Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde"

Transkript

1 Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde, upprättad , har varit utsänd på remiss och samråd under tiden t.o.m Under samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga för granskning i Västmanland- Dalarna miljö- och byggförvaltnings lokaler i Avesta, på förvaltningens hemsida samt på stadsbiblioteket i Avesta. Berörda myndigheter, sakägare, markägare och övriga berörda har erhållit meddelande om samråd per post tillsammans med de kompletta planhandlingarna. Dessutom har samrådet kungjorts genom annonsering i Avesta Tidning och DalaDemokraten samt på förvaltningens hemsida. Inkomna yttranden under samrådet 1. Skanova..... Ingen erinran 2. Länsstyrelsen Västmanlands län.... Ingen erinran, men kommentarer 3. Vattenfall..... Synpunkter 4. Länsstyrelsen Dalarnas län. Ingen erinran, men kommentarer Sammanfattning Av inkomna yttranden har Vattenfall önskemål om ett E-område samt att utrymme reserveras för en eventuell ny kabelsträckning. Miljö- och byggförvaltningen anser att båda önskemålen redan är uppfyllda i samrådshandlingarna. Länsstyrelsen i Dalarna menar att en övergång till ett enkelt planförfarande inte är tillämpbart i detta fall. Miljö- och byggförvaltningen anser att det hade varit möjligt, under förutsättning att ingen ur allmänheten hade yttrat sig och att inga ändringar hade gjorts av planen efter samrådet. 1 (6)

2 Utöver inkomna skriftliga yttranden enligt listan ovan har muntligt samråd skett med Trafikverket. Miljö- och byggförvaltningen och Trafikverket har kommit överens om att, ur ett kortsiktigt perspektiv, ska redan befintlig väganslutning (Grabbogatan) användas för in- och utfart till industriområdet. I det mer långsiktiga perspektivet föreslås en åtgärdsvalsstudie, initierad av Avesta kommun, där man tillsammans med intressenter och aktörer samt Norbergs kommun ser över situationen och expansionsplanerna utifrån fyrstegsprincipen och dessutom ser över behovet och möjligheter till en eventuell ny anslutning till industriområdet. Med anledning av detta justeras plankartan, med bl.a. ett utfartsförbud på den nya industrigatan mot väg 68 samt med översiktliga illustrationer av vägnätet på kort och lång sikt. Lydelsen för så kallad prickmark på plankartan justeras och anpassas till Boverkets nya rekommendationer. Därtill flyttas det södra E-området från den östra till den västra sidan av industrigatan. Planen kommer även fortsättningsvis att handläggas med normalt planförfarande. 2 (6)

3 Nedan följer en sammanställning av inkomna yttranden med synpunkter på planförslaget samt kommentarer till dessa. OBS! För att undvika risken för feltolkningar vid upprättandet av samrådsredogörelsen är alla inkomna yttranden ordagrant avskrivna. Därför har inte heller eventuella språkliga fel i yttrandena ändrats. INKOMNA YTTRANDEN KOMMENTARER 1. Skanova Bakgrund TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan, och låter framföra följande: - Yttrande Skanova har inget att erinra. 2. Länsstyrelsen Västmanlands län Förslag till detaljplan för del av Avesta 4:36 och 4:38 i Avesta kommun har översänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 5 kap 11 plan- och bygglagen (2010:900). Allmänt - Syftet med föreslagen detaljplan är att skapa en mer funktionell byggrätt för ett område som redan är planlagt för industri samt att industrimarken utökas något i riktning mot Norberg. Mellankommunal samordning Enligt 5 kap 14 pkt 4 plan- och bygglagen ska länsstyrelsen särskilt verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt. Planområdet norr om väg 68 ligger i dikt anslutning till Norbergs kommun i Västmanlands län. 3 (6)

4 Markområdet på båda sidor om kommungränsen och tillika länsgränsen utgörs av skogsmark. En utredning visar att förutsättningar finns för att studera området på Norbergssidan djupare för en detaljplaneläggning. Bruksleden Bruksleden är en 25 mil lång led som passerar utredningsområdet och korsar vid kommun/länsgräns väg 68 som är en 2+1-väg. Det är positivt att bruksledens sträckning dras om på en kort sträcka så att passage av väg 68 kan ske på ett säkrare sätt än nuvarande lösning med att forcera vajerräcket. Sammantaget har länsstyrelsens inget att invända mot förslaget ur en mellankommunal synvinkel. 3. Vattenfall Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerad detaljplan och lämnar följande yttrande. Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av bifogad karta turkos linje = 22 kv högspänningsledning, blå linje = 0,4 kv. Heldragna linjer är luftledningar och streckade linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat. Vattenfall har svårt att bedöma effektbehovet för enligt rubricerad detaljplan planlagt område. Vattenfall eftersöker därför mer information om detta effektbehov. Vattenfall anser att det eventuellt kan behövas E-områden för att möta effektbehovet och plats bör därför reserveras i detaljplanen för detta ändamål. Vattenfall bedömer dock att ny eventuell kabelsträcka kan behövas och yrkar därför på att ett Varken Vattenfalls till yttrandet bifogade karta eller kommunens tillgängliga kartmaterial visar att Vattenfall har några elanläggningar inom planområdet, dock finns elanläggningar utanför i närheten av planområdet. Eftersom det ännu är ovisst vilka företag som kommer att etablera sig i området kan kommunen idag inte säga något om vilket effektbehov som kommer att krävas för att elförsörja verksamheterna. Redan i samrådshandlingarna fanns dock mark reserverad för en eventuellt ny elanläggning, detta genom ett E-område på plankartan. Utrymme finns att förlägga kablar inom användningsområdet INDUTRIGATA, vilket framgick av planbeskrivningen redan i sam- 4 (6)

5 utrymme för detta reserveras för detta ändamål längs väg inom detaljplanelagt område. Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av exploatören. rådshandlingarna. I praktiken kommer ledningarna att hamna vid sidan om körbanan, eftersom körbanan inte kommer att uppta hela bredden av användningsområdet INUSTRIGATA. Kontakt i tekniska frågor är Fredrik Kristofferson Kontaktperson i planfrågor är Tobias Häggblom se sidhuvud. Övrigt Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via eller på tel: Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens Om ärendet brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst på tfn: , kostnaden för utryckningen debiteras då beställaren. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. 4. Länsstyrelsen Dalarnas län Länsstyrelsen har för samråd mottagit rubricerad detaljplan, daterad i juni Vad gäller riksintressen, mellankommunal samordning, miljökvalitetsnormer, strandskydd samt hälsa och säkerhet har Länsstyrelsen inga erinringar. 5 (6)

6 Övrigt För att kunna tillämpa enkelt planförfarande, är en av förutsättningarna att planförslaget saknar intresse för allmänheten. I planbeskrivningen anges att det naturstråk, som föreslås försvinna, är välanvänt för friluftslivsändamål. Om det inte går att avgränsa den krets av personer som använder stråket, är länsstyrelsens tolkning att planen har intresse för allmänheten. Behovsbedömning enligt 6 förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. Planen kommer även fortsättningsvis att handläggas med normalt planförfarande. Förvaltningen vill dock framhålla att samrådsförfarandet har varit identiskt med ett granskningsförfarande (vilket beskrivs i inledningen av denna samrådsredogörelse). Bland annat har allmänheten bjudits in att lämna synpunkter på planförslaget och samrådet har kungjorts i tidningar och på kommunens hemsida. Då inga synpunkter har inkommit från allmänheten tolkar förvaltningen det som att planen inte har intresse för allmänheten. I detta fall kommer planen att ändras efter samrådet, varför den ändå måste ställas ut för granskning av den anledningen. VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING Plan- och byggenheten Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef/stadsarkitekt Isak Jakobsson Planingenjör 6 (6)

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel 1 (13) Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel Sammanfattning Inkomna synpunkter i samrådet Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna bättre behöver framgå vilka

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Detaljplan för Frigg 2 mm., Norsborg, Botkyrka kommun (54-55)

Detaljplan för Frigg 2 mm., Norsborg, Botkyrka kommun (54-55) 1 [15] Stadsbyggnadsenheten 2014-11-20 Referens Namn Marina Pavlova Samrådsredogörelse Detaljplan för Frigg 2 mm., Norsborg, Botkyrka kommun (54-55) Beskrivning av samrådsförfarandet Kommunstyrelsen beslutade

Läs mer

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat detaljplaneförslag har varit utsänd för samråd

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Måby verksamhetsområde omfattande del av fastigheten Måby 1:1m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE PROGRAMSAMRÅDSFÖRFARANDE Detaljplanen

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2013-05-13 Anna Silver 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 979 71 BN/2008:487 Anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Detaljplan för TIDEBERG 8:1 m fl Västanå Industriområde centrala delen Tibro kommun

Detaljplan för TIDEBERG 8:1 m fl Västanå Industriområde centrala delen Tibro kommun PLANOMRÅDE Detaljplan för TIDEBERG 8:1 m fl Västanå Industriområde centrala delen Tibro kommun Samrådsredogörelse Utställningshandling juni 2011 Inkomna yttranden Detaljplanen för Tideberg 8:1 m fl, Tibro

Läs mer

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Annika Colbengtson 2013-11-18 1 (5) DNR SMN-0273/2013 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan Handläggare Carin Gustrin 031-792 12 34 ANTAGANDEHANDLING Sida 1 av 7 Diarienummer KS/2013:207 Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan GRANSKNINGENS

Läs mer

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd 1 Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun UTLÅTANDE efter samråd Samrådstid: 2008-02-29-2008-03-25 Planen har handlagts med enkelt planförfarande.

Läs mer

NORRA INDUSTRIOMRÅDET, STORUMANSKOGEN 1:1, VALLNÄS

NORRA INDUSTRIOMRÅDET, STORUMANSKOGEN 1:1, VALLNÄS 1 Detaljplan för NORRA INDUSTRIOMRÅDET, fastigheterna STORUMANSKOGEN 1:1, VALLNÄS 1:7, 1:73 m fl fastigheter inom nordöstra delen av Storumans samhälle i Västerbottens län. PLANBESKRIVNING 1 2 HANDLINGAR:

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2014-06-16-2014-09-14. Handlingarna har funnits

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Vad är ett utställningsutlåtande? Utställningsutlåtandet är en bilaga till antagandebeslutet av den fördjupade översiktsplanen. Syftet är att beskriva hur utställningen

Läs mer

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget 1(12) Detaljplan för trafikplats Hova vid E20, Gullspångs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ett förslag till detaljplan, upprättades i februari 2014 och var föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN REBBELBERGA 14:6 M FL, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter har beretts tillfälle

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Detaljplan för Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse Upprättad 2015-06-10 Planenheten FÖRSLAG TILL BESLUT HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS FÖRSLAG Kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer