Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund"

Transkript

1 Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag

2 Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den dåvarande styrelsen för Upplands Ridsportförbund en större genomgång av organisationens struktur och arbetssätt. Detta resulterade i att ett förslag till arbetsordning och arbetssätt lades fram till årsmötet 2010, där det också fastslogs. Sedan dess har organisationen arbetat med ambitionen att följa modellen. Detta har dock visat sig svårt framför allt vad det gäller att besätta kommittéer i den omfattning som arbetsordningen föreskriver. Flera gånger har uppdragen i kommittéerna upplevts som svårtolkade, trots uppdragsbeskrivningar och verksamhetskonferenser. Det senaste året har det också kommit utredningar kring hur det ideella engagemanget i samhället ändrats, bl.a. RFs och SISU idrottsutbildarnas Framtidens Idrottsföreningar där man slår fast att människor aldrig har engagerat sig så mycket ideellt som nu. Det ideella engagemanget ser dock annorlunda ut än tidigare, med kortare mer konkreta uppdrag i en fråga man brinner för, medan längre uppdrag av mer strategisk karaktär tappar i antal engagerade. Med anledning av dessa företeelser föreslår distriktsstyrelsen att årsmötet fastslår en modifierad arbetsordning för distriktet som bygger på ett mer verksamhetsstyrt arbetssätt som förhoppningsvis kan bidra till ett ökat engagemang och också än ännu större öppenhet. De fasta organen i distriktet begränsas i omfattning och istället föreslås en mer behovsstyrd organisation där påverkansvägar och kommunikation med även de utanför den interna organisationen lyfts fram. Detta för att dels kunna skapa fler vägar för människor att engagera sig i kortare, eller längre uppdrag och dels för att förbättra möjligheten till påverkan och utveckling av Uppländsk Ridsport. Uppsala 18 februari 2015 Styrelsen Upplands Ridsportförbund

3 Årsplanering Upplands Ridsportförbund 1 jan Valberedningen skall meddela klubbarna vilka som ställer upp för omval samt möjligheter till nomineringar. 15 jan Samtliga med förtroendeuppdrag lämnar verksamhetsberättelse för föregående år till kansliet. 1 feb Sista dag för motioner till årsmötet. Sista dag att lämna förslag till valberedningen. Mars Mars April Årsmöte (två veckor före mötet ska föreningar meddelas alla uppgifter) Konstituerande möte. Verksamhetsplaneringsmöte, fastslagande av behovet av kommittéer samt tillsättande av dessa. Vid behov tillsättande av andra förtroendeuppdrag t.ex. grenledare. 1 sep Samtliga föreningar ska lämna önskemål om nästföljande års tävlingstermin. 1 Okt Föreningar kan inkomma med förslag på verksamhet för nästföljande år. Enskilda medlemmars förslag ska inskickas genom förening med tillhörande förenings styrelses kommentar. (NY!) Nov Möte med alla ideellt verksamma i distriktet för verksamhetsplanering för nästföljande år. Genomgång av eventuell revidering av måldokumentet samt översyn av organisationens behov. 1 dec Valberedningen ska ha kontaktat alla styrelseledarmöter med diskussion om omval. 15 dec Styrelsen meddelar fastslagen budget och verksamhetsplan för nästföljande år till förtroendevalda. Sista dec Styrelseledamöter som avser avgå skall ha meddelat detta till valberedningen.

4 Styrelsens uppdrag samt ledamöters uppdrag Upplands Ridsportförbunds styrelse väljs på årsmötet i mars. Styrelsens uppdrag är att ansvara för det långsiktiga, strategiska arbetet samt beslut av principiell betydelse. Styrelsen uppdrag är att fasställa att måldokumentet följs och att årsmötesbeslut förverkligas. - Styrelsen ansvarar för att ridsportens intressen i distriktet bevakas. - Styrelsen beslutar om verksamheten och budgeten för distriktet. - Styrelsen har det fullständiga ekonomiska ansvaret för distriktet - Styrelsen har arbetsgivaransvar för all personal. - Styrelsen tillsätter andra förtroendevalda i distriktet samt grenledare och personal. - Styrelsen beslutar om anslutningar till SvRF. - Styrelsen representerar distriktet i förhållande till SvRF centralt och externa parter. - Ungdomssektionen väljer en representant som också har en ordinarie plats i distriktsstyrelsen. Denna väljs vid ungdomssektionens årsmöte. I styrelsen ska inom sig utse: (NY!) - Vice ordförande - Kassör - Utbildningsansvarig - Tävlingsansvarig - Besöksgruppsansvarig - Ansvarig för FU-verksamhet - Kommunikationsansvarig Samt andra roller om man så finner lämpligt. Ansvarig för ungdomsverksamheten är Distriktets Ungdomssektion.

5 Sektioners uppdrag och mandat Ungdomssektionen Ungdomssektionen väljs på ungdomssektionens eget årsmöte av medlemsföreningarnas ungdomsrepresentanter. Ungdomssektionens ansvar är att säkerställa att ungdomarnas synpunkter och önskemål tas vara på samt att verka för att stimulera ungdomssektionerna ute på föreningarna. En representant i ungdomssektionen har ordinarie plats i distriktsstyrelsen. Ungdomssektionen föreslår verksamhetsplan till styrelsen som beslutar om genomförande av aktiviteter. Ungdomssektionen har ingen egen budget utan inkomster och utgifter ingår i distriktets budget som helhet. Sektionen äskar pengar för projekt och idéer i samband med verksamhetsplanens framläggande. Om sektionen får projektmedel till projekt som godkänts av styrelsen förfogar sektionen över dessa. Sektionen skall lämna verksamhetsplan samt föreslag på budget till styrelsen/utbildningskommitén senast 1 oktober. Ungdomssektionen driver för närvarande Vi i Stallet - Ridskolecupen - Riksmästerskapet - Stöttning av US

6 Kommittéers uppdrag och mandat Kommittéer eller arbetsgrupper tillsätts av distriktsstyrelsen då man så finner nödvändigt. Arbetsgruppernas uppdrag ska specificeras vid varje givet tillfälle. Det kan t.ex. röra sig om en allsvenskakommitté för att göra översyn av hur allsvenskorna fungerar, en kommitté för att genomföra en politikerdag eller en DM-kommitté. Kommittéernas uppdrag ska vara tydligt avgränsat och tidsbestämt. En representant för styrelsen ska ingå i varje given kommitté eller grupp. Besöksgruppen Besöksgruppen ska alltid finnas då dess uppgift är fastställd av Svenska Ridsportförbundet. Besöksgruppens uppdrag innebär att ridklubbar anslutna till distriktet skall besökas och hästhållningens kvalitet skall säkerställas. Besöksgruppen ansvarar för att alla ridklubbar som samarbetar med eller har egen ridskola besöks minst vart tredje år och att det vid dessa möten upprättas protokoll i enlighet med föreskrivna regler från SvRF. Besöksgruppen ansvarar också för att besöka ridklubbar som avser att ansluta sig till förbundet eller ridklubbar med särskilda behov av besök av andra skäl. Besöksgruppen lämnar underlag till styrelsen vad gäller anslutningar och i särskilda fall även uteslutningar. Besöksgruppen genomför också årligen, i november, en träff för föreningar som inte har ridskola. Om besöksgruppen önskar genomföra annan verksamhet än den ovan nämnda skall verksamhetsplan samt budget lämnas till distriktsstyrelsen/utbildningskommittén senast 1 oktober. Besöksgruppens ordförande skall senast 1 januari lämna verksamhetsberättelse till kansliet. Besöksgruppen skall lämna mötesprotokoll till kansliet efter varje möte, för kännedom till styrelsen samt kansli. Samtliga ledamöter skall meddela om de vill sitta kvar eller avgå till styrelsen minst en månad före årsmötet. Besöksgruppen eller medlemsförening nominerar kandidater till gruppen till styrelsen som sedan fastställer såväl ordförande samt ledamöter. Mandattiden är två år. En plats i besöksgruppen innehas av en styrelseledamot i distriktsstyrelsen och utses av distriktsstyrelsen. Kommittén tillsätts varje år i samband med att distriktsstyrelsen konstituerar sig. Grenledare Grenledarna ansvara för den gren som de är utsedda att bevaka och har som huvuduppdrag att bevaka grenens intresse i distriktet samt till distriktsstyrelsen framföra behov av förändringar eller åtgärder som man finner lämpliga för att grenen ska få bästa möjliga förutsättningar. Grenledarna är ansvariga för att bistå distriktskansliet och styrelsen i årlig översyn och utvärdering av de cuper och tävlingsserier som genomförs i distriktets regi. Grenledarna ska också stå till förfogande för synpunkter som föreningar eller enskilda önskar framföra till distriktet. I de fall det blir aktuellt ska grenledaren bereda och föredra ärendet för distriktsstyrelsen. Grenledarna ska vid behov delta på av centrala ridsportförbundet arrangerande träffar för grenen samt vid Distriktets verksamhetsplaneringsmöte i november.

7 Kansliets uppdrag och mandat Kansliets huvuduppdrag är att stödja föreningarna i distriktet med information och hjälp. Tillgänglighet och korrekt information är centralt. Det är genom kansliet som styrelsens mål om att Upplands Ridsportförbund skall kännetecknas av engagemang och service främst märks för medlemsföreningar och enskilda ryttare. Kansliets uppdrag är att genomföra styrelsens vision och verksamhetsplan samt förbereda och lämna underlag för styrelsens beslut. Ungdomssektionen, Besöksgruppen, eventuella kommittéer och grenledare är stöd till kansliet i de specifika frågor som rör respektive grupps ansvarsområde. Kansliet har mandat att fatta beslut i ärenden som är av rutinmässig karaktär för att arbetet skall kunna flyta på ett praktiskt sätt. Distriktskonsulenten har det övergripande ansvaret för att genomföra verksamheten, och har mandat att fatta beslut så länge dessa följer uppdragna riktlinjer samt budget. Påverkas budget skall beslut tas av styrelsen. Detta gäller för distriktets alla verksamhetsområden. Distriktskonsulenten har mandat att anlita andra att utföra uppgifter samt ta hjälp av förtroendevalda så länge budget och riktlinjer följs. Distriktskonsulenten har mandat att fatta beslut om tävlingars genomförande eller ändringar efter det att tävlingsterminen har lagts, samt godkännande och ändringar eller justeringar av propositioner och dylikt. I frågor rörande ekonomin för tävlingsfrågor skall alltid beslut tas av styrelsen. Distriktskonsulenten ska tillsammans med ansvariga styrelseledamöter bereda de förslag och idéer som inkommer till distriktet samt i förekommande fall föredra detta för styrelsen. Distriktets personal ska, i de fall då de har kunskap om ärendet, så skyndsamt som möjligt bistå medlemsföreningars representanter och föreningarnas medlemmar med den information de efterfrågar samt öppet och tydligt redovisa hur deras frågor bereds i de fall de inte själv kan lämna besked. Distriktskonsulenten skall medverka vid distriktsstyrelsens samt ungdomssektionens möten, samt de möten med andra ideella som arbetet i övrigt tillåter. Distriktskonsulenten har är även Besöksgruppsansvarig för distriktet. Kansliets personal skall medverka vid de av SvRF arrangerade träffar som är av betydelse för arbetet.

8 Arbetsordning beslut Ett förslag kan komma till distriktet från enskild föreningsmedlem, förening, kommitté eller sektion. Förslag som inte inkommer som motion till årsmötet behandlas enligt följande: En aktiv och öppen verksamhet är det som bäst borgar för att distriktet genomför den verksamhet som efterfrågas av medlemsföreningarna. Genom att införa ett öppet förfarande med förslagstid för idéer och synpunkter på verksamheten kan ett större engagemang från enskilda och föreningar skapas. Förfarandet för att lämna förslag ska presenteras på hemsidan, på Facebook samt i andra kanaler som distriktet använder sig av. Inkomna förslag ska behandlas vid distriktets verksamhetskonferens i november och samtliga förslagsställare ska få besked om styrelsens utfall på förslaget senast 1 december varje år. Utbildningsförslag förslag lämnas till styrelsens utbildningsansvarige eller kansliet som tar hänsyn till detta vid planering för nästföljande år. Vid förslag om utbildning inom område då särskild kommitté eller grupp finns skall denna kommitté tillfrågas innan förslag läggs. Om förslag om utbildning inkommer efter det att utbildningskommittén lämnat sitt förslag till styrelsen behandlas frågan i styrelsen om det är möjligt att genomföra aktiviteten innevarande år eller om frågan får hänskjutas till nästa verksamhetsår. Tävlingsförslag Förslag lämnas till respektive grenledare som om de har mandat att besluta i frågan, beslutar. Om frågan rör verksamheten på annat sätt skall frågan lämnas till styrelsen tillsammans med förslag till beslut. Förslag rörande tävlingsfrågor behandlas också på tävlingsmöte i september då föreningar har direkt möjlighet att presentera förslag. Tävlingsmötet är inte beslutande utan förslag framkomna där lämnas till respektive grenansvarig i enlighet med andra förslag. Övriga förslag Om ett förslag inkommer inom ett område där det finns en kommitté så lämnas frågan för beredande till densamma. Frågan samt remissvar lämnas sedan till styrelsen för beslut. I de frågor då ingen kommitté finns lämnas frågan samt eventuellt beslutsunderlag framtaget av distriktskansliet till styrelsen för beslut. Inkomna synpunkter och handlingar I de fall då enskild föreningsmedlem eller förening framkommer med synpunkter, kritik eller idéer under ett verksamhetsår ska förslagsställaren få svar på sina synpunkter senast två månader efter det att förslaget kommit distriktet tillhanda.

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag Vilka kandidater kan företräda medlemmarna bäst i föreningens styrelse? Innehåll Uppdragsgivare... 3 Huvuduppgifter... 3 Förutsättningar... 4 Arbetsprocess... 5 Synliggörande av

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET MOTIONER TILL ÅRSMÖTET Motioner till s årsmöte 2015 samt styrelsens svar Motion om Västsahara sid 2 Styrelsens svar sid 3 Motion om föreningsstödet sid 4 Styrelsens svar sid 6 Motion om rättvisa banker

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Förord Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Det här samlade policydokumentet är skapat för att studenter lätt ska kunna hitta den policy de söker. Policyerna

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning 42 Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning Vår bolagsstyrning syftar till en sund och effektiv företagskultur som främjar förtroende, kund- och aktieägarvärde. Styrningen bygger

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer