Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan"

Transkript

1 Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS

2 Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig förutsättning för en god kontakt med föreningarna Föreningarna är såväl distriktens som förbundets uppdragsgivare. Uppdragen sköts i vissa fall på central nivå och i vissa fall på distriktsnivå. Att vara samarbetsorganisation för föreningarna i sitt distrikt. Att ta till vara föreningarnas intresse i samhället. Att distriktet tar hänsyn till de behov som finns hos föreningarna. Att distrikten är flexibla och anpassar sin verksamhet efter behovet. Att distriktet genom utbildning, stöd och rådgivning ger föreningarna verktyg så att de kan bedriva en bra verksamhet för föreningens medlemmar Distriktsstyrelsens åligganden regleras i Västergötlands Ridsportförbunds stadgar 16 Verkställa distriktsårsmötets beslut. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen samt hästhållningen i dessa. Handha ridsporten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för ridsportens utveckling samt i övrigt tillvarata ridsportens intressen. Föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och Ridsportförbundets bestämmelser samt godkänna DM-rekord. Handha och ansvara för distriktets medel. Bereda ärenden, som skall föreläggas distriktsårsmötet. Förelägga distriktsårsmötet förslag till distriktets verksamhetsplan. Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå Riksidrottsstyrelsen (RS), Riksidrottsnämnden (RN), Ridsportförbundets styrelse och RF-distriktets styrelse med upplysningar och yttranden. Bestämma om organisationen av tjänster vid distriktets kansli samt i förekommande fall anställa distriktets arbetstagare. Föra protokoll och erforderliga böcker m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt. DS är ytterst ansvarig för att den verksamhetsplan som fastställs vid distriktsårsmöte genomförs. DS har också det fulla ansvaret för upprättad budget, som skall följa verksamhetsplanen. Det är DS ansvarstagande som årsmötet tar ställning till, och det är därför av största vikt att samtliga förtroendevalda är införstådda med att styrelsen bär det yttersta ansvaret för allt som sker i distriktets regi. Uppdraget är i första hand baserat på styrelsemöten 5-6 ggr per år, samt i viss mån representation ute på förenings- eller distriktsnivå. Det administrativa arbetet sköts från vårt kansli, så i första hand handlar det om att bemanna förtroendemannaposterna med personer som är relativt väl insatta i vår idrott och vår organisation

3 Tävlingssektionen Samordnar alla tävlingar i Västergötland. Sektionen arbetar med frågor inom hoppning, dressyr, dressyr för ryttare med funktionsnedsättning, fälttävlan, körning, WE och distans. Ledamöterna i sektionen beslutar om mycket, bl a om reglerna för de olika serierna och DM. De läser igenom samtliga inlämnade överdomarrapporter och beslutar om eventuella åtgärder. De är dessutom med och fördelar verksamhetspotten av tio-kronan, så att dessa kommer tillbaka till tävlingsryttare och föreningar på bästa tänkbara sätt. Sektionen har möten cirka 6-8 gånger per år, varav några enbart är för hopp- och dressyrgrenarna. Ridskola Utbildningssektionen (RUS) Samordnar distriktets utbildnings-, fortbildnings- och konferensverksamhet. Arbetet sker i nära samarbete med kansliet, där de flesta möten också hålls. Sektionen har cirka fyra möten om året, med fastställd verksamhetsplan som grund för uppdraget. Sektionen arbetar även med hänsyn och lyhördhet till nya önskemål och behov såväl från enskilda medlemmar som föreningar, distrikts-sektioner och förbund. Sektionen för ryttare/kuskar med funktionsnedsättning (FUS) Arbetar med ledarskapskurs FU I, tävling och ridläger, samtliga med målgrupp ridlärare, assistenter och ryttare med funktionsnedsättning. Sektionen ansvarar också för FUS-information vid distriktets kurser och träffar. Sektionen har möten cirka fyra gånger per år, utöver kommittémöten inför tävling och läger.

4 Distriktets Ungdomssektion (DUS) Sektionens uppdrag är att verka för att den naturliga målgruppen får sitt behov av utbildning, träffar, fortbildning mm tillgodosett. Sektionens förtroendevalda skall vara lyhörda för sin målgrupps behov samt formulera mätbara mål som redovisas till DS senast 15:e november året före genomförandet. Dessa sammanställs därefter till att utgöra distriktets verksamhetsplan och fastställs av årsmötet. Exempel på aktiviteter distriktsungdomssektionen gör är Distriktsfinalen av VI I STALLET som är en tävling i hästkunskap, DUS on tour vilket innebär att sektionens ledamöter är ute och träffat ungdomarna i klubben, US-camp som är ett läger, resa till Göteborgs Horse Show och mycket mer! På aktivitetsplanen 2015 står även en resa till Ponny-EM i Skåne. Förutom att vara med och påverka är det både roligt och lärorikt att vara med in en styrelse, så nominera gärna någon på Din förening när det är dags för årsmöte nästa gång!

5 Ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund redovisar vid utgången av 2014 ett eget kapital om drygt 400 kr. Detta är inte tillräckligt, utan är ett område som vi måste jobba vidare med. En betydande del av finansieringskällorna är det regionala stödet som Västragötalandsregionen fördelar varje år till länets samtliga specialdistriktsförbund. Under 2014 har nya beräkningsgrunder för det regionala stödet räknats fram, och vi ser att vi är en av de idrotter om kommer att förlora på detta. I förslaget finns en viss inbromsningssträcka som styr upp så förlusten inte kommer alltför hastigt, men bara under 2015 kommer vi att mista drygt 10 % av vad vi erhöll under föregående år. Distriktets basutbud skall täckas av landstingsbidrag, merparten av medlemsavgifter från våra föreningar, samt den administrativa andelen av Tiokronan Totalt sett så räknar vi med basbudget på 1,333 i anslag, medlemsavgifter, bidrag och Tiokronan som skall täcka distriktets basbehov. Med den personalförändring som gjorts har vi skapat förutsättningar för att möta den minskning vi ser på anslags-sidan, och ändå ha utrymme för att på längre sikt öka vårt egna kapital. Våra kärnverksamheter Främjandeverksamhet, dvs utbildningsverksamhet Vi kommer utifrån de möten som hållits i sektionen 2014 att göra vissa förändringar i vårt utbud. Kurser inom Sport är fortsatt många, med t ex kurs för Inverkansdomare, kurs i Equipe, Tävlingsledarkurs, Rep.kurser för hopp- och dressyrtränare, rep-kurser för domare mm. Varje separat kurs budgeteras för att tåla en avvikelse på deltagarsidan med 15 %. Ridledarkursen kommer även i år att arrangeras under förutsättning att vi får tillräckligt många anmälningar. Relativt gott intresse för ULK-kurserna som arrangeras en gång per år. Distriktskansliet, medlemsservice Antal medlemmar beräknas till samma som Antal anslutna föreningar har minskat till 81 st. Övriga kostnader som räknas in här är hyra av kontor, telefon, leasingbil, internetuppkoppling, kopiering, porto, föreningsutskick, facktidskrift, försäkring mm. Anställda: Nyckeltal som framräknats av förbundet: Vid 40 anslutna föreningar finns underlag för en heltidsanställd konsulent. Vi har 81 klubbar i vårt distrikt, vilket medger 2 anställda. Vi bemannar vårt kansli med en verksamhetschef på 100 % och en kanslist på 75 %.

6 Sportverksamheten Vi ser varje år en förändring i intresse för våra lagserier, som ett exempel kan nämnas Div I ponnydressyr som förra året inte kunde genomföras, men som i år har samlat sex lag till start. Årets Gota Ponny som fick en ordentlig omarbetning av regelverket förra året har reviderats ytterligare, och vi tror nu att vi verkligen når inriktningsmålet Barns tävlande Tiokronan Generellt sett är planeringen att allt som finansieras av sk "Tio-kronan" och är helt subventionerat hör hemma i TS dagordning under TS mandat tillsammans i samarbete med distriktskansliet. Här tror vi även att distriktsdelen av förbundets talangutvecklingsprojekt hör hemma? Sektionerna Varje sektion har som uppdrag att verka för att den naturliga målgruppen får sitt behov av utbildning, träffar, fortbildning mm tillgodosett. Sektionens förtroendevalda skall vara lyhörda för sin målgrupps behov samt formulera mätbara mål som redovisas till DS senast 15:e januari året för genomförandet. Dessa sammanställs därefter till att utgöra distriktets verksamhetsplan och fastställs av årsmötet Ridskola-Utbildningssektion Allt som är fort- eller utbildning och dessutom är behäftat med deltagaravgift hör hemma i RUS dagordning under RUS mandat tillsammans i samarbete med distriktskansliet. Regionalt ridsportforum ligger också här i det som rör utbildning fortbildning. Målet är att deltagarna endast skall betala för sin egen kost och logi. Detta fastställdes i den kommitté som jobbade med Regionalt forum 2011, under Stig Lagergrens ledning. Finansiering genom verksamhetsfonden beslutas i DS. Lokaler och teknik finansieras oftast härigenom. Distriktsungdomssektionen: För DUS är det en kompromiss med RUS, då kurser ibland hanteras av RUS, ibland av DUS. Till ex BUS-enkelt är under DUS mandat i samarbete med distriktskansliet, medan ledarskapskurser hanteras i RUS i samarbete med distriktskansliet Sektionen för ryttare och kuskar med funktionsnedsättning Även för denna sektion är det en kompromiss, där kurser ibland hanteras av FUS, ibland av RUS. T ex ledarkurs steg I tas med här, så även läger som ingår i FUS i samarbete med distriktskansliet

7 Budgetens byggs upp enligt följande modell Basutbud DA Distriktsanställd personal DK Distriktskansliet DM Distriktsmöten och konferenser HA Hästhållnings-Anläggningsgruppen Förtroendevalda DS Distriksstyrelse med utskott och valberedning DUS Distriktsungdomssektionen FUS Sektionen för ryttare/kuskar med funktionsnedsättning RUS Ridskola-Utbildningssektionen TS Tävlingssektionen Verksamhetsbudget F Främjande (verksamhet med utbildningsinslag) FU Verksamhet inom område funktionsnedsättning S Sportverksamhet U Ungdomsverksamhet Nedastående bild visar andel av verksamhetsbudgeten ett ordinärt verksamhetsår Främjande (verksamhet med utbildningsinslag) Verksamhet inom område funktionsnedsättning Sportverksamhet Ungdomsverksamhet

8

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Styrelsen för Västergötlands Ridsportförbund avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 1 Möten och konferenser, för föreningsstyrelse och sektioner Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Distriktsårsmöte Stadgeenligt innehåll, med bl a val till Distriktsstyrelsen och fastställande

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund Nytänkande med föreningen och hästen i centrum Jens Fredricsson Strömsholms Ridsportförening Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund 1 Västmanlands Ridsportförbund Av de 19 distrikten som

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av styrelsens

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll VM i Herning - Timo Rajasaari... 2 SIF SvRF - RF... 3 Riksidrottsförbundet - Tanja Zabel och Göran Montan... 6 Hur går vi vidare?... 6 Gruppredovisningar...

Läs mer

SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET

SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET Samhällsst llsstöd Distriktordförande- och tjänstemannakonferens september 2012 K R-B SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET UPPLÄGG Aktuell LOK-stödsstatistik RF:s översyn av LOK-stödsreglerna Föreningar som köper

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2011 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2012 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund Nytänkande med föreningen och hästen i centrum Vinnare i Div 1 ponny hoppning, Strömsholms Ridsportförening lag 1 Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund 1 Västmanlands Ridsportförbund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Välkommen till Förbundsmötet 2014 Förbundsmöteshandlingar

Välkommen till Förbundsmötet 2014 Förbundsmöteshandlingar Välkommen till Förbundsmötet 2014 Förbundsmöteshandlingar Svenska Basketbollförbundet har nöjet att inbjuda Er till Förbundsmöte lördag den 29 mars kl 11.00 SJ:s huvudkontor, Vasagatan 10, Stockholm Hur

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Stadgar. Fastställda av BDHIFs årsmöte 31 mars 2012 Godkända av Förbundsmötet 2011

Stadgar. Fastställda av BDHIFs årsmöte 31 mars 2012 Godkända av Förbundsmötet 2011 Stadgar Fastställda av BDHIFs årsmöte 31 mars 2012 Godkända av Förbundsmötet 2011 Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté Stadgar för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund,

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Stadgar Göteborgs Konståkningsförbund (GKF)

Stadgar Göteborgs Konståkningsförbund (GKF) Stadgar Göteborgs Konståkningsförbund (GKF) Göteborgs K onståkning Frölundaborgs Isstadion, Stubbeledsgatan, 41 Telefon: 41 09 41 Fax: 41 65 02 Postgiro: 52 66 28-3 Nedre Kaserngården 5 415 28 Göteborg

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer