KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KANALSTRATEGI KOMMUNIKATIONS OCH KANALSTRATEGI Svenska Ridsportförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KANALSTRATEGI 2015-2020. KOMMUNIKATIONS OCH KANALSTRATEGI Svenska Ridsportförbundet"

Transkript

1 KOMMUNIKATIONS OCH Svenska Ridsportförbundet 1

2 Innehåll Syfte, vision inriktningsmål.sid 3 Långsiktiga, kortsiktiga mål sid 4 Inriktningsmål sid 5 Inriktningsmål sid 7 Inriktningsmål, uppdrag sid 8 Kanalstrategi sid 9 Målgrupper sid 13 Definitioner sid 16 2

3 Syfte Syftet med Svenska Ridsportförbundets Kommunikationsstrategi är att bygga en stabil plattform för det framtida kommunikationsarbetet. Strategin ska vara ett stöd i val av informationskanaler och kommunikationssätt. Kommunikationsstrategin ska svara på vilken inriktning, resurser och prioriteringar som krävs för att uppnå Svenska Ridsportförbundets vision och mål. Vision Svenska Ridsportförbundets Kommunikationsarbete ska vara framsynt och ett föredöme i vad gäller snabbhet, effektivitet och konsekvens. Svenska Ridsportförbundets inriktningsmål Hästen i centrum Tillsammans är vi ett förbund Värdefullt medlemskap ger nöjda medlemmar Sportsliga framgångar Kompetens och Kvalitet Svenska Ridsportförbundets Kommunikationsstrategi ska stödja arbetet med att uppnå de fem inriktningsmålen. 3

4 Långsiktigt kommunikationsmål Det långsiktiga målet är att etablera Svenska Ridsportförbundet som en avgörande röst i samhällsdebatten, öka kunskapen om svensk ridsport och etablera Svenska Ridsportförbundet som ett självklart val för den som söker medlemskap i en ridsportorganisation. Kortsiktigt fastställs mål för kommunikationsarbetet vartannat år. För varje verksamhetsår sätts konkreta och mätbara mål för synlighet och påverkan i media mm. Mål Interna mål - målet är bättre betyg för kommunikation i enkäterna till distrikt och föreningar - öka samhörighet och samsyn, färre konflikter i förbundet Under 2014 är det supervalår och ett samlat Ryttar-VM i Frankrike, båda ger utmärkta möjligheter att föra fram ridsportens budskap, värden, stora pågående projekt och sportsliga framgångar i flera olika kanaler. - ökad synlighet i media - ökad synlighet för friskvårdsfrågan och folkhälsa - ökad synlighet för anläggningsfrågan och hästhållning - ökad synlighet för god hästhållning 4

5 Krishantering/Konflikthantering Svenska Ridsportförbundet ska vara förberett i det fall en kris inträffar, vare sig det är inom ridsporten, inom Svenska Ridsportförbundet eller en extern kris som på verkar Svenska Ridsportförbundets verksamhet eller ställningstaganden. En krissituation är när något inträffar som negativt påverkar situationen i vardagen, på tävlingsplats eller på ridskola. En kris ställer krav på Svenska Ridsportförbundet som organisation att agera utanför ordinarie roll och uppgift, och i en kris är behovet av korrekt och snabb information såväl internt som externt mycket viktigt. Genom förberedelser ska vi stå rustade inför en eventuell kris. I en krissituation är det viktigt att alla vet vem som är ansvarig för vad, vem som informerar, vem som uttalar sig. På Svenska Ridsportförbundets hemsida finns information om hur att förebygga, förbereda sig och agera i en krissituation och kontaktuppgifter till personer på centrala kansliet. Den vänder sig både till föreningar med ridskoleverksamhet och till tävlingsarrangörer. Inför varje stort mästerskap upprättas en krisplan med krisgrupp, kontaktpersoner, mötesplatser mm av Svenska Ridsportförbundets Informationsavdelning. Handlingsplan vid kris Kartläggning Vad har hänt? Hur kunde det hända? Vad vet vi helt säkert, vad är rykten? Vilka luckor måste fyllas? Vilka känner till händelsen i nuläget? Vilken är vår ståndpunkt i frågan? Skiljer sig vår ståndpunkt från någon annans? Statement Ta fram ett statement omgående som alla kan använda i sin vidare information och som blir den officiella informationen. Vem ska uttala sig? Vilka fler kommer att uttala sig i frågan? Vilka ska informeras i nuläget? Hur ska de informeras? Personligen, via SMS, hemsida, pressmeddelande Behöver vi koppla in någon på kansliet/på hemmaplan? Arbetsfördelning Intern information, extern information, Utse en huvudtalesperson som alla hänvisar till för vidare frågor. 5

6 Vid behov tar fram fråga/svardokument som stöd. Fråga/svardokumentet kan ha olika spridningsområden, men ska alltid distribueras till: Krisgrupp, förbundsstyrelse, berörd sektion och eventuellt kommitté, centrala kansliet och berörda på plats Nästa steg När och var samlas vi härnäst. Bestäm nästa avstämningsmöte i gruppen på plats innan det första mötet avslutas. Konflikthantering I de fall en konflikt uppstår där Svenska Ridsportförbundet i sin helhet eller företrädare för Svenska Ridsportförbundet är en av parterna ska all kommunikation samordnas av Svenska Ridsportförbundets Informationsavdelning. Om konflikten debatteras i sociala medier ska ett korrekt svar eller genmäle skyndsamt publiceras. Svenska Ridsportförbundet går inte i polemik utanför ovanstående genmäle i sociala media och för i princip inte heller debatt eller diskussion i media. Berörda parter ombedes kontakta förbundets företrädare eller kansli beroende av frågeställningen för svar eller klarlägganden. Svenska Ridsportförbundet svarar inte på anonyma insändare eller inlägg. 6

7 Inriktningsmål Hästen i centrum - Svenska Ridsportförbundets föreningar och dess medlemmar hanterar hästen enligt de riktlinjer som gäller för Svenska Ridsportförbundet. Det är det som förenar oss alla medlemmar kärleken till hästen. Det uppnår vi genom att; - bjuda på hästkunskap, kunskap om hästen, dess skötsel, hantering, hållning mm - ha riktlinjerna lätt tillgängliga - har ett bildspråk där god hästhållning illustreras - använda ledstjärnorna aktivt och sprida kunskap om dess värden och innehåll - väcka känslor för hästens betydelse Tillsammans är vi ett förbund - ett medlemskap i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet ska innebära att föreningens medlem möts av samma värdegrund oavsett i vilken förening medlemskapet äger rum - föreningar i samtliga distrikt ska erbjudas ett likartat basutbud och det fokusutbud Svenska Ridsportförbundets styrelse fastställer varje år. Det uppnår vi genom att - ha en öppen och proaktiv kommunikation internt så att vi ökar kännedom och samhörighet om och med varandra - bland annat genom en regelbunden kommunikation med föreningar och distrikt - ha en enhetlig och genomgående grafisk profil - ett starkt centralt opinionsarbete Värdefullt medlemskap ger nöjda medlemmar - Svenska Ridsportförbundet ska behålla och rekrytera medlemmar - en förutsättning för det är livskraftiga föreningar Det uppnår genom att; - ökad synlighet för förening och ridskola i media - ge media kännedom om hur de snabbt och enkelt kan får information om Svenska Ridsportförbundets aktiviteter och ställningstagande i aktuella ridsportfrågor - lätt överskådligt för blivande och nuvarande medlem att hitta fördelarna med medlemskapet - stöd till föreningarna i arbetet med mediakontakter, politikerkontakter och medlemsrekrytering - ge intresserad allmänhet information om ridsport och Svenska Ridsportförbundets verksamhet på ett lätt tillgängligt sätt. - väcka känslor för hästens betydelse för välbefinnande, folkhälsa och fostran 7

8 Sportsliga framgångar - innebär ett uppförande som följer ridsportens värdegrunder för häst och människa - innebär såväl medaljer i mästerskap som lokala sportsliga framgångar - innebär att fler ryttare är högt placerade på världsrankingen - innebär att vi har ett bra nationellt tävlingssystem, från bredd till elit Det uppnår vi genom att: - ökad synlighet i media, som i sin tur ökar intresset hos sponsorer, som ger ökat utrymme för satsningar på träning och rekrytering - snabb kommunikation av tävlingstermin, regler mm - regelbunden kontakt med tävlingsvärlden (arrangörer, ryttare, ledare, funktionärer) Kompetens och Kvalitet - innebär att Svenska Ridsportförbundets utbildningar leder till Kompetens/Kvalitet - innebär hög etik Svenska Ridsportförbundet har ledare som är föredömen - innebär en strategi för en dopningsfri sport - innebär en strategi för hög kvalitét på djurhållning - djurskydd Det uppnår vi genom att; - bidra till att öka kunskapen om Svenska Ridsportförbundet och vår roll inom idrotten i samhället - tydliggöra ridsportens samhällsnytta och påvisa dess fördelar - marknadsföra ridsportens utbildningar och verka för att det goda exemplet lyfts fram Kommunikationsavdelningens uppdrag Vi behöver bättre förklara och klargöra uppdrag och arbetsmetoder för Informationsavdelningen - är en stödavdelning för Svenska Ridsportförbundets kansli, förtroendevalda, distrikt och föreningar - bistår med kunskap, strategi och utbildning i kommunikationsfrågor - förmedlar information internt i Svenska Ridsportförbundet mellan olika verksamheter - förmedlar information externt för att media m fl ska ha underlag och fakta för att skriva om förbundets verksamhet, driva opinion mm 8

9 Kanalstrategi Målet med Svenska Ridsportförbundets kanalstrategi är att ridsporten ska synas i så många kanaler som möjligt, ge en positiv bild av ridsporten och ridsportens verksamhet och värden och att stödja Svenska Ridsportförbundets övriga strategier och inriktningsmål. Bakgrund/Nuläge Svenska Ridsportförbundets hemsida var en av de första att komma igång i idrottsvärlden publicerades de första nyheterna på ridsport.se Nu har hemsidan i genomsnitt cirka besökare per månad ( ). Antalet sidvisningar är mellan och per månad. Vår Facebook-sida har ett stadigt ökande antal gilla-markeringar. Våra inlägg delas och läses av många. Inlägget om Ridunderlag en guide i mars har nått av personer. Häst&Ryttare är Sveriges största hästsporttidning med en upplaga på ex, går till medlemmar i någon av Svenska Ridsportförbundets föreningar. Kommunikationskanaler utvecklas och är dynamiska. Våra medlemmar är unga och finns därför i nya kanaler, för oss inte de traditionella, och vi måste därför följa dem och se till att vi finns där vår unga målgrupp finns. Vår kommunikationsstrategi måste vara flexibel och utvecklas. Vi måste välja olika typer av kanaler, och olika former för vår information beroende på målgrupp och budskap. Dagens kommunikation går i allt högre grad ifrån antingen eller. I stället används flera olika kanaler i samarbete för att få ut samma budskap i olika form till olika målgrupper. Hemsidor, tryckt media, sociala media och rörligt media används simultant. Idag är ridsport.se den faktabaserade nyhetskanalen och Häst&Ryttare kanalen för fördjupande reportage och nyheter. Vår kommunikation ska utvecklas så vi alltid ligger i framkant i sociala medier. Vi ska sträva efter att väcka känslan och engagemanget för hästen, för ridsporten och det som gör oss unikt som en idrottsorganisation med ett levande budskap. Fler kanaler betyder inte nödvändigtvis större kostnader. En prioritering av resurser görs för att få största möjliga effekt av kommunikationen. 9

10 I centrum för Svenska Ridsportförbundets kommunikation finns de två officiella organen, Svenska Ridsportförbundets hemsida, och Svenska Ridsportförbundets medlemstidning Häst&Ryttare. Hemsidan vänder sig såväl till Svenska Ridsportförbundets föreningar och dess medlemmar som till media, politiker och intresserad allmänhet. Häst&Ryttare är exklusiv för Svenska Ridsportförbundets föreningar och dess medlemmar. Här finns fördjupade reportage, historien bakom nyheten, och Häst&Ryttare riktar sig till ridskole- och motionsryttare, -ungdomar och deras föräldrar snarare än till den tävlingsinriktade ryttaren. Häst&Ryttare är en förmedlare av kunskap och utbildning med hästen, ridning och ridsportens värden som grund. Kanaler För att uppnå både de långsiktiga och kortsiktiga målen i Svenska Ridsportförbundets strategier bör förhållandet mellan hemsidan och Häst&Ryttare utvärderas på årsbasis. Målgrupp Enskilda medlemmar Föreningar Distrikt Ryttare Förtroendevalda Funktionärer Media Politiker Allmänheten Sponsorer Arrangörer Kanal Häst&ryttare, ridsport.se, Ridsportportalen Häst&ryttare, ridsport.se, Ridsportportalen, nyhetsbrev Häst&ryttare, ridsport.se, Ridsportportalen, nyhetsbrev TDB, ridsport.se, personlig kontakt ridsport.se, nyhetsbrev, Ridsportportalen ridsport.se, nyhetsbrev, Ridsportportalen ridsport.se, nyhetsbrev, personliga kontakter pressmeddelande + Häst&Ryttare, personliga kontakter ridsport.se, genom media och TV ridsport.se, nyhetsbrev, personliga kontakter TDB, ridsport.se, personlig kontakt 10

11 Svenska Ridsportförbundets hemsida ska informera om ridsporten, positionera ridsporten som en avgörande röst i samhällsdebatten, ge ökat mediautrymme och locka fler att intressera sig för ridsport - med aktuella nyheter och information - har fakta, statistik och siffror -ridsport.se ska mobilanpassas för att nå framför allt en yngre målgrupp Medlemstidningen ska erbjuda Svenska Ridsportförbundets föreningar och dess medlemmar information, nyheter och erbjudande de inte kan få någon annanstans - ska ha en fördjupad och förklarande information om Svenska Ridsportförbundets beslut och verksamhet - ett innehåll som ger kunskap om hästen, ridning och ridsportens värden - vara Svenska Ridsportförbundets röst i opinionsbildande frågor - Häst&Ryttare digitala medier en utökad version av Häst&Ryttare magasin. På sikt ska digitala versioner ha ersatt magasinet som tryckt produkt. Att ersätta en tryckt produkt med digitala versioner ligger och i linje med Svenska Ridsportförbundets handlingsplan för miljö. - ska till artiklar lägga rörligt material i form av intervjuer, informationsfilmer - erbjuder annonsörer länkar till annonsörens egen hemsida mm - använder profiler inom ridsporten för att öka värdet av artiklar, träningstips mm Ridsportportalen är Svenska Ridsportförbundets intranät. Ska till 2021 ha utvecklats till ridsportens mötesplats för föreningar och dess medlemmar. - förtroendevalda och föreningar erbjuds ett administrativt verktyg - där föreningarnas medlemmar kan samla sin information vad gäller medlemskap, tävling och planering - är platsen för Häst&Ryttares medlemsregister där enskild medlem avgör om magasinet ska komma i tryckt form eller på Ipad. - plats för en särskild plats intranät/internkanal med förbundsnyheter som i första hand rör förtroendevalda och anställda, information som kommande kampanjer samt diverse upprop. TV/webb-TV Svenska Ridsportförbundets uppgift är att göra ridsporten tillgänglig för så många som möjligt och därmed också öka intresset för ridsporten. För att uppnå det ska Svenska Ridsportförbundet verka för att ridsport på TV sänds på kanaler öppna för alla. - vi ska ha ett konstruktivt samarbete med SVT och TV4 - vi ska ha ett samarbete med en eller flera producenter av webb-tv för distribution via ridsport.se - vi ska ha en egen kanal på Youtube eller motsvarande 11

12 Evenemang Vid ridsportens stora internationella evenemang ska Svenska Ridsportförbundet synas, dels som arrangör, dels för att förmedla ridsportens värden. - Svenska Ridsportförbundets flagga ska synas på tävlingsplatsen, vår logotype ska finnas i programbladet - Svenska Ridsportförbundet ska finnas närvarande med monter med ett aktuellt budskap Ridsportens mästerskap Vid Svenska Ridsportförbundets egna mästerskap ska förbundet synas, dels som rättighetsinnehavare, dels för att förmedla ridsportens värden. - Svenska Ridsportförbundets flagga ska synas på tävlingsplatsen, vår logotype ska finnas i programbladet Sociala medier Svenska Ridsportförbundet har många unga aktiva som hämtar mycket av sin information på bloggar, Facebook, Instagram och andra sociala medier. För att fånga och bibehålla intresset hos den yngre målgruppen ska Svenska Ridsportförbundet finnas bland sociala medier. Vi ska vara uppmärksamma på var de yngre har sina kontaktpunkter, men också ha respekt för dem som vill bli nådda via vad som i dagsläget är traditionella media, Facebook Svenska Ridsportförbundets Facebook sida syftar dels till att sprida information om ridsport till en större grupp, dels att ha en direkt kontakt med enskilda ridsportintresserade - med ett stort antal besökare på Facebook lockar vi läsare till hemsidan - Svenska Ridsportförbundets nyheter, syfte och värden når fler Blogg I dagsläget har vi en blogg på Ungdomssidan. Vi ska inte i första hand knyta bloggare till oss. Vi ska förse bloggare i ridsportvärlden samt bloggare i kanaler där det kan vara av intresse för Svenska Ridsportförbundet att synas med speciellt riktad information. Nyhetsbrev Med riktade nyhetsbrev idag når vi en specifik målgrupp med information som rör dem. I framtiden har vi ett twitterflöde där vi lockar målgrupperna att ta del av information på hemsidan, i Ridsportportalen på MyNewsdesk eller i framtiden aktuell kanal. - media, - föreningar och distrikt, - funktionärer, förtroendevalda App I det fall Svenska Ridsportförbundet skapar en app ska den vara fri för nedladdning. Möjliga framtida appar är - en app knuten till intranätet för förtroendevalda och anställda i Ridsportportalen - en app med tävlingsnyheter till ryttare/en allmän nyhetsapp 12

13 Målgrupper Inom Svenska Ridsportförbundet riktar vi vår interna information till förtroendevalda på central nivå, anställd personal, enskilda medlemmar, föreningar, distrikt, riksanläggningarna Strömsholm,Flyinge och Wången samt övriga organ knutna till Svenska Ridsportförbundet. Med förtroendevalda menas ledamöter inom Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse, utskott, sektioner, distrikt och kommittéer. Svenska Ridsportförbundets målgrupper för intern information är många gånger även våra kanaler och budskapsbärare. Distrikten Våra 19 distrikt är en viktig förmedlare av Svenska Ridsportförbundets värden och nyheter. De är en viktig kanal mellan Svenska Ridsportförbundets centralt och våra föreningar. Distrikten är en viktig del av förbundet. - nyhetsbrev till distriktskanslierna ska vara enkla att sätta samman, enkla att läsa och det ska vara enkelt att plocka upp nyheter från centralt håll och förmedla dem vidare - distrikten ska vara bland de första att få ta del av nyheter och beslut som rör förbundet - information från förbundsstyrelse, sektioner och kommittéer ska kommuniceras enkelt och korrekt till distrikt och föreningar Föreningarna Föreningarna ska känna stolthet och gemenskap över att vara en del av Svenska Ridsportförbundet. - vi kommer under året att förse föreningarna med verktyg för hur de arbetar med media och hur de skapar och driver opinion för sina egna viktiga frågor - vi ska utbilda arrangörer av mästerskap, rikstäckande serier och elittävlingar i hur de arbetar för att deras arrangemang ska synas i media - vi ska förmedla information om Svenska Ridsportförbundet, organisation och viktiga frågor Föreningens medlemmar Föreningens medlemmar är en stor och mångfacetterad grupp. De känner oftast sin hemmahörighet med föreningen och inte med Svenska Ridsportförbundet centralt eller på distriktsnivå. Det är viktigt att föreningens medlemmar nås av de värden och den syn på hästhållning, djurskydd och säkerhet som Svenska Ridsportförbundet står för. - med en ökad synlighet på sociala medier når vi de enskilda aktiva - med ett korrekt prenumerationsregister kan vi genom Häst&Ryttare nå enskilda aktiva - synlighet i media ökar enskilda aktivas kunskap om Svenska Ridsportförbundet 13

14 Landslagsryttare och ledare Landslagsryttarna och ledare är viktiga ansikten utåt och de ska vara bra ambassadörer för sporten och vara föredömen. För att de ska klara det uppdraget måste vi rusta dem med budskap och kunskap. - varje landslagsryttare ska få en samlad information om vad Svenska Ridsportförbundet står för i stort, fakta om hur förbundet är organiserat, statistik och kännedom om vad som är förbundets viktigaste frågor för närmaste året Hästägare Hästägare är viktiga för oss. För dem är det viktigt att veta var och när deras hästar tävlar, hur det går, och hur de ska gå tillväga om de vill se hästen tävla. Vi vill att de ska vara nöjda med det de får tillbaka för sin insats i ridsporten och att de fortsätter och utökar sitt engagemang i sporten - alla hästägare ska få nyhetsbrev med kalendarium varje vecka - de ska finnas med på start- och resultatlistor - nämnas i samband med nyhetstexter på hemsidan Förtroendevalda Förtroendevalda är våra ansikten utåt och vi vill att de ska vara bra ambassadörer för sporten, prata gott om sporten och vara föredömen. För att de ska klara det uppdraget måste vi rusta dem med budskap och kunskap. - varje centralt förtroendevald ska få en samlad information om vad Svenska Ridsportförbundet står för i stort, fakta om hur förbundet är organiserat, statistik och kännedom om vad som är förbundets viktigaste frågor för närmaste året Med ett effektivt utnyttjande av våra interna informationskanaler kan vi ge en samlad bild av vad Svenska Ridsportförbundet står för och vilka värden, budskap och nyheter vi vill förmedla. Sponsorer Våra sponsorer är viktiga för oss. Vi vill att de ska vara stolta över sitt samarbete med oss, känna engagemang, vara nöjda med det de får tillbaka för sin insats i ridsporten och att de fortsätter och utökar sitt engagemang i sporten - vi ska upprätthålla det vi avtalsmässigt åtagit oss - förse dem med våra nyhetsbrev och information om vad förbundet gör - vi ska i alla sammanhang framhålla våra samarbeten och alltid ge litet extra Media och omvärld Journalister verksamma inom dagspress, fackpress, radio, TV och nyhetsbyråer med särskild prioritering av sportchefer och krönikörer för rikstäckande medier. Våra samhällskontakter omfattar kontakter med och information till olika myndigheter och organisationer i samhället. Prioriterad målgrupp är berörda departement samt politiker och tjänstemän inom riksdag, kommun och landsting. 14

15 Media Senaste årens sportsliga framgångar har gett oss otrolig skjuts i media. Vi blir uppmärksammade i TV, radio, tidningar och sociala medier, men samtidigt visar det sig att det finns en djup okunskap om vad ridsport egentligen innebär. Vi måste få media att ha fortsatt och ökat fokus på ridsporten, och öka kunskapen på landets redaktioner. Vi vill att alla större sportredaktioner har en reporter med ridsport som sitt speciella ansvarsområde, utökad TV-tid, mer uppmärksamhet på fler grenar och mer uppmärksamhet på ridsporten i stort. Vi vill att fler ska skriva om ridsporten utifrån egen kunskap, läsarintresse och information från oss, våra föreningar och våra arrangörer. För att uppfylla detta behöver vi - mer statistik för att underbygga fakta om ridsportens storhet - profilera våra stjärnor tydligare - skapa egna, mer oväntade nyheter att förmedla - förse våra föreningar med ett material i hur de kontaktar och arbetar med media - ska vi kontakta/besöka alla större sportredaktioner, utbilda redaktioner i ridsport - ska vi utnyttja våra egna evenemang som skyltfönster för ridsporten - våra tävlingsarrangörer ska utbildas och bättre stöttas i arbetet med media - vi ska utveckla och bättre utnyttja webb-radio både för vår egen hemsida och för förmedling till TV och radio 15

16 Definitioner (måste stämmas av mot TR) Definitioner för Svenska Ridsportförbundet, föreningarna och deras medlemmar är hämtade från Organisationsprojektet, Ridsportens framtida organisation. Medlem - avser de individer som är medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Förening - avser förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Ryttare - avser alla aktiva vid uppsutten verksamhet, inklusive kuskar och voltigörer. Svenska Ridsportförbundet - med Svenska Ridsportförbundet menas det samlade förbundet på central-, distrikt- och lokal nivå. Om viss del av Svenska Ridsportförbundet avses anges det med hänvisning till central, distrikt eller lokal nivå. Bredd avser alla aktiva inom förbundets hela verksamhet. Elit avser verksamhet inom ridsportens plan för talangutveckling nivå 4 5 1*, 2*, 3* - avser det system internationella tävlingar definieras med och utläses enstjärnig, tvåstjärnig osv upp till femstjärniga tävlingar. Kommunikation - Kommunikation är en handling som syftar till att uppnå en önskvärd effekt/reaktion från någon annan. Kommunikation är en överföring av information mellan människor. Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod vari informationen uttrycks, dels ett fysiskt medium varigenom informationen överförs. Information - generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former. Information innebär att någon får kännedom om någonting. Intern Extern - 16

Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet

Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet INNEHÅLL 1 Informationsbehov 2 Vem informerar 3 Övergripande mål 4 Intern information 5 Extern information 6 Mediekontakt 7 Krisinformation

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017 Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Ridsportens kärnverksamheter Ridklubb/Ridskola Sport/Tävling Dessa

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte den 18 mars 2015 HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN 2014 ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT ÅR Vårt förbund står på en stabil grund med en omfattande verksamhet Den ideella föreningen

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1 Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information Version 1 Svenska Bowlingförbundet Lars Andersson & Annelie Elnerud Hur känns det nu? Många måste hjälpa till!!! Inriktning

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR på barns vis I stallet formas framtidens starka ledare som tidigt får lära sig ledarskap och att ta ansvar. Men stallet kan också ha en baksida, där hierarki kan leda till mobbing,

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Att arbeta med media

Att arbeta med media Att arbeta med media Arbeta med media Syns du inte finns du inte. Ett talesätt som i många fall äger sitt berättigande. Ett sätt att synas mer som förare, arrangör eller förening är att figurera i media.

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN 2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN RIDSKOLA TÄVLING ANNAN VERKSAMHET MOTIONÄRER TÄVLINGSRYTTARE AVSUTTNA MEDLEMMAR Ledare Förtroendevalda Tränare Uppfödare Funktionärer Familj RIDSKOLERYTTARE ANLÄGGNING

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Hur ökar vi golfens synlighet?

Hur ökar vi golfens synlighet? Hur ökar vi golfens synlighet? Vi har startat en resa Från bilden av Till även bilden av Vi har startat en resa Inte bara teknik och regler Utan även hälsa och gemenskap Positionen vi ska förstärka och

Läs mer

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE : 2 (9) 3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH SYFTE... 4 2 METOD... 4 3 RESULTAT... 4 3.1 STYRDOKUMENT OCH RUTINER FÖR

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål Kommunikationsplan INNEHÅLL Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål 2015 Civilförsvarsförbundet Adress:

Läs mer

Kommunikationsstrategi 2013-2014

Kommunikationsstrategi 2013-2014 Kommunikationsstrategi 2013-2014 Antagen av Östhammars kommunfullmäktige 84 i september 2010. Omarbetad i december 2012 och antagen av kommunstyrelsen xx/2013 Innehåll ANSVAR FÖR INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 1 Informationsoch kommunikationsstrategi 2 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Informations- och kommunikationsstrategi En av de viktigaste uppgifterna i Sjöbefälsföreningens

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Det här gör vi 2015. Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2015. Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2015 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2015. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Vem är jag? Vem är jag? Chef Vem är jag? Chef 10 Vem är jag? Chef 10 Master Vem är jag? Chef 10 Master 197

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Voltigen vill 2024. En fantastisk sport

Voltigen vill 2024. En fantastisk sport Voltigen vill 2024 En fantastisk sport Voltige är en unik kamratsport där flickor och pojkar, kvinnor och män, ponnyer och hästar tävlar tillsammans på lika villkor och i samma klasser. 1. Voltigen vill

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Hemsidehantering

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Hemsidehantering Nyckeln till föreningens kommunikation och administration Hemsidehantering Upplägg söndag 10.30-12.30 PowerPoint: - Allmänt om hemsidan och funktionerna på hemsidedelen - Tips och råd På IdrottOnline-sida:

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

vill du bli medskribent?

vill du bli medskribent? vill du bli medskribent? Att vara medskribent Innebär att: Du ska ha ett brinnande intresse för media. Du får möjlighet att visa upp dina produktioner på nyhetssajten. Du få uttrycka dig i digitala medier.

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation Riktlinjer för kommunikation Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-05-22 70 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Nynäshamns kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge service till kommuninvånarna och skapa förutsättningar för en

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy 1 INLEDNING OCH SYFTE Syftet med denna policy är att beskriva de olika kommunikationskanaler och hur de skall användas för att informera föreningens medlemmar om verksamheten och för att effektivt hantera

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb Jönköpings Fältrittklubb -Klubben, verksamheten och arbetet Verksamhetsplan 2015 JFK är som ridskola och förening en förebild för andra föreningar i landet. Vår verksamhet präglas av god kvalitet, god

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Kommunikationspolicy. dialog skapar kraft och perspektiv

Kommunikationspolicy. dialog skapar kraft och perspektiv Kommunikationspolicy dialog skapar kraft och perspektiv Innehåll Varför en kommunikationspolicy? 2 Ansvar och organisation 3 Kommunikationens grunder 4 Profilering - vår identitet 6 Grafisk profil 9 Intern

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016

Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-09-17 FHN 2015.0028 Handläggare Lena Edlund Folkhälsonämnden Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016 Sammanfattning I enlighet med Karlskoga kommuns kommunikationspolicy (KF

Läs mer