Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne?"

Transkript

1 Ali Fakhro Region Skåne Avdelning för Regional Utveckling Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne?

2 Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Utbildning...5 Arbete...10 Boende.16 Hälsa 18 Fritid...21 Inflytande.24 Tillgänglighet..27 Sammanfattande diskussion och slutsats 30 2

3 Förord Att vara ung i dagens samhälle är inte alltid det lättaste, större kvar ställd på individen i tidigare ålder än för 10 år sedan. Arbetsmarknaden är tuff och tyvärr är inte alla ungdomar engagerade och har samma motivation till skola, utbildning, påverka samhället eller fritidsaktiviteter. Under processen för inventering av insatser och projekt för att förbättra ungdomars vardag har det funnits en del hinder på vägen, men även ljusa punkter. Det regionala utvecklingsprogrammet för Region Skåne utgår från fem olika utmaningar. Detta arbete som bedrivs för ungdomar sker under utmaningen delaktighet. Arbetet kan delas in i två stora delar, inventering av projekt och insatser men även en statistisk sammanställning som är gjord av Goodpoint AB. Arbetet har skett i en arbetsgrupp som består b.l.a av Region Skåne, Kommunförbundet, Länsstyrelsen och Nätverk för Social ekonomi Denna rapport är baserad av baserat på många olika sorters data, verksamhetsplaner, projektplaner, deltagande i verksamheterna men även möte med olika verksamhetsansvariga. Europeiska socialfonden ESF har en mängd olika projektplaner som har kommit till stor nytta. En del material har varit väl användbart från vår konferens om ungas delaktighet, seminarierapporten och material från talare har kommit till användning Under denna arbetsprocess har kvaliteten och kvantiteten på materialet varierat stort beroende på fokusområde Arbetet med inventering av projekt och insatser utgår från Utbildning Arbete Boende Hälsa Fritid Inflytande Tillgänglighet 3

4 Sammanfattning Att göra integrationen till en väl fungerande process är en förutsättning för Skånes utveckling med påverkan på flera områden; hälsa, sysselsättning, boende och kultur för att bara nämna några. En förutsättning för att Skånes mångfald ska tas tillvara är dock att människors erfarenheter och förmågor bejakas. Till stor del handlar det om kunskap, inställning och att hitta sätt att spegla mångfalden. Det är i hög grad en fråga om attitydförändring och att bryta kategoriskt tänkande som till exempel att behandla utlandsfödda, funktionsnedsatta eller kvinnor respektive män som homogena grupper. Det krävs öppenhet och tolerans för olika livsstilar om Skåne ska kunna hävda sig som en framgångsrik region. Alla former av diskriminering måste motverkas. Utanförskap är ett mångdimensionellt begrepp som det finns olika sätt att definiera: socialt, kulturellt, etniskt och politiskt. I Skåne finns idag stora grupper som står utanför i någon bemärkelse, utanför arbete eller utbildning, utanför bostadsmarknaden eller bor i bostadsområden med bristfällig anknytning till omgivande samhälle. Det finns en etnisk, social och ekonomisk segregation i regionen, inte minst i de större städerna. Det finns stora skillnader i livsvillkor mellan olika grupper i Skåne när det gäller sysselsättning, boende, skolresultat, hälsa med mera. Delaktighet innebär att Skånes invånare känner tillhörighet, trygghet och tillit, upplever att de kan påverka och ser sammanhangen i samhället. Tillgång till god vård och omsorg är en grund för att kunna känna trygghet. Prioriterade insatser för att öka delaktigheten och bärkraften i Skåne är att skapa stödjande miljöer med en stimulerande och högkvalitativ skola, ett bra boende, ett kreativt arbetsliv och en aktiv föreningsmedverkan. Det gäller särskilt insatser för barn och ungdomar. Viktigt är också att skapa förutsättningar för att alla grupper i samhället får möjlighet att leva sina liv efter egna aktiva val, har tillgång till information och har möjlighet att uttrycka sig. Kultur har en unik förmåga att bidra till enskilda individers utveckling, till skapandet av identitet och delaktighet samt till den sociala förnyelsen och därigenom regionens tillväxt och attraktionskraft. 4

5 Utbildning Den viktigaste grunden till att vara delaktig i samhället är att ha den grundutbildning som skolan erbjuder, alltså att ha en fullständig gymnasieutbildning. Alltför många ungdomar går ut skolan med ofullständiga betyg vilket medför stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden vilket i sin tur leder till sämre framtidsutsikter, bl a sämre psykosocial hälsa. År 2009 saknade 11,1 procent av ungdomarna i Sverige som avslutat grundskolan behörighet till gymnasiet. I Skåne var den gruppen något större, 12,2 procent. Under perioden 1998 till 2009 har andelen ungdomar med avslutad grundskola med behörighet till gymnasieskolan minskat i Skåne från 91 procent till 87,8 procent. Det finns emellertid stora skillnader mellan Skånes kommuner kring skolresultaten. Se tabellen nedan. Vissa stadsdelar och skolor i Skåne har mycket låga andelar med gymnasiebehörighet. Det ska noteras att betydligt fler flickor än pojkar blir behöriga till gymnasiestudier. I Sveriges Kommuner och landstings Öppna jämförelser 2011 Grundskola framgår hur kommunernas elever (de kommunala skolorna) under läsåret uppnått målen i samtliga ämnen. För Skåne visar resultaten bl a följande för de fem bästa respektive de fem sämsta kommunerna (obs att rankingen kan variera år från år! Rankingen ska uppmuntra till skolutveckling i grundskolan) 5

6 Projektplan- Delmål utbildning -Framtidens förskola- Projektet syftar till att öka förskolans status som den första insatsen mot ett livslångt lärande. Pedagogerna skall få bättre ämneskunskap inom naturvetenskapliga ämnen och om hur barn lär. Enkätundersökningen som gjordes i tretton förskolor i Kristianstad påvisade att personalens kompetensutveckling låg i fokus angående språkutveckling och bristen var stor gällande naturvetenskapliga ämnen. 47 % av personalen hade en utbildning som var äldre än 21 år och 35 % hade utbildat sig för år sedan enligt den omfattande enkätundersökningen. Öka pedagogernas kunskap inom naturvetenskap och hur barn lär sig men även höja kunskapsstatusen inom förskolan. En central del av kompetensutvecklingen är att delta i en högskolekurs på 7,5 Hp ( naturvetenskap och ämnesdidaktik ). Varje skola är indelat i arbetslag och handledarna för respektive arbetslag kommer att bistå med kontakter med externa kompetenser utifrån de behov som uppkommer under projekttiden. Under slutet av projekttiden kommer det att anordnas en konferens där några av deltagarna får redovisa sitt arbete och läroprocessen men det kommer även presenteras forskning inom pedagogik för förskolebarn. Under projekttiden kommer det att genomföras studiebesök och studieresor för att ge ett erfarenhetsutbyte och öka kompetensen hos förskolepersonal Samarbetspartners Kristianstad kommun, Sölvesborg kommun, Högskolan Kristianstad och respektive 13 förskolor i båda kommunerna Tidsplan till Budget Europeiska socialfonden Egen kommentar Detta projekt är mot sin slutfas, därför ligger det i tiden att följa upp efter tidsramen för projektet för att se hur man kommer att arbeta vidare med kompetensutvecklingen. Eftersom arbetskulturen inom förskolan är präglad av personal som har lång arbetslivserfarenhet är det viktigt att kompetensen är förankrad med dagsfärsk forskning inom ämnet pedagogik för att ge barnen rätta verktyg för ett livslångt lärande. Kontaktpersoner Lena Bertilsson

7 Projektplan- Delmål utbildning -URSMART- Sveriges Utbildningsradio, UR, är sedan länge den största enskilda aktören inom det växande svenska utbildningsområdet. Tillsammans med Sveriges Television, SVT, och Sveriges Radio, SR, utgör UR svensk public service, det vill säga tre företag i allmänhetens, hela svenska folkets, tjänst.ur är unikt genom sin multimediala verksamhet med tv, radio, webb, böcker och andra förlagsprodukter. UR ligger i framkant även i utvecklingen av teknik och media. Under 2009 sände UR 785 timmar över SVT:s kanaler, samt 385 timmar i SR:s fyra kanaler. Utbildningsradio är public service som vill bidra med ökat flexibelt lärande utifrån individen. Att alla ska ha tillgång till utbildningsmaterial och att tillgängligheten ska vara god. Materialet sprid i stor omfattning via Internet, tv och radio. Stora delar bedrivs genom Tv i form av dokumentärer och nyheter. Internet har blivit allt vanligare mest på grund av lätt tillgänglig information och bättre interaktion. URsmart reser genom tid och rum URsmart är befriad från karaktärer för att slippa modeord och inte behöva tidsbestämmas. Den är uppbyggt kring bilder från olika platser i världen. En del av illustrationerna är historiska. Bilderna är kopplade till olika delar inom geometrin och bidrar till att göra geometrin konkret och verklighetsnära och på så sätt mera begriplig. - Resor i tid och rum uppfattar vi som något spännande och matematiken kan med fördel knytas till både historiska och geografiska platser 7

8 Projektplan- Delmål utbildning -Läxhjälp- Rädda Barnen i Sverige är en medlemsorganisation som år 2006 hade drygt medlemmar. Samma år fanns 260 lokalföreningar över hela landet som arbetar med barnrättsfrågor på regional och kommunal nivå. De påverkar lokalpolitiker, arrangerar seminarier, driver samtalsgrupper för föräldrar, besöker flyktingförläggningar, ordnar läxläsning och mycket mer Det finns många ungdomar som går ut gymnasiet med en ej komplett högskolekompetens. Detta bidrar till att man inte blir konkurrenskraftig på arbetsmarknaden vilket bidrar till utanförskap och arbetslöshet. Runt om i skåne bedriver Rädda barnen läxhjälp med samarbetsaktörer för att stärka kompetensen hos ungdomar. Helsingborg, Malmö, Lund är en del av områden som omfattas. Målet med denna insats är att öka kunskapen bland ungdomar gällande de ämnen som bedrivs in skolan. Det är viktigt att poängtera Kommunerna bistår med lokaler i dom flesta fallen vilket kan vara, bibliotek, rum i skolor och andra kommunala lokaler. Läxhjälpen brukar läggas efter skoltid mellan 18:00 20:00 beroende på område. Denna verksamhet sker helt ideellt och ungdomarna får hjälp av volontärarbetare som består av pensionerade lärare och lärarstundenter. Samarbetspartners Läxhjälpen är ett samarbete mellan stadsdelen, MKB, IM (Individuell Människohjälp) när det gäller Malmö stad. Beträffade verksamheten id e andra kommunerna är det enbart Rädda barnen och lokala skolor som bedriver samarbete Tidsplan Denna verksamhet bedrivs kontinuerligt i dom olika kommunerna men under sommaruppehåll läggs verksamheter ner och återupptas vid skolstart Kontaktpersoner Malmö stad: / Helsingborg: / Lund: 8

9 Projektplan- Delmål utbildning -FC Rosengård- FC Rosengårds ungdomsprojekt vänder sig till ungdomar i Malmö som varken arbetar eller studerar och som inte har avslutat sina grundskole- och/eller gymnasiestudier. Företag, offentliga organisationer och idéburna organisationer medverkar i ett samlat program med målet att deltagarna antingen ska kunna läsa upp sina betyg i kärnämnen, för att kunna skaffa sig utbildning, eller med stöd av lärande på arbetsplatser kunna skaffa sig anställning. FC Rosengård har under ett antal år i samarbete med offentliga organisationer, företag och föreningar genom olika arbetsmarknadsprojekt utvecklat nya metoder för att hjälpa långtidsarbetslösa, i huvudsak invandrare, in på arbetsmarknaden Avsikten med projektet är att pröva och utveckla en ny modell för att underlätta arbetsmarknadsetablering framförallt för ungdomar som saknar gymnasiekompetens och har behov av individualiserade och skräddarsydda insatser som leder till att man antingen kommer i arbete eller återgår till det ordinarie utbildningssystemet. Modellen bygger på att tillsammans med Individ- & familjeomsorgen och AIC i Malmö samt arbetsförmedlingarna i Malmö, Arlöv och Staffanstorp identifiera och rekrytera ungdomar som med stöd av projektet skulle kunna uppnå något av huvudmålen utbildning eller arbete. De förväntade kortsiktiga effekterna är att kunna motivera varje deltagare att påbörja en individuell utvecklingsprocess i riktning studier/arbete, kunna vidmakthålla motivationen och få varje deltagare att göra ett väl underbyggt val mellan projektets studie- respektive arbetsspår samt att slutligen uppnå något av målen utbildning eller arbete. Samarbetspartners Arbetet sker mellan Malmö, Burlöv, Staffanstorp Tidsplan till Budget kr Kontaktpersoner Sylvia Morfiadakis 9

10 Arbete Att arbetslöshet vid en tidpunkt påverkar individens framtida arbetsmarknadsutfall är ett välkänt fenomen. Arbetslöshet kan leda till långsiktigt negativa effekter då tiden utanför arbete dels kan medföra att individen förlorar värdefullkompetens som förvärvats under studietiden och dels genom att individen inte får någon arbetslivserfarenhet under den period de är arbetslösa. En förklaring är att företagen använder tidigare arbetslöshet som ett sätt att sorterade arbetssökande. Om arbetsgivaren anser att tidigare arbetslöshet tyder på att individen är mindre produktiv får detta effekter på individens arbetsmarknadsutfall, även för dem som faktiskt inte är mindre produktiva. En annan möjligförklaring är att vissa individer besitter egenskaper som både påverkar risken att bli arbetslös och individens framtida inkomst. Om vi inte kan ta hänsyn tillalla dessa egenskaper leder det till en felaktig skattning av orsakssambandet mellan arbetslöshet och framtida inkomster. De senaste två åren har andelen ungdomar utanför arbetsmarknaden nästan tredubblats. I januari 2011 var arbetslösheten i ålderspannet år i Skåne 11,1 procent. Motsvarande siffra för riket är 10,6 procent. De inomregionala skillnaderna i Skåne är dock stora och vissa skånska kommuner har en ungdomsarbetslöshet på över 20 procent. Många av kommunerna har också en lägre utbildningsnivå än regionen och landet i stort. Det är mycket angeläget att ungdomarna kan få stöd i att bli anställningsbara och få en förankring på arbetsmarknaden. Regionen har en stor andel kommuner med många företag inom tillverkningsindustri. Traditionellt har det inom tillverkningsindustrin funnits en relativt stor andel okomplicerade arbetsuppgifter som fungerat som ett insteg för många ungdomar. I ekonomiskt ansträngda tider har många av dessa okomplicerade arbetsuppgifter rationaliserats bort eller sparats in. Ytterligare faktorer som har bidragit till att arbetstillfällen försvunnit ifrån tillverkningsindustri är strukturförändringar och utlokaliseringar till andra länder. Även andra sektorer så som service och handel har också drabbats vilket minskat tillgången på arbetstillfällen. Många arbetsgivare beskriver också ungdomar som en grupp som saknar grundläggande kunskaper om arbetsmiljö, fackföreningar, fysisk hälsa och social kompetens och viktigast av allt hur ett företag fungerar. Det finns också en oro bland många arbetsgivare att ungdomarna inte förstår arbetslivets normer. Nu ser vi att arbetsmarknaden ljusnar och arbetsgivare inom i stort sett alla branscher aviserar anställningsmöjligheter på kortare eller längre sikt. Vi ser ett kommande problem i att de kravprofiler som arbetsgivarna lämnar inför rekryteringen inte kommer att kunna matchas mot de ungdomar som är arbetslösa. 10

11 Projektplan- Delmål Arbete -Lärling över sundet- I samverkan mellan Sverige och Danmark finns det möjligheter att utveckla en lärlingsutbildning som svarar mot båda länders krav på yrkeskvalifikationer. I Sverige saknas i dag en formell lärlings- och hantverksutbildning. Hässleholms kommun har varit projekt ägare och svarat för anställning av projektledare och därmed haft huvudansvaret för att organisera projektet. Projektets syfte är att utveckla det svenska lärlingssystemet och lära av varandras arbetsmetoder över sundet. Mål Projektets vill skapa en ökad förståelse kring yrkesutbildning på båda sidor sundet, för att skapa en förståelse och gemensamt förhållningssätt till att utveckla utbildningar som stödjer Öresundsregionens tillväxt, men även att lära av varandras utbildningssystem och skapa fler lärlingsplatser som i sin tur leder vidare till arbete. Detta projekt har haft ett utbyte av studenter och lärare mellan En gemensam arbets- och styrgrupp för projektet bildades, det har funnits en gemensam kärna för medverkande Samarbetspartners Hässleholm och Skåne Nordost har tillsammans med Teknisk Ehvervsskole Center samverkat kring projektet Lärling över sundet Vilket kommer att innebära utbyte av studenter för att lära från Danmarks utvecklade lärlingsutbildningar Tidsplan var projektets tidsram men samarbetet fortgår även idag fast i en mindre omfattning Egen kommentar Projektet omfattade under ett antal av 80 elever per årskull fördelat mellan samtliga skolor projektet är fortfarande aktivt men årskullarna är halverade. Projektets omfattning kunde endast definieras utifrån antal elever eftersom budget inte fanns redovisat. Kontaktpersoner Utbildningschef/Rektor Karl-Axel Hill (Göinge Utbildningscenter / Stenforsaskolan)

12 Projektplan- Delmål Arbete -Byggutbildning Ystad- Projektet erbjuder arbetssökande ungdomar i åldern år en yrkesinriktad teoretisk och praktisk utbildning under 40 veckor med inriktning mot byggbranschen. t är att minska ungdomsarbetslösheten samt ge en ökad mångfald och jämställdhet i byggbranschen / t med projektet är att skapa utbildning och sysselsättning för arbetslösa ungdomar genom en gymnasial yrkesutbildning för vuxna med koppling till konkreta byggprojekt. Utbildningen är 40 veckor som motsvarar ca 1400 timmar. Utbildningen sker både i skola och på arbetsplats. De inledande 8 veckorna innehåller teori och material- och verkstadslära, under de resterande veckorna varvas teori med praktik på arbetsplats. När de 40 veckorna är avslutade tilldelas deltagarna en lärlingsbok och de blir anställningsbara som lärlingar inom någon av yrkeskategorierna snickare, betongarbetare eller anläggningsarbetare. På grund av åldersstrukturen i branschen finns ett stort behov av nyrekrytering inom dessa områden de kommande åren. Efter projektets utbildning krävs ytterligare 4100 timmar praktik (lärlingsutbildning) på byggarbetsplats dessa genomförs utanför projektet. Ambitionen är också att öka mångfald och jämställdhet i branschen. Mål Målsättningen är att 50% av dom rekryterade (10st) är av utländsk härkomst samt att 30% är kvinnor och att minst 90% genomför utbildningen (40 veckor) och får ut lärlingsböcker. Samarbetspartners Tidsplan Arbetsförmedlingen Ystad Kultur och Utbildning Ledning och utveckling NCC Construction AB Region Syd till Budget kr Egen kommentar Byggbranschen har idag väldigt låg anställningskvot av kvinnor ute i produktionsledet och för att komma tillrätta med detta så behövs ett riktat samarbetsprojekt mellan både kommun, arbetsförmedling och näringslivsparter. Genom att inleda projektet med gemensamma informationsträffar samt att skapa rätt arbetsmiljö med tanke på kvinnor kan man nå jämställdhet inom dessa yrken på sikt Kontaktpersoner Lars Tengvall 12

13 Projektplan- Delmål Arbete -Navigatorcentrum- Trelleborg har ca 4500 medborgare mellan år, arbetsförmedlingens statistik visar 6,3 % arbetslöshet. Andelen unga som inte får inte klarar kärnämnen är ca 20 % och individuella programmet har störst antal elever med över 100 elever. Detta projekt riktar sig mot ungdomar mellan år. Arbeta med att överbygga glappet mellan skola och arbetsliv och underlätta etableringen på arbetsmarknaden. Skapa en känsla av sammanhang för deltagarna Mål Övergripande mål är att målgruppen får en ökad känsla av sammanhang i samhället, ökad självkänsla och större egenansvar. Primärt mål är att minska arbetslösheten i kommunen och minska ungdomsbrottslighet. Verksamheten ska fokusera på arbetsmarknaden och att ge ungdomar 8 timmars sysselsättning Genom att skapa ett företagsnätverk som upparbetas i kommunen ( kraftsamling Trelleborg ) vill man ha en bra kontakt med företagare. Kommunen har även ett Navigationscentrum som startade 2008 där ungdomsmottagning, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och frivårdmyndigheten finns representerade. Programmet inom projektet består av enskilda samtal, rundvandringar, gruppaktiviteter,, praktik men även praktiska färdigheter som att skriva ett CV. Samarbetspartners Ungdomsmottagning, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, frivårdmyndigheten och Trelleborg hantverksförening. Tidsplan till Budget ESF Total budget Egen kommentar Det är gjort ett väldigt grundläggande förprojekt som heter glappet vilket gick ut på att kartlägga vad som felar mellan skola och arbetsliv. Enkätundersökningar är gjorda utifrån KASAM modellen men även statistisk data angående arbetslöshet i olika åldrar och antal som får någon form av försörjningsstöd. Det har även funnits ett samarbete med ungdomsstyrelsen som påvisade att 40 % av försörjningstagare är mellan år ( Rapport Ung idag ) Kontaktpersoner Ola Johansson Projektplan- Delmål Arbete -New City- 13

14 Genom erfarenheter från tidigare EQUAL projektet UP New City har man fått en insyn i ungas situation och behov i Malmö. Fokus främst på Malmös mest belastade stadsdelar Rosengård och Södra Innerstaden. Att motverka ungdomars utestängning från arbetsmarknad och utbildning samt genom samverkan skapa en ingång för ungdomarna. New City vill även påverka beslutsfattare och politiker till förändring i positiv riktning för målgruppen unga utanför. Mål Underlätta inträde eller återinträde på arbetsmarknaden Minska gruppen unga utanför Att certifiera och kvalitetssäkra ungdomscoachernas arbete med hjälp av OCN Unga coacher som möter ungdomarna på sina egna arenor. Coacherna skapar med sin centrala samordnande kommunikationsfunktion förutsättningar för ny kunskap som kan möjliggöra attitydförändringar och konkreta beteendeförändringar hos både ungdomar i utanförskap och personal i de organisationer och myndigheter som möter unga. Samarbetspartners Arbetsmarknadsområde Malmö Ung Art Tidsplan till Budget Total projektbudget kr. Medfinansiärer är Allmänna arvsfonden samt INAR Integration och Arbetsmarknad. Egen kommentar Svårt att nå ut till kvinnorna inom målgruppen. Kontaktpersoner Jessica Hulzen

15 Projektplan- Delmål Arbete -MabiMål- Mabi Mål är ett arbetsmarknadsprojekt i Malmö som bedrivs av projekt ägare, idrottsföreningen FC Rosengård (tidigare MABI) Minska utanförskapet som många ungdomar upplever, stärka självkänslan och integrera ungdomar ut till arbetsmarknaden genom praktik och yrkesutbildningar. Projektets uppgift är även att förmedla kontakter mellan olika myndigheter Mål Projektet eftersträvar ett aktivt och meningsfullt och erbjuder deltagare i projektet att aktivera sig i idrotts- och förenings aktiviteter - Projektet strävar efter ca 160 medlemmar under projektperioden - Sammanlagt förväntas 900 delta i projektet - Projektet skall stärka samarbetet mellan olika föreningar och arbetsgivare - Motivera och informera inför kommande arbetsliv eller utbildning - Praktik i syfte att utöka erfarenhet eller att välja yrkesinriktning - Praktik hos arbetsgivare inför yrkes- eller studieval - Workshops i exempelvis Intervjuteknik och Arbetsmarknadskunskap. - Studiebesök - Personlig vägledning. Samarbetspartners Mabi Mål har ett nära samarbete med AIC Fosie, AIC Södra Innerstaden, AIC Rosengård, (AIC, arbets och integrations center) men även arbetsförmedlingen i Burlöv/Staffanstorp samt Burlövs och Trelleborgs Kommun Tidplan Projektet Mabi Mål pågår mellan och Budget Medfinansiärer till detta projekt är förutom Europeiska socialfonden, Arbete och utbildning SDF Södra Innerstaden Egen kommentar En utvärdering av projektet kommer att ske efter avslut som kommer att vara av extern utvärderare från Malmö stad. Deltagarstatistik från projektet,framgår att projektet under sammanlagt har 781 deltagare. Väldigt bra kontakt med ansvariga för projektet 15

16 Boende Under senare år har befolkningstillväxten i Skåne spridit sig ut från de större städerna och förväntas göra så även framöver. Stigande bostadspriser i städerna ökar trycket på kranskommunerna och ökat barnafödande medför att fler hushåll söker sig en större bostad. Flera demografiska faktorer påverkar bostadsmarknaden, vilket har sin grund i att antalet yngre och äldre i befolkningen ökar. Intressant nog konkurrerar inte sällan dessa grupper om samma bostadstyper och bostadsstorlekar. Två stora grupper som utgör helt nya hushåll på bostadsmarknaden är dels immigranter och nyanlända till Sverige och Skåne, dels unga som flyttar hemifrån. Under perioden har behovet av bostäder med samtliga upplåtelseformer ökat, men mest har behovet av hyresrätter ökat. Kommunernas egna uppskattningar visar att 29 av 33 kommuner anger brist på hyresrätter (Länsstyrelsen, 2010). Enligt 2010-års bostadsmarknadsenkät råder det brist på bostäder som unga efterfrågar i 22 av Skånes 33 kommuner. För unga är hyresrätt den mest efterfrågade upplåtelseformen och den som skapar bäst förutsättningar för unga att få en bostad. Hyresrätten är en viktig bostadsform för såväl unga som immigranter för att etablera sig på bostadsmarknaden då dessa grupper vanligtvis har lägre inkomst, kortare och otryggare anställningar samt litet sparat kapital. Inflyttningen till Skåne har ökat årligen sedan år 2000, vilket också ger en konstant ökning av andelen ungdomar i länet. Vanligtvis söker sig ungdomarna från mindre kommuner till större kommuner, vilket i många fall är en förutsättning för etablering på arbetsmarknaden eller för studier. Hyresrätten är därför viktig för att unga ska kunna flytta dit jobben eller studiemöjligheterna finns. (Länsstyrelsen, 2010). I en undersökning om ungas (20-27 år) förutsättningar på bostadsmarknaden som SKOP genomförde 2009 framkommer att det i ett nationellt perspektiv saknas lägenheter till de ungdomar som idag söker sig ut på bostadsmarknaden. Undersökningen visar också att de närmaste åren kommer åringar att vilja flytta hemifrån företrädesvis till storstadsregioner och universitetsstäder. Förutsättningarna för ungdomar att flytta hemifrån är dock mycket begränsade. I undersökningen angav 9 av 10 att de vill flytta hemifrån, men endast 50 procent hade de ekonomiska förutsättningarna (Hyresgästföreningen, 2009). Den förhållandevis låga nivån på bostadsbyggandet i förhållande till Skånes folkökning har medfört en växande bostadsbrist. Det drabbar främst grupper som har svag förankring på bostadsmarknaden och/eller svag ekonomi. Det finns betydande skillnader i genomsnittlig boyta mellan personer med utländsk respektive med svensk bakgrund. 16

17 Projektplan- Delmål Boende -Mera Möllan- Projektet Mera Möllan har växt fram tack vare situationen i södra innerstaden angående det höga antalet ungdomar mellan 0-25 år vilket motsvarar ca 28 % av totalt invånare i området. sysselsättningsgarden uppgår mot 33 % och vissa delar av innerstaden är det ca 50 % av barnhushållen som får någon form av bistånd. Bryta utanförskap genom att öka möjligheter för individen att komma ut på arbetsmarknaden eller någon form av sysselsättning men även utveckla ett nätverk av berörda aktörer. Mål Skapa samarbete mellan offentliga sektorn, näringsliv och enskilda medborgaren. Minst 450 deltagare i projektet Få kontakt och interagera med minst 2000 medborgare Utöka ett nätverk mellan fastighetsägare Genom detta projekt vill man skapa olika nätverk som är fokuserade till anslutning av Södra innerstaden. Hitta ett samarbete mellan fastighetsägare mellan och företagare. Fyra medarbetare är anställda som fungerar som kommunikatörer och har även en övergripande roll att koordinera olika parter mot samma mål. Projektets mål är även att öka tillgångligheten för medborgarna att ta kontakt med medarbetarna som b.l.a kommer att finnas tillgängliga på olika medborgarkontor och andra mötesplatser i närområdet Samarbetspartners Försäkringskassan Gatukontoret Möllevångens företagsgrupp Trygga möllevången Tidplan Projektet startade och pågår fram till Budget ESF: Malmö gatukontor: Egen kommentar Projektet har hittat intressanta samarbetspartners, b.l.a MFG- Möllevångens företagsgrupp men även 6 ledande hyresvärdar. Detta för att underlätta både att hitta en praktikplats och jobb genom samordnarna som har direkt anknytning till detta nätvärk Kontaktpersoner Rose-Marie Mazzoni

18 Hälsa När man pratar om hälsa menar man ofta i vardagligt tal hälsa kopplat till livsstilsfrågor, som kost, fysisk aktivitet och övervikt. I framtiden, fr o m 2012, kommer det finnas statistik för ungdomar i Skåne i och med att en levnadsvaneundersökning ska göras för skolungdomar i 10 Skåne. I nuläget kan man få data som beskriver åldersgruppen år genom utdrag ur den skånska folkhälsoenkäten, som skickas ut vart fjärde år. Genom att kombinera parametrar som lågt socialt deltagande med livsstilsbaserade parametrar kan man synliggöra ett samband mellan dessa. Av tabellen nedan framgår att det finns ett tydligt samband mellan lågt socialt deltagande och låg fysisk aktivitet på fritiden, övervikt och fetma samt rökning. Sambandet är däremot omvänt när det gäller alkoholkonsumtion Integration är en viktig förutsättning för delaktighet, framför allt för minoritetsgrupper. Speciellt allvarlig är diskriminering som utestänger människor från arbetsmarknaden samt särbehandlar människor i arbetslivet eftersom arbete för de allra flesta är grunden för en lyckad integration och ett hälsosamt liv. Det finns studier som pekar på tydliga samband mellan etnisk diskriminering och högt blodtryck, låg födelsevikt, depressioner och psykoser samt sjukdomar i andningsorganen. Upplevelser av rasism och diskriminering bidrar också till etniska ojämlikheter i hälsa. Man har t ex sett att upplevelser av rasistisk diskriminering från lärare och kamrater i skolan visade samband med försämrade betyg, akademiska färdigheter, självuppfattning, värdering av hemarbete/läxor och mental hälsa. Hälsa innebär enligt WHO:s definition ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Andra sätt att beskriva hälsa är förmågan att kunna uppnå viktiga mål i livet, eller att ha en känsla av sammanhang, där meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet är viktiga begrepp. Sammantaget gör detta att det är tydligt att faktorer i det omgivande samhället har stor betydelse för vilka förutsättningar man har för en god hälsa. Delaktighet är därför också ett centralt begrepp i folkhälsosammanhang, eftersom det handlar om vilken möjlighet man har att påverka sina egna möjligheter i livet och relationerna med andra människor. Delaktighet och inflytande i samhället utgör också det första målområdet i den nationella folkhälsopolitiken, som också ligger till grund för den regionala folkhälsostrategin. Inte minst viktigt är det för barn och ungdomar, där förutsättningarna för delaktighet formas genom uppväxtvillkoren föräldrarnas ekonomiska och sociala förutsättningar, tryggheten i bostadsområdet, tillgången och tillgängligheten till fritidsaktiviteter, tillgången till en bra skola och så småningom goda förutsättningar för sysselsättning och egen försörjning. Övriga sex fokusområden i Ung delaktighet i Skåne är alltså samtliga viktiga bestämningsfaktorer för hälsa. 18

19 Projektplan- Hälsa Landskrona Kommun har under ett antal år uppmärksammats, på såväl riksplan som på regional- och lokalplan, för stora ungdomsproblem med kriminalitet och missbruk. Det finns ett stort antal ungdomar som ej har påbörjat, eller avbrutit gymnasieutbildning. Många av dessa ungdomar har inte kommit in på arbetsmarknaden. Ett antal av dem har debuterat såväl i kriminalitet som missbruk. Förutom problematik med arbetslöshet, missbruk och kriminalitet så saknar många av dessa kommuninnevånare även ordnat boende. Dessa problem har fått stort utrymme i massmedia i hela Sverige. Helsingborgs Dagblad beskrev i en artikel om ungdomsbrottsligheten i Landskrona, att våldbrotten och gatuvåldet åter hade börjat öka i Landskrona och att man dessvärre kunde se ett trendbrott genom denna ökning. Landskrona Kommun, organisationen KRIS samt konsultföretaget PPAB, dvs. offentlig, ideell samt privat sektor skall tillsammans arbeta för att skapa en modell som syftar till att minska de kända problemen med missbruk, våld, kriminalitet, arbetslöshet, bostadslöshet och övrigt utanförskap bland ungdomar i Landskrona Mål De förväntade mätbara projektmålen är att fler ungdomar som nu lever i utanförskap skall leva ett drogfritt och ickekriminellt liv, erhålla anställning och bli självförsörjande samt därmed få möjlighet till eget boende. Landskrona Kommun, organisationen KRIS samt PPAB har för avsikt att undersöka förutsättningarna för att skapa en modell där man tillsammans arbetar med ett helhetsgrepp som innebär att man genom KRIS erbjuder stöd kring missbrukssituationen samt motverkar återfall i kriminalitet. PPAB erbjuder, efter en period av arbetsträning/praktik, personlig coachning mot arbetsgivare med socialt engagemang och intresse. Landskrona Kommun rustar projektdeltagarna för att möta arbetslivet via motivationshöjande gruppinsatser samt utbildning och information. Samarbete skall sökas med bostadsföretag för att kunna koppla en stabil social situation med ordnad sysselsättning till möjlighet för eget boende Samarbetspartners KRIS Landskrona, Vuxenförvaltningen, personalpartner AB Tidplan till Budget kr Kontaktpersoner 19

20 Projektplan- Hälsa -KIOSK- KIOSK projektet är en del av KFUM som är ett stort idrottsförbund i Sverige med ca 200 idrottsföreningar. Detta projekt började för 3 år i Malmö stad och har fortlöpt tack vare årliga projektpengar. Ungdomarna som är delaktiga i detta projekt är i första hand mellan och högstadieelever. Att ge ungdomar en vuxen förebild både under skoltid, fritid. Enligt detta projekt vill man minska utanförskapen hos ungdomar under skoltid men även efter skolans aktiviteter. Öka ungdomars kunskap om kost och hälsa. Mål Minska utanförskap hos berörda ungdomar i mellan, högstadiet och äldre ungdomar Ungdomsledare som arbetar med elever parallellt med skolans värld för att förbättra skolmiljön och på så sätt förbättra betyg Öka gemenskap bland ungdomar med gemensamma aktiviteter och nå ut till elever som inte alltid tar den första kontakten Ungdomsledare som är en länk mellan skolans värld och individen. Lektioner som är integrerade i elevschemat, 45 min per vecka där ledarna arbetar med samarbetsövningar och informerar och kost och hälsa. Samarbetspartners Skolor i Malmö stad Österport Parkskolan (Funktionshindrade) Kisebergaskolan Möllevången Tidsplan KIOSK projektet söker pengar för varje kalenderår Budget För att bibehålla detta projekt aktivt söker man pengar per år. Det är beviljat kr från Region Skåne och kr från BRÅ-Brotts förebyggande rådet Egen kommentar Projektet verkar med en stor kraft i Malmö stad, deltagandet av elever är ca 500 per år med en närvaro av ca 95%. Efter varje projekt år görs en enkätundersökning bland elever angående fritidsvanor som en uppföljning av de arbete som projektet strävar mot Kontaktpersoner Ordförande: Lars Antin

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment Romané Bučá Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment (ett nationellt arbetsmarknadsprojekt för romer) Bakgrund 2011-2014 Förfrågan till Eskilstuna och AMF 2011 Mobiliseringsfas november

Läs mer

Ung delaktighet i Skåne

Ung delaktighet i Skåne Ung delaktighet i Skåne - dokumentation av workshop 2012-09-27 i Eslöv (Medborgarhuset) om arbete Sammanfattning och förslag Efter att ca 15 unga och 15 vuxna under en dag diskuterat kring frågeställningen

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014.

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. Ung i Ängelholm EN VÄG IN Från projekt till mötesplats Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. 9/12-2014 Allt material tillhör respektive upphovsman och får ej modifieras.

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Slutrapport Hassela Movement projektperiod 140701-141231

Slutrapport Hassela Movement projektperiod 140701-141231 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-02-26 Vår referens Ulrika Määttä Lagerlöf Sekreterare ulrika.maatta-lagerlof@malmo.se Tjänsteskrivelse Slutrapport Hassela Movement

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL

Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL Äldre i arbetslivet Fem exempel Text: Enikö Koch Grafisk form: Emily Ingvarsson Tryck: Repro8 Upplaga: Första 2012 TemaLikabehandling 2012 ISBN: 978-91-87051-09-8 Distribution:

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro

Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro 1. Sammanfattning Under våren 2012 inleddes ett samarbete mellan Barn och Utbildning och Stöd och Lärande kring närvaro i skolan. Ett antal områden utkristalliserade

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Trappsteget ett nytt grepp för att hjälpa ungdomar i marginalen

Trappsteget ett nytt grepp för att hjälpa ungdomar i marginalen Broschyr samverkansparter Omslag; Trappsteget ett steg mot framtiden... Och tre steg på vägen mot ett fungerande vuxenliv för unga i marginalen Att fånga en ung människa på väg in i utanförskap är, även

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Mångfaldsorientering en tillväxtfråga OECD:s Territorial Review for Stockholm (2006/2010): bristande integration på arbetsmarknaden största hot för tillväxt

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Anna Isaksson Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och samhälle Lektor/forskare i sociologi Ännu ett projekt Samhällets

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Projekt Merit gör unga stockholmare redo för jobb

Projekt Merit gör unga stockholmare redo för jobb Projekt Merit gör unga stockholmare redo för jobb 1 Innehåll Inledning 3 Varför startade Jobbtorg Stockholm Merit? 4 Mål med Merit 7 Arbete med jämställdhet och tillgänglighet 11 Förberedande utbildning

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Kvalitetssäkrade verktyg

Kvalitetssäkrade verktyg Kvalitetssäkrade verktyg Manual för handläggare på Jobbtorg Stockholm och - på väg mot ett Stockholm i världsklass ArbetsförmedlingenP Manualen är framtagen ur de erfarenheter som projektet Etablering

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Hantverksjobb i Skåne nordväst

Hantverksjobb i Skåne nordväst Hantverksjobb i Skåne nordväst 2012-09-01 2014-06-30 Samarbetspartners är Bjuv, Höganäs, Landskrona, Ängelholm, arbetsförmedlingen, Region Skåne, Helsingborgs hantverksförening och Företagarna Syd Utbildningen

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-09-25 Dnr: PM2-1/1314 Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) SFS inkommer här med sina synpunkter kring FunkA-utredningens

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer