Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg"

Transkript

1 Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Annika Colbengtson (5) DNR SMN-0273/2013 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg Bakgrund och syfte med detaljplanen Bakgrund Den 18 februari fick stadsbyggnads- och miljöförvaltningen i uppdrag av kommunfullmäktige att påbörja planarbete för att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten. Ett förslag till en ny detaljplan har nu tagits fram. Förslaget innebär att fastigheten ska kunna byggas om för att användas till bostäder med möjlighet till handel/kontor i bottenvåningen. Idag är det enbart tillåtet med kontorsverksamhet. I förslaget ingår att den befintliga takvåningen rivs och ersätts med en påbyggnad av radhus i två våningar. Idag är gården överbyggd med ett atrium som ska rivas och gården ska användas för boendes utevistelse. Gården som är cirka 360 kvadratmeter stor kommer också att innehålla entréer till bostäderna. Samrådet i sin helhet Hur samrådet har bedrivits Ett samråd hölls mellan den 19 juni och 23 augusti Förslaget skickades ut till berörda parter samt ställdes ut i kommunhuset, biblioteket i Signalfabriken och biblioteket i Hallonbergen. Meddelande om planen har anslagits i närliggande trappuppgångar. Annons om plansamråd och möte var införd i Mitt i Sundbyberg. Ett öppet samrådsmöte hölls den 12 augusti i biblioteket i Signalfabriken. Sammanlagt 14 skriftliga yttrande har inkommit till Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. Remissinstanser Planhandlingarna har skickats till remissinstanser enligt sändlista, sakägare enligt fastighetsförteckning och internt till kommunens förvaltningar. SBG1000, v1.3, Sundbybergs stad, Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON TELEFA

2 2 (5) Inkomna yttranden Under rubriken synpunkter återges fullständiga yttranden med eventuella bilagor. Externa remissinstanser synpunkter inga synpunkter Länsstyrelsen Lantmäteriet Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting (SL) Trafikverket Svenska kraftnät Bromma Stockholm Airport Telia Sonera Skanova Access AB Fortum Distribution AB Norrvatten Vattenfall DHR Sundbybergsavdelningen Kommunala remissinstanser Kultur- och fritidsnämnden Grundskole- och gymnasienämnden Förskolenämnden Vid samrådsmötet den 12 augusti deltog Annika Colbengtson från stadbyggnadsoch miljöförvaltningen, Jan Perrin arklab arkitekter och Stefan Demirian Kedron Development AB. Till mötet kom fyra personer från brf Starrbäcksgatan 9 (brf S9). Under samrådsmötet framfördes bland annat följande synpunkter: Brf:en är positiv till att det blir bostäder som levandegör miljön och vill att ombyggnaden ska bli klar så fort som möjligt. Måste fasaderna vara svarta? Den gula färgen ger en ljus gård mot brf S9. Kanske träfasad mot gården bakom balkongerna? Grovsopshanteringen löses endera i det gemensamma sophuset på brf S9 eller var för sig utifrån de kalkylerade mängderna. Den gemensamma bergvärmen som är borrad men inte utnyttjas idag ska tas i bruk på sikt anser både brf S9 och KD.

3 3 (5) AC berättade att ombyggnaden kan bygglovbefrias i planen beroende på hur långt förslaget har hunnit projekterats. Det blir då en kortare handläggningstid totalt och ombyggnaden kommer att färdigställas snabbare. Synpunkter Lantmäteriet 1. Plankarta med bestämmelser Plankartan saknar uppgifter om hur kartan är upprättad. Om ledningsrätt ska upprättas inom kvartersmark bör U-områden redovisas i plankartan. Orienterande koordinater på plankartan saknas. I teckenförklaringen står att det kan finnas polygonpunkter i plankartan. 2. Genomförandebeskrivning Om radhus ska byggas på taket och det ska vara möjligt med handel i bottenplanet bör det i genomförandebeskrivningen framgå om det ska finnas möjlighet till 3D-fastighetsbildning, genom att exempelvis bostadsrätterna utgör en fastighet och kontoret en annan. Stycket om gemensamhetsanläggningar bör kompletteras med att behandla hur garaget ska upplåtas och om det också ska upplåtas med gemensamhetsanläggning. Någon 3-D fastighetsbildning för handel i del av bottenvåningen är inte aktuell inom detta projekt. Den yta som mest lämpar sig för handel i bottenvåningen är cirka 200 m 2 stor. Övriga synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta planarbetet. Trafikverket Trafikverket yttrar sig i egenskap av ägare av Mälarbanan som är klassat som riksintresse för kommunikationer och har följande synpunkter. Kommunen bedömer i rubricerad plan att trafikbuller i området inte är av något större problem varav det ej utreds närmare. Trafikverkets generella uppfattning är att riktvärdena, som finns för trafikbuller och som anges i regeringens proposition 1996/97:53 sak följas vid planering av ny bebyggelse. Trafikverket är av den ståndpunkten att om en kommun anser att avsteg från riktvärdena behöver göras skall dessa avsteg vara väl motiverade och sammantaget bidra till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och andra samhällsmål. Trafikverket baserar sina definitioner på vad en god boendemiljö innebär på Boverkets allmänna råd med hänsyn till Naturvårdsverkets yttranden. Trafikverkets tolkning av de allmänna råden och yttrandena är att villkor för avsteg enbart kan accepteras där förutsättningarna finns att åstadkomma transportsnåla samhällen.

4 4 (5) I förlängningen innebär detta att det, i enlighet med Boverket, enbart ska förekomma avsteg i redan förtätade centrala delar av städer med nära tillgång till handel, restauranger, kulturinrättningar samt offentlig service och andra tjänsteinrättningar. Trafikverket anser att det aktuella planområdet faller ramen för denna tolkning. I de fall då kommunen motiverat att avsteg från riktvärden kan vara rimligt anser Trafikverket att: Om den ekvivalenta ljudnivån vid byggnadens mest bullerexponerade fasad är mellan 55 dba och 60 dba ska byggnaden ha tillgång till en tyst eller ljuddämpande sida. Med tyst sida avses L eq mindre än 45 dba, L max mindre än 70 dba och ljuddämpad sida L eq dba, L max mindre än 70 dba. Om den ekvivalenta ljudnivån vid byggnadens mest bullerexponerade fasad är mellan 60 och 65 dba ska bostaden ha tillgång till en tyst sida. Det ska särskilt utredas och redovisas att den maximala ljudnivån på den tysta sidan inte överstiger 70 dba (L max ). Inomhusnivån bör minst uppfylla ljudklass B enligt Svensk standard SS 25267:2004 för bostäder samt ljudklass B enligt Svensk standard SS 25268:2007 för undervisningslokaler och vårdlokaler. Om den ekvivalenta ljudnivån överskrider 65 dba på den mest exponerade fasaden bör bostäder inte anordnas. Kommunen är planerande myndighet och kan i vissa lägen och under vissa förutsättningar acceptera ett avstegsfall från gällande bullerriktlinjer om de gör avvägningen att den negativa påverkan vägs upp av andra faktorer. Om det sker har kommunen därmed tagit ansvar för bullerstörningen och gjort en medveten avvägning. Därmed förutsätts att krav inte kommer att ställas på Trafikverket, att i egenskap av verksamhetsutövare, åtgärda bullersituationen efter planens genomförande. Bullerutredning kommer att genomföras för att se om lägenheterna behöver anpassas till eventuella störningar. Vattenfall Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av bifogad karta, turkos linje = 22 kv högspänningsledning, blå linje = 0,4 kv lågspänningsledning, lila linje = 0,1 kv signalkabel. Heldragna linjer är luftledningar och streckade linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat. Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av exploatören. Vattenfall har inte något ytterligare att erinra mot rubricerad detaljplan.

5 5 (5) Inga ledningar behöver flyttas. Dhr Sundbybergsavdelningen Dhr Sundbybergsavdelningen tycker det är en stor glädje att kommunen äntligen beaktar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning prop 2008/09:28 som syftar till att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina rättigheter. Dhr Sundbybergsavdelning förutsätter att det kommer att bli hiss upp till radhusen på taken, och att ingången till huset på Starrbäcksgatan görs om, det är en dålig lösning som är gjord, den gjordes när länsarbetsnämnden låg där för länge sedan. Hiss kommer att finnas även till radhusen på taken. Tillgängligheten genom huvudentrén på Starrbäcksgatan ska om möjligt förbättras. I samband med anmälan där de tekniska egenskaperna utreds, utreds även tillgängligheten till byggnaden.

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg STADSLEDNINGSKONTORET 2015-04-30 Henrik Nordström DNR KS-0042/2015 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANSAMRÅD Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Måby verksamhetsområde omfattande del av fastigheten Måby 1:1m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE PROGRAMSAMRÅDSFÖRFARANDE Detaljplanen

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2013-05-13 Anna Silver 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 979 71 BN/2008:487 Anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD GODKÄNNANDEHANDLING Planprogram för del av Rud Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD Inledning Förslag till planprogram för del av Rud har upprättats den 12 juni 2013. Denna

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget 1(12) Detaljplan för trafikplats Hova vid E20, Gullspångs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ett förslag till detaljplan, upprättades i februari 2014 och var föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter

Läs mer

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan Handläggare Carin Gustrin 031-792 12 34 ANTAGANDEHANDLING Sida 1 av 7 Diarienummer KS/2013:207 Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan GRANSKNINGENS

Läs mer

Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING

Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING STADSBYGGNADSKONTORET Jan Kristoferson 031-315 14 21 2012-05-14 Sida 1 (6) Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad, Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE TIDIGARE

Läs mer

25 Idéhus i Tullinge centrum - Antagande av detaljplan. 26 Riktlinjer och regler för styrdokument i Botkyrka kommun

25 Idéhus i Tullinge centrum - Antagande av detaljplan. 26 Riktlinjer och regler för styrdokument i Botkyrka kommun KUNGÖRELSE 1 [3] Kommunfullmäktige 2015-03-16 Tid 2015-03-26, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesal Ärenden Justering 24 Svar på interpellation - Förebygg halkolyckorna (M), kompletterande handling

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande HANDLINGAR 1(15)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande HANDLINGAR 1(15) SAMRÅDSHANDLING 2011-05-10 Dnr KS2011/18 1(15) Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLANBESKRIVNING Översiktkarta

Läs mer

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kontor vid Sikvägen Fastigheten Siken 2, inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 Uppdrag 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Trafikbullerutredning Forbonden 4 Fittja C Status: Slutrapport

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för kv Concordia mm inom stadsdelen Ursviken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Hur samrådet har gått till

Samrådsredogörelse. Detaljplan för kv Concordia mm inom stadsdelen Ursviken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Hur samrådet har gått till Dokumentation 2015-04-28 Referens: 2014-2218 Samrådsredogörelse Detaljplan för kv Concordia mm inom stadsdelen Ursviken, Skellefteå kommun, Västerbottens län Synpunkter som kommit in under samrådet redovisas

Läs mer