HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden t om

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24."

Transkript

1 GRANSKNINGSHANDLING Datum: Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden t om Annonsering har skett i det lokala annonsbladet. Handlingarna har skickats till samtliga sakägare samt berörda statliga och kommunala myndigheter för att samla in synpunkter. Handlingarna har även funnits tillgängliga för allmänheten på Miljö- och byggkontoret för granskning under samrådstiden. INKOMNA YTTRANDEN Följande yttranden har inkommit till och med : Länsstyrelsen Norrbottens län, Trafikverket, Lantmäteriet, Vattenfall Eldistribution AB, Skanova, Service och teknikförvaltningen, Gällivare kommun, Marianne Åström, (5)

2 SAMMANFATTNING AV ÄNDRINGAR I PLANHANDLINGAR Med anledning av inkomna synpunkter under samrådsförfarandet har främst följande förändringar skett av detaljplan för Koskullskulle 1:81, Gällivare kommun, daterad 26 januari Följande har förtydligas i planbeskrivningen: Anledningen till att vind får inredas på parhus och radhus har motiveras. Kommunen ansöker om avstyckning av fastigheten. Kommunen är huvudman för ledningarna som ligger i u-området. Kommunen bekostar VA fram till fastighetsgräns. Fastigheterna kommer i första hand att fördelas till kommunens tomtkö. Felskrivning angående ledningsrätt har redigerats. Vid projektering av området måste Vattenfalls ledningsstråk beaktas, detta förtydligas i planbeskrivningen. Följande bestämmelse har justeras: En maximal bruttoarea har lagts till i bestämmelserna för radhus/parhus. Den maximala bruttoarean blev således 180 m 2. Övriga ändringar är främst redaktionella. SAMRÅDSYTTRANDEN Nedanstående är ett sammandrag av de inkomna yttrande som följs av kommentarer. Yttrandena i sin helhet finns tillgängliga på kommunen, Miljö och Byggkontoret. Länsstyrelsen Norrbotten, enligt skrivelse Länsstyrelsen har inga principiella erinringar mot innehållet i planförslaget. Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt bestämmelserna i 11 kapitlet 10 Planoch Bygglagen. Länsstyrelsen anser dock att planbestämmelserna avseende utnyttjandegrad behöver förtydligas. Det gäller särskilt för bestämmelsen e 2 där innebörden är särskilt svårtolkad och därmed kan bli problematisk att tillämpa. Länsstyrelsen anser framförallt att det är nödvändigt att komplettera bestämmelsen med en begränsning av största storlek på huvudbyggnad (max byggnadsarea eller bruttoarea). Planbestämmelserna avseende utnyttjandegrad kompletteras med en begränsning av största bruttoarea på huvudbyggnad om 180 m 2 för radhus/parhus. 2 (5)

3 Bestämmelsen om utformning, reglerar att vind inte får inredas i friliggande hus. Menar kommunen att detta skall vara tillåtet för parhus resp. radhus? Det bör i så fall motiveras i planbeskrivningen. Vind får inte inredas i friliggande hus, men det ska vara tillåtet för radhus och parhus att inreda vind. Detta förtydligas och motiveras i planbeskrivningen. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att ett genomförande av planförslaget inte torde medföra betydande miljöpåverkan. Synpunkten noteras. Trafikverket, enligt skrivelse Trafikverket har inget att erinra mot planförslaget. Synpunkten noteras. Lantmäteriet, enligt Skrivelse I plankartan syns befintlig ledningsrätt väldigt dåligt om den finns med alls. Ledningsrätten påverkar hur de tänkta nya fastigheterna kan nyttjas och detta måste framgå även i kartan. Det finns ingen befintlig ledningsrätt inom planområdet, däremot finns det befintliga VAledningar som går genom området. Detta är en felskrivning i samrådsförslaget. Planbeskrivningen justeras enligt ovan. Planbeskrivningen bör kompletteras med vem som ansöker om avstyckning samt vem som står för avstyckningskostnaden. Bör även finnas med en anvisning om att ansökan görs hos Lantmäteriet. Kommunen ansöker om avstyckning. Detta förtydligas i planbeskrivningen. Framgår inte vem som bekostar vatten- och avloppsledningar fram till fastighetsgräns. Det bör även framgå vem som är huvudman för u-området. Kommunen bekostar VA fram till fastighetsgräns. Huvudman för marken med u området är som planen anger bostadsfastighet (B- område). Förmodligen avses ställd fråga vem som är huvudman för ledningarna vilket är kommunen. 3 (5)

4 Saknar information om att kvartersnamn kommer kommunen ta beslut om genom sin namnberedning eller liknande. Ingen planfråga och behöver ej tas upp i planhandlingarna. Har eller ska exploateringsavtal tecknas för det fastighetsrättsliga genomförandet. Eller kommer fastigheterna gå in i kommunens tomtkö till enskilda. Fastigheterna kommer att gå till kommunens tomtkö. Blir annat aktuellt kommer exploateringsavtal tecknas. Detta förtydligas i planbeskrivningen. Vattenfall Eldistribution AB, enligt Skrivelse Byggnader får inte uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar. Eventuell flytt/förändring av befintliga el-anläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. För att säkerställa kabelns placering måste inmätning ske. Om anläggningsflytt behövs yrkar Vattenfall på att ett avtal, där kostnader och ansvar regleras, finns upprättat innan detaljplanen antas. Detta skall framgå av detaljplanehandlingama. Vid arbete nära våra anläggningar krävs bevakning. Kabelutsättning skall begäras. Vattenfall har el-anläggning i närheten av planområdet, dessa el-anläggningar redovisas i Vattenfalls karta som bifogats i deras yttrande. Planen bedöms inte innebära att några elledningar behöver flyttas. Därmed torde ej heller behov av avtal tecknas enligt framförd synpunkt. Vid projektering av området måste dock Vattenfalls ledningsstråk beaktas. Genomförandefrågorna i planbeskrivningen kompletteras enligt ovan och Vattenfalls karta läggs in i planbeskrivningen. Skanova, enligt Skrivelse Skanova har inget att erinra mot rubricerad plan. Synpunkten noteras Service- och teknikförvaltningen, Gällivare kommun, enligt Skrivelse I detta skede bedöms inte höjdsättningen av vägen relevant, dels av säsongsbetonande aspekter, dvs hela området är täckt av snö, men även för att området måste projekteras med hänseende till gata, VA etc. Projekteringen av området får sedan visa hur den nya lokalgatan skall ligga i förhållande till Jägargatan. Service- och teknikförvaltningens yttrande noteras. 4 (5)

5 Marianne Åström, enligt Skrivelse Jag är ägare av marken 1:83, och för att jag skall godkänna detta vill jag att ni samtidigt även gör en detaljplan för 1:83, vilket blir ytterligare 3-4 tomter, annars blir min mark obyggbar, och det har inte kommunen rätt till att göra! Kommunen bör ha observerat detta och köpt in marken innan en sådan här plan gjorts! Vet att det finns många intresserade av tomtmark i Koskullskulle. Emotser kommunen svar på tomtplan även på 1:83, eller annan lösning, i annat fall lägger jag in mitt veto mot denna plan. Möjligheten finns att begära ett planbesked från kommunen där ställning tas i frågan om planläggning eller inte av Koskullskulle 1:83. Skrivelsen om önskad planläggning bör omgående komma in till kommunen. Kommunen delar inte synpunkten att 1:83 blir obyggbar om den här detaljplanen genomförs. Detta kan dock endast med säkerhet avgöras först vid en detaljplaneprocess för 1:83. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Denna samrådsredogörelse är upprättat av Gällivare kommun med Ulla-Britt Larsson och Sofie Rynbäck som handläggare. Upprättad mars 2012 Sture Sundquist Miljö- och byggchef 5 (5)

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (F.d Växjökolonin) Falkenbergs kommun Samrådsredogörelse Upprättad 2010-10-11 Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-13, 100 att lämna planuppdrag för detaljplan enligt redovisad

Läs mer

FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län

FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län 2012-03-29 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplaneprogram för FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd 1 Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun UTLÅTANDE efter samråd Samrådstid: 2008-02-29-2008-03-25 Planen har handlagts med enkelt planförfarande.

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 LAGA KRAFT 2014-03-25 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 Ändring av detaljplan genom tillägg för Del av Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Den 2 maj 2011 började

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Sida 1 Fastighetsförteckning 2014-11-03 Ärendenummer T14461 Handläggare Lisbeth Oikarinen Ärende Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Kommun: Nora Län: Örebro Fastigheter inom området

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Datum 2015-04-08. TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun

Datum 2015-04-08. TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun 1(6) Samhällsbyggnad Angelika Lunnari, 0573-140 80 Angelika.lunnari@arjang.se SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun Syftet med planen avser till att göra det möjligt

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL 2

Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL 2 S AMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheterna Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2013-01-08, rev 2013-05-02

Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2013-01-08, rev 2013-05-02 PIN-enheten Laila Nilsson Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2013-01-08, rev 2013-05-02 Skriv brevtext här Med vänlig hälsning Åmåls kommun Plan-, infrastruktur- och näringslivsenheten.

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Måby verksamhetsområde omfattande del av fastigheten Måby 1:1m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE PROGRAMSAMRÅDSFÖRFARANDE Detaljplanen

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD GODKÄNNANDEHANDLING Planprogram för del av Rud Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD Inledning Förslag till planprogram för del av Rud har upprättats den 12 juni 2013. Denna

Läs mer