Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det?"

Transkript

1 Organisationsprojektet Öppna forum Resultat från dialogövningar Det är ditt förbund hur vill du ha det?

2 Öppna forum dialogövningar i distrikten Distrikt Förträff ungdomar Samtliga Rep. klubbar Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Göteborg & Bohuslän Halland Mittsvenska 17 Norrbotten Skåne Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västerbotten Västergötland Västmanland Örebo Östergötland Svenska Ridsportförbundet Uppgift från CUS 85

3 Öppet Forum - program Ungdomsförträff (1h) Öppet forum (3h) Presentation Inledning & bakgrund Dialogövningar 1 5 i grupper Avslutning & medskick

4 Börja här Instruktion: Välj en deltagare i gruppen som ansvarar för att läsa texten, leda samtalet och anteckna gruppens svar. 1. Medlemsnytta Distrikt:. Datum:.. 1. Projektets uppfattning av nuläget finns beskrivet under Fakta & bakgrund. Därför att.. 2. Nedan ser ni ett förslag på en modell med fyra medlemsprofiler som projektet tagit fram. Fakta & bakgrund 1. Ridskoleverksamhet, förening som bedriver ridskoleverksamhet i egen regi eller tillsammans med annan arrangör. Vad är det Svenska Ridsportförbundet kan ge i service till föreningar, enskilda medlemmar och arrangörer? Vad ska ett basutbud till ridskolor innehålla? Vem ska tillhandahålla det? Vad behöver föreningarna? Tävlingsarrangörerna? Och ska basutbudet finnas på central eller regional nivå? 2. Tävlingsverksamhet, förening som driver tävlingsverksamhet genom att arrangera egna tävlingar och/eller som har tävlingsryttare som löser licens. 3. Övrig verksamhet. Detta är en förening som samlar upp de som idag inte är engagerade i någon av de övre kategorierna. Det kan vara förening som har ryttare som i första hand ägnar sig åt motionsridning, träning och rehabilitering men även verksamhet såsom uppstallning och uppfödning. Vidare har vi i denna grupp grupperat in tränare. En grupp som dessutom ingår i denna är hästintresserade människor som vill främja häst- och ridsport. Frågan kan sammanfattas i vad får vi för pengarna och vad är rimligt att förvänta sig att få för medlemsavgiften till förening och till förbundet regionalt och centralt? 4. Anläggningsverksamhet i form av ägande, arrende eller annan form som kräver insatser i form av drift och/eller underhåll av anläggning. Basutbudet som Svenska Ridsportförbundet erbjuder regionalt och centralt är inte tillräckligt känt för alla medlemmar. Därutöver har dagens 19 distrikt olika förutsättningar vilket innebär att utbud och stöd till medlemmarna inte är likalydande över hela landet. Tycker ni i gruppen att en indelning av medlemsprofiler enligt ovanstående modell är rätt? SvRF jobbar ständigt med att öka medlemsnyttan och förbättra basutbudet. Detta görs bland annat genom att revidera det befintliga basutbudet. 3. Ett annat förslag från projektet är att dela upp basutbudet i två delar, ett grund-basutbud och ett fokus-basutbud. Grund-basutbud utgörs av det stadigvarande utbudet beslutat på central och regional nivå. Fokus-basutbud är det, per verksamhetsår, beslutade extra utbud. Vissa delar av basutbudet föreslås alltså vara fast och vissa delar föreslås vara flexibelt baserat på föreningarnas behov samt stämmans och förbundets inriktning. För att förtydliga vilket basutbud som skulle kunna erbjudas till vem har projektet valt att definiera medlemsprofiler för föreningar och enskilda medlemmar. Profilerna utgår från intresse och verksamhet. Till höger ser ni ett förslag på en modell för medlemsprofiler som arbetsgruppen tagit fram. Därför att.. Anser ni i gruppen att det är rätt att jobba med ett fast och ett flexibelt basutbud som är riktat till ovan nämnda medlemsprofiler? Därför att..

5 1. Medlemsnytta ANALYS: håller med om nulägesbeskrivningen. håller med om att indelningen av medlemsprofilerna är rätt. anser att det är rätt att jobba med ett fast och ett flexibelt utbud. I alla tre frågorna är det en sådan övervägande majoritet, att ställning inte behöver tas till dem som är negativa. Deras åsikter kommer att beaktas, men viktas mot den minoritet som de defacto är. 1. Projektets uppfattning av nuläget finns beskrivet under Fakta & bakgrund. 2. Nedan ser ni ett förslag på en modell med fyra medlemsprofiler som projektet tagit fram. Tycker ni i gruppen att en indelning av medlemsprofiler enligt ovanstående modell är rätt? Vad ingår i nuvarande basutbud? 1. Ridskoleverksamhet, förening som bedriver ridskoleverksamhet i egen regi eller tillsammans med annan arrangör. 2. Tävlingsverksamhet, förening som driver tävlingsverksamhet genom att arrangera egna tävlingar och/eller som har tävlingsryttare som löser licens. 3. Övrig verksamhet. Detta är en föreningsom samlar upp de som idag inte är engagerade i någon av de övre kategorierna. Det kan vara förening som har ryttare som i första hand ägnar sig åt motionsridning, träning och rehabilitering men även verksamhet såsom uppstallning och uppfödning. Vidare har vi i denna grupp grupperat in tränare. En grupp som dessutom ingår i denna är hästintresserade människor som vill främja häst- och ridsport. 4. Anläggningsverksamhet i form av ägande, arrende eller annan form som kräver insatser i form av drift och/eller underhåll av anläggning. Kan Övrigt kategorin bli för stor? 3. Ett annat förslag från projektet är att dela upp basutbudet i tvådelar, ett grund-basutbudoch ett fokus-basutbud. Grund-basutbudutgörs av det stadigvarande utbudet beslutat påcentral och regional nivå. Fokus-basutbudär det, per verksamhetsår, beslutade extra utbud. Vissa delar av basutbudet föreslås alltsåvara fast och vissa delar föreslås vara flexibelt baserat påföreningarnas behov samt stämmans och förbundets inriktning. Anser ni i gruppen att det är rätt att jobba med ett fast och ett flexibelt basutbud som är riktat till ovan nämnda medlemsprofiler?

6 Börja här Instruktion: Byt person som ansvarar för att läsa texten, leda samtalet och anteckna gruppens svar. 2. Sektioner, roller och ansvar Distrikt:. Datum:.. 1. Projektets uppfattning av nuläget finns beskrivet under Fakta & bakgrund. Därför att.. Fakta & bakgrund Så här ser det ut idag: Svenska Ridsportförbundet har tre centrala sektioner; Tävling-, Ridskole- och Utbildningssektionen samt Centrala Ungdomssektionen. Under Tävlingssektionen finns en Kommitté för varje gren. Ridskole- och Utbildningssektionen och Centrala Ungdomssektionen arbetar i projekt och med arbetsgrupper. I distriktsförbunden finns motsvarande indelning av sektioner. För att uppnå en större tydlighet i organisation och resursfördelning kan den ideella organisationen omfördelas och delas in i fem likalydande sektioner centralt och i distrikten: Utbildning, Ridskola/Anläggning, Tävling, Medlemsutveckling och Ungdom. En indelning av verksamheten som ser likadan ut centralt som i distrikten kan skapa större förutsättningar för ett hållbart samarbete, samarbete över administrativa gränser och tydligare rollfördelningar. Det kan bidra till en tydligare röd tråd i arbetet som utförs och en mer logisk samverkansform mellan såväl individer som ridsportens olika nivåer. 2. Påstående: För att kunna ge rätt stöd och medlemsnytta behöver vi organisera oss annorlunda. Genom att t.ex. bilda fem sektioner som återfinns både centralt och regionalt skapas en röd tråd. IDAG FÖRSLAG Centrala Ungdomssektion Utbildning Ridskola/ Utbildning Tävling Fler sektioner skulle dessutom innebära att respektive sektion skulle kunna fokusera ytterligare på sitt område, samt att ansvar och roller blir tydligare för alla i organisationen. Ridskola/ Anläggning Tävling Medlemsutveckling Ungdom Ja, därför att:... Nej, därför att:......

7 2. Sektioner, roller och ansvar ANALYS: håller med om nulägesbeskrivningen. håller med om påståendet. 1. Projektets uppfattning av nuläget finns beskrivet under Fakta & bakgrund. Det har framförts andra indelningar av sektioner än förslaget. 2. Påstående: För att kunna ge rätt stöd och medlemsnytta behöver vi organisera oss annorlunda. Genom att t.ex. bilda fem sektioner som återfinns både centralt och regionalt skapas en röd tråd. Fler sektioner skulle dessutom innebära att respektive sektion skulle kunna fokusera ytterligare på sitt område, samt att ansvar och roller blir tydligare för alla i organisationen. IDAG Centrala Ungdomssektion Ridskola/ Utbildning Tävling FÖRSLAG Utbildning Ridskola/ Anläggning Tävling Medlemsutveckling Ungdom Ja, därför att: 73% Bättre fokus kan vi behöva Bra med ungdom som egen Nej, därför att: 27% Vi borde jobba med det vi har

8 Börja här Instruktion: Byt person igen som ansvarar för att läsa texten, leda samtalet och anteckna gruppens svar. Distrikt:. Datum:.. 3. Regionalisering 1.Projektets uppfattning av nuläget finns beskrivet under Fakta & bakgrund. Därför att.. Fakta & Bakgrund Så här ser det ut idag: Svenska Ridsportförbundet har 19 distriktsförbund. Förbundets 913 föreningar har sitt distrikt att i första hand diskutera sin verksamhet med och ställa frågor till. Distrikten arrangerar till exempel regionala utbildningar och planerar den regionala/lokala tävlingsverksamheten. Färre och större organisatoriska sammanslutningar skulle kunna bidra till att minska sårbarheten och ge bättre ekonomiska förutsättningar då kanslierna blir större och antalet anställda per enhet fler. Det skulle i sin tur ge en samstämmighet i vilken servicenivå medlemmarna erbjuds. Varje ridsportregion skulle kunna utgöra en egen juridisk person där medlemsföreningarna som finns inom dess geografiska hemvist automatiskt ansluts som medlemmar. Varje region leds av en styrelse som utses på regionårsmötet. För att ge samtliga medlemsföreningar möjlighet till samma utbud och service föreslås de nuvarande 19 distriktsförbunden ombildas till 6-9 regioner. I regioner som får betydande storlek geografiskt sett är det viktigt att beakta olika alternativ för att underlätta medlemmarnas deltagande i regionala arrangemang. 2. En del distrikt är mindre, med få anställda och svag ekonomi. De har svårt att ge samma service till förbundets medlemmar som ett stort distrikt. En större region blir starkare och kan därmed ha ett annat och jämnare utbud.? Det blir längre mellan förening och kansli, kontakterna blir opersonliga och den kunskap om föreningarnas verksamhet som finns på kansliet går till viss del förlorad. Vad tror ni, skulle det bli bättre eller sämre med färre och större regioner? Sätt ett x på skalan nedan. Mycket sämre 1 Mycket bättre Vad skulle konsekvensen kunna bli av färre och större regioner? Vad skulle vi i så fall behöva göra annorlunda om det blev färre distrikt?

9 3. Regionalisering ANALYS: Majoriteten håller med om nulägesbeskrivningen. Det visar sig att det finns en liten grupp som inte håller med om nulägesbeskrivningen på distriktsnivå. Vi ser att fler är för en regionalisering, men de är osäkra påregionaliseringens förbättringspotential. De som är negativt inställda till regionalisering anser att det kommer att försämras betydligt. 45% anser att en regionalisering skulle innebära en försämring. 1.Projektets uppfattning av nuläget finns beskrivet under Fakta & bakgrund. Därför att.. 2. En del distrikt är mindre, med få anställda och svag ekonomi. De har svårt att ge samma service till förbundets medlemmar som ett stort distrikt. En större region blir starkare och kan därmed ha ett annat och jämnare utbud. Distrikten har olika förutsättningar Det blir längre mellan förening och kansli, kontakterna blir opersonliga och den kunskap om föreningarnas verksamhet som finns på kansliet går till viss del förlorad. Vad tror ni, skulle det bli bättre eller sämre med färre och större regioner? Sätt ett x på skalan nedan ? Distriktsstyrelse Sämre Vad skulle konsekvensen kunna bli av färre och större regioner? Längre avstånd och opersonligare men Bättre utbud och bättre samarbete Vad skulle vi i så fall behöva göra annorlunda om det blev färre distrikt? Se över kommunikation samt förbättra information och samverkan Sprid ut mötesplatser, utbildningar och tävlingar över hela regionen Bättre

10 Börja här Instruktion: Byt person igen som ansvarar för att läsa texten, leda samtalet och anteckna gruppens svar. 4. Den demokratiska processen inflytande, delaktighet och rösträtt 1. Det finns olika varianter på inflytande, samverkan och delaktighet. Vilken form av nedanstående demokratisk process och rösträttsförfarande tycker ni att Svenska Ridsportförbundet bör ha för att uppnå ökat medlemsinflytande? Vad är bäst för din förening? Sätt ett kryss på pilen nedan i den riktning ni tycker att Svenska Ridsportförbundet bör gå (om ni tycker att vi ska förflytta oss). Fakta & Bakgrund Generellt kan sägas att ett förbunds stämma är det högsta beslutande organet och det yttersta tillfället att som medlemsförening kunna utöva inflytande på förbundets verksamhet och inriktning. Så här ser det ut idag: Svenska Ridsportförbundet har förbundsstämma vartannat år. Till stämman kan distrikten och föreningarna skicka ombud. Distrikten har antingen 12 eller 20 röster var, föreningarna har två till fyra röster beroende på storlek. Med en förändrad organisation följer frågan vem som ska bestämma. Vilken form av demokratisk process ska Svenska Ridsportförbundet ha? En förening en röst, eller kanske till och med en medlem en röst? Eller ska medlemmarna i ett distrikt eller region välja ledamöter som representerar medlemmarna till förbundsstämman? Organisationsprojektet har inte lagt något konkret förslag för vilken demokratisk process som Svenska Ridsportförbundet bör ha utan menar att detta område bör utredas vidare. Distrikt:. Datum:.. Idag Direkt demokrati Beslut på förbundsstämman fattas i demokratisk ordning direkt av de röstberättigade själva. En förening = en röst. Alla röster väger lika tungt. Skulle underlättas av någon form av systemstöd för röstning. Folkomröstningar, som de fungerar i Sverige idag, är en form av direkt demokrati. Nuvarande demokratiska process Representativ demokrati Till förbundsstämman kan distrikten och föreningarna skicka ombud. Distrikten har antingen 12 eller 20 röster var, föreningarna har två till fyra röster beroende på storlek. Distriktens/Regionernas representanter på förbundsstämman väljs av dess medlemsföreningar för att en representativ bild skall uppnås. Antalet röster utgår från antalet medlemmar: Föreningar medlemmar - 2 röster medlemmar - 3 röster 500 medlemmar eller fler - 4 röster Distrikt 1-20 föreningar - 12 röster 21 föreningar eller fler - 20 röster Din röst representeras då av en vald person under en viss bestämd tid.

11 ANALYS: Svaren är spridda över hela skalan och det finns inte enighet om hur den demokratiska processen ska gå till. 4. Den demokratiska processen inflytande, delaktighet och rösträtt 1. Det finns olika varianter på inflytande, samverkan och delaktighet. Vilken form av nedanstående demokratisk process och rösträttsförfarande tycker ni att Svenska Ridsportförbundet bör ha för att uppnå ökat medlemsinflytande? Vad är bäst för din förening? Medel Under nuvarande demokratiska process har synpunkter påett förändrat röstetal till föreningarnas fördel framförts. Idag Distriktsstyrelse Direkt demokrati Beslut påförbundsstämman fattas i demokratisk ordning direkt av de röstberättigade själva. En förening = en röst. Alla röster väger lika tungt. Skulle underlättas av någon form av systemstöd för röstning. Folkomröstningar, som de fungerar i Sverige idag, är en form av direkt demokrati. Nuvarande demokratiska process Till förbundsstämman kan distrikten och föreningarna skicka ombud. Distrikten har antingen 12 eller 20 röster var, föreningarna har tvåtill fyra röster beroende på storlek. Antalet röster utgår från antalet medlemmar: Föreningar medlemmar - 2 röster medlemmar - 3 röster 500 medlemmar eller fler -4 röster Distrikt 1-20 föreningar - 12 röster 21 föreningar eller fler -20 röster Representativ demokrati Distriktens/Regionernas representanter påförbundsstämman väljs av dess medlemsföreningar för att en representativ bild skall uppnås. Din röst representeras dåav en vald person under en viss bestämd tid.

12 Börja här Instruktion: Byt person igen som ansvarar för att läsa texten, leda samtalet och anteckna gruppens svar. 5. Ett förbund gemensam vision, mål och planeringscykel Distrikt:. Datum:.. 1.Projektets uppfattning av nuläget finns beskrivet under Fakta & bakgrund. Därför att.. Vision Sverige skall vara en ledande ridsportnation i världen avseende kvalitet på breddverksamhet, sportsliga framgångar, hästar och hästhållning samt avel för ridsportens behov. Vår verksamhet ska kännetecknas av stort engagemang, hög kompetens, skickligt ledarskap, ansvarstagande och god etik 2.Känner ni igen er i denna vision? Inte alls Till vissa delar Till stora delar Helt och Hållet 3.Påstående: Om det finns en röd tråd från central nivå via distriktsnivå, regional nivå ner till lokal nivå kommer det att öka delaktigheten, inflytandet och även öka medlemsantalet. Det kommer även att ställa krav på förbundet som helhet att öka den interna samverkan och samordningen. Ja, därför att:. Nej, därför att:.. 4.Vad skulle nyttan vara av att ha en gemensam vision, gemensamma mål och gemensam planering, det vill säga att vara Ett förbund?

13 ANALYS: håller med om nulägesbeskrivningen. Över hälften håller till stora delar eller helt och hållet med om att de känner igen sig i visionen. 5. Ett förbund - gemensam vision, mål och planeringscykel 1.Projektets uppfattning av nuläget finns beskrivet under Fakta & bakgrund. Känner ni igen er i visionen? Därför att.. håller med om påstående 3. Den minoritet som inte håller med om påståendet kring den röda tråden, ser en risk för en toppstyrd organisation. Den röda trådens nytta belyses/framhävs av ord som: Styrka, tydlighet, enkelhet, ansvar, samverkan, vi-känsla 3.Påstående: Om det finns en röd tråd från central nivå via distriktsnivå, regional nivå ner till lokal nivå kommer det att öka delaktigheten, inflytandet och även öka medlemsantalet. Det kommer även att ställa krav på förbundet som helhet att öka den interna samverkan och samordningen. Ja, därför att:. 86% Distrikten har olika förutsättningar Nej, därför att:.. 14% Risk för att det blir en toppstyrd organisation 4.Vad skulle nyttan vara av att ha en gemensam vision, gemensamma mål och gemensam planering, det vill säga att vara Ett förbund? Starkare om alla jobbar åt samma håll Tydlighet och ökad samverkan

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet SvRF idag Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar samt därtill anknuten verksamhet nationellt och internationellt.

Läs mer

SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET

SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET Samhällsst llsstöd Distriktordförande- och tjänstemannakonferens september 2012 K R-B SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET UPPLÄGG Aktuell LOK-stödsstatistik RF:s översyn av LOK-stödsreglerna Föreningar som köper

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Sida 13 s HästHalland startades som ett projekt år 2005 av LRF Halland, Hushållningssällskapet Halland och Region Halland. HästHalland är idag ett regionalt initiativ, formellt ägt av Hushållningssällskapet

Läs mer

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 en efter föreningarnas föreningarna möjlighet Västerbottens att Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte vara samarbetsorganisation för

Läs mer

Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice

Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice Man är medlem för att man måste! Varför måste man vara medlem? eller uttryckt på ett annat sätt, vad är medlemsnyttan? Delprojektet Föreningsservice uppdrag är

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet på årsmötet

Läs mer

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312.

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Styrelsen Protokoll Protokoll 11/12 Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Plats: Ledamöter: Anmäld förhindrad:

Läs mer

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov.

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov. Dalarnas Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Distriktens roll/distriktens idé (från basutbud för distrikten) Att vara samarbetsorganisation för klubbarna i sitt distrikt. Att ta till vara klubbarnas intresse

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 330, , 5. Förbundsstyrelsens propositioner till Förbundsmötet 2010

Styrelseprotokoll nr 330, , 5. Förbundsstyrelsens propositioner till Förbundsmötet 2010 Styrelseprotokoll nr 330, 2010.02.24, 5 Förbundsstyrelsens propositioner till Förbundsmötet 2010 1 Ny regional organisation Bakgrund Inom Gymnastikförbundet har en process pågått under hela 2000-talet

Läs mer

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och Vision: vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och tävlingsutövare. Vi skall ligga i framkant i vår utbildningsverksamhet och verka

Läs mer

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Barn och ungdom Utbildning Avel och hästhållning SPORT - TÄVLING att bli en ledande sportnation RIDKLUBB - RIDSKOLA att vidareutveckla ett rid-

Läs mer

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål 1 Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål Från och med 2010 bedrivs Solna Fältrittklubbs verksamhet utifrån en fastslagen värdegrund och vision, och med tydliga och konkreta mål. Värdegrunden, visionen

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2012-2013 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Nöjdare medlemmar

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Organisation Inom Hallands Ridsportförbund finns följande sektoner och kommittéer: Ungdomssektionen (DUS) Utbildning Tävlingssektionen

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017 Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Ridsportens kärnverksamheter Ridklubb/Ridskola Sport/Tävling Dessa

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07 Personinformation Distriktsstyrelsen Foto: Mittsvenska Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola.

Läs mer

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Sverigeresan Proposition Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Komplettera Sverigeresan om Demokrati med frågeställningar kring Genomförande, Verksamhetsinnehåll och Kostnad/Finansiering - Att genomföra

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte den 18 mars 2015 HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN 2014 ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT ÅR Vårt förbund står på en stabil grund med en omfattande verksamhet Den ideella föreningen

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015 Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Flera och Nöjda

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på Mål och vision Nivå Västmanlands två Ridsportförbund 2011-01-18 Nivå fyra Fastställd av distriktsstyrelsen 11 1 Klicka här för Innehåll

Läs mer

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö 7. FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG 10.1 Behandling av förbundsstyrelsens förslag till Strategi2020, verksamhetsoch ekonomisk plan. (se punkt 5 i FM-dokumentationen) 10.2 Fastställande av föreningarnas medlemsavgift

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning Bakgrund I samband med Förbundsmötet på Quality Hotel Nacka den 26 mars 2011 lyftes frågan

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Vår vision Att bli en arena för högkvalitativa tävlingar samt att erbjuda marknadens bästa ridskola. Övergripande mål 2013 Attraktiv anläggning där alla grupper

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING

VERKSAMHETSPLAN VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING VERKSAMHETSPLAN VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING 2017-2020 VÄRDEGRUND FÖR VÅR FÖRENING Vi visar respekt för häst och människa Det betyder att Vi är goda förebilder som hälsar på varandra, är hjälpsamma och visar

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Innehåll

Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsrevisorer... 2 Ansvarsområde:... 2 Rapportering:... 2 Fördelning av distrikt:... 2 Distriktsbesök:... 2 Klubbesök:... 2 Ekonomi:... 2 Kontaktytor:... 2 Områden/verksamheter

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

Styrelsens förslag. Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen

Styrelsens förslag. Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen ns förslag Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag 2. Grundläggande tankar kring den nya organisationen 3. Fördelar och risker med ny organisation

Läs mer

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK Leksands Ridklubb Att vara medlem i LRK Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Förmåner 1 2.1 Medlemstidningen Häst & Ryttare 1 2.2 Olycksfallsförsäkring 1 2.3 Delta i aktiviteter 1 2.4 Nyttja anläggningen

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING

FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING 2012-05-14 FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING Korpen Hej! Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet (Korpen riks) genomför just nu en undersökning bland alla korpföreningar och nationella organisationer för att

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen., är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf.

Läs mer

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Sida 1 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Fastställda av förbundsstyrelsen 2015-01-23 Sida 2 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska

Läs mer

Framtida arbetssätt med landsbygdsutveckling inom svensk fotboll. En förening i varje by - fotboll för alla Fotbollen som landsbygdsutvecklare

Framtida arbetssätt med landsbygdsutveckling inom svensk fotboll. En förening i varje by - fotboll för alla Fotbollen som landsbygdsutvecklare Framtida arbetssätt med landsbygdsutveckling inom svensk fotboll En förening i varje by - fotboll för alla Fotbollen som landsbygdsutvecklare Svenska Fotbollförbundets (SvFF:s) Landsbygdsutvecklande arbete

Läs mer

Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord

Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord 1. Välkomsthälsning 2. Val av presidium Mötet förslås välja till - Ordförande Amanda Wedberg - vice Ordförande Johan

Läs mer

CENTRAL ORGANISATION. Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet 19 DISTRIKT

CENTRAL ORGANISATION. Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet 19 DISTRIKT RIDSPORTEN I SVERIGE Riksidrottsförbundet LOK-Stöd Idrottslyftet IdrottOnline SISU utbildningstimmar CENTRAL ORGANISATION Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet

Läs mer

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet 1 STADGAR 2 STADGAR FÖR VÄSTMANLANDS RIDSPORTFÖRBUND (VRF) Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Västmanlands Ridsportförbund (VRF) är en ideell förening, och ska arbeta som Svenska Ridsportförbundets

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet MSSF är en del av Svenska Simförbundet SSF och vår inriktning framgår av Svenska Simförbundets stadgar. Vi ansluter oss till verksamhetsidén Simidrotten

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Rösträtt för föreningar och SDF vid Förbundsmöten

Rösträtt för föreningar och SDF vid Förbundsmöten Styrelsens förslag till årsmötet: Rösträtt för föreningar och SDF vid Förbundsmöten Bakgrund Distrikt Mellansverige och Distrikt Västergötland lämnade varsin motion till Förbundsmötet 2015 med förslag

Läs mer

Projekt SvRF Lägesinformation

Projekt SvRF Lägesinformation 1/6 Projekt SvRF Lägesinformation 2012-12-02. 01. Bakgrund 02. Uppdraget 03. Förbundet, WRAS 04. Distrikten 05. Klubbarna 06. Medlemmarna 07. Westernridning - förutsättningar för tillväxt. 08. Varför vill

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2018-2019 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället och framtida utveckling Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Övergripande mål Strategiska områden, inriktningsmål

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män.

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män. Original 27 27 Styrelsens sammansättning Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

STADGAR FASTSTÄLLDA

STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR VATTENFALLS IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRBUND 1 Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund är en sammanslutning av föreningar som finns till för dig som arbetar inom Vattenfallskoncernen.

Läs mer

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja rida eller köra häst. Drygt en miljon människor i Sverige

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Valberedningen. Lennart Brattgård ordförande - Stockholm. Sara Forsberg - Kolmården. Ann Larsson - Sundsvall. Mats Widesjö - Bromölla

Valberedningen. Lennart Brattgård ordförande - Stockholm. Sara Forsberg - Kolmården. Ann Larsson - Sundsvall. Mats Widesjö - Bromölla Valberedningen Lennart Brattgård ordförande - Stockholm lennart@brattgard.se 0705-43 82 91 Sara Forsberg - Kolmården sara_nordvall_forsberg@yahoo.se 0767-93 73 41 Ann Larsson - Sundsvall annlarsson1@gmail.com

Läs mer

Säkerhetsturnén bygger på Smålands Ridsportförbunds och Krafft s satsning Equitation Safety Tour

Säkerhetsturnén bygger på Smålands Ridsportförbunds och Krafft s satsning Equitation Safety Tour Välkomna Bakgrund Säkerhetsturnén bygger på Smålands Ridsportförbunds och Krafft s satsning Equitation Safety Tour Med start 2009 har SvRF fått möjlighet att vara huvudman och initiativtagare till spridningen

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma Stadgar SV GOTLAND Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-13 1 Övergripande 1 Syfte Studieförbundet Vuxenskolan (SV), ideell förening, har till uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND. Stadgar för Gotlands Islandshästförbund (GIF)

GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND. Stadgar för Gotlands Islandshästförbund (GIF) GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND Stadgar för Gotlands Islandshästförbund (GIF) Stadgarna fastställda/ändrade vid distriktsårsmöte den 2016-11-22 Stadgarna har upprättats enligt Svenska Islandshästförbundets

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Projekt SvRF - Medlemmarna frågar och får svar #2

Projekt SvRF - Medlemmarna frågar och får svar #2 1/8 Projekt SvRF - Medlemmarna frågar och får svar #2 Detta dokument innehåller frågor som kommit projektgruppen tillhanda från klubbar och enskilda medlemmar. Svaren på frågorna är markerade med rött.

Läs mer

POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING

POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING Gröna tråden Historik Skogslottens Ryttarförening är Norrköpings största och Sveriges femte största ridklubb. Vi har hela 500 medlemmar i veckan som rider lektioner hos

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN 2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN RIDSKOLA TÄVLING ANNAN VERKSAMHET MOTIONÄRER TÄVLINGSRYTTARE AVSUTTNA MEDLEMMAR Ledare Förtroendevalda Tränare Uppfödare Funktionärer Familj RIDSKOLERYTTARE ANLÄGGNING

Läs mer

Juridiska stödfunktionen

Juridiska stödfunktionen Februari 2007 Juridiska stödfunktionen Årsredovisningar, årsavgifter och statistik Den här tiden på året genomför de flesta föreningarna i förbundet sina årsmöten. Glöm inte bort att så snart som möjligt

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Vision - En galoppör i varje stall Värderingar Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Respekt Vi tillåter olika åsikter,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern Normalstadgar - Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen Landskrona Musik & Teater en del

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA AFFÄRSPLAN 2013-2015 1 VISION 3 2 VÄRDEGRUND 3 3 VERKSAMHETSBESKRIVING 3 3.1 PRODUKTPORTFÖLJ 3 3.2 SÄKERHET 4 3.3 GOD HÄSTHÅLLNING 4 3.4 UTBILDNING 4 3.5 PERSONAL

Läs mer

5 Paragrafen kan kompletteras enligt önskemål.

5 Paragrafen kan kompletteras enligt önskemål. KOMMENTARER TILL TYPSTADGAR FÖR FÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET Allmänt Typstadgarna är i sig inga egna stadgar utan kan användas som underlag för upprättande av föreningens egna stadgar.

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer