Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)"

Transkript

1 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg (S) Daniel Johansson (V) Björn Johansson (MP) Viktor Uhlin (M) Agneta Höglander (C) Ann-Sophie Nygren, (S) Ej tjänstgörande Ann-Sophie Nygren, (S) ersättare och övriga Ferry Hagi (S) deltagare Evert Melander (S) Joakim Sandström (V) Sandra Landin (MP) Björn Wintler (FP) Agnetha West Sekreterare Elisabeth Bäckman Steninger Förvaltningschef Hans-Eric Geite, 12 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Camilla Andersson, Bygglovhandläggare Joacim Dahlberg, 15 Planarkitekt Samy Abu Eid, 15 Planarkitekt Stefan Blom, 22 Sörmlandskustens Räddningstjänst Olov Jonsson, 22 Sörmlandskustens Räddningstjänst Underskrifter Sekreterare Agnetha West Paragrafer Ordförande Inge Ståhlgren Justerande.. Jan Widegren BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Datum för anslagsnedtagande Underskrift Agnetha West

2 2(19) Sammanträdesprotokoll Blad 2 12 Stora Hummelvik 1:8, Brannäs 1:2, Yttrande av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till ny deponi på Brannäshalvön (deponi Ängsviken), mål nr M Jogersö 1:264, bygglov för nybyggnad av fritidshus Femöre 1:55, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Godkännande av detaljplan för Villabacken, del av Oxelö 8.39 och Oxelö Cykelplan för Oxelösunds kommun Årsredovisning Redovisning av Säg vad du tycker Komplettering av verkställighets- och delegationsordning Val av ordförande till Trafiksäkerhetsgruppen mandatperioden Redovisning av delegationsbeslut Information/Rapporter 18-19

3 3(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (4) Msn 12 Dnr MSN Stora Hummelvik 1:8, Brannäs 1:2, Yttrande av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till ny deponi på Brannäshalvön (deponi Ängsviken), mål nr M Följande yttrande lämnas och översänds till Mark- och miljödomstolen 1. För att förhindra en allt för stor bullerstörning för fritidsboende under anläggningstiden anser nämnden att tillståndet ska reglera vilken tid på dygnet, året och under vilka veckodagar som särskilt bullrande verksamheter inte ska tillåtas i enlighet med länsstyrelse yttrande daterat : Särskilt bullrande arbeten under uppbyggnadsfasen (borrning, sprängning och schaktning) får under perioden 1 juni-31 augusti endast ske dagtid (kl ) vardagar (måndag-fredag). Krossning får inte ske under perioden 1 juni-31 augusti. 2. Nämnden vidhåller att villkoret 11 ska regleras så att planen för genomförande av kompensationsåtgärder inkommer i god tid innan avverkning/markarbeten får påbörjas. SSAB EMEAs nuvarande avfallsdeponi Ålödeponin kommer inom en snar framtid att nå sin fulla höjd och SSAB EMEA har därför ansökt om tillstånd till en ny deponi på Brannäshalvön hos Mark- och miljödomstolen. Samma typ av avfall som idag deponeras på den befintliga Ålödeponin kommer att deponeras på den nya deponin. Det lokaliseringsalternativ som SSAB EMEA förordar är Ängsviken som uppskattas ha en lägsta livstid på 35 år. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig i ärendet Mark- och miljödomstolen har översänt reviderade ansökningshandlingarna på remiss till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har beviljats anstånd att inkomma med yttrandet till den 4 mars Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökonsekvensbeskrivning. Bullerutredningskartor. Svar ang deponi från Alrutz Advokatbyrå. SSABs svar gällande deponi.

4 4(19) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Msn 12 Dnr MSN Dagens sammanträde Miljö- och hälsoskyddsinspektör Sven-Eric Geite föredrar ärendet. Framskrivet förslag Följande yttrande lämnas och översänds till Mark- och miljödomstolen 3. För att förhindra en allt för stor bullerstörning för fritidsboende under anläggningstiden anser nämnden att tillståndet ska reglera vilken tid på dygnet, året och under vilka veckodagar som särskilt bullrande verksamheter inte ska tillåtas i enlighet med länsstyrelse yttrande daterat : Särskilt bullrande arbeten under uppbyggnadsfasen (borrning, sprängning och schaktning) får under perioden 1 juni-31 augusti endast ske dagtid (kl ) vardagar (måndag-fredag). Krossning får inte ske under perioden 1 juni-31 augusti. 4. MSN vidhåller att villkoret 11 ska regleras så att planen för genomförande av kompensationsåtgärder inkommer i god tid innan avverkning/markarbeten får påbörjas. Förslag Björn Johansson (MP) föreslår följande tillägg till beslut: 1. Utfyllnadsalternativ Hummelvik behöver utredas mer för att kunna ta slutlig ställning till vilket alternativ man ska använda. 2. Naturvärdesinventering för Östra Brannäs bör kompletteras med inventering under juni och juli. Inge Ståhlgren (S) föreslår avslag på Björn Johanssons (MP) tilläggsyrkanden. Beslutsgång 1 Ordförande frågar om Björn Johanssons (MP) tilläggsförslag 1 och finner att nämnden avslår förslaget. Omröstning Björn Johansson (MP) begär omröstning. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Björn Johansson (MP) förslag 1. Nej-röst för Inge Ståhlgrens (S) förslag till avslag på Björn Johanssons (S) förslag 1.

5 5(19) Sammanträdesprotokoll Blad 3 Msn 12 Dnr MSN Beslutande ledamöter Ja Nej Avstår Inge Ståhlgren (S) X Jimmy Gustavsson (S) X Jan Widegren (M) X Birgitta Luoto (S) X Carl-Inge Lindberg (S) X Björn Johansson (MP) X Daniel Johansson (V) X Viktor Uhlin (M) X Agneta Höglander (C) X Resultat Med 2 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar nämnden att avslå Björn Johanssons (MP) förslag 1. Beslutsgång 2 Ordförande frågar om Björn Johanssons (MP) tilläggsförslag 2 och finner att nämnden beslutar att avslå förslaget. Ordförande frågar om framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. Reservation Björn Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: "Reservation i ärende 2, Msn , St Hummelvik 1:8, Brannäs 1:2, Yttrande av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till ny deponi på brannäshalvön (deponi Ängsviken), mål nr M I sökanden SSAB EMEA:s lokaliseringsutredning bedömdes alternativen Ängsviken/Östra Brannäs och Hummelvik som likvärdiga ur miljösynpunkt. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansåg i sitt remissyttrande till Mark- och miljödomstolen att sökanden tydligare ska utveckla argumenten mot Hummelviksalternativet med hänvisning till vad som föreskrivs i 2 kap 6,7 miljöbalken och bland annat Naturvårdsverkets tidigare synpunkter i ärendet samt de nya fakta som framkommit i sökandens naturvärdesinventering av sydöstra Brannäs.

6 6(19) Sammanträdesprotokoll Blad 4 Även om sökanden i sitt svar på kommunens remissyttrande nu har redovisat ett betydligt fylligare utredningsmaterial i Hummelviksalternativet anser vi att ytterligare underlag krävs för ett slutgiltigt ställningstagande till placeringsalternativ, där valet står mellan Ängsviken/Östra Brannäs som innebär ianspråktagande av 25 ha jungfrulig mark med höga naturvärden eller en lokalisering i vattenområdet i anslutning till befintlig deponi vid Hummelvik. Miljöpartiet de gröna delar uppfattningen som sökanden refererar till i svaret , att oavsett vilket av Hummelviksalternativen som väljs är deponering över havsytenivån, utfyllnadsalternativet, vilket förordas i lokaliseringsutredningen, sannolikt att föredra framför invallningsalternativet. Samtidigt finner vi att sökandens bedömning av Hummelviksalternativet bland annat grundas på ostyrkta antaganden om hållfastegenskaper hos bottenleran som i sin tur sägs kräva omfattande grundförstärkningsåtgärder, vilka i högsta grad också påverkar kostnadskalkylen för detta alternativ negativt. Vi ställer också frågande till de redovisade kostnaderna för materialanskaffning och därmed sammanhängande transporter. Därutöver finner vi att väsentliga brister fortfarande föreligger beträffande naturvärdesinventering i alternativet Ängsviken/Östra Brannäs som bland annat behöver kompletteras med en inventering under sommarmånaderna juni juli. Jag reserverar mig därför mot att avslå mina yrkanden om att nämnden i sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen ska lägga till en begäran om att Hummelviksalternativet ska utredas vidare samt att en komplettering ska utföras av naturvärdesinventeringen för alternativet Ängsviken/Östra Brannäs. Björn Johansson (MP)" Beslut till: Mark- och miljödomstolen (för åtgärd) Miljö- och hälsoskyddsinspektör (för kännedom)

7 7(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Msn 13 Dnr BYGG Jogersö 1:264, bygglov för nybyggnad av fritidshus 1. Avslå nybyggnad av fritidshus enligt 9 kap. 31 b Plan- och bygglagen (2010:900). 2. Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige kommer Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 6408 kr för handläggning av ärendet. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Förvaltningen mottog en ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Jogersö 1:264, Nötudden ute på Jogersö. Föreslagna fritidshus består av en huvudbyggnad motsvarande 120 m 2 byggnadsarea. Byggrätten i området är för huvudbyggnaden 120 m 2 byggnadsarea. Fritidshuset redovisas med ett utkikstorn/lanternin på taket motsvarande cirka 14,4 m 2 bruttoarea. Den invändiga takhöjden redovisas som 2,1 m. Hälften av tornets invändiga area har en öppning i bjälklaget ner till våning nedanför. Detaljplanen för området anger att huvudbyggnaden maximalt får uppföras i en våning och att vind inte får inredas. Enligt en rapport från Boverket, Rapport 2014:4 ska en indragen takvåning räknas som våning om detaljplanen reglerar antalet våningar. Det är när endast byggnadshöjden regleras i detaljplanen som en indragen takvåning kan bli förenlig med den samma. Rapporten hänvisar även till att rättspraxis på senare år har sagt att en indragen takvåning är en våning. Därmed avviker det föreslagna fritidshuset mot detaljplanen med avseende på att utkikstornet/lanterninen räknas som ytterligare en våning. Förvaltningen anser därför att utkiket är en stor avvikelse mot gällande detaljplan. Förslaget avviker även mot gällande detaljplan vad gäller utformning av fritidshusets tak. Taket redovisas som låglutande tak och detaljplanen anger sadeltak. Avvikelsen anses vara stor och ej förenlig med gällande detaljplan.

8 8(19) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Msn 13 Dnr BYGG Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Bygglovshandlingar. Beslut till: Bygglovshandläggare (för åtgärd) Sökanden (för kännedom)

9 9(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Msn 14 Dnr BYGG Femöre 1:55, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 1. Bevilja ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus enligt 9 kap. 31 b Plan- och bygglagen (2010:900). 2. Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige kommer Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på kr handläggning av ärendet samt även en annonseringskostnad för annonsering i ortstidningen. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Förvaltningen mottog en ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom fastigheten Femöre 1:55, Femöre kanal. Tillbyggnaden motsvararen en bruttoarea av 20 m 2 och ska inrymma ett sovrum och hall. Sökande har även lämnat in en anmälan om en tillbyggnad motsvarande 15 m 2. Denna tillbyggnad är planerad att byggas samman med den sökta tillbyggnaden motsvarande 20 m 2. Tillbyggnaden på 15 m 2 ska inrymma ett sovrum och är ej bygglovspliktig men däremot anmälningspliktig (separat beslut om startbesked måste erhållas innan denna byggnation kan påbörjas). Den anmälningspliktiga tillbyggnaden omfattas därför inte i detta beslut men tas med i den sammanvägda bedömning för detta förslag till beslut. Detaljplanen för området anger att aktuell fastighet får bebyggas med en maximal bruttoarea motsvarande 200 m 2 ovan mark. För fastigheten gäller även att byggnader endast får bebyggas med en våning med möjlighet till vindsinredning. Idag finns det på fastigheten en huvudbyggnad motsvarande 121 m 2 bruttoarea, två komplementbyggnader motsvarande 32 m 2 respektive 47 m 2 bruttoarea. Fastigheten har därmed redan bebyggts med en bruttoarea motsvarande 200 m 2. Den bygglovspliktiga tillbyggnaden på 20 m 2 bruttoarea innebär en överyta motsvarande 20 m 2 (eller 10 % avvikelse) mot gällande detaljplan. Sökande har yttrat sig och motiverat till varför denna överyta ska beviljas. Bland annat anförs att den sökta åtgärden ej skulle påverka varken utsikten eller det estetiska sammanhanget. Ärendet har annonserats i ortstidningen för att berörda sakägare ska ges möjlighet att yttra sig. Inkomna yttranden redovisas vid nämndens sammanträde.

10 10(19) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Msn 14 Dnr BYGG Förvaltningens anser genom sin sammanvägda bedömning att avvikelsen är liten eftersom den ej skulle påverka omgivningen negativt samt att den är förenlig med gällande detaljplans syfte. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Bygglovshandlingar. Beslut till: Bygglovshandläggare (för åtgärd) Sökanden (för kännedom)

11 11(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Msn 15 Dnr PLAN Godkännande av detaljplan för Villabacken, del av Oxelö 8.39 och Oxelö 7.41 Godkänna detaljplanen samt att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 50, att uppdra åt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för Villabacken. Ärendet är initierat av Peab Bostad AB. Samråd av planförslaget pågick under tiden 10 mars - 14 april 2014 enligt beslut av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Granskning av planförslaget pågick under tiden 26 november 18 december 2014 enligt beslut av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av två punkthus, våningar höga, samt en lägre byggnad centralt lokaliserat i Oxelösund. Omkringliggande grönområde får bestämmelser som lägger fast användningen för naturmark. Planerad byggnation kommer inrymma cirka 130 lägenheter. I Oxelösunds översiktsplan anges bland annat att bostadsbebyggelse inom Villabacken prövas genom detaljplaneläggning. Ändringen är i linje med översiktsplanens intentioner. Under 2008 upprättades ett detaljplaneprogram för Villabacken. Planprogrammet omfattar ett större område än där den pågående detaljplanen är upprättad. Området för planerad bebyggelse är i detaljplaneprogrammet markerat som kvartersmark som kan bebyggas med bostäder i flerbostadshus. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagandehandlingar. Dagens sammanträde Planarkitekt Joacim Dahlberg föredrar ärendet. Framskrivet förslag Godkänna detaljplanen samt att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.

12 12(19) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Msn 15 Dnr PLAN Förslag Björn Johansson (MP) förslår att ärendet ska återremitteras för att utredas vidare hur området ska disponeras. Beslutsgång. Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. Omröstning Björn Johansson (MP) begär omröstning. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för framskrivet förslag. Nej-röst för Björn Johanssons (MP) förslag om återremiss. Beslutande ledamöter Ja Nej Avstår Inge Ståhlgren (S) X Jimmy Gustavsson (S) X Jan Widegren (M) X Birgitta Luoto (S) X Carl-Inge Lindberg (S) X Björn Johansson (MP) X Daniel Johansson (V) X Viktor Uhlin (M) X Agneta Höglander (C) X Resultat Med 8 ja-röster mot 1 nej-röster beslutar nämnden enligt framskrivet förslag. Reservation Björn Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: "Reservation i ärende 5, Msn , Detaljplan för villabacken, del av Oxelö 8:39 och Oxelö 7:41 Från Miljöpartiet de grönas sida anser vi att ett detaljplanealternativ med en kvartersbildning med fler och lägre hus också ska utredas. Jag reserverar mig därför mot att avslå mitt yrkande om att ärendet ska återremitteras för en sådan kompletterande planutredning. Björn Johansson (MP)" Beslut till:planarkitekt (för åtgärd)

13 13(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Msn 16 Dnr MSN Cykelplan för Oxelösunds kommun 1. Cykelplan för Oxelösunds kommun godkänns. 2. Skicka planen på remiss till Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt Kustbostäder. Syftet med cykelplanen är att få en helhetsbild över hur gång- och cykelvägnätet ser ut idag och att ta fram förslag på hur det kan se ut i framtiden. Planen innehåller långsiktiga åtgärder som ska verka för bättre förutsättningar för cyklister. Cykelplanen ska utgöra underlag för framtida planering och ombyggnad av befintlig infrastruktur. I 2014 års mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden står det att en cykelplan ska tas fram. Förvaltningen har även fått i uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en plan för cykelparkeringar i anslutning till kommunens fastigheter och andra strategiska punkter och detta inkluderas i cykelplanen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Förslag till Cykelplan för Oxelösund. Dagens sammanträde Miljöstrateg Camilla Norrgård Sundberg föredrar ärendet. Beslut till: Msf (för åtgärd)

14 14(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Msn 17 Dnr MSN Årsredovisning 2014 Årsredovisningen för 2014 godkänns. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till årsredovisning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat för året på totalt 216 tkr. Överskottet beror framförallt på den återbetalning som Kustbostäder gjorde vid årsskiftet med anledning av den årliga avstämningen mot faktiska driftsoch underhållskostnader inom området Gata-Park. Återbetalningen uppgick till 200 tkr. För att balansera budgeten med de något lägre intäkterna på avgiftssidan än budgeterat och de högre kostnaderna på bostadsanpassningssidan liksom trafiknämndssidan, prioriterades verksamheten Gator och vägar ned något under Årsredovisningen visar, utöver det ekonomiska resultatet, även viktiga händelser under året liksom uppföljning av både kommunmål och nämndmål. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Förslag till årsredovisning Dagens sammanträde Förvaltningschef Elisabeth Bäckman Steninger föredrar ärendet. Beslut till: Kommunstyrelsen

15 15(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Msn 18 Dnr MSN Redovisning av Säg vad du tycker 2014 Godkänna redovisning av Säg vad du tycker Kommunens nämnder, bolag och förvaltningar använder sedan 2006 arbetssättet/ systemet Säg vad du tycker för att ta emot och hantera synpunkter från kommunens invånare. Kommunstyrelseförvaltningen har följt upp hanteringen av Säg vad du tycker Av uppföljningen framgår att 39 synpunkter har lämnats på kommunens verksamhet gällande miljö- och samhällsbyggnad under av synpunkterna har bevarats. 6 har varit anonyma synpunktslämnare. Underlag för uppföljningen utgörs av registrerade handlingar i kommunens ärendehanteringssystem. Därför finns sannolikt ett mörkertal, där åtgärder vidtagits, men där aktiviteten inte har registrerats. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanställning av Säg vad du tycker 2014

16 16(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Msn 19 Dnr MSN Komplettering av verkställighets- och delegationsordning Godkänna komplettering av delegationsordning gällande trafikanordningsplan L.9. I samband med vägarbete angående fysisk förändring av gatumiljö ska relevanta regler tillämpas så att trafikanters säkerhet tillgodoses. Godkännande av trafikanordningsplan innebär ett fördelat trafiksäkerhetsansvar för alla trafikanter mellan entreprenör och väghållare. Under pågående vägarbete är entreprenören förpliktad att respektera trafiksäkerhetskriterierna enligt TA-planen som är godkänd av väghållaren. Eventuella förändringar måste granskas och godkännas på nytt. För arbeten på vägen krävs en trafikanordningsplan (TA-plan). Entreprenören är förpliktad att ansöka om granskning innan vägarbetet startas. Förutsättning, för att trafikprocessen i ett vägarbetsområde har optimal funktion för givna omständigheter, är en situationsplan. Planen visar hur anordningar, utmärkningar med vägskyltar samt trafiksäkerhet för gående, cyklande och övriga trafikanter ska genomföras. Trygghet för arbetande inom- eller intill arbetsområdet är av betydelse i sammanhanget under arbete på vägen. Det som är särskilt viktigt i situationer då vägarbete genomförs är visad omtänksamhet till de oskyddade- och kollektivtrafikanternas framkomlighet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Delegationsordning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden reviderad Dagens sammanträde Trafikingenjör Aleksandar Obrenovic föredrar ärendet. Beslut till: Kansliet (för åtgärd) Msf (för kännedom)

17 17(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Msn 20 Dnr MSN Val av ordförande till Trafiksäkerhetsgruppen mandatperioden Inge Ståhlgren (S) utses till ordförande för Trafiksäkerhetsgruppen. Trafiksäkerhetsgruppen är bildad enligt överenskommelse som har träffats mellan Trafikverket och Oxelösunds kommun. I gruppen ingår NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande), Polisen, Kustbostäder, politiker och kommuntjänstemän. Målsättningen är att arbete i nollvisionens anda och att arbeta för ett långsiktigt hållbart vägtransportsystem för alla. För mandatperioden ska en ordförande utses. Dagens sammanträde Förslag Birgitta Luoto (S) nominerar Inge Ståhlgren (S) till ordförande för Trafiksäkerhetsgruppen. Beslutsgång Ordförande frågar om Birgitta Luotos (S) förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. Beslut till: Sekreterare i Trafiksäkerhetsgruppen Vald

18 18(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Msn 21 Dnr MSN Redovisning av delegationsbeslut Redovisning av delegationsbesluten godkänns. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor till ordförande och tjänstemän enligt en av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fritt att återkalla en lämnad delegation. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från Miljöärenden: Peter Lantz Magdalena Nilsson Therese Hamilton Sven-Eric Geite december-januari december december december Byggärenden: Dennis Gustafsson Monica Santa Cruz Alf Hagberg december-januari december-januari december-januari Trafikärenden: Emma Rönnbäck Alexandar Obrenovic december december-januari

19 19(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Msn 22 Dnr MSN Information/Rapporter Olov Jonsson och Stefan Blom från Sörmlandskustens Räddningstjänst informerar om Riskinventering av vattenmiljöer i Oxelösund, Tillsyn radhusvindar och inglasade balkonger i Frösäng. Förvaltningschef Elisabeth Bäckman Steninger informerar om JO-anmälan gällande handläggningstid för bygglovsärende, Bomässan mars i Nyköping, personalsituationen på förvaltningen.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013-10-25

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013-10-25 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 10.00 11.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Berit Karlsson (S) Jan Widegren (M) Calinge Lindberg (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.55 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Berit Karlsson (S) Jan Widegren (M) Krister Johansson (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström

Läs mer

Calinge Lindberg Birgitta Luoto Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki Björn Johansson Agneta Höglander

Calinge Lindberg Birgitta Luoto Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki Björn Johansson Agneta Höglander Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30-10.10 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson (S) Jan Widegren (M) Calinge Lindberg (S) Birgitta Luoto (S) Daniel Johansson

Läs mer

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki 1(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Ann-Sophie Nygren (S) Jan Widegren, 41-47 (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.00 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (22) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2012-08-21

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (22) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2012-08-21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (22) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.05 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Berit Karlsson (S) Jan Widegren (M) Ferry Hagi (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström (V)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.40 Beslutande Catharina Fredriksson Torbritt Bökman Berit Karlsson Birgitta Luoto Arne Algothsson Jan Widegren Bo Höglander

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (20) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Calinge Lindberg Birgitta Luoto Hans Hedström

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (20) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Calinge Lindberg Birgitta Luoto Hans Hedström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (20) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.00 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Berit Karlsson (S) Jan Widegren (M) Calinge Lindberg (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15. Luiza Kaminska Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15. Luiza Kaminska Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 11.30 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Jan Emtenäs (MP) Clas-Göran Borrman (S) Mikael Sporgelin (S) Lars Fornarve

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Hans Hedström Lena Andersson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Hans Hedström Lena Andersson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.35 16.00. Ajournering 15.05 15.15 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Birgitta Luoto (s)

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS 1(5) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Ann Svensson Leif Thor Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson (V) Eva

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-16.20 Ajournering 16.00 16.05 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Birgitta Luoto (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.20 Beslutande Sören Carlsson (S) Gun Cederbaum (M) Ann Svensson (S) Klas-Gunnar Appel (S) Bjarne Westerlund (S) Leif Thor

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 2005-10-12 1 (13) Kommunhuset rum 293, kl 14.00 17.15

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 2005-10-12 1 (13) Kommunhuset rum 293, kl 14.00 17.15 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 2005-10-12 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 14.00 17.15 Beslutande Emil Carlsson Catharina Fredriksson Torbritt Bökman Bodil Johansson Berit Karlsson Arne

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-18 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Plats och tid Folkets Hus

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-16. Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Christina Cronstedt (M) Hans Trovik

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-16. Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Christina Cronstedt (M) Hans Trovik Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Urpo Koivula (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S)

Läs mer