Projektplan. Project Safe Sea Suit. Maskiningenjörsprogrammet PPU195 Produktutvecklingsprojekt Vårterminen Projektgrupp: 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan. Project Safe Sea Suit. Maskiningenjörsprogrammet PPU195 Produktutvecklingsprojekt Vårterminen 2015. Projektgrupp: 10"

Transkript

1 Maskiningenjörsprogrammet PPU195 Produktutvecklingsprojekt Vårterminen 2015 Projektplan Project Safe Sea Suit Projektgrupp: 10 Författare: Aden Abdulkadir Eric Eriksson Nghiep Luu Johan Magnusson Andreas Mattiasson Handledare: Susanne Kullberg Examinator: Mats Alemyr

2 Sammanfattning "Project Safe Sea Suit syftar till att värna om de som värnar om andra. Innan terminens slut skall vi ha ett lösningskoncept som förbättrar klimatet, säkerheten och flexibiliteten hos sjöräddarnas torrdräkter." På uppdrag av Fredrik Falkman från Sjöräddningssällskapet avser projektet att generera lösningar till problemen med existerande torrdräkter och har där avgränsats till att främst fokusera på klimatet i dräkten. Syftet med projektplanen är att ge information om vad projektet handlar om, vilka dess aktiviteter är och när de skall utföras. Projektplanen utgör dokumentationen för hela planeringsetappen av Project Safe Sea Suit och kommer fungera som ett styrmedel för resten av projektet. Dokumentet innefattar projektdefinition innehållande intressenter, målformulering, avgränsningar och leveranser samt en genomförandeplan innehållande milstolpeplan, aktivitetslista och Gantt- schema. I rapporten finns även ett schema för projektledarrollen som växlas mellan projektdeltagarna samt tydliga förhållningsregler för arbetet inom gruppen. Vidare har en riskanalys för projektet upprättats samt att rutiner för dokumentation, idé- generering, avrapportering och arbetsfördelning formulerats. 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Innehållsförteckning Inledning och Projektdefinition Intressenter... 4 Beställare:... 4 Kund:... 4 Projektgrupp: Syfte och målformulering... 5 Målformulering Leveranser Avgränsningar Genomförandeplan Milstolpeplan Aktiviteter Gantt- schema Organisation och arbetssätt Förhållningsregler inom projektgruppen Rullande projektledarroll Kontroll och uppföljning Riskanalys Dokumentation Planer och ideér Avrapportering till uppdragsgivare och handledare Tidsåtgång och arbetsfördelning Referenslista Bilagor

4 1. Inledning och Projektdefinition På uppdrag av Fredrik Falkman från Svenska sjöräddningssällskapet (förkortas SSRS) avser Project Safe Sea Suit att generera lösningsförslag på problem med dagens torrdräkter. Användningen av existerande torrdräkter är enligt Falkman 1 problematisk i varma miljöer som exempelvis en styrhytt. Vidare anser Falkman att dräkterna har vissa brister med avseende på säkerhet. 1.1 Intressenter Nedan följer gruppens kartläggning av projektets intressenter. Beställare: Projektgruppen har definierat Falkman som jobbar med design och innovation på SSRS samt Chalmers Tekniska Högskola som beställare, eftersom det är från dessa intressenter projektet erhåller resurser. Falkmans mål med projektet är att erhålla innovativa lösningskoncept som skall ligga till grund för framtida vidareutveckling av existerande torrdräkter. Kund: Chalmers mål med projektet är att erhålla underlag i form av rapporter och andra betygsgrundande dokument som är i enlighet med kursmålen för att kunna tillgodose studenterna i projektgruppen med slutbetyg. Vidare ligger det även i skolans intresse att upprätthålla goda relationer med projektets övriga intressenter. Slutkunden bedöms bestå av Svenska sjöräddningssällskapet och eventuellt liknande organisationer eller privatbrukare som kan anses vara potentiella köpare i framtiden. Bland konsumenterna avser projektet att fokusera på brukarna inom SSRS, även om andra organisationer och även vissa privatpersoner skulle kunna tänkas. Andra intressenter som ligger tidigare i kundkedjan är potentiella tillverkare samt försäljare av den framtida produkten. Projektgrupp: Gruppen utgörs av fem studenter på Chalmers Tekniska Högskola som avser att utveckla kunskaper inom produktutveckling och projektmetodik. Deltagarnas intresse är att lära sig mer om etablerade modeller inom både projektstyrning och produktutveckling samt att kunna tillämpa dessa i praktiken. Vidare är projektgruppens mål att genomföra projektet väl för att erhålla slutbetyg i kursen samt kunna använda projektet som en framtida referens. 1 Fredrik Falkman Svenska Sjöräddnigssällskapet, intervju den 29 januari

5 1.2 Syfte och målformulering Syftet med projektet är att utveckla lösningskoncept som förbättrar existerande torrdräkter med avseende på säkerhet, komfort och klimat. Målformulering "Project Safe Sea Suit syftar till att värna om de som värnar om andra. Innan terminens slut skall vi ha ett lösningskoncept som förbättrar klimatet, säkerheten och flexibiliteten hos sjöräddarnas torrdräkter." Projektgruppen har listat de huvudsakliga objekten som projektet avser att leda till i en bilaga som benämns Goal statement (Se bilaga 1). I kolumnen längst till vänster står objekten listade och efterföljande kolumner talar sedan om när, varför och hur dessa skall levereras. Utöver själva konceptlösningen kopplat till produkten avser projektet även att skapa den dokumentation som är av intresse för beställarna. 1.3 Leveranser Leveranstabellen nedan listar vad projektet avser att leverera. LEVERANSER VAD MOTTAGARE SEKTOR VERIFIKATION Statusrapporter Susanne Kurs Ping-Pong, Poäng: 0-2 Projektplan Susanne Kurs Betyg: U/g Surtsey-blogginlägg Fredrik SSRS Fredrik Slutrapport Susanne Kurs Poäng: 0-40 Slutpresentation Publik Kurs Betyg: U/g Koncept-presentation Publik Kurs Betyg: U/g Gantt-schema Projektledare Produkt Signering Brunpapper Projektledare Produkt Signering Kravspecifikation Projektledare Produkt Signering Produkt- och marknadsanalys Projektledare Produkt Signering Tabell 1: Leveranser Tabellen innehåller information om vad som skall levereras, dess mottagare, sektor och hur de verifieras. Leveranserna är indelade i de tre olika sektorerna, kurs, SSRS och produkt. Sektorn kurs innefattar i huvudsak de leveranser som skall mottas samt bedömas av handledare och examinator inom kursen. Sektorn produkt innefattar de leveranser som direkt kan kopplas till arbetet kring utvecklingen av själva produkten. Sektorn SSRS innefattar i huvudsak den projektdokumentation i form av blogginlägg som Falkman beställt. 5

6 1.4 Avgränsningar Projektet skall i sin helhet sluta på prototypstadiet. Nedan (se tabell 2) listas de leveranser vilka kan tänkas vara för väntade av liknande projekt men som Project Safe Sea Suit avgränsas ifrån. AVGRÄNSNINGAR VAD Detaljplanerad tillverkning Försäljningsplan Plan för kommersiell Marknadsföring Produktion Fullskalig prototyp Produktens flytkraft Ytskiktets hållfasthet (mot revor) Tabell 2: Avgränsningar SEKTOR Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Någon försäljningsplan, eller marknadsföringsplan kommer inte framarbetas eftersom projektet förväntas avslutas på ett konceptstadie. Projektet avgränsas därför även från produktion och produktionsoptimeringar i form av anpassning till redan befintliga tillverkares fabriker. Projektet kommer heller inte leda till någon detaljerad tillverkningsplan, däremot skall en konceptuell tillverkningsplan upprättas. Vidare avgränsas projektet även från att tillverka en fullskalig prototyp, vilket innebär att prototyperna endast kommer innefatta de delsystem som projektet avser att utveckla. På grund av beställarens (Falkman, SSRS) spridda önskemål har projektgruppen valt att redan i detta skede avgränsa projektet med avseende på vissa av produktens huvudfunktioner. Således avgränsas projektet från att fokusera på produktens egenskaper i form av flytkraft och tålighet mot revor. 6

7 2. Genomförandeplan Projektet har delats in i tre etapper; planering, konceptframtagning och vidareutveckling. Planeringsfasen innefattar projektdefinition, samt allt planeringsarbete med tillhörande riskanalys som dokumenterats i projektplanen. 2.1 Milstolpeplan I milstolpeplanen (se bilaga 2) har projektgruppen listat de viktigaste momenten i form av både interna och externa leveranser. I kolumnerna till vänster om de listade milstolparna anges vilken sektor de tillhör och i kolumnerna till höger anges ansvarig (projektledaren för tidperioden) samt datum för slutförande och vilken etapp respektive milstolpe tillhör. Projektet avser att följa Värdemodellen av Lindstedts och Burenius (1998), vilket avspeglas på de milstolpar som satts upp. Därmed ingår bland annat att etablera projektet, kartlägga kundens röst, analysera alternativa lösningar, skapa ett vinnande koncept, upprätta kravspecifikation samt att konstruera, modellera och tillverka en prototyp. Utöver nämnda milstolpar inom värdemodellen har projektgruppen även valt att ange inlämningsuppgifter tillhörande kursen samt sammanställandet av Surtsey- bloggen som ingående milstolpar. 2.2 Aktiviteter I aktivitetslistan (se bilaga 3, 4 och 5) har projektet listat de aktiviteter som krävs för att nå milstolparna. Huvudaktiviteterna i fetstil, vilka till stor del avspeglar milstolparna för projektet, har i närtid delats in i ett antal underaktiviteter även start- och slutdatum samt förväntad tidsåtgång i form av mantimmar angetts. Tidsåtgången för huvudaktiviteterna (markerade i fetstil) utgör summan av nedanstående underaktiviteters tidsåtgång. I en kolumn anges även vem som är ansvarig, vilket skall vara projektledaren under slutdatum för respektive aktivitet. För vidareutvecklingsetappen har endast grova uppskattningar gjorts där huvudaktiviteterna i huvudsakligen delats in på veckobasis, men med hänsyn till lov och helgdagar. Inför vidareutvecklingsetappen skall aktivitetslistan revideras där huvudaktiviteterna även skall brytas ned i underaktiviteter. 7

8 2.3 Gantt- schema I Gantt- schemat (se bilaga 6 och 7) åskådliggörs milstolpar och aktiviteter grafiskt, där huvudaktiviteterna är blåfärgade och underaktiviteterna är markerade i gult. Även här anges ansvarig, tidsåtgång samt start och slutdatum för respektive aktivitet. Huvudaktiviteternas slutdatum är markerade med ett (M) som i milstolpe. Dessa datum är extra viktiga eftersom de utgör kritiska deadlines för projektet. Andra deadlines, för underaktiviteter och inlämningar anges med ett (DL). Vid tidsbrist kan aktiviteterna forceras genom övertidsarbete. Liksom aktivitetslistan anger Gantt- schemat mindre dataljerad information för vidareutvecklingsetappen och kommer att revideras i samband med aktivitetsplanen. Därför har Gantt- schemat även delats in i två delar, där tidsaxeln på schemat tillhörande etapp ett och två försetts med mer detaljerad information. 8

9 3. Organisation och arbetssätt För att tydliggöra roller och förhållningssätt inom projektgruppen har tydliga förhållningsregler samt ett schema för den rullande projektrollen upprättats. 3.1 Förhållningsregler inom projektgruppen De överenskomna mötesreglerna är att projektgruppen skall träffas på minst två schemalagda tillfällen varje vecka och genom god planering undvika arbete under helger. För att det inte skall uppstå några oväntade eller icke önskade konflikter har projektgruppen kommit överens om vilka förhållningsregler som skall följas. Dessa har tecknats i listan nedan och skall även kunna ligga till grund för att finna lösning på eventuella konflikter. Frånvaro kompenseras genom lämplig arbetsuppgift. Ett rullande schema anger vem som innehar projektledarrollen. Övriga projektmedlemmar skall stötta och underlätta för projektledaren genom att ta delansvar. Om projektledaren inte kan närvara biträder föregående projektledare tillfälligt. Omröstning kommer vara den metod som ligger till grund för de beslut som fattas och allas röster väger lika mycket. Alla projektmedlemmar skall delta aktivt och själva ta ansvar för att utföra sin del av arbetet. Gruppen skall gemensamt sträva efter att ha en positiv anda genom hela projektets gång, men nödvändiga konflikter och argumentationer måste givetvis låta sig höras. För att alla gruppmedlemmar skall trivas, har gruppen som mål att låta alla medlemmar ta plats och känna trygghet i att framföra sina åsikter. Frånvaro meddelas i god tid och i största utsträckning via den gemensamma facebook- gruppen. 9

10 3.2 Rullande projektledarroll Projektgruppens fem medlemmar kommer turas om att axla ansvaret som projektledare enligt nedan (se tabell 3). För att ge projektledaren en god chans att sätta sig in vad rollen innebär, har gruppen bestämt att varje person till en början har posten i två veckor innan byte, med undantag från Eriksson som till en början endast axlar ansvaret läsvecka 8. Under projektets senare del kommer skiftet av projektledare ske varje vecka. På så vis öppnas möjligheter till feedback och förbättring samt att gruppdeltagarna också får testa på att ha projektledarrollen i mer än endast en fas. Rullande schema för byte av projektledare LÄSVECKA Lv. 2-3 ( ) Lv. 4-5 ( ) Lv. 6-7 ( ) Lv. 8 ( ) Lv. 1-2 ( ) Lv.3 ( ) Lv.4 ( ) Lv. 5 ( ) Lv.6-7 ( ) Tabell 3: Schema för rullande projektledarroll PROJEKTLEDARE Magnusson Abdulkadir Luu Eriksson Mattiasson Magnusson Abdulkadir Mattiasson Eriksson 10

11 4. Kontroll och uppföljning Detta avsnitt avser att redogöra för projektets kontroll- och uppföljningssystem, vilket innefattar riskanalys, system för dokumentation samt rutiner för idé- generering, avrapportering och arbetsfördelning. 4.1 Riskanalys Liksom de flesta projekt finns det risker som behöver hanteras på ett ansvarsfullt sätt. En riskanalys (se bilaga 8) har därför upprättats, där de av projektgruppen påkomna risker listats. Varje riskabel händelses konsekvens samt sannolikhet för inträffande har skattats på en skala 1-10 och produkten av dessa resulterar sedan i händelsens risktal. Tanken är att de händelserna med höga risktal bör beaktas extra noga. Varje händelse har även försätts med åtgärd för att reducera risk för inträffande samt uttänkta åtgärder för agerande om händelsen inträffar. 4.2 Dokumentation Dokumentation sker främst digitalt och görs tillgängliga för projektdeltagarna via en gemensam mapp på dropbox eller via projektets facebook- grupp. På Sutsey.org har en blogg skapats och löpande uppdateringar kommer att göras under projektets gång. 4.3 Planer och ideér Planer och idéer diskuteras främst muntligt eller via facebook då hela eller delar av projektgruppen deltar. Facebook- gruppen används som ett forum där projektgruppen spontant kan diskutera planer och nya idéer på distans allt eftersom de dyker upp. För mer systematisk analys och idé- generering, vid exempelvis konceptframtagning, används tankekartor samt verktyg som omfattas av värdemodellen. 4.4 Avrapportering till uppdragsgivare och handledare För löpande avstämning deltagarna sinsemellan samt mellan projektgruppen och handledare lämnas statusrapporter in på veckobasis. Rapportering mellan projektgruppen och Falkman på SSRS sker främst via mail och genom bloggen som skapats på Surtsey.org. Det är projektledarens som ansvarar för avrapportering till beställare och handledare, men de dokument som lämnas iväg diskuteras inom gruppen först. 4.5 Tidsåtgång och arbetsfördelning Projektledaren ser till att arbetsfördelning mellan projektmedlemmarna är jämn och för dokumentation över arbetstiden i form av mantimmar. Dock skall alla projektdeltagare i enlighet med förhållningsreglerna ta för sig och ansvara för att bidra med sin del. Om någon arbetar på egen hand är det dennes ansvar att rapportera till projektledaren eller gruppen. Genomförandeplanen utgör ett styrmedel för att underlätta tidsuppskattning och arbetsfördelning. I samband med skrivandet av statusrapporterna kan den verkliga tidsåtgången jämföras med den planerade. I statusrapporterna anges även antalet spenderade mantimmar för den gångna veckan samt ackumulerat antal mantimmar för projektet. 11

12 Referenslista Lindstedt P. och Burenius J Proffessionellt projektarbete. Ödeborg: Nimba AB. (Värdeserien, 1) 12

13 Bilaga 1 Goal Statement Bilagor

14 Bilaga 2 Milstolpeplan

15 PLANERING (LP3) Aktivitet Ansvarig Start Slut Tid ETABLERA PROJEKT h Upprätta projektledarschema Magnusson h Formulera förhållningsregler Magnusson h Upprätta målformulering Magnusson h Lista leveranser Magnusson h Avgränsa projektet Magnusson h Skriva statusrapport 1 Magnusson h Skriva statusrapport 2 Magnusson h Skapa Surtsey-blogg Magnusson h SKRIVA PROJEKTPLAN Definiera intressenter Magnusson h Upprätta milstolpeplan Magnusson h Lista aktiviteter med Magnusson h tidsintervall Upprätta Gantt-schema Magnusson h Utföra riskanalys Magnusson h Renskriva projektplan Magnusson h Bilaga 3 Aktivitetslista, etapp: planering

16 KONCEPTFRAMTAGNING (LP3) Aktivitet Ansvarig Start Slut Tid Förbereda studiebesök SSRS Abdulkadir h Studiebesök SSRS Abdulkadir h Skriva statusrapport 3 Abdulkadir h BESKRIV PRODUKTEN h Kartlägg samverkan med h kunden Formulera huvud-, tillägs-, Abdulkadir h stöd- och oönskade funktioner Analysera position på S-kurvan h KARTLÄGGA KUNDENS RÖST h Kartlägga kundbehov Abdulkadir h Analysera baskrav Abdulkadir h Analysera innovationsmöjligheter Abdulkadir h ANALYSERA ALTERNATIVA h LÖSNINGAR Analysera existerande Abdulkadir h lösningar Fastställ en referens Abdulkadir h Upprätta funktionsbaserad Abdulkadir h kravspec. Upprätta funktionsanalys Abdulkadir h SKAPA ETT VINNANDE KONCEPT Generera lösningskoncept (brainstorming) h Luu h Skriva statusrapport 4 Luu h Utveckla valda koncept Luu h Skriva statusrapport 5 Luu h Välj koncept (urvalsmatriser) Luu h Förbereda Eriksson h konceptpresentation Genomföra konceptpresentation Eriksson h Bilaga 4 Aktivitetslista, etapp: konceptframtagning

17 VIDAREUTVECKLING (LP4) Aktivitet Ansvarig Start Slut Tid Upprätta kravspecifikation Mattiasson h Skriva statusrapport 6 Mattiasson 2h Uppdatera surtsey.org Mattiasson h Konstruera koncept Mattiasson h Skapa CAD-modell Magnusson h Skriva statusrapport 7 Magnusson 10h Uppdatera surtsey.org h Tillverka prototyp Magnusson h Skriva statusrapport 8 Abdulkadir 2h Slutföra projektet Skriva statusrapport 9 Mattiasson 2h Uppdatera Surtsey.org Eriksson h Skriva statusrapport 10 Eriksson 2h Skriva utkast till slutrapport Eriksson 2h Opponera på annan Eriksson projektgrupp Renskriva slutrapport Eriksson Förbereda slutpresentation Eriksson Utföra slutpresentation Eriksson Bilaga 5 Aktivitetslista, etapp: vidareutveckling

18 Bilaga 6: Gantt-schema läsperiod 3 Blå=Huvudaktivitet, Gul=Underaktivitet, M=Milstolpe avslutad, DL=Deadline.

19 Bilaga 7: Gantt-schema läsperiod 4

20 Bilaga 8 Riskanalys

Etablera projektet. 1.1.1 Intressenter

Etablera projektet. 1.1.1 Intressenter tablera projektet 1.1.1 Intressenter För att definiera projektets intressenter används värdemodellen med tre olika intressentgrupper, beställare, kund och lag. Beställare är Cleanergy som vi utför uppdraget

Läs mer

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 1

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 1 IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare Grupp A5 steg 1 2011-02-03 Simon Grunditz - 900404 Anders Perneborn - 900307 Hanna Sundström - 890417 Daniel Strömberg - 880403 Martin Hernå 900316 Innehåll Bakgrund

Läs mer

1. Etablera projektet

1. Etablera projektet 1. Etablera projektet Detta är det första steget i projektet och definierar ramarna mellan vilka produktframställningen skall ske. 1.1 Projektdefinition 1.1.1 Intressenter Projektets intressenter har identifierats

Läs mer

IKOT Inlämning 1 Etablera projektet

IKOT Inlämning 1 Etablera projektet GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander beckman Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 1.1 Projektdefinition

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Inlämning 1 torsdagen den 3 februari 2011 Grupp C3

Inlämning 1 torsdagen den 3 februari 2011 Grupp C3 Inlämning 1 torsdagen den 3 februari 2011 Grupp C3 Grupp C3 Sebastian Marklund Sebastian Merino Tobias Jungbark Mattias Larsson Ziad Kairouz Handledare: Daniel Corin Stig Innehållsförteckning Intressenter...

Läs mer

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ).

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ). Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning av projektplanen. 2. Bakgrund, syfte och mål Bakgrundsbeskrivning Beskrivning av bakgrunden till projektet,

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat Projektarbete är att arbeta på ett strukturerat sätt. Genom att kombinera projektmetodik, kunskap om och hur ett projekt fungerar, och ett planeringsverktyg, IT-stöd, kan Du få ett strukturerat och effektivt

Läs mer

Delrapport Steg 1 Integrerad konstruktion och tillverkning

Delrapport Steg 1 Integrerad konstruktion och tillverkning Delrapport Steg 1 Integrerad konstruktion och tillverkning Datum: 1/2/2011 Innehållsförteckning Steg 1.1 Projektdefinition... 3 Intressenter... 3 Målformulering... 3 Leveranslista... 3 Avgränsningar...

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning - kortversionen 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning är en hjälp att nå dit du vill Om det inte spelar någon roll vart du kommer, ja då kan du klara dig utan projektstyrning eller

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell Bilaga A Projektmodell Generell Projektmodell bilaga beställare/projektägare 355 356 bilaga beställare/projektägare Uppdragsbeskrivning bilaga beställare/projektägare 357 Direktiv projektförberedelser

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

TANA81: Matematikprojekt

TANA81: Matematikprojekt TANA81: Matematikprojekt Period: VT1 och VT2 2015 Kursansvarig: Fredrik Berntsson (fredrik.berntsson@liu.se) Kurshemsida: http://courses.mai.liu.se/gu/tana81/ Typeset by FoilTEX 1 TANA81 Scenario Inför

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Infomet / Datateknik KursPM

Infomet / Datateknik KursPM Kurs HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6hp, HT 2013 Infomet / KursPM Utdrag ur kursplanen Fullständig kursplan finns på http://www.kth.se/student/kurser/kurs/hf1005 Mål Kursens övergripande

Läs mer

Projektplan, teaterqlan

Projektplan, teaterqlan Projektplan, teaterqlan 1.1 Projektbenämning TeaterQlan 1.2 Projektgrupp Malimo Productions har tre medarbetare. Det är Mario Frost, Linnéa Forsberg och Mona Wallin Utefter kvalifikationer och personliga

Läs mer

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs Fredrik Petersson Version 1.0 Status Granskad 2008-02-11 NL, PA Godkänd 1 2 PROJEKTIDENTITET VT 2008, RATT-Gruppen Linköpings tekniska högskola, ISY- Fordonssystem Namn Ansvar Telefon E-post Daniel Ahlberg

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Grundkonfiguration. www.projectcompanion.com

Grundkonfiguration. www.projectcompanion.com Grundkonfiguration Innehållsförteckning Introduktion... 3 Grundläggande konfiguration... 3 Enkelhet... 3 Kunder / beställare... 4 Projekttyper... 4 Projekt?... 5 Tjänstetyper... 5 Avdelningar och kontor...

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen.

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Koncept framtagning Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. Koncepten har tagits fram genom att använda de sex olika

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Anvisningar för genomförande av examensarbete

Anvisningar för genomförande av examensarbete HALMSTAD UNIVERISTY Anvisningar för genomförande av examensarbete För ingenjörsprogrammen på IDE-sektionen Björn Åstrand 11/27/2014 [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Project Life Cycle. Tollgate-beslutspunkt. Projektets faser: förstudie, initering, planering. Vanliga faställda beslutspunkter i projekt.

Project Life Cycle. Tollgate-beslutspunkt. Projektets faser: förstudie, initering, planering. Vanliga faställda beslutspunkter i projekt. Projektets faser: förstudie, initering, planering Project Life Cycle Concept Definition Planning Execution Closing Anneli Linde Define the problem Alternatives best solutions What must be done? By whom?

Läs mer

Notera 4/29/2011. Varför behöver man organisera? Rutin eller Projekt. Vad är ett projekt? Projekt är ett sätt att organisera sig

Notera 4/29/2011. Varför behöver man organisera? Rutin eller Projekt. Vad är ett projekt? Projekt är ett sätt att organisera sig Projekt är ett sätt att organisera sig Varför behöver man organisera? Projektkunskap - Kompendium baserat på Projektledningsboken Anledningar och fördelar till/med att man organiserar: Enklare att arbetsfördela

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Deadline 2 Beskriv produkten

Deadline 2 Beskriv produkten Deadline 2 Beskriv produkten 2011-02-09 Grupp E2: Josefin Bertilsson Dennis Carlsson Jacob Lindberg Karin Uhlén Fredrik Öhrby Handledare: Gauti Asbjörnsson Innehållsförteckning 2 Beskriv produkten... 2

Läs mer

Projektplan, milstolpar och organisation

Projektplan, milstolpar och organisation Projektplan, milstolpar och organisation Syftet med planering Att hantera osäkerhet ju mindre osäkerhet man kan acceptera i ett projekt, desto mer detaljplanering behövs; man måste dock vara vaksam så

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion.

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion. Tvättfat Produktframtagning och projektgrupper Maskinkonstruktion Vattenkran Tips Blandare Engreppsblandare 1 Termostatblandare Nyrenoverat 6000 sek Tunga Resväskor Resväskor på hjul Stabila resväskor

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Projektplan, Cykelgarage

Projektplan, Cykelgarage Projektplan, Cykelgarage Johan Anderholm, (dt08ja5@student.lth.se) Jon Andersen (dt08ja8@student.lth.se) Marcus Carlberg (dt08mc4@student.lth.se) Simon Ekvy (dt08se2@student.lth.se) Stefan Johansson (dt08sj7@student.lth.se)

Läs mer

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Krav, tips och förslag Skapad av: Modifierad av: Ändrad av: Martin Rudberg Clas Rydergren Henrik Andersson 2004 M. Rudberg 1 Allmänt om arbetet Målet med examensarbetet

Läs mer

6. Systemet visar kursen och kursens undermenyer. En av dessa undermenyer är Lägg till och hantera moment.

6. Systemet visar kursen och kursens undermenyer. En av dessa undermenyer är Lägg till och hantera moment. Användarfall Uppgift: Lägg till moment för en kurs Beskrivning: Läraren lägger till moment i en kurs för att kunna hantera betygen i Ladok på webb. Tillkommande användarfall: Lägg till betyg för student

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering Lektion 3 Projektplanering (PP) Rev. 013015NM Fast position Projektplanering Nedan följer alla uppgifter som hör till lektionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifter som hanterar

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform]

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform] plan 1 (13) [ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell ] Dokumentmall från Stegen plan 2 (13) Innehållsförteckning 1 Om dokumentet... 3 1.1 shistorik... 3 2 Bakgrund och beställare... 3 2.1 Bakgrund till

Läs mer

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till.

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till. Kursanalys Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till. OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme Skoladministratören är den person på skolan som skapar en undersökning och bestämmer vilka ämnen/kurser/klasser som ska omfattas av den. Innan en undersökning startas upp är det viktigt att inom personalgruppen

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Att arbeta i projekt. Innehåll - Projektledning. Hur berör projektarbete mig. Vad är ett projekt

Att arbeta i projekt. Innehåll - Projektledning. Hur berör projektarbete mig. Vad är ett projekt Att arbeta i projekt något du inte är ensam om Mattias Nilson Livsmedelsteknik 1 2 Vad är ett projekt Temporär ansträngning för att uppfylla ett specifkt mål under en given tidsram Unikt Tidsbegränsat

Läs mer

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide - Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 15 hp I utbildningen ingår att genomföra ett förbättringsprojekt.

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home

http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home http://www.oakley.com/legionofoakley?cm_mmc=ads-_-apparel_goggles-_-prs_sigseries-_-appa Inspiration Koncept

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Reglerteknisk projektkurs TSRT10

Reglerteknisk projektkurs TSRT10 Reglerteknisk projektkurs TSRT10 daniel@isy.liu.se Reglerteknik Linköpings universitet Vad innebär CDIO? Conceive Tänka ut, planera och specificera Design - Konstruera Implement Realisera/implementera

Läs mer

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering Identifiera Värdera/prioritera Åtgärda Fastställd 2002-06-24 1 Innehållsförteckning OM RISKHANTERING... 3 ALLMÄNT... 3

Läs mer

Digital Tentamen. Projektplan

Digital Tentamen. Projektplan Digital Tentamen Projektplan 1 Innehåll Innehållsförteckning Digital Tentamen Projektplan Innehåll Introduktion Avgränsningar Organisation Projektaktiviteter Tidsplan Kommunikation och information Budget

Läs mer

Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan. 2014-07-09 Version 0.2

Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan. 2014-07-09 Version 0.2 Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan 2014-07-09 Version 0.2 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-06-26 0.1 Utkast Josephine Andersson 2014-07-01 0.2

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Chalmers. Steg tre. Kartlägg kundens röst. Emelie Nyberg 88-02-21. Martina Thomasson 85-02-22. Mikael Carlsson 86-03-04. Robert Eriksson 89-01-04

Chalmers. Steg tre. Kartlägg kundens röst. Emelie Nyberg 88-02-21. Martina Thomasson 85-02-22. Mikael Carlsson 86-03-04. Robert Eriksson 89-01-04 Chalmers Steg tre Kartlägg kundens röst Emelie Nyberg 88-02-21 Martina Thomasson 85-02-22 Mikael Carlsson 86-03-04 Robert Eriksson 89-01-04 Stefan Bröyn 89-01-11 2010-02-12 Integrerad Konstruktion och

Läs mer

Tidshantering. Effektiva studievanor och aktivt lärande

Tidshantering. Effektiva studievanor och aktivt lärande Tidshantering Effektiva studievanor och aktivt lärande Effektiva studier/aktivt lärande Planering Terminsplanering Läsperiodplanering Veckoplanering Att göra-listor Resurser 50 h/vecka = 25 h/kurs Tidshantering

Läs mer

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektmedarbetare

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektmedarbetare Utbildningsmanual Projektmedarbetare Innehåll 1 INTRODUKTION... 1 1.1 OM ANIDO... 1 1.2 BAKOMLIGGANDE PROJEKTMODELL OCH METODIK... 1 1.3 STANDARDDOKUMENT... 2 1.4 LOGGA IN... 3 1.5 LOGGA UT... 3 2 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Projektkunskap & ledning Lektion 1

Projektkunskap & ledning Lektion 1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén tobias.landen@chas.se Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur

Läs mer

PROJEKTPLAN. Välgörenhetskonsert. Redaktör: Jan Nylén Version 1.1. Status. Granskad Christofer Wållberg 2014-12-02. Godkänd Jan Nylén 2014-11-27

PROJEKTPLAN. Välgörenhetskonsert. Redaktör: Jan Nylén Version 1.1. Status. Granskad Christofer Wållberg 2014-12-02. Godkänd Jan Nylén 2014-11-27 PROJEKTPLAN Välgörenhetskonsert Redaktör: Jan Nylén Version 1.1 Status Granskad Christofer Wållberg 2014-12-02 Godkänd Jan Nylén 2014-11-27 PROJEKTIDENTITET Projektgruppsnamn: Grupp 18 Kurs: Projektledning

Läs mer

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation anneli linde Om organisationen Vad är en multiprojektorganisation Hur fungerar en sådan organisation Vilka är de typiska utmaningarna

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

Process IT-utveckling, översikt

Process IT-utveckling, översikt Process IT-utveckling, översikt Producent Externt Producent SLU Beslutsfattare Kund Användare Ide-utveckling Kravspec Resursanalys Offert Offert Upphandling Beslut kravspeccifikation uppdragsspecifikat

Läs mer

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Bakgrund Kungsbacka kommun har under ett antal år arbetat med utveckling av verksamhetsstyrningen och kvalitetsarbetet. Något som bland annat resulterat i att

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik Drift- och Underhållsteknik Bakgrund Anläggningar för produktion av biogas är övervakade och reglerade av datoriserade system. Det är mycket viktigt att personalen som driver anläggningar för produktion

Läs mer

3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav. Kundkedja. Kundundersökning. IKOT TME040 Grupp A7 CHALMERS 2009-02-16

3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav. Kundkedja. Kundundersökning. IKOT TME040 Grupp A7 CHALMERS 2009-02-16 3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav Kundkedja Kundkedjan följer produktens fysiska resa från tillverkare till avvecklare och kapitalflödet som den orsakar. Aktörerna påverkas av myndigheternas

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

FÖRPROSJEKTRAPPORT. Simuleringsmodell för mikro regenerativa applikationer i fastigheter

FÖRPROSJEKTRAPPORT. Simuleringsmodell för mikro regenerativa applikationer i fastigheter FÖRPROSJEKTRAPPORT Projektnamn: Projekttitel: Simuleringsmodell för mikro regenerativa applikationer i fastigheter Simuleringsmodell för mikro regenerativa applikationer i fastigheter Planlagt startdatum:

Läs mer

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B.

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. Al-Salamah skolan Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. HT - 2011 2 Välkommen till manualen för vårdnadshavare i InfoMentor P.O.D.B. Detta är en manual som skall hjälpa dig som vårdnadshavare att använda

Läs mer

Produktionsplanering

Produktionsplanering Produktionsplanering Varför produktionsplanering? Kommunikation Beslutsunderlag Styrning (karta, vägbeskrivning) Identifiera potentiella hinder (risker) Underlag för mätning av prestation Några planeringsbegrepp...

Läs mer

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management Kurs Projektledning 2 Nivå 2 Mellan Projektledning Module 1: Projekt planen DU 1.1 Projekt planen Strukturen i en projektplan DU 1.2 Work

Läs mer

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp ursprogram, S032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp Version 1.0 Christin Lindholm Läsåret 2012/2013 Våren 2013 1. Inledning Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i utvecklingsprocesser,

Läs mer

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbetet är ett ingenjörsarbete som utförs på ett företag Examensarbetet genomförs enskilt eller i par Examensarbetet omfattar 15 hp Examensarbetet genomförs i lp

Läs mer

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt)

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Gå till www.bth.se/nyalararportalen Välj Resultatrapportering,

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Josefina Hinnerson 2015-05-11 PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer 1. Inledning Denna projektplan beskriver förstudien som är en del av ett projekt med syfte att utveckla

Läs mer

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Modul 1: Vad är projektledning: Grunderna Projektledning som en strategi DU 1.1

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10 SUNETs Projektmodell Version: 2012-04-10 Syfte Syftet med denna modell för arbete med SUNETs tjänster är att ge användare och kunder en väl fungerande tjänst som uppfyller de mål som SUNET styrelse har

Läs mer