KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KANALSTRATEGI KOMMUNIKATIONS OCH KANALSTRATEGI Svenska Ridsportförbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KANALSTRATEGI 2015-2020. KOMMUNIKATIONS OCH KANALSTRATEGI Svenska Ridsportförbundet"

Transkript

1 KOMMUNIKATIONS OCH Svenska Ridsportförbundet 1

2 Innehåll Syfte, vision inriktningsmål.sid 3 Långsiktiga, kortsiktiga mål sid 4 Inriktningsmål sid 5 Inriktningsmål sid 7 Inriktningsmål, uppdrag sid 8 Kanalstrategi sid 9 Målgrupper sid 13 Definitioner sid 16 2

3 Syfte Syftet med Svenska Ridsportförbundets Kommunikationsstrategi är att bygga en stabil plattform för det framtida kommunikationsarbetet. Strategin ska vara ett stöd i val av informationskanaler och kommunikationssätt. Kommunikationsstrategin ska svara på vilken inriktning, resurser och prioriteringar som krävs för att uppnå Svenska Ridsportförbundets vision och mål. Vision Svenska Ridsportförbundets Kommunikationsarbete ska vara framsynt och ett föredöme i vad gäller snabbhet, effektivitet och konsekvens. Svenska Ridsportförbundets inriktningsmål Hästen i centrum Tillsammans är vi ett förbund Värdefullt medlemskap ger nöjda medlemmar Sportsliga framgångar Kompetens och Kvalitet Svenska Ridsportförbundets Kommunikationsstrategi ska stödja arbetet med att uppnå de fem inriktningsmålen. 3

4 Långsiktigt kommunikationsmål Det långsiktiga målet är att etablera Svenska Ridsportförbundet som en avgörande röst i samhällsdebatten, öka kunskapen om svensk ridsport och etablera Svenska Ridsportförbundet som ett självklart val för den som söker medlemskap i en ridsportorganisation. Kortsiktigt fastställs mål för kommunikationsarbetet vartannat år. För varje verksamhetsår sätts konkreta och mätbara mål för synlighet och påverkan i media mm. Mål Interna mål - målet är bättre betyg för kommunikation i enkäterna till distrikt och föreningar - öka samhörighet och samsyn, färre konflikter i förbundet Under 2014 är det supervalår och ett samlat Ryttar-VM i Frankrike, båda ger utmärkta möjligheter att föra fram ridsportens budskap, värden, stora pågående projekt och sportsliga framgångar i flera olika kanaler. - ökad synlighet i media - ökad synlighet för friskvårdsfrågan och folkhälsa - ökad synlighet för anläggningsfrågan och hästhållning - ökad synlighet för god hästhållning 4

5 Krishantering/Konflikthantering Svenska Ridsportförbundet ska vara förberett i det fall en kris inträffar, vare sig det är inom ridsporten, inom Svenska Ridsportförbundet eller en extern kris som på verkar Svenska Ridsportförbundets verksamhet eller ställningstaganden. En krissituation är när något inträffar som negativt påverkar situationen i vardagen, på tävlingsplats eller på ridskola. En kris ställer krav på Svenska Ridsportförbundet som organisation att agera utanför ordinarie roll och uppgift, och i en kris är behovet av korrekt och snabb information såväl internt som externt mycket viktigt. Genom förberedelser ska vi stå rustade inför en eventuell kris. I en krissituation är det viktigt att alla vet vem som är ansvarig för vad, vem som informerar, vem som uttalar sig. På Svenska Ridsportförbundets hemsida finns information om hur att förebygga, förbereda sig och agera i en krissituation och kontaktuppgifter till personer på centrala kansliet. Den vänder sig både till föreningar med ridskoleverksamhet och till tävlingsarrangörer. Inför varje stort mästerskap upprättas en krisplan med krisgrupp, kontaktpersoner, mötesplatser mm av Svenska Ridsportförbundets Informationsavdelning. Handlingsplan vid kris Kartläggning Vad har hänt? Hur kunde det hända? Vad vet vi helt säkert, vad är rykten? Vilka luckor måste fyllas? Vilka känner till händelsen i nuläget? Vilken är vår ståndpunkt i frågan? Skiljer sig vår ståndpunkt från någon annans? Statement Ta fram ett statement omgående som alla kan använda i sin vidare information och som blir den officiella informationen. Vem ska uttala sig? Vilka fler kommer att uttala sig i frågan? Vilka ska informeras i nuläget? Hur ska de informeras? Personligen, via SMS, hemsida, pressmeddelande Behöver vi koppla in någon på kansliet/på hemmaplan? Arbetsfördelning Intern information, extern information, Utse en huvudtalesperson som alla hänvisar till för vidare frågor. 5

6 Vid behov tar fram fråga/svardokument som stöd. Fråga/svardokumentet kan ha olika spridningsområden, men ska alltid distribueras till: Krisgrupp, förbundsstyrelse, berörd sektion och eventuellt kommitté, centrala kansliet och berörda på plats Nästa steg När och var samlas vi härnäst. Bestäm nästa avstämningsmöte i gruppen på plats innan det första mötet avslutas. Konflikthantering I de fall en konflikt uppstår där Svenska Ridsportförbundet i sin helhet eller företrädare för Svenska Ridsportförbundet är en av parterna ska all kommunikation samordnas av Svenska Ridsportförbundets Informationsavdelning. Om konflikten debatteras i sociala medier ska ett korrekt svar eller genmäle skyndsamt publiceras. Svenska Ridsportförbundet går inte i polemik utanför ovanstående genmäle i sociala media och för i princip inte heller debatt eller diskussion i media. Berörda parter ombedes kontakta förbundets företrädare eller kansli beroende av frågeställningen för svar eller klarlägganden. Svenska Ridsportförbundet svarar inte på anonyma insändare eller inlägg. 6

7 Inriktningsmål Hästen i centrum - Svenska Ridsportförbundets föreningar och dess medlemmar hanterar hästen enligt de riktlinjer som gäller för Svenska Ridsportförbundet. Det är det som förenar oss alla medlemmar kärleken till hästen. Det uppnår vi genom att; - bjuda på hästkunskap, kunskap om hästen, dess skötsel, hantering, hållning mm - ha riktlinjerna lätt tillgängliga - har ett bildspråk där god hästhållning illustreras - använda ledstjärnorna aktivt och sprida kunskap om dess värden och innehåll - väcka känslor för hästens betydelse Tillsammans är vi ett förbund - ett medlemskap i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet ska innebära att föreningens medlem möts av samma värdegrund oavsett i vilken förening medlemskapet äger rum - föreningar i samtliga distrikt ska erbjudas ett likartat basutbud och det fokusutbud Svenska Ridsportförbundets styrelse fastställer varje år. Det uppnår vi genom att - ha en öppen och proaktiv kommunikation internt så att vi ökar kännedom och samhörighet om och med varandra - bland annat genom en regelbunden kommunikation med föreningar och distrikt - ha en enhetlig och genomgående grafisk profil - ett starkt centralt opinionsarbete Värdefullt medlemskap ger nöjda medlemmar - Svenska Ridsportförbundet ska behålla och rekrytera medlemmar - en förutsättning för det är livskraftiga föreningar Det uppnår genom att; - ökad synlighet för förening och ridskola i media - ge media kännedom om hur de snabbt och enkelt kan får information om Svenska Ridsportförbundets aktiviteter och ställningstagande i aktuella ridsportfrågor - lätt överskådligt för blivande och nuvarande medlem att hitta fördelarna med medlemskapet - stöd till föreningarna i arbetet med mediakontakter, politikerkontakter och medlemsrekrytering - ge intresserad allmänhet information om ridsport och Svenska Ridsportförbundets verksamhet på ett lätt tillgängligt sätt. - väcka känslor för hästens betydelse för välbefinnande, folkhälsa och fostran 7

8 Sportsliga framgångar - innebär ett uppförande som följer ridsportens värdegrunder för häst och människa - innebär såväl medaljer i mästerskap som lokala sportsliga framgångar - innebär att fler ryttare är högt placerade på världsrankingen - innebär att vi har ett bra nationellt tävlingssystem, från bredd till elit Det uppnår vi genom att: - ökad synlighet i media, som i sin tur ökar intresset hos sponsorer, som ger ökat utrymme för satsningar på träning och rekrytering - snabb kommunikation av tävlingstermin, regler mm - regelbunden kontakt med tävlingsvärlden (arrangörer, ryttare, ledare, funktionärer) Kompetens och Kvalitet - innebär att Svenska Ridsportförbundets utbildningar leder till Kompetens/Kvalitet - innebär hög etik Svenska Ridsportförbundet har ledare som är föredömen - innebär en strategi för en dopningsfri sport - innebär en strategi för hög kvalitét på djurhållning - djurskydd Det uppnår vi genom att; - bidra till att öka kunskapen om Svenska Ridsportförbundet och vår roll inom idrotten i samhället - tydliggöra ridsportens samhällsnytta och påvisa dess fördelar - marknadsföra ridsportens utbildningar och verka för att det goda exemplet lyfts fram Kommunikationsavdelningens uppdrag Vi behöver bättre förklara och klargöra uppdrag och arbetsmetoder för Informationsavdelningen - är en stödavdelning för Svenska Ridsportförbundets kansli, förtroendevalda, distrikt och föreningar - bistår med kunskap, strategi och utbildning i kommunikationsfrågor - förmedlar information internt i Svenska Ridsportförbundet mellan olika verksamheter - förmedlar information externt för att media m fl ska ha underlag och fakta för att skriva om förbundets verksamhet, driva opinion mm 8

9 Kanalstrategi Målet med Svenska Ridsportförbundets kanalstrategi är att ridsporten ska synas i så många kanaler som möjligt, ge en positiv bild av ridsporten och ridsportens verksamhet och värden och att stödja Svenska Ridsportförbundets övriga strategier och inriktningsmål. Bakgrund/Nuläge Svenska Ridsportförbundets hemsida var en av de första att komma igång i idrottsvärlden publicerades de första nyheterna på ridsport.se Nu har hemsidan i genomsnitt cirka besökare per månad ( ). Antalet sidvisningar är mellan och per månad. Vår Facebook-sida har ett stadigt ökande antal gilla-markeringar. Våra inlägg delas och läses av många. Inlägget om Ridunderlag en guide i mars har nått av personer. Häst&Ryttare är Sveriges största hästsporttidning med en upplaga på ex, går till medlemmar i någon av Svenska Ridsportförbundets föreningar. Kommunikationskanaler utvecklas och är dynamiska. Våra medlemmar är unga och finns därför i nya kanaler, för oss inte de traditionella, och vi måste därför följa dem och se till att vi finns där vår unga målgrupp finns. Vår kommunikationsstrategi måste vara flexibel och utvecklas. Vi måste välja olika typer av kanaler, och olika former för vår information beroende på målgrupp och budskap. Dagens kommunikation går i allt högre grad ifrån antingen eller. I stället används flera olika kanaler i samarbete för att få ut samma budskap i olika form till olika målgrupper. Hemsidor, tryckt media, sociala media och rörligt media används simultant. Idag är ridsport.se den faktabaserade nyhetskanalen och Häst&Ryttare kanalen för fördjupande reportage och nyheter. Vår kommunikation ska utvecklas så vi alltid ligger i framkant i sociala medier. Vi ska sträva efter att väcka känslan och engagemanget för hästen, för ridsporten och det som gör oss unikt som en idrottsorganisation med ett levande budskap. Fler kanaler betyder inte nödvändigtvis större kostnader. En prioritering av resurser görs för att få största möjliga effekt av kommunikationen. 9

10 I centrum för Svenska Ridsportförbundets kommunikation finns de två officiella organen, Svenska Ridsportförbundets hemsida, och Svenska Ridsportförbundets medlemstidning Häst&Ryttare. Hemsidan vänder sig såväl till Svenska Ridsportförbundets föreningar och dess medlemmar som till media, politiker och intresserad allmänhet. Häst&Ryttare är exklusiv för Svenska Ridsportförbundets föreningar och dess medlemmar. Här finns fördjupade reportage, historien bakom nyheten, och Häst&Ryttare riktar sig till ridskole- och motionsryttare, -ungdomar och deras föräldrar snarare än till den tävlingsinriktade ryttaren. Häst&Ryttare är en förmedlare av kunskap och utbildning med hästen, ridning och ridsportens värden som grund. Kanaler För att uppnå både de långsiktiga och kortsiktiga målen i Svenska Ridsportförbundets strategier bör förhållandet mellan hemsidan och Häst&Ryttare utvärderas på årsbasis. Målgrupp Enskilda medlemmar Föreningar Distrikt Ryttare Förtroendevalda Funktionärer Media Politiker Allmänheten Sponsorer Arrangörer Kanal Häst&ryttare, ridsport.se, Ridsportportalen Häst&ryttare, ridsport.se, Ridsportportalen, nyhetsbrev Häst&ryttare, ridsport.se, Ridsportportalen, nyhetsbrev TDB, ridsport.se, personlig kontakt ridsport.se, nyhetsbrev, Ridsportportalen ridsport.se, nyhetsbrev, Ridsportportalen ridsport.se, nyhetsbrev, personliga kontakter pressmeddelande + Häst&Ryttare, personliga kontakter ridsport.se, genom media och TV ridsport.se, nyhetsbrev, personliga kontakter TDB, ridsport.se, personlig kontakt 10

11 Svenska Ridsportförbundets hemsida ska informera om ridsporten, positionera ridsporten som en avgörande röst i samhällsdebatten, ge ökat mediautrymme och locka fler att intressera sig för ridsport - med aktuella nyheter och information - har fakta, statistik och siffror -ridsport.se ska mobilanpassas för att nå framför allt en yngre målgrupp Medlemstidningen ska erbjuda Svenska Ridsportförbundets föreningar och dess medlemmar information, nyheter och erbjudande de inte kan få någon annanstans - ska ha en fördjupad och förklarande information om Svenska Ridsportförbundets beslut och verksamhet - ett innehåll som ger kunskap om hästen, ridning och ridsportens värden - vara Svenska Ridsportförbundets röst i opinionsbildande frågor - Häst&Ryttare digitala medier en utökad version av Häst&Ryttare magasin. På sikt ska digitala versioner ha ersatt magasinet som tryckt produkt. Att ersätta en tryckt produkt med digitala versioner ligger och i linje med Svenska Ridsportförbundets handlingsplan för miljö. - ska till artiklar lägga rörligt material i form av intervjuer, informationsfilmer - erbjuder annonsörer länkar till annonsörens egen hemsida mm - använder profiler inom ridsporten för att öka värdet av artiklar, träningstips mm Ridsportportalen är Svenska Ridsportförbundets intranät. Ska till 2021 ha utvecklats till ridsportens mötesplats för föreningar och dess medlemmar. - förtroendevalda och föreningar erbjuds ett administrativt verktyg - där föreningarnas medlemmar kan samla sin information vad gäller medlemskap, tävling och planering - är platsen för Häst&Ryttares medlemsregister där enskild medlem avgör om magasinet ska komma i tryckt form eller på Ipad. - plats för en särskild plats intranät/internkanal med förbundsnyheter som i första hand rör förtroendevalda och anställda, information som kommande kampanjer samt diverse upprop. TV/webb-TV Svenska Ridsportförbundets uppgift är att göra ridsporten tillgänglig för så många som möjligt och därmed också öka intresset för ridsporten. För att uppnå det ska Svenska Ridsportförbundet verka för att ridsport på TV sänds på kanaler öppna för alla. - vi ska ha ett konstruktivt samarbete med SVT och TV4 - vi ska ha ett samarbete med en eller flera producenter av webb-tv för distribution via ridsport.se - vi ska ha en egen kanal på Youtube eller motsvarande 11

12 Evenemang Vid ridsportens stora internationella evenemang ska Svenska Ridsportförbundet synas, dels som arrangör, dels för att förmedla ridsportens värden. - Svenska Ridsportförbundets flagga ska synas på tävlingsplatsen, vår logotype ska finnas i programbladet - Svenska Ridsportförbundet ska finnas närvarande med monter med ett aktuellt budskap Ridsportens mästerskap Vid Svenska Ridsportförbundets egna mästerskap ska förbundet synas, dels som rättighetsinnehavare, dels för att förmedla ridsportens värden. - Svenska Ridsportförbundets flagga ska synas på tävlingsplatsen, vår logotype ska finnas i programbladet Sociala medier Svenska Ridsportförbundet har många unga aktiva som hämtar mycket av sin information på bloggar, Facebook, Instagram och andra sociala medier. För att fånga och bibehålla intresset hos den yngre målgruppen ska Svenska Ridsportförbundet finnas bland sociala medier. Vi ska vara uppmärksamma på var de yngre har sina kontaktpunkter, men också ha respekt för dem som vill bli nådda via vad som i dagsläget är traditionella media, Facebook Svenska Ridsportförbundets Facebook sida syftar dels till att sprida information om ridsport till en större grupp, dels att ha en direkt kontakt med enskilda ridsportintresserade - med ett stort antal besökare på Facebook lockar vi läsare till hemsidan - Svenska Ridsportförbundets nyheter, syfte och värden når fler Blogg I dagsläget har vi en blogg på Ungdomssidan. Vi ska inte i första hand knyta bloggare till oss. Vi ska förse bloggare i ridsportvärlden samt bloggare i kanaler där det kan vara av intresse för Svenska Ridsportförbundet att synas med speciellt riktad information. Nyhetsbrev Med riktade nyhetsbrev idag når vi en specifik målgrupp med information som rör dem. I framtiden har vi ett twitterflöde där vi lockar målgrupperna att ta del av information på hemsidan, i Ridsportportalen på MyNewsdesk eller i framtiden aktuell kanal. - media, - föreningar och distrikt, - funktionärer, förtroendevalda App I det fall Svenska Ridsportförbundet skapar en app ska den vara fri för nedladdning. Möjliga framtida appar är - en app knuten till intranätet för förtroendevalda och anställda i Ridsportportalen - en app med tävlingsnyheter till ryttare/en allmän nyhetsapp 12

13 Målgrupper Inom Svenska Ridsportförbundet riktar vi vår interna information till förtroendevalda på central nivå, anställd personal, enskilda medlemmar, föreningar, distrikt, riksanläggningarna Strömsholm,Flyinge och Wången samt övriga organ knutna till Svenska Ridsportförbundet. Med förtroendevalda menas ledamöter inom Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse, utskott, sektioner, distrikt och kommittéer. Svenska Ridsportförbundets målgrupper för intern information är många gånger även våra kanaler och budskapsbärare. Distrikten Våra 19 distrikt är en viktig förmedlare av Svenska Ridsportförbundets värden och nyheter. De är en viktig kanal mellan Svenska Ridsportförbundets centralt och våra föreningar. Distrikten är en viktig del av förbundet. - nyhetsbrev till distriktskanslierna ska vara enkla att sätta samman, enkla att läsa och det ska vara enkelt att plocka upp nyheter från centralt håll och förmedla dem vidare - distrikten ska vara bland de första att få ta del av nyheter och beslut som rör förbundet - information från förbundsstyrelse, sektioner och kommittéer ska kommuniceras enkelt och korrekt till distrikt och föreningar Föreningarna Föreningarna ska känna stolthet och gemenskap över att vara en del av Svenska Ridsportförbundet. - vi kommer under året att förse föreningarna med verktyg för hur de arbetar med media och hur de skapar och driver opinion för sina egna viktiga frågor - vi ska utbilda arrangörer av mästerskap, rikstäckande serier och elittävlingar i hur de arbetar för att deras arrangemang ska synas i media - vi ska förmedla information om Svenska Ridsportförbundet, organisation och viktiga frågor Föreningens medlemmar Föreningens medlemmar är en stor och mångfacetterad grupp. De känner oftast sin hemmahörighet med föreningen och inte med Svenska Ridsportförbundet centralt eller på distriktsnivå. Det är viktigt att föreningens medlemmar nås av de värden och den syn på hästhållning, djurskydd och säkerhet som Svenska Ridsportförbundet står för. - med en ökad synlighet på sociala medier når vi de enskilda aktiva - med ett korrekt prenumerationsregister kan vi genom Häst&Ryttare nå enskilda aktiva - synlighet i media ökar enskilda aktivas kunskap om Svenska Ridsportförbundet 13

14 Landslagsryttare och ledare Landslagsryttarna och ledare är viktiga ansikten utåt och de ska vara bra ambassadörer för sporten och vara föredömen. För att de ska klara det uppdraget måste vi rusta dem med budskap och kunskap. - varje landslagsryttare ska få en samlad information om vad Svenska Ridsportförbundet står för i stort, fakta om hur förbundet är organiserat, statistik och kännedom om vad som är förbundets viktigaste frågor för närmaste året Hästägare Hästägare är viktiga för oss. För dem är det viktigt att veta var och när deras hästar tävlar, hur det går, och hur de ska gå tillväga om de vill se hästen tävla. Vi vill att de ska vara nöjda med det de får tillbaka för sin insats i ridsporten och att de fortsätter och utökar sitt engagemang i sporten - alla hästägare ska få nyhetsbrev med kalendarium varje vecka - de ska finnas med på start- och resultatlistor - nämnas i samband med nyhetstexter på hemsidan Förtroendevalda Förtroendevalda är våra ansikten utåt och vi vill att de ska vara bra ambassadörer för sporten, prata gott om sporten och vara föredömen. För att de ska klara det uppdraget måste vi rusta dem med budskap och kunskap. - varje centralt förtroendevald ska få en samlad information om vad Svenska Ridsportförbundet står för i stort, fakta om hur förbundet är organiserat, statistik och kännedom om vad som är förbundets viktigaste frågor för närmaste året Med ett effektivt utnyttjande av våra interna informationskanaler kan vi ge en samlad bild av vad Svenska Ridsportförbundet står för och vilka värden, budskap och nyheter vi vill förmedla. Sponsorer Våra sponsorer är viktiga för oss. Vi vill att de ska vara stolta över sitt samarbete med oss, känna engagemang, vara nöjda med det de får tillbaka för sin insats i ridsporten och att de fortsätter och utökar sitt engagemang i sporten - vi ska upprätthålla det vi avtalsmässigt åtagit oss - förse dem med våra nyhetsbrev och information om vad förbundet gör - vi ska i alla sammanhang framhålla våra samarbeten och alltid ge litet extra Media och omvärld Journalister verksamma inom dagspress, fackpress, radio, TV och nyhetsbyråer med särskild prioritering av sportchefer och krönikörer för rikstäckande medier. Våra samhällskontakter omfattar kontakter med och information till olika myndigheter och organisationer i samhället. Prioriterad målgrupp är berörda departement samt politiker och tjänstemän inom riksdag, kommun och landsting. 14

15 Media Senaste årens sportsliga framgångar har gett oss otrolig skjuts i media. Vi blir uppmärksammade i TV, radio, tidningar och sociala medier, men samtidigt visar det sig att det finns en djup okunskap om vad ridsport egentligen innebär. Vi måste få media att ha fortsatt och ökat fokus på ridsporten, och öka kunskapen på landets redaktioner. Vi vill att alla större sportredaktioner har en reporter med ridsport som sitt speciella ansvarsområde, utökad TV-tid, mer uppmärksamhet på fler grenar och mer uppmärksamhet på ridsporten i stort. Vi vill att fler ska skriva om ridsporten utifrån egen kunskap, läsarintresse och information från oss, våra föreningar och våra arrangörer. För att uppfylla detta behöver vi - mer statistik för att underbygga fakta om ridsportens storhet - profilera våra stjärnor tydligare - skapa egna, mer oväntade nyheter att förmedla - förse våra föreningar med ett material i hur de kontaktar och arbetar med media - ska vi kontakta/besöka alla större sportredaktioner, utbilda redaktioner i ridsport - ska vi utnyttja våra egna evenemang som skyltfönster för ridsporten - våra tävlingsarrangörer ska utbildas och bättre stöttas i arbetet med media - vi ska utveckla och bättre utnyttja webb-radio både för vår egen hemsida och för förmedling till TV och radio 15

16 Definitioner (måste stämmas av mot TR) Definitioner för Svenska Ridsportförbundet, föreningarna och deras medlemmar är hämtade från Organisationsprojektet, Ridsportens framtida organisation. Medlem - avser de individer som är medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Förening - avser förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Ryttare - avser alla aktiva vid uppsutten verksamhet, inklusive kuskar och voltigörer. Svenska Ridsportförbundet - med Svenska Ridsportförbundet menas det samlade förbundet på central-, distrikt- och lokal nivå. Om viss del av Svenska Ridsportförbundet avses anges det med hänvisning till central, distrikt eller lokal nivå. Bredd avser alla aktiva inom förbundets hela verksamhet. Elit avser verksamhet inom ridsportens plan för talangutveckling nivå 4 5 1*, 2*, 3* - avser det system internationella tävlingar definieras med och utläses enstjärnig, tvåstjärnig osv upp till femstjärniga tävlingar. Kommunikation - Kommunikation är en handling som syftar till att uppnå en önskvärd effekt/reaktion från någon annan. Kommunikation är en överföring av information mellan människor. Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod vari informationen uttrycks, dels ett fysiskt medium varigenom informationen överförs. Information - generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former. Information innebär att någon får kännedom om någonting. Intern Extern - 16

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet SvRF idag Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar samt därtill anknuten verksamhet nationellt och internationellt.

Läs mer

Kommunikationsplan

Kommunikationsplan Kommunikationsplan Innehåll Inledning... 3 Kommunikationsmål... 3 Budskap... 4 Målgrupper... 4 Kanalval... 4 Tonalitet, logga och färger... 6 Uppföljning... 6 Aktivitetsplan... Error! Bookmark not defined.

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna)

Kommunikationspolicy för Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) Kommunikationspolicy för Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) 1. Inledning Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) är en politiskt, religiöst och etniskt obunden ideell organisation som bygger

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2012-2013 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Nöjdare medlemmar

Läs mer

SFF Kommunikationsplan 2012-2013

SFF Kommunikationsplan 2012-2013 SFF Kommunikationsplan 2012-2013 Mål med kommunikationen 2012-13 All kommunikation ska stärka Svenska Fallskärmsförbundets vision och strategi 2012-2016. All kommunikation ska ske på mottagarens villkor.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet

Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet INNEHÅLL 1 Informationsbehov 2 Vem informerar 3 Övergripande mål 4 Intern information 5 Extern information 6 Mediekontakt 7 Krisinformation

Läs mer

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Inledning Kommunikation handlar inte bara om att prata, det handlar också om att lyssna samt att kunna ta till sig information genom de olika kanaler

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017 Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Ridsportens kärnverksamheter Ridklubb/Ridskola Sport/Tävling Dessa

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Sid 1 (5) Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Försvarsutbildarna har en positiv inställning till och uppmuntrar ingående förbund och föreningar att använda sig av digitala medier och att

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015 Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Flera och Nöjda

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN Kommunikationsplan för Svenska Skyttesportförbundet Pistolsektionen Fastställd 2015-04-11 Bakgrund och syfte Det finns ett behov att utveckla sektionens kommunikation med målgrupperna, det visar de synpunkter

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och Vision: vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och tävlingsutövare. Vi skall ligga i framkant i vår utbildningsverksamhet och verka

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

Kommunikationsstrategi för SISU Idrottsutbildarna 2008 2009

Kommunikationsstrategi för SISU Idrottsutbildarna 2008 2009 Kommunikationsstrategi för SISU Idrottsutbildarna 2008 2009 INNEHÅLL 1. Inledning 2. SISU Idrottsutbildarnas huvudsakliga mål under 2008 2009 3. Kommunikationshinder 4. Strategi i fem delar Skapa goda

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2018-2019 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället och framtida utveckling Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Övergripande mål Strategiska områden, inriktningsmål

Läs mer

Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se. Kommunikationsplattform 2012-2014

Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se. Kommunikationsplattform 2012-2014 Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se Kommunikationsplattform 2012-2014 Vårdförbundet 2 Innehåll Bakgrund Målgrupper Budskap Kommunikationsstrategi

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1 Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information Version 1 Svenska Bowlingförbundet Lars Andersson & Annelie Elnerud Hur känns det nu? Många måste hjälpa till!!! Inriktning

Läs mer

CENTRAL ORGANISATION. Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet 19 DISTRIKT

CENTRAL ORGANISATION. Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet 19 DISTRIKT RIDSPORTEN I SVERIGE Riksidrottsförbundet LOK-Stöd Idrottslyftet IdrottOnline SISU utbildningstimmar CENTRAL ORGANISATION Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet

Läs mer

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål Kommunikationsplan INNEHÅLL Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål 2015 Civilförsvarsförbundet Adress:

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN DALS-EDS KOMMUN INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-03-23, 12 Godkänd av kommunfullmäktige efter översyn 2008-11-26 114 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte den 18 mars 2015 HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN 2014 ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT ÅR Vårt förbund står på en stabil grund med en omfattande verksamhet Den ideella föreningen

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Kommunikationens förhållningssätt... 2 Framgångsrik kommunikation...

Läs mer

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Barn och ungdom Utbildning Avel och hästhållning SPORT - TÄVLING att bli en ledande sportnation RIDKLUBB - RIDSKOLA att vidareutveckla ett rid-

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 Denna policy gäller för organisationen Svenska Blå Stjärnan, både anställda och medlemmar med överenskommelse eller förtroendeuppdrag, som skapar eller skriver i sociala

Läs mer

Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det?

Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det? Organisationsprojektet Öppna forum Resultat från dialogövningar Det är ditt förbund hur vill du ha det? Öppna forum dialogövningar i distrikten Distrikt Förträff ungdomar Samtliga Rep. klubbar Blekinge

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice

Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice Man är medlem för att man måste! Varför måste man vara medlem? eller uttryckt på ett annat sätt, vad är medlemsnyttan? Delprojektet Föreningsservice uppdrag är

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov.

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov. Dalarnas Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Distriktens roll/distriktens idé (från basutbud för distrikten) Att vara samarbetsorganisation för klubbarna i sitt distrikt. Att ta till vara klubbarnas intresse

Läs mer

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 en efter föreningarnas föreningarna möjlighet Västerbottens att Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte vara samarbetsorganisation för

Läs mer

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR på barns vis I stallet formas framtidens starka ledare som tidigt får lära sig ledarskap och att ta ansvar. Men stallet kan också ha en baksida, där hierarki kan leda till mobbing,

Läs mer

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar 2016 Förbundsstyrelsen 17-18 december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/679 2012-08-20 Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Målgrupper. Med målgrupper menar vi. Syfte. Målgrupperna. Vad händer inom fallskärmsvärlden?

Målgrupper. Med målgrupper menar vi. Syfte. Målgrupperna. Vad händer inom fallskärmsvärlden? Målgrupper Med målgrupper menar vi - Ett behovs- eller beteendemönster - i relation till fallskärmsförbundets kommunikation - som är relevant för vårt syfte Syfte - Transparens och insyn ger delaktighet,

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation KOMIN UNF:s policy för intern kommunikation Om KOMIN Detta är UNF-förbundets policy för kommunikationen internt i organisationen, KO- MIN helt enkelt. Syftet med dokumentet är att säkerställa en tydlig,

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Att arbeta med media

Att arbeta med media Att arbeta med media Arbeta med media Syns du inte finns du inte. Ett talesätt som i många fall äger sitt berättigande. Ett sätt att synas mer som förare, arrangör eller förening är att figurera i media.

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift.

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Datum 2016 10 31 Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Mediestrategi Förord Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.

Läs mer

Kommunikationsplan 1(8)

Kommunikationsplan 1(8) Datum 2014-09-19 1(8) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND. Kommunikationsplan. kommunikationsplan abf 1. Gör en annan värld möjlig

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND. Kommunikationsplan. kommunikationsplan abf 1. Gör en annan värld möjlig ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Kommunikationsplan kommunikationsplan abf 1 Gör en annan värld möjlig Innehåll Förord................................................... 3 Målsättning med varumärkesarbetet..............

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Den olympiska rörelsens grundvärderingar är respekt för varje individ och vänskap över alla gränser.

Den olympiska rörelsens grundvärderingar är respekt för varje individ och vänskap över alla gränser. 2014-09-05, strategi beslutad av styrelsen SOK:s kommunikation Det olympiska uppdraget Den olympiska rörelsens grundvärderingar är respekt för varje individ och vänskap över alla gränser. Den grundläggande

Läs mer

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Vem är jag? Vem är jag? Chef Vem är jag? Chef 10 Vem är jag? Chef 10 Master Vem är jag? Chef 10 Master 197

Läs mer

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Vision - En galoppör i varje stall Värderingar Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Respekt Vi tillåter olika åsikter,

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer