INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran"

Transkript

1 Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25 maj till den 25 juni Handlingarna har under denna tid funnits uppsatta i kommunhusets entréhall Södergatan 20, Märsta samt på Märsta bibliotek under ordinarie öppettider. INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan Yttrande utan erinran Yttrande med synpunkter Sakägare enligt fastighetsägarförteckning Synpunkter som ej tillgodosetts 1. Länsstyrelsen Stockholms län X 2. Lantmäterimyndigheten X 3. AB Storstockholms Lokaltrafik X 4. TeliaSonera Skanova Access AB X 5. Vattenfall Eldistribution AB X X 6. Norrvatten X 7. Swedavia AB X 8. Handikapprådet X 9. Försvarsmakten, Högkvarteret X 10. Handelskammaren X 11. AB Fortum Värme X 12. Miljö- och hälsoskyddsnämnden X 13. Trafikverket X 14. M, FP, SfS X X SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER Sammanfattningsvis innebär yttrandena Inkomna yttranden kan läsas i sin helhet på Stadsbyggnadskontoret. 1. Länsstyrelsen Länsstyrelsen lämnar planändringsförslaget utan åtgärd. Avstår från att lämna yttrande. 2. Lantmäterimyndigheten Lantmäteriet har inga synpunkter på planen. Dnr Btn 2012/ :M 1

2 3. AB Storstockholms lokaltrafik Busslinjerna 573A och 573N finns nära skolan och inom gångavstånd finns ett flertal busslinjer vid Märsta centrum. På Stockholmsvägen, i anslutning till skolan, finns hållplats för skolturer (linje 585 och 586). Om åtgärder blir aktuella som påverkar hållplatsens läge och utformning måste detta ske i samband med SL. SL har i övrigt inga synpunkter på planförslaget. Synpunkterna från AB Storstockholms lokaltrafik noteras. 4. TeliaSonera Skanova Access AB TeliaSonera Skanova Access AB har befintliga markförlagda ledningar i området. Ett större lednigsstråk går utmed Stockholmsvägen som eventuellt kan komma att beröras under byggnationen, det går även en telekabel över norra delen av planområdet som måste byggas om för att skapa utrymme inför byggnation. Generellt så önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i sina nuvarande lägen för att undvika de olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. Vidare så förutsätter Skanova att de kostnader som uppstår vid en eventuellt flytt bekostas av den som initierar flytten. Synpunkterna noteras och skall beaktas vid kommande projektering av den nya skolan. 5. Vattenfall Eldistribution AB. Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av. Vattenfall yrkar på E-område på befintlig nätstation om 10 gånger 10 meter. Vid eventuell flytt av nätstation yrkar vattenfall fortsatt på E-område 10 gånger 10 meter samt att stationen placeras fritt i terrängen om inte andra krav skall gälla. Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av exploatören. I övrigt gäller att befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Dnr Btn 2012/ :M 2

3 I det fall den befintliga transformatorn kan komma att beröras av tillkommande bebyggelse enligt den detaljplanen måste en ny placering av transformatorn bestämmas i samråd med fastighetsägaren och flytt av transformatorn genomföras. Även om något särskilt utlagt E-område för elteknisk anläggning bedöms inte lämpligt då förutsättningarna gör fastighetens vidare utveckling i dagsläget inte är kända. Kommunen kommer att ange alternativa placeringar för flytt av transformator. 6. Norrvatten Norrvatten har inga huvudvattenledningar eller anläggningar inom det aktuella planområdet och har därför inga synpunkter att framföra angående detta planförslag. 7. Swedavia AB Planhandlingen beskriver en ändring av tillåten byggnadshöjd men ingen höjdbegränsning framgår av ändringsförslaget. I det fallet att ändringarna påverkar angivna tillåtna byggnadshöjder i detaljplan 14 bör dessa föras in bland de nya bestämmelserna på laga kartan. Plankartan förtydligas med att tre respektive fyra våningar utgör högsta antal våningar inom planområdet samt 49 meter högsta totalhöjd över nollplanet. 8. Handikapprådet Vi har inget att yttra om ändring av detaljplan 14 för F-6 vid Centralskolan, Märsta 1:223. Det ända vi vill att ni ska tänka på vid byggandet av dessa skolor är god tillgänglighet för funktionshindrade och att det även finns lekplatser utformade för dessa och att ni även tänker på allergi vid placeringar. Synpunkterna noteras och skall beaktas i kommande projektering av de nya byggnaderna. 9. Förvarsmakten, Högkvarteret Försvarsmakten har inget att erinra avseende rubricerat ärende. 10. Handelskammaren Handelskammar tillstyrker detaljplan. 11. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Fortum Värme har följande att anföra i ovanstående ärende. Dnr Btn 2012/ :M 3

4 Befintlig fjärrvärmeledning i området behöver flyttas. Kontakt med AB Fortum har tagits och ändringar som behövs ska inkluderas i kommande projektering av den nya skolan. 12. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker ändring av detaljplan för Centralskolan med följande synpunkter. Det är bra att en ny skola byggs då det finns bister i en del av de befintliga skolbyggnaderna. För att säkerställa en god ljudmiljö i den nya skolbyggnaden behöver en vägbullerutredning tas fram. Utredningen ska visa lämplig placering av skolbyggnaden och redovisa vilka åtgärder som behövs för att uppnå 30 db(a) ekvivalent nivå i rum för undervisning. Bullerutredningen ska utgå från en prognostiserad trafiksituation 10 år framåt. För att säkerställa en god inomhusmiljö i den nya skolbyggnaden krävs en ventilationslösning som är anpassad för skolverksamheten och dess framtida omfattning. Det är också nödvändigt att solinstrålningen avskärmas för att förebygga problem med höga inomhustemperaturer. På skolgården ska det finnas möjlighet for elever och personal att söka skugga och undgå solens uv-strålning. Dan Rosenholm (FP) och Lars Lagerdahl (M) reserverade sig mot beslutet och lämnade in ett skriftligt yttrande vilket bifogas protokollet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden synpunkterna ska inkluderas i kommande projekteringen av den nya skolan. Byggnadens tekniska prestanda beträffande ljudmiljö ska anpassas efter den valda byggplatsens befintliga förutsättningar. Det är viktigt att påpeka att den ny placering av skolan blir nu på Centralskolan- Skolgatan då blir det bättre förutsättningar angående ljudmiljö (buller) och solinstrålningen (skugga och uv-strålning). 13. Trafikverket Trafikverket Region Stockholm har inget att erinra mot förslaget. 14. Nya Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna och Samling för Sigtuna Vi har inga planmässiga synpunkter på föreslagen ändring av detaljplan 14 i syfte att möjliggöra en byggnadshöjd på upp till 4 våningar förutom att vi anser att genomförandetiden ska vara 7 år. Detta ger en större flexibilitet i behovsanpassningen av den framtida skolutbyggnaden. En genomförandetid på 5 år bedöms tillräckligt med hänsyn till det aktuella behovet av nya skollokaler. Dnr Btn 2012/ :M 4

5 STADSBYGGNADSKONTORETS STÄLLNINGSTAGANDE Efter samrådet har planområdet ändrats något i utbredning med utgångspunkt från de reviderade ramhandlingar som tagits fram för skolbyggnaden. SYNPUNKTER SOM EJ TILLGODOSETTS UNDER PLANPROCESSEN Vattenfall har yttrat på t-område för befintlig nätstation. Nya moderaterna, folkpartiet liberalerna, samling för Sigtuna har yttrat på genomförandetid 7 år. MEDVERKANDE I PROJEKTET Detaljplanen är upprättad av Stadsbyggnadskontoret i samarbete med Komfast och Barn- och ungdomsförvaltningen. Märsta den 09 september 2014 Åsa Nilsson Bjervner Stadsbyggnadschef Mario Castillo-Belmar Planarkitekt Dnr Btn 2012/ :M 5

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Måby verksamhetsområde omfattande del av fastigheten Måby 1:1m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE PROGRAMSAMRÅDSFÖRFARANDE Detaljplanen

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg STADSLEDNINGSKONTORET 2015-04-30 Henrik Nordström DNR KS-0042/2015 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANSAMRÅD Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2013-05-13 Anna Silver 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 979 71 BN/2008:487 Anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Läs mer

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Annika Colbengtson 2013-11-18 1 (5) DNR SMN-0273/2013 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kontor vid Sikvägen Fastigheten Siken 2, inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2014-06-16-2014-09-14. Handlingarna har funnits

Läs mer

Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING

Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING STADSBYGGNADSKONTORET Jan Kristoferson 031-315 14 21 2012-05-14 Sida 1 (6) Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad, Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE TIDIGARE

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget 1(12) Detaljplan för trafikplats Hova vid E20, Gullspångs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ett förslag till detaljplan, upprättades i februari 2014 och var föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen maj 2013 Karl Hallgren, exploateringsingenjör

Samhällsbyggnadsförvaltningen maj 2013 Karl Hallgren, exploateringsingenjör Samhällsbyggnadsförvaltningen maj 2013 Karl Hallgren, exploateringsingenjör GRANSKNINGSUTLÅTANDE Tillhörande detaljplan för Område för handel och småindustrier vid Bollmoragårdsväg, Bollmoragården 4 samt

Läs mer

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan Handläggare Carin Gustrin 031-792 12 34 ANTAGANDEHANDLING Sida 1 av 7 Diarienummer KS/2013:207 Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan GRANSKNINGENS

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL 2

Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL 2 S AMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheterna Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL

Läs mer

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Diarienummer 2008:30 214 www.mjolby.se PLANBESKRIVNING Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Upprättad av byggnadskontoret

Läs mer

25 Idéhus i Tullinge centrum - Antagande av detaljplan. 26 Riktlinjer och regler för styrdokument i Botkyrka kommun

25 Idéhus i Tullinge centrum - Antagande av detaljplan. 26 Riktlinjer och regler för styrdokument i Botkyrka kommun KUNGÖRELSE 1 [3] Kommunfullmäktige 2015-03-16 Tid 2015-03-26, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesal Ärenden Justering 24 Svar på interpellation - Förebygg halkolyckorna (M), kompletterande handling

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. 1(18) Planbeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. 1(18) Planbeskrivning 1(18) Planbeskrivning tillhörande tillägg till del av Detaljplan för Norra delen av Herstadberg 9:1 med närområde (Herstadbergs verksamhetsområde inom Kvillinge i Norrköping (kvarteret Argonet och del

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Upprättad 2013-04-12 Reviderad 2013-05-28 Reviderad 2013-08-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD GODKÄNNANDEHANDLING Planprogram för del av Rud Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD Inledning Förslag till planprogram för del av Rud har upprättats den 12 juni 2013. Denna

Läs mer