Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki"

Transkript

1 1(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl Beslutande Inge Ståhlgren (S) Ann-Sophie Nygren (S) Jan Widegren, (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S) Björn Johansson (MP) Daniel Johansson (V) Anna-Maija Alajoki (M) Agneta Höglander (C) Björn Wintler, (FP) Ej tjänstförande ersättare Ferry Hagi (S) Tommy Karlsson (S) Evert Melander (S) Sandra Landin (MP) Björn Wintler, (FP) Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare Elisabeth Bäckman Steninger Förvaltningschef Samy Abu Eid, 43 Planarkitekt Underskrifter Sekreterare Agnetha West Paragrafer Ordförande Inge Ståhlgren Justerande.. Agneta Höglander BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Agnetha West

2 2(14) Sammanträdesprotokoll Blad 2 (14) 41 Svar på medborgarförslag om att köpa cykelställ till busshållplatsen Sundavägen-Korallvägen 42 Svar på medborgarförslag om parkeringsförbud på Höjdgatan mellan Föreningsgatan och Södra Malmgatan 43 Detaljplan för Thorsborg, Oxelö 8:42 och del av Oxelö 8:20 - beslut om planuppdrag Yttrande över remiss: Kommunövergripande integrationsplan 7 45 Skadeståndsersättning rörande Radarn Taxor Budgetuppföljning per Redovisning av delegationsbeslut Information/Rapporter 14

3 3(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Msn 41 Dnr MSN Svar på medborgarförslag om att köpa cykelställ till busshållplatsen Sundavägen-Korallvägen Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Medborgarförslaget anses besvarat. Ett medborgarförslag har inkommit om cykelställ vid Lingonvägens busshållplats. Förslagsställaren skriver att många cykelstölder skett vid busshållplatsen och föreslår att ett cykelställ med möjlighet att låsa fast cykeln sätts upp vid hållplatsen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har under året utarbetat en cykelplan som även omfattar behov av nya cykelställ. I planen framgår det att cykelställ med möjlighet att låsa fast cykeln bör finnas vid viktiga målpunkter, bland annat busshållplatser. Synpunkten beaktas vid prioritering av placering av cykelställ i kommunen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till cykelplanen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Medborgarförslag om cykelställ till busshållplatsen Sundavägen-Korallvägen. Beslut till: Förslagsställare (för kännedom) Kf (för kännedom)

4 4(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Msn 42 Dnr MSN Svar på medborgarförslag om parkeringsförbud på Höjdgatan mellan Föreningsgatan och Södra Malmgatan Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Medborgarförslaget avslås. Ett medborgarförslag har inkommit om parkeringsförbud på Höjdgatan mellan Föreningsgatan och Södra Malmgatan samt önskemål om markerat övergångsställe, med skyltning och linjer, på Höjdgatan i riktning centrum och Södra Malmgatan. Parkeringsförbudet med anledning av svår framkomlighet samt smalt körutrymme för tung trafik till ICAs varuintag, räddningsfordon, sophämtnings - fordon, snöröjningsfordon samt privata bilar till boende. Sammanlagt är Höjdgatan drygt 7 meter bred därav är drygt 5 meter körbana då fordon är parkerade intill vägkanten. Tung trafik behöver inte mötas då trafik för varuintag kan välja att köra via Höjdgatan och Föreningsgatan men även via Höjdgatan och Båggatan. I diskussion med Kustbostäder anses parkering intill gatukant ur ett trafiksäkerhetsperspektiv som ofarligt. Hastighetsmätningar på Höjdgatan visar att hastighetsgränsen i stor utsträckning följs. Endast 2 av 10 fordon överträder hastigheten på 30 km/h. Ett övergångsställe kan utgöra en falsk trygghet för gångtrafikanter. En övergång utan markeringar och skylt kan bidra till en ökad uppmärksamhet från både gång- och fordonstrafikanter som i sig kan skapa ett samspel mellan trafikanterna. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Medborgarförslag om parkeringsförbud på Höjdgatan mellan Föreningsgatan och Södra Malmgatan Beslut till: Förslagsställare (för kännedom) Kf (för kännedom)

5 5(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Msn 43 Dnr PLAN Detaljplan för Thorsborg, Oxelö 8:42 och del av Oxelö 8:20 - beslut om planuppdrag Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Ge sökande negativt planbeskedet då kommunen nyligen startat upp arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och där man ska ta ställning till vilka sjönära och även andra områden som ska bevaras med dagens karaktär eller exploateras. Enligt plan- och bygglagen 5 kap. 2-5 ska kommunen i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en planläggning eller inte enligt begäran från sökande. När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven ska kommunen ge ett planbesked inom fyra månader. Ägare till fastigheten Oxelö 8:42 inkom med en ansökan om att upprätta en detaljplan för området i syfte att pröva fastighetens lämplighet för bostäder. Fastighetens storlek om 3947 kvadratmeter gör den lämplig för avstyckning till tre bostadsfastigheter. Gällande detaljplan för området Pnr 1770 Detaljplan för Ramdalshamnen vann laga kraft år 1990 och medger användningen N (friluftsområde) exempel på användningsområde är campingplats och övernattningsstuga. Den gällande översiktsplanen nämner inte några specifika riktlinjer för fastigheten. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen ser inget hinder i Plan och Bygglagen eller i gällande översiktsplan till att pröva fastighetens lämplighet för bostäder. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen kan heller inte se något annat skäl till att prövningen skulle vara olämplig. Tvärtom ger förslaget en möjlighet att få fram bostäder i ett attraktivt läge i kommunen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Detaljplan Dagens sammanträde Framskrivet förslag 1. Ge sökande positivt planbesked. 2. Ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet.

6 6(14) Sammanträdesprotokoll Blad 2 (14) Msn 43 Dnr PLAN Förslag Inge Ståhlgren (S) föreslår att ge sökande negativt planbeskedet då kommunen nyligen startat upp arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och där man ska ta ställning till vilka sjönära och även andra områden som ska bevaras med dagens karaktär eller exploateras. Björn Johansson (MP) och Daniel Johansson (V) instämmer. Jan Widegren (M) föreslår bifall till framskrivet förslag. Beslutsgång Ordförande ställer eget förslag mot Jan Widegrens (M) förslag och finner att nämnden beslutar enligt eget förslag. Reservation Jan Widegren (M) lämnar följande skriftliga reservation: "Enligt framskrivet förslag föreslogs nämnden att besluta om positivt planförslag och ge Miljö- och samhällsbyggnadsf örvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet. Ordförande Inge Ståhlgren yrkade på ett avslag till framskrivet förslag med hänvisning till att det pågår ett arbete med att revidera översiktsplanen (öp). Det kan te sig märkligt att hänvisa till pågående revidering av öp, då detta är ett arbete som skall göras under varje mandatperiod. Efter som att förslaget till detaljplan som den sökande har begärt, inte strider mot gällande öp blir konsekvensen av Inge Ståhlgrens yrkande att vi inte kan göra några detaljplaner under tiden som arbetet pågår med öp. Yrkandet går också emot Vision 2025 samt kommunmålet attraktiv bostadsort. Vi vill även att Oxelösund skall växa. Jag anser därför att det inte finns några andra beslut än att gå på framskrivet förslag om positivt planförslag och att Miljö-och samhällsbyggnadsf örvaltningen ges i uppdrag att börja planarbetet. Beslut till: Msf (för åtgärd) Sökanden (för kännedom)

7 7(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Msn 44 Dnr MSN Yttrande över remiss: Kommunövergripande integrationsplan Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Nämnden ställer sig positiv till Integrationsplan Att möta nyanlända i Oxelösund Del 1. Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en övergripande integrationsplan för att underlätta integrationen för nyanlända i Oxelösunds kommun. Kommunen ser ett behov av att införa vision och strävansmål för att möta nyanlända i Oxelösund. Integrationsplanen ska kompletteras med en del 2 i form av en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska innehålla konkreta aktiviteter inom områden som är viktiga för de nyanlända. Integrationsplanen med åtgärder och aktiviteter ska implementeras i kommunens alla förvaltningar och i kommunbolagen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Ks 66 - Remiss integrationspla n. Integrationsplan del 1. Beslut till: Kommunstyrelsen (för åtgärd)

8 8(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Msn 45 Dnr MSN Skadeståndsersättning rörande Radarn 1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Avslår yrkandet om skadeståndsersättning. Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten. Fastighetsägarna till Radarn 1 inkom med en begäran om skadeståndsersättning för olägenheter de anser vara orsakade av Oxelösunds kommun. Skadeståndsbegäran inkom ungefärligen ett år efter fastighetsförvärvet av Radarn 1. Som skäl för sitt skadeståndsanspråk anger de att kommunen lämnat felaktiga uppgifter om radonförekomst avseende fastigheten Radarn 1. Det har dock inte kunnat verifieras vilken dag sådana upplysningar skulle ha lämnats. Av handlingar i ärendet (ansökan om radonbidrag) framgår att en radonmätning genomfördes under perioden Svar på radonmätningen levererades Tio dagar därefter, , sker fastighetsköpet. Fastighetsägarna inkommer cirka ett år efter fastighetsköpet med skadeståndsanspråk avseende ersättning för kostnader för en ventilationsanläggning inklusive radonmätningar etc dock med avdrag för beviljat radonbidrag. Det sammantagna ersättningsyrkandet uppgår till kronor. Eftersom fastighetsägarna har fullvetskap om radonsituationen vid tillträdet till Radarn 1, kan inte Oxelösunds kommun anses ha vållat någon olägenhet som föranleder skadeståndsersättning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Skadeståndsersättning gällande Radarn 1 Fastighetsrapport Radarn 1 Svar till kommunens försäkringsbolag gällande Radarn 1 Dagens sammanträde Elisabeth Bäckman Steninger föredrar ärendet. Beslut till: Fastighetsägarn till Radarn 1 (för kännedom)

9 9(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Msn 46 Dnr MSN Taxor 2016 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt att taxan ska gälla från och med och då ersätta nu gällande Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 2. En justering i taxa för plan och bygglov görs med tillägget anmälan Attefall debiteras efter tidsåtgång enligt timtaxa. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del Övriga taxor inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde justeras inte till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över taxorna inför Plan- och bygglovstaxa behöver justeras med anmälan Attefall debiteras efter tidsåtgång enligt timtaxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område har reviderats utifrån tre aspekter: 1. Bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har arbetats om för att numera ingå i Miljöprövningsförordningen (2013:251) där prövningsnivåerna för miljöfarliga verksamheter anges. Förändringen har bland annat inneburit att prövningsnivåerna för en rad verksamheter har förändrats. Det är därför nödvändigt att Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens taxebilaga anpassas till förordningen. 2. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetade under 2009 fram ett underlag för kommunerna att ha som stöd vid taxesättning av kommunernas tillsyn inom miljöbalkens område. Modellen byggde på en risk- och resursbedömning för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Cirka en tredjedel av kommunerna använder denna modell enligt kommunenkät från SKL 2014.

10 10(14) Sammanträdesprotokoll Blad 2 (14) Msn 46 Dnr MSN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har sedan 2010 använt denna modell men tycker att det är komplicerad och tidskrävande att använda och anser att bifogat förslag taxa med inplacering i avgiftsklass är det mest effektiva och ekonomiska. Bifogad taxa bygger på en annan av SKLs modeller med inplacering i avgiftsklasser vilket även majoriteten av kommunerna i landet använder enligt kommunenkäten. Det var denna typ av modell hade även Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innan När det gäller hälsoskyddsverksamheterna införs årliga avgifter av vissa verksamheter. Tidigare har hälsoskyddsverksamheter timdebiterats vid de tillfällen tillsyn skett, men i och med införande av årlig avgift kan hälsoskyddsverksamheterna lättare förutse vilka kostnader tillsynen kommer att medföra. Det kommer totalt sett även att medföra att tillsynen blir mer kontinuerlig och att kvaliteten på tillsynen höjs. Övriga taxor inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde förslås att inte justeras till Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ed C o U-verksamheter Bygg- och plantaxa. Dagens sammanträde Elisabeth Bäckman Steninger föredrar ärendet. Beslut till: Ks/Kf (för åtgärd)

11 11(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Msn 47 Dnr MSN Budgetuppföljning per Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Budgetuppföljningen godkänns. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en ekonomisk uppföljning av budgeten till och med månad Nämnden redovisar ett positivt resultat om 843 tkrl. Intäkterna inom plan-, bygglov- och mät-, kart - och GIS- verksamheten understiger budget med -32 tkr. Orsakerna till avvikelse är bland annat lägre bygglovintäkter (-165 tkr) samt högre intäkter på plan (62 tkr) och mät-, kart- och GIS- verksamheten (98 tkr). Bygglovintäkter förväntas komma senare under året. Personalkostnaderna understiger för närvarande budget med 331 tkr framförallt beroende på vakanser på bygglov, plan och trafik, men också på en sjukskrivning. En kostnad på drygt 30 tkr för inlån av personal under månad har ännu inte fakturerats förvaltningen. Redovisningsmässigt har också en personalkostnad på -127 tkr bokförts på fel ställe, varför det ligger en minuspost (-127 tkr) på intäkter och ett större överskott under kostnader för personal (458 tkr). Fyra nyanställningar inom förvaltningen samt ett fortsatt inlån av personal förväntas dock förbruka årets överskott. Kostnaderna för Mät- kart och Gis verksamheten kommer sannolikt att öka under året med koppling till det samarbetsavtal som finns med Nyköpings kommun. Förekommande mätningsarbeten debiteras utöver avtal. Under hösten planeras för flygfotografering och kartering. Kostnaderna kommer att belasta verksamheten under året. Köp av verksamhet har för närvarande en positiv budgetavvikelse på 60 tkr beroende på att extra kostnader för gatubelysningsarbetet ännu inte fakturerats. Övriga verksamhetskostnader understiger budget med 484 tkr. För närvarande finns ett överskott inom bostadsanpassningsverksamheten med 144 tkr. Kapitalkostnader motsvarande 156 tkr skulle å andra sidan ha varit kostnadsförda. Därutöver är kostnader för inköp av konsulter underförbrukade med 80 tkr liksom utbildningskostnader i form av kursavgifter 50 tkr. Samtliga dessa kostnader är rakt periodiserade över året i budgeten och förväntas nyttjas fullt ut på helårsbasis.

12 12(14) Sammanträdesprotokoll Blad 2 (14) Msn 47 Dnr MSN Prognosen för årets slut är att resultatet blir 0 tkr. Prognosen förutsätter dock att vi slipper ymnigare snöfall samt att bostadsanpassningsbidragen inte skjuter i höjden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per Dagens sammanträde Elisabeth Bäckman Steninger föredrar ärendet. Beslut till: Msf

13 13(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Msn 48 Dnr MSN Redovisning av delegationsbeslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Redovisning av delegationsbesluten godkänns. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor till ordförande och tjänstemän enligt en av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fritt att återkalla en lämnad delegation. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från Miljöärenden: Peter Lantz Magdalena Nilsson Therese Hamilton Sven-Eric Geite Byggärenden: Dennis Gustafsson Camilla Andersson Trafikärenden: Alexandar Obrenovic Moa Öhman

14 14(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Msn 49 Dnr MSN Information/Rapporter Elisabeth Bäckman Steningern informerar om Rekrytering av planarkitekt och trafikingenjör pågår. Annons ute för bygglovhandläggaretjänst. Situtationen inom bygglovsenheten. Skyltriktlinjer framtagna och tas upp på nämnden i augusti för antagande.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 101-110 Olof Börjesson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer