PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE"

Transkript

1 Detaljplan för Måby verksamhetsområde omfattande del av fastigheten Måby 1:1m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE PROGRAMSAMRÅDSFÖRFARANDE Detaljplanen har varit utsänd för programsamråd från den 23 september till den 21 oktober Handlingarna har under denna tid funnits uppsatta i kommunhusets entréhall Södergatan 20, Märsta samt på Märsta bibliotek. INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under programsamrådstiden inkommit enligt nedan Yttrande utan erinran Yttrande med synpunkter 1. Länsstyrelsen Stockholms län x 2. Lantmäterimyndigheten x 3. Trafikverket x 4. AB Storstockholms Lokaltrafik x 5. TeliaSonera Skanova Access AB x 6. Vattenfall Eldistribution AB x 7. Norrvatten x 8. Swedavia AB x 9. Hyresgästföreningen Sigtuna x 10. Miljö- och hälsoskyddsnämnden x 11. Försvarsmakten, Högkvarteret x 12. Brandkåren Attunda x 13. Stockholms Handelskammare x 14. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad x 15. Folkpartiet Liberalerna x Sakägare enligt fastighetsägarförteckning Ej tillgodosedda synpunkter SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER Inkomna yttranden kan läsas i sin helhet på Stadsbyggnadskontoret. Dnr Btn 2011/ :M 1

2 1. Länsstyrelsen Riksintresse Arlanda Stockholm - Arlanda flygplats är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 miljöbalken och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av flygplatsen. Programområdet ligger inom flygplatsens influensområde. Idag ligger hela planområdet inom gällande koncessionskurva som anger flygbullernivå (FBN) 55 dba. Enligt den nya ansökan som Swedavia lämnat in till mark- och miljödomstolen ligger planområdet delvis inom koncessionskurva som anger FBN 60 dba och innanför maxbuller 70 dba minst 3 ggr per årsmedeldygn. Mot den bakgrunden kan konstateras att planområdet kommer att bli stört av flygbuller. Då planen möjliggör uppförande av ett hotell, där man huvudsakligen vistas inomhus och under kortare tid, bedömer Länsstyrelsen att planföreslaget inte innebär negativ påverkan på riksintresset. Kulturmiljö Länsstyrelsen ser positivt på att hänsyn ska tas till den kulturhistoriska miljön i det fortsatta planarbetet, då programområdet ligger inom/invid riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap miljöbalken. I samrådshandlingarna uppmärksammas två fornlämningar, RAÄ-nr Husby- Ärlinghundra 113 och 114. RAÄ-nr Husby-Ärlinghundra 114 är belägen direkt norr om det aktuella programområdet och består av ca 15 fornlämningar av järnålderskaraktär. År 1990 genomförde Riksantikvarieämbetets byrå för arkeologiska undersökningar en särskild arkeologisk utredning inom delar av fastigheten Måby 1: 1 m.fl. där det nu aktuella programområdet ingår. Utredningen resulterade i att gravfältet utökades ca 100 meter söderut. Vidare kunde man konstatera att gravfältet är topografiskt väl avskilt från åkermarken i söder då en markant höjdskillnad bildar en naturlig avslutning på gravfältets södra del. I utredningen undersöktes även delar av åkermarken som nu ingår i det aktuella programområdet. Utredningen visade inte på några nya, okända fornlämningar i åkermarken. Länsstyrelsen bedömer därför att inga okända fornlämningar kommer att beröras av den planerade exploateringen. Länsstyrelsen vill dock uppmärksamma kommunen på att fornlämningarna har fel utbredning på den karta som redovisas på s. 10 i planhandlingarna. Kartan behöver därför revideras så att avstånden till fornlämningarna blir korrekt redovisade. Vidare bedömer Länsstyrelsen att fornlämningarna kan ligga kvar om inga markingrepp planeras inom fornlämningen och det som idag är skogsmark. Torrläggningsföretag Programområdet berörs av Tomta-Benstocken torrläggnigsföretag från Torrläggningsföretag som har bildats genom förrättning är juridiskt bindande, vilket innebär att de sträckningar, djup och vattennivåer som angivits för vattenanläggningar och vattenområden i förrättningshandlingarna gäller med samma rätt som en vattendom. Länsstyrelsen vill erinra om att åtgärder som står i strid mot markavvattningsföretaget inte får utföras utan tillstånd från miljödomstolen. Strandskydd I planbeskrivningen står att för Märstaån gäller strandskydd intill 100 m från strand. Underhandskontakt har tagits med kommunen som bekräftar, vad även Länsstyrelsens Dnr Btn 2011/ :M 2

3 kartunderlag visar, att planområdet inte berörs av strandskydd. Handlingarna behöver därför revideras i detta avseende. Risker Länsstyrelsen avvaktar det fortsatta arbetet med risker förknippade med farligt godstransporter samt drivmedelsstationen. Dagvatten Inför kommande planering av områdets dagvattenhantering behöver klimatförändringarna beaktas. SMHI har gjort klimatscenarier som indikerar att vi står inför ett varmare och blötare klimat. Osäkerheten är stor vad gäller framtida regnmängder. Årsmedelnederbörden visar dock på en långsam ökning som i slutet på seklet väntas ha ökat med procent. De tydligaste förändringarna uppträder på vintern, då vi samtidigt har sämre infiltrationsmöjligheter och därmed en ökad ytavrinning. Det är därför viktigt att klimataspekterna integreras i kommande planering. Länsstyrelsen har tagit fram skriften Stockholm - varmare, blötare - Klimat och sårbarhetsanalys för Stockholms län (rapport 2011:28). Rapporten finns att ladda ned på Länsstyrelsens webbplats I och avsikten är att den ska utgöra ett stöd för bl.a. kommunernas arbete med klimatanpassning. Miljöbedömning Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att betydande miljöpåverkan inte bör föreligga för aktuell plan. Övrigt Plan- och bygglagen (1987:10) ersattes den 2 maj 2011 av plan- och bygglagen (2010:900). Av övergångsbestämmelserna framgår att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla för ärenden som har påbörjats före denna tidpunkt. Av planhandlingarna bör framgå vilken lag som har tillämpats vid framtagandet av planen. En bullerutredning har utförts och planhandlingarna kompletteras utifrån den. Kartan revideras så att fornlämningsområdet redovisas korrekt. En ansökan om vattendom för ändring/upphävande av torrläggningsföretaget är under framtagande. En dagvattenutredning har utförts och planhandlingarna kompletteras utifrån den. 3. Trafikverket Översiktsplan Översiktsplan 2002 redovisar att programområdet i huvudsak ska förbli oexploaterat. Fördjupad översiktsplan för Arlandastad 2006 redovisar att programområdet kan användas för exploatering. Riksintressen Stockholm - Arlanda flygplats är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 miljöbalken och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av flygplatsen, vilket bör framgå av det fortsatta planarbetet. Dnr Btn 2011/ :M 3

4 Programområdet ligger inom flygplatsens influensområde. Det framgår inte av programmet vilken byggnadshöjd som förelås, men Trafikverket förutsätter att hänsyn till luftfartens intressen tas i det fortsatta planarbetet. Väg E4 är utpekad som riksintresse för kommunikationer vilket bör framgå av det fortsatta planarbetet. Risk och säkerhet Väg 905 Måbyleden är sekundär transportled och väg E4 är primär transportled för farligt gods. Det fortsatta planarbetet bör kompletteras med en riskanalys. Kombinationen hotell och drivmedelsstation bör noga övervägas i detta sammanhang för att eliminera oacceptabla risker. Vägtrafik Den föreslagna exploateringen kan påverka framförallt omgivande vägnät. Trafikverket anser att en trafikanalys bör utföras som belyser den föreslagna exploateringens effekter på trafiksystemet. För att ansluta det föreslagna hotell och bilserviceområdet till den allmänna vägen 896 krävs särskilt tillstånd från Trafikverket. Kollektivtrafik Programområdet har potential till god kollektivtrafikförsörjning. Programmet nämner att spårbunden trafik kan tänkas i framtiden. Detta bör närmare belysas i det fortsatta detaljplanearbetet. Oskyddade trafikanter Genom programområdet går separata GC-vägar parallellt med Måbyleden och Brobyvägen. Dessa vägar bör bibehållas och få utgöra en stomme för ett GC-vägnät inom programområdet. Planförslaget begränsar byggnads totalhöjd till +65 meter övernollplanet (RH 00). Det innebär att flygplatsens högsta tillåtna hinderhöjd ej överskrids. Planbeskrivningen redovisar att väg E4 är riksintresse för kommunikationer. Riskanalys avseende samlokalisering av hotell, restaurang och tankningsstation vid trafikplats Måby daterad har utarbetats under planarbetets gång. Om de säkerhetsavstånd som definierats i denna analys efterföljs i fortsatt projektering bör inte vidare utredningar kring riskbilden för detaljplaneområdet behövas. Avser man frångå de säkerhetsavstånd som sammanfattas i denna rapport bör fördjupade studier kring riskbilden genomföras. En trafikanalys har utförts och planhandlingarna kompletteras utifrån den. Utveckling av spårbunden lokaltrafik är en övergripande fråga som inte belyses inom ramen för denna detaljplan. Befintligt vägnät för gång- och cykeltrafik påverkas inte. 4. AB Stockholms Lokaltrafik Kollektivtrafik finns vid Märsta station i form av regionaltåg till Uppsala, pendeltåg och bussar. Till stationen kommer man från området med buss som trafikerar Måbyleden söder om programområdet. Andra målpunkter som nås med bussarna på Måbyleden är Dnr Btn 2011/ :M 4

5 bl a Arlanda, Arlanda stad, Sigtuna, Upplands Väsby och Bålsta. Eventuellt behov av nya/ändrade hållplatslägen, bl a med tanke på infarten till drivmedelsstationen, får studeras i det fortsatta planarbete. Eventuellt behov av nya/ändrade hållplatslägen studeras i samråd med SL i samband med genomförandet av detaljplanen. 5. TeliaSonera Det finns en gammal mellanortkabel som ej är i drift längre inom planområdet, i övrigt har Telia Sonera Skanova Access AB inget att erinra. Se bifogade karta Om befintlig kabel påverkas av byggnationen kommer kontakt tas med Telia Sonera Skanova Access AB. Frågan förs in i Genomförandebeskrivningen. 6. Vattenfall Vattenfall har elanläggningar i närheten av planområdet vilket visas av bifogad karta, orange linje = 70 kv, denna ledning är av regionnätsstyp och av stor vikt för hela regionens eldistribution, röd linje = 10 kv högspänningsledning och blå linje = 0,4 kv lågspänningsledning. Heldragna linjer är luftledningar och streckade linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat och kabelskåp visas som helsvart rektangel. Inom området så har Vattenfall bara en befintlig lågspänningsledning samt kabelskåp. Vattenfall tror att vi kommer att kunna mata programområdet med befintlig nätstation öster om planen. Vattenfall ser gärna att vi får uppgifter om kommande effektbehov för att kunna göra en bättre bedömning. Vattenfall har fått en förfrågan om att flytta på vår 70 kv regionnätsledning av Trafikverket eftersom de planerar en utbyggnad av trafikplatsen vid Måby. Var den nya ledningen kommer att förläggas samt om det blir kabel eller luftledning är ännu inte bestämt. Vad som kan sägas är att den befintliga 70 kv luftledningen inte får finnas närmare än 30 meter till brandfarlig vara och 50 meter till explosiv vara i enlighet med Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Vattenfall yrkar på att en riskanalys genomförs för att säkerställa konsekvenserna av att bygga en tankstation nära våra regionnätsanläggningar samt eventuellt var en tillkommande nätstation kan placeras. Vattenfall har ej för avsikt att flytta regionnätsledningen om inte ett avtal har tecknats med antingen exploatören av denna plan, Trafikverket eller med båda. Om en ombyggnad eller flytt skulle bli aktuell förutsätter detta att det finns en godtagbar teknisk lösning. Det förutsätter vidare att erforderliga tillstånd erhålles, att exploatören står för alla kostnader för flytt inkl. kostnader för tillstånd och rättigheter. Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. Offert på eventuella el-serviser, både bygg kraft och permanent servis, beställs via vattenfall.se eller vit tfn Dnr Btn 2011/ :M 5

6 Plats för nätstation har reserverats i planförslaget efter förhandskontakt med Vattenfall. En riskvärdering avseende tankstationens närhet till regionnätsanläggning behöver göras först när byggnation av tankstationen blir aktuell. Riskerna med regionnätsanläggning kan därför skötas vid sidan av detaljplanearbetet. Det är idag inte heller helt klarlagt hur den nya trafikplatsen kommer att påverka ledningar i området. Frågan om riskvärdering förs in i Genomförandebeskrivningen. 8. Swedavia AB Planområdet är lokaliserat inom Stockholm Arlanda Airport influensområde för flygbuller, dock innehåller planen inga bostäder eller jämförbara anläggningar varför detta enligt Swedavias bedömning inte utgör något hinder för ett plangenomförande. Swedavia ser att kommunen i den kommande planprocessen särskilt måste belysa dagvatten-hanteringen inom området och då i synnerhet påverkan på Halmsjöbäcken - Märstaån. Swedavia bedriver i enlighet med sitt miljötillstånd och via avtal med Sigtuna kommun uppföljning i en mätpunkt (mätpunkt F) lokaliserad vid Broby där Kättstabäcken och Halmsjöbäcken rinner samman med Märstaån (Enligt Swedavias uppfattning börjar Märstaån vid Broby i den punkt där Kättstabäcken ansluter till vattendraget. Öster om denna punkt benämns vattendraget Halmsjöbäcken). I mätstationen vid punkt F görs en samlad miljöbedömning av Stockholm Arlanda Airports miljö belastning på recipient Märstaån. Alla påsläpp till vattendragen före denna punkt har således en inverkan på vattenstatusen som följs upp vid densamma. Av denna anledning anser Swedavia att det är av största vikt att det vatten som leds ned i eller rinner ned i vattendragen före mätstationen inte bidrar till försämrad kvalitet på vattenmiljön. Av planprogrammet framgår att Halmsjöbäckens dragning påverkas vilket i sin tur även berör torrläggningsföretaget Tomta-Benstocken i vilket Swedavia är delägare. Swedavia utgår från att bolaget kommer att involveras i den fortsatta planprocessen avseende hanteringen av torrläggningsföretaget. Swedavia finner det inte osannolikt att torrläggningsföretaget kommer att behöva ombildas vilket är en juridisk process. En ansökan om vattendom för ändring/upphävande av torrläggningsföretaget är under framtagande. 10. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planprograrnmet för Måby verksamhetsområde med följande synpunkter: En dagvattenutredning skall tas fram som visar vilka flöden som kommer uppstå och vilka föroreningar som kommer att nå recipienten. Utredningen ska också föreslå möjliga åtgärder avseende fördröjning och rening. Föreslagna åtgärder ska utformas så att utsläppet kan tillgodose kraven i vattendirektivet d.v.s. att vattenkvalitén i Märstaån ska förbättras. Av utredningen ska också framgå vilken ekologisk påverkan det blir i recipienten med de föroreningar och flödesförändring som kvarstår efter åtgärder. Dnr Btn 2011/ :M 6

7 Planprograrnmet tar i anspråk mark i mycket nära anslutning till Märstaån. För att Märstaån ska kunna nå god status till 2021 kommer det att krävas en mängd åtgärder där vissa kan kräva betydande plats för tex meandringar, dammar, våtmarker och översilningsytor. Av planprograrnmet framgår inte hur eller var man ger plats för Märstaåns behov. Ett respektavstånd måste lämnas till Märstaån som gör det möjligt att bibehålla och utveckla vattenkvalitén och den biologiska mångfalden i och runt vattendraget. En spridningsberäkning skall genomföras för att klargöra om miljökvalitetsnormen för inandningsbara partiklar överskrids i programområdet. Dagvattenutredning daterad har utarbetats under planarbetets gång. Halmsjöbäcken passerar planområdet i ett djupt dike. I planområdets västra gräns går den in i en kulvert. Enligt Swedavias uppfattning börjar Märstaån vid Broby i den punkt där Kättstabäcken ansluter till vattendraget. Öster om denna punkt benämns vattendraget Halmsjöbäcken. Spridningsberäkning för väg E4 för kommer att göras under planprocessen för att klargöra om miljökvalitetsnormen för inandningsbara partiklar överskrids inom planområdet. 12. Brandkåren Attunda Insatstider Planområdet ligger inom 10 minuters insatstid från nuvarande brandstationsplacering Sigtuna kommun. Med insatstid avses här summan av anspänningstid, körtid och angreppstid. Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon I samband med utrymning och släckinsats med hjälp av räddningstjänstens utrustning måste åtkomligheten vara tillfredsställande. Åtkomlighet för räddningstjänsten fordon ska säkerställas i det fortsatta planarbetet. Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och punkten rör räddningsinsats ska vara maximalt 50 meter. Brandvattenförsörjning Brandkåren Attunda förutsätter att konventionellt system för brandvatten ordnas enligt Svenskt Vattens rekommendationer. Risker vad gäller väg- och järnvägstransporter av farligt gods Planområdet bedöms ligga inom 150 meter från E4 och Måbyleden som är leder för transporter av farligt gods. Länsstyrelsen i Stockholms län ger följande rekommendationer i sin rapport 2000:01, "Riskhänsyn vid ny bebyggelse": Inom 100 meter från transportled för farligt gods ska risksituationen bedömas vid exploatering. Avses bebyggelse eller verksamheter lokaliseras inom 100 meter från vägen och om risk föreligger ska en riskanalys vara ett av underlagen vid planering. Risksituationen kan under särskilda omständigheter även behöva utredas utanför 100 meters avstånd. Det bör lämnas 25 meter byggnadsfritt närmast transportleden. Dnr Btn 2011/ :M 7

8 Inom detta ämnesområde finns även riskpolicyn "Riskhantering i detaljplaneprocessen, sept 2006" utgiven. Här anges att.. riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150 meters avstånd från farligt godsled " Med anledning av ovanstående anser Brandkåren Attunda att en riskanalys ska utföras. Riskanalysen ska visa eventuella risker och dess inverkan på människors säkerhet, samt att en acceptabel risknivå kan erhållas med eller utan riskreducerande åtgärder. Brandkåren Attunda hänvisar till Länsstyrelsen i Stockholms läns faktablad 4:2003, "Riktlinjer för riskanalyser som beslutsunderlag" Risker vad gäller objekt i omgivningen En kommande risk är den tankstation som planeras i området vilken bör beaktas i den fortsatta byggprocessen. Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon och brandvattenförsörjning ska beaktas i projektering under genomförande skedet. Riskanalys avseende samlokalisering av hotell, restaurang och tankningsstation vid trafikplats Måby daterad har utarbetats under planarbetets gång. Analysens slutsatser redovisas i samrådshandlingens planbeskrivning. 13. Stockholms Handelskammare Handelskammaren anser förslaget oproblematiskt. Det handlar om en klassisk etablering av trafikantservice och hotell vid en högtrafikerad kommunikationsled. Vi förutsätter att frågor om buller, angöring m.m. kan lösas i detaljplanefasen. Handelskammaren tillstyrker planförslaget. En bullerutredning är gjord och angöringsfrågor har studerats i planarbetet. 14. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Vi kan erbjuda fjärrvärme, dock kan en anslutningsavgift behöva tas ut. I övrigt ingen erinran. Informationen noteras 15. Folkpartiet liberalerna Vi har konstaterat att programområdet inte helt har anpassats till varken gällande ÖP 2002 eller FÖP för Arlandaområdet FÖP:n anger en gräns mellan Bevarandeområde och Förändringsområde (arbetsområde med krav på detaljplan) som ligger längs Måbyleden. I FÖP för Arlanda anges samma gräns ligga längs Måbyleden mellan befintlig bussdepå och det befintliga verksamhetsområdet uppe vid Måby mellan områdena B27 och B28. Dnr Btn 2011/ :M 8

9 I ÖP:n (sid 23) anges beträffande Bevarandeområden att...endast bebyggelse, anläggningar eller andra åtgärder som kan anpassas till dessa intressen bör återhållsamt få tillkomma. I FÖP Arlanda anges för B-områden (sid79) att man i planeringen av verksamhetsområden mot kulturlandskapet särskilt ska beakta detta förhållande. Dessa ställningstaganden i de berörda översiktsplanerna har tidigare formellt antagits av KF. Vi anser därför att man i den fortsatta planeringen mycket tydligt måste motivera ett eventuellt överskridande av gränsen mot aktuellt B-område - om man nu över huvud taget ska detaljplanera för bebyggelse norr om Måbyleden. Vi har noterat att detta område i programförslaget i mycket stor omfattning berör frågor kring riksintressen för kulturmiljö, helhetsmiljö och närmiljö. Den byggnadsminnesskyddade kyrkan, dess omgivning med sitt landskapsbildskydd och även övrig landskapsbild och utsikten över bygden norr om Måbyleden utgör också viktiga faktorer i bedömningen. Med ovan redovisad bakgrund anser vi det mycket tveksamt att det känsliga området norr om Måbyleden ska bebyggas. Stor del av kommunens agrarhistoriska utveckling finns samlad här. Tillsammans ger dessa värden ett mycket viktigt underlag i den fortsatta detaljplaneringen som måste genomföras med varsam hand. Vi ser dock med tillfredsställelse att man i planprogrammet pekat på en inriktning i det fortsatta planarbetet där man har för avsikt att ta stor hänsyn till nämnda intresseområden med dess höga skyddsvärden. Vi har också noterat att frågor kring hållbarhet kommer att redovisas i detaljplanen. Det är också viktigt att även åkermarksfrågorna redovisas. Vi är inte motståndare till att bygga på åkermark men anser att det ska ske efter särskild prövning. Därför ska man i detaljplaner belysa frågan och bland annat väga in den klassning av åkermark som kan göras för värdering av denna. Även de framtida behoven av åkermark måste diskuteras och redovisas i planerna. Även Miljöbalkens 3 kap anger grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Framförda synpunkter ovan gäller huvudsakligen också för detaljplanen för Måby verksamhetsområde som samtidigt är utsänd för samråd. Planområdet ligger inom utvecklingsområde B i FÖP för Arlandaområdet. För detta område säger FÖP:en : Viss exploatering intill väg E4 i anslutning till befintligt verksamhetsområde är möjlig, dock med beaktande av att ytan utgör entré/portalpunkt till området och gränsar mot område av riksintresse för kulturminnesvård. Bebyggelsen påverkar inte utsikten över bygden norr om Måbyleden med den byggnadsminnesskyddade kyrkan och dess landskapsskyddade omgivningar. Den del av planområdet som utgörs av en skogklädd holme och innehåller fasta fornlämningar är avsatt för naturmark och får inte bebyggas. Den åkermark som tas i anspråk för bebyggelse utgör en begränsad yta som är avskuren från åkerlandskapet i övrigt av väg E4 och intilliggande verksamhetsområde. Dnr Btn 2011/ :M 9

10 STADSBYGGNADSKONTORETS STÄLLNINGSTAGANDE Utöver de kommentarer som föranleder några ändringar i planhandlingen kommer redaktionella ändringar att göras. Stadsbyggnadskontoret bedömer att planförslaget kan gå vidare till samråd. SYNPUNKTER SOM EJ TILLGODOSETTS UNDER PLANPROCESSEN Planförslaget har tagit hänsyn till de synpunkter som framförts under programsamrådet. MEDVERKANDE I PROJEKTET Detaljplanen är upprättad av Stadsbyggnadskontoret i samverkan med Fokus Arkitektur AB genom arkitekterna SAR/MSA Hans Suominen och Ingela Ohrstedt. Märsta Anna-Karin Bergvall Stadsbyggnadschef Mario Castillo-Belmar Planarkitekt Dnr Btn 2011/ :M 10

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m. fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Preliminär Antagandehandling

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Preliminär Antagandehandling Detaljplan för Verksamheter vid Tingvallavägen omfattande del av fastigheten Märsta 1:226 och del av Märsta 1:167 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Preliminär Antagandehandling SÄRSKILT UTLÅTANDE

Läs mer

Tillhör 564 PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE. Samrådshandling

Tillhör 564 PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE. Samrådshandling Planprogram för Brista kraftvärmeverk Utbyggnad av kraftvärmeanläggning, ny väg, ny bro och utökning av industrimark inom fastigheterna Norrsunda-Brista 2:11 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande del av fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län NORMALT PLANFÖRFARANDE Samrådshandling

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för MÄRSTA PORT Bostäder och verksamheter vid södra Tingvalladalen omfattande del av fastigheten Valsta 3:50 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län. Samrådshandling PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Preliminär Antagandehandling

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Preliminär Antagandehandling Detaljplan för Skansvägens förlängning omfattande fastigheten Rosersberg 11:110 och del av fastigheten Rosersberg 11:84 i Rosersberg, Sigtuna kommun, Stockholms län Preliminär Antagandehandling SÄRSKILT

Läs mer

Granskningshandling PBL 2010:900

Granskningshandling PBL 2010:900 Detaljplan för Förskola och bostäder vid Stockholmsvägen - Stationsgatan omfattande del av fastigheterna Sätuna 3:257, Märsta 1:183 och 1:210 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Granskningshandling

Läs mer

Detaljplan för Komministern 5 och del av Tumba 7:206, Botkyrka

Detaljplan för Komministern 5 och del av Tumba 7:206, Botkyrka 1 [7] Stadsbyggnadsenheten 2014-09-23 Referens Lotta Kvist Samrådsredogörelse Detaljplan för Komministern 5 och del av Tumba 7:206, Botkyrka kommun Beskrivning av samrådsförfarandet Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Arlandastad Norra vid Östra Bangatan omfattande del av fastigheten Broby 11:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling PBL 1987:10 PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE PROGRAMSAMRÅDSFÖRFARANDE

Läs mer

Samrådsredogörelse. TYRESÖ 1:505 Tyresö Strand, Tyresö kommun, Stockholms län. Antagandehandling juli, 2015 Dnr 2015 KSM 0067

Samrådsredogörelse. TYRESÖ 1:505 Tyresö Strand, Tyresö kommun, Stockholms län. Antagandehandling juli, 2015 Dnr 2015 KSM 0067 Samhällsbyggnadsförvaltningen Amanda Hammer, planenheten Antagandehandling juli, 2015 Dnr 2015 KSM 0067 Detaljplan för TYRESÖ 1:505 Tyresö Strand, Tyresö kommun, Stockholms län Samrådsredogörelse Karta

Läs mer

Granskningsutlåtande. Del av Gimmersta 1:1 Bollmora, Tyresö kommun, Stockholms län. Samhällsbyggnadsförvaltningen Amanda Hammer, planenheten

Granskningsutlåtande. Del av Gimmersta 1:1 Bollmora, Tyresö kommun, Stockholms län. Samhällsbyggnadsförvaltningen Amanda Hammer, planenheten Samhällsbyggnadsförvaltningen Amanda Hammer, planenheten Antagandehandling Februari, 2015 Dnr 2014 KSM 0848 Ändring genom tillägg för detaljplan för Del av Gimmersta 1:1 Bollmora, Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Bostäder Bansjöslingan 20-22, Venus 4 &5 i Tyresö kommun

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Bostäder Bansjöslingan 20-22, Venus 4 &5 i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen januari 2011 Sophia Norrman Winter Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Bostäder Bansjöslingan 20-22, Venus 4 &5 i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18 118 regeringsbeslut 2006-06-26 NORMALT PLANFÖRFARANDE Planprogram för Arlandastad Norra Omfattande del av fastigheterna Broby

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Preliminär Antagandehandling SÄRSKILT UTLÅTANDE Detaljplan för Del av Märsta centrum, kulturskola och bostäder omfattande del av fastigheterna Märsta 1:203 och Märsta 1:210 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms

Läs mer

Detaljplan Hammarby Smedby 1:461 i Johanneslund

Detaljplan Hammarby Smedby 1:461 i Johanneslund Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-25 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2013:136 Anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan Hammarby Smedby 1:461 i Johanneslund Bakgrund

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun Samrådsredogörelse, Dnr KS/2013:317 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2015-02-17 2015-03-18. Samrådshandlingarna ställdes ut i kommunens bibliotek och skickades per post till

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län Granskningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2016-01-22 Fredrik Drotte 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2015:386 fredrik.drotte@upplandsvasby.se Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256

Läs mer

Samrådshandling PBL 1987:10 Dnr Btn 2011/ :M. Detaljplan för Måby verksamhetsområde

Samrådshandling PBL 1987:10 Dnr Btn 2011/ :M. Detaljplan för Måby verksamhetsområde Samrådshandling PBL 1987:10 Dnr Btn 2011/0688-214:M Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18 118 Laga kraft, regeringsbeslut 2006-06-26 NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Måby verksamhetsområde omfattande

Läs mer

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten Detaljplan för SÄTER 5:4, del av Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Utlåtande Upprättad 2009-09-08 Planenheten Antagen BN 2009-09-17 Laga kraft 2009-10-12 Detaljplan för Säter 5:4, del

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandling Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. DETALJPLAN Upprättat av Britta Lundgren den 2012-02-20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling Detaljplan för Östra Rosersberg omfattande del av fastigheterna Rosersberg 9:1 i Rosersberg, Sigtuna kommun, Stockholms län Utställningshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSFÖRFARANDE Detaljplanen har varit

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Västra Strand, fastighet Våren 5 i Tyresö kommun

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Västra Strand, fastighet Våren 5 i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret december 2010 Annika Almqvist Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Västra Strand, fastighet Våren 5 i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING 1 (5)

GRANSKNINGSHANDLING 1 (5) GRANSKNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Del av Avesta 5:1 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2013-01-21, reviderad 2013-04-22. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-04-22

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

del av Viksberg 3:1, Område B

del av Viksberg 3:1, Område B Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan 2013-00033-214 Detaljplan för del av Viksberg 3:1, Område B i Södertälje kommun Upprättad 2015-12-08 Beslut Samhällsbyggnadskontoret fick 2013-02-19

Läs mer

Inkomna yttranden Under samrådet inkom tre skriftliga yttranden. Yttranden redovisas sammanfattade eller i sin helhet och kommenteras.

Inkomna yttranden Under samrådet inkom tre skriftliga yttranden. Yttranden redovisas sammanfattade eller i sin helhet och kommenteras. 2013-10-03 DETALJPLAN FÖR KORPILOMBOLO 8:22, Samrådsredogörelse Hur samrådet har bedrivits Förslag till detaljplan har varit på samråd 2013-09-11 t.o.m. 2013-10-03. Detaljplaneförslaget handläggs med normalt

Läs mer

Detaljplan för Svetsaren

Detaljplan för Svetsaren Detaljplan för Svetsaren SAMRÅDSREDOGÖRELSE Januari 2015 Hur samrådet har bedrivits Förslaget har under 17 september till 29 oktober 2014 funnits tillgängligt på Biblioteket i Malung, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr 2011.0028.214 Samrådsredogörelse 2011-05-18 1 (5) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Hårstorp 1:1 m.fl Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS INKOMNA YTTRANDEN. Detaljplan för Söderbymalm 3:125 med flera, Vallagränd Handen

SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS INKOMNA YTTRANDEN. Detaljplan för Söderbymalm 3:125 med flera, Vallagränd Handen 2017-11-10 Dnr PLAN2012.06 Detaljplan för Söderbymalm 3:125 med flera, Vallagränd Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-26, 16 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Granskningsutlåtande. Fastigheten Tyresö 1:582 Solberga, Tyresö kommun, Stockholms län. Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg, planchef

Granskningsutlåtande. Fastigheten Tyresö 1:582 Solberga, Tyresö kommun, Stockholms län. Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg, planchef Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg, planchef Antagandehandling Januari, 2015 Dnr 2014 KSM 0986 Ändring genom tillägg för detaljplan för Fastigheten Tyresö 1:582 Solberga, Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Juli 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2011 KSM 0020 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun Tyresö kommuns samhällsbyggnadsförvaltning

Läs mer

Förslag till detaljplanen har varit på samråd från och med den 24 maj 2010 till och med den 6 juni 2010.

Förslag till detaljplanen har varit på samråd från och med den 24 maj 2010 till och med den 6 juni 2010. DETALJPLAN FÖR DEL AV SÅGENOMRÅDET Utökning av industriverksamhet Pajala kommun Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅD BEDRIVITS Förslag till detaljplanen har varit på samråd från och med den 24

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Östra Rosersberg omfattande del av fastigheterna Rosersberg 9:1 m.fl. i Rosersberg, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANSAMRÅDSFÖRFARANDE Detaljplanen

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-12-08 Fredrik Drotte 08-590 970 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2015:386 fredrik.drotte@upplandsvasby.se Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Förskola vid före detta klockgjuteriet omfattande fastigheterna Rapphönan 4 och 5 i Sigtuna stad och kommun, Stockholms län Preliminär Antagandehandling SÄRSKILT UTLÅTANDE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS

Läs mer

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Samrådsredogörelse Datum 2016-05-27 Dnr BTN15/118 Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för del av Perennen 1 (Oscarsbergs trädgård) samt del av Anderslund 1:27,

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg

Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg Kommunledningskontoret Plan- och exploateringsenheten Sida 1 av 10 Dnr 2007/731 KS 203 Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg REMISSINSTANSER Externa remissinstanser Interna remissinstanser

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs,

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs, Utställningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-22 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:487 anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Lunds Gård hästnära boende omfattande del av fastigheterna Odensala-Harg 5:8 och 5:21 i Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSFÖRFARANDE Planprogrammet

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Inledning Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRING AV BYGGNADSPLAN FÖR FRITIDSBEBYGGELSE ÖVER DEL AV FASTIGHETEN GÄLLIVARE 64:1 M FL VID VASSARATRÄSKET INOM GÄLLIVARE KOMMUN, AKT 25-P82/20 Miljö- och byggförvaltningen

Läs mer

NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun

NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun 2013-05-24 1 (6) Kst 2012/290 Detaljplan för NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 13 mars 10 april 2013.

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Björkskatan1:764 och del av 1:3

Björkskatan1:764 och del av 1:3 Dnr: SBF 2015/125 Stadsbyggnadsförvaltningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Björkskatan, Björkskatan1:764 och del av 1:3 Luleå kommun Norrbottens län Bakgrund Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-29

Läs mer

ÖSTERÅKERS KOMMUN UTLÅTANDE 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-02-25 Plan- och exploateringsenheten

ÖSTERÅKERS KOMMUN UTLÅTANDE 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-02-25 Plan- och exploateringsenheten ÖSTERÅKERS KOMMUN UTLÅTANDE 1(6) Detaljplan för Valsjöskogen etapp 1, Österåkers kommun, Stockholms län. Ett förslag till detaljplan för Valsjöskogen etapp 1, har varit utställd under tiden 2014-01-20

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Under samrådstiden har sju yttranden inkommit. Dessa redovisas och kommenteras här nedanför. Länsstyrelsens yttrande återges i sin helhet.

Under samrådstiden har sju yttranden inkommit. Dessa redovisas och kommenteras här nedanför. Länsstyrelsens yttrande återges i sin helhet. Detaljplan för del av Fastigheten Läkaren 1, Gällivare sjukhus Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Samråd angående förslaget till detaljplan har hållits under tiden

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Verksamheter vid Voltgatan omfattande fastigheten Märsta 15:5 och del av fastigheten Märsta 21:29 inom Västra Arlandastad, Sigtuna kommun, Stockholms län Granskningshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0519 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp Kvarntorp-Haninge kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-09 Dnr PLAN.2013.17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Vårdboendet kastanjen del av fastigheten Jakobsberg 17:1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att säkerställa befintliga användningsområden och möjliggöra ett samlat industri/verksamhetsområde

Läs mer

Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda

Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda Utlåtande Stadsbyggnadskontoret 2012-03-26 Mats Jakobsson 08 590 970 96 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2011:23 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda Uppdrag Miljö- och planutskottet

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

Detaljplan för del av Skår 1:6 m fl Förskola och gruppboende Tjörns kommun - normalt planförfarande

Detaljplan för del av Skår 1:6 m fl Förskola och gruppboende Tjörns kommun - normalt planförfarande Detaljplan för del av Skår 1:6 m fl Förskola och gruppboende Tjörns kommun - normalt planförfarande Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2008-03-25 79 att sända rubricerad detaljplan på samråd.

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Bostäder Til omfattande del av fastigheten Södertil 1:178 i Sigtuna stad och kommun, Stockholms län Utställningshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSFÖRFARANDE Detaljplanen har varit utsänd

Läs mer

DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA

DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA KS/2014/497 GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN Aktuellt detaljplanområde markerat med heldragen röd linje. ANTAGANDEHANDLING 2015-01-30 BAKGRUND

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Särskilt utlåtande. Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan. Vårgårda tätort, Västra Götaland. Handläggning

Särskilt utlåtande. Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan. Vårgårda tätort, Västra Götaland. Handläggning 1(6) Diarienr: 2012-000289 Miljöreda: 12/1149c Upprättad: 2013-08-21 Antagen av KF: 2013-09-04 Laga kraft: 2013-09-30 Särskilt utlåtande Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan Vårgårda tätort, Västra

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för DISAVÄGEN, del av Odenslunda s:1 i Upplands Väsby kommun

Detaljplan för DISAVÄGEN, del av Odenslunda s:1 i Upplands Väsby kommun Granskningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2016-01-22 Fredrik Drotte 08-590 970 00 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2015:385 fredrik.drotte@upplandsvasby.se Detaljplan för DISAVÄGEN, del av Odenslunda s:1

Läs mer

VA-avdelningen har inget att erinra mot rubricerad detaljplan. Marksektionen tillstryker detaljplaneförslaget.

VA-avdelningen har inget att erinra mot rubricerad detaljplan. Marksektionen tillstryker detaljplaneförslaget. 1 (4) Dnr PLAN.2013.13 Samrådsredogörelse Detaljplan för Skyttegillet 3:10 m fl., Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Planhandlingar har varit utställda för samråd under tiden 25 mars-15 april. Underrättelsen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad SAMRÅDSHANDLING 2008-02-26 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO

Läs mer

Plansamråd SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 2009-11-13 Plan. Inbjudan till samråd angående förslag till detaljplan för Kv Vågen 2 i Södertälje

Plansamråd SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 2009-11-13 Plan. Inbjudan till samråd angående förslag till detaljplan för Kv Vågen 2 i Södertälje Plansamråd SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 2009-11-13 Plan Inbjudan till samråd angående förslag till detaljplan för Kv Vågen 2 i Södertälje Dnr P2009-00061-214 (P 06027) Ett förslag till detaljplan för kv Vågen

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

ÅSTOLS GAMLA SKOLA Åstol 1:43 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

ÅSTOLS GAMLA SKOLA Åstol 1:43 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län BEHOVSBEDÖMNING 1/7 DETALJPLAN FÖR ÅSTOLS GAMLA SKOLA Åstol 1:43 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län SYFTE Detaljplaner ska enligt Miljöbalken (MB) miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Behovsbedömning ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1

Behovsbedömning ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 Behovsbedömning 1(8) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 (Smedby idrottsfält) inom Smedby i Norrköping den 15 september 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-10-13, 211 Laga kraft:

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer