Kommunikationsplan BUILD UP Skills SWEBUILD utbilda energieffektiva hantverkare i Sverige till 2020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplan BUILD UP Skills SWEBUILD utbilda energieffektiva hantverkare i Sverige till 2020"

Transkript

1 Kommunikationsplan BUILD UP Skills SWEBUILD utbilda energieffektiva hantverkare i Sverige till 2020 Bakgrund till projektet 2020 års energi- och klimatmål kräver stora insatser från byggsektorn. En viktig satsning är att öka kompetensen hos de yrkesarbetare inom byggnadsindustrin som ska bygga lågenergi- och näranollenergibyggnader. Situationen i Sverige är att flertalet av de som idag är verksamma på byggplatser har ingen utbildning eller kompetens i att bygga lågenergibyggnader, och det finns idag få möjligheter till kort eller lång vidareutbildning. Det finns över byggnadsarbetare i Sverige genomfördes projektet BUILD UP Skills Pillar 1, med syfte att identifiera kompetensbehovet för byggsektorn och ta fram en handlingsplan för vidareutbildning. Det ligger som underlag till detta påbyggnadsprojekt som nu startat. Målet är att hantverkare och installatörer ska vara utbildade i energieffektivt byggande till 2017, genom att projektet utbildar 500 personer till kursledare och tar fram ett koncept för byggplatsutbildning. Strategi Kommunikationen ska stötta processen att uppnå projektmålen. Den ska anpassas till och koordineras med de övriga arbetspaketen i projektet, främst den handlingsplan för implementering av utbildningen som ska tas fram i Task 2.1.3, som ska vara färdig augusti Projektpartnerna är den viktigaste komponenten i arbetet. Mål Kommunikationen i projektet ska bidra till 1. Att utbildningen som erbjuds inom projektet blir känd och efterfrågad 2. Att konsortiet blir känt som en expertplattform som erbjuder en nödvändning och bra utbildning. 3. Att företag och utbildare/konsulter ser utbildningen som en konkurrensfördel. 4. Att hantverkare/installatörer tycker att utbildningen är en hjälp utan att ta för mycket tid. Målgrupper Målgruppen för kommunikationsinsatsen är byggnadsarbetare och installatörer i Sverige samt byggnadsbranschen som helhet. Projektet har tre faser, utbildningen ska förankras i branschen, man ska hitta och utbilda 500 utbildare och dessa ska in sin tur utbilda installatörer/hantverkare fram till Det innebär att målgruppen delas i tre typer kopplat till faserna: 1

2 1. Plattformen viktiga nyckelaktörerna från byggbranschen som uttalat stöd till projektet (inklusive Letter of Support-gruppen) 2. Möjliga utbildare (byggföretag, konsulter mm) 3. Byggföretag, installatörer och hantverkare 4. Beställare Skilda budskap och kanaler kommer användas där det bedöms mest effektivt. Kommunikationsflödet 1. Konsortiet får tillgång till informationsutskick först för spridning i interna kanaler. 2. LoS-gruppen får informationen efter konsortiet. 3. Plattformen är tredje grupp som får informationsutskicken, efter LoS-gruppen. 4. Extern version av informationen går sist till konsortiets egna externa kanaler, övriga målgrupper och/eller media. Kanaler, verktyg och aktiviteter Strategi Identifiera kanaler Lista tillfällen för informationsspridning Utvärdering och uppdatering av strategin Verktyg Projektidentitet Hemsida, social media, nyhetsbrev Broschyr Presentationsmall Slutrapport (utbildningsplan och kursmaterial) Aktiviteter Regionala seminarier och andra events (presentation, broschyr) Uppdatering av sociala medier, hemsida, nyhetsbrev Mediakontakter Spridning av slutrapport Kanaler Plattformen, se SWEBUILD_kontaktuppgifter_plattformen.xls Advisory board Workshoppar Seminarier Hemsida, energibyggare.se Sociala medier Media Konsortiet Identifiering av deltagande partners egna kanaler, se bilaga 1. 2

3 Lista på tillfällen för informationsspridning, se bilaga 2. Ansvar och utförande WP ledare, Johanna Wallin för Energikontoren Sverige Ansvarar för att alla uppgifterna i WP görs och ser till att alla partner gör sina delar. Ta fram strategin och verktygen Alla partner Sköta hemsida och skicka ut nyhetsbrev och pressmeddelanden Bidra med input till kommunikationsstrategin Material till hemsida, nyhetsbrev och pressreleaser/artiklar Feedback på presentationsmaterial och broschyr Presentera projektet vid konferenser o.dyl., mediakontakter samt informationsspridning via egna kanaler Ser till att IEE-loggan finns med i all kommunikation och på alla dokument ni kan styra över. 3

4 Tidsplan Okt-14 Framtagande av kommunikationsplan. Framtagande av namn på utbildningskampanjen, beställa logga/grafisk profil Information ut på tillfällig webbsida och konsortiets interna kanaler, om projektet. Nov-14 Pressrelease från konsortiet om projektstarten och upplägget Bygga hemsida/nyhetsbrevsmall, presentationsmall Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mars-15 Aug-15 Mars-16 Mars-17 Aug-17 Insamling av uppgifter från konsortiet (attendance plan, kanaler) slutförs och läggs in i kommunikationsplanen. Broschyr produceras Kommunikationsplan, hemsida, nyhetsbrev, pm, grafisk profil/logga, presentationsmall och broschyr ska vara klara. Kontinuerliga kommunikationsinsatser som stöttning i projektets delar. Publicering i affärspress Regionala seminarier (energikontoren) Infospridning om utbildningsdriven på bred front. Slutrapport Uppföljning och rapportering Uppföljning sker löpande. Partner ansvarar för att lägga dokumentation av kommunikationsinsatser löpande på dropboxen/per mail till WP-ledaren. Det kan vara pdf/länk till tidningsartiklar, nyhetsbrev som skickas ut, deltagarlistor till seminarier, foton, tweets med mera. WP-ledaren uppdaterar vid behov kommunikationsplanen samt samordnar extra kommunikationsinsatser ifall projektet identifierar nya svårigheter eller möjligheter. Budskap Målgruppernas intresse för utbildningen behöver kartläggas för att kunna anpassa budskapet så det blir så effektivt som möjligt. WP2-ledaren gör en målgruppsundersökning i samband med sina startaktiviteter. Den används som underlag för att formulera och revidera budskapet nedan. Vad gäller användningen av gamla loggan, så har vi fått besked om att vi inte ska använda den. Istället sätter vi samman ett budskap som vänder sig till nyckelaktörerna i plattformen, utan logga, där vi i text kan referera till Build up skills pillar 1. Till utbildningsinsatsen gör vi ett grafiskt koncept inklusive logga/namn och nyckelbudskap som främst riktas till de andra två målgrupperna. Detta avsnitt kommer kompletteras och revideras löpande. 4

5 Målgrupp 1 plattformen (intressenter, branschen i stort, LoS-gruppen) Stor utbildningskampanj för energieffektivt byggande EUs energi- och klimatmål för år 2020 respektive 2050 kräver stora insatser från byggsektorn i Europa. En viktig satsning i detta arbete är en riktad kompetenshöjning för alla som arbetar inom denna sektor genomfördes ett EU-projekt (BUILD UP Skills) med syfte att identifiera kompetensbehovet för byggsektorn och ta fram en handlingsplan för vidareutbildning. Av 30 länder som deltog har Sverige nu som ett av 12 länder fått pengar att fortsätta arbetet med lågenergihusutbildning och förstärkning av kompetens fram till Byggnader står för 30 procent av energianvändningen i Sverige. Med allt högre energikrav på byggnader behöver många av Sveriges byggnadsarbetare och installatörer ytterligare kompetensförstärkning. Det finns idag få möjligheter till sådan vidareutbildning. För att lyckas nå energimålet 2020 behöver byggnadsarbetare och installatörer ytterligare kompetens om energieffektivt byggande och renovering samt installation av förnybar energi, en yrkesöverskridande utbildning i att förstå vilken kunskap lågenergibyggnation kräver av alla inblandade aktörer. Ledande aktörer inom svensk byggindustri har därför tillsammans med Energikontoren Sverige startat ett samarbete gällande framtagande av en utbildning för energieffektivt byggande. Under tre år ska utbildningskonceptet och undervisningsmaterial ställas samman och handledare ska utbildas. Dessa handledare ska i sin tur utbilda hantverkare och installatörer runt om i landet direkt ute på byggarbetsplatserna. Sveriges Byggindustrier, WSP, NCC, SP, EIO, VVS Företagen, Teknologisk Institut och Passivhuscentrum utgör expertgruppen som tillsammans ska utveckla utbildningskonceptet, lett av Energikontoren Sverige som är de regionala energikontorens branschorganisation. Målet är att hantverkare och installatörer ska vidareutbildas i energieffektivt byggande och att en samordnad kompetenshöjning sker fram t o m 2017, bland annat genom att projektet utbildar 500 personer till handledare och tar fram ett koncept för byggarbetsplatsutbildning. Projektet BUILD UP Skills SWEBUILD finansieras till 75 procent av Intelligent Energy Europe (IEE) ett EU-program som stöder energieffektivitet och förnybar energi. Energimyndigheten står för 25 procent av finansieringen För mer information kontakta: Energikontoren Sverige Per-Johan Wik, tel Sveriges Byggindustrier Åsa Douhan, tel SP Lisa Ossman, tel WSP Åke Blomsterberg, tel

6 Teknologisk Institut John Widell, tel NCC Anders Ljungberg, tel Passivhuscentrum Eva Pedersen, tel EIO Elektriska Installatörsorganisationen Ulf Pettersson, tel VVS Företagen Leif Ekström, tel

7 Bilaga 1 Lista på kommunikationskanaler Generella kanaler Partnerkanaler Listan ska kompletteras med kontaktperson (namn, mail, tele), eventuell utgivningsplan/utgivningsfrekvens och webbadress. WSP Projekt & affärer kundtidning Intranät Region Örebro Fastighetsnätverk (noder) Twitter Externa samarbetspartners som kan inkludera SWE-Build i nyhetsbrev. VVS-företagen VVS-forum branschtidning B I- externt Byggledarna - tidning Byggcheferna - tidning Byggarbetarna - tidning Sociala medier BI internt FB Twitter Blogg Byggindustri tidning flera olika med olika fokus Byggbrevet medlemstidning EIO Sociala medier EIO-aktuellt nyhetsbrev Elinstallatören tryck Svenskt näringsliv Facket, elektrikern Intranät EUU (dotterbolag EIO) Malmö 7

8 SP Teknik & forskning kundtidning Sociala medier Twitter YouTube-kanal TI Nätverk Passivhuscentrum Twitter Passivhusaktuellt tidning Energikontoren Sverige De regionala energikontorens nyhetsbrev, twitter, facebook 8

9 Bilaga 2 Namnförslag utbildningskonceptet samt nyckelbudskap Energibyggare Bygga rett Energirätt Bygga E Energibussen Bygg rätt bygg om Energy training for builders Bygg bra Bygg smart Effektiva hus Energiklokt byggande Innovativt byggande Bygga energismart Energismart byggande Energismart entreprenad Bygg Sverige Grönt Bygga bättre Bygg-eff ByggEn Effektivt byggande Energibyggarna Bygg energieffektivt Nyckelbudskap Lär dig bygga energieffektivt direkt på bygget Utbildning av energieffektiva hantverkare Byggplatsutbildning för hantverkare och installatörer Byggplatsutbildning i rätt tid 9

10 SWEBUILD Attendance plan Lista på tillfällen för informationsspridning Alla partner bidrar med möjliga tillfällen till informationsspridning, tex mässor, informationsdagar, öppet hus, seminarier, nätverksmöten, personaldagar. Lista namn, typ av tillfälle, datum/frekvens (årligt evenemang eller enstaka) och typ av informationsmaterial (presentation, broschyr mm). Tillfälle Typ Datum/frekvens Typ av informationsinsats Ansvar för info-spridningen Kommentar Inlagt av EnergiTing Sydost Endagskonferens i Sydost årligt arrangemang Infoblad till branschen Johanna Wallin, EAS JW GodaHus medlemsträffar Nätverksmöte 3-4 ggr/år Infoblad till branschen Johanna Wallin, EAS Nätverk för energieffektiva byggnader i Sydost JW Nordbygg EcoForum Tvådagarskonferens Infoblad till branschen ev. föredragutvalda partners Nordbygg Mässa Årligen Infoblad till branschen? SABO's energikonferens Konferens Årligen Infoblad till branschen ev. föredragutvalda partners EnergiRådgivarnas konferens Konferens november 2014 Presentation Per-Johan Wik, EAS Uppgifter från Caroline Stenvall, SP JW Energiutblick Konferens 2016?? Energimyndighetens konferens LO SGBC Konferens 30/9-1/ ? Swedish Green Building Council LO QUALICHeCK Konferens/workshop 16/ Presentation Per-Johan Wik, EAS SWEBUILD ska presenteras bland många andra EU-byggprojekt PJW BEBO möte maj Presentation Per-Johan Wik, EAS Presentera SWEBUILD för beställargruppen PJW Skånes Energiting Konferens/mässa 17/6 2015? Per-Johan Wik, EAS Kanske någon typ av aktivitet på Skånes regionala energikonferens PJW Byggmässan, VVSmässan Mässa april 2015 Infoblad? Åsa, (Leif, Ulf?) JW

BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande

BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande Lars Tullstedt och Åsa Douhan, Sveriges Byggindustrier, 2013-02-11 rev 2013-04-12 1 Bilder på framsidan: Övre raden

Läs mer

D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader

D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader Stefan Dehlin, 2012 10 12 (reviderad 2012-11-14) The sole responsibility for the

Läs mer

Nula gesanalys av svensk byggnadsindustri och -utbildning mot energieffektiva byggnader

Nula gesanalys av svensk byggnadsindustri och -utbildning mot energieffektiva byggnader Nula gesanalysavsvensk byggnadsindustrioch-utbildningmot energieffektivabyggnader Åke Blomsterberg, WSP Environmental, 2012-09-04 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies

Läs mer

Minskad energianvändning kräver bra energirådgivning

Minskad energianvändning kräver bra energirådgivning av EnergiRådgivarnas konferens 2014 Stockholm, 27-28 november Minskad energianvändning kräver bra energirådgivning Det ska vara enkelt för beställare att genomföra energieffektiviseringsåtgärder med goda

Läs mer

Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader -småhus

Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader -småhus Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader -småhus Svein Ruud, Per Fahlén, Monica Axell, Peter Kovacs, Peter Ylmén, Fredrik Ståhl SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bild: A-hus / Deromegruppen

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET

KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET 2012-09-24 KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET Beställare: SUNET, gm. Hans Wallberg/Börje Josefsson Kommunikatör: Maria Vårenius Mottagare: SUNET:s styrelse Version nr: Prel. 4.0 Revisionshistorik Datum Version nr

Läs mer

Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi?

Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi? MINNESANTECKNINGAR 1(7) Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi? Plats: Länsstyrelsen i Malmö Tid/datum: kl 9-16, den 25 november 2014 Konferensen anordnades av

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

GUIDE TILL EU-FINANSERING

GUIDE TILL EU-FINANSERING GUIDE TILL EU-FINANSIERING FÖR ALLMÄNNYTTIGA KOMMUNALA BOSTADSFÖRETAG En guide från allmännyttan GUIDE TILL EU-FINANSERING S A B O S VE R I G E S A L L M Ä NNYT T I G A B O S TA D S F Ö RETA G SABO 1 Innehåll

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell. Utbildningarna

D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell. Utbildningarna D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell Teknologisk Instituts uppgift här har varit att utveckla en utvärderingsmodell inklusive processer och metoder för utvärdering. Detta är en skiss över hur flödesschemat

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

SkolmatSverige på väg mot det nya skolmatlandet

SkolmatSverige på väg mot det nya skolmatlandet Slutrapport för projektet Dnr. 19-1152/11 SkolmatSverige på väg mot det nya skolmatlandet 30 november 2011 1 1. Sammanfattning Positiva effekter av projektet: Projektet har skapat uppmärksamhet kring skolmåltiden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet Bilaga 1 1 Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH 8.1 Bakgrund skäl till projektet Regionen behöver nya drivkrafter för att skapa tillväxt utifrån de förutsättningar och utmaningar vi står inför. En viktig

Läs mer

D.31 Report of the mapping and analysis of gaps in current education material

D.31 Report of the mapping and analysis of gaps in current education material BUILD UP Skills SWEBUILD Agreement number IEE/13/BWI/708/SI2.680176 D.31 Report of the mapping and analysis of gaps in current education material Author: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Carolina

Läs mer

MITTUNIVERSITETET. Projekt TIC II. Kompetensförsörjning för lärande organisationer med fokus på TI

MITTUNIVERSITETET. Projekt TIC II. Kompetensförsörjning för lärande organisationer med fokus på TI MITTUNIVERSITETET Projekt TIC II Kompetensförsörjning för lärande organisationer med fokus på TI Björn Bank, Ulrica Löfstedt, Christina Amcoff Nyström Februari, 2013 Rapport TIC II nr 5-2013 ISBN nr. 978-91-87103-48-3

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer