Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad Dnr Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län"

Transkript

1 B404 Dnr Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

2 Medverkande tjänstemän Samrådsredogörelsen har upprättats av Samhällsbyggnadskontoret i Skara, genom Marie-Anne Eriksson (handläggare och kontaktperson), Tobias Gunnarsson, Anton Broberg Holm och Anders Kyrkander. Samhällsbyggnadkontoret Trädgårdsgatan SKARA 1

3 HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. upprättad den 9 januari 2014 har handlagts med enkelt planförfarande enligt 5 kap 7 Planoch bygglagen (PBL 2010:900). Planen har varit föremål för samråd under tiden 22 januari till och med den 7 februari Planhandlingar har skickats ut till sakägare och remissinstanser, varit uppsatt på anslagstavla på samhällsbyggnadskontoret, Trädgårdsgatan 2 och också funnits tillgänglig för nedladdning på kommunens hemsida. Nedan redovisas yttranden som kommit in under samrådet samt kommentarer. Redogörelsen avslutas med förslag till bearbetningar av detaljplanen. INKOMNA YTTRANDEN OCH BEMÖTANDEN Statliga myndigheter Länsstyrelsen Västra Götalands län ( ) Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL (Plan- och bygglagen) och nu kända förhållanden att antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas. Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt MB (miljöbalken) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt MB inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap MB upphävs i strid med gällande bestämmelser eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Länsstyrelsen anser att nybyggnad av en skola som förutom den nu aktuella planändringen kräver ytterligare en planändring för förändringar av Skolgatan mm är av stort allmänintresse och därmed lämpligen borde genomföras samlat och med normalt planförfarande. Länsstyrelsen saknar på samma sätt som Västergötlands museum framför i sitt yttrande, en redovisning av konsekvenserna av den utökade byggnadshöjden. Det gäller påverkan på stadsbild i stort och Skolgatan i synnerhet. Planbeskrivningen bör kompletteras med illustrationer som redovisar byggnaden i förhållande till omgivningen. Som Länsstyrelsen förstått det ska byggnaden förses med platt tak, det bör därför vara mer lämpligt att ange byggnadens totalhöjd, alternativt både byggnadshöjd och totalhöjd. 2

4 Länsstyrelsen delar kommunens åsikt om att planförslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att byggnation av den nya 7-9 skolan ryms inom nuvarande detaljplans syften. Ändringen berör endast byggnadens höjd samt placering mot gatan. Ingen allmän platsmark berörs. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dessa faktorer faller inom ramen för när man kan tillämpa enkelt planförfarande. Inga förändringar av Skolgatans vägyta eller trafikföring görs inom denna planändring. Gatan kommer fortsatt vara enkelriktad med körriktning åt öster, ut mot Skaraborgsgatan och man kommer att kunna angöra skolan via befintlig gång- och cykelväg. Skolbussar som lämnar barn utanför skolan kommer fortsatt kunna angöra på hållplats alldeles väster om skolbyggnaden. Det samma gäller angöring till personalparkering öster om skolan som inte heller förändras. Siktlinjen i Skolgatans sträckning bedöms inte påverkas negativt. Samhällsbyggnadskontoret samtycker med Länsstyrelsen i bedömningen att den detaljplan för hela skolområdet som ska tas fram i ett senare skede kommer att behandla ett större område och ska genomföras med normalt planförfarande på grund av allmänintresset. Den planerade skolbyggnaden kan dock byggas inom nu gällande detaljplaner B144 och B289 med de föreslagna ändringarna vad gäller höjd och prickmarkerat område. En ytterligare detaljplan är ingen förutsättning för föreslagen skolbyggnad. För att påvisa skolbyggnadens placering och påverkan av stadsoch landskapsbild samt siktlinjen i Skolgatans sträckning har planbeskrivningen kompletterats med två bilder. En illustration av skolbyggnadens läge mot Skolgatan sett från sydväst, denna bild är hämtad ur arkitekttävlingsförslaget samt en illustration sett österifrån som visar hur byggnaden påverkar siktlinjen i Skolgatans stäckning. För att förtydliga detaljplanens högsta tillåtna höjd för byggnader har planbeskrivning samt plankarta justerats från byggnadshöjd till totalhöjdhöjd som reglerar ett byggnadsverks hela höjd inklusive skorstenar, master och hisschakt mm. Lantmäteriet ( ) Ingen erinran 3

5 Kommunala förvaltningar och bolag Övriga Skara Energi AB ( ) Skara Energi har ledningar för fjärrvärme, VA, el och fiber inom planområdet. Under förutsättning att Skara Energi AB får ersättning för de kostnader som blir i samband med flytt av ledningar, har Skara Energi AB inga invändningar mot planen. Samhällsbyggnadskontoret har ingen annan uppfattning. Kostnader för flytt av ledningar finns med i kostnadskalkylen för byggnation av skolan och Skara Energi AB kommer att ersättas för dessa. Västergötlands museum ( ) Västergötlands museum instämmer inte i bedömningen att en upp till 17 meter hög byggnad i det föreslagna läget inte eller endast marginellt påverkar stads- eller landskapsbilden. För att kunna ta ställning till vilken effekt detaljplanen får på stads- och landskapsbilden efterlyser museet en illustrration, exempelvis genom fotomontage från några olika väderstreck eller gatusträckningar, som åskådliggör planens effekter i detta avseende. I presentationen bör man även beakta hur den föreslagna planändringen som möjliggör byggnation närmare Skolgatans sträckning kommer att påverka siktlinjer utefter Skolgatan. Skolgatan är den gamla östra utfarten från stadskärnan mot Axvall och vidare mot Skövde, och det är enligt museet viktigt att gatans karaktär med sina generösa mått, inte förvanskas. Se bemötande och kommentarer under Länsstyrelsens yttrande. TeliaSonera Skanova Access AB ( ) Skanova redovisar sina anläggningar på bilagd karta. Anläggning inom aktuellt exploateringsområde består av markförlagd kanalisation som innehåller kablar samt direktförlagda kablar. Skulle byggnation bli aktuellt i de områden där Skanovas anläggningar finns så önskar de ligga kvar i samma läge. Flytt av anläggning bekostas av exploatören och beställs via minst fyra månader före påbörjat arbete. Skanova har i övrigt inget att erinra mot planförslaget. Kontakt förutsätts tas i samband med planens genomförande. Inget känt avtal finns för TeliaSoneras ledningar varför ledningägare själv får bekosta flytt av kanalisation och kablar. 4

6 Synskadades Riksförbund SRF Skara Götene ( ) SRF anför i huvudsak följande: Att genomföra den föreslagna planändringen genom enkelt planförfarande strider mot intentionerna i PBL (Plan- och bygglagen). Bakgrunden till denna ståndpunkt är den debatt som förts om ny 7-9 skola vad gäller ekonomiska förutsättningar samt Teglagärdets förutsättningar för etablering av föreslagen byggnad i tre våningar samt med källarplan. En ny detaljplan för Teglagärdet måste innehålla en geologisk undersökning för hela Teglagärdet som visar vilka byggnader som är möjliga att uppföra och dess placering inom området. De markförhållanden som rått på platsen har tidigare beskrivits i samband med det då befintliga tegelbruket och det kan antas att man underskattat problemen med högt vattenstånd och behov av pålning i berggrund. Av SRF anlitad tillgänglighetskonsult har ur både tillgänglighets-, säkerhets- och bygg- och markteknisk synpunkt avrått från att uppföra vinnande tävlingsbidrag. Kommunen har inom gällande lagstiftning ett klart ansvar gentemot exploatörer och beslutsfattare att i detaljplan ange planområdets beskaffenhet. Samhällsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att byggnation av den nya 7-9 skolan ryms inom nuvarande detaljplans syften. Föreslagen detaljplaneändring berör endast byggnadens höjd samt placering mot gatan. Ingen allmän platsmark berörs. Samhällsbyggnadskontoret framhåller att dessa faktorer faller inom ramen för när man kan tillämpa enkelt planförfarande enligt 5 kap 7 Planoch bygglagen (PBL 2010:900). Inom projekteringsarbetet för skolan, där förvaltningen för Service & Teknik är ansvariga, har en geoteknisk undersökning utförts genom BGAB Bygg och Geokonsult AB (PM ). Undersökningen beskriver befintliga markförhållanden samt visar på förutsättningar för den föreslagna skolbyggnaden med tre våningar och källarplan. En tillgänglighetsutredning har tagits fram för byggprojektet genom COWI AB. (Dokument nr: A033599/4/06/TG-UTR-001). Utredningen utgår från de generella kraven på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga som finns i Plan- och bygglagen. Västtrafik AB ( ) Västtrafik påtalar att man inte hittar någon skrivning om kollektivtrafik i texten. De hänvisar sina resenärer till hållplatsen Teglaskolan på Skaraborgsgatan som har plats för ett fordon. Västtrafik påtalar att de har behov 5

7

8 KOMMUN

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget 1(12) Detaljplan för trafikplats Hova vid E20, Gullspångs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ett förslag till detaljplan, upprättades i februari 2014 och var föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter

Läs mer

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan Handläggare Carin Gustrin 031-792 12 34 ANTAGANDEHANDLING Sida 1 av 7 Diarienummer KS/2013:207 Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan GRANSKNINGENS

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kontor vid Sikvägen Fastigheten Siken 2, inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län

FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län 2012-03-29 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplaneprogram för FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Vad är ett utställningsutlåtande? Utställningsutlåtandet är en bilaga till antagandebeslutet av den fördjupade översiktsplanen. Syftet är att beskriva hur utställningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Upprättad 2013-04-12 Reviderad 2013-05-28 Reviderad 2013-08-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL 2

Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL 2 S AMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheterna Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat detaljplaneförslag har varit utsänd för samråd

Läs mer

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel 1 (13) Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel Sammanfattning Inkomna synpunkter i samrådet Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna bättre behöver framgå vilka

Läs mer

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer