PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE"

Transkript

1 Detaljplan för Måby verksamhetsområde omfattande del av fastigheten Måby 1:1m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE PROGRAMSAMRÅDSFÖRFARANDE Detaljplanen har varit utsänd för programsamråd från den 23 september till den 21 oktober Handlingarna har under denna tid funnits uppsatta i kommunhusets entréhall Södergatan 20, Märsta samt på Märsta bibliotek. INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under programsamrådstiden inkommit enligt nedan Yttrande utan erinran Yttrande med synpunkter 1. Länsstyrelsen Stockholms län x 2. Lantmäterimyndigheten x 3. Trafikverket x 4. AB Storstockholms Lokaltrafik x 5. TeliaSonera Skanova Access AB x 6. Vattenfall Eldistribution AB x 7. Norrvatten x 8. Swedavia AB x 9. Hyresgästföreningen Sigtuna x 10. Miljö- och hälsoskyddsnämnden x 11. Försvarsmakten, Högkvarteret x 12. Brandkåren Attunda x 13. Stockholms Handelskammare x 14. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad x 15. Folkpartiet Liberalerna x Sakägare enligt fastighetsägarförteckning Ej tillgodosedda synpunkter SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER Inkomna yttranden kan läsas i sin helhet på Stadsbyggnadskontoret. Dnr Btn 2011/ :M 1

2 1. Länsstyrelsen Riksintresse Arlanda Stockholm - Arlanda flygplats är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 miljöbalken och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av flygplatsen. Programområdet ligger inom flygplatsens influensområde. Idag ligger hela planområdet inom gällande koncessionskurva som anger flygbullernivå (FBN) 55 dba. Enligt den nya ansökan som Swedavia lämnat in till mark- och miljödomstolen ligger planområdet delvis inom koncessionskurva som anger FBN 60 dba och innanför maxbuller 70 dba minst 3 ggr per årsmedeldygn. Mot den bakgrunden kan konstateras att planområdet kommer att bli stört av flygbuller. Då planen möjliggör uppförande av ett hotell, där man huvudsakligen vistas inomhus och under kortare tid, bedömer Länsstyrelsen att planföreslaget inte innebär negativ påverkan på riksintresset. Kulturmiljö Länsstyrelsen ser positivt på att hänsyn ska tas till den kulturhistoriska miljön i det fortsatta planarbetet, då programområdet ligger inom/invid riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap miljöbalken. I samrådshandlingarna uppmärksammas två fornlämningar, RAÄ-nr Husby- Ärlinghundra 113 och 114. RAÄ-nr Husby-Ärlinghundra 114 är belägen direkt norr om det aktuella programområdet och består av ca 15 fornlämningar av järnålderskaraktär. År 1990 genomförde Riksantikvarieämbetets byrå för arkeologiska undersökningar en särskild arkeologisk utredning inom delar av fastigheten Måby 1: 1 m.fl. där det nu aktuella programområdet ingår. Utredningen resulterade i att gravfältet utökades ca 100 meter söderut. Vidare kunde man konstatera att gravfältet är topografiskt väl avskilt från åkermarken i söder då en markant höjdskillnad bildar en naturlig avslutning på gravfältets södra del. I utredningen undersöktes även delar av åkermarken som nu ingår i det aktuella programområdet. Utredningen visade inte på några nya, okända fornlämningar i åkermarken. Länsstyrelsen bedömer därför att inga okända fornlämningar kommer att beröras av den planerade exploateringen. Länsstyrelsen vill dock uppmärksamma kommunen på att fornlämningarna har fel utbredning på den karta som redovisas på s. 10 i planhandlingarna. Kartan behöver därför revideras så att avstånden till fornlämningarna blir korrekt redovisade. Vidare bedömer Länsstyrelsen att fornlämningarna kan ligga kvar om inga markingrepp planeras inom fornlämningen och det som idag är skogsmark. Torrläggningsföretag Programområdet berörs av Tomta-Benstocken torrläggnigsföretag från Torrläggningsföretag som har bildats genom förrättning är juridiskt bindande, vilket innebär att de sträckningar, djup och vattennivåer som angivits för vattenanläggningar och vattenområden i förrättningshandlingarna gäller med samma rätt som en vattendom. Länsstyrelsen vill erinra om att åtgärder som står i strid mot markavvattningsföretaget inte får utföras utan tillstånd från miljödomstolen. Strandskydd I planbeskrivningen står att för Märstaån gäller strandskydd intill 100 m från strand. Underhandskontakt har tagits med kommunen som bekräftar, vad även Länsstyrelsens Dnr Btn 2011/ :M 2

3 kartunderlag visar, att planområdet inte berörs av strandskydd. Handlingarna behöver därför revideras i detta avseende. Risker Länsstyrelsen avvaktar det fortsatta arbetet med risker förknippade med farligt godstransporter samt drivmedelsstationen. Dagvatten Inför kommande planering av områdets dagvattenhantering behöver klimatförändringarna beaktas. SMHI har gjort klimatscenarier som indikerar att vi står inför ett varmare och blötare klimat. Osäkerheten är stor vad gäller framtida regnmängder. Årsmedelnederbörden visar dock på en långsam ökning som i slutet på seklet väntas ha ökat med procent. De tydligaste förändringarna uppträder på vintern, då vi samtidigt har sämre infiltrationsmöjligheter och därmed en ökad ytavrinning. Det är därför viktigt att klimataspekterna integreras i kommande planering. Länsstyrelsen har tagit fram skriften Stockholm - varmare, blötare - Klimat och sårbarhetsanalys för Stockholms län (rapport 2011:28). Rapporten finns att ladda ned på Länsstyrelsens webbplats I och avsikten är att den ska utgöra ett stöd för bl.a. kommunernas arbete med klimatanpassning. Miljöbedömning Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att betydande miljöpåverkan inte bör föreligga för aktuell plan. Övrigt Plan- och bygglagen (1987:10) ersattes den 2 maj 2011 av plan- och bygglagen (2010:900). Av övergångsbestämmelserna framgår att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla för ärenden som har påbörjats före denna tidpunkt. Av planhandlingarna bör framgå vilken lag som har tillämpats vid framtagandet av planen. En bullerutredning har utförts och planhandlingarna kompletteras utifrån den. Kartan revideras så att fornlämningsområdet redovisas korrekt. En ansökan om vattendom för ändring/upphävande av torrläggningsföretaget är under framtagande. En dagvattenutredning har utförts och planhandlingarna kompletteras utifrån den. 3. Trafikverket Översiktsplan Översiktsplan 2002 redovisar att programområdet i huvudsak ska förbli oexploaterat. Fördjupad översiktsplan för Arlandastad 2006 redovisar att programområdet kan användas för exploatering. Riksintressen Stockholm - Arlanda flygplats är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 miljöbalken och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av flygplatsen, vilket bör framgå av det fortsatta planarbetet. Dnr Btn 2011/ :M 3

4 Programområdet ligger inom flygplatsens influensområde. Det framgår inte av programmet vilken byggnadshöjd som förelås, men Trafikverket förutsätter att hänsyn till luftfartens intressen tas i det fortsatta planarbetet. Väg E4 är utpekad som riksintresse för kommunikationer vilket bör framgå av det fortsatta planarbetet. Risk och säkerhet Väg 905 Måbyleden är sekundär transportled och väg E4 är primär transportled för farligt gods. Det fortsatta planarbetet bör kompletteras med en riskanalys. Kombinationen hotell och drivmedelsstation bör noga övervägas i detta sammanhang för att eliminera oacceptabla risker. Vägtrafik Den föreslagna exploateringen kan påverka framförallt omgivande vägnät. Trafikverket anser att en trafikanalys bör utföras som belyser den föreslagna exploateringens effekter på trafiksystemet. För att ansluta det föreslagna hotell och bilserviceområdet till den allmänna vägen 896 krävs särskilt tillstånd från Trafikverket. Kollektivtrafik Programområdet har potential till god kollektivtrafikförsörjning. Programmet nämner att spårbunden trafik kan tänkas i framtiden. Detta bör närmare belysas i det fortsatta detaljplanearbetet. Oskyddade trafikanter Genom programområdet går separata GC-vägar parallellt med Måbyleden och Brobyvägen. Dessa vägar bör bibehållas och få utgöra en stomme för ett GC-vägnät inom programområdet. Planförslaget begränsar byggnads totalhöjd till +65 meter övernollplanet (RH 00). Det innebär att flygplatsens högsta tillåtna hinderhöjd ej överskrids. Planbeskrivningen redovisar att väg E4 är riksintresse för kommunikationer. Riskanalys avseende samlokalisering av hotell, restaurang och tankningsstation vid trafikplats Måby daterad har utarbetats under planarbetets gång. Om de säkerhetsavstånd som definierats i denna analys efterföljs i fortsatt projektering bör inte vidare utredningar kring riskbilden för detaljplaneområdet behövas. Avser man frångå de säkerhetsavstånd som sammanfattas i denna rapport bör fördjupade studier kring riskbilden genomföras. En trafikanalys har utförts och planhandlingarna kompletteras utifrån den. Utveckling av spårbunden lokaltrafik är en övergripande fråga som inte belyses inom ramen för denna detaljplan. Befintligt vägnät för gång- och cykeltrafik påverkas inte. 4. AB Stockholms Lokaltrafik Kollektivtrafik finns vid Märsta station i form av regionaltåg till Uppsala, pendeltåg och bussar. Till stationen kommer man från området med buss som trafikerar Måbyleden söder om programområdet. Andra målpunkter som nås med bussarna på Måbyleden är Dnr Btn 2011/ :M 4

5 bl a Arlanda, Arlanda stad, Sigtuna, Upplands Väsby och Bålsta. Eventuellt behov av nya/ändrade hållplatslägen, bl a med tanke på infarten till drivmedelsstationen, får studeras i det fortsatta planarbete. Eventuellt behov av nya/ändrade hållplatslägen studeras i samråd med SL i samband med genomförandet av detaljplanen. 5. TeliaSonera Det finns en gammal mellanortkabel som ej är i drift längre inom planområdet, i övrigt har Telia Sonera Skanova Access AB inget att erinra. Se bifogade karta Om befintlig kabel påverkas av byggnationen kommer kontakt tas med Telia Sonera Skanova Access AB. Frågan förs in i Genomförandebeskrivningen. 6. Vattenfall Vattenfall har elanläggningar i närheten av planområdet vilket visas av bifogad karta, orange linje = 70 kv, denna ledning är av regionnätsstyp och av stor vikt för hela regionens eldistribution, röd linje = 10 kv högspänningsledning och blå linje = 0,4 kv lågspänningsledning. Heldragna linjer är luftledningar och streckade linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat och kabelskåp visas som helsvart rektangel. Inom området så har Vattenfall bara en befintlig lågspänningsledning samt kabelskåp. Vattenfall tror att vi kommer att kunna mata programområdet med befintlig nätstation öster om planen. Vattenfall ser gärna att vi får uppgifter om kommande effektbehov för att kunna göra en bättre bedömning. Vattenfall har fått en förfrågan om att flytta på vår 70 kv regionnätsledning av Trafikverket eftersom de planerar en utbyggnad av trafikplatsen vid Måby. Var den nya ledningen kommer att förläggas samt om det blir kabel eller luftledning är ännu inte bestämt. Vad som kan sägas är att den befintliga 70 kv luftledningen inte får finnas närmare än 30 meter till brandfarlig vara och 50 meter till explosiv vara i enlighet med Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Vattenfall yrkar på att en riskanalys genomförs för att säkerställa konsekvenserna av att bygga en tankstation nära våra regionnätsanläggningar samt eventuellt var en tillkommande nätstation kan placeras. Vattenfall har ej för avsikt att flytta regionnätsledningen om inte ett avtal har tecknats med antingen exploatören av denna plan, Trafikverket eller med båda. Om en ombyggnad eller flytt skulle bli aktuell förutsätter detta att det finns en godtagbar teknisk lösning. Det förutsätter vidare att erforderliga tillstånd erhålles, att exploatören står för alla kostnader för flytt inkl. kostnader för tillstånd och rättigheter. Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. Offert på eventuella el-serviser, både bygg kraft och permanent servis, beställs via vattenfall.se eller vit tfn Dnr Btn 2011/ :M 5

6 Plats för nätstation har reserverats i planförslaget efter förhandskontakt med Vattenfall. En riskvärdering avseende tankstationens närhet till regionnätsanläggning behöver göras först när byggnation av tankstationen blir aktuell. Riskerna med regionnätsanläggning kan därför skötas vid sidan av detaljplanearbetet. Det är idag inte heller helt klarlagt hur den nya trafikplatsen kommer att påverka ledningar i området. Frågan om riskvärdering förs in i Genomförandebeskrivningen. 8. Swedavia AB Planområdet är lokaliserat inom Stockholm Arlanda Airport influensområde för flygbuller, dock innehåller planen inga bostäder eller jämförbara anläggningar varför detta enligt Swedavias bedömning inte utgör något hinder för ett plangenomförande. Swedavia ser att kommunen i den kommande planprocessen särskilt måste belysa dagvatten-hanteringen inom området och då i synnerhet påverkan på Halmsjöbäcken - Märstaån. Swedavia bedriver i enlighet med sitt miljötillstånd och via avtal med Sigtuna kommun uppföljning i en mätpunkt (mätpunkt F) lokaliserad vid Broby där Kättstabäcken och Halmsjöbäcken rinner samman med Märstaån (Enligt Swedavias uppfattning börjar Märstaån vid Broby i den punkt där Kättstabäcken ansluter till vattendraget. Öster om denna punkt benämns vattendraget Halmsjöbäcken). I mätstationen vid punkt F görs en samlad miljöbedömning av Stockholm Arlanda Airports miljö belastning på recipient Märstaån. Alla påsläpp till vattendragen före denna punkt har således en inverkan på vattenstatusen som följs upp vid densamma. Av denna anledning anser Swedavia att det är av största vikt att det vatten som leds ned i eller rinner ned i vattendragen före mätstationen inte bidrar till försämrad kvalitet på vattenmiljön. Av planprogrammet framgår att Halmsjöbäckens dragning påverkas vilket i sin tur även berör torrläggningsföretaget Tomta-Benstocken i vilket Swedavia är delägare. Swedavia utgår från att bolaget kommer att involveras i den fortsatta planprocessen avseende hanteringen av torrläggningsföretaget. Swedavia finner det inte osannolikt att torrläggningsföretaget kommer att behöva ombildas vilket är en juridisk process. En ansökan om vattendom för ändring/upphävande av torrläggningsföretaget är under framtagande. 10. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planprograrnmet för Måby verksamhetsområde med följande synpunkter: En dagvattenutredning skall tas fram som visar vilka flöden som kommer uppstå och vilka föroreningar som kommer att nå recipienten. Utredningen ska också föreslå möjliga åtgärder avseende fördröjning och rening. Föreslagna åtgärder ska utformas så att utsläppet kan tillgodose kraven i vattendirektivet d.v.s. att vattenkvalitén i Märstaån ska förbättras. Av utredningen ska också framgå vilken ekologisk påverkan det blir i recipienten med de föroreningar och flödesförändring som kvarstår efter åtgärder. Dnr Btn 2011/ :M 6

7 Planprograrnmet tar i anspråk mark i mycket nära anslutning till Märstaån. För att Märstaån ska kunna nå god status till 2021 kommer det att krävas en mängd åtgärder där vissa kan kräva betydande plats för tex meandringar, dammar, våtmarker och översilningsytor. Av planprograrnmet framgår inte hur eller var man ger plats för Märstaåns behov. Ett respektavstånd måste lämnas till Märstaån som gör det möjligt att bibehålla och utveckla vattenkvalitén och den biologiska mångfalden i och runt vattendraget. En spridningsberäkning skall genomföras för att klargöra om miljökvalitetsnormen för inandningsbara partiklar överskrids i programområdet. Dagvattenutredning daterad har utarbetats under planarbetets gång. Halmsjöbäcken passerar planområdet i ett djupt dike. I planområdets västra gräns går den in i en kulvert. Enligt Swedavias uppfattning börjar Märstaån vid Broby i den punkt där Kättstabäcken ansluter till vattendraget. Öster om denna punkt benämns vattendraget Halmsjöbäcken. Spridningsberäkning för väg E4 för kommer att göras under planprocessen för att klargöra om miljökvalitetsnormen för inandningsbara partiklar överskrids inom planområdet. 12. Brandkåren Attunda Insatstider Planområdet ligger inom 10 minuters insatstid från nuvarande brandstationsplacering Sigtuna kommun. Med insatstid avses här summan av anspänningstid, körtid och angreppstid. Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon I samband med utrymning och släckinsats med hjälp av räddningstjänstens utrustning måste åtkomligheten vara tillfredsställande. Åtkomlighet för räddningstjänsten fordon ska säkerställas i det fortsatta planarbetet. Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och punkten rör räddningsinsats ska vara maximalt 50 meter. Brandvattenförsörjning Brandkåren Attunda förutsätter att konventionellt system för brandvatten ordnas enligt Svenskt Vattens rekommendationer. Risker vad gäller väg- och järnvägstransporter av farligt gods Planområdet bedöms ligga inom 150 meter från E4 och Måbyleden som är leder för transporter av farligt gods. Länsstyrelsen i Stockholms län ger följande rekommendationer i sin rapport 2000:01, "Riskhänsyn vid ny bebyggelse": Inom 100 meter från transportled för farligt gods ska risksituationen bedömas vid exploatering. Avses bebyggelse eller verksamheter lokaliseras inom 100 meter från vägen och om risk föreligger ska en riskanalys vara ett av underlagen vid planering. Risksituationen kan under särskilda omständigheter även behöva utredas utanför 100 meters avstånd. Det bör lämnas 25 meter byggnadsfritt närmast transportleden. Dnr Btn 2011/ :M 7

8 Inom detta ämnesområde finns även riskpolicyn "Riskhantering i detaljplaneprocessen, sept 2006" utgiven. Här anges att.. riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150 meters avstånd från farligt godsled " Med anledning av ovanstående anser Brandkåren Attunda att en riskanalys ska utföras. Riskanalysen ska visa eventuella risker och dess inverkan på människors säkerhet, samt att en acceptabel risknivå kan erhållas med eller utan riskreducerande åtgärder. Brandkåren Attunda hänvisar till Länsstyrelsen i Stockholms läns faktablad 4:2003, "Riktlinjer för riskanalyser som beslutsunderlag" Risker vad gäller objekt i omgivningen En kommande risk är den tankstation som planeras i området vilken bör beaktas i den fortsatta byggprocessen. Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon och brandvattenförsörjning ska beaktas i projektering under genomförande skedet. Riskanalys avseende samlokalisering av hotell, restaurang och tankningsstation vid trafikplats Måby daterad har utarbetats under planarbetets gång. Analysens slutsatser redovisas i samrådshandlingens planbeskrivning. 13. Stockholms Handelskammare Handelskammaren anser förslaget oproblematiskt. Det handlar om en klassisk etablering av trafikantservice och hotell vid en högtrafikerad kommunikationsled. Vi förutsätter att frågor om buller, angöring m.m. kan lösas i detaljplanefasen. Handelskammaren tillstyrker planförslaget. En bullerutredning är gjord och angöringsfrågor har studerats i planarbetet. 14. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Vi kan erbjuda fjärrvärme, dock kan en anslutningsavgift behöva tas ut. I övrigt ingen erinran. Informationen noteras 15. Folkpartiet liberalerna Vi har konstaterat att programområdet inte helt har anpassats till varken gällande ÖP 2002 eller FÖP för Arlandaområdet FÖP:n anger en gräns mellan Bevarandeområde och Förändringsområde (arbetsområde med krav på detaljplan) som ligger längs Måbyleden. I FÖP för Arlanda anges samma gräns ligga längs Måbyleden mellan befintlig bussdepå och det befintliga verksamhetsområdet uppe vid Måby mellan områdena B27 och B28. Dnr Btn 2011/ :M 8

9 I ÖP:n (sid 23) anges beträffande Bevarandeområden att...endast bebyggelse, anläggningar eller andra åtgärder som kan anpassas till dessa intressen bör återhållsamt få tillkomma. I FÖP Arlanda anges för B-områden (sid79) att man i planeringen av verksamhetsområden mot kulturlandskapet särskilt ska beakta detta förhållande. Dessa ställningstaganden i de berörda översiktsplanerna har tidigare formellt antagits av KF. Vi anser därför att man i den fortsatta planeringen mycket tydligt måste motivera ett eventuellt överskridande av gränsen mot aktuellt B-område - om man nu över huvud taget ska detaljplanera för bebyggelse norr om Måbyleden. Vi har noterat att detta område i programförslaget i mycket stor omfattning berör frågor kring riksintressen för kulturmiljö, helhetsmiljö och närmiljö. Den byggnadsminnesskyddade kyrkan, dess omgivning med sitt landskapsbildskydd och även övrig landskapsbild och utsikten över bygden norr om Måbyleden utgör också viktiga faktorer i bedömningen. Med ovan redovisad bakgrund anser vi det mycket tveksamt att det känsliga området norr om Måbyleden ska bebyggas. Stor del av kommunens agrarhistoriska utveckling finns samlad här. Tillsammans ger dessa värden ett mycket viktigt underlag i den fortsatta detaljplaneringen som måste genomföras med varsam hand. Vi ser dock med tillfredsställelse att man i planprogrammet pekat på en inriktning i det fortsatta planarbetet där man har för avsikt att ta stor hänsyn till nämnda intresseområden med dess höga skyddsvärden. Vi har också noterat att frågor kring hållbarhet kommer att redovisas i detaljplanen. Det är också viktigt att även åkermarksfrågorna redovisas. Vi är inte motståndare till att bygga på åkermark men anser att det ska ske efter särskild prövning. Därför ska man i detaljplaner belysa frågan och bland annat väga in den klassning av åkermark som kan göras för värdering av denna. Även de framtida behoven av åkermark måste diskuteras och redovisas i planerna. Även Miljöbalkens 3 kap anger grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Framförda synpunkter ovan gäller huvudsakligen också för detaljplanen för Måby verksamhetsområde som samtidigt är utsänd för samråd. Planområdet ligger inom utvecklingsområde B i FÖP för Arlandaområdet. För detta område säger FÖP:en : Viss exploatering intill väg E4 i anslutning till befintligt verksamhetsområde är möjlig, dock med beaktande av att ytan utgör entré/portalpunkt till området och gränsar mot område av riksintresse för kulturminnesvård. Bebyggelsen påverkar inte utsikten över bygden norr om Måbyleden med den byggnadsminnesskyddade kyrkan och dess landskapsskyddade omgivningar. Den del av planområdet som utgörs av en skogklädd holme och innehåller fasta fornlämningar är avsatt för naturmark och får inte bebyggas. Den åkermark som tas i anspråk för bebyggelse utgör en begränsad yta som är avskuren från åkerlandskapet i övrigt av väg E4 och intilliggande verksamhetsområde. Dnr Btn 2011/ :M 9

10 STADSBYGGNADSKONTORETS STÄLLNINGSTAGANDE Utöver de kommentarer som föranleder några ändringar i planhandlingen kommer redaktionella ändringar att göras. Stadsbyggnadskontoret bedömer att planförslaget kan gå vidare till samråd. SYNPUNKTER SOM EJ TILLGODOSETTS UNDER PLANPROCESSEN Planförslaget har tagit hänsyn till de synpunkter som framförts under programsamrådet. MEDVERKANDE I PROJEKTET Detaljplanen är upprättad av Stadsbyggnadskontoret i samverkan med Fokus Arkitektur AB genom arkitekterna SAR/MSA Hans Suominen och Ingela Ohrstedt. Märsta Anna-Karin Bergvall Stadsbyggnadschef Mario Castillo-Belmar Planarkitekt Dnr Btn 2011/ :M 10

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2014-06-16-2014-09-14. Handlingarna har funnits

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 1 (2) 2012-01-12 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson 08-523 020 50 axel.christensson@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Järna kommundelsnämnd Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Stallmästaregården

Detaljplan för Stallmästaregården SOLNA STAD 1 (14) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2013-02-28 SBN/2009:189 Utställningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Stallmästaregården inom stadsdelen Haga, upprättad i februari

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län

FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län 2012-03-29 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplaneprogram för FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD GODKÄNNANDEHANDLING Planprogram för del av Rud Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD Inledning Förslag till planprogram för del av Rud har upprättats den 12 juni 2013. Denna

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2)

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) Koncessioner och kommunikation 2015-03-11 2011/706 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) 1 Bakgrund Svenska kraftnät har

Läs mer