VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31"

Transkript

1 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen för Västergötlands Ridsportförbund avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 2 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6 Tilläggsupplysningar Sid 7-11 Årsredovisningens påtecknande Sid 12

2 Förvaltningsberättelse 2014 Verksamhetens art och inriktning Västergötlands Ridsportförbund, nedan förkortat VRsF, är ett av nitton specialdistriktsförbund(sdf) under Svenska Ridsportförbundet. VRsF skall enligt fastställda stadgar och Svenska Ridsportförbundets stadgar, såsom SF:ets regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål VRsF:s verksamhet utövas inom fd Skaraborgs- och Älvsborgs län. Verksamheten är indelad i sektioner, som var och en har en fastställd verksamhetsplan med därtill hörande basbudget och verksamhetsbudget. Målet med VRsF:S organisation är att det skall vara enkelt för våra medlemmar, föreningarnas funktionärer och förtroendevalda att kommunicera med oss på distriktet. Kansliet skall vara den naturliga samordnaren av all verksamhet som bedrivs i distriktet, av distriktet, för våra medlemmar. Viktiga externa faktorer som påverkat resultatet: VRsF var en av flera distrikt som vid förbundsstämman 2013 motionerade om att 5 % av influtna ryttarlicensintäkter skulle tillfalla distrikten, i proportion till antal ryttare per distrikt. Detta i enlighet med beslut vid stämman Bifall vid stämman 2013 innebar för VRsF:s del en retroaktiv utbetalning för med kr, samt en fördbubbling av tidigare års licensbidrag. Medlemmar Föreningsmedlemmar Medlemsföreningar Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning Offentligrättsliga bidrag Årets resultat Eget kapital Antal anställda Soliditet Förhållandet mellan det egna kapitalet och det totala kapitalet 59% 55% 55% Nyckeltal: Omsättning per förening Omsätttning per föreningsmedlem Omsätttning per föreningsmedlem i % av omsättningen 0,62% 0,68% 0,64% Årsredovisning för räkenskapsåret Verksamhetschef Mariana Fransén 2

3 Förvaltningsberättelse 2014 Västergötlands RsF mot år 2020 Distriktsstyrelsen inledde 2013 arbetet med att identifiera fem områden att jobba med under Fem kommittéer bildades, alla leds av ledamot från distriktsstyrelsen samt bemannas med ledamöter från distriktets samtliga sektioner. De fem olika områdena är framtida organisation, framtidens kommunikation, framtidens talanger, framtidens ridskola i samhället och framtidens medlemsantal. Dessa framtida mål kommer på flera olika sätt att genomsyra distriktets verksamhets- och aktivitetsplan under de kommande åren. Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat ej anges. Verksamhetens ekonomiska utfall har gott och väl uppnått fastställd budget för Dock har vi haft något lägre antal anmälda än vi hoppades på vid våra aktiviteter. Detta har medfört att all anordnad verksamhet gått som med något lägre överskott än vad vi hade förväntat. Så här arbetar vi (hämtat från fastställd arbetsordning för VRsF) Målet med Västergötlands ridsportförbunds organisation är att det skall vara enkelt för våra medlemmar, föreningarnas funktionärer och förtroendevalda att kommunicera med oss på distriktet. Kansliet skall vara den naturliga samordnaren av all verksamhet som bedrivs i distriktet, av distriktet, för våra medlemmar. Inom Västergötlands Ridsportförbund finns följande: Distriktsstyrelsen (DS) Distriktungdomssektionen (DUS) Ridskole- och Utbildningssektionen (RUS) Tävlingssektionen (TS) Sektionen för ryttare/kuskar med funktionsnedsättning (FUS) Besöksgrupp häst och anläggning (HA) Distriktskansli med anställd personal Distriktsstyrelsen väljs på årsmötet. Antal sektioner och antal ledamöter i dessa beslutas på årsmötet medan ledamöterna i respektive sektion väljs på höstmötet. Mandatperioderna för styrelse- och sektionsledamöter upphör i samband med respektive årsmöte och höstmöte. DS är ytterst ansvarig för att den verksamhetsplan som fastställs vid distriktsårsmöte genomförs. DS har också det fulla ansvaret för upprättad budget, som skall följa verksamhetsplanen. Det är DS ansvarsfrihet som årsmötet tar ställning till, och det är därför av största vikt att samtliga förtroendevalda är införstådda med att styrelsen bär det yttersta ansvaret för allt som sker i distriktets regi. Sektionerna är direkt underställda distriktsstyrelsen och är samrådsorgan till dem i berörda ärenden. Arbetsgrupper kan tillsättas av styrelsen under hela mandatperioden. För att säkerställa bra informationsöverföring ska ordföranden i styrelse och sektioner sträva efter en tät, ömsesidig kontakt. Ansvaret för att ta kontakt ska vara ömsesidigt. Ärenden som skall behandlas av DS ska vara insända skriftligen senast 14 dagar innan distriktssammanträde. 3

4 Förvaltningsberättelse 2014 Personalförändring på kansliet Tidigt på hösten avslutade Anna Reilly sin tjänst som konsulent hos oss och gick vidare till en tjänst för Svenska Ridsportförbundet. I den rekryteringsprocess som vidtog förändrades kansliorganisationen så att vi nu har en konsulenttjänst och en kanslist-tjänst. Malin Kullander från Vara rekryterades till tjänsten som kanslist. Planering av utbildning/aktivitet När det gäller planering av verksamhet ligger ansvaret för detta på Ridskola- och Utbildningssektionen, som tillsammans med kanslipersonal tar fram en agenda för när på året de olika aktiviteterna skall genomföras. Mindre grenvisa aktiviteter som tillkommer under året skall anmälas till kansliet så att de kan svara på frågor och bistå med råd. Därefter tar distriktets anställda över planeringsansvaret. På kansliet har distriktet tjänstemän som dagligen arbetar med planering inför kurser, föreläsningar, träffar, clinics, serier och möten som anordnas i distriktets regi. Kansliets tjänstemän bör i all av distriktet anordnad verksamhet ansvara för det praktiska arbetet inför genomförandet, dvs. från planering till avrapportering. Här innefattas även ekonomisk kalkyl, där vi har fastställda nyckeltal framtagna. I planeringen kan med fördel respektive sektion/kontaktperson vara bollplank i olika frågor. Planerad verksamhet framgår av årsvis reviderad kurskatalog och kvartalsblad som utsänds av kansliet till respektive förening. Genomförande När det är dags för genomförande av en aktivitet är det viktigt att våra förtroendevalda finns med och representerar distriktet. Här är det sektionen som utser kontaktperson för respektive aktivitet. Det är också denna person som tillsammans med föreläsare/ kursledare finns med som funktionär i deltagarlistan. Redovisning av verksamhet Alla aktiviteter inom distriktets ramar skall redovisas till kansliet inom en månad efter avslutad träff, kurs etc. Redovisningen sker i form av en signerad deltagarlista alternativt SISU-lista. Budgetförutsättningar Distriktets basutbud skall täckas av landstingsbidrag samt medlemsavgifter från distriktets föreningar. All verksamhet som arrangeras skall kalkyleras till att ge ett överskott på 15 %. Undantag från 15%-regeln Ridledarkursen, som är studiemedelsberättigad och därmed ej får gå med vinst. Lägerverksamhet inom sektionen för ryttare med funktionsnedsättning (FUS). Ungdomssektionens verksamhet (Vinst = överskott efter kostnadstäckning av framtagna nyckeltal) Val av geografisk plats för våra distriktsträffar Vid endistriktsträffar skall strävas efter att förlägga distriktssammankomster inom rimligt reseavstånd för våra föreningar. Vid likvärdiga träffar/utbildningar på flera platser i distriktet gäller att sträva efter en central ort inom varje område. Distriktets Årsmöte och Höstmöte (vid endagssammandragning) skall förläggas mitt i Västergötlands Ridsportförbund. Vid tvådagars-alternativet skall mötet vartannat år förläggas i f.d. Älvsborg, vartannat år i f.d. Skaraborg. 4

5 RESULTATRÄKNING Org.nr Not Anm. Intäkter 1 Konto Verksamhetsintäkter Offentligrättsliga bidrag Gåvor, stipendier, övriga bidrag Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter Summa intäkter Kostnader Föreningskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader, inkl resor, fortb.mm Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat före fördelning Ändamålsbestämda medel Avsättning till verksamhetsfond Återföring från verksamhetsfond Årets resultat

6 BALANSRÄKNING Org.nr Not Anm. TILLGÅNGAR 1 Konto Materiella tillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Balanserat kapital Årets resultat Ändamålsbestämda medel, verksamhetsfond Ändamålsbestämda medel, Tiokronan Summa eget kapital Kortfristiga skulder Skulder till föreningarna Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 Tilläggsupplysningar 2014 Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Mallen för årsredovisningen är hämtad från Riksidrottsförbundet, svensk idrott, Idrottens redovisning. Det innebär att årets redovisning är mera utförlig, och i vissa fall är jämförelsesiffran från 2012 summerad i sin helhet i noterna nedan. Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar enligt vad som framkommer av följande noter. Redovisningsprinciperna är, där annat inte anges nedan, oförändrade jämfört med föregående år. Mallen för årsredovisningen är hämtad från Riksidrottsförbundet Intäktsredovisning (BFNAR 2002:8, BFNAR 2003:3) Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Bidrag (BFNAR 2002:11) Som bidrag räknas likvida medel som Idrottsföreningen erhåller från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls. Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen, Allmänna arvsfonden. Stöd som avser förvärv av anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Det innebär att tillgången redovisas till nettosanskaffningsvärde, som också utgör grund för beräkning av avskrivningens storlek. Uppgift om bruttoanskaffningsvärde och erhållna bidrag redovisas i not. Anläggningstillgångar (BFL 6:7, ÅRL 4:4) Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Datorer 3 år Kontorsinventarier 5 år Årsredovisning för räkenskapsåret Fordringar (FAR) Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager (lager av handelsvaror) (BFL 6:4, ÅRL 4:9,11) Varulager värderas med tillämpning av först-in-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Leasingbil VW Golf, årsmodell togs beslutet att lease en bil för att på så sätt minska våra totala kostnader för resor inom distriktet. Leasingavtalet löper på 36 månader, och kommer att löpa ut under Bilen nyttjas av såväl personal som förtroendevalda på distriktsnivå. 7

8 Tilläggsupplysningar 2014 Not 2 Nettoomsättning Tävlingsintäkter Tiokronan Kursintäkter Clinics och föreläsningar Reklamintäkt Läger Övriga intäkter Intäkter ungdom Summa Not 3 Offentligrättsliga bidrag Bidrag SvRF SDF-bidrag från regionen SISU-bidrag Projektmedel Idrottslyftet Samverkan Strömsholm Statligt och kommunalt lönebidrag Summa Not 4 Gåvor och övriga bidrag Stipendie Victoriafonden Not 5 Medlemsavgifter Fast ridskoleavgift Fast föreningsavgift Rörlig avgift, per medlem Summa Not 6 Övriga föreningsintäkter Licensbidrag SvRF Extra tilldelning licensbidrag SvRF Försåld tjänst Övrig Summa Not 7 Upplysning föreningskostnader Priser, medaljer och täcken till serier Arrangörsstöd Övriga kostnader tävling Kurskostnader Kurskostnader Ungdom Övriga kostnader utbildning/konferenser Läger, kost och logi samt anläggningshyra Ridsportforum Förbundsstämma 2013, bussresa Demokratiomkostnader Summa

9 Tilläggsupplysningar 2014 Not 8 Övriga externa kostnader Administration, medl.service, rådgivn Leasingkostnad, kopieringsmaskin Distriktsbil, införskaffad nov Reseersättningar, biljetter Distriktsmöten, representation Frakter Summa Not 9 Medeltal anställd, löner, andra ersättningar och socialakostnader (ÅRL 5:18a 5:19,20, 22-24, BFN R4 och BFNAR 2002:9) Medeltal anställda Antal Antal Anställda i förbundet 2 2 Varav män 0 0 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Summa arbetskraft Varav kursledaremot faktura Arvoden Varav tjänstmannalöner Bilersättning Måltidskostnader Pensionskostnader Övriga sociala avgifter Arbetsmarknadsförsäkring Utbildning personal Utbildning förtroendevalda Övriga ersättningar Summa arbetskraft exklusive lönebidrag Not 10 Inventarier och verktyg samt avskrivningar Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Årets utrangering Utgårende anskaffningsvärde Ingående ack avskrivningar Årets utrangering 4800 Årets avskrivning Utgående ack avskrivningar Utgående planenl restvärde Not 11 Verksamhetsfondens disposition Ingående balans Ej ianspråktagna resebidrag Distriktsårsmöte och höstmöte Regionalt Ridsportforum Samverkanskonferens Skåne-Stockholm-Vg

10 Tilläggsupplysningar 2014 Utgående balans Not 12 Varulager Priser (rosetter, medaljer, plaketter, DM mm) Kvalitetsskyltar 0 0 Kursmaterial Profilkläder Profilgåvor Summa Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Gotanet 2646 Canon leasing Nordea Finans (Leasing kop.maskinen) National Pen Visma SPCS Förutbetald hyra Förutbetald leasinavgift Golf TDI Leasingavgift januari 2695 ULK-kurs på Nuntorp Upplupet lönebidrag Summa Not 14 Kassa och bank Kontanta medel Bankmedel Summa Not 15 Tiokronans disposition IB Årets inbetalning Serviceandel Regionalt ridsportforum, Alingsås Handledarutbildning Grönt Kort Tävlingsutveckling Banbyggarkurs Klubbträffar, målgrupp arrangörer & lagledare Distriktslag, anm.avg DM, överdomare, priser, arr.bidrag Uppvaktningar SM, DM, Km-listan Arrangörsutbildning på hemmaplan Equipe-kurs Rep.kurser, föreläsarkostnader Domarutbildning Överdomarvästar Arrangörsbidrag, årets serier, delfinansierat Summa utbetalda medel Utgående balans "tiokronan" UB

11 Tilläggsupplysningar 2014 Not 16 Skulder till föreningarna Resebidrag distriktshöstmötet Överinbetald Lägeravgift Felinbetaltalt till vårt BG Kontantutlägg förtroendevald Arrangörsbidrag DM, cuper och serier Not 17 Skulder till kreditinstitut Kreditkort Swedbank Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetald Ungdomsledarkurs steg II och III Halmstads FRK, tillgodo från RLK Omkostnadsers. Förtroendevalda Collectum LR Revision Projektstöd Idrottsflyftet Årsavgift 2015, inbetalt

12

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN FÖR IF FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM ORG NR 802008-2254 FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 STOCKHOLM Styrelsen och verksamhetschefen

Läs mer

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 Antagna av FRIIs styrelse 27 maj 2014 2 Innehållsförteckning FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 Förord 4 FRIIs Redovisningsråd

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Medicinska Föreningen i Stockholm

Medicinska Föreningen i Stockholm Medicinska Föreningen i Stockholm Organisationsnummer 815200-0959 Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 1 (18) Styrelsen för Medicinska Föreningen i Stockholm avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

2011 - Ett stort evenemangsår!

2011 - Ett stort evenemangsår! 2011 - Ett stort evenemangsår! Arenabolaget ska bidra till att Linköping är en attraktiv stad för såväl invånare som besökare utifrån. Med ett brett utbud av evenemang och mötesplatser ska invånare ha

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1480 Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1310 1314 2010 2012 1214 1215 1216 1217 1012 1014 1016 Innehållsförteckning IDROTTENS REDOVISNING Definitioner

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 2010-11-18 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2010:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning...

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

visning 2011 Årsredo

visning 2011 Årsredo Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse 2011 Svenska Kommunalarbetareförbundet är en ideell organisation bestående av medlemmar som är anställda hos kommuner, landsting, församlingar och andra arbetsgivare

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009

Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009 Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009 Nedan finner ni vägbeskrivning till hotellet där årsstämman kommer att hållas samt en sammanställning av publicerade handlingar. FSF styrelse vill i år slå ett

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005 Bostadsrättsföreningen Gustav Org. nr 746000-1295

Årsredovisning 2005 Bostadsrättsföreningen Gustav Org. nr 746000-1295 Årsredovisning 2005 Bostadsrättsföreningen Gustav Org. nr 746000-1295 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gustav avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Sida 1(5) Årsredovisning. Fastlagsvägen 40 126 47 HÄGERSTEN

Sida 1(5) Årsredovisning. Fastlagsvägen 40 126 47 HÄGERSTEN Sida 1(5) 2012 Årsredovisning Fastlagsvägen 40 126 47 HÄGERSTEN BRF MÅNHÄSTEN Årsredovisning Org.nr. 120101-121231 1(4) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Månhästen får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 V ärdegrund Gymnastikförbundet vill på alla nivåer bedriva gymnastik så att den positivt utvecklar människan, fysiskt och psykiskt, socialt och kulturellt. Detta gör vi genom

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och registrerade trossamfund

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer