Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)"

Transkript

1 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg (S) Daniel Johansson (V) Björn Johansson (MP) Viktor Uhlin (M) Agneta Höglander (C) Ann-Sophie Nygren, (S) Ej tjänstgörande Ann-Sophie Nygren, (S) ersättare och övriga Ferry Hagi (S) deltagare Evert Melander (S) Joakim Sandström (V) Sandra Landin (MP) Björn Wintler (FP) Agnetha West Sekreterare Elisabeth Bäckman Steninger Förvaltningschef Hans-Eric Geite, 12 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Camilla Andersson, Bygglovhandläggare Joacim Dahlberg, 15 Planarkitekt Samy Abu Eid, 15 Planarkitekt Stefan Blom, 22 Sörmlandskustens Räddningstjänst Olov Jonsson, 22 Sörmlandskustens Räddningstjänst Underskrifter Sekreterare Agnetha West Paragrafer Ordförande Inge Ståhlgren Justerande.. Jan Widegren BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Datum för anslagsnedtagande Underskrift Agnetha West

2 2(19) Sammanträdesprotokoll Blad 2 12 Stora Hummelvik 1:8, Brannäs 1:2, Yttrande av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till ny deponi på Brannäshalvön (deponi Ängsviken), mål nr M Jogersö 1:264, bygglov för nybyggnad av fritidshus Femöre 1:55, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Godkännande av detaljplan för Villabacken, del av Oxelö 8.39 och Oxelö Cykelplan för Oxelösunds kommun Årsredovisning Redovisning av Säg vad du tycker Komplettering av verkställighets- och delegationsordning Val av ordförande till Trafiksäkerhetsgruppen mandatperioden Redovisning av delegationsbeslut Information/Rapporter 18-19

3 3(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (4) Msn 12 Dnr MSN Stora Hummelvik 1:8, Brannäs 1:2, Yttrande av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till ny deponi på Brannäshalvön (deponi Ängsviken), mål nr M Följande yttrande lämnas och översänds till Mark- och miljödomstolen 1. För att förhindra en allt för stor bullerstörning för fritidsboende under anläggningstiden anser nämnden att tillståndet ska reglera vilken tid på dygnet, året och under vilka veckodagar som särskilt bullrande verksamheter inte ska tillåtas i enlighet med länsstyrelse yttrande daterat : Särskilt bullrande arbeten under uppbyggnadsfasen (borrning, sprängning och schaktning) får under perioden 1 juni-31 augusti endast ske dagtid (kl ) vardagar (måndag-fredag). Krossning får inte ske under perioden 1 juni-31 augusti. 2. Nämnden vidhåller att villkoret 11 ska regleras så att planen för genomförande av kompensationsåtgärder inkommer i god tid innan avverkning/markarbeten får påbörjas. SSAB EMEAs nuvarande avfallsdeponi Ålödeponin kommer inom en snar framtid att nå sin fulla höjd och SSAB EMEA har därför ansökt om tillstånd till en ny deponi på Brannäshalvön hos Mark- och miljödomstolen. Samma typ av avfall som idag deponeras på den befintliga Ålödeponin kommer att deponeras på den nya deponin. Det lokaliseringsalternativ som SSAB EMEA förordar är Ängsviken som uppskattas ha en lägsta livstid på 35 år. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig i ärendet Mark- och miljödomstolen har översänt reviderade ansökningshandlingarna på remiss till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har beviljats anstånd att inkomma med yttrandet till den 4 mars Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökonsekvensbeskrivning. Bullerutredningskartor. Svar ang deponi från Alrutz Advokatbyrå. SSABs svar gällande deponi.

4 4(19) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Msn 12 Dnr MSN Dagens sammanträde Miljö- och hälsoskyddsinspektör Sven-Eric Geite föredrar ärendet. Framskrivet förslag Följande yttrande lämnas och översänds till Mark- och miljödomstolen 3. För att förhindra en allt för stor bullerstörning för fritidsboende under anläggningstiden anser nämnden att tillståndet ska reglera vilken tid på dygnet, året och under vilka veckodagar som särskilt bullrande verksamheter inte ska tillåtas i enlighet med länsstyrelse yttrande daterat : Särskilt bullrande arbeten under uppbyggnadsfasen (borrning, sprängning och schaktning) får under perioden 1 juni-31 augusti endast ske dagtid (kl ) vardagar (måndag-fredag). Krossning får inte ske under perioden 1 juni-31 augusti. 4. MSN vidhåller att villkoret 11 ska regleras så att planen för genomförande av kompensationsåtgärder inkommer i god tid innan avverkning/markarbeten får påbörjas. Förslag Björn Johansson (MP) föreslår följande tillägg till beslut: 1. Utfyllnadsalternativ Hummelvik behöver utredas mer för att kunna ta slutlig ställning till vilket alternativ man ska använda. 2. Naturvärdesinventering för Östra Brannäs bör kompletteras med inventering under juni och juli. Inge Ståhlgren (S) föreslår avslag på Björn Johanssons (MP) tilläggsyrkanden. Beslutsgång 1 Ordförande frågar om Björn Johanssons (MP) tilläggsförslag 1 och finner att nämnden avslår förslaget. Omröstning Björn Johansson (MP) begär omröstning. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Björn Johansson (MP) förslag 1. Nej-röst för Inge Ståhlgrens (S) förslag till avslag på Björn Johanssons (S) förslag 1.

5 5(19) Sammanträdesprotokoll Blad 3 Msn 12 Dnr MSN Beslutande ledamöter Ja Nej Avstår Inge Ståhlgren (S) X Jimmy Gustavsson (S) X Jan Widegren (M) X Birgitta Luoto (S) X Carl-Inge Lindberg (S) X Björn Johansson (MP) X Daniel Johansson (V) X Viktor Uhlin (M) X Agneta Höglander (C) X Resultat Med 2 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar nämnden att avslå Björn Johanssons (MP) förslag 1. Beslutsgång 2 Ordförande frågar om Björn Johanssons (MP) tilläggsförslag 2 och finner att nämnden beslutar att avslå förslaget. Ordförande frågar om framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. Reservation Björn Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: "Reservation i ärende 2, Msn , St Hummelvik 1:8, Brannäs 1:2, Yttrande av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till ny deponi på brannäshalvön (deponi Ängsviken), mål nr M I sökanden SSAB EMEA:s lokaliseringsutredning bedömdes alternativen Ängsviken/Östra Brannäs och Hummelvik som likvärdiga ur miljösynpunkt. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansåg i sitt remissyttrande till Mark- och miljödomstolen att sökanden tydligare ska utveckla argumenten mot Hummelviksalternativet med hänvisning till vad som föreskrivs i 2 kap 6,7 miljöbalken och bland annat Naturvårdsverkets tidigare synpunkter i ärendet samt de nya fakta som framkommit i sökandens naturvärdesinventering av sydöstra Brannäs.

6 6(19) Sammanträdesprotokoll Blad 4 Även om sökanden i sitt svar på kommunens remissyttrande nu har redovisat ett betydligt fylligare utredningsmaterial i Hummelviksalternativet anser vi att ytterligare underlag krävs för ett slutgiltigt ställningstagande till placeringsalternativ, där valet står mellan Ängsviken/Östra Brannäs som innebär ianspråktagande av 25 ha jungfrulig mark med höga naturvärden eller en lokalisering i vattenområdet i anslutning till befintlig deponi vid Hummelvik. Miljöpartiet de gröna delar uppfattningen som sökanden refererar till i svaret , att oavsett vilket av Hummelviksalternativen som väljs är deponering över havsytenivån, utfyllnadsalternativet, vilket förordas i lokaliseringsutredningen, sannolikt att föredra framför invallningsalternativet. Samtidigt finner vi att sökandens bedömning av Hummelviksalternativet bland annat grundas på ostyrkta antaganden om hållfastegenskaper hos bottenleran som i sin tur sägs kräva omfattande grundförstärkningsåtgärder, vilka i högsta grad också påverkar kostnadskalkylen för detta alternativ negativt. Vi ställer också frågande till de redovisade kostnaderna för materialanskaffning och därmed sammanhängande transporter. Därutöver finner vi att väsentliga brister fortfarande föreligger beträffande naturvärdesinventering i alternativet Ängsviken/Östra Brannäs som bland annat behöver kompletteras med en inventering under sommarmånaderna juni juli. Jag reserverar mig därför mot att avslå mina yrkanden om att nämnden i sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen ska lägga till en begäran om att Hummelviksalternativet ska utredas vidare samt att en komplettering ska utföras av naturvärdesinventeringen för alternativet Ängsviken/Östra Brannäs. Björn Johansson (MP)" Beslut till: Mark- och miljödomstolen (för åtgärd) Miljö- och hälsoskyddsinspektör (för kännedom)

7 7(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Msn 13 Dnr BYGG Jogersö 1:264, bygglov för nybyggnad av fritidshus 1. Avslå nybyggnad av fritidshus enligt 9 kap. 31 b Plan- och bygglagen (2010:900). 2. Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige kommer Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 6408 kr för handläggning av ärendet. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Förvaltningen mottog en ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Jogersö 1:264, Nötudden ute på Jogersö. Föreslagna fritidshus består av en huvudbyggnad motsvarande 120 m 2 byggnadsarea. Byggrätten i området är för huvudbyggnaden 120 m 2 byggnadsarea. Fritidshuset redovisas med ett utkikstorn/lanternin på taket motsvarande cirka 14,4 m 2 bruttoarea. Den invändiga takhöjden redovisas som 2,1 m. Hälften av tornets invändiga area har en öppning i bjälklaget ner till våning nedanför. Detaljplanen för området anger att huvudbyggnaden maximalt får uppföras i en våning och att vind inte får inredas. Enligt en rapport från Boverket, Rapport 2014:4 ska en indragen takvåning räknas som våning om detaljplanen reglerar antalet våningar. Det är när endast byggnadshöjden regleras i detaljplanen som en indragen takvåning kan bli förenlig med den samma. Rapporten hänvisar även till att rättspraxis på senare år har sagt att en indragen takvåning är en våning. Därmed avviker det föreslagna fritidshuset mot detaljplanen med avseende på att utkikstornet/lanterninen räknas som ytterligare en våning. Förvaltningen anser därför att utkiket är en stor avvikelse mot gällande detaljplan. Förslaget avviker även mot gällande detaljplan vad gäller utformning av fritidshusets tak. Taket redovisas som låglutande tak och detaljplanen anger sadeltak. Avvikelsen anses vara stor och ej förenlig med gällande detaljplan.

8 8(19) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Msn 13 Dnr BYGG Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Bygglovshandlingar. Beslut till: Bygglovshandläggare (för åtgärd) Sökanden (för kännedom)

9 9(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Msn 14 Dnr BYGG Femöre 1:55, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 1. Bevilja ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus enligt 9 kap. 31 b Plan- och bygglagen (2010:900). 2. Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige kommer Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på kr handläggning av ärendet samt även en annonseringskostnad för annonsering i ortstidningen. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Förvaltningen mottog en ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom fastigheten Femöre 1:55, Femöre kanal. Tillbyggnaden motsvararen en bruttoarea av 20 m 2 och ska inrymma ett sovrum och hall. Sökande har även lämnat in en anmälan om en tillbyggnad motsvarande 15 m 2. Denna tillbyggnad är planerad att byggas samman med den sökta tillbyggnaden motsvarande 20 m 2. Tillbyggnaden på 15 m 2 ska inrymma ett sovrum och är ej bygglovspliktig men däremot anmälningspliktig (separat beslut om startbesked måste erhållas innan denna byggnation kan påbörjas). Den anmälningspliktiga tillbyggnaden omfattas därför inte i detta beslut men tas med i den sammanvägda bedömning för detta förslag till beslut. Detaljplanen för området anger att aktuell fastighet får bebyggas med en maximal bruttoarea motsvarande 200 m 2 ovan mark. För fastigheten gäller även att byggnader endast får bebyggas med en våning med möjlighet till vindsinredning. Idag finns det på fastigheten en huvudbyggnad motsvarande 121 m 2 bruttoarea, två komplementbyggnader motsvarande 32 m 2 respektive 47 m 2 bruttoarea. Fastigheten har därmed redan bebyggts med en bruttoarea motsvarande 200 m 2. Den bygglovspliktiga tillbyggnaden på 20 m 2 bruttoarea innebär en överyta motsvarande 20 m 2 (eller 10 % avvikelse) mot gällande detaljplan. Sökande har yttrat sig och motiverat till varför denna överyta ska beviljas. Bland annat anförs att den sökta åtgärden ej skulle påverka varken utsikten eller det estetiska sammanhanget. Ärendet har annonserats i ortstidningen för att berörda sakägare ska ges möjlighet att yttra sig. Inkomna yttranden redovisas vid nämndens sammanträde.

10 10(19) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Msn 14 Dnr BYGG Förvaltningens anser genom sin sammanvägda bedömning att avvikelsen är liten eftersom den ej skulle påverka omgivningen negativt samt att den är förenlig med gällande detaljplans syfte. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Bygglovshandlingar. Beslut till: Bygglovshandläggare (för åtgärd) Sökanden (för kännedom)

11 11(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Msn 15 Dnr PLAN Godkännande av detaljplan för Villabacken, del av Oxelö 8.39 och Oxelö 7.41 Godkänna detaljplanen samt att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 50, att uppdra åt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för Villabacken. Ärendet är initierat av Peab Bostad AB. Samråd av planförslaget pågick under tiden 10 mars - 14 april 2014 enligt beslut av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Granskning av planförslaget pågick under tiden 26 november 18 december 2014 enligt beslut av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av två punkthus, våningar höga, samt en lägre byggnad centralt lokaliserat i Oxelösund. Omkringliggande grönområde får bestämmelser som lägger fast användningen för naturmark. Planerad byggnation kommer inrymma cirka 130 lägenheter. I Oxelösunds översiktsplan anges bland annat att bostadsbebyggelse inom Villabacken prövas genom detaljplaneläggning. Ändringen är i linje med översiktsplanens intentioner. Under 2008 upprättades ett detaljplaneprogram för Villabacken. Planprogrammet omfattar ett större område än där den pågående detaljplanen är upprättad. Området för planerad bebyggelse är i detaljplaneprogrammet markerat som kvartersmark som kan bebyggas med bostäder i flerbostadshus. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagandehandlingar. Dagens sammanträde Planarkitekt Joacim Dahlberg föredrar ärendet. Framskrivet förslag Godkänna detaljplanen samt att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.

12 12(19) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Msn 15 Dnr PLAN Förslag Björn Johansson (MP) förslår att ärendet ska återremitteras för att utredas vidare hur området ska disponeras. Beslutsgång. Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. Omröstning Björn Johansson (MP) begär omröstning. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för framskrivet förslag. Nej-röst för Björn Johanssons (MP) förslag om återremiss. Beslutande ledamöter Ja Nej Avstår Inge Ståhlgren (S) X Jimmy Gustavsson (S) X Jan Widegren (M) X Birgitta Luoto (S) X Carl-Inge Lindberg (S) X Björn Johansson (MP) X Daniel Johansson (V) X Viktor Uhlin (M) X Agneta Höglander (C) X Resultat Med 8 ja-röster mot 1 nej-röster beslutar nämnden enligt framskrivet förslag. Reservation Björn Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: "Reservation i ärende 5, Msn , Detaljplan för villabacken, del av Oxelö 8:39 och Oxelö 7:41 Från Miljöpartiet de grönas sida anser vi att ett detaljplanealternativ med en kvartersbildning med fler och lägre hus också ska utredas. Jag reserverar mig därför mot att avslå mitt yrkande om att ärendet ska återremitteras för en sådan kompletterande planutredning. Björn Johansson (MP)" Beslut till:planarkitekt (för åtgärd)

13 13(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Msn 16 Dnr MSN Cykelplan för Oxelösunds kommun 1. Cykelplan för Oxelösunds kommun godkänns. 2. Skicka planen på remiss till Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt Kustbostäder. Syftet med cykelplanen är att få en helhetsbild över hur gång- och cykelvägnätet ser ut idag och att ta fram förslag på hur det kan se ut i framtiden. Planen innehåller långsiktiga åtgärder som ska verka för bättre förutsättningar för cyklister. Cykelplanen ska utgöra underlag för framtida planering och ombyggnad av befintlig infrastruktur. I 2014 års mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden står det att en cykelplan ska tas fram. Förvaltningen har även fått i uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en plan för cykelparkeringar i anslutning till kommunens fastigheter och andra strategiska punkter och detta inkluderas i cykelplanen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Förslag till Cykelplan för Oxelösund. Dagens sammanträde Miljöstrateg Camilla Norrgård Sundberg föredrar ärendet. Beslut till: Msf (för åtgärd)

14 14(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Msn 17 Dnr MSN Årsredovisning 2014 Årsredovisningen för 2014 godkänns. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till årsredovisning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat för året på totalt 216 tkr. Överskottet beror framförallt på den återbetalning som Kustbostäder gjorde vid årsskiftet med anledning av den årliga avstämningen mot faktiska driftsoch underhållskostnader inom området Gata-Park. Återbetalningen uppgick till 200 tkr. För att balansera budgeten med de något lägre intäkterna på avgiftssidan än budgeterat och de högre kostnaderna på bostadsanpassningssidan liksom trafiknämndssidan, prioriterades verksamheten Gator och vägar ned något under Årsredovisningen visar, utöver det ekonomiska resultatet, även viktiga händelser under året liksom uppföljning av både kommunmål och nämndmål. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Förslag till årsredovisning Dagens sammanträde Förvaltningschef Elisabeth Bäckman Steninger föredrar ärendet. Beslut till: Kommunstyrelsen

15 15(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Msn 18 Dnr MSN Redovisning av Säg vad du tycker 2014 Godkänna redovisning av Säg vad du tycker Kommunens nämnder, bolag och förvaltningar använder sedan 2006 arbetssättet/ systemet Säg vad du tycker för att ta emot och hantera synpunkter från kommunens invånare. Kommunstyrelseförvaltningen har följt upp hanteringen av Säg vad du tycker Av uppföljningen framgår att 39 synpunkter har lämnats på kommunens verksamhet gällande miljö- och samhällsbyggnad under av synpunkterna har bevarats. 6 har varit anonyma synpunktslämnare. Underlag för uppföljningen utgörs av registrerade handlingar i kommunens ärendehanteringssystem. Därför finns sannolikt ett mörkertal, där åtgärder vidtagits, men där aktiviteten inte har registrerats. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanställning av Säg vad du tycker 2014

16 16(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Msn 19 Dnr MSN Komplettering av verkställighets- och delegationsordning Godkänna komplettering av delegationsordning gällande trafikanordningsplan L.9. I samband med vägarbete angående fysisk förändring av gatumiljö ska relevanta regler tillämpas så att trafikanters säkerhet tillgodoses. Godkännande av trafikanordningsplan innebär ett fördelat trafiksäkerhetsansvar för alla trafikanter mellan entreprenör och väghållare. Under pågående vägarbete är entreprenören förpliktad att respektera trafiksäkerhetskriterierna enligt TA-planen som är godkänd av väghållaren. Eventuella förändringar måste granskas och godkännas på nytt. För arbeten på vägen krävs en trafikanordningsplan (TA-plan). Entreprenören är förpliktad att ansöka om granskning innan vägarbetet startas. Förutsättning, för att trafikprocessen i ett vägarbetsområde har optimal funktion för givna omständigheter, är en situationsplan. Planen visar hur anordningar, utmärkningar med vägskyltar samt trafiksäkerhet för gående, cyklande och övriga trafikanter ska genomföras. Trygghet för arbetande inom- eller intill arbetsområdet är av betydelse i sammanhanget under arbete på vägen. Det som är särskilt viktigt i situationer då vägarbete genomförs är visad omtänksamhet till de oskyddade- och kollektivtrafikanternas framkomlighet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Delegationsordning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden reviderad Dagens sammanträde Trafikingenjör Aleksandar Obrenovic föredrar ärendet. Beslut till: Kansliet (för åtgärd) Msf (för kännedom)

17 17(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Msn 20 Dnr MSN Val av ordförande till Trafiksäkerhetsgruppen mandatperioden Inge Ståhlgren (S) utses till ordförande för Trafiksäkerhetsgruppen. Trafiksäkerhetsgruppen är bildad enligt överenskommelse som har träffats mellan Trafikverket och Oxelösunds kommun. I gruppen ingår NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande), Polisen, Kustbostäder, politiker och kommuntjänstemän. Målsättningen är att arbete i nollvisionens anda och att arbeta för ett långsiktigt hållbart vägtransportsystem för alla. För mandatperioden ska en ordförande utses. Dagens sammanträde Förslag Birgitta Luoto (S) nominerar Inge Ståhlgren (S) till ordförande för Trafiksäkerhetsgruppen. Beslutsgång Ordförande frågar om Birgitta Luotos (S) förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. Beslut till: Sekreterare i Trafiksäkerhetsgruppen Vald

18 18(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Msn 21 Dnr MSN Redovisning av delegationsbeslut Redovisning av delegationsbesluten godkänns. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor till ordförande och tjänstemän enligt en av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fritt att återkalla en lämnad delegation. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från Miljöärenden: Peter Lantz Magdalena Nilsson Therese Hamilton Sven-Eric Geite december-januari december december december Byggärenden: Dennis Gustafsson Monica Santa Cruz Alf Hagberg december-januari december-januari december-januari Trafikärenden: Emma Rönnbäck Alexandar Obrenovic december december-januari

19 19(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Msn 22 Dnr MSN Information/Rapporter Olov Jonsson och Stefan Blom från Sörmlandskustens Räddningstjänst informerar om Riskinventering av vattenmiljöer i Oxelösund, Tillsyn radhusvindar och inglasade balkonger i Frösäng. Förvaltningschef Elisabeth Bäckman Steninger informerar om JO-anmälan gällande handläggningstid för bygglovsärende, Bomässan mars i Nyköping, personalsituationen på förvaltningen.