Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne?"

Transkript

1 Ali Fakhro Region Skåne Avdelning för Regional Utveckling Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne?

2 Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Utbildning...5 Arbete...10 Boende.16 Hälsa 18 Fritid...21 Inflytande.24 Tillgänglighet..27 Sammanfattande diskussion och slutsats 30 2

3 Förord Att vara ung i dagens samhälle är inte alltid det lättaste, större kvar ställd på individen i tidigare ålder än för 10 år sedan. Arbetsmarknaden är tuff och tyvärr är inte alla ungdomar engagerade och har samma motivation till skola, utbildning, påverka samhället eller fritidsaktiviteter. Under processen för inventering av insatser och projekt för att förbättra ungdomars vardag har det funnits en del hinder på vägen, men även ljusa punkter. Det regionala utvecklingsprogrammet för Region Skåne utgår från fem olika utmaningar. Detta arbete som bedrivs för ungdomar sker under utmaningen delaktighet. Arbetet kan delas in i två stora delar, inventering av projekt och insatser men även en statistisk sammanställning som är gjord av Goodpoint AB. Arbetet har skett i en arbetsgrupp som består b.l.a av Region Skåne, Kommunförbundet, Länsstyrelsen och Nätverk för Social ekonomi Denna rapport är baserad av baserat på många olika sorters data, verksamhetsplaner, projektplaner, deltagande i verksamheterna men även möte med olika verksamhetsansvariga. Europeiska socialfonden ESF har en mängd olika projektplaner som har kommit till stor nytta. En del material har varit väl användbart från vår konferens om ungas delaktighet, seminarierapporten och material från talare har kommit till användning Under denna arbetsprocess har kvaliteten och kvantiteten på materialet varierat stort beroende på fokusområde Arbetet med inventering av projekt och insatser utgår från Utbildning Arbete Boende Hälsa Fritid Inflytande Tillgänglighet 3

4 Sammanfattning Att göra integrationen till en väl fungerande process är en förutsättning för Skånes utveckling med påverkan på flera områden; hälsa, sysselsättning, boende och kultur för att bara nämna några. En förutsättning för att Skånes mångfald ska tas tillvara är dock att människors erfarenheter och förmågor bejakas. Till stor del handlar det om kunskap, inställning och att hitta sätt att spegla mångfalden. Det är i hög grad en fråga om attitydförändring och att bryta kategoriskt tänkande som till exempel att behandla utlandsfödda, funktionsnedsatta eller kvinnor respektive män som homogena grupper. Det krävs öppenhet och tolerans för olika livsstilar om Skåne ska kunna hävda sig som en framgångsrik region. Alla former av diskriminering måste motverkas. Utanförskap är ett mångdimensionellt begrepp som det finns olika sätt att definiera: socialt, kulturellt, etniskt och politiskt. I Skåne finns idag stora grupper som står utanför i någon bemärkelse, utanför arbete eller utbildning, utanför bostadsmarknaden eller bor i bostadsområden med bristfällig anknytning till omgivande samhälle. Det finns en etnisk, social och ekonomisk segregation i regionen, inte minst i de större städerna. Det finns stora skillnader i livsvillkor mellan olika grupper i Skåne när det gäller sysselsättning, boende, skolresultat, hälsa med mera. Delaktighet innebär att Skånes invånare känner tillhörighet, trygghet och tillit, upplever att de kan påverka och ser sammanhangen i samhället. Tillgång till god vård och omsorg är en grund för att kunna känna trygghet. Prioriterade insatser för att öka delaktigheten och bärkraften i Skåne är att skapa stödjande miljöer med en stimulerande och högkvalitativ skola, ett bra boende, ett kreativt arbetsliv och en aktiv föreningsmedverkan. Det gäller särskilt insatser för barn och ungdomar. Viktigt är också att skapa förutsättningar för att alla grupper i samhället får möjlighet att leva sina liv efter egna aktiva val, har tillgång till information och har möjlighet att uttrycka sig. Kultur har en unik förmåga att bidra till enskilda individers utveckling, till skapandet av identitet och delaktighet samt till den sociala förnyelsen och därigenom regionens tillväxt och attraktionskraft. 4

5 Utbildning Den viktigaste grunden till att vara delaktig i samhället är att ha den grundutbildning som skolan erbjuder, alltså att ha en fullständig gymnasieutbildning. Alltför många ungdomar går ut skolan med ofullständiga betyg vilket medför stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden vilket i sin tur leder till sämre framtidsutsikter, bl a sämre psykosocial hälsa. År 2009 saknade 11,1 procent av ungdomarna i Sverige som avslutat grundskolan behörighet till gymnasiet. I Skåne var den gruppen något större, 12,2 procent. Under perioden 1998 till 2009 har andelen ungdomar med avslutad grundskola med behörighet till gymnasieskolan minskat i Skåne från 91 procent till 87,8 procent. Det finns emellertid stora skillnader mellan Skånes kommuner kring skolresultaten. Se tabellen nedan. Vissa stadsdelar och skolor i Skåne har mycket låga andelar med gymnasiebehörighet. Det ska noteras att betydligt fler flickor än pojkar blir behöriga till gymnasiestudier. I Sveriges Kommuner och landstings Öppna jämförelser 2011 Grundskola framgår hur kommunernas elever (de kommunala skolorna) under läsåret uppnått målen i samtliga ämnen. För Skåne visar resultaten bl a följande för de fem bästa respektive de fem sämsta kommunerna (obs att rankingen kan variera år från år! Rankingen ska uppmuntra till skolutveckling i grundskolan) 5

6 Projektplan- Delmål utbildning -Framtidens förskola- Projektet syftar till att öka förskolans status som den första insatsen mot ett livslångt lärande. Pedagogerna skall få bättre ämneskunskap inom naturvetenskapliga ämnen och om hur barn lär. Enkätundersökningen som gjordes i tretton förskolor i Kristianstad påvisade att personalens kompetensutveckling låg i fokus angående språkutveckling och bristen var stor gällande naturvetenskapliga ämnen. 47 % av personalen hade en utbildning som var äldre än 21 år och 35 % hade utbildat sig för år sedan enligt den omfattande enkätundersökningen. Öka pedagogernas kunskap inom naturvetenskap och hur barn lär sig men även höja kunskapsstatusen inom förskolan. En central del av kompetensutvecklingen är att delta i en högskolekurs på 7,5 Hp ( naturvetenskap och ämnesdidaktik ). Varje skola är indelat i arbetslag och handledarna för respektive arbetslag kommer att bistå med kontakter med externa kompetenser utifrån de behov som uppkommer under projekttiden. Under slutet av projekttiden kommer det att anordnas en konferens där några av deltagarna får redovisa sitt arbete och läroprocessen men det kommer även presenteras forskning inom pedagogik för förskolebarn. Under projekttiden kommer det att genomföras studiebesök och studieresor för att ge ett erfarenhetsutbyte och öka kompetensen hos förskolepersonal Samarbetspartners Kristianstad kommun, Sölvesborg kommun, Högskolan Kristianstad och respektive 13 förskolor i båda kommunerna Tidsplan till Budget Europeiska socialfonden Egen kommentar Detta projekt är mot sin slutfas, därför ligger det i tiden att följa upp efter tidsramen för projektet för att se hur man kommer att arbeta vidare med kompetensutvecklingen. Eftersom arbetskulturen inom förskolan är präglad av personal som har lång arbetslivserfarenhet är det viktigt att kompetensen är förankrad med dagsfärsk forskning inom ämnet pedagogik för att ge barnen rätta verktyg för ett livslångt lärande. Kontaktpersoner Lena Bertilsson

7 Projektplan- Delmål utbildning -URSMART- Sveriges Utbildningsradio, UR, är sedan länge den största enskilda aktören inom det växande svenska utbildningsområdet. Tillsammans med Sveriges Television, SVT, och Sveriges Radio, SR, utgör UR svensk public service, det vill säga tre företag i allmänhetens, hela svenska folkets, tjänst.ur är unikt genom sin multimediala verksamhet med tv, radio, webb, böcker och andra förlagsprodukter. UR ligger i framkant även i utvecklingen av teknik och media. Under 2009 sände UR 785 timmar över SVT:s kanaler, samt 385 timmar i SR:s fyra kanaler. Utbildningsradio är public service som vill bidra med ökat flexibelt lärande utifrån individen. Att alla ska ha tillgång till utbildningsmaterial och att tillgängligheten ska vara god. Materialet sprid i stor omfattning via Internet, tv och radio. Stora delar bedrivs genom Tv i form av dokumentärer och nyheter. Internet har blivit allt vanligare mest på grund av lätt tillgänglig information och bättre interaktion. URsmart reser genom tid och rum URsmart är befriad från karaktärer för att slippa modeord och inte behöva tidsbestämmas. Den är uppbyggt kring bilder från olika platser i världen. En del av illustrationerna är historiska. Bilderna är kopplade till olika delar inom geometrin och bidrar till att göra geometrin konkret och verklighetsnära och på så sätt mera begriplig. - Resor i tid och rum uppfattar vi som något spännande och matematiken kan med fördel knytas till både historiska och geografiska platser 7

8 Projektplan- Delmål utbildning -Läxhjälp- Rädda Barnen i Sverige är en medlemsorganisation som år 2006 hade drygt medlemmar. Samma år fanns 260 lokalföreningar över hela landet som arbetar med barnrättsfrågor på regional och kommunal nivå. De påverkar lokalpolitiker, arrangerar seminarier, driver samtalsgrupper för föräldrar, besöker flyktingförläggningar, ordnar läxläsning och mycket mer Det finns många ungdomar som går ut gymnasiet med en ej komplett högskolekompetens. Detta bidrar till att man inte blir konkurrenskraftig på arbetsmarknaden vilket bidrar till utanförskap och arbetslöshet. Runt om i skåne bedriver Rädda barnen läxhjälp med samarbetsaktörer för att stärka kompetensen hos ungdomar. Helsingborg, Malmö, Lund är en del av områden som omfattas. Målet med denna insats är att öka kunskapen bland ungdomar gällande de ämnen som bedrivs in skolan. Det är viktigt att poängtera Kommunerna bistår med lokaler i dom flesta fallen vilket kan vara, bibliotek, rum i skolor och andra kommunala lokaler. Läxhjälpen brukar läggas efter skoltid mellan 18:00 20:00 beroende på område. Denna verksamhet sker helt ideellt och ungdomarna får hjälp av volontärarbetare som består av pensionerade lärare och lärarstundenter. Samarbetspartners Läxhjälpen är ett samarbete mellan stadsdelen, MKB, IM (Individuell Människohjälp) när det gäller Malmö stad. Beträffade verksamheten id e andra kommunerna är det enbart Rädda barnen och lokala skolor som bedriver samarbete Tidsplan Denna verksamhet bedrivs kontinuerligt i dom olika kommunerna men under sommaruppehåll läggs verksamheter ner och återupptas vid skolstart Kontaktpersoner Malmö stad: / Helsingborg: / Lund: 8

9 Projektplan- Delmål utbildning -FC Rosengård- FC Rosengårds ungdomsprojekt vänder sig till ungdomar i Malmö som varken arbetar eller studerar och som inte har avslutat sina grundskole- och/eller gymnasiestudier. Företag, offentliga organisationer och idéburna organisationer medverkar i ett samlat program med målet att deltagarna antingen ska kunna läsa upp sina betyg i kärnämnen, för att kunna skaffa sig utbildning, eller med stöd av lärande på arbetsplatser kunna skaffa sig anställning. FC Rosengård har under ett antal år i samarbete med offentliga organisationer, företag och föreningar genom olika arbetsmarknadsprojekt utvecklat nya metoder för att hjälpa långtidsarbetslösa, i huvudsak invandrare, in på arbetsmarknaden Avsikten med projektet är att pröva och utveckla en ny modell för att underlätta arbetsmarknadsetablering framförallt för ungdomar som saknar gymnasiekompetens och har behov av individualiserade och skräddarsydda insatser som leder till att man antingen kommer i arbete eller återgår till det ordinarie utbildningssystemet. Modellen bygger på att tillsammans med Individ- & familjeomsorgen och AIC i Malmö samt arbetsförmedlingarna i Malmö, Arlöv och Staffanstorp identifiera och rekrytera ungdomar som med stöd av projektet skulle kunna uppnå något av huvudmålen utbildning eller arbete. De förväntade kortsiktiga effekterna är att kunna motivera varje deltagare att påbörja en individuell utvecklingsprocess i riktning studier/arbete, kunna vidmakthålla motivationen och få varje deltagare att göra ett väl underbyggt val mellan projektets studie- respektive arbetsspår samt att slutligen uppnå något av målen utbildning eller arbete. Samarbetspartners Arbetet sker mellan Malmö, Burlöv, Staffanstorp Tidsplan till Budget kr Kontaktpersoner Sylvia Morfiadakis 9

10 Arbete Att arbetslöshet vid en tidpunkt påverkar individens framtida arbetsmarknadsutfall är ett välkänt fenomen. Arbetslöshet kan leda till långsiktigt negativa effekter då tiden utanför arbete dels kan medföra att individen förlorar värdefullkompetens som förvärvats under studietiden och dels genom att individen inte får någon arbetslivserfarenhet under den period de är arbetslösa. En förklaring är att företagen använder tidigare arbetslöshet som ett sätt att sorterade arbetssökande. Om arbetsgivaren anser att tidigare arbetslöshet tyder på att individen är mindre produktiv får detta effekter på individens arbetsmarknadsutfall, även för dem som faktiskt inte är mindre produktiva. En annan möjligförklaring är att vissa individer besitter egenskaper som både påverkar risken att bli arbetslös och individens framtida inkomst. Om vi inte kan ta hänsyn tillalla dessa egenskaper leder det till en felaktig skattning av orsakssambandet mellan arbetslöshet och framtida inkomster. De senaste två åren har andelen ungdomar utanför arbetsmarknaden nästan tredubblats. I januari 2011 var arbetslösheten i ålderspannet år i Skåne 11,1 procent. Motsvarande siffra för riket är 10,6 procent. De inomregionala skillnaderna i Skåne är dock stora och vissa skånska kommuner har en ungdomsarbetslöshet på över 20 procent. Många av kommunerna har också en lägre utbildningsnivå än regionen och landet i stort. Det är mycket angeläget att ungdomarna kan få stöd i att bli anställningsbara och få en förankring på arbetsmarknaden. Regionen har en stor andel kommuner med många företag inom tillverkningsindustri. Traditionellt har det inom tillverkningsindustrin funnits en relativt stor andel okomplicerade arbetsuppgifter som fungerat som ett insteg för många ungdomar. I ekonomiskt ansträngda tider har många av dessa okomplicerade arbetsuppgifter rationaliserats bort eller sparats in. Ytterligare faktorer som har bidragit till att arbetstillfällen försvunnit ifrån tillverkningsindustri är strukturförändringar och utlokaliseringar till andra länder. Även andra sektorer så som service och handel har också drabbats vilket minskat tillgången på arbetstillfällen. Många arbetsgivare beskriver också ungdomar som en grupp som saknar grundläggande kunskaper om arbetsmiljö, fackföreningar, fysisk hälsa och social kompetens och viktigast av allt hur ett företag fungerar. Det finns också en oro bland många arbetsgivare att ungdomarna inte förstår arbetslivets normer. Nu ser vi att arbetsmarknaden ljusnar och arbetsgivare inom i stort sett alla branscher aviserar anställningsmöjligheter på kortare eller längre sikt. Vi ser ett kommande problem i att de kravprofiler som arbetsgivarna lämnar inför rekryteringen inte kommer att kunna matchas mot de ungdomar som är arbetslösa. 10

11 Projektplan- Delmål Arbete -Lärling över sundet- I samverkan mellan Sverige och Danmark finns det möjligheter att utveckla en lärlingsutbildning som svarar mot båda länders krav på yrkeskvalifikationer. I Sverige saknas i dag en formell lärlings- och hantverksutbildning. Hässleholms kommun har varit projekt ägare och svarat för anställning av projektledare och därmed haft huvudansvaret för att organisera projektet. Projektets syfte är att utveckla det svenska lärlingssystemet och lära av varandras arbetsmetoder över sundet. Mål Projektets vill skapa en ökad förståelse kring yrkesutbildning på båda sidor sundet, för att skapa en förståelse och gemensamt förhållningssätt till att utveckla utbildningar som stödjer Öresundsregionens tillväxt, men även att lära av varandras utbildningssystem och skapa fler lärlingsplatser som i sin tur leder vidare till arbete. Detta projekt har haft ett utbyte av studenter och lärare mellan En gemensam arbets- och styrgrupp för projektet bildades, det har funnits en gemensam kärna för medverkande Samarbetspartners Hässleholm och Skåne Nordost har tillsammans med Teknisk Ehvervsskole Center samverkat kring projektet Lärling över sundet Vilket kommer att innebära utbyte av studenter för att lära från Danmarks utvecklade lärlingsutbildningar Tidsplan var projektets tidsram men samarbetet fortgår även idag fast i en mindre omfattning Egen kommentar Projektet omfattade under ett antal av 80 elever per årskull fördelat mellan samtliga skolor projektet är fortfarande aktivt men årskullarna är halverade. Projektets omfattning kunde endast definieras utifrån antal elever eftersom budget inte fanns redovisat. Kontaktpersoner Utbildningschef/Rektor Karl-Axel Hill (Göinge Utbildningscenter / Stenforsaskolan)

12 Projektplan- Delmål Arbete -Byggutbildning Ystad- Projektet erbjuder arbetssökande ungdomar i åldern år en yrkesinriktad teoretisk och praktisk utbildning under 40 veckor med inriktning mot byggbranschen. t är att minska ungdomsarbetslösheten samt ge en ökad mångfald och jämställdhet i byggbranschen / t med projektet är att skapa utbildning och sysselsättning för arbetslösa ungdomar genom en gymnasial yrkesutbildning för vuxna med koppling till konkreta byggprojekt. Utbildningen är 40 veckor som motsvarar ca 1400 timmar. Utbildningen sker både i skola och på arbetsplats. De inledande 8 veckorna innehåller teori och material- och verkstadslära, under de resterande veckorna varvas teori med praktik på arbetsplats. När de 40 veckorna är avslutade tilldelas deltagarna en lärlingsbok och de blir anställningsbara som lärlingar inom någon av yrkeskategorierna snickare, betongarbetare eller anläggningsarbetare. På grund av åldersstrukturen i branschen finns ett stort behov av nyrekrytering inom dessa områden de kommande åren. Efter projektets utbildning krävs ytterligare 4100 timmar praktik (lärlingsutbildning) på byggarbetsplats dessa genomförs utanför projektet. Ambitionen är också att öka mångfald och jämställdhet i branschen. Mål Målsättningen är att 50% av dom rekryterade (10st) är av utländsk härkomst samt att 30% är kvinnor och att minst 90% genomför utbildningen (40 veckor) och får ut lärlingsböcker. Samarbetspartners Tidsplan Arbetsförmedlingen Ystad Kultur och Utbildning Ledning och utveckling NCC Construction AB Region Syd till Budget kr Egen kommentar Byggbranschen har idag väldigt låg anställningskvot av kvinnor ute i produktionsledet och för att komma tillrätta med detta så behövs ett riktat samarbetsprojekt mellan både kommun, arbetsförmedling och näringslivsparter. Genom att inleda projektet med gemensamma informationsträffar samt att skapa rätt arbetsmiljö med tanke på kvinnor kan man nå jämställdhet inom dessa yrken på sikt Kontaktpersoner Lars Tengvall 12

13 Projektplan- Delmål Arbete -Navigatorcentrum- Trelleborg har ca 4500 medborgare mellan år, arbetsförmedlingens statistik visar 6,3 % arbetslöshet. Andelen unga som inte får inte klarar kärnämnen är ca 20 % och individuella programmet har störst antal elever med över 100 elever. Detta projekt riktar sig mot ungdomar mellan år. Arbeta med att överbygga glappet mellan skola och arbetsliv och underlätta etableringen på arbetsmarknaden. Skapa en känsla av sammanhang för deltagarna Mål Övergripande mål är att målgruppen får en ökad känsla av sammanhang i samhället, ökad självkänsla och större egenansvar. Primärt mål är att minska arbetslösheten i kommunen och minska ungdomsbrottslighet. Verksamheten ska fokusera på arbetsmarknaden och att ge ungdomar 8 timmars sysselsättning Genom att skapa ett företagsnätverk som upparbetas i kommunen ( kraftsamling Trelleborg ) vill man ha en bra kontakt med företagare. Kommunen har även ett Navigationscentrum som startade 2008 där ungdomsmottagning, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och frivårdmyndigheten finns representerade. Programmet inom projektet består av enskilda samtal, rundvandringar, gruppaktiviteter,, praktik men även praktiska färdigheter som att skriva ett CV. Samarbetspartners Ungdomsmottagning, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, frivårdmyndigheten och Trelleborg hantverksförening. Tidsplan till Budget ESF Total budget Egen kommentar Det är gjort ett väldigt grundläggande förprojekt som heter glappet vilket gick ut på att kartlägga vad som felar mellan skola och arbetsliv. Enkätundersökningar är gjorda utifrån KASAM modellen men även statistisk data angående arbetslöshet i olika åldrar och antal som får någon form av försörjningsstöd. Det har även funnits ett samarbete med ungdomsstyrelsen som påvisade att 40 % av försörjningstagare är mellan år ( Rapport Ung idag ) Kontaktpersoner Ola Johansson Projektplan- Delmål Arbete -New City- 13

14 Genom erfarenheter från tidigare EQUAL projektet UP New City har man fått en insyn i ungas situation och behov i Malmö. Fokus främst på Malmös mest belastade stadsdelar Rosengård och Södra Innerstaden. Att motverka ungdomars utestängning från arbetsmarknad och utbildning samt genom samverkan skapa en ingång för ungdomarna. New City vill även påverka beslutsfattare och politiker till förändring i positiv riktning för målgruppen unga utanför. Mål Underlätta inträde eller återinträde på arbetsmarknaden Minska gruppen unga utanför Att certifiera och kvalitetssäkra ungdomscoachernas arbete med hjälp av OCN Unga coacher som möter ungdomarna på sina egna arenor. Coacherna skapar med sin centrala samordnande kommunikationsfunktion förutsättningar för ny kunskap som kan möjliggöra attitydförändringar och konkreta beteendeförändringar hos både ungdomar i utanförskap och personal i de organisationer och myndigheter som möter unga. Samarbetspartners Arbetsmarknadsområde Malmö Ung Art Tidsplan till Budget Total projektbudget kr. Medfinansiärer är Allmänna arvsfonden samt INAR Integration och Arbetsmarknad. Egen kommentar Svårt att nå ut till kvinnorna inom målgruppen. Kontaktpersoner Jessica Hulzen

15 Projektplan- Delmål Arbete -MabiMål- Mabi Mål är ett arbetsmarknadsprojekt i Malmö som bedrivs av projekt ägare, idrottsföreningen FC Rosengård (tidigare MABI) Minska utanförskapet som många ungdomar upplever, stärka självkänslan och integrera ungdomar ut till arbetsmarknaden genom praktik och yrkesutbildningar. Projektets uppgift är även att förmedla kontakter mellan olika myndigheter Mål Projektet eftersträvar ett aktivt och meningsfullt och erbjuder deltagare i projektet att aktivera sig i idrotts- och förenings aktiviteter - Projektet strävar efter ca 160 medlemmar under projektperioden - Sammanlagt förväntas 900 delta i projektet - Projektet skall stärka samarbetet mellan olika föreningar och arbetsgivare - Motivera och informera inför kommande arbetsliv eller utbildning - Praktik i syfte att utöka erfarenhet eller att välja yrkesinriktning - Praktik hos arbetsgivare inför yrkes- eller studieval - Workshops i exempelvis Intervjuteknik och Arbetsmarknadskunskap. - Studiebesök - Personlig vägledning. Samarbetspartners Mabi Mål har ett nära samarbete med AIC Fosie, AIC Södra Innerstaden, AIC Rosengård, (AIC, arbets och integrations center) men även arbetsförmedlingen i Burlöv/Staffanstorp samt Burlövs och Trelleborgs Kommun Tidplan Projektet Mabi Mål pågår mellan och Budget Medfinansiärer till detta projekt är förutom Europeiska socialfonden, Arbete och utbildning SDF Södra Innerstaden Egen kommentar En utvärdering av projektet kommer att ske efter avslut som kommer att vara av extern utvärderare från Malmö stad. Deltagarstatistik från projektet,framgår att projektet under sammanlagt har 781 deltagare. Väldigt bra kontakt med ansvariga för projektet 15

16 Boende Under senare år har befolkningstillväxten i Skåne spridit sig ut från de större städerna och förväntas göra så även framöver. Stigande bostadspriser i städerna ökar trycket på kranskommunerna och ökat barnafödande medför att fler hushåll söker sig en större bostad. Flera demografiska faktorer påverkar bostadsmarknaden, vilket har sin grund i att antalet yngre och äldre i befolkningen ökar. Intressant nog konkurrerar inte sällan dessa grupper om samma bostadstyper och bostadsstorlekar. Två stora grupper som utgör helt nya hushåll på bostadsmarknaden är dels immigranter och nyanlända till Sverige och Skåne, dels unga som flyttar hemifrån. Under perioden har behovet av bostäder med samtliga upplåtelseformer ökat, men mest har behovet av hyresrätter ökat. Kommunernas egna uppskattningar visar att 29 av 33 kommuner anger brist på hyresrätter (Länsstyrelsen, 2010). Enligt 2010-års bostadsmarknadsenkät råder det brist på bostäder som unga efterfrågar i 22 av Skånes 33 kommuner. För unga är hyresrätt den mest efterfrågade upplåtelseformen och den som skapar bäst förutsättningar för unga att få en bostad. Hyresrätten är en viktig bostadsform för såväl unga som immigranter för att etablera sig på bostadsmarknaden då dessa grupper vanligtvis har lägre inkomst, kortare och otryggare anställningar samt litet sparat kapital. Inflyttningen till Skåne har ökat årligen sedan år 2000, vilket också ger en konstant ökning av andelen ungdomar i länet. Vanligtvis söker sig ungdomarna från mindre kommuner till större kommuner, vilket i många fall är en förutsättning för etablering på arbetsmarknaden eller för studier. Hyresrätten är därför viktig för att unga ska kunna flytta dit jobben eller studiemöjligheterna finns. (Länsstyrelsen, 2010). I en undersökning om ungas (20-27 år) förutsättningar på bostadsmarknaden som SKOP genomförde 2009 framkommer att det i ett nationellt perspektiv saknas lägenheter till de ungdomar som idag söker sig ut på bostadsmarknaden. Undersökningen visar också att de närmaste åren kommer åringar att vilja flytta hemifrån företrädesvis till storstadsregioner och universitetsstäder. Förutsättningarna för ungdomar att flytta hemifrån är dock mycket begränsade. I undersökningen angav 9 av 10 att de vill flytta hemifrån, men endast 50 procent hade de ekonomiska förutsättningarna (Hyresgästföreningen, 2009). Den förhållandevis låga nivån på bostadsbyggandet i förhållande till Skånes folkökning har medfört en växande bostadsbrist. Det drabbar främst grupper som har svag förankring på bostadsmarknaden och/eller svag ekonomi. Det finns betydande skillnader i genomsnittlig boyta mellan personer med utländsk respektive med svensk bakgrund. 16

17 Projektplan- Delmål Boende -Mera Möllan- Projektet Mera Möllan har växt fram tack vare situationen i södra innerstaden angående det höga antalet ungdomar mellan 0-25 år vilket motsvarar ca 28 % av totalt invånare i området. sysselsättningsgarden uppgår mot 33 % och vissa delar av innerstaden är det ca 50 % av barnhushållen som får någon form av bistånd. Bryta utanförskap genom att öka möjligheter för individen att komma ut på arbetsmarknaden eller någon form av sysselsättning men även utveckla ett nätverk av berörda aktörer. Mål Skapa samarbete mellan offentliga sektorn, näringsliv och enskilda medborgaren. Minst 450 deltagare i projektet Få kontakt och interagera med minst 2000 medborgare Utöka ett nätverk mellan fastighetsägare Genom detta projekt vill man skapa olika nätverk som är fokuserade till anslutning av Södra innerstaden. Hitta ett samarbete mellan fastighetsägare mellan och företagare. Fyra medarbetare är anställda som fungerar som kommunikatörer och har även en övergripande roll att koordinera olika parter mot samma mål. Projektets mål är även att öka tillgångligheten för medborgarna att ta kontakt med medarbetarna som b.l.a kommer att finnas tillgängliga på olika medborgarkontor och andra mötesplatser i närområdet Samarbetspartners Försäkringskassan Gatukontoret Möllevångens företagsgrupp Trygga möllevången Tidplan Projektet startade och pågår fram till Budget ESF: Malmö gatukontor: Egen kommentar Projektet har hittat intressanta samarbetspartners, b.l.a MFG- Möllevångens företagsgrupp men även 6 ledande hyresvärdar. Detta för att underlätta både att hitta en praktikplats och jobb genom samordnarna som har direkt anknytning till detta nätvärk Kontaktpersoner Rose-Marie Mazzoni

18 Hälsa När man pratar om hälsa menar man ofta i vardagligt tal hälsa kopplat till livsstilsfrågor, som kost, fysisk aktivitet och övervikt. I framtiden, fr o m 2012, kommer det finnas statistik för ungdomar i Skåne i och med att en levnadsvaneundersökning ska göras för skolungdomar i 10 Skåne. I nuläget kan man få data som beskriver åldersgruppen år genom utdrag ur den skånska folkhälsoenkäten, som skickas ut vart fjärde år. Genom att kombinera parametrar som lågt socialt deltagande med livsstilsbaserade parametrar kan man synliggöra ett samband mellan dessa. Av tabellen nedan framgår att det finns ett tydligt samband mellan lågt socialt deltagande och låg fysisk aktivitet på fritiden, övervikt och fetma samt rökning. Sambandet är däremot omvänt när det gäller alkoholkonsumtion Integration är en viktig förutsättning för delaktighet, framför allt för minoritetsgrupper. Speciellt allvarlig är diskriminering som utestänger människor från arbetsmarknaden samt särbehandlar människor i arbetslivet eftersom arbete för de allra flesta är grunden för en lyckad integration och ett hälsosamt liv. Det finns studier som pekar på tydliga samband mellan etnisk diskriminering och högt blodtryck, låg födelsevikt, depressioner och psykoser samt sjukdomar i andningsorganen. Upplevelser av rasism och diskriminering bidrar också till etniska ojämlikheter i hälsa. Man har t ex sett att upplevelser av rasistisk diskriminering från lärare och kamrater i skolan visade samband med försämrade betyg, akademiska färdigheter, självuppfattning, värdering av hemarbete/läxor och mental hälsa. Hälsa innebär enligt WHO:s definition ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Andra sätt att beskriva hälsa är förmågan att kunna uppnå viktiga mål i livet, eller att ha en känsla av sammanhang, där meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet är viktiga begrepp. Sammantaget gör detta att det är tydligt att faktorer i det omgivande samhället har stor betydelse för vilka förutsättningar man har för en god hälsa. Delaktighet är därför också ett centralt begrepp i folkhälsosammanhang, eftersom det handlar om vilken möjlighet man har att påverka sina egna möjligheter i livet och relationerna med andra människor. Delaktighet och inflytande i samhället utgör också det första målområdet i den nationella folkhälsopolitiken, som också ligger till grund för den regionala folkhälsostrategin. Inte minst viktigt är det för barn och ungdomar, där förutsättningarna för delaktighet formas genom uppväxtvillkoren föräldrarnas ekonomiska och sociala förutsättningar, tryggheten i bostadsområdet, tillgången och tillgängligheten till fritidsaktiviteter, tillgången till en bra skola och så småningom goda förutsättningar för sysselsättning och egen försörjning. Övriga sex fokusområden i Ung delaktighet i Skåne är alltså samtliga viktiga bestämningsfaktorer för hälsa. 18

19 Projektplan- Hälsa Landskrona Kommun har under ett antal år uppmärksammats, på såväl riksplan som på regional- och lokalplan, för stora ungdomsproblem med kriminalitet och missbruk. Det finns ett stort antal ungdomar som ej har påbörjat, eller avbrutit gymnasieutbildning. Många av dessa ungdomar har inte kommit in på arbetsmarknaden. Ett antal av dem har debuterat såväl i kriminalitet som missbruk. Förutom problematik med arbetslöshet, missbruk och kriminalitet så saknar många av dessa kommuninnevånare även ordnat boende. Dessa problem har fått stort utrymme i massmedia i hela Sverige. Helsingborgs Dagblad beskrev i en artikel om ungdomsbrottsligheten i Landskrona, att våldbrotten och gatuvåldet åter hade börjat öka i Landskrona och att man dessvärre kunde se ett trendbrott genom denna ökning. Landskrona Kommun, organisationen KRIS samt konsultföretaget PPAB, dvs. offentlig, ideell samt privat sektor skall tillsammans arbeta för att skapa en modell som syftar till att minska de kända problemen med missbruk, våld, kriminalitet, arbetslöshet, bostadslöshet och övrigt utanförskap bland ungdomar i Landskrona Mål De förväntade mätbara projektmålen är att fler ungdomar som nu lever i utanförskap skall leva ett drogfritt och ickekriminellt liv, erhålla anställning och bli självförsörjande samt därmed få möjlighet till eget boende. Landskrona Kommun, organisationen KRIS samt PPAB har för avsikt att undersöka förutsättningarna för att skapa en modell där man tillsammans arbetar med ett helhetsgrepp som innebär att man genom KRIS erbjuder stöd kring missbrukssituationen samt motverkar återfall i kriminalitet. PPAB erbjuder, efter en period av arbetsträning/praktik, personlig coachning mot arbetsgivare med socialt engagemang och intresse. Landskrona Kommun rustar projektdeltagarna för att möta arbetslivet via motivationshöjande gruppinsatser samt utbildning och information. Samarbete skall sökas med bostadsföretag för att kunna koppla en stabil social situation med ordnad sysselsättning till möjlighet för eget boende Samarbetspartners KRIS Landskrona, Vuxenförvaltningen, personalpartner AB Tidplan till Budget kr Kontaktpersoner 19

20 Projektplan- Hälsa -KIOSK- KIOSK projektet är en del av KFUM som är ett stort idrottsförbund i Sverige med ca 200 idrottsföreningar. Detta projekt började för 3 år i Malmö stad och har fortlöpt tack vare årliga projektpengar. Ungdomarna som är delaktiga i detta projekt är i första hand mellan och högstadieelever. Att ge ungdomar en vuxen förebild både under skoltid, fritid. Enligt detta projekt vill man minska utanförskapen hos ungdomar under skoltid men även efter skolans aktiviteter. Öka ungdomars kunskap om kost och hälsa. Mål Minska utanförskap hos berörda ungdomar i mellan, högstadiet och äldre ungdomar Ungdomsledare som arbetar med elever parallellt med skolans värld för att förbättra skolmiljön och på så sätt förbättra betyg Öka gemenskap bland ungdomar med gemensamma aktiviteter och nå ut till elever som inte alltid tar den första kontakten Ungdomsledare som är en länk mellan skolans värld och individen. Lektioner som är integrerade i elevschemat, 45 min per vecka där ledarna arbetar med samarbetsövningar och informerar och kost och hälsa. Samarbetspartners Skolor i Malmö stad Österport Parkskolan (Funktionshindrade) Kisebergaskolan Möllevången Tidsplan KIOSK projektet söker pengar för varje kalenderår Budget För att bibehålla detta projekt aktivt söker man pengar per år. Det är beviljat kr från Region Skåne och kr från BRÅ-Brotts förebyggande rådet Egen kommentar Projektet verkar med en stor kraft i Malmö stad, deltagandet av elever är ca 500 per år med en närvaro av ca 95%. Efter varje projekt år görs en enkätundersökning bland elever angående fritidsvanor som en uppföljning av de arbete som projektet strävar mot Kontaktpersoner Ordförande: Lars Antin

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Magnus Palmér. Ungas inträde på arbetsmarknaden

Näringsliv Skåne. Foto: Magnus Palmér. Ungas inträde på arbetsmarknaden Näringsliv Skåne Foto: Magnus Palmér Ungas inträde på arbetsmarknaden 1 Varför? Region Skåne ser mycket allvarligt på den senaste tidens höga ungdomsarbetslöshets siffror i regionen. De senaste två åren

Läs mer

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB Ung delaktighet 2011-04-28 Region Skåne Ungdomar i Skåne 2009 enligt SCB 15-19 år 80 894 20-24 år 82 908 Totalt: 163 802 Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Rapport om gymnasieutbildningens betydelse för anställningsbarhet och etablering på arbetsmarknaden

Rapport om gymnasieutbildningens betydelse för anställningsbarhet och etablering på arbetsmarknaden Rapport 1 (5) Datum Diarienummer 2017-10-05 BIN 2017/1214 Utredare Linda Vedestig 0410-73 42 78 linda.vedestig@trelleborg.se Rapport om gymnasieutbildningens betydelse för anställningsbarhet och etablering

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment Romané Bučá Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment (ett nationellt arbetsmarknadsprojekt för romer) Bakgrund 2011-2014 Förfrågan till Eskilstuna och AMF 2011 Mobiliseringsfas november

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014.

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. Ung i Ängelholm EN VÄG IN Från projekt till mötesplats Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. 9/12-2014 Allt material tillhör respektive upphovsman och får ej modifieras.

Läs mer

Ung delaktighet i Skåne

Ung delaktighet i Skåne Ung delaktighet i Skåne - dokumentation av workshop 2012-09-27 i Eslöv (Medborgarhuset) om arbete Sammanfattning och förslag Efter att ca 15 unga och 15 vuxna under en dag diskuterat kring frågeställningen

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR YTTERSTADSPROJEKT

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR YTTERSTADSPROJEKT STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSE AVDELNINGEN SID 1 (5) ANSÖKAN OM MEDEL FÖR YTTERSTADSPROJEKT Namn på projekt: Lokal utveckling i Östberga Sökande Nämnd: Enskede-Årsta-Vantör Adress: Slakthusplan 4 Epost:

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Anna Isaksson Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och samhälle Lektor/forskare i sociologi Ännu ett projekt Samhällets

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. ORGANISATION - SAMVERKAN I Landskrona pågår sedan 2014 samverkan kring ungdomsfrågorna

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Projekt Vägen till arbete för romer i Skarpnäck

Projekt Vägen till arbete för romer i Skarpnäck SKARPNÄCK STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2.6.-357/12 SID 1 (8) 2012-08-24 Handläggare: Kibebe Tsehai Telefon: 508 15 327 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga

Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga Målgruppen Metoder/arbetssätt Systemfel Målgruppen Problembilden är komplex (projektens bedömning av sin målgrupp) Inte avslutad

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Vår handläggare FÖRSLAG 1 (6) Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2010-04-07 Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Bakgrund Viadidaktnämnden

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Samverkan... 3 Arbetsbeskrivning i samverkan... 3 Samverkan/Förebyggande... 4 Tänkbara mål i fortsatt

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:334 av Berit Högman m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning

Slutrapport. 1. Sammanfattning Datum: 2011-08-15 Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : 2009-3010097 Projektperiod : 091026 110630 1. Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt program. Eksjö kommun

Barn- och ungdomspolitiskt program. Eksjö kommun Barn- och ungdomspolitiskt program Eksjö kommun Barn och ungdomar känner stolthet och glädje över sin hemort Antaget av kommunfullmäktige 2007-01-25, 121 Innehållsförteckning INLEDNING OCH BAKGRUND...

Läs mer

7. Rapport avseende åtgärder för långtidsarbetslösa inom stadsdelen Förslag till beslut

7. Rapport avseende åtgärder för långtidsarbetslösa inom stadsdelen Förslag till beslut Arbete och Bistånd Avdelningen för Individ- och familjeomsorg Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (7) 2004-02-19 Handläggare: Agneta Mejbert-Carlsson Tfn: 508 03 154 Spånga-Tensta

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version)

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version) Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2016-2019 (kort version) I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret Eskilstuna kommun Det kommunala uppföljningsansvaret Innehåll Sammanfattning och bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Revisionsfrågor... 4 1.4. Revisionskriterier...

Läs mer