Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län"

Transkript

1 Detaljplan för Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse Upprättad Planenheten

2 FÖRSLAG TILL BESLUT HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS FÖRSLAG Kommunstyrelsen föreslås godkänna samrådsredogörelsen enligt nedan och ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att ställa ut ett planförslag för del av Vallen 1 för granskning. Byggnadsnämnden beslutade att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd gällande förslag till detaljplan för del av Vallen 1. Samråd har hållits mellan den 8 jan - 9 feb Inbjudan har skickats ut med post den 7 jan till fastighetsägare enligt upprättad fastighetsförteckning, daterad Meddelande om samråd utsändes samtidigt via e-post till berörda kommunala nämnder och sektorer samt till remissinstanser enligt nedan. Annons kring samrådet och inbjudan till ett öppet samrådsmöte den 20 jan 2015 infördes i SLA och i Skövde Nyheter (SN). Ytterligare ett öppet samrådsmöte hölls den 21 jan Minnesanteckningar från samrådsmötena redovisas sist i denna samrådsredogörelse. Handlingarna har under samrådstiden varit utställda i stadshusets entréplan samt på Skövde kommuns hemsida. Sista dag för att lämna synpunkter har varit den 9 feb Utöver berörda kommunala nämnder och sektorer har följande remissinstanser beretts tillfälle att yttra sig: - Lantmäterimyndigheten i Skövde kommun - Länsstyrelsen i Västra Götaland - Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) - Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) - Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) - Rådet för funktionshinder - Pensionärsrådet - Folkhälsorådet - Brottsförebyggande rådet - Skanova - Vattenfall AB - Fortum - Trafikverket Region Väst - Västtrafik AB - Polismyndigheten i Västra Götaland - Posten - Västergötlands museum - Skövde hembygdsförening - Naturskyddsföreningen i Skövde - Hyresgästföreningen 2

3 Skrivelser utan anmärkning mot förslaget till detaljplan har inkommit från: SKRIVELSER UTAN ANMÄRKNING - Lantmäterimyndigheten i Skövde kommun - Polismyndigheten i Västra Götaland - Västtrafik AB Nedan följer en sammanfattning av inkomna skrivelser. Hela skrivelser, stycken eller citat redovisas i kursiv stil. Bemötande av skrivelserna markeras med indragen vänstermarginal. Länsstyrelsen i Västra Götaland Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas. INKOMNA YTTRANDEN OCH BEMÖTANDEN Länsstyrelsen i Västra Götaland Motiv för bedömningen Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Råd enligt 2 kap. PBL Länsstyrelsen liksom Trafikverket anser att störningarna från buller är korrekt hanterade i planbestämmelserna. Det kan dock ifrågasättas om det blir möjligt att klara dessa bestämmelser då nivåerna vid den västra fasaden enligt bullerberäkningen överstiger riktvärdet för ljuddämpad sida. Synpunkter enligt annan lagstiftning Länsstyrelsen har i övrigt inga ytterligare synpunkter på planen. Behovsbedömning Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. Den av Akustikverkstan upprättade bullerutredningen (Rapport R1a ) redovisar att vid tekniska lösningar med avskärmande balkonger så uppfylls de riktlinjer som idag gäller för utomhusnivåer. 3

4 Kommunala nämnder och sektorer Sektor service Hänsyn bör tas till dagvattenledningen som angränsar söder om detaljplanen. Den privata delen av VA-servicen till Norra Bergvägen 1 A och 1 B ligger troligtvis inom planområdet och måste eventuellt flyttas. I övrigt har sektor service inget att erinra mot planförslaget. Synpunkten har vidarebefordrats till exploatören och bygglovsenheten. Övriga remissinstanser Trafikverket Region Väst Störningar från buller är korrekt hanterade i planbestämmelserna. Det kan dock ifrågasättas om det blir möjligt att klara dessa bestämmelser då nivåerna vid den västra fasaden enligt bullerberäkningen överstiger riktvärdet för ljuddämpad sida. I övrigt har Trafikverket inget att erinra mot planförslaget. Den av Akustikverkstan upprättade bullerutredningen (Rapport R1a ) redovisar att vid tekniska lösningar med avskärmande balkonger så uppfylls de riktlinjer som idag gäller för utomhusnivåer. Miljösamverkan östra skaraborg (MÖS) Miljönämnden östra Skaraborg beslutar lämna följande synpunkter på förslaget: 1. Det är positivt att planförslaget medför en bullerdämpad sida för de lägenheter som vetter ut mot Norra Bergvägen. För att öka boendekvaliteten ytterligare kan sovrummen i övriga lägenheter med fördel lokaliseras mot husets baksida. Synpunkten har vidarebefordrats till exploatören. Räddningstjänsten östra skaraborg (RÖS) Har inget att erinra under förutsättning att: - räddningstjänstens behov av framkomlighet för uttryckningsfordon tillgodoses. I sammanhanget ska särskild hänsyn tas till om planerad byggnad avses nödutrymmas med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon. - räddningstjänstens behov av släckvatten från brandposter tillgodoses. Brandposter och ledningar förutsätts dimensionerade 4

5 och utförda i enlighet med anvisningarna i VAV P83 och P76. Alternativsystemet är inte tillämpligt. Förutsättningar för räddningsväg för samtliga byggnader inom fastigheten har tillgodosetts söder om byggnaderna. Byggnaders utformning med hänsyn till utrymningsvägar regleras i BBR och bevakas i bygglovskedet. Om byggnaden utformas så att utrymning med räddningstjänstens höjdfordon är nödvändigt så finns möjlighet för uppställning av räddningsfordon öster och väster om den planerade byggnaden. Avfallshantering östra skaraborg (AÖS) Gällande sophämtning vill vi framhålla följande för att uppfylla reglerna i renhållningsföreskrifterna. För genomförande av soptömning ska vägen till hämtningsplatsen ha en fri höjd på minst 3,65 m, ha en fri bredd på minst 3 m samt ha bärighet för ett fordon på 18 ton. Vid hämtningsplatse ska yta finnas med en bredd på minst 4,5 m, fri längd på minst 14 m samt ha en fri höjd på minst 5 m. För återvändsgator ska det finnas en vändyta med diameter 18 m samt en fri remsa på ca 1,5 m utanför vändytan. Vi ber er även studera Handbok för avfallsutrymmen. Synpunkterna har beaktats i planarbetet. Skövde värmeverk AB Planbeskrivning sid 16. Genomförande av detaljplanen. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap - Första stycket tillägg: Skövde Värmeverk AB ansvarar för fjärrvärmeledningar inom planområdet. - Andra stycket tillägg: Skövde Värmeverk AB ansvarar för projektering, anläggande och drift av servisledningar för fjärrvärme fram till ny byggnad. Synpunkten har inarbetats i planförslaget. 5

6 SkövdeNät AB Tillägg i planbeskrivningen under Genomförande vid Elförsörjning: Beakta befintliga serviskablar under byggtiden så att de ej skadas eller att förläggningssättet förändras. Synpunkten har inarbetats i planförslaget. Vattenfall eldistribution AB Erforderliga u-områden för Vattenfalls kablar har tillgodosetts i planförslaget. Om genomförandet av detaljplanen medför att t.ex. markanvändningen ska förändras i närheten av kablarna måste exploatör kontakta Vattenfall för instruktioner om hur man ska förhålla sig till kablarna. Ev. åtgärder som behöver vidtas för att skydda kablarna, t.ex. rörförläggning, utförs av Vattenfall men bekostas av exploatör. Synpunkten har vidarebefordrats till exploatören och bygglovsenheten. Skanova Skanova förutsätter att våra ledningar kan kvarligga i oförändrat läge då det på detaljplanen står att samtliga befintliga ledningar har säkerställts med u-områden på plankartan och att detta även gäller Skanovas anläggningar. Skanovas ledningar är säkerställda med u-områden på plankartan. MINNESANTECKNINGAR FRÅN ÖPPET SAMRÅDSMÖTE 20/1 och 21/ Bakgrund Sektor samhällsbyggnad inbjöd per brev och annons i SLA och SN in sakägare, remissinstanser och allmänhet till ett öppet samrådsmöte den 20:e januari samt den 21:a januari 2015 kl 17:30 i stadshuset. Närvarande Vid mötena deltog representanter för hyresgästföreningen, Arkitektfirman Ritningen och stiftelserna som äger fastigheten Vallen 1. På båda mötena deltog sammanlagt fem personer. Vid mötet fördes minnesanteckningar. 6

7 Från sektor samhällsbyggnad närvarade Eva Darolf Linnros, sektorschef samhällsbyggnad, Jenny Olausson, planförfattare, och Sofie Aronson. Vid mötet den 21:a januari närvarade enbart Jenny Olausson. Minnesanteckningar Deltagarna hälsades välkomna, därefter beskrevs hur planprocessen går till och i vilket skede detaljplanen för del av Vallen 1 befann sig. Planförslaget redovisades och presenterades av Jenny Olausson. I presentationen redogjordes för planeringsförutsättningarna, den planerade bebyggelsen och plankartan. Efter presentationen följde en frågestund med möjlighet för de närvarande att komma med synpunkter på förslaget. Under frågestunden blandades frågor och kommentarer med diskussioner mellan mötesdeltagarna och representanter från sektor samhällsbyggnad. De frågor och synpunkter som framkom på mötet berörde bl a placeringen av den tilltänkta byggnaden, sophanteringen, storleken på föreslagen byggrätt, antalet parkeringsplatser mm. Ingen av de framförda synpunkterna medför någon ändring av planförslaget. Med anledning av under detaljplanesamrådet inkomna synpunkter, föreslås följande förändringar och tillägg göras i detaljplanen: SAMMANFATTANDE BEDÖMNING Planbeskrivningen har justerats enligt framförda synpunkter från Skövde Värmeverk AB och SkövdeNät AB Därutöver har förtydliganden och redaktionella justeringar som uppdagats under samrådstiden inarbetats i detaljplanen. De synpunkter, som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga området. Även allmänna intressen har därvid beaktats. Sektor samhällsbyggnad bedömer att detaljplaneförslaget innebär en lämplig avvägning mellan olika intressen. Skövde SKÖVDE KOMMUN Sektor samhällsbyggnad Eva Darolf Linnros Sektorschef samhällsbyggnad Jenny Olausson Planarkitekt 7

8 Postadress SKÖVDE Sektor samhällsbyggnad Telefon Hemsida

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget 1(12) Detaljplan för trafikplats Hova vid E20, Gullspångs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ett förslag till detaljplan, upprättades i februari 2014 och var föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter

Läs mer

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan Handläggare Carin Gustrin 031-792 12 34 ANTAGANDEHANDLING Sida 1 av 7 Diarienummer KS/2013:207 Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan GRANSKNINGENS

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2013-05-13 Anna Silver 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 979 71 BN/2008:487 Anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Läs mer

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel 1 (13) Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel Sammanfattning Inkomna synpunkter i samrådet Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna bättre behöver framgå vilka

Läs mer

Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern

Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-05-25 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2014:283 Mats.jakobsson@upplandsvasby.se Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern Bakgrund

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat detaljplaneförslag har varit utsänd för samråd

Läs mer

FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län

FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län 2012-03-29 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplaneprogram för FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (F.d Växjökolonin) Falkenbergs kommun Samrådsredogörelse Upprättad 2010-10-11 Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-13, 100 att lämna planuppdrag för detaljplan enligt redovisad

Läs mer

Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL 2

Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL 2 S AMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheterna Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL

Läs mer

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg STADSLEDNINGSKONTORET 2015-04-30 Henrik Nordström DNR KS-0042/2015 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANSAMRÅD Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Annika Colbengtson 2013-11-18 1 (5) DNR SMN-0273/2013 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för kv Concordia mm inom stadsdelen Ursviken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Hur samrådet har gått till

Samrådsredogörelse. Detaljplan för kv Concordia mm inom stadsdelen Ursviken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Hur samrådet har gått till Dokumentation 2015-04-28 Referens: 2014-2218 Samrådsredogörelse Detaljplan för kv Concordia mm inom stadsdelen Ursviken, Skellefteå kommun, Västerbottens län Synpunkter som kommit in under samrådet redovisas

Läs mer

Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING

Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING STADSBYGGNADSKONTORET Jan Kristoferson 031-315 14 21 2012-05-14 Sida 1 (6) Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad, Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE TIDIGARE

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad av samhällsbyggnadskontoret mars 2015 GRANSKNINGSHANDLING

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad av samhällsbyggnadskontoret mars 2015 GRANSKNINGSHANDLING Upprättad av samhällsbyggnadskontoret mars 2015 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Oskarshamn 3:1 m.fl. fastigheter, Kulturhusets entréområde Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen maj 2013 Karl Hallgren, exploateringsingenjör

Samhällsbyggnadsförvaltningen maj 2013 Karl Hallgren, exploateringsingenjör Samhällsbyggnadsförvaltningen maj 2013 Karl Hallgren, exploateringsingenjör GRANSKNINGSUTLÅTANDE Tillhörande detaljplan för Område för handel och småindustrier vid Bollmoragårdsväg, Bollmoragården 4 samt

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer