Projektplan. Project Safe Sea Suit. Maskiningenjörsprogrammet PPU195 Produktutvecklingsprojekt Vårterminen Projektgrupp: 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan. Project Safe Sea Suit. Maskiningenjörsprogrammet PPU195 Produktutvecklingsprojekt Vårterminen 2015. Projektgrupp: 10"

Transkript

1 Maskiningenjörsprogrammet PPU195 Produktutvecklingsprojekt Vårterminen 2015 Projektplan Project Safe Sea Suit Projektgrupp: 10 Författare: Aden Abdulkadir Eric Eriksson Nghiep Luu Johan Magnusson Andreas Mattiasson Handledare: Susanne Kullberg Examinator: Mats Alemyr

2 Sammanfattning "Project Safe Sea Suit syftar till att värna om de som värnar om andra. Innan terminens slut skall vi ha ett lösningskoncept som förbättrar klimatet, säkerheten och flexibiliteten hos sjöräddarnas torrdräkter." På uppdrag av Fredrik Falkman från Sjöräddningssällskapet avser projektet att generera lösningar till problemen med existerande torrdräkter och har där avgränsats till att främst fokusera på klimatet i dräkten. Syftet med projektplanen är att ge information om vad projektet handlar om, vilka dess aktiviteter är och när de skall utföras. Projektplanen utgör dokumentationen för hela planeringsetappen av Project Safe Sea Suit och kommer fungera som ett styrmedel för resten av projektet. Dokumentet innefattar projektdefinition innehållande intressenter, målformulering, avgränsningar och leveranser samt en genomförandeplan innehållande milstolpeplan, aktivitetslista och Gantt- schema. I rapporten finns även ett schema för projektledarrollen som växlas mellan projektdeltagarna samt tydliga förhållningsregler för arbetet inom gruppen. Vidare har en riskanalys för projektet upprättats samt att rutiner för dokumentation, idé- generering, avrapportering och arbetsfördelning formulerats. 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Innehållsförteckning Inledning och Projektdefinition Intressenter... 4 Beställare:... 4 Kund:... 4 Projektgrupp: Syfte och målformulering... 5 Målformulering Leveranser Avgränsningar Genomförandeplan Milstolpeplan Aktiviteter Gantt- schema Organisation och arbetssätt Förhållningsregler inom projektgruppen Rullande projektledarroll Kontroll och uppföljning Riskanalys Dokumentation Planer och ideér Avrapportering till uppdragsgivare och handledare Tidsåtgång och arbetsfördelning Referenslista Bilagor

4 1. Inledning och Projektdefinition På uppdrag av Fredrik Falkman från Svenska sjöräddningssällskapet (förkortas SSRS) avser Project Safe Sea Suit att generera lösningsförslag på problem med dagens torrdräkter. Användningen av existerande torrdräkter är enligt Falkman 1 problematisk i varma miljöer som exempelvis en styrhytt. Vidare anser Falkman att dräkterna har vissa brister med avseende på säkerhet. 1.1 Intressenter Nedan följer gruppens kartläggning av projektets intressenter. Beställare: Projektgruppen har definierat Falkman som jobbar med design och innovation på SSRS samt Chalmers Tekniska Högskola som beställare, eftersom det är från dessa intressenter projektet erhåller resurser. Falkmans mål med projektet är att erhålla innovativa lösningskoncept som skall ligga till grund för framtida vidareutveckling av existerande torrdräkter. Kund: Chalmers mål med projektet är att erhålla underlag i form av rapporter och andra betygsgrundande dokument som är i enlighet med kursmålen för att kunna tillgodose studenterna i projektgruppen med slutbetyg. Vidare ligger det även i skolans intresse att upprätthålla goda relationer med projektets övriga intressenter. Slutkunden bedöms bestå av Svenska sjöräddningssällskapet och eventuellt liknande organisationer eller privatbrukare som kan anses vara potentiella köpare i framtiden. Bland konsumenterna avser projektet att fokusera på brukarna inom SSRS, även om andra organisationer och även vissa privatpersoner skulle kunna tänkas. Andra intressenter som ligger tidigare i kundkedjan är potentiella tillverkare samt försäljare av den framtida produkten. Projektgrupp: Gruppen utgörs av fem studenter på Chalmers Tekniska Högskola som avser att utveckla kunskaper inom produktutveckling och projektmetodik. Deltagarnas intresse är att lära sig mer om etablerade modeller inom både projektstyrning och produktutveckling samt att kunna tillämpa dessa i praktiken. Vidare är projektgruppens mål att genomföra projektet väl för att erhålla slutbetyg i kursen samt kunna använda projektet som en framtida referens. 1 Fredrik Falkman Svenska Sjöräddnigssällskapet, intervju den 29 januari

5 1.2 Syfte och målformulering Syftet med projektet är att utveckla lösningskoncept som förbättrar existerande torrdräkter med avseende på säkerhet, komfort och klimat. Målformulering "Project Safe Sea Suit syftar till att värna om de som värnar om andra. Innan terminens slut skall vi ha ett lösningskoncept som förbättrar klimatet, säkerheten och flexibiliteten hos sjöräddarnas torrdräkter." Projektgruppen har listat de huvudsakliga objekten som projektet avser att leda till i en bilaga som benämns Goal statement (Se bilaga 1). I kolumnen längst till vänster står objekten listade och efterföljande kolumner talar sedan om när, varför och hur dessa skall levereras. Utöver själva konceptlösningen kopplat till produkten avser projektet även att skapa den dokumentation som är av intresse för beställarna. 1.3 Leveranser Leveranstabellen nedan listar vad projektet avser att leverera. LEVERANSER VAD MOTTAGARE SEKTOR VERIFIKATION Statusrapporter Susanne Kurs Ping-Pong, Poäng: 0-2 Projektplan Susanne Kurs Betyg: U/g Surtsey-blogginlägg Fredrik SSRS Fredrik Slutrapport Susanne Kurs Poäng: 0-40 Slutpresentation Publik Kurs Betyg: U/g Koncept-presentation Publik Kurs Betyg: U/g Gantt-schema Projektledare Produkt Signering Brunpapper Projektledare Produkt Signering Kravspecifikation Projektledare Produkt Signering Produkt- och marknadsanalys Projektledare Produkt Signering Tabell 1: Leveranser Tabellen innehåller information om vad som skall levereras, dess mottagare, sektor och hur de verifieras. Leveranserna är indelade i de tre olika sektorerna, kurs, SSRS och produkt. Sektorn kurs innefattar i huvudsak de leveranser som skall mottas samt bedömas av handledare och examinator inom kursen. Sektorn produkt innefattar de leveranser som direkt kan kopplas till arbetet kring utvecklingen av själva produkten. Sektorn SSRS innefattar i huvudsak den projektdokumentation i form av blogginlägg som Falkman beställt. 5

6 1.4 Avgränsningar Projektet skall i sin helhet sluta på prototypstadiet. Nedan (se tabell 2) listas de leveranser vilka kan tänkas vara för väntade av liknande projekt men som Project Safe Sea Suit avgränsas ifrån. AVGRÄNSNINGAR VAD Detaljplanerad tillverkning Försäljningsplan Plan för kommersiell Marknadsföring Produktion Fullskalig prototyp Produktens flytkraft Ytskiktets hållfasthet (mot revor) Tabell 2: Avgränsningar SEKTOR Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Någon försäljningsplan, eller marknadsföringsplan kommer inte framarbetas eftersom projektet förväntas avslutas på ett konceptstadie. Projektet avgränsas därför även från produktion och produktionsoptimeringar i form av anpassning till redan befintliga tillverkares fabriker. Projektet kommer heller inte leda till någon detaljerad tillverkningsplan, däremot skall en konceptuell tillverkningsplan upprättas. Vidare avgränsas projektet även från att tillverka en fullskalig prototyp, vilket innebär att prototyperna endast kommer innefatta de delsystem som projektet avser att utveckla. På grund av beställarens (Falkman, SSRS) spridda önskemål har projektgruppen valt att redan i detta skede avgränsa projektet med avseende på vissa av produktens huvudfunktioner. Således avgränsas projektet från att fokusera på produktens egenskaper i form av flytkraft och tålighet mot revor. 6

7 2. Genomförandeplan Projektet har delats in i tre etapper; planering, konceptframtagning och vidareutveckling. Planeringsfasen innefattar projektdefinition, samt allt planeringsarbete med tillhörande riskanalys som dokumenterats i projektplanen. 2.1 Milstolpeplan I milstolpeplanen (se bilaga 2) har projektgruppen listat de viktigaste momenten i form av både interna och externa leveranser. I kolumnerna till vänster om de listade milstolparna anges vilken sektor de tillhör och i kolumnerna till höger anges ansvarig (projektledaren för tidperioden) samt datum för slutförande och vilken etapp respektive milstolpe tillhör. Projektet avser att följa Värdemodellen av Lindstedts och Burenius (1998), vilket avspeglas på de milstolpar som satts upp. Därmed ingår bland annat att etablera projektet, kartlägga kundens röst, analysera alternativa lösningar, skapa ett vinnande koncept, upprätta kravspecifikation samt att konstruera, modellera och tillverka en prototyp. Utöver nämnda milstolpar inom värdemodellen har projektgruppen även valt att ange inlämningsuppgifter tillhörande kursen samt sammanställandet av Surtsey- bloggen som ingående milstolpar. 2.2 Aktiviteter I aktivitetslistan (se bilaga 3, 4 och 5) har projektet listat de aktiviteter som krävs för att nå milstolparna. Huvudaktiviteterna i fetstil, vilka till stor del avspeglar milstolparna för projektet, har i närtid delats in i ett antal underaktiviteter även start- och slutdatum samt förväntad tidsåtgång i form av mantimmar angetts. Tidsåtgången för huvudaktiviteterna (markerade i fetstil) utgör summan av nedanstående underaktiviteters tidsåtgång. I en kolumn anges även vem som är ansvarig, vilket skall vara projektledaren under slutdatum för respektive aktivitet. För vidareutvecklingsetappen har endast grova uppskattningar gjorts där huvudaktiviteterna i huvudsakligen delats in på veckobasis, men med hänsyn till lov och helgdagar. Inför vidareutvecklingsetappen skall aktivitetslistan revideras där huvudaktiviteterna även skall brytas ned i underaktiviteter. 7

8 2.3 Gantt- schema I Gantt- schemat (se bilaga 6 och 7) åskådliggörs milstolpar och aktiviteter grafiskt, där huvudaktiviteterna är blåfärgade och underaktiviteterna är markerade i gult. Även här anges ansvarig, tidsåtgång samt start och slutdatum för respektive aktivitet. Huvudaktiviteternas slutdatum är markerade med ett (M) som i milstolpe. Dessa datum är extra viktiga eftersom de utgör kritiska deadlines för projektet. Andra deadlines, för underaktiviteter och inlämningar anges med ett (DL). Vid tidsbrist kan aktiviteterna forceras genom övertidsarbete. Liksom aktivitetslistan anger Gantt- schemat mindre dataljerad information för vidareutvecklingsetappen och kommer att revideras i samband med aktivitetsplanen. Därför har Gantt- schemat även delats in i två delar, där tidsaxeln på schemat tillhörande etapp ett och två försetts med mer detaljerad information. 8

9 3. Organisation och arbetssätt För att tydliggöra roller och förhållningssätt inom projektgruppen har tydliga förhållningsregler samt ett schema för den rullande projektrollen upprättats. 3.1 Förhållningsregler inom projektgruppen De överenskomna mötesreglerna är att projektgruppen skall träffas på minst två schemalagda tillfällen varje vecka och genom god planering undvika arbete under helger. För att det inte skall uppstå några oväntade eller icke önskade konflikter har projektgruppen kommit överens om vilka förhållningsregler som skall följas. Dessa har tecknats i listan nedan och skall även kunna ligga till grund för att finna lösning på eventuella konflikter. Frånvaro kompenseras genom lämplig arbetsuppgift. Ett rullande schema anger vem som innehar projektledarrollen. Övriga projektmedlemmar skall stötta och underlätta för projektledaren genom att ta delansvar. Om projektledaren inte kan närvara biträder föregående projektledare tillfälligt. Omröstning kommer vara den metod som ligger till grund för de beslut som fattas och allas röster väger lika mycket. Alla projektmedlemmar skall delta aktivt och själva ta ansvar för att utföra sin del av arbetet. Gruppen skall gemensamt sträva efter att ha en positiv anda genom hela projektets gång, men nödvändiga konflikter och argumentationer måste givetvis låta sig höras. För att alla gruppmedlemmar skall trivas, har gruppen som mål att låta alla medlemmar ta plats och känna trygghet i att framföra sina åsikter. Frånvaro meddelas i god tid och i största utsträckning via den gemensamma facebook- gruppen. 9

10 3.2 Rullande projektledarroll Projektgruppens fem medlemmar kommer turas om att axla ansvaret som projektledare enligt nedan (se tabell 3). För att ge projektledaren en god chans att sätta sig in vad rollen innebär, har gruppen bestämt att varje person till en början har posten i två veckor innan byte, med undantag från Eriksson som till en början endast axlar ansvaret läsvecka 8. Under projektets senare del kommer skiftet av projektledare ske varje vecka. På så vis öppnas möjligheter till feedback och förbättring samt att gruppdeltagarna också får testa på att ha projektledarrollen i mer än endast en fas. Rullande schema för byte av projektledare LÄSVECKA Lv. 2-3 ( ) Lv. 4-5 ( ) Lv. 6-7 ( ) Lv. 8 ( ) Lv. 1-2 ( ) Lv.3 ( ) Lv.4 ( ) Lv. 5 ( ) Lv.6-7 ( ) Tabell 3: Schema för rullande projektledarroll PROJEKTLEDARE Magnusson Abdulkadir Luu Eriksson Mattiasson Magnusson Abdulkadir Mattiasson Eriksson 10

11 4. Kontroll och uppföljning Detta avsnitt avser att redogöra för projektets kontroll- och uppföljningssystem, vilket innefattar riskanalys, system för dokumentation samt rutiner för idé- generering, avrapportering och arbetsfördelning. 4.1 Riskanalys Liksom de flesta projekt finns det risker som behöver hanteras på ett ansvarsfullt sätt. En riskanalys (se bilaga 8) har därför upprättats, där de av projektgruppen påkomna risker listats. Varje riskabel händelses konsekvens samt sannolikhet för inträffande har skattats på en skala 1-10 och produkten av dessa resulterar sedan i händelsens risktal. Tanken är att de händelserna med höga risktal bör beaktas extra noga. Varje händelse har även försätts med åtgärd för att reducera risk för inträffande samt uttänkta åtgärder för agerande om händelsen inträffar. 4.2 Dokumentation Dokumentation sker främst digitalt och görs tillgängliga för projektdeltagarna via en gemensam mapp på dropbox eller via projektets facebook- grupp. På Sutsey.org har en blogg skapats och löpande uppdateringar kommer att göras under projektets gång. 4.3 Planer och ideér Planer och idéer diskuteras främst muntligt eller via facebook då hela eller delar av projektgruppen deltar. Facebook- gruppen används som ett forum där projektgruppen spontant kan diskutera planer och nya idéer på distans allt eftersom de dyker upp. För mer systematisk analys och idé- generering, vid exempelvis konceptframtagning, används tankekartor samt verktyg som omfattas av värdemodellen. 4.4 Avrapportering till uppdragsgivare och handledare För löpande avstämning deltagarna sinsemellan samt mellan projektgruppen och handledare lämnas statusrapporter in på veckobasis. Rapportering mellan projektgruppen och Falkman på SSRS sker främst via mail och genom bloggen som skapats på Surtsey.org. Det är projektledarens som ansvarar för avrapportering till beställare och handledare, men de dokument som lämnas iväg diskuteras inom gruppen först. 4.5 Tidsåtgång och arbetsfördelning Projektledaren ser till att arbetsfördelning mellan projektmedlemmarna är jämn och för dokumentation över arbetstiden i form av mantimmar. Dock skall alla projektdeltagare i enlighet med förhållningsreglerna ta för sig och ansvara för att bidra med sin del. Om någon arbetar på egen hand är det dennes ansvar att rapportera till projektledaren eller gruppen. Genomförandeplanen utgör ett styrmedel för att underlätta tidsuppskattning och arbetsfördelning. I samband med skrivandet av statusrapporterna kan den verkliga tidsåtgången jämföras med den planerade. I statusrapporterna anges även antalet spenderade mantimmar för den gångna veckan samt ackumulerat antal mantimmar för projektet. 11

12 Referenslista Lindstedt P. och Burenius J Proffessionellt projektarbete. Ödeborg: Nimba AB. (Värdeserien, 1) 12

13 Bilaga 1 Goal Statement Bilagor

14 Bilaga 2 Milstolpeplan

15 PLANERING (LP3) Aktivitet Ansvarig Start Slut Tid ETABLERA PROJEKT h Upprätta projektledarschema Magnusson h Formulera förhållningsregler Magnusson h Upprätta målformulering Magnusson h Lista leveranser Magnusson h Avgränsa projektet Magnusson h Skriva statusrapport 1 Magnusson h Skriva statusrapport 2 Magnusson h Skapa Surtsey-blogg Magnusson h SKRIVA PROJEKTPLAN Definiera intressenter Magnusson h Upprätta milstolpeplan Magnusson h Lista aktiviteter med Magnusson h tidsintervall Upprätta Gantt-schema Magnusson h Utföra riskanalys Magnusson h Renskriva projektplan Magnusson h Bilaga 3 Aktivitetslista, etapp: planering

16 KONCEPTFRAMTAGNING (LP3) Aktivitet Ansvarig Start Slut Tid Förbereda studiebesök SSRS Abdulkadir h Studiebesök SSRS Abdulkadir h Skriva statusrapport 3 Abdulkadir h BESKRIV PRODUKTEN h Kartlägg samverkan med h kunden Formulera huvud-, tillägs-, Abdulkadir h stöd- och oönskade funktioner Analysera position på S-kurvan h KARTLÄGGA KUNDENS RÖST h Kartlägga kundbehov Abdulkadir h Analysera baskrav Abdulkadir h Analysera innovationsmöjligheter Abdulkadir h ANALYSERA ALTERNATIVA h LÖSNINGAR Analysera existerande Abdulkadir h lösningar Fastställ en referens Abdulkadir h Upprätta funktionsbaserad Abdulkadir h kravspec. Upprätta funktionsanalys Abdulkadir h SKAPA ETT VINNANDE KONCEPT Generera lösningskoncept (brainstorming) h Luu h Skriva statusrapport 4 Luu h Utveckla valda koncept Luu h Skriva statusrapport 5 Luu h Välj koncept (urvalsmatriser) Luu h Förbereda Eriksson h konceptpresentation Genomföra konceptpresentation Eriksson h Bilaga 4 Aktivitetslista, etapp: konceptframtagning

17 VIDAREUTVECKLING (LP4) Aktivitet Ansvarig Start Slut Tid Upprätta kravspecifikation Mattiasson h Skriva statusrapport 6 Mattiasson 2h Uppdatera surtsey.org Mattiasson h Konstruera koncept Mattiasson h Skapa CAD-modell Magnusson h Skriva statusrapport 7 Magnusson 10h Uppdatera surtsey.org h Tillverka prototyp Magnusson h Skriva statusrapport 8 Abdulkadir 2h Slutföra projektet Skriva statusrapport 9 Mattiasson 2h Uppdatera Surtsey.org Eriksson h Skriva statusrapport 10 Eriksson 2h Skriva utkast till slutrapport Eriksson 2h Opponera på annan Eriksson projektgrupp Renskriva slutrapport Eriksson Förbereda slutpresentation Eriksson Utföra slutpresentation Eriksson Bilaga 5 Aktivitetslista, etapp: vidareutveckling

18 Bilaga 6: Gantt-schema läsperiod 3 Blå=Huvudaktivitet, Gul=Underaktivitet, M=Milstolpe avslutad, DL=Deadline.

19 Bilaga 7: Gantt-schema läsperiod 4

20 Bilaga 8 Riskanalys

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4 David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Intressenter... 3 Mål... 4 Spelregler... 4 Leveranser... 5 Avgränsningar...

Läs mer

Etablera projektet. 1.1.1 Intressenter

Etablera projektet. 1.1.1 Intressenter tablera projektet 1.1.1 Intressenter För att definiera projektets intressenter används värdemodellen med tre olika intressentgrupper, beställare, kund och lag. Beställare är Cleanergy som vi utför uppdraget

Läs mer

1. Etablera projektet

1. Etablera projektet 1. Etablera projektet Detta är det första steget i projektet och definierar ramarna mellan vilka produktframställningen skall ske. 1.1 Projektdefinition 1.1.1 Intressenter Projektets intressenter har identifierats

Läs mer

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 1

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 1 IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare Grupp A5 steg 1 2011-02-03 Simon Grunditz - 900404 Anders Perneborn - 900307 Hanna Sundström - 890417 Daniel Strömberg - 880403 Martin Hernå 900316 Innehåll Bakgrund

Läs mer

IKOT Inlämning 1 Etablera projektet

IKOT Inlämning 1 Etablera projektet GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander beckman Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 1.1 Projektdefinition

Läs mer

IKOT-Projekt. Kontaktdon till elbil

IKOT-Projekt. Kontaktdon till elbil IKOT-Projekt Kontaktdon till elbil Utveckling och konstruktion av ett nytt, robust och säkert kontaktdon till Volvos nya elbilar. Rapporten innehåller alla steg inom produktutvecklingen från skapande av

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ).

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ). Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning av projektplanen. 2. Bakgrund, syfte och mål Bakgrundsbeskrivning Beskrivning av bakgrunden till projektet,

Läs mer

1. Etablera projektet

1. Etablera projektet 1. Etablera projektet 1.1 Definiera projektets intressenter 1.1.1 Kunden Kunden för vår produkt är alla som berörs av ett dagis utformning. Vid en kundundersökning är det rimligt att prata med personal

Läs mer

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat Projektarbete är att arbeta på ett strukturerat sätt. Genom att kombinera projektmetodik, kunskap om och hur ett projekt fungerar, och ett planeringsverktyg, IT-stöd, kan Du få ett strukturerat och effektivt

Läs mer

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning - kortversionen 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning är en hjälp att nå dit du vill Om det inte spelar någon roll vart du kommer, ja då kan du klara dig utan projektstyrning eller

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell Bilaga A Projektmodell Generell Projektmodell bilaga beställare/projektägare 355 356 bilaga beställare/projektägare Uppdragsbeskrivning bilaga beställare/projektägare 357 Direktiv projektförberedelser

Läs mer

Inlämning 1 torsdagen den 3 februari 2011 Grupp C3

Inlämning 1 torsdagen den 3 februari 2011 Grupp C3 Inlämning 1 torsdagen den 3 februari 2011 Grupp C3 Grupp C3 Sebastian Marklund Sebastian Merino Tobias Jungbark Mattias Larsson Ziad Kairouz Handledare: Daniel Corin Stig Innehållsförteckning Intressenter...

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Projectbase Projektplan

Projectbase Projektplan Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning som lyfter fram det viktigaste i projektplanen. Maximalt en sida som skrivs när planen är klar och skall

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

INFOMET. Projekt. Projektmetodik I

INFOMET. Projekt. Projektmetodik I INFOMET Projektmetodik I Projekt Unique process, consisting of a set of coordinated and controlled activities with start and finish dates, undertaken to achieve an objective conforming to specific requirements

Läs mer

Delrapport Steg 1 Integrerad konstruktion och tillverkning

Delrapport Steg 1 Integrerad konstruktion och tillverkning Delrapport Steg 1 Integrerad konstruktion och tillverkning Datum: 1/2/2011 Innehållsförteckning Steg 1.1 Projektdefinition... 3 Intressenter... 3 Målformulering... 3 Leveranslista... 3 Avgränsningar...

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Beskriver hur projektet ska utföras

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Innehåll. Projekt Greed. Projekt definition. Projekt Greed En introduktion till projektmodellen LIPs

Innehåll. Projekt Greed. Projekt definition. Projekt Greed En introduktion till projektmodellen LIPs Innehåll Projekt Greed En introduktion till projektmodellen LIPs Före-fasen Under-fasen Efter-fasen Projekt Greed Utveckla en applikation för mobiltelefoner av tärningsspelet Greed Löses i projektform

Läs mer

TANA81: Matematikprojekt

TANA81: Matematikprojekt TANA81: Matematikprojekt Period: VT1 och VT2 2015 Kursansvarig: Fredrik Berntsson (fredrik.berntsson@liu.se) Kurshemsida: http://courses.mai.liu.se/gu/tana81/ Typeset by FoilTEX 1 TANA81 Scenario Inför

Läs mer

Grundkonfiguration. www.projectcompanion.com

Grundkonfiguration. www.projectcompanion.com Grundkonfiguration Innehållsförteckning Introduktion... 3 Grundläggande konfiguration... 3 Enkelhet... 3 Kunder / beställare... 4 Projekttyper... 4 Projekt?... 5 Tjänstetyper... 5 Avdelningar och kontor...

Läs mer

Motionspass på lunchtid

Motionspass på lunchtid Motionspass på lunchtid Förstudierapport Grupp 8 Version 1.0 Version Datum Kommentar Ändrad av 1.0 2015-09-22 Första version Grupp 8 Historik Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2

Läs mer

Projektplan, teaterqlan

Projektplan, teaterqlan Projektplan, teaterqlan 1.1 Projektbenämning TeaterQlan 1.2 Projektgrupp Malimo Productions har tre medarbetare. Det är Mario Frost, Linnéa Forsberg och Mona Wallin Utefter kvalifikationer och personliga

Läs mer

Projektplan. Grupp 8 Version 1.0

Projektplan. Grupp 8 Version 1.0 Grupp 8 Version 1.0 Innehållsförteckning 1. Beställare... 2 2. Översiktlig beskrivning av projektet... 2 2.1 Syfte och mål... 2 2.2 Leveranser... 3 3. Fasplan... 3 3.1 Före projektstart... 3 3.2 Under

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

Projektkunskap & ledning Lektion 1

Projektkunskap & ledning Lektion 1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén tobias.landen@chas.se Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund Projektet närmar sig sitt slut men vad händer då? och sedan? INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Teknisk fysik Institutionen för fysik Maria Hamrin Krister Wiklund. Hej,

Teknisk fysik Institutionen för fysik Maria Hamrin Krister Wiklund. Hej, 008 01 5 Hej, I detta dokument finner du en anpassad modell för projektstyrning. Modellen kan ses som en sammanfattning av de viktigaste moment som ingår i de mer omfattande projektstyrningsmodeller som

Läs mer

Björn Åstrand

Björn Åstrand HÖGSKOLAN I HALMSTAD Examensarbete Instruktioner Halvtidseminarium 2014 HT Björn Åstrand 2014-10-08 Björn Åstrand 2014 1 Halvtidsseminarium Vid halvtidsseminariet presenteras hittills uppnådda resultat

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Upprop & Lediga tjänster

Upprop & Lediga tjänster Upprop & Lediga tjänster Det finns 60 lediga tjänster på PPU AB Välj en ledig tjänst vid första bordet PPU AB har 4 avdelningar vid huvudkontoret i Eskilstuna samt vid Västeråsfilialen: Marknadsavdelning,

Läs mer

Projektplan. Bakgrund. Syfte & mål. Syfte. Mål

Projektplan. Bakgrund. Syfte & mål. Syfte. Mål Projektnamn Projektägare Grupp 2 Projektgrupp 3 Förstudie om Toriumrektor (LFTR) Robin Nyberg Britta Jonasson Jonas Åkerdahl Johan Mattsson Råbbin Johansson Projektperiod 8/4-22/5 2015 Bakgrund Dagens

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs Fredrik Petersson Version 1.0 Status Granskad 2008-02-11 NL, PA Godkänd 1 2 PROJEKTIDENTITET VT 2008, RATT-Gruppen Linköpings tekniska högskola, ISY- Fordonssystem Namn Ansvar Telefon E-post Daniel Ahlberg

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen Olika former av redovisning

Läs mer

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens Högskola INPRE 4 2006-04-24 Index Inledning... 2 Den klassiska PU-processen... 2

Läs mer

Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem. Information till företaget

Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem. Information till företaget Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem Information till företaget Förord Först ett tack för att vår civilingenjörsstudent får göra sitt examensarbete i Ert företag och under Er handledning.

Läs mer

Efterstudie. Redaktör: Jenny Palmberg Version 1.0. Status. LiTH Fordonssimulator. Granskad Godkänd. TSRT71 Jenny Palmberg

Efterstudie. Redaktör: Jenny Palmberg Version 1.0. Status. LiTH Fordonssimulator. Granskad Godkänd. TSRT71 Jenny Palmberg Efterstudie Redaktör: Version 1.0 Granskad Godkänd Status Sida 1 PROJEKTIDENTITET Grupp 1, 2006/VT, Linköpings Tekniska Högskola, ISY Gruppdeltagare Namn Ansvar Telefon E-post Simon Danielsson Kvalitetsansvarig

Läs mer

Före Kravspecifikationen

Före Kravspecifikationen projektidé BP0 förstudie BP1 förberedelse BP2 Kravspecifikationen Beskriver VAD som ska utföras i projektet? projektdirektiv beslutspunkter specifikationer planer kunddokument rapporter protokoll M beställarens

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

Projektplan, Cykelgarage

Projektplan, Cykelgarage Projektplan, Cykelgarage Johan Anderholm, (dt08ja5@student.lth.se) Jon Andersen (dt08ja8@student.lth.se) Marcus Carlberg (dt08mc4@student.lth.se) Simon Ekvy (dt08se2@student.lth.se) Stefan Johansson (dt08sj7@student.lth.se)

Läs mer

Projektmetodik. Andreas Lenshof. Institutionen för Biomedicinsk Teknik Lunds Universitet

Projektmetodik. Andreas Lenshof. Institutionen för Biomedicinsk Teknik Lunds Universitet Projektmetodik Andreas Lenshof Institutionen för Biomedicinsk Teknik Lunds Universitet Agenda Teamet Projektstrukturen Projektplanen Projektorganisationen Teamet Vad stärker teamet? Vad försvagar det?

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Specifikt Mätbart Accepterat Realiserbart Tidssatt

Specifikt Mätbart Accepterat Realiserbart Tidssatt Initiering av projekt, Förstudie och Skapa projektgruppen Initiering av projekt Definition av projekt Uppdragsbeskrivning - Mätbara mål - Avgränsad tid - Tillfälliga resurser - Temporär organisation -

Läs mer

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN]

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(6) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna.

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna. ACPU 2006 Experter Årets tema handlar om tekniska stöd åt experter. Vi vill att ni ska koncenterar er på människor som har en konkret och specifik kompetens inom ett avgränsat område. Denna kunskap kan

Läs mer

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen.

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Koncept framtagning Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. Koncepten har tagits fram genom att använda de sex olika

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Kontinuerlig kursutveckling på I-programmet

Kontinuerlig kursutveckling på I-programmet Kontinuerlig kursutveckling på I-programmet Innehåll: Förbättring av I-programmet Vilka kurser gäller det? Varför kontinuerlig kursutveckling? Hur går det till? Utvecklingsprocessen Kursintroduktion Syftet

Läs mer

Projektplan, milstolpar och organisation

Projektplan, milstolpar och organisation Projektplan, milstolpar och organisation Syftet med planering Att hantera osäkerhet ju mindre osäkerhet man kan acceptera i ett projekt, desto mer detaljplanering behövs; man måste dock vara vaksam så

Läs mer

Projektstyrning, Uppföljning

Projektstyrning, Uppföljning Projektstyrning, Uppföljning och Resultat Dagens program: Olika Projektprocesser Projektplanering Projektstyrning, uppföljning, resultat Resultatvärdesmetoden = Earned Value Kvalitetsuppföljning Att införa

Läs mer

Maskinteknik M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2014

Maskinteknik M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2014 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2014 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT13 Kandidatarbete om 15 högskolepoäng i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav

Läs mer

http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home

http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home http://www.oakley.com/legionofoakley?cm_mmc=ads-_-apparel_goggles-_-prs_sigseries-_-appa Inspiration Koncept

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

Infomet / Datateknik KursPM

Infomet / Datateknik KursPM Kurs HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6hp, HT 2013 Infomet / KursPM Utdrag ur kursplanen Fullständig kursplan finns på http://www.kth.se/student/kurser/kurs/hf1005 Mål Kursens övergripande

Läs mer

Att arbeta agilt. En arbetsgång

Att arbeta agilt. En arbetsgång Att arbeta agilt En arbetsgång Faser Samma indelning som för traditionellt projekt Förstudie Planering Genomförande Överlämning Avslut Fördelar Begränsning Avslut av projektdel Förstudiefas Ska projektet

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering Lektion 3 Projektplanering (PP) Rev. 201510-06 HL Fast position Projektplanering Innehåll Nivå 1: Grundbegrepp (PP1.1) Aktivitetsnätverk (kritisk väg) (PP1.2)* Nivå 2: Planering av produktlansering (deterministiska

Läs mer

Projektmetodik Del 2

Projektmetodik Del 2 Projektmetodik Del 2 Fas 1 Fas 2 Fas 3 o 4 UM 1 UM 2 UM 3 Introduktion Resursföreläsning för Infomet-kursen Examination 1 Hittills... Arbete i ett projekt innebär att studenterna måste ta initiativet och

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Daniel Axehill Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål. Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen. Olika former

Läs mer

Kursinformation - TEIO 61, Industriell organisation grundkurs

Kursinformation - TEIO 61, Industriell organisation grundkurs Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2015-01-19 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Projekt, Innovationer och Kursinformation - TEIO 61, Industriell organisation grundkurs Välkomna

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Guide till projektarbetet

Guide till projektarbetet Guide till projektarbetet 10 Guide till projektarbete, 100p Projektarbete 2010/2011 2010 Ett projektarbete är en obligatorisk kurs i gymnasieskolan. Kursen är på 100 poäng, vilket skall motsvaras av 100

Läs mer

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013 Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag Innehållsförteckning 1. Kursens syfte och mål...1 2. Omfattning...1 3. Kursens innehåll...1 4. Behörighet och antagning...1 5. Examination...2 6. Inlämning...2

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Kommunstyrelsens handling nr 27/2012 Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Godkänd av kommunstyrelsen, 100 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte och mål med projektet...

Läs mer

Processbeskrivning Projektstyrning

Processbeskrivning Projektstyrning ProcIT-P-004 Processbeskrivning Projektstyrning Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Projektstyrningsprocessen

Läs mer

Datastrukturer och algoritmer

Datastrukturer och algoritmer Innehåll Föreläsning En introduktion till projektmodellen LIPS Hashtabeller Att läsa: Dessa bilder + kapitel. Projekt definition Projekt En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare

Läs mer

Projectbase en generell projektmodell

Projectbase en generell projektmodell Projectbase en generell projektmodell ProjectBase 2.0 anpassad för Projectplace Projectbase är en generell projektmodell som effektiviserar planering och styrning av projekt oavsett typ och storlek. Denna

Läs mer

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering Identifiera Värdera/prioritera Åtgärda Fastställd 2002-06-24 1 Innehållsförteckning OM RISKHANTERING... 3 ALLMÄNT... 3

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Krav, tips och förslag Skapad av: Modifierad av: Ändrad av: Martin Rudberg Clas Rydergren Henrik Andersson 2004 M. Rudberg 1 Allmänt om arbetet Målet med examensarbetet

Läs mer

I detta kapitel ingår fyra avsnitt, som beskriver arbetet med att skriva ett gruppkontrakt. De fyra avsnitten är:

I detta kapitel ingår fyra avsnitt, som beskriver arbetet med att skriva ett gruppkontrakt. De fyra avsnitten är: 1 2 Gruppkontrakt I detta kapitel ingår fyra avsnitt, som beskriver arbetet med att skriva ett gruppkontrakt. De fyra avsnitten är: Arbetsmoment i en projektgrupp för att skapa ett gruppkontrakt Exempel

Läs mer

6. Systemet visar kursen och kursens undermenyer. En av dessa undermenyer är Lägg till och hantera moment.

6. Systemet visar kursen och kursens undermenyer. En av dessa undermenyer är Lägg till och hantera moment. Användarfall Uppgift: Lägg till moment för en kurs Beskrivning: Läraren lägger till moment i en kurs för att kunna hantera betygen i Ladok på webb. Tillkommande användarfall: Lägg till betyg för student

Läs mer

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs Segmentering av MR-bilder med ITK 2006-02-02 Projektplan Version 1.0 Status Granskad Godkänd Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs 1 PROJEKTIDENTITET MCIV 2006 VT Linköpings Tekniska Högskola,

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

Grundläggande Projektledningslära

Grundläggande Projektledningslära Grundläggande Projektledningslära Tekniskt licentiat, på institutionen för industriell ekonomi & organisation Dagens övning Projektbegreppet Projektets målformulering Projektlivscykeln Projektledaren Samt

Läs mer

Att komma igång rätt i en projektgrupp Utdrag ur och sammanfattning av ett arbetsschema.

Att komma igång rätt i en projektgrupp Utdrag ur och sammanfattning av ett arbetsschema. PIE. IEI. Linköpings universitet. 1 Artikel A1 i serien Att komma igång och bli klar i tid Att komma igång rätt i en projektgrupp Utdrag ur och sammanfattning av ett arbetsschema. ALLMÄN BESKRIVNING Tänka-fasen

Läs mer

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0 Projektplan Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET Autonom styrning av mobil robot Vårterminen 2007 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar

Läs mer

Gatukontoret. Projektledare, delprojektledare och projektmedlem

Gatukontoret. Projektledare, delprojektledare och projektmedlem Gatukontoret Projektledare, delprojektledare och projektmedlem 1 Innehållsförteckning 1. Projektarbete på gatukontoret - sid 3-5 2. Projektledare - sid 6-17 3. Delprojektledare - sid 18-29 4. Projektmedlem

Läs mer

PROJEKTPLAN. Robotrace Robotrace Version 1.1. Status. Anton Karlsson Per Landström LIPS Projektplan i Oskar Svensson

PROJEKTPLAN. Robotrace Robotrace Version 1.1. Status. Anton Karlsson Per Landström LIPS Projektplan i Oskar Svensson 2015-12-21 PROJEKTPLAN Version 1.1 Status Granskad Svensson, Oskar 2015-12-21 Godkänd LIPS Projektplan i Oskar Svensson 2015-12-21 PROJEKTIDENTITET 2015/2016 Njudungsgymnsiet T4 Namn Ansvar Telefon E-post

Läs mer

Managing Projects. Sammanfattning och kritisk diskussion av Product design and Development, Ullrich & Eppinger 4th ed Kapitel 16.

Managing Projects. Sammanfattning och kritisk diskussion av Product design and Development, Ullrich & Eppinger 4th ed Kapitel 16. Seminarie PM Managing Projects Sammanfattning och kritisk diskussion av Product design and Development, Ullrich & Eppinger 4th ed. 2008. Kapitel 16. Alina Ekström, Annika Henrich & Axel Hällström 2011-02-24

Läs mer

Agenda Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt Marie Ahlqvist

Agenda Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt Marie Ahlqvist Agenda 2015-08-27 Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt 1 Normer och regler Normer och regler Marie Ahlqvist Projekt som arbetsform Olika typer av projekt Ställer olika

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer