp Roland med att ta fram ett beslutsunderlag för om han ska köpa in bilen eller inte genom att använda nuvärdesmetoden. b) (3 poäng) Använd informationen från a-uppgiften och beräkna vilken pay-off-tid bilen har utan att ta hänsyn till ränta. c) (5 poäng) Ett annat alternativ som Roland funderar på är att leasa en bil vilket han vill jämföra med alternativet att köpa bilen. Roland har fått ett förmånligt erbjudande från ett företag som leasar ut bilar vilket visas nedan. Leasingkostnad per år (betalas den 31/12 för varje år) ,00 kr Drivmedel per mil (betalas av Rolands företag) 10 kr Leasingkontraktets längd 10 år Företagets kalkylränta (Rolands företag) 5% All information gäller för en bil och som tidigare nämnts kör varje konsult i genomsnitt mil per år. Varje års drivmedelskostnad betalas den 31/12 varje år tack vare ett förmånligt avtal med en mackägare. Hjälp Roland med att ta fram ett beslutsunderlag för om han ska Köpa in eller Leasa bilen genom att använda annuitetsmetoden. Använd informationen från a-uppgiften och informationen från denna uppgift för att besvara frågan.

9 DELAVSNITT B a) Här gäller det att först beräkna vilka ekonomiska konsekvenser beslutet får. Alla kostnader betalas den 31/12 och kostnaderna är: Försäkringskostnad Övrig kostnad kr Drivmedel/år (2 500 mil x 10 kr) Summa utbetalningar 31/ kr kr kr Kostnader (betalas den 31/12) om ej bilen köps in är milsersättningen till de anställda vilket är på kr/ år (2 500 mil x 20 kr) Bilköpet har därför ett inbetalningsöverskott (driftsöverskott) på kr/år. Det ska jämföras med investeringen på kr år 0 och restvärdet efter år 10 på kr. Med nuvärdesmetoden förs alla framtida ekonomiska konsekvenser till år 0 för att kunna göra en riktig jämförelse med grundinvesteringen (som görs år 0) Företaget använde 5 % kalkylränta vilket betyder att de totala inbetalningsöverskotten för åren, omräknat till år 0:s värde, blir: kr ( x (Tabell 3, 10år, 5 % ränta). Restvärdets värde år 0 är: kr ( kr x 0,6139 (Tabell 2, 10år, 5% ränta). Nuvärdet för investeringen blir därför = kr. Svar: JA! Roland ska köpa bilen istället för att betala ut milersättning. b) Här efterfrågas återbetalningstiden (pay-off) utan att ta hänsyn till ränta och uppgifterna från A-uppgiften ska användas. Det ger att: G= kr och Inbetöverskott/år = kr. Pay-off-tiden blir: kr/19 000= 7.89 år (G/DÖ) c) Här gäller det att jämföra om det är lönsammare att leasa bilen än att köpa den och svaret ska lämnas med hjälp av annuitetsmetoden. Återigen ska uppgifterna från A-uppgiften användas (för köp-alternativet). Alla kostnader för leasingalternativet betalas den 31/12 varje år. En analys av kostnaderna ger att det utbetalas kr kr (2 500 mil x 10 kr) = kr per år med leasing. Besparingen med att leasa blir kr/år (20 kr x mil). Det gör att det blir ett inbetalningsöverskott på kr per år vilket ska jämföras med nuvärdet på kr år 0 för köp- alternativet. Pengars tidsvärde gör att det inte går att jämföra krona mot krona utan de två summorna måste göras likvärdiga. Med annuitetsmetoden flyttas värdet år 0 framåt för att kunna jämföra med varje års besparing. De årliga annuiteterna för nuvärdet blir kr/år ( x 0,1295 (Tabell 3, 10 år, 5% ränta)) /år är lägre än 3 000/år vilket innebär att det är billigare att leasa bilen än att köpa den. Svar: Leasa bilen.

10 Uppgift 8 (8 poäng) (Lös endast om du skriver tentamensalternativ 1) DELAVSNITT B Beskriv hur H&M skapar kundvärde enligt den modell för kundvärde som diskuterades under föreläsningen samt seminariet. Tänk på att ha en tydlig koppling till den teoretiska modellen. Lösningsförslag Kundvärde skapas med hjälp av att skapa kundnytta (+) samt hålla nere uppoffringar (-) + Produkt (H&M erbjuder moderiktiga kläder) + Service (hit räknas exempelvis den service kunden får i butiken) + Relationen (personliga relationer viktigast men man kan tänka sig att H&M erbjuder åtminstone en pseudorelation i och med sin kundklubb) + Image (i H&M:s fall så är nog varumärkesimagen viktigare på butiksnivå än plaggnivå) - Pris (lågt pris) - Tid (centralt placerade butiker) - Energi (central placerade butiker, internetförsäljning) - Psykologisk (risken låg då priset är lågt, även öppet köp, känt företag mm) Uppgift 9 (4 poäng) (Lös endast om du skriver tentamensalternativ 1) Man brukar dela in marknadsföringsaktiviteter i en strategisk respektive operativ del. Vilka är de huvudsakliga skillnaderna mellan strategisk och operativ marknadsföring? Inkludera exempel på aktiviteter i respektive kategori. (4p) Lösning Strategisk = Marknadsföring på lång sikt. Grundläggande strategier som påverkar marknadsföringen: vilka segment vänder vi oss till och hur positionerar vi oss. Operativ = Marknadsföring på kort sikt, åtgärder som vidtas för att sälja produkter. Här används företagets konkurrensmedel, de fyra P:na (produkt, pris, plats och påverkan).

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p).

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p). LÖSNINGSFÖRSLAG Luleå tekniska universitet Inst för Ind. Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 5) Sven Andersson (Uppgift 6) Ted

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker t ex

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd

Läs mer

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI ONSDAGEN den 18 AUGUSTI 2010, KL 8-12

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd TEIE13/19)

Läs mer

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 16 mars 2010, KL 8-12 SAL:

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014 Utvald del för offentliggörande SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Extern

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Övningshäfte inför tentamen

Övningshäfte inför tentamen VBEA15 Byggprocessen med företagsekonomi Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering Del B: Investeringsbedömning Del C: Resultatplanering och produktkalkylering Del D: Årsredovisning Del E: Ekonomi

Läs mer

Glasscompagniet. Spelet om lönsamma affärer.

Glasscompagniet. Spelet om lönsamma affärer. Glasscompagniet - Spelet om lönsamma affärer. Glasscompagniet - Glasscompagniet hör till den grupp av företag som börjat utmana marknadsledaren på allvar. Dessa företag har alla mellan 5 och 10% marknadsandel.

Läs mer

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG Arbetsmaterial Har du fått detta arbetsmaterial i din hand så funderar du förstås på att starta eget företag. Vi på ALMI Företagspartner ser som vår uppgift att ge dig verktygen

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer