Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd personal via bemanningsföretag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd personal via bemanningsföretag"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd personal via bemanningsföretag Norrbottens läns landsting Juni 2009 Per Ståhlberg, Certifierad kommunal revisor Dick Hedquist, Certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander, Revisionskonsult

2 Dick Hedquist, projektledare Carina Olausson, uppdragsledare

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Väsentlighet och riskanalys Revisionsfrågor och avgränsning Revisionsmetod Externt regelverk Lagen om offentlig upphandling (LOU) Landstinget interna regelverk och organisation Regler avseende upphandling Regler avseende upphandling Regler avseende attester och utbetalningar Delegation och fördelning av arbetsbeslut Organisation och ansvarsfördelning Inhyrda läkare via bemanningsföretag Upphandling av ramavtal Befintliga ramavtal Köp av läkartjänster via bemanningsföretag Avtal med leverantörer utan ramavtal Stickprovsgranskning av den interna kontrollen Division Primärvård Division Opererande specialiteter Revisionell bedömning Revisionsfrågor...14 Bilaga Divisionens rutiner för upphandling - läkartjänster

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund Landstingets revisorer genomför årliga granskningar med inriktning mot vissa kostnadsslag. Konton som väljs ut är sådana där kostnaderna kan sägas vara svåra att kontrollera eller där felaktiga utbetalningar kan minska förtroendet för landstinget. 1.2 Väsentlighet och riskanalys Väsentlighet: Landstingets kostnader för inhyrd personal är omfattande. Under 2008 uppgick kostnaderna för inhyrda läkare till 114 mnkr. Detta är en ökning med 26 mnkr från Under den senaste femårsperioden har de årliga kostnaderna för läkartjänster nästan fördubblats. Risk: Signaler har kommit till revisionen att brister finns i det interna kontrollsystemet avseende: anlitande av inhyrd personal i enlighet med tecknade ramavtal intern kontroll i samband med fakturahantering 1.3 Revisionsfrågor och avgränsning Syftet med granskningen har varit att granska och bedöma om den interna kontrollen i samband med inhyrning av personal är tillräcklig. Granskningen besvarar följande revisionsfrågor: Uppfyller räkenskapsmaterialet kraven enligt kommunala redovisningslagen och landstingets egna anvisningar? Följer inhyrning av personal tecknade ramavtal och landstingets regelverk? Är den interna kontrollen i samband med fakturahantering av inhyrd personal tillräcklig? Granskningen avgränsas till inhyrda läkare via bemanningsföretag. Organisatoriskt avgränsas granskningen till division Primärvården (jourcentralen i Piteå och vårdcentralerna i Arvidsjaur och Kiruna) samt division Opererande specialiteter (de ortopediska enheterna i Sunderbyn och i Piteå). 1

5 1.4 Revisionsmetod Granskningen har omfattat: 1. Genomgång av landstingets regelverk och ramavtal. 2. Övergripande registeranalys av det samlade räkenskapsmaterialet avseende aktuella kostnadsslag (redovisning, inkommande fakturor, attester etc.) 3. Övergripande granskning av tillämpning av ramavtal 4. Stickprovsmässig manuell/fördjupad granskning av räkenskapsmaterialet med utgångspunkt från avgränsning och registeranalysens resultat. Stickprovsmässig manuell granskning av inkomna fakturor mot förekommande avtal. 5. Intervjuer med tjänstemän från landstingets centrala funktioner för, divisionsstaber, personalenhet, inköpsenhet, ekonomienhet och fakturahantering vid Administrativ Service. Intervjuer med budgetansvariga chefer. 2 Externt regelverk 2.1 Lagen om offentlig upphandling (LOU) Landstingets upphandlingar reglerades fram till och med 31 december 2007 i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). Från och med 2008 har en ny lag om offentlig upphandling (LOU 2007:1091) antagits. Den nya lagen innehåller fler förtydliganden om vad som gäller i upphandlingsprocessen. Andra nyheter i lagen är bland annat en reglering avseende ramavtal, som med stor sannolikhet kommer att påverka de upphandlande enheterna i framtiden. Mycket i den nya lagen överensstämmer med de regler som gällde till och med Vidare finns ett antal förordningar inom området, vilka inte närmare berörs i denna rapport. Lagen bygger dels på EG:s upphandlingsdirektiv när det gäller upphandlingar över tröskelvärdena av varor, A-tjänster (t ex arkitekttjänster) och byggentreprenader, dels på den äldre nu upphävda upphandlingsförordningen och de kommunala upphandlingsreglementena när det gäller upphandlingar under tröskelvärdena och B-tjänster (t ex tjänster inom hälso- och sjukvård). Lagen är tvingande så till vida att varje upphandlande enhet ska, med få undantag, tillämpa lagen när den står i begrepp att göra en anskaffning från en extern leverantör. Avsteg 2

6 från regelverket kan medföra att upphandlingar måste göras om eller att den upphandlande enheten måste utge skadestånd till en förfördelad leverantör. Upphandling av varor och A-tjänster till ett beräknat kontraktsvärde över Euro (ca 2,2 mnkr) regleras i 2 kap respektive 5 kap. LOU. Upphandlingar under detta värde eller B-tjänster, oavsett värde, ska upphandlas i enlighet med reglerna om förenklad upphandling i 6 kap LOU. Detta gäller även byggentreprenader som understiger Euro (ca 53,8 mnkr). Direktupphandling får användas om upphandlingens värde är lågt 1 eller om det föreligger synnerliga skäl såsom brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller beror på den upphandlande enheten. Vid upphandling ska de grundläggande gemenskapsrättsliga principerna i Europafördraget och principen om affärsmässighet i LOU:s portalparagraf tillämpas. De gemenskapsrättsliga principerna är följande: Principen om icke-diskriminering Likabehandlingsprincipen Proportionalitetsprincipen Transparensprincipen Ömsesidighetsprincipen Dessa principer är de enda reglerna i upphandlingslagstiftningen som kan sägas vara av materiell natur. Övriga regler är huvudsakligen procedurregler av formell karaktär. Vid all upphandling, utom direktupphandling, krävs att den upphandlande enheten tar fram ett förfrågningsunderlag med administrativa föreskrifter, en kravspecifikation och kommersiella villkor. En absolut nödvändighet är att förfrågningsunderlaget innehåller tydliga utvärderingskriterier. Dessa ska normalt vara rangordnade. Förfrågningsunderlaget måste utformas på sådant sätt att inte vissa leverantörer gynnas respektive missgynnas. Från och med gäller att skälen för samtliga beslut och vad som övrigt förekommit under upphandlingsprocessen ska dokumenteras. Även protokoll och anteckningar som förts vid intervjuer med anbudsgivare ska dokumenteras och förvaras i upphandlingsakten. LOU har tillförts bestämmelser som syftar till att förbättra möjligheterna för en leverantör att få till stånd överprövning av ett tilldelningsbeslut. Lagändringen innebär att den upphandlande enheten ska på eget initiativ lämna upplysningar om tilldelningsbeslut och skälet till val av leverantör. En upphandling är avslutad först sedan det har gått tio dagar det 1 Vad som är lågt värde ska fastställas av den upphandlande enheten. 3

7 att korrekta upplysningar lämnats till samtliga anbudsgivare om tilldelningsbeslutet och skälen därtill samt att ett upphandlingskontrakt föreligger. 3 Landstinget interna regelverk och organisation 3.1 Regler avseende upphandling 2008 I Landstingets gemensamma regler & riktlinjer 2008 finns ett avsnitt som rör upphandling. I avsnittet anges bland annat följande. All upphandling för köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor och tjänster ska ske genom division Service. Division Service får göra direktupphandlingar för varor och tjänster upp till tio basbelopp (ca 420 tkr). Regler, processer och sekretess vid upphandling och avtal om upphandlande tjänster preciseras i tillämpningsanvisningar från division Service. Landstingsdirektören ansvarar för att tillämpningsanvisningar upprättas och ska till landstingsstyrelsen årligen redovisa plan för uppföljningen av den interna kontrollen. Ett förslag till sådan uppföljningsplan upprättades av den tidigare landstingsdirektören. Förslaget har aldrig fastställts och någon ny plan har inte framtagits. Tjänster från externa bemanningsföretag finns även med som en egen rubrik i landstingets regelsamling. Där anges att: Tjänster som ska utföras av externa bemanningsföretag ska avropas från de företag som Landstinget tecknat ramavtal med. Användandet av bemanningsföretag ska ske med stor restriktivitet och i förväg beslutats av divisionschef eller av denne utsedd person. Utöver ovanstående finns inget ytterligare styrdokument avseende upphandling antagen. 3.2 Regler avseende upphandling 2009 I landstingets regelsamling för 2009 har avsnittet kring upphandling utvecklats. I avsnittet anges att LOU utgör grunden för all upphandling. Det tydliggörs även att division Service ansvarar för all upphandling inom landstinget. Nytt inom avsnittet är att det anges att divisionscheferna ansvarar för att utse representanter som företräder divisionen vid upphandling och som har mandat att tillsammans med övriga representanter att beslut om sortiment för hela landstinget. 4

8 Reglerna tydliggör även att miljökrav ska ställas vid upphandling, att direktupphandling får ske av division Service samt hur beställning av förbrukningsmaterial och hjälpmedel ska ske. 3.3 Regler avseende attester och utbetalningar I landstingets regelsamling finns även regler för attester och utbetalningar. Där framgår att varje transaktion (såsom fakturor, löner och placering av likvida medel) inom landstinget ska sakattesteras, beslutsattesteras och behörighetsattesteras. Sakattest innebär bland annat kontroll av varu-/tjänsteleverans, kvalitet och pris samt att övriga villkor stämmer. Beslutsattestanten ska kontrollera att sakattest skett i enligt med reglerna, att uträkningar och konteringar är rätt. Behörighetsattestanten ska slutligen kontrollera att både sakattestant och beslutsattestant finns samt att de är behöriga. 3.4 Delegation och fördelning av arbetsbeslut Landstingsstyrelsen har delegerat rätten att fatta beslut avseende upphandling till landstingsdirektören. Landstingsdirektören har därefter vidaredelegerat följande till chefen för division Service. Beslut om antagande av entreprenörer upp till tkr per objekt. Beslut om antagande av konsulter/projektörer upp till tkr per objekt. Tilldelningsbeslut avseende enstaka tjänste- eller varuupphandlingar eller ramavtalsupphandlingar. Landstingsdirektören har vidare fastställt hur fördelning av arbetsbeslut ska ske i ett särskilt dokument. Under år 2008 angavs att upphandling av ramavtal samt enstaka tjänsteeller varuupphandlingar var att anse som arbetsbeslut. Flera funktioner hade enligt dokumentet rätt att genomföra upphandling som inte var ramavtalsupphandling. Från och med 2009 har detta ändrats och numer gäller att upphandlingar under 500 tkr anses som arbetsbeslut enligt vidaredelegation. 3.5 Organisation och ansvarsfördelning Som framgår ovan har division Service ansvar för all upphandling inom landstinget. Upphandlingsenheten i landstinget finns organisatoriskt inom Länsservice som tillhör division Service. Enheten består av 10 upphandlare och en enhetschef. Upphandlarna har fördelat upphandlingsområdena mellan sig. Vad gäller ramavtal för läkartjänster har en av upphandlarna detta som särskilt ansvar. Hon ansvarar även för upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster, t ex privata vårdgivare. 5

9 Kommentarer Landstinget har ett mycket kortfattat styrdokument för upphandlingsverksamheten. Den tolkning som kan göras utifrån landstingets regelsamling är att all upphandling ska hanteras av division Service. Samtidigt ger delegationsordningen och framför allt dokumentet fördelning av arbetsbeslut för 2008 en annan information. Där angavs att enstaka tjänsteeller varuupphandlingar var att betrakta som arbetsbeslut som kunde fattas av landstingsdirektören, divisionschef eller funktionschef i landstingets stab. Dessa två dokument talade därmed emot varandra, vilket innebar att det var otydligt vad som gällde. För 2009 har fördelningen mellan delegationsbeslut och arbetsbeslut rättats till så att de överensstämmer med övriga regler avseende upphandling, vilket är positivt. 4 Inhyrda läkare via bemanningsföretag 4.1 Upphandling av ramavtal Den senaste upphandling av läkartjänster genomfördes under Upphandlingen initierades av landstingsdirektören. Upphandlingsenheten har, då upphandlingar ska genomföras, ett antal kontaktpersoner i landstingets divisioner. Det är divisionernas uppgift att beskriva de behov som finns samt att ange vilka krav som de vill ställa på tjänster som ska upphandlas. Enligt upphandlingsenheten är det olika i vilken omfattning divisionerna engagerar sig då upphandling ska genomföras. När divisionerna har preciserat behoven, genomförs upphandlingen av upphandlingsenheten. När upphandlingen är genomförd ger upphandlaren information om vilka leverantörer som antagits för de kontaktpersoner som deltagit. Dessa kontaktpersoner ska därefter föra med denna information till sin division. Divisionerna ansvarar därefter för att all berörd personal blir informerad om vilka avtal som tecknats. Upphandlaren hade även en information för hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp då upphandlingen avslutats Upphandlingsenheten har på landstingets intranät en avtalskatalog som är tillgänglig för all personal. Vad gäller avtalen avseende läkartjänster finns inom katalogen alla avtal tillgängliga. Dessutom finns alla gällande prisbilagor till avtalen och en avropsmall tillgänglig. 4.2 Befintliga ramavtal Landstinget har tecknat ramavtal med 13 företag avseende läkartjänster. Avtalen är tecknade för perioden Samtliga avtal har förlängts till och med 6

10 Upphandlingsenheten har beslutat att ytterligare förlänga avtalen till och med februari Detta för att hinna med att genomföra en ny upphandling. Ramavtal har tecknats med följande leverantörer. 1. Dedicare AB 2. Doc Care AB 3. Framtidsvården AB 4. Partnerskap AB 5. Läkarjouren i Norrland AB 6. Läkartjänst i Linköping AB 7. Medifact AS 8. Medpro 9. Otima Care AB 10. Proffice Läkarleasing AB (Wesam) 11. Psykiatrika AB 12. Svensk Närsjukvård AB/Skandinavisk Hälsovård 13. Vik-Team APS Samtliga avtal har likadant innehåll. Alla avtalen har samma avtalstid. Alla avtal kan förlängas år. Förlängning ska vara skriftlig och undertecknad av båda parter. Det tydliggörs i avtalen vilka åtagande parterna har. Det anges vidare i avtalen att uppdrag utifrån avtal ska bekräftas skriftligt av parterna. För avrop utifrån ramavtalen har landstinget utarbetat en mall för avsropsavtal. I denna mall anges mer precist vilka tjänster och vilken omfattning tjänsten avser. Tanken är att alla avrop som görs utifrån ramavtalen, ska föregås av specificering i avropsmallen. Där anges vilken läkare som ska anlitas och vilken tidsperiod som avses. Pris för tjänsterna anges i särskilda prisbilagor. Varje avtal har ett antal prisbilagor. Varje prisbilaga anger priser för viss kategori av läkare, t ex specialist ortopedi. Priserna för de olika kategorierna kan skilja sig mellan de olika leverantörerna. Kommentarer Landstingets ramavtal avseende läkartjänster är tydligt utformade och uppfyller de formella krav som kan ställas på avtal. Avtalen har tecknats av behörig person, avtalstider är tydligt angivna och det framkommer på vilka grunder avtalen kan sägas upp och förlängas. Varje avtal har ett antal prisbilagor där det tydligt framgår vilka priser som gäller avseende de olika tjänsterna. Vidare är den mall för avrop som utarbetats, ett bra stöd för landstingets enheter att använda vid sina avrop. 7

11 4.3 Köp av läkartjänster via bemanningsföretag 2008 Landstingets kostnad för inhyrd personal har ökat markant de senaste åren. Den årliga kostnaden har nästan fördubblats under en period av fem år. Detta trots att det anges i landstingets gemensamma regler och riktlinjer att avtal med externa läkare ska göras mycket restriktivt. Statistik visar att kostnadsutvecklingen sett ut enligt följande: År mnkr År mnkr År mnkr År mnkr År mnkr Som framgår ovan har landstinget sammantaget betalat ut c:a 114 mnkr till externa leverantörer av läkartjänster Av detta har 81,6 mnkr utbetalats till leverantörer som landstinget har ramavtal med. Att notera är att det är 12 av de 13 ramavtalsleverantörerna som har nyttjats. En leverantör har landstinget alltså inte avropat tjänster från under Resterande 32,5 mnkr har betalats till leverantörer som landstinget inte har ramavtal med. Totalt har tjänster beställts från 62 leverantörer som man inte har ramavtal med. Sammantaget innebär ovanstående att 28,5 % av landstingets kostnad för inhyrd personal avser inköp utanför de ramavtal som tecknats. 4.4 Avtal med leverantörer utan ramavtal De avtal som tecknas inom landstinget ska registreras centralt på Registraturen. En kontroll avseende de leverantörer som anlitats utanför ramavtal har gjorts. Av de 62 leverantörer som anlitats återfanns 19 av dessa leverantörsavtal hos Registraturen. En genomgång gjordes därefter av dessa 19, för att kontrollera vilka som har tecknat avtal under Ett 10-tal av dessa 19 leverantörer har tecknat avtal under 2008 som registrerats centralt i landstinget. Den absoluta majoriteten av de avtal avseende köp från icke ramavtalsbundna leverantörer som återfunnits för år 2008, är formulerade som avropsavtal. För avtalen har mallen för avropsavtal används (se ovan p. 4.2). Detta innebär att avtalen hänvisar till ramavtal som inte finns. Vidare anges att ersättning ska utges i enlighet med prisbilaga till ramavtal. Denna prisbilaga finns inte heller, eftersom ramavtal inte tecknats med leverantören. I ett antal av de avropsavtal som gjorts framkommer inte heller vilken kategori av läkare som anlitats. Detta försvårar ytterligare möjligheten att hämta prisuppgifter från någon prisbilaga. Kommentarer Trots att landstinget har tecknat ramavtal med 13 leverantörer, sker en stor del av avropen från andra leverantörer. Detta är inte tillfredsställande. Av de 62 leverantörer som utbetal- 8

12 ningar gjorts till under 2008, har avtal eller så kallade avropsavtal återfunnits endast för ett 10-tal. Fråga är därför om det över huvud taget finns någon skriftlig överenskommelse med de övriga leverantörerna. 5 Stickprovsgranskning av den interna kontrollen 5.1 Division Primärvård Malmens vårdcentral Malmens vårdcentral är den enhet som anlitat inhyrda läkare i störst omfattning under Kostnaden uppgår till 7,5 mnkr. I de flesta fall används avtalsknutna leverantörer och leverantörerna har också fakturerat i enlighet med gällande prislistor. Vid ett femtontal tillfällen har leverantörer som inte har ramavtal med NLL anlitats. Enligt verksamhetschefen så handlar det om fall där någon annan läkare inte gick att uppbringa. Nuvarande verksamhetschef har i dessa fall använt ärvda avtal från sin företrädare. Avtal som gick ut vid halvårsskiftet Dessa avtal är inte kända vid den centrala upphandlingsenheten. Verksamhetschefen vid vårdcentralen planerar bemanningen halvårsvis. Utifrån detta har hon tagit in anbud och valt den leverantör som kunnat leverera den mest kontinuerliga bemanningen det kommande halvåret. Då de olika leverantörerna frekvent hör av sig, en del av dem flera gånger i veckan, och erbjudit sina tjänster så har hon i princip aldrig behövt kontakta några leverantörer själv. Uppgörelserna med de anlitade bolagen har inte skett genom skriftliga avtal utan genom telefonsamtal och mail. Ett flertal av de icke ramavtalade leverantörerna som ringt upp enheten har, trots besked från verksamhetschef att de inte står på listan för avtalade leverantörer, påstått att de har specialavtal med NLL. Som skäl kan de ha angett att de vid ett tillfälle fått hyra ut en läkare till en annan enhet och därmed automatiskt kvalat in som godkänd leverantör. Från och med 2009 har Malmens vårdcentral börjat tillämpa de nya riktlinjer som divisionen tagit fram (Rutiner vid upphandling av tjänster från bemanningsbolag, ). Endast ramavtalade bemanningsföretag anlitas, uppgörelserna är skriftliga och avtalade prisnivåer följs Arvidsjaurs vårdcentral Vårdcentralen i Arvidsjaur har köpt läkartjänster för 5,4 mnkr under Vid samtliga tillfällen utom ett har någon av de ramavtalsanknutna leverantörerna anlitats. Enligt verksamhetschefen var anledningen till att detta, enda undantag från reglerna gjordes att det inte gick att få tag i någon annan läkare vid detta tillfälle. Verksamhetschefen var i kontakt 9

13 med landstingets personalspecialist (med ansvar för läkarrekryteringen) och fick godkännande att göra detta undantag. I övrigt visar granskningen att verksamheten under 2008 anlitat inhyrda läkare i enlighet med de priser som framgår av ramavtalen Jourcentralen i Piteå Verksamhetschefen vid jourcentralen i Piteå har under en relativt lång period hanterat fakturor från bemanningsföretagen. I den introduktion till arbetet som hon fått av vårdcentralcheferna har hon instruerats om att det är vårdcentralcheferna som står för den reella kontrollen av de inkommande fakturorna. Hon har instruerats om att när en faktura är attesterad av en vårdcentralchef kan hon med gott samvete göra slutattest och skicka fakturan för betalning. I slutet av år 2008 har hon närmare satt sig in i avtal och andra förhållanden som har betydelse för kontrollen av dessa fakturor. Hon har i sitt arbete konstaterat att det förekommit fel i de fakturor som inkommit från de olika bemanningsföretagen. Hennes bedömning av förhållandena är att det är dålig kunskap om träffade avtal hos såväl leverantörer som landstingspersonalen. Hennes granskning av fakturor under senare delen av år 2008 har gett upphov till krediteringar om ca 80 kkr. Med anledning av hennes iakttagelser har hon informerat sina chefer om förhållandena och även informerat upphandlingsansvariga vid division service. Hennes initiativ har resulterat i att Primärvården påbörjat en översyn av hanteringen kring vakanser inom primärvården. Resultatet av översynen inom primärvården ligger som bilaga till denna rapport. Kommentarer division Primärvården Vår sammantagna bedömning av detta arbete är att internkontrollfunktionerna har väsentligt förbättrats 2009 jämfört med Primärvården har även påbörjat en total uppföljning av fakturor från bemanningsföretagen avseende år Resultatet av denna uppföljning kommer att ligga till grund för beslut om eventuella återkrav av för mycket utbetalt till berörda bemanningsföretag. De brister i fakturorna som kan konstateras efter denna granskning kan sammanfattas enligt nedanstående. Felaktig debitering/pris per vecka. Överensstämmer ej med tecknade avtal. Felaktig debitering för jourer. Exv. vardagar debiterat som helgjourer. Överdebiterat många pass - läkaren gör tid utöver avtalad tid Använder bolag som inte är upphandlade 10

14 Skriftliga avtal saknas oftast - istället muntliga överenskommelser - till följd därav svårighet att verifiera vad som överenskommits Prisnivån på tecknade kontinuitetsavtal fortplantade till andra vårdcentraler utan överenskommelser Ofullständig kontroll om jourpass avser aktiv tid eller beredskapstid. Vi bedömer att liknande felaktigheter med stor sannolikhet även förekommer vid andra vårdcentraler inom primärvårdens ansvarsområde och vi rekommenderar landstingets revisorer att kräva att, så snart det är möjligt, få ta del av resultatet av den totalgranskning av inkomna fakturor som nu pågår. Vi har även noterat att vissa leverantörer av läkartjänster inte varit särskilt benägna att rätta till uppkomna felaktigheter i fakturorna. I något fall har man anlitat advokat för att driva igenom sina krav. Vi konstaterar att denna åtgärd inte resulterat i förändrat inställning från landstingets sida. Det har även anförts problem med administrationen hos leverantörerna med att kreditera för mycket fakturerat. Vid vår genomgång av inkomna fakturor inom Primärvården har vi även noterat att en av landstinget anställd läkare bedriver stafettläkarverksamhet i bolagsform. Då omfattningen enbart inom NLL uppgår till ca 4,8 mnkr bedömer vi att denna bisyssla borde prövas i enlighet med gällande regelverk. Enligt uppgift har inte ledningen godkänt bisysslan. 5.2 Division Opererande specialiteter Ortopedin vid Sunderby sjukhus Ortopedin på Sunderby sjukhus har under 2008 anlitat stafettläkare till en kostnad av 6,6 mnkr. Under vissa veckor har så många som sju inhyrda läkare tjänstgjort vid enheten. Det är förutom verksamhetsområdeschef ytterligare en person som har befogenhet att hyra in läkare. Då verksamheten startade i Sunderbyn så träffade man avtal med en enskild firma som tog på sig att, vid behov, bemanna verksamheten med ortopedisk konsult med specialistkompetens. Detta avtal bygger på att den inhyrda läkaren arbetar måndag till torsdag och fredag samt går en primär- och en bakjour under två tillfällen aktuell vecka. Ersättningen för fullföljt schema enligt ovan är kr/vecka. Tidigare anlitade ortopedin ett stall av läkare utifrån dessa villkor. Idag anlitas en läkare direkt utifrån detta avtal och ett antal andra som på sina fakturor, direkt eller indirekt, hänvisar till detta avtal. Två av dessa läkare har fungerat som stafettläkare vid Sunderby sjukhus av och till sedan i början av 2000-talet. 11

15 Av de tolv leverantörer som anlitats under 2008 så är det endast två som landstinget har ramavtal med. Enhetens inköp från icke avtalsleverantörer motsvarar 70 % av den totala kostnaden för stafettläkare. Orsaker som verksamheten anger är bl.a. att ibland föreligger svårigheter för leverantörerna med ramavtal att få fram de specialister som krävs. Vidare framhåller man fördelarna med att anlita gamla beprövade stafettläkare. Fördelar såsom att de inte behöver skolas in i verksamhetssystem, rutiner på enheten och liknade. Därför har man valt att ta in de läkare man anlitat tidigare, oavsett om de har ramavtal eller inte Ortopedin vid Piteå älvdals sjukhus Landstinget har nyttjat stafettläkare i stor omfattning vid ortopedin i Piteå. Totalt har under året utbetalats ca 4,7 mnkr. Leverantör har varit Läkarjouren i Norrland AB. Landstinget har ett ramavtal med detta företag, enligt detta avtal ska landstinget ersätta bolaget med kr/vecka med 40 timmars tjänstgöring. Vårt stickprov av fakturor från denna klinik visar att ersättningen uppgått till kr/vecka. Vi har vid vår genomgång fått del av en handling benämnd Prisöverenskommelse Piteå Älvdals sjukhus. Dokumentet behandlar ersättning för tillhandahållande av ortopedöverläkare. Av denna offert framkommer att Läkarjouren i Norrland AB erbjuder sina tjänster för per 40-timmarsvecka och att man även erbjuder extra arbetstid om 2,5 tim/dag á 875 kr tim. Totalpriset uppgår till kr/vecka och att Läkarjouren fakturerar kr/vecka. Avslutningsvis innehåller dokumentet en passus om att sjukhuset skall tillhandahålla en bostad om ett rum och kök eller motsvarande under tjänstgöringsperioden. Kostnaden för tillhandahållen bostad betalas av Läkarjouren. Vi har inte tagit del av något underskrivet avtal med detta innehåll. Vid samtal med länschefen för ortopedin har framkommit att han tecknat denna överenskommelse och att han bekräftat överenskommelsen via mail. Läkarjouren har dock fakturerat enligt denna överenskommelse och kliniken har även betalat enligt dessa fakturor. Vi har i anledning av detta intervjuat klinikchefen vid ortopedin i Piteå. Han har under 2008 fått ansvaret för att beslutsattestera de fakturor som berör hans klinik. Vid övertagandet av detta ansvar har han av sin föregångare informerats om att priset för de tjänster som Läkarjouren tillhandahåller är kr per 40-timmarsvecka. Klinikchefen har inte före vårt besök tagit del av dokumentet prisöverenskommelse. I frågan rörande extra arbetstid om 2,5 timmar per dag framkommer att klinikchefen aldrig planerar för övertid eftersom det inte finns någon övrig personal tillgänglig efter kl Klinikchefen har aldrig deltagit i några förhandlingar med leverantörer av läkartjänster. Det enda han förhandlat om är att i de veckor som helgdagar förekommer har han träffat överenskommelser om ersättningar som avviker från ovanstående prisöverenskommelse. Detta har gjorts för att överhuvudtaget kunna få någon läkarbemanning dessa veckor. 12

16 Kommentarer division Opererande specialiteter (ortopedin) Våra stickprov visar på betydande brister. Avseende ortopedin i Piteå bedömer vi sammantaget att Läkarjouren har överfakturerat med ca kr under veckorna 18, 23, 24 och 34. Det är inte osannolikt att liknande förhållanden har förevarit under de ej studerade veckorna under Skulle det visa sig att så är fallet uppskattas att NLL har utbetalt ca 1 mnkr för mycket under När det gäller ortopedin vid Sunderby sjukhus så är den absoluta majoriteten av de anlitade bemanningsföretagen icke leverantörer med ramavtal med NLL. Istället ligger ett gammalt avtal från en enskild firma som grund för den ersättning som utgår till de inhyrda läkarna. Vår genomgång visar också att ledningen för ortopedin i länet frångått de av landstinget centralt upphandlade ramavtalen. Enligt uppgift från länschefen för ortopedin beror avsteget på att man hade en ohållbar kösituation rörande både undersökning och operation inom ortopedin. Vid denna tidpunkt infördes även den så kallade Vårdgarantin vilket innebar att NLL skickade patienter utom länet till betydligt högre kostnad än att via stafettläkare. Länschefen för ortopedin hade konstaterat att de ramavtalsbundna leverantörerna inte kunde leverera tjänster i önskad omfattning och därför tecknades sidoavtalet med Läkarjouren i Norrland AB. Då sidoavtalet är tecknat med en ramavtalsbunden leverantör har vi svårt att förstå varför tecknandet av ett sidoavtal helt plötsligt skulle öka leverantörens förmåga att tillhandahålla de av landstinget önskade specialisttjänsterna. Andra orsaker som framkommer vid våra intervjuer är att ramavtalsleverantörerna ibland har svårt att få fram de specialister som krävs. Vidare framhåller man fördelarna med att anlita gamla beprövade stafettläkare för att slippa inskolning på enheten. 13

17 6 Revisionell bedömning 6.1 Revisionsfrågor Uppfyller räkenskapsmaterialet kraven enligt kommunala redovisningslagen och landstingets egna anvisningar? Ja/Nej - Det granskade räkenskapsmaterialet synes i stort uppfylla kraven i den kommunala redovisningslagen och landstinget egna anvisningar. Fakturorna är konterade och periodiserade på ett korrekt sätt. Attester är gjorda men sakattesterna har inte fullt ut fullgjorts då personer har godkänt fakturor utan fullständiga underlag. Därmed har inte heller beslutsattestant fullgjort sin del då de har som uppgift att kontrollera att sakattest gjorts enligt reglerna Följer inhyrning av personal tecknade ramavtal och landstingets regelverk? Nej - En så stor del som 28,5 % av de kostnader landstinget hade för externt inhyrda läkare under 2008 avsåg tjänster från företag som landstinget inte har ramavtal med. Dessutom är de så kallade avropsavtalen, i de fåtal fall de tecknats med dessa leverantörer, inte några reella avtal eftersom hänvisning görs till villkor i avtal och prisbilagor som inte finns. Under 2008 har det gjorts utbetalningar till 62 icke ramavtalsanknutna leverantörer. Avtal eller så kallade avropsavtal har återfunnits för endast ett 10-tal av dessa hos registraturen. Fråga är därför om det över huvud taget finns några skriftliga överenskommelser med de övriga leverantörerna Är den interna kontrollen i samband med fakturahantering av inhyrd personal tillräcklig? Nej - Vår sammanfattande bedömning av den interna kontrollen är att den inte är tillräcklig. Vi baserar vårt ställningstagande på bland annat följande konstaterade brister. Bristande kännedom om avtal och attestants skyldighet att kontrollera inkommande fakturor mot avtal och andra villkor. Muntliga överenskommelser vilka omöjliggör efterkontroll. Ersättningar avseende avsteg från träffade överenskommelser (ramavtal) är inte bestyrkta av behörig personal inom NLL. Avropsavtal hänvisar till ramavtal som inte finns, vilket omöjliggör efterkontroll. Kontrollen rörande vilka leverantörer som anlitas har inte fungerat ändamålsenligt då antalet ej ramavtalsbundna leverantörer är stort. Tecknande av sidoavtal till ramavtal med enskilda enheter, innebärande att avsteg från ramavtalet har gjorts. 14

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Linda Marklund Inhyrd personal via bemanningsföretag Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Revisionsrapport* Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Norrbottens läns landsting Februari 2007 PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson,

Läs mer

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking Revisionsrapport* Bemanningsföretag Landstinget Halland 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Syfte/revisionsfråga...1 3 Metod och omfattning...1

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

Granskning av landstingets upphandlingsverksamhet

Granskning av landstingets upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av landstingets upphandlingsverksamhet Norrbottens läns landsting Augusti 2010 Lotta Ricklander, Revisionskonsult Per Ståhlberg, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av inhyrd personal via bemanningsföretag, uppföljning och fördjupning

Granskning av inhyrd personal via bemanningsföretag, uppföljning och fördjupning Revisionsrapport Granskning av inhyrd personal via bemanningsföretag, uppföljning och fördjupning Landstinget Halland Mars 2010 Leif Johansson Anita Andersson Margareta Bertin Bo Thörn (1) 1. Sammanfattning...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården

Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården Landstinget Halland Februari 2009 Anita Andersson Margareta Bertin Christel Eriksson certifierad kommunal revisor

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Landstingsanställdas bisysslor

Landstingsanställdas bisysslor Revisionsrapport Landstingsanställdas bisysslor Norrbottens läns landsting Mars 2010 Per Ståhlberg, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson, Certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander, Revisionskonsult

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-06-18 Rev /08041 Johan Magnusson Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 1 Köpt vård intern kontroll Inledning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Upphandlingsfrågor Krokoms kommun 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor 2008-09-03 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4 2 Inledning...6

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Granskning av landstingets upphandlingar inom fastighetsområdet

Granskning av landstingets upphandlingar inom fastighetsområdet Granskning av landstingets upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 12/2012 November 2012 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Rätt att teckna avtal -riktlinjer

Rätt att teckna avtal -riktlinjer Förvaltningsnamn Avsändare Regionstyrelsen Rätt att teckna avtal -riktlinjer Inledning Regionstyrelsen är Region Jönköpings läns högsta verkställande och beredande organ. Regionstyrelsen eller nämnd kan

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Granskning av upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 1 2. Regler om offentlig upphandling 1 2.1 Upphandlingsformerna 2

Läs mer

Rätt av teckna avtal - revidering

Rätt av teckna avtal - revidering Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Stefan Schoultz 036-324080 stefan.schoultz@lj.se Landstingsstyrelsen Rätt av teckna avtal - revidering Inledning Landstingsstyrelsen är landstingsfullmäktiges verkställande

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av förmånsbilar

Granskning av förmånsbilar Granskning av förmånsbilar Rapport nr 2/2017 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 7:2-2017 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND... 4 2.1. REVISIONSFRÅGOR...

Läs mer

Frågor och svar : Bemanningstjänster läkare till Hälsocentraler 2016 Id Fråga/Svar Publicerad 1 Fråga:

Frågor och svar : Bemanningstjänster läkare till Hälsocentraler 2016 Id Fråga/Svar Publicerad 1 Fråga: 1 Fråga: 09:47:19 Hej! Vilka priser/leverantörer gäller för nuvarande avtal? Svar: Priserna för läkare inom allmänmedicin ligger mellan 1070-1433 kronor/timme. Idag har NLL avtal med: Transmedica A/S,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar s Upphandlingspolicy beslutades av Regionfullmäktige 2011-11-28. Avdelningen för Koncerninköp har genomfört en uppdatering av Tillämpningsanvisningarna för att

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

pwc nestå kommun Intern kontroll avseende leverantörer inom kultur- och tekniknämnden Revisionsrapport Gnesta kommun December 2014 .

pwc nestå kommun Intern kontroll avseende leverantörer inom kultur- och tekniknämnden Revisionsrapport Gnesta kommun December 2014 . Revisionsrapport Gnesta kommun Ink: 2014-12- 10 Dnr För handläggning.. Sofia Nylund Intern kontroll avseende inköp från externa leverantörer inom kultur- och,f nestå kommun pwc Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster. RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I TYRESÖ KOMMUN 2010 1 Allmänt Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011 Uppföljning av granskning om upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 mars 2011 Revrapport_Uppföljning av granskning om upphandling_tranås.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH AVVECKLING AV CHEFSPERSONER

RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH AVVECKLING AV CHEFSPERSONER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH AVVECKLING AV CHEFSPERSONER SAMMANFATTNING Landstinget Sörmlands revisionskontor har på uppdrag av landstingets revisorer genomfört en granskning av vilka riktlinjer och

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun

Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige 18 juni 2007, 87 Dnr KS2006/288 Inköpsenheten Upphandling_07.doc Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015 Internkontrollplan för år 2015 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting Bilaga Upphandlingsmatris Antagen av Landstingsstyrelsen 2006 1(4) Landstingets olika verksamheter köpte varor och tjänster för ca 18 miljarder kr under år

Läs mer

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och att dokumentera dessa.

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och att dokumentera dessa. Internkontrollplan för år 2014 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

pwe Gnesta kommun Granskning av inköp och upphandling Revisionsrapport Gnesta kommun www.pwc.se Ink: 2013-09- 18 Dnr För handtäggning.

pwe Gnesta kommun Granskning av inköp och upphandling Revisionsrapport Gnesta kommun www.pwc.se Ink: 2013-09- 18 Dnr För handtäggning. www.pwc.se Ink: 2013-09- 18 Dnr För handtäggning. Revisionsrapport Granskning av inköp och upphandling Sofia Nylund Richard Vahul ~ pwe Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning

Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning Norrbottens läns landsting, här kallad landstinget, och xxx kommun, här kallad kommunen, har träffat samverkansavtal

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Läkare från bemanningsföretag och läkare med egna bolag - inom primärvården. Landstinget Halland. November 2002

REVISIONSRAPPORT. Läkare från bemanningsföretag och läkare med egna bolag - inom primärvården. Landstinget Halland. November 2002 REVISIONSRAPPORT Läkare från bemanningsföretag och läkare med egna bolag - inom primärvården Landstinget Halland November 2002 Leif Jacobsson Anita Andersson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer