KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KANALSTRATEGI KOMMUNIKATIONS OCH KANALSTRATEGI Svenska Ridsportförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KANALSTRATEGI 2015-2020. KOMMUNIKATIONS OCH KANALSTRATEGI Svenska Ridsportförbundet"

Transkript

1 KOMMUNIKATIONS OCH Svenska Ridsportförbundet 1

2 Innehåll Syfte, vision inriktningsmål.sid 3 Långsiktiga, kortsiktiga mål sid 4 Inriktningsmål sid 5 Inriktningsmål sid 7 Inriktningsmål, uppdrag sid 8 Kanalstrategi sid 9 Målgrupper sid 13 Definitioner sid 16 2

3 Syfte Syftet med Svenska Ridsportförbundets Kommunikationsstrategi är att bygga en stabil plattform för det framtida kommunikationsarbetet. Strategin ska vara ett stöd i val av informationskanaler och kommunikationssätt. Kommunikationsstrategin ska svara på vilken inriktning, resurser och prioriteringar som krävs för att uppnå Svenska Ridsportförbundets vision och mål. Vision Svenska Ridsportförbundets Kommunikationsarbete ska vara framsynt och ett föredöme i vad gäller snabbhet, effektivitet och konsekvens. Svenska Ridsportförbundets inriktningsmål Hästen i centrum Tillsammans är vi ett förbund Värdefullt medlemskap ger nöjda medlemmar Sportsliga framgångar Kompetens och Kvalitet Svenska Ridsportförbundets Kommunikationsstrategi ska stödja arbetet med att uppnå de fem inriktningsmålen. 3

4 Långsiktigt kommunikationsmål Det långsiktiga målet är att etablera Svenska Ridsportförbundet som en avgörande röst i samhällsdebatten, öka kunskapen om svensk ridsport och etablera Svenska Ridsportförbundet som ett självklart val för den som söker medlemskap i en ridsportorganisation. Kortsiktigt fastställs mål för kommunikationsarbetet vartannat år. För varje verksamhetsår sätts konkreta och mätbara mål för synlighet och påverkan i media mm. Mål Interna mål - målet är bättre betyg för kommunikation i enkäterna till distrikt och föreningar - öka samhörighet och samsyn, färre konflikter i förbundet Under 2014 är det supervalår och ett samlat Ryttar-VM i Frankrike, båda ger utmärkta möjligheter att föra fram ridsportens budskap, värden, stora pågående projekt och sportsliga framgångar i flera olika kanaler. - ökad synlighet i media - ökad synlighet för friskvårdsfrågan och folkhälsa - ökad synlighet för anläggningsfrågan och hästhållning - ökad synlighet för god hästhållning 4

5 Krishantering/Konflikthantering Svenska Ridsportförbundet ska vara förberett i det fall en kris inträffar, vare sig det är inom ridsporten, inom Svenska Ridsportförbundet eller en extern kris som på verkar Svenska Ridsportförbundets verksamhet eller ställningstaganden. En krissituation är när något inträffar som negativt påverkar situationen i vardagen, på tävlingsplats eller på ridskola. En kris ställer krav på Svenska Ridsportförbundet som organisation att agera utanför ordinarie roll och uppgift, och i en kris är behovet av korrekt och snabb information såväl internt som externt mycket viktigt. Genom förberedelser ska vi stå rustade inför en eventuell kris. I en krissituation är det viktigt att alla vet vem som är ansvarig för vad, vem som informerar, vem som uttalar sig. På Svenska Ridsportförbundets hemsida finns information om hur att förebygga, förbereda sig och agera i en krissituation och kontaktuppgifter till personer på centrala kansliet. Den vänder sig både till föreningar med ridskoleverksamhet och till tävlingsarrangörer. Inför varje stort mästerskap upprättas en krisplan med krisgrupp, kontaktpersoner, mötesplatser mm av Svenska Ridsportförbundets Informationsavdelning. Handlingsplan vid kris Kartläggning Vad har hänt? Hur kunde det hända? Vad vet vi helt säkert, vad är rykten? Vilka luckor måste fyllas? Vilka känner till händelsen i nuläget? Vilken är vår ståndpunkt i frågan? Skiljer sig vår ståndpunkt från någon annans? Statement Ta fram ett statement omgående som alla kan använda i sin vidare information och som blir den officiella informationen. Vem ska uttala sig? Vilka fler kommer att uttala sig i frågan? Vilka ska informeras i nuläget? Hur ska de informeras? Personligen, via SMS, hemsida, pressmeddelande Behöver vi koppla in någon på kansliet/på hemmaplan? Arbetsfördelning Intern information, extern information, Utse en huvudtalesperson som alla hänvisar till för vidare frågor. 5

6 Vid behov tar fram fråga/svardokument som stöd. Fråga/svardokumentet kan ha olika spridningsområden, men ska alltid distribueras till: Krisgrupp, förbundsstyrelse, berörd sektion och eventuellt kommitté, centrala kansliet och berörda på plats Nästa steg När och var samlas vi härnäst. Bestäm nästa avstämningsmöte i gruppen på plats innan det första mötet avslutas. Konflikthantering I de fall en konflikt uppstår där Svenska Ridsportförbundet i sin helhet eller företrädare för Svenska Ridsportförbundet är en av parterna ska all kommunikation samordnas av Svenska Ridsportförbundets Informationsavdelning. Om konflikten debatteras i sociala medier ska ett korrekt svar eller genmäle skyndsamt publiceras. Svenska Ridsportförbundet går inte i polemik utanför ovanstående genmäle i sociala media och för i princip inte heller debatt eller diskussion i media. Berörda parter ombedes kontakta förbundets företrädare eller kansli beroende av frågeställningen för svar eller klarlägganden. Svenska Ridsportförbundet svarar inte på anonyma insändare eller inlägg. 6

7 Inriktningsmål Hästen i centrum - Svenska Ridsportförbundets föreningar och dess medlemmar hanterar hästen enligt de riktlinjer som gäller för Svenska Ridsportförbundet. Det är det som förenar oss alla medlemmar kärleken till hästen. Det uppnår vi genom att; - bjuda på hästkunskap, kunskap om hästen, dess skötsel, hantering, hållning mm - ha riktlinjerna lätt tillgängliga - har ett bildspråk där god hästhållning illustreras - använda ledstjärnorna aktivt och sprida kunskap om dess värden och innehåll - väcka känslor för hästens betydelse Tillsammans är vi ett förbund - ett medlemskap i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet ska innebära att föreningens medlem möts av samma värdegrund oavsett i vilken förening medlemskapet äger rum - föreningar i samtliga distrikt ska erbjudas ett likartat basutbud och det fokusutbud Svenska Ridsportförbundets styrelse fastställer varje år. Det uppnår vi genom att - ha en öppen och proaktiv kommunikation internt så att vi ökar kännedom och samhörighet om och med varandra - bland annat genom en regelbunden kommunikation med föreningar och distrikt - ha en enhetlig och genomgående grafisk profil - ett starkt centralt opinionsarbete Värdefullt medlemskap ger nöjda medlemmar - Svenska Ridsportförbundet ska behålla och rekrytera medlemmar - en förutsättning för det är livskraftiga föreningar Det uppnår genom att; - ökad synlighet för förening och ridskola i media - ge media kännedom om hur de snabbt och enkelt kan får information om Svenska Ridsportförbundets aktiviteter och ställningstagande i aktuella ridsportfrågor - lätt överskådligt för blivande och nuvarande medlem att hitta fördelarna med medlemskapet - stöd till föreningarna i arbetet med mediakontakter, politikerkontakter och medlemsrekrytering - ge intresserad allmänhet information om ridsport och Svenska Ridsportförbundets verksamhet på ett lätt tillgängligt sätt. - väcka känslor för hästens betydelse för välbefinnande, folkhälsa och fostran 7

8 Sportsliga framgångar - innebär ett uppförande som följer ridsportens värdegrunder för häst och människa - innebär såväl medaljer i mästerskap som lokala sportsliga framgångar - innebär att fler ryttare är högt placerade på världsrankingen - innebär att vi har ett bra nationellt tävlingssystem, från bredd till elit Det uppnår vi genom att: - ökad synlighet i media, som i sin tur ökar intresset hos sponsorer, som ger ökat utrymme för satsningar på träning och rekrytering - snabb kommunikation av tävlingstermin, regler mm - regelbunden kontakt med tävlingsvärlden (arrangörer, ryttare, ledare, funktionärer) Kompetens och Kvalitet - innebär att Svenska Ridsportförbundets utbildningar leder till Kompetens/Kvalitet - innebär hög etik Svenska Ridsportförbundet har ledare som är föredömen - innebär en strategi för en dopningsfri sport - innebär en strategi för hög kvalitét på djurhållning - djurskydd Det uppnår vi genom att; - bidra till att öka kunskapen om Svenska Ridsportförbundet och vår roll inom idrotten i samhället - tydliggöra ridsportens samhällsnytta och påvisa dess fördelar - marknadsföra ridsportens utbildningar och verka för att det goda exemplet lyfts fram Kommunikationsavdelningens uppdrag Vi behöver bättre förklara och klargöra uppdrag och arbetsmetoder för Informationsavdelningen - är en stödavdelning för Svenska Ridsportförbundets kansli, förtroendevalda, distrikt och föreningar - bistår med kunskap, strategi och utbildning i kommunikationsfrågor - förmedlar information internt i Svenska Ridsportförbundet mellan olika verksamheter - förmedlar information externt för att media m fl ska ha underlag och fakta för att skriva om förbundets verksamhet, driva opinion mm 8

9 Kanalstrategi Målet med Svenska Ridsportförbundets kanalstrategi är att ridsporten ska synas i så många kanaler som möjligt, ge en positiv bild av ridsporten och ridsportens verksamhet och värden och att stödja Svenska Ridsportförbundets övriga strategier och inriktningsmål. Bakgrund/Nuläge Svenska Ridsportförbundets hemsida var en av de första att komma igång i idrottsvärlden publicerades de första nyheterna på ridsport.se Nu har hemsidan i genomsnitt cirka besökare per månad ( ). Antalet sidvisningar är mellan och per månad. Vår Facebook-sida har ett stadigt ökande antal gilla-markeringar. Våra inlägg delas och läses av många. Inlägget om Ridunderlag en guide i mars har nått av personer. Häst&Ryttare är Sveriges största hästsporttidning med en upplaga på ex, går till medlemmar i någon av Svenska Ridsportförbundets föreningar. Kommunikationskanaler utvecklas och är dynamiska. Våra medlemmar är unga och finns därför i nya kanaler, för oss inte de traditionella, och vi måste därför följa dem och se till att vi finns där vår unga målgrupp finns. Vår kommunikationsstrategi måste vara flexibel och utvecklas. Vi måste välja olika typer av kanaler, och olika former för vår information beroende på målgrupp och budskap. Dagens kommunikation går i allt högre grad ifrån antingen eller. I stället används flera olika kanaler i samarbete för att få ut samma budskap i olika form till olika målgrupper. Hemsidor, tryckt media, sociala media och rörligt media används simultant. Idag är ridsport.se den faktabaserade nyhetskanalen och Häst&Ryttare kanalen för fördjupande reportage och nyheter. Vår kommunikation ska utvecklas så vi alltid ligger i framkant i sociala medier. Vi ska sträva efter att väcka känslan och engagemanget för hästen, för ridsporten och det som gör oss unikt som en idrottsorganisation med ett levande budskap. Fler kanaler betyder inte nödvändigtvis större kostnader. En prioritering av resurser görs för att få största möjliga effekt av kommunikationen. 9

10 I centrum för Svenska Ridsportförbundets kommunikation finns de två officiella organen, Svenska Ridsportförbundets hemsida, och Svenska Ridsportförbundets medlemstidning Häst&Ryttare. Hemsidan vänder sig såväl till Svenska Ridsportförbundets föreningar och dess medlemmar som till media, politiker och intresserad allmänhet. Häst&Ryttare är exklusiv för Svenska Ridsportförbundets föreningar och dess medlemmar. Här finns fördjupade reportage, historien bakom nyheten, och Häst&Ryttare riktar sig till ridskole- och motionsryttare, -ungdomar och deras föräldrar snarare än till den tävlingsinriktade ryttaren. Häst&Ryttare är en förmedlare av kunskap och utbildning med hästen, ridning och ridsportens värden som grund. Kanaler För att uppnå både de långsiktiga och kortsiktiga målen i Svenska Ridsportförbundets strategier bör förhållandet mellan hemsidan och Häst&Ryttare utvärderas på årsbasis. Målgrupp Enskilda medlemmar Föreningar Distrikt Ryttare Förtroendevalda Funktionärer Media Politiker Allmänheten Sponsorer Arrangörer Kanal Häst&ryttare, ridsport.se, Ridsportportalen Häst&ryttare, ridsport.se, Ridsportportalen, nyhetsbrev Häst&ryttare, ridsport.se, Ridsportportalen, nyhetsbrev TDB, ridsport.se, personlig kontakt ridsport.se, nyhetsbrev, Ridsportportalen ridsport.se, nyhetsbrev, Ridsportportalen ridsport.se, nyhetsbrev, personliga kontakter pressmeddelande + Häst&Ryttare, personliga kontakter ridsport.se, genom media och TV ridsport.se, nyhetsbrev, personliga kontakter TDB, ridsport.se, personlig kontakt 10

11 Svenska Ridsportförbundets hemsida ska informera om ridsporten, positionera ridsporten som en avgörande röst i samhällsdebatten, ge ökat mediautrymme och locka fler att intressera sig för ridsport - med aktuella nyheter och information - har fakta, statistik och siffror -ridsport.se ska mobilanpassas för att nå framför allt en yngre målgrupp Medlemstidningen ska erbjuda Svenska Ridsportförbundets föreningar och dess medlemmar information, nyheter och erbjudande de inte kan få någon annanstans - ska ha en fördjupad och förklarande information om Svenska Ridsportförbundets beslut och verksamhet - ett innehåll som ger kunskap om hästen, ridning och ridsportens värden - vara Svenska Ridsportförbundets röst i opinionsbildande frågor - Häst&Ryttare digitala medier en utökad version av Häst&Ryttare magasin. På sikt ska digitala versioner ha ersatt magasinet som tryckt produkt. Att ersätta en tryckt produkt med digitala versioner ligger och i linje med Svenska Ridsportförbundets handlingsplan för miljö. - ska till artiklar lägga rörligt material i form av intervjuer, informationsfilmer - erbjuder annonsörer länkar till annonsörens egen hemsida mm - använder profiler inom ridsporten för att öka värdet av artiklar, träningstips mm Ridsportportalen är Svenska Ridsportförbundets intranät. Ska till 2021 ha utvecklats till ridsportens mötesplats för föreningar och dess medlemmar. - förtroendevalda och föreningar erbjuds ett administrativt verktyg - där föreningarnas medlemmar kan samla sin information vad gäller medlemskap, tävling och planering - är platsen för Häst&Ryttares medlemsregister där enskild medlem avgör om magasinet ska komma i tryckt form eller på Ipad. - plats för en särskild plats intranät/internkanal med förbundsnyheter som i första hand rör förtroendevalda och anställda, information som kommande kampanjer samt diverse upprop. TV/webb-TV Svenska Ridsportförbundets uppgift är att göra ridsporten tillgänglig för så många som möjligt och därmed också öka intresset för ridsporten. För att uppnå det ska Svenska Ridsportförbundet verka för att ridsport på TV sänds på kanaler öppna för alla. - vi ska ha ett konstruktivt samarbete med SVT och TV4 - vi ska ha ett samarbete med en eller flera producenter av webb-tv för distribution via ridsport.se - vi ska ha en egen kanal på Youtube eller motsvarande 11

12 Evenemang Vid ridsportens stora internationella evenemang ska Svenska Ridsportförbundet synas, dels som arrangör, dels för att förmedla ridsportens värden. - Svenska Ridsportförbundets flagga ska synas på tävlingsplatsen, vår logotype ska finnas i programbladet - Svenska Ridsportförbundet ska finnas närvarande med monter med ett aktuellt budskap Ridsportens mästerskap Vid Svenska Ridsportförbundets egna mästerskap ska förbundet synas, dels som rättighetsinnehavare, dels för att förmedla ridsportens värden. - Svenska Ridsportförbundets flagga ska synas på tävlingsplatsen, vår logotype ska finnas i programbladet Sociala medier Svenska Ridsportförbundet har många unga aktiva som hämtar mycket av sin information på bloggar, Facebook, Instagram och andra sociala medier. För att fånga och bibehålla intresset hos den yngre målgruppen ska Svenska Ridsportförbundet finnas bland sociala medier. Vi ska vara uppmärksamma på var de yngre har sina kontaktpunkter, men också ha respekt för dem som vill bli nådda via vad som i dagsläget är traditionella media, Facebook Svenska Ridsportförbundets Facebook sida syftar dels till att sprida information om ridsport till en större grupp, dels att ha en direkt kontakt med enskilda ridsportintresserade - med ett stort antal besökare på Facebook lockar vi läsare till hemsidan - Svenska Ridsportförbundets nyheter, syfte och värden når fler Blogg I dagsläget har vi en blogg på Ungdomssidan. Vi ska inte i första hand knyta bloggare till oss. Vi ska förse bloggare i ridsportvärlden samt bloggare i kanaler där det kan vara av intresse för Svenska Ridsportförbundet att synas med speciellt riktad information. Nyhetsbrev Med riktade nyhetsbrev idag når vi en specifik målgrupp med information som rör dem. I framtiden har vi ett twitterflöde där vi lockar målgrupperna att ta del av information på hemsidan, i Ridsportportalen på MyNewsdesk eller i framtiden aktuell kanal. - media, - föreningar och distrikt, - funktionärer, förtroendevalda App I det fall Svenska Ridsportförbundet skapar en app ska den vara fri för nedladdning. Möjliga framtida appar är - en app knuten till intranätet för förtroendevalda och anställda i Ridsportportalen - en app med tävlingsnyheter till ryttare/en allmän nyhetsapp 12

13 Målgrupper Inom Svenska Ridsportförbundet riktar vi vår interna information till förtroendevalda på central nivå, anställd personal, enskilda medlemmar, föreningar, distrikt, riksanläggningarna Strömsholm,Flyinge och Wången samt övriga organ knutna till Svenska Ridsportförbundet. Med förtroendevalda menas ledamöter inom Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse, utskott, sektioner, distrikt och kommittéer. Svenska Ridsportförbundets målgrupper för intern information är många gånger även våra kanaler och budskapsbärare. Distrikten Våra 19 distrikt är en viktig förmedlare av Svenska Ridsportförbundets värden och nyheter. De är en viktig kanal mellan Svenska Ridsportförbundets centralt och våra föreningar. Distrikten är en viktig del av förbundet. - nyhetsbrev till distriktskanslierna ska vara enkla att sätta samman, enkla att läsa och det ska vara enkelt att plocka upp nyheter från centralt håll och förmedla dem vidare - distrikten ska vara bland de första att få ta del av nyheter och beslut som rör förbundet - information från förbundsstyrelse, sektioner och kommittéer ska kommuniceras enkelt och korrekt till distrikt och föreningar Föreningarna Föreningarna ska känna stolthet och gemenskap över att vara en del av Svenska Ridsportförbundet. - vi kommer under året att förse föreningarna med verktyg för hur de arbetar med media och hur de skapar och driver opinion för sina egna viktiga frågor - vi ska utbilda arrangörer av mästerskap, rikstäckande serier och elittävlingar i hur de arbetar för att deras arrangemang ska synas i media - vi ska förmedla information om Svenska Ridsportförbundet, organisation och viktiga frågor Föreningens medlemmar Föreningens medlemmar är en stor och mångfacetterad grupp. De känner oftast sin hemmahörighet med föreningen och inte med Svenska Ridsportförbundet centralt eller på distriktsnivå. Det är viktigt att föreningens medlemmar nås av de värden och den syn på hästhållning, djurskydd och säkerhet som Svenska Ridsportförbundet står för. - med en ökad synlighet på sociala medier når vi de enskilda aktiva - med ett korrekt prenumerationsregister kan vi genom Häst&Ryttare nå enskilda aktiva - synlighet i media ökar enskilda aktivas kunskap om Svenska Ridsportförbundet 13

14 Landslagsryttare och ledare Landslagsryttarna och ledare är viktiga ansikten utåt och de ska vara bra ambassadörer för sporten och vara föredömen. För att de ska klara det uppdraget måste vi rusta dem med budskap och kunskap. - varje landslagsryttare ska få en samlad information om vad Svenska Ridsportförbundet står för i stort, fakta om hur förbundet är organiserat, statistik och kännedom om vad som är förbundets viktigaste frågor för närmaste året Hästägare Hästägare är viktiga för oss. För dem är det viktigt att veta var och när deras hästar tävlar, hur det går, och hur de ska gå tillväga om de vill se hästen tävla. Vi vill att de ska vara nöjda med det de får tillbaka för sin insats i ridsporten och att de fortsätter och utökar sitt engagemang i sporten - alla hästägare ska få nyhetsbrev med kalendarium varje vecka - de ska finnas med på start- och resultatlistor - nämnas i samband med nyhetstexter på hemsidan Förtroendevalda Förtroendevalda är våra ansikten utåt och vi vill att de ska vara bra ambassadörer för sporten, prata gott om sporten och vara föredömen. För att de ska klara det uppdraget måste vi rusta dem med budskap och kunskap. - varje centralt förtroendevald ska få en samlad information om vad Svenska Ridsportförbundet står för i stort, fakta om hur förbundet är organiserat, statistik och kännedom om vad som är förbundets viktigaste frågor för närmaste året Med ett effektivt utnyttjande av våra interna informationskanaler kan vi ge en samlad bild av vad Svenska Ridsportförbundet står för och vilka värden, budskap och nyheter vi vill förmedla. Sponsorer Våra sponsorer är viktiga för oss. Vi vill att de ska vara stolta över sitt samarbete med oss, känna engagemang, vara nöjda med det de får tillbaka för sin insats i ridsporten och att de fortsätter och utökar sitt engagemang i sporten - vi ska upprätthålla det vi avtalsmässigt åtagit oss - förse dem med våra nyhetsbrev och information om vad förbundet gör - vi ska i alla sammanhang framhålla våra samarbeten och alltid ge litet extra Media och omvärld Journalister verksamma inom dagspress, fackpress, radio, TV och nyhetsbyråer med särskild prioritering av sportchefer och krönikörer för rikstäckande medier. Våra samhällskontakter omfattar kontakter med och information till olika myndigheter och organisationer i samhället. Prioriterad målgrupp är berörda departement samt politiker och tjänstemän inom riksdag, kommun och landsting. 14

15 Media Senaste årens sportsliga framgångar har gett oss otrolig skjuts i media. Vi blir uppmärksammade i TV, radio, tidningar och sociala medier, men samtidigt visar det sig att det finns en djup okunskap om vad ridsport egentligen innebär. Vi måste få media att ha fortsatt och ökat fokus på ridsporten, och öka kunskapen på landets redaktioner. Vi vill att alla större sportredaktioner har en reporter med ridsport som sitt speciella ansvarsområde, utökad TV-tid, mer uppmärksamhet på fler grenar och mer uppmärksamhet på ridsporten i stort. Vi vill att fler ska skriva om ridsporten utifrån egen kunskap, läsarintresse och information från oss, våra föreningar och våra arrangörer. För att uppfylla detta behöver vi - mer statistik för att underbygga fakta om ridsportens storhet - profilera våra stjärnor tydligare - skapa egna, mer oväntade nyheter att förmedla - förse våra föreningar med ett material i hur de kontaktar och arbetar med media - ska vi kontakta/besöka alla större sportredaktioner, utbilda redaktioner i ridsport - ska vi utnyttja våra egna evenemang som skyltfönster för ridsporten - våra tävlingsarrangörer ska utbildas och bättre stöttas i arbetet med media - vi ska utveckla och bättre utnyttja webb-radio både för vår egen hemsida och för förmedling till TV och radio 15

16 Definitioner (måste stämmas av mot TR) Definitioner för Svenska Ridsportförbundet, föreningarna och deras medlemmar är hämtade från Organisationsprojektet, Ridsportens framtida organisation. Medlem - avser de individer som är medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Förening - avser förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Ryttare - avser alla aktiva vid uppsutten verksamhet, inklusive kuskar och voltigörer. Svenska Ridsportförbundet - med Svenska Ridsportförbundet menas det samlade förbundet på central-, distrikt- och lokal nivå. Om viss del av Svenska Ridsportförbundet avses anges det med hänvisning till central, distrikt eller lokal nivå. Bredd avser alla aktiva inom förbundets hela verksamhet. Elit avser verksamhet inom ridsportens plan för talangutveckling nivå 4 5 1*, 2*, 3* - avser det system internationella tävlingar definieras med och utläses enstjärnig, tvåstjärnig osv upp till femstjärniga tävlingar. Kommunikation - Kommunikation är en handling som syftar till att uppnå en önskvärd effekt/reaktion från någon annan. Kommunikation är en överföring av information mellan människor. Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod vari informationen uttrycks, dels ett fysiskt medium varigenom informationen överförs. Information - generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former. Information innebär att någon får kännedom om någonting. Intern Extern - 16

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Disposition 1. Inledning 2. Vad är sociala medier? 3. Stockholms stad i sociala medier 3.1 Varför ska vi använda sociala medier? 3.2 Målgrupper

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015

Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015 1/11 Kampanjplan 2015 Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015 Radiohjälpens insamlingskampanj Världens Barn genomförs under 2015 för sjuttonde året. Cirka 1,3 miljarder kronor har samlats in från allmänheten

Läs mer

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-04-08 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunikationsstrategi och aktivitetsplan

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Westanders pr-handbok 2015

Westanders pr-handbok 2015 Westanders pr-handbok 2015 Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. 158 000

Läs mer

pr-handboken från Westander 2016

pr-handboken från Westander 2016 Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. pr-handboken från Westander 2016 174

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN Att kommunicera och lyssna Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Samverkan med allmänheten Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Tryckeri: Hudiksvalls kommun Upplaga:

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Equmeniakyrkan på sociala medier

Equmeniakyrkan på sociala medier Februari 2015 Equmeniakyrkan på sociala medier Sociala medier används för att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela kunskap. Sociala medier som exempelvis Twitter, Facebook och bloggar

Läs mer

ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP

ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP En handbok för mediestrategiskt arbete i Göteborgs Stad ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP En modell för ökad motivation i mediefrågor Innehåll Denna handbok i strategiskt arbete kring mediefrågor arbetades

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer