SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET"

Transkript

1 Samhällsst llsstöd Distriktordförande- och tjänstemannakonferens september 2012 K R-B SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET

2 UPPLÄGG Aktuell LOK-stödsstatistik RF:s översyn av LOK-stödsreglerna Föreningar som köper tjänster av privata näringsidkare Fortsatt arbete

3 BIDRAG TILL IDROTTSVERKSAMHET Styrs av förordningen om statsbidrag till idrottsverksamhet (1999:1177) Fördelas av Riksidrottsförbundet RF:s regler för LOK-stöd Ideella föreningar anslutna till SF Aktiviteter i föreningens regi Ledarledd barn- och ungdomsverksamhet (7-20år)

4 STATLIGT LOKALT AKTIVTETSSTÖD 500 miljoner kronor totalt Ridsportens föreningar 32,5 Mkr 2011 (Idrottslyftet 11,3 Mkr) 24 kronor per sammankomst 8 kronor per deltagare Ledarledd gruppaktivitet Lägst 3 och högst 30 deltagare Deltagare får räknas en gång per dag och idrott

5 LOK-stödsstatistik

6 Utveckling och förändring av godkänt belopp SvRF distrikt Förändring i kr Blekinge Ridsportförbund kr kr kr (-27%) Dalarnas Ridsportförbund kr kr kr (-12%) Gotlands Ridsportförbund kr kr kr (-30%) Gävleborgs Ridsportförbund kr kr kr (-1%) Göteborg- Bohusläns Ridsportförbund kr kr kr (-19%) Hallands Ridsportförbund kr kr kr (-26%) Mittsvenska Ridsportförbundet kr kr kr (-2%) Norrbottens Ridsportförbund kr kr kr (-9%) Skånes Ridsportförbund kr kr kr (-12%) Smålands Ridsportförbund kr kr kr (-10%) Stockholms Läns Ridsportförbund kr kr kr (-40%) Södermanlands Ridsportsförbund kr kr kr (-15%) Upplands Ridsportförbund kr kr kr (-20%) Värmlands Ridsportförbund kr kr kr (+8%) Västerbottens Ridsportförbund kr kr kr (-15%) Västergötlands Ridsportförbund kr kr kr (-21%) Västmanlands Ridsportförbund kr kr kr (-17%) Örebro Län Ridsportförbund kr kr kr (-12%) Östergötlands Ridsportförbund kr kr kr (-19%) Totalt kr kr kr (-18%)

7 LOK jämförelse mellan förbund Godkänt belopp Bilsport kr kr kr kr kr Gymnastik kr kr kr kr kr Fotboll kr kr kr kr kr Handboll kr kr kr kr kr Ridsport kr kr kr kr kr

8 Utveckling och förändring av smk SvRF distrikt Förändring Blekinge Ridsportförbund Dalarnas Ridsportförbund Gotlands Ridsportförbund Gävleborgs Ridsportförbund Göteborg- Bohusläns Ridsportförbund Hallands Ridsportförbund Mittsvenska Ridsportförbundet Norrbottens Ridsportförbund Skånes Ridsportförbund Smålands Ridsportförbund Stockholms Läns Ridsportförbund Södermanlands Ridsportsförbund Upplands Ridsportförbund Värmlands Ridsportförbund Västerbottens Ridsportförbund Västergötalands Ridsportförbund Västmanlands Ridsportförbund Örebro Län Ridsportförbund Östergötlands Ridsportförbund Totalt

9 Utveckling och förändring av deltagartillfällen SvRF distrikt Minskning/ Ökning % Blekinge Ridsportförbund % Dalarnas Ridsportförbund % Gotlands Ridsportförbund % Gävleborgs Ridsportförbund % Göteborg- Bohusläns Ridsportförbund % Hallands Ridsportförbund % Mittsvenska Ridsportförbundet % Norrbottens Ridsportförbund % Skånes Ridsportförbund % Smålands Ridsportförbund % Stockholms Läns Ridsportförbund % Södermanlands Ridsportsförbund % Upplands Ridsportförbund % Värmlands Ridsportförbund % Västerbottens Ridsportförbund % Västergötalands Ridsportförbund % Västmanlands Ridsportförbund % Örebro Län Ridsportförbund % Östergötlands Ridsportförbund % Totalt %

10 Förändring av LOK för SvRF Godkänt belopp kr (-18%) Antal sammankomster (-16%) Antal deltagartillfällen (-33%)

11 UTREDNING OM FRAMTIDA LOK-STÖD RF-stämman 2011 beslutade om en total översyn av nuvarande LOK-stödsregler Är LOK-stödet ett rättvis och lämpligt styrinstrument för att fördela bidrag till svensk idrott? Vägledande för utredningen: Verksamheten ska ske utifrån Idrotten Vill och barnrättsperspektivet Enkel administration är en förutsättning framöver Bidraget ska vara ett stimulansbidrag Tidplan: Utredningen presenteras för RS okt 2012 Riksidrottsforum nov Remiss till SF och DF Förslag till RF-stämman 2013 Nya regler gälla från 2014

12 SvRFs MEDSKICK TILL UTREDNINGEN att statens syfte med LOK-stödet är det primära att föreningarna stimuleras att anordna barn och ungdomsverksamhet att olika idrotters villkor och förutsättningar genomlyses och beaktas att utveckling och framtida former av idrott beaktas att utredningen sker i samverkan med representanter för SF och föreningar med olika typer av verksamhet att överklagandeordningen genomlyses SvRF med i referensgrupp tillsammans med 9 andra idrotter samt representanter för RF och DF

13 Frågor i referensgruppen Koppling LOK-stöd - Idrottslyftet Åldersspannet 7-20 år Ledarkrav Differentiering i bidrag för framförallt tonåringar och funktionshindrade Policy för barn- och ungdomsidrott Regler för att köpa tjänster KONSEKVENSER?

14 LOK-STÖDSREGLER SOM SÄRSKILT PÅVERKAR RIDSPORTEN 70/30 regeln Minst 70 % ska vara SF idrott resterande 30 % därtill naturligt anknuten verksamhet Bidrag utgår för verksamhet i föreningens regi Kommentar: Idrottsverksamheten måste ske i föreningens regi. Föreningens har ansvaret gentemot medlemmarna Inget hinder för att köpa externa tjänster eller utrustning i någon form

15 RELATIONEN RIDKLUBB - RIDSKOLA Grundregel: Bidrag till ideell förening för aktiviteter som sker i föreningens regi Gränsdragning mellan ideell förening och privat näringsverksamhet Kuliss för privat näringsidkare Tolkning och tillämpning av begreppet i föreningens regi Ökat antal överklagningsärenden i LOKstödsnämnden Hur köpa tjänster

16 Sammanfattning av krav som ställs för samarbete förening ridskola 1) Avtal mellan föreningen och ridskolan 2) Föreningen ansvar, inflytande och kontroll 3) Omfattnings- och kvalitetskrav 4) Säkerhet försäkringar 5) Nyttjande av lokaler 6) Betalningsströmmar 7) Regelbunden uppföljning

17 Föreningen A-stads Ridklubb Erbjuder ridskoleverksamhet Tecknar avtal om köp av ridskoleverksamhet Ridskolan AB Medlemsavgift Medlem Anmäler sig och betalar för ridskoleverksamhet Genomför på uppdrag av Ridklub-ben avtalad ridskoleverksamhet Fakturerar Ridklubben avtalad kostnad för ridskoleverksamhet När det gäller frågan om Köpta administrativa tjänster A-stads Ridklubb kan naturligtvis köpa administrativa tjänster av extern part. Om föreningen köper medlemsavgifts- och ridavgiftshanteringen av extern part ska inbetalda avgifter (till extern part) betalas till A-stads Ridklubb i sin helhet. Extern part fakturerar därefter särskilt, kostnad för köpt administrativ(a) tjänst(er).med detta får A-stads Ridklubb synliga medlemsavgifter och ridavgifter i sin verksamhet/ ekonomiska redovisning. I kund- och leverantörsförhållandet blir relationerna tydliga. Medlemmen är medlem i A-stads Ridklubb som utöver medlemskapet även tillhandahåller ridskoleverksamhet. A-stads Ridklubb är beställare och kund hos Ridskolan AB. Ridskolan AB är leverantör av tjänst(er) till A-stads Ridskola.

18 LOK-stöd till föreningar kopplade till privata näringsidkare 2010 Blekinge Ridsportförbund :- Dalarnas Ridsportförbund :- Gotlands Ridsportförbund :- Gävleborgs Ridsportförbund - Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund :- Hallands Ridsportförbund :- Mittsvenska Ridsportförbundet :- Norrbottens Ridsportförbund :- Skånes Ridsportförbund :- Smålands Ridsportförbund :- Stockholms Idrottsförbund :- Södermanlands Ridsportförbund :- Uppland Ridsportförbund :- Värmlands Ridsportförbund - Västerbottens Ridsportförbund - Västergötlands Ridsportförbund :- Västmanlands Ridsportförbund :- Örebro Län Ridsportförbund - Östergötlands Ridsportförbund :- Klubbar som EJ sökt (motsvarande storlek) :- SUMMA :-

19 VAD HAR VI GJORT OCH VAD SKA VI GÖRA? Dialog med RF / LOK-stödsnämnden Material på Typavtal för samarbete förening ridskola Informationskampanj Bevaka utvecklingen statistik för 2011 Analysarbete, reagera och agera Juridiska utskottet Plan för påverkansarbete Skrivelse till Riksidrottsstyrelsen därefter vidare. LOK-stödsutredningen Svara på remissen Överväga motioner till RF-stämman 2013 (1/ ) ANDRA EXTRA ORDINÄRA ÅTGÄRDER??

20

21 Ekonomi, skatter, arvoden och styrelsens ansvar i ideella idrottsföreningar Västerbottens Ridsportförbund Postadress: c/o Zone System, Box 806, Skellefteå Besöksadress: Hyvelgatan 15, Hedensbyn Industriområde Bg

22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är en förening... 3 Ideell förening... 3 Sektioner... 4 Organisationsnummer... 4 Styrelsens ansvar... 5 Skadeståndsansvar... 5 Straffrättsligt ansvar... 6 Personligt betalningsansvar... 6 Beskattning av ideella föreningar... 7 Krav för att en ideell förening ska betraktas som allmännyttig... 7 Rörelseinkomster... 9 Fastighetsinkomster Mervärdesskatt för ideella föreningar Deklaration Reklamskatt Reklamskatt på sponsring Beskattning och ersättningar till personer Arbetsgivare/uppdragstagare Halva basbeloppet Ersättningar i samband med idrottslig verksamhet Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta idrottsutövare/lag Kontrolluppgift Bokföringsskyldighet för ideella föreningar Revision

23 VAD ÄR EN FÖRENING? En förening är oftast en sammanslutning av flera personer som har ett gemensamt mål. Ibland kan en förening också bestå av andra juridiska personer. Man skiljer på ekonomiska och ideella föreningar. Vilket som är vad bestäms av föreningens ändamål och verksamhet. För att en ekonomisk förening ska bli en juridisk person krävs att den registreras. En ideell förening kan inte registreras för att bli en juridisk person. Ideell förening En ideell förening bygger som namnet antyder på en idé. Syftet är att samla ett antal personer med ett gemensamt intresse i en mer organiserad form. Skillnaden mellan en ekonomisk och ideell förening kan förenklat sägas vara att den ideella föreningen har ett ideellt ändamål och bedriver en ideell verksamhet. Det innebär emellertid inte att en ideell förening inte kan bedriva kommersiell verksamhet och ha anställd personal. Det finns ingen lag för ideella föreningar utan reglerna bygger på praxis som utarbetats genom åren. För att en ideell förening ska bli en juridisk person krävs att den antagit stadgar och utsett en styrelse. Stadgarna måste innehålla vissa formalia såsom föreningens namn, föreningens ändamål, föreningens hemort m m. En ideell förening är en juridisk person vilket betyder att den kan äga saker, ingå avtal, vara arbetsgivare m m. Det innebär, under normalförhållanden, att inga personer behöver svara personligen för handlingar som sker i föreningens namn. En styrelse företräder bara föreningen. Mer om ansvaret i en ideell förening behandlas nedan. 3

24 Sektioner Det är vanligt att idrottsföreningar är organiserade i sektioner. Det kan vara av praktisk betydelse för att delegera ansvaret och driften av föreningen. Sektionerna kan vara mer eller mindre självständiga. Det är vanligt att de har en egen styrelse och ibland t o m egna årsmöten. En sektion är ingen juridisk person varför den inte kan äga någonting, inte vara part mot tredje man m m. Sektionens styrelse har inte mer ansvar än vad den fått av föreningsstyrelsen. Delegering av ansvar från föreningsstyrelsen till en sektionsstyrelse eller enskild person bör protokollföras eller ges i en skriftlig fullmakt. Ansvaret för hela föreningens förvaltning ligger alltid på föreningsstyrelsen. Organisationsnummer Som tidigare nämnts kan inte en ideell förening registreras. Skatteverket tilldelar emellertid en ideell förening ett organisationsnummer. Organisationsnumret är bara av praktisk betydelse när det gäller t ex om föreningen är arbetsgivare eller om en bank kräver ett det för att föreningen ska få öppna ett bankkonto. Att en förening erhållit ett organisationsnummer är ingen garanti för att det är en ideell förening. 4

25 STYRELSENS ANSVAR När en person väljs till ledamot av en föreningsstyrelse inträder självfallet ett ansvarstagande. Personen har fått medlemmarnas förtroende att sköta föreningens förvaltning och förväntas göra det på ett korrekt och omsorgsfullt sätt. Skulle styrelseledamoten inte leva upp till detta utan förorsakar föreningen skada kan han eller hon bli ansvarig för detta. En ideell förening är en juridisk person vilket bl a innebär att förening själv svarar för sina åtaganden. Styrelsen går fri från ansvar så länge verksamheten sköts på ett riktigt och korrekt sätt. Under vissa förutsättningar kan styrelsen eller eventuellt andra företrädare för föreningen ställas till ansvar personligen. Man skiljer på tre former av ansvar: skadeståndsansvar straffrättsligt ansvar personligt betalningsansvar. Skadeståndsansvar En styrelseledamot, eller den som av styrelsen har rätt att företräda föreningen, som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar föreningen skada under fullgörande av sitt uppdrag kan bli skadeståndsansvarig. Skadeståndsskyldigheten kan föreligga både mot föreningen och utomstående. Frågan om ansvar gentemot föreningen uppkommer vid varje årsmöte under punkten styrelsens ansvarsfrihet. Där har medlemmarna möjligheten att ifrågasätta styrelsen eller enskild ledamots sätt att sköta föreningen. Anser man att hela styrelsen eller enskild ledamot har handlat oaktsamt och därigenom orsakat föreningen ekonomisk skada kan årsmötet besluta att inte bevilja ansvarsfrihet. Om ansvarsfrihet inte beviljas har föreningen möjlighet att inom ett år väcka skadeståndstalan mot ledamöterna vid allmän domstol. 5

26 Straffrättsligt ansvar Föreningens styrelse är skyldig att se till att föreningen följer den lagstiftning som gäller för föreningens verksamhet. Brister styrelsen i detta kan hela styrelsen eller enskild styrelseledamot ställas inför rätta. Inom idrotten har det förekommit att ordförande och kassör dömts till fängelse för skattebrott som begåtts i föreningen. Det är en skyldighet för en styrelseledamot att känna till den lagstiftning som berör föreningen och dess verksamhet. Man kan aldrig skylla på okunskap. Personligt betalningsansvar Det personliga betalningsansvaret kan inträffa om föreningen inte kan betala skatter och avgifter till Skatteverket. Som ledamot i styrelsen har man ett företrädaransvar. Det innebär att om föreningen inte i rätt tid betalat skatt och avgifter eller i övrigt underlåtit att betala skatten, är företrädaren skyldig att betala den. Detta gäller inte om styrelsen vidtagit de åtgärder som krävs (t ex ackord eller konkurs) för att få till stånd en avveckling av föreningens skulder. I de fall där en förening lånat pengar av en bank och banken ställt krav på personlig borgen, av en eller flera styrelseledamöter, är dessa betalningsskyldiga om inte föreningen kan klara av amorteringarna på lånet. 6

27 BESKATTNING AV IDEELLA FÖRENINGAR Allmännyttig ideell förening Beskattningen av ideella föreningar regleras i Lagen om Statlig inkomstskatt 7 mom 2. Där slås fast att en ideell förening som har ett allmännyttigt ändamål bedriver en allmännyttig verksamhet som motsvarar ändamålet tillämpar en öppen medlemsantagning använder avkastningen i den allmännyttiga verksamheten uppfyller kraven för att bli betraktad som allmännyttig och därmed begränsat skattskyldig för näringsverksamhet. Det innebär att föreningars rörelse- och fastighetsinkomster under vissa förutsättningar kan vara befriade från inkomstskatt. Ideella föreningar som inte uppfyller kraven om allmännyttighet är obegränsat skattskyldiga för all näringsverksamhet. Krav för att en ideell förening ska betraktas som allmännyttig Allmännyttiga ändamål Som allmännyttigt ändamål räknas idrottsliga. religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga, politiska m fl. Dessutom måste % av föreningens verksamhet vara inriktad på det allmännyttiga ändamålet. Föreningens verksamhet får ej vara begränsad till att tillgodose viss familjs eller familjers, föreningens medlemmars eller andra bestämda personers ekonomiska intressen. 7

28 Verksamhetens art Föreningens verksamhet måste så gott som uteslutande vara inriktad på det allmännyttiga ändamålet. Öppen medlemsantagning Föreningen får inte vägra någon inträde eller utesluta någon som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar. Emellertid godkänns naturliga begränsningar såsom fysiskt handikapp (i en handikappförening) en viss geografisk begränsning (område, skola) en viss minimiålder (t.ex. motorsport) en viss kategoribegränsning (företag) könsbundna medlemskap (om det framstår som naturligt med hänsyn till ändamålet). Ej tillåtna begränsningar är bl a: rekommendationsbrev för att kunna bli medlem väljs in som medlem efter prövning i styrelsen. Inkomstanvändningen Ca 80 % av föreningens avkastning, räknat över en femårsperiod, ska användas till det allmännyttiga ändamålet. Som avkastning (netto) räknas fastighetsinkomster, kapitalinkomster och skattefria rörelseinkomster i den ideella verksamheten. Till dessa inkomster (nettot) ska läggas medlemsavgifter och bidrag från stat och kommun. Om föreningen vill avsätta pengar under några år, för t ex en större investering, kan föreningen, om inte femårsregeln räcker till, ansöka om dispens från användningskravet hos Skatteverket. 8

29 Rörelseinkomster En allmännyttig ideell förening är begränsat skattskyldig för inkomst av rörelse. Det innebär att vissa rörelseinkomster är befriade från inkomstskatt om de uppfyller vissa krav. Varje inkomstslag bedöms och prövas oberoende av varandra. En allmännyttig ideell förening är undantagen från skattskyldighet om rörelseinkomsten har en naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål är av servicekaraktär av hävd utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete eller är av kommersiell karaktär i begränsad omfattning (Huvudsaklighetsprincipen). Naturlig anknytning Som naturlig anknytning räknas intäkter som har ett direkt samband med den ideella verksamheten som t ex: entré och anmälningsavgifter vid matcher och tävlingar försäljningsinkomster av t ex märken, affischer, böcker m m som syftar till att göra föreningen känd. Intäkter av servicekaraktär Under kategorin inkomster av servicekaraktär räknas bl a olika former av försäljningsinkomster. Huvudsyftet med försäljningsverksamheten ska vara att ge service till föreningens medlemmar och andra som besöker eller deltar i föreningens allmännyttiga verksamhet. 9

30 Som inkomst av servicekaraktär räknas bl a: mindre servering vid idrottsanläggning i samband med match eller träning försäljning av program försäljning av sportartiklar till medlemmarna. En förutsättning är att inkomsterna inte är av sådan omfattning att de kan anses vara av kommersiell karaktär. T ex kan inte föreningen bedriva en permanent caféverksamhet som vänder sig till allmänheten även om den ligger i anslutning till föreningens anläggning. Inkomster som av hävd finansierar ideellt arbete Av tradition har vissa verksamheter varit vanligt förekommande för att finansiera ideella föreningars verksamhet. I lagen kallas dessa verksamheter för hävdvunna. Det innebär att oavsett verksamhetens art är de skattebefriade tack vare att de utgjort finansieringskälla för föreningslivet. Till verksamheter som av hävd utnyttjas för att finansiera ideellt arbete räknas bl a: bingo lotterier fester danser basarer försäljnings- och insamlingskampanjer reklamintäkter från reklamutrymmen på idrottsplatser, klubbdräkter, programblad och liknande (sponsring). Hävd kan enbart förekomma när många föreningar under lång tid har använt sig av samma finansieringskälla. Det räcker alltså inte att en förening gjort likadant under lång tid. Det måste finnas en befäst tradition att verksamheten rent allmänt utnyttjas av många ideella föreningar under en längre tid som finansieringskälla. 10

31 Kommersiell rörelseinkomst i begränsad omfattning Om en förening har rörelseinkomster som inte faller under någon av de ovan nämnda kategorierna är den föremål för beskattning om den inte är av mindre omfattning jämfört med föreningens totala rörelseinkomster. En förutsättning är att allt arbete utförs med ideell arbetskraft. Om den skattepliktiga rörelseinkomsten är större än 30 % av de totala bruttointäkterna i föreningen kan alla rörelseinkomster beskattas. Det innebär att en kommersiell verksamhet smittar de andra normalt skattebefriade rörelseinkomsterna. Förvärvskällan beskattas eller undantas i sin helhet från beskattning. För skattefrihet krävs att förvärvskällans inkomster till ca % härrör sig från den skattebefriade delen, den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Det ska förtydligas att bedömning enbart baseras på rörelseinkomster. Inte medlemsavgifter, bidrag eller liknande. Exempel 1 Exempel 2 Bingolotto Lotterier Servering vid matcher Sponsring Flytthjälp Summa Samtliga rörelseinkomster utom flytthjälp är av servicekaraktär eller är en hävdvunnen inkomst. Flytthjälp har däremot ingenting med förenings allmännyttiga ändamål att göra. Exempel 1 De totala rörelseinkomsterna uppgår till Då flytthjälpen uppgår till 20 % av den totala bruttoinkomsten är hela förvärvskällan befriad från beskattning. 11

32 Exempel 2 Flytthjälpen uppgår i detta fall till 33 % vilket innebär att hela förvärvskällan ska beskattas. I detta fall ska naturligtvis en nettoberäkning göras. Föreningen får dra av de kostnader som direkt uppstått vid inkomsternas förvärvande. Vill en förening undvika situationen i exempel 2 bör den ta kontakt med Skatteverket och registrera den skattepliktiga verksamheten. Därmed kommer enbart den verksamheten att vara föremål för inkomstskatt och eventuellt omfattas av mervärdesskatt. Fastighetsinkomster En allmännyttig ideell förening är befriad från skattskyldighet för inkomst av fastighet om övervägande del, mer än 50 %, används av föreningen i den allmännyttiga verksamheten eller har en naturlig anknytning till eller av hävd används för att finansiera den allmännyttiga verksamheten. En allmännyttig ideell förening som äger eller disponerar en fastighet kan därmed hyra ut mindre än 50 % av fastighetens yta under ett år eller hyra ut hela fastigheten i mindre än 6 månader under ett år. En allmännyttig ideell förening som äger en fastighet som inte är skattepliktig är heller inte skyldig att betala fastighetsskatt. Fastigheten ska heller inte åläggas ett taxeringsvärde. 12

33 MERVÄRDESSKATT FÖR IDEELLA FÖRENINGAR En allmännyttig ideell förening som inte har inkomster från näringsverksamhet som är föremål för inkomstskatt är inte heller redovisningsskyldiga för mervärdesskatt. Har föreningen däremot inkomster från skattepliktig näringsverksamhet är föreningen skyldig att redovisa mervärdesskatt, under förutsättning att tjänsten eller varan är momspliktig. Är föreningen redovisningsskyldig för mervärdesskatt omfattas enbart intäkter och kostnader för den skattepliktiga verksamheten. Föreningen kan alltså inte lyfta mervärdesskatt på kostnader som tillhör annan verksamhet. En förening som inte är redovisningsskyldig för mervärdesskatt får inte heller debitera mervärdesskatt på föreningens fakturor avseende t ex sponsring. 13

34 DEKLARATION En ideell förening ska alltid lämna självdeklaration om underlag ska fastställas för fastighetsskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader skattepliktiga inkomster överstiger kr eller om förmögenheten i beskattningsbar rörelse överstiger kr. Om föreningen har anställd personal för vilken man betalar en pensionsförsäkring, är föreningen skyldig att betala särskild löneskatt på inbetalda premier. Redovisningen av detta sker på deklarationen. En förening som är helt skattebefriad ska lämna särskild uppgift på sidan 4 i deklarationen. Föreningen ska svara på frågorna samt bifoga räkenskapsutdrag (resultat- och balansräkning). Allmännyttig ideell förening, som inte är skattskyldig för vissa inkomster, kan ansöka om befrielse från skyldigheten att lämna särskild uppgift hos Skatteverket. 14

35 REKLAMSKATT Idrottsföreningar ska betala skatt på annonser och reklam enligt Reklamskattelagen. Det är den som offentliggör annonser eller reklam som är skyldig att redovisa och betala in skatten. Understiger de totala annons- och reklamintäkterna per år är föreningen inte skyldig att betala någon reklamskatt. Det normala är att idrottsföreningen tar ut reklamskatten från annonsören. De vanligaste fallen som är föremål för reklamskatt för en idrottsförening är: annonser i programblad annonser i medlemstidning som utkommer med mindre än 4 nummer per år reklamskyltar på arenor, läktare, klubbhus och liknande reklam på spelardräkter reklam på bilar ljudreklam i högtalaranläggning. Annonser i en medlemstidning som utkommer med minst 4 nummer per år omfattas inte av reklamskatt. Skatten för reklam är 11 % och kan tas ut av annonsören. Exempel En annons kostar kr. När föreningen fakturerar annonsören lägger föreningen på 550 kr i reklamskatt. Totalt blir det kr. Givetvis bör det överenskommas med annonsören innan fakturering sker. Om inte reklamskatten debiterats annonsören ska föreningen dra av 9,90 % från fakturerat belopp. Redovisning av reklamskatt sker på särskild deklaration till Skatteverket i Ludvika. Omfattningen beror på reklamvärdet. Kontakta er närmaste skattemyndighet för mer information och blanketter för redovisning. 15

36 Reklamskatt på sponsring När ett företag sponsrar en förening kan det bestå av mer än bara annonser och reklam. Det kan vara matchbiljetter, aktiviteter som förening anordnar för företaget m m. Den del av sponsorbeloppet som kan vara föremål för beskattning är enbart den del som innebär offentliggörande av annonser och reklam. Värdet av övriga motprestationer som föreningen gör mot sponsorn får räknas av från det belopp som blir föremål för beskattning. Exempel Ett företag sponsrar en förening med kr under en säsong. För det får företaget annons i programbladet och skyltreklam på arenan, 20 st entrébiljetter till alla hemmamatcher samt kaffe och bullar för 20 personer varje match, föreningen hjälper även företaget att två gånger under året dela ut reklam till hushållen. I detta fall är enbart annonsen i programbladet och skylten på arenan föremål för reklamskatt. Finns det en prislista enbart för annonser och skyltreklamen ska den användas och det blir värdet av dessa som blir underlag för reklamskatt. Om inte detta finns måste övriga insatser som förening gör åt företaget värderas och det som återstår av sponsorbeloppet blir underlag för reklamskatten 16

37 BESKATTNING OCH ERSÄTTNINGAR TILL PERSONER Arbetsgivare/uppdragstagare Har föreningen under ett kalenderår betalat ut mer än kr i lön samt jämställd ersättning tillsammans med skattepliktiga förmåner till en och samma person, betraktas föreningen skattemässigt som arbetsgivare. Föreningen är då skyldig att betala arbetsgivaravgifter göra avdrag för preliminär skatt månatligen redovisa och betala uppbörd för arbetsgivaravgifter och avdragen A-skatt lämna kontrolluppgifter till Skatteverket. Kan en person som utfört uppdrag åt föreningen uppvisa ett s.k. F-skattebevis är föreningen inte skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter. F-skattebeviset innebär att innehavaren själv svarar för sin skatt och avgifter. Kan inte personen uppvisa ett F-skattebevis är föreningen alltid skyldiga att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Det finns en specialregel för idrottsföreningar som har betalat ut ersättningar i samband med idrottslig verksamhet. Den s k "Halva basbeloppsregeln". Arbetsgivaravgifter och löneskatt Arbetsgivaravgift eller särskild löneskatt ska betalas på skattepliktiga ersättningar och förmåner som överstiger kr. Gäller inte ersättning i samband med idrottslig verksamhet som understiger ett halvt basbelopp. Särskild löneskatt är en reducerad arbetsgivaravgift som betalas för personer som gått i ålderspension. 17

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

IDROTTENS SKATTER OCH AVGIFTER fördjupad information

IDROTTENS SKATTER OCH AVGIFTER fördjupad information IDROTTENS SKATTER OCH AVGIFTER fördjupad information Idrottens föreningslära är för alla organisationsledare vad körkortet är för alla bilister och är samlingsnamnet på allt som har att göra med föreningskunskap,

Läs mer

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01 Uppdaterat 2011-03 - 01 Ersätter uppdateringar från 2010-03 - 01. Alla uppdateringar i hela dokumentet som är gjorda 2011 är kantmarkerade. Dessutom är större och viktigare uppdateringar skrivna med fetstil.

Läs mer

SERVICE GOLF OCH SKATTER

SERVICE GOLF OCH SKATTER SERVICE GOLF OCH SKATTER Förord Denna faktaskrift är en omarbetad och utökad version av skriften som Svenska Golfförbundet (SGF) publicerade 1997. Vissa revideringar har gjorts de senaste tio åren av skatteexperter

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet.

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet. Ideella föreningar En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell. En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 16 TAXERINGSÅR 2009 Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning av ett antal personer för ett gemensamt ändamål. Det finns två huvudtyper

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

LEKMANNAREVISORNS ANSVAR - En studie kring lekmannarevisorns faktiska ansvar i en ideell förening

LEKMANNAREVISORNS ANSVAR - En studie kring lekmannarevisorns faktiska ansvar i en ideell förening UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt LEKMANNAREVISORNS ANSVAR - En studie kring lekmannarevisorns faktiska ansvar i en ideell förening Kandidatuppsats VT 2014 Datum: 2014-06-10

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 17 TAXERINGSÅR 2010 Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning

Läs mer

RF:s normalstadgar för idrottsföreningar med kommentarer

RF:s normalstadgar för idrottsföreningar med kommentarer RF:s normalstadgar för idrottsföreningar med kommentarer av Christer Pallin 1 Innehåll RF:s normalstadgar för idrottsföreningar 3 STADGAR Idrottsrörelsens verksamhetsidé 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar

Skatteregler för ideella föreningar Skatteregler för ideella föreningar Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 19 TAXERINGSÅR 2012 Ideella föreningar Den här broschyren vänder sig till dig som ska fylla i Inkomst deklaration

Läs mer

Ansvarsfrågor och försäkringsskydd för förtroendevalda inom GDF & GK

Ansvarsfrågor och försäkringsskydd för förtroendevalda inom GDF & GK Ansvarsfrågor och försäkringsskydd för förtroendevalda inom GDF & GK Ansvarsfrågor Huvudregeln något förenklat är att styrelsen i ett distrikt eller i en golfklubb beviljas ansvarsfrihet och riskerar inte

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1480 Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1310 1314 2010 2012 1214 1215 1216 1217 1012 1014 1016 Innehållsförteckning IDROTTENS REDOVISNING Definitioner

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om hur man startar en idrottsförening och vad som händer de två första åren. Innehåll Det första året 3 Idrottsföreningen bildas

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3

Läs mer