PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE"

Transkript

1 Detaljplan för Måby verksamhetsområde omfattande del av fastigheten Måby 1:1m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE PROGRAMSAMRÅDSFÖRFARANDE Detaljplanen har varit utsänd för programsamråd från den 23 september till den 21 oktober Handlingarna har under denna tid funnits uppsatta i kommunhusets entréhall Södergatan 20, Märsta samt på Märsta bibliotek. INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under programsamrådstiden inkommit enligt nedan Yttrande utan erinran Yttrande med synpunkter 1. Länsstyrelsen Stockholms län x 2. Lantmäterimyndigheten x 3. Trafikverket x 4. AB Storstockholms Lokaltrafik x 5. TeliaSonera Skanova Access AB x 6. Vattenfall Eldistribution AB x 7. Norrvatten x 8. Swedavia AB x 9. Hyresgästföreningen Sigtuna x 10. Miljö- och hälsoskyddsnämnden x 11. Försvarsmakten, Högkvarteret x 12. Brandkåren Attunda x 13. Stockholms Handelskammare x 14. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad x 15. Folkpartiet Liberalerna x Sakägare enligt fastighetsägarförteckning Ej tillgodosedda synpunkter SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER Inkomna yttranden kan läsas i sin helhet på Stadsbyggnadskontoret. Dnr Btn 2011/ :M 1

2 1. Länsstyrelsen Riksintresse Arlanda Stockholm - Arlanda flygplats är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 miljöbalken och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av flygplatsen. Programområdet ligger inom flygplatsens influensområde. Idag ligger hela planområdet inom gällande koncessionskurva som anger flygbullernivå (FBN) 55 dba. Enligt den nya ansökan som Swedavia lämnat in till mark- och miljödomstolen ligger planområdet delvis inom koncessionskurva som anger FBN 60 dba och innanför maxbuller 70 dba minst 3 ggr per årsmedeldygn. Mot den bakgrunden kan konstateras att planområdet kommer att bli stört av flygbuller. Då planen möjliggör uppförande av ett hotell, där man huvudsakligen vistas inomhus och under kortare tid, bedömer Länsstyrelsen att planföreslaget inte innebär negativ påverkan på riksintresset. Kulturmiljö Länsstyrelsen ser positivt på att hänsyn ska tas till den kulturhistoriska miljön i det fortsatta planarbetet, då programområdet ligger inom/invid riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap miljöbalken. I samrådshandlingarna uppmärksammas två fornlämningar, RAÄ-nr Husby- Ärlinghundra 113 och 114. RAÄ-nr Husby-Ärlinghundra 114 är belägen direkt norr om det aktuella programområdet och består av ca 15 fornlämningar av järnålderskaraktär. År 1990 genomförde Riksantikvarieämbetets byrå för arkeologiska undersökningar en särskild arkeologisk utredning inom delar av fastigheten Måby 1: 1 m.fl. där det nu aktuella programområdet ingår. Utredningen resulterade i att gravfältet utökades ca 100 meter söderut. Vidare kunde man konstatera att gravfältet är topografiskt väl avskilt från åkermarken i söder då en markant höjdskillnad bildar en naturlig avslutning på gravfältets södra del. I utredningen undersöktes även delar av åkermarken som nu ingår i det aktuella programområdet. Utredningen visade inte på några nya, okända fornlämningar i åkermarken. Länsstyrelsen bedömer därför att inga okända fornlämningar kommer att beröras av den planerade exploateringen. Länsstyrelsen vill dock uppmärksamma kommunen på att fornlämningarna har fel utbredning på den karta som redovisas på s. 10 i planhandlingarna. Kartan behöver därför revideras så att avstånden till fornlämningarna blir korrekt redovisade. Vidare bedömer Länsstyrelsen att fornlämningarna kan ligga kvar om inga markingrepp planeras inom fornlämningen och det som idag är skogsmark. Torrläggningsföretag Programområdet berörs av Tomta-Benstocken torrläggnigsföretag från Torrläggningsföretag som har bildats genom förrättning är juridiskt bindande, vilket innebär att de sträckningar, djup och vattennivåer som angivits för vattenanläggningar och vattenområden i förrättningshandlingarna gäller med samma rätt som en vattendom. Länsstyrelsen vill erinra om att åtgärder som står i strid mot markavvattningsföretaget inte får utföras utan tillstånd från miljödomstolen. Strandskydd I planbeskrivningen står att för Märstaån gäller strandskydd intill 100 m från strand. Underhandskontakt har tagits med kommunen som bekräftar, vad även Länsstyrelsens Dnr Btn 2011/ :M 2

3 kartunderlag visar, att planområdet inte berörs av strandskydd. Handlingarna behöver därför revideras i detta avseende. Risker Länsstyrelsen avvaktar det fortsatta arbetet med risker förknippade med farligt godstransporter samt drivmedelsstationen. Dagvatten Inför kommande planering av områdets dagvattenhantering behöver klimatförändringarna beaktas. SMHI har gjort klimatscenarier som indikerar att vi står inför ett varmare och blötare klimat. Osäkerheten är stor vad gäller framtida regnmängder. Årsmedelnederbörden visar dock på en långsam ökning som i slutet på seklet väntas ha ökat med procent. De tydligaste förändringarna uppträder på vintern, då vi samtidigt har sämre infiltrationsmöjligheter och därmed en ökad ytavrinning. Det är därför viktigt att klimataspekterna integreras i kommande planering. Länsstyrelsen har tagit fram skriften Stockholm - varmare, blötare - Klimat och sårbarhetsanalys för Stockholms län (rapport 2011:28). Rapporten finns att ladda ned på Länsstyrelsens webbplats I och avsikten är att den ska utgöra ett stöd för bl.a. kommunernas arbete med klimatanpassning. Miljöbedömning Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att betydande miljöpåverkan inte bör föreligga för aktuell plan. Övrigt Plan- och bygglagen (1987:10) ersattes den 2 maj 2011 av plan- och bygglagen (2010:900). Av övergångsbestämmelserna framgår att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla för ärenden som har påbörjats före denna tidpunkt. Av planhandlingarna bör framgå vilken lag som har tillämpats vid framtagandet av planen. En bullerutredning har utförts och planhandlingarna kompletteras utifrån den. Kartan revideras så att fornlämningsområdet redovisas korrekt. En ansökan om vattendom för ändring/upphävande av torrläggningsföretaget är under framtagande. En dagvattenutredning har utförts och planhandlingarna kompletteras utifrån den. 3. Trafikverket Översiktsplan Översiktsplan 2002 redovisar att programområdet i huvudsak ska förbli oexploaterat. Fördjupad översiktsplan för Arlandastad 2006 redovisar att programområdet kan användas för exploatering. Riksintressen Stockholm - Arlanda flygplats är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 miljöbalken och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av flygplatsen, vilket bör framgå av det fortsatta planarbetet. Dnr Btn 2011/ :M 3

4 Programområdet ligger inom flygplatsens influensområde. Det framgår inte av programmet vilken byggnadshöjd som förelås, men Trafikverket förutsätter att hänsyn till luftfartens intressen tas i det fortsatta planarbetet. Väg E4 är utpekad som riksintresse för kommunikationer vilket bör framgå av det fortsatta planarbetet. Risk och säkerhet Väg 905 Måbyleden är sekundär transportled och väg E4 är primär transportled för farligt gods. Det fortsatta planarbetet bör kompletteras med en riskanalys. Kombinationen hotell och drivmedelsstation bör noga övervägas i detta sammanhang för att eliminera oacceptabla risker. Vägtrafik Den föreslagna exploateringen kan påverka framförallt omgivande vägnät. Trafikverket anser att en trafikanalys bör utföras som belyser den föreslagna exploateringens effekter på trafiksystemet. För att ansluta det föreslagna hotell och bilserviceområdet till den allmänna vägen 896 krävs särskilt tillstånd från Trafikverket. Kollektivtrafik Programområdet har potential till god kollektivtrafikförsörjning. Programmet nämner att spårbunden trafik kan tänkas i framtiden. Detta bör närmare belysas i det fortsatta detaljplanearbetet. Oskyddade trafikanter Genom programområdet går separata GC-vägar parallellt med Måbyleden och Brobyvägen. Dessa vägar bör bibehållas och få utgöra en stomme för ett GC-vägnät inom programområdet. Planförslaget begränsar byggnads totalhöjd till +65 meter övernollplanet (RH 00). Det innebär att flygplatsens högsta tillåtna hinderhöjd ej överskrids. Planbeskrivningen redovisar att väg E4 är riksintresse för kommunikationer. Riskanalys avseende samlokalisering av hotell, restaurang och tankningsstation vid trafikplats Måby daterad har utarbetats under planarbetets gång. Om de säkerhetsavstånd som definierats i denna analys efterföljs i fortsatt projektering bör inte vidare utredningar kring riskbilden för detaljplaneområdet behövas. Avser man frångå de säkerhetsavstånd som sammanfattas i denna rapport bör fördjupade studier kring riskbilden genomföras. En trafikanalys har utförts och planhandlingarna kompletteras utifrån den. Utveckling av spårbunden lokaltrafik är en övergripande fråga som inte belyses inom ramen för denna detaljplan. Befintligt vägnät för gång- och cykeltrafik påverkas inte. 4. AB Stockholms Lokaltrafik Kollektivtrafik finns vid Märsta station i form av regionaltåg till Uppsala, pendeltåg och bussar. Till stationen kommer man från området med buss som trafikerar Måbyleden söder om programområdet. Andra målpunkter som nås med bussarna på Måbyleden är Dnr Btn 2011/ :M 4

5 bl a Arlanda, Arlanda stad, Sigtuna, Upplands Väsby och Bålsta. Eventuellt behov av nya/ändrade hållplatslägen, bl a med tanke på infarten till drivmedelsstationen, får studeras i det fortsatta planarbete. Eventuellt behov av nya/ändrade hållplatslägen studeras i samråd med SL i samband med genomförandet av detaljplanen. 5. TeliaSonera Det finns en gammal mellanortkabel som ej är i drift längre inom planområdet, i övrigt har Telia Sonera Skanova Access AB inget att erinra. Se bifogade karta Om befintlig kabel påverkas av byggnationen kommer kontakt tas med Telia Sonera Skanova Access AB. Frågan förs in i Genomförandebeskrivningen. 6. Vattenfall Vattenfall har elanläggningar i närheten av planområdet vilket visas av bifogad karta, orange linje = 70 kv, denna ledning är av regionnätsstyp och av stor vikt för hela regionens eldistribution, röd linje = 10 kv högspänningsledning och blå linje = 0,4 kv lågspänningsledning. Heldragna linjer är luftledningar och streckade linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat och kabelskåp visas som helsvart rektangel. Inom området så har Vattenfall bara en befintlig lågspänningsledning samt kabelskåp. Vattenfall tror att vi kommer att kunna mata programområdet med befintlig nätstation öster om planen. Vattenfall ser gärna att vi får uppgifter om kommande effektbehov för att kunna göra en bättre bedömning. Vattenfall har fått en förfrågan om att flytta på vår 70 kv regionnätsledning av Trafikverket eftersom de planerar en utbyggnad av trafikplatsen vid Måby. Var den nya ledningen kommer att förläggas samt om det blir kabel eller luftledning är ännu inte bestämt. Vad som kan sägas är att den befintliga 70 kv luftledningen inte får finnas närmare än 30 meter till brandfarlig vara och 50 meter till explosiv vara i enlighet med Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Vattenfall yrkar på att en riskanalys genomförs för att säkerställa konsekvenserna av att bygga en tankstation nära våra regionnätsanläggningar samt eventuellt var en tillkommande nätstation kan placeras. Vattenfall har ej för avsikt att flytta regionnätsledningen om inte ett avtal har tecknats med antingen exploatören av denna plan, Trafikverket eller med båda. Om en ombyggnad eller flytt skulle bli aktuell förutsätter detta att det finns en godtagbar teknisk lösning. Det förutsätter vidare att erforderliga tillstånd erhålles, att exploatören står för alla kostnader för flytt inkl. kostnader för tillstånd och rättigheter. Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. Offert på eventuella el-serviser, både bygg kraft och permanent servis, beställs via vattenfall.se eller vit tfn Dnr Btn 2011/ :M 5

6 Plats för nätstation har reserverats i planförslaget efter förhandskontakt med Vattenfall. En riskvärdering avseende tankstationens närhet till regionnätsanläggning behöver göras först när byggnation av tankstationen blir aktuell. Riskerna med regionnätsanläggning kan därför skötas vid sidan av detaljplanearbetet. Det är idag inte heller helt klarlagt hur den nya trafikplatsen kommer att påverka ledningar i området. Frågan om riskvärdering förs in i Genomförandebeskrivningen. 8. Swedavia AB Planområdet är lokaliserat inom Stockholm Arlanda Airport influensområde för flygbuller, dock innehåller planen inga bostäder eller jämförbara anläggningar varför detta enligt Swedavias bedömning inte utgör något hinder för ett plangenomförande. Swedavia ser att kommunen i den kommande planprocessen särskilt måste belysa dagvatten-hanteringen inom området och då i synnerhet påverkan på Halmsjöbäcken - Märstaån. Swedavia bedriver i enlighet med sitt miljötillstånd och via avtal med Sigtuna kommun uppföljning i en mätpunkt (mätpunkt F) lokaliserad vid Broby där Kättstabäcken och Halmsjöbäcken rinner samman med Märstaån (Enligt Swedavias uppfattning börjar Märstaån vid Broby i den punkt där Kättstabäcken ansluter till vattendraget. Öster om denna punkt benämns vattendraget Halmsjöbäcken). I mätstationen vid punkt F görs en samlad miljöbedömning av Stockholm Arlanda Airports miljö belastning på recipient Märstaån. Alla påsläpp till vattendragen före denna punkt har således en inverkan på vattenstatusen som följs upp vid densamma. Av denna anledning anser Swedavia att det är av största vikt att det vatten som leds ned i eller rinner ned i vattendragen före mätstationen inte bidrar till försämrad kvalitet på vattenmiljön. Av planprogrammet framgår att Halmsjöbäckens dragning påverkas vilket i sin tur även berör torrläggningsföretaget Tomta-Benstocken i vilket Swedavia är delägare. Swedavia utgår från att bolaget kommer att involveras i den fortsatta planprocessen avseende hanteringen av torrläggningsföretaget. Swedavia finner det inte osannolikt att torrläggningsföretaget kommer att behöva ombildas vilket är en juridisk process. En ansökan om vattendom för ändring/upphävande av torrläggningsföretaget är under framtagande. 10. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planprograrnmet för Måby verksamhetsområde med följande synpunkter: En dagvattenutredning skall tas fram som visar vilka flöden som kommer uppstå och vilka föroreningar som kommer att nå recipienten. Utredningen ska också föreslå möjliga åtgärder avseende fördröjning och rening. Föreslagna åtgärder ska utformas så att utsläppet kan tillgodose kraven i vattendirektivet d.v.s. att vattenkvalitén i Märstaån ska förbättras. Av utredningen ska också framgå vilken ekologisk påverkan det blir i recipienten med de föroreningar och flödesförändring som kvarstår efter åtgärder. Dnr Btn 2011/ :M 6

7 Planprograrnmet tar i anspråk mark i mycket nära anslutning till Märstaån. För att Märstaån ska kunna nå god status till 2021 kommer det att krävas en mängd åtgärder där vissa kan kräva betydande plats för tex meandringar, dammar, våtmarker och översilningsytor. Av planprograrnmet framgår inte hur eller var man ger plats för Märstaåns behov. Ett respektavstånd måste lämnas till Märstaån som gör det möjligt att bibehålla och utveckla vattenkvalitén och den biologiska mångfalden i och runt vattendraget. En spridningsberäkning skall genomföras för att klargöra om miljökvalitetsnormen för inandningsbara partiklar överskrids i programområdet. Dagvattenutredning daterad har utarbetats under planarbetets gång. Halmsjöbäcken passerar planområdet i ett djupt dike. I planområdets västra gräns går den in i en kulvert. Enligt Swedavias uppfattning börjar Märstaån vid Broby i den punkt där Kättstabäcken ansluter till vattendraget. Öster om denna punkt benämns vattendraget Halmsjöbäcken. Spridningsberäkning för väg E4 för kommer att göras under planprocessen för att klargöra om miljökvalitetsnormen för inandningsbara partiklar överskrids inom planområdet. 12. Brandkåren Attunda Insatstider Planområdet ligger inom 10 minuters insatstid från nuvarande brandstationsplacering Sigtuna kommun. Med insatstid avses här summan av anspänningstid, körtid och angreppstid. Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon I samband med utrymning och släckinsats med hjälp av räddningstjänstens utrustning måste åtkomligheten vara tillfredsställande. Åtkomlighet för räddningstjänsten fordon ska säkerställas i det fortsatta planarbetet. Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och punkten rör räddningsinsats ska vara maximalt 50 meter. Brandvattenförsörjning Brandkåren Attunda förutsätter att konventionellt system för brandvatten ordnas enligt Svenskt Vattens rekommendationer. Risker vad gäller väg- och järnvägstransporter av farligt gods Planområdet bedöms ligga inom 150 meter från E4 och Måbyleden som är leder för transporter av farligt gods. Länsstyrelsen i Stockholms län ger följande rekommendationer i sin rapport 2000:01, "Riskhänsyn vid ny bebyggelse": Inom 100 meter från transportled för farligt gods ska risksituationen bedömas vid exploatering. Avses bebyggelse eller verksamheter lokaliseras inom 100 meter från vägen och om risk föreligger ska en riskanalys vara ett av underlagen vid planering. Risksituationen kan under särskilda omständigheter även behöva utredas utanför 100 meters avstånd. Det bör lämnas 25 meter byggnadsfritt närmast transportleden. Dnr Btn 2011/ :M 7

8 Inom detta ämnesområde finns även riskpolicyn "Riskhantering i detaljplaneprocessen, sept 2006" utgiven. Här anges att.. riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150 meters avstånd från farligt godsled " Med anledning av ovanstående anser Brandkåren Attunda att en riskanalys ska utföras. Riskanalysen ska visa eventuella risker och dess inverkan på människors säkerhet, samt att en acceptabel risknivå kan erhållas med eller utan riskreducerande åtgärder. Brandkåren Attunda hänvisar till Länsstyrelsen i Stockholms läns faktablad 4:2003, "Riktlinjer för riskanalyser som beslutsunderlag" Risker vad gäller objekt i omgivningen En kommande risk är den tankstation som planeras i området vilken bör beaktas i den fortsatta byggprocessen. Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon och brandvattenförsörjning ska beaktas i projektering under genomförande skedet. Riskanalys avseende samlokalisering av hotell, restaurang och tankningsstation vid trafikplats Måby daterad har utarbetats under planarbetets gång. Analysens slutsatser redovisas i samrådshandlingens planbeskrivning. 13. Stockholms Handelskammare Handelskammaren anser förslaget oproblematiskt. Det handlar om en klassisk etablering av trafikantservice och hotell vid en högtrafikerad kommunikationsled. Vi förutsätter att frågor om buller, angöring m.m. kan lösas i detaljplanefasen. Handelskammaren tillstyrker planförslaget. En bullerutredning är gjord och angöringsfrågor har studerats i planarbetet. 14. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Vi kan erbjuda fjärrvärme, dock kan en anslutningsavgift behöva tas ut. I övrigt ingen erinran. Informationen noteras 15. Folkpartiet liberalerna Vi har konstaterat att programområdet inte helt har anpassats till varken gällande ÖP 2002 eller FÖP för Arlandaområdet FÖP:n anger en gräns mellan Bevarandeområde och Förändringsområde (arbetsområde med krav på detaljplan) som ligger längs Måbyleden. I FÖP för Arlanda anges samma gräns ligga längs Måbyleden mellan befintlig bussdepå och det befintliga verksamhetsområdet uppe vid Måby mellan områdena B27 och B28. Dnr Btn 2011/ :M 8

9 I ÖP:n (sid 23) anges beträffande Bevarandeområden att...endast bebyggelse, anläggningar eller andra åtgärder som kan anpassas till dessa intressen bör återhållsamt få tillkomma. I FÖP Arlanda anges för B-områden (sid79) att man i planeringen av verksamhetsområden mot kulturlandskapet särskilt ska beakta detta förhållande. Dessa ställningstaganden i de berörda översiktsplanerna har tidigare formellt antagits av KF. Vi anser därför att man i den fortsatta planeringen mycket tydligt måste motivera ett eventuellt överskridande av gränsen mot aktuellt B-område - om man nu över huvud taget ska detaljplanera för bebyggelse norr om Måbyleden. Vi har noterat att detta område i programförslaget i mycket stor omfattning berör frågor kring riksintressen för kulturmiljö, helhetsmiljö och närmiljö. Den byggnadsminnesskyddade kyrkan, dess omgivning med sitt landskapsbildskydd och även övrig landskapsbild och utsikten över bygden norr om Måbyleden utgör också viktiga faktorer i bedömningen. Med ovan redovisad bakgrund anser vi det mycket tveksamt att det känsliga området norr om Måbyleden ska bebyggas. Stor del av kommunens agrarhistoriska utveckling finns samlad här. Tillsammans ger dessa värden ett mycket viktigt underlag i den fortsatta detaljplaneringen som måste genomföras med varsam hand. Vi ser dock med tillfredsställelse att man i planprogrammet pekat på en inriktning i det fortsatta planarbetet där man har för avsikt att ta stor hänsyn till nämnda intresseområden med dess höga skyddsvärden. Vi har också noterat att frågor kring hållbarhet kommer att redovisas i detaljplanen. Det är också viktigt att även åkermarksfrågorna redovisas. Vi är inte motståndare till att bygga på åkermark men anser att det ska ske efter särskild prövning. Därför ska man i detaljplaner belysa frågan och bland annat väga in den klassning av åkermark som kan göras för värdering av denna. Även de framtida behoven av åkermark måste diskuteras och redovisas i planerna. Även Miljöbalkens 3 kap anger grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Framförda synpunkter ovan gäller huvudsakligen också för detaljplanen för Måby verksamhetsområde som samtidigt är utsänd för samråd. Planområdet ligger inom utvecklingsområde B i FÖP för Arlandaområdet. För detta område säger FÖP:en : Viss exploatering intill väg E4 i anslutning till befintligt verksamhetsområde är möjlig, dock med beaktande av att ytan utgör entré/portalpunkt till området och gränsar mot område av riksintresse för kulturminnesvård. Bebyggelsen påverkar inte utsikten över bygden norr om Måbyleden med den byggnadsminnesskyddade kyrkan och dess landskapsskyddade omgivningar. Den del av planområdet som utgörs av en skogklädd holme och innehåller fasta fornlämningar är avsatt för naturmark och får inte bebyggas. Den åkermark som tas i anspråk för bebyggelse utgör en begränsad yta som är avskuren från åkerlandskapet i övrigt av väg E4 och intilliggande verksamhetsområde. Dnr Btn 2011/ :M 9

10 STADSBYGGNADSKONTORETS STÄLLNINGSTAGANDE Utöver de kommentarer som föranleder några ändringar i planhandlingen kommer redaktionella ändringar att göras. Stadsbyggnadskontoret bedömer att planförslaget kan gå vidare till samråd. SYNPUNKTER SOM EJ TILLGODOSETTS UNDER PLANPROCESSEN Planförslaget har tagit hänsyn till de synpunkter som framförts under programsamrådet. MEDVERKANDE I PROJEKTET Detaljplanen är upprättad av Stadsbyggnadskontoret i samverkan med Fokus Arkitektur AB genom arkitekterna SAR/MSA Hans Suominen och Ingela Ohrstedt. Märsta Anna-Karin Bergvall Stadsbyggnadschef Mario Castillo-Belmar Planarkitekt Dnr Btn 2011/ :M 10

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

Tillhör 564 PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE. Samrådshandling

Tillhör 564 PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE. Samrådshandling Planprogram för Brista kraftvärmeverk Utbyggnad av kraftvärmeanläggning, ny väg, ny bro och utökning av industrimark inom fastigheterna Norrsunda-Brista 2:11 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs,

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs, Utställningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-22 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:487 anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel

Läs mer

NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun

NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun 2013-05-24 1 (6) Kst 2012/290 Detaljplan för NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 13 mars 10 april 2013.

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Vårdboendet kastanjen del av fastigheten Jakobsberg 17:1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Annika Colbengtson 2013-11-18 1 (5) DNR SMN-0273/2013 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Riskhantering i detaljplaneprocessen Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Inledning Riskhantering i samhällsplaneringen har fått en framträdande roll då behovet av att

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

Granskningshandling PBL 2010:900

Granskningshandling PBL 2010:900 Detaljplan för Steningeskolan Galaxen omfattande fastigheterna Steninge 8:594, 8:595 och S:2, samt del av Steninge 8:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Granskningshandling PBL 2010:900 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN REBBELBERGA 14:6 M FL, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter har beretts tillfälle

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

RAPPORT FRÅN PROGRAMSAMRÅD

RAPPORT FRÅN PROGRAMSAMRÅD PLANPROGRAM FÖR DEL AV FASTIGHETEN VÄLLUV 14:1 M FL ÖSTRA RAMLÖSA, HELSINGBORGS STAD 1(6) 3200/2007 RAPPORT FRÅN PROGRAMSAMRÅD PROGRAMMETS SYFTE OCH INNEHÅLL Syftet med planändringen är att pröva möjligheten

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Del av Helgåby 1:2, Klockarbol, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE PROGRAMSAMRÅDSFÖRFARANDE Detaljplanen har varit utsänd för programsamråd från den

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samråds inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samråds inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg omfattande del av fastigheten Vallstanäs 2:17 m. fl. i Rosersberg, Sigtuna kommun, Stockholms län Antagandehandling UTLÅTANDE UTSTÄLLNINGENS FÖRFARANDE

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2013-05-13 Anna Silver 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 979 71 BN/2008:487 Anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för Bromsregulatorn 4, Landskrona stad. Samrådsredogörelse

Detaljplan för Bromsregulatorn 4, Landskrona stad. Samrådsredogörelse Stadsbyggnadsförvaltningen 1(6) Datum 2012-05-28 Handläggare JN / LL Er Referens Vår Referens PLAN.2010.4 Detaljplan för Bromsregulatorn 4, Landskrona stad. Samrådsredogörelse Planförslaget, upprättat

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för Omsorgsboende Sågen i Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för Omsorgsboende Sågen i Tyresö kommun STADSBYGGNADSKONTORET oktober 2010 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för Omsorgsboende Sågen i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade i maj 2010 ett förslag till detaljplan för ett

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län 2013-08-05 Dnr: 11.189 Projektnummer: D7256 Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län GRANSKNINGSUTLÅTANDE GRANSKNING Enligt bygg- och miljönämndens beslut

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: MK BN 2015/00004 Detaljplan för del av fastigheten Utmeland 557:1 m.fl samt ersättning av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län UTLÅTANDE

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE - PROGRAM 2014-12-12 Dnr: 2013/482. Planprogram för Elektronen 12 och Sandskogen 2:1 m.fl. i Ystad Ystads kommun, Skåne län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE - PROGRAM 2014-12-12 Dnr: 2013/482. Planprogram för Elektronen 12 och Sandskogen 2:1 m.fl. i Ystad Ystads kommun, Skåne län Planprogram för Elektronen 12 och Sandskogen 2:1 m.fl. i Ystad Ystads kommun, Skåne län PROGRAMSAMRÅDET Program till detaljplan för Elektronen 12 och Sandskogen 2:1 m.fl., upprättat 2014-07-10, har varit

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Granskningshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014

Granskningshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna och grannarna.

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Detaljplan för Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse Upprättad 2015-06-10 Planenheten FÖRSLAG TILL BESLUT HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS FÖRSLAG Kommunstyrelsen

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214 Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola) I Köpingebro Ystads kommun, Skåne län GRANSKNINGEN (UTSTÄLLNINGEN) Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola), upprättad 2012-12-07,

Läs mer

Detaljplan för FALKEN

Detaljplan för FALKEN UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för FALKEN 2 Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län - modellbild över planområdet från öster. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad den 23 augusti 2011 SAMRÅDET Byggnadsnämnden beslutade

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för S I G M A i Vilunda i Upplands Väsby kommun

Detaljplan för S I G M A i Vilunda i Upplands Väsby kommun Utlåtande Stadsbyggnadskontoret 2011-01-11, rev 2011-02-22 Sara Bergvin 08 590 971 65 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:229 sara.bergvin@upplandsvasby.se Detaljplan för S I G M A i Vilunda i Upplands Väsby

Läs mer

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRESE Samrådsredogörelse BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län s.2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Samråd angående förslaget till detaljplan för Borgen 8 har hållits under tiden

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Bro Prästgård 6:31 m.fl. (Bagarvägen) nr 1205

Samrådsredogörelse Detaljplan för Bro Prästgård 6:31 m.fl. (Bagarvägen) nr 1205 1 (9) Tillväxtkontoret - avpersonifierad version Datum 2013-10-16 Vår beteckning 2012-000204 Detaljplan för Bro Prästgård 6:31 m.fl. (Bagarvägen) nr 1205 Bro Upplands-Bro kommun Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer