Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb"

Transkript

1 Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb En studie genomförd under november och december 2008 Arbetsgrupp: Bengt Melkersson, Claes Ivarsson, Jonas Lundström och Jan Kjellberg

2 Bakgrund till undersökningen I samband med styrelsemöte under senhösten 2008 fick en arbetsgrupp bestående av Bengt Melkersson, Claes Ivarsson, Jonas Lundström och Jan Kjellberg i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en förnyelse av flygplansflottan i Varbergs Flygklubb. Metodik Ett av de bakomliggande skälen till varför en arbetsgrupp tillsattes för att undersöka en eventuell flygplansförnyelse i klubben är den relativt stora minskning av flygtidsuttaget som skett under det senaste året. En trend som börjat tidigare, men som under 2008 har blivit än mer påtaglig. För att arbetsgruppen skulle ha en möjlighet att ta reda på de flygande medlemmarnas bakomliggande anledningar till minskat flygande definierade arbetsgruppen tre olika typer av flygare. Dessa kom att kallas Reseflygare, Potentiella reseflygare och Flygare runt fältet. Anledningen till indelningen var arbetsgruppens övertygelse att varje enskild pilot i klubben inte har samma skäl. För att göra det enklare att undersöka bakomliggande skäl bjöds de flygare, som arbetsgruppen delat in i respektive gruppering, in till en diskussion i form av fokusgrupper. I dessa fokusgrupper genomfördes en gruppintervjuer, där Jan Kjellberg var moderator, och övriga i arbetsgruppen lyssnade, analyserade och dokumenterade vad grupperna var eniga om, och vad som var mer av varje enskild pilots egna önskemål. Utifrån dessa intervjuer, med tillhörande skriftliga frågor har en så kallad effektkarta tagits fram, där varje grupp beskrivs i form av en persona-beskrivning, alltså en fiktiv beskrivning av en representativ pilot ur den aktuella gruppen. En personabeskrivning ger läsaren av detta dokument en mer klar bild av var respektive grupp har sin huvudperson. Sidan 2 av 14

3 Definitioner Effektkartläggning: Användningsmål: Vill: Behöva: En metod där man utgår ifrån användarna och deras behov för att nå organisationens målsättning. De definierade målgruppernas uttalade behov som möjliggör den förändring man vill åstadkomma Är den nivå som gör att piloten som tillfrågats känner att den typ av utrustning eller åtgärd, som markerats eller nämnts, skulle ge en anledning att flyga mer bara för att det är så kul och ger en härlig känsla inför, under och efter en genomförd flygning. Är den nivå som gör att piloten känner att den typ av utrustning eller åtgärd, som markerats eller nämnts, skulle ge en möjlighet att flyga mer, eftersom standarden på dagens flygplansflotta i VFK förhindrar att flygning i den utsträckning som piloten vill och kan genomföra redan idag. Sammanfattning och rekommendationer Under intervjuerna har det framkommit att det inte nödvändigtvis är nya flygplan som är drivkraften till att flyga mer. Det kan istället vara enkla utmaningar i form av planerade flygaktiviteter, återupplivning av trivselgruppen, som syftar till att skapa en känsla av social samvaro och ökad trygghet i den egna flygningen. Samtidigt finns det hos de mer erfarna flygarna ett större behov av att vidareutveckla sig själva, och få en större utmaning och upplevelse i samband med sin flygning. Denna grupp är mer benägen att nämna nya flygplan och ny utrustning som skäl till ökat flygtidsuttag. De piloter som är relativt nya och har mindre erfarenhet är mer beroende av trygghet, stöd och mentorskap för att öka sitt flygtidsuttag. Det finns dock en hel del gemensamma uttalade användningsmål. Dessa appelererar således till en stor grupp piloter i klubben, och borde vara underlag för de första taktiska åtgärderna som genomförs på kort sikt. På en fråga om hur mycket man beräknar att det egna flygandet ska öka om de åtgärder som man själv föreslagit genomförs, finns en stor skillnad mellan gruppen Flygare runt fältet och Reseflygare, där Reseflygare indikerar dubbelt så mycket mer tid i flygtidsuttag än Flygare runt fältet. Sidan 3 av 14

4 Arbetsgruppen bedömer att indelningen i de olika grupperingarna av piloter har varit korrekt, och att projektets resultat kan anses vara väl underbyggd, utan att vara vetenskapligt. Vi rekommenderar därför styrelsen att genomföra de aktiviteter som föreslås i den effektkartläggning som presenteras i detta dokument. Vid eventuell förnyelse av flygplansflottan rekommenderar vi att en omvärldsanalys genomförs med hänsyn tagen till politiska, tekniska och kommersiella externa påverkansfaktorer, såväl som den potentiella ökning av flygtiden som varje enskild flygplansindivid kan bidra med. Denna omvärldsanalys kan ge klubben ett underlag till vilken typ av flygplan som är bäst lämpade att, förutom att möta medlemmarnas krav, också vara en framtidssäker investering, som inte äventyrar klubbens nuvarande eller framtida ekonomi. Sidan 4 av 14

5 Principskiss över en effektkartläggning I arbetsgruppen är vi övertygade om att det som flygklubben gör för att öka flygtidsuttaget, inte nödvändigtvis är detsamma som att det faktiskt flygs mer. Därför har vi lyssnat noga till varje grupps så kallade användningsmål. De spontana saker som nämns av respondenterna i samband med fokusgruppernas genomförande, och som av arbetsgruppen uppfattas som de saker som kommer att driva klubbens utveckling mot det syfte och målsättningar som arbetsgruppen arbetat fram under projektet. Syfte Att vitalisera Varbergs flygklubb och skapa förutsättningar för klubbens överlevnad. Mätpunkt 1: Att öka det genomsnittliga flygtidsuttaget per flygande medlem och år med 50 %. Mäts genom uppföljning varje månad mot föregående års flygtidsuttag per medlem. Mätpunkt 2: Skapa en mötesplats för aktiva och motiverade privatflygare från hela västra Sverige. Mäts genom antalet nya medlemmar mot föregående år. Sidan 5 av 14

6 Presentation av gruppen Reseflygare Personabeskrivning Reseflygaren Anders är en relativt erfaren flygare i medelåldern som haft en ambition att kunna göra mer med sin flygning än enbart flyga privat och lokalt. Han har I-behörighet och har flugit en hel del tid som uppdragsflyg, där andra betalar för flygtiden. På senare tid har flygtiden blivit mindre och det beror närmast på att det inte känns lika spännande att "jaga" flygtid på samma sätt som tidigare. Anders känner att arbete och/eller familj tar en stor del av den disponibla tiden, och söker i sin flygning nästa utmaning, som är att flyga med rätt utrustade flygplan för hans olika typer av flygning, som är både reseflyg oavsett väder, samt avancerad flygning. Användningsmål: VILL minimera tidsinsatsen i att genomföra en flygning till ett minimum Undersök möjligheten att förenkla klargörning före flygning 1. Införskaffa en eldriven dragstång 2. Finns det möjlighet att få stöd av kommunen (eller annan) för att en person ska "klargöra och sköta flygplanen" varje flygbar dag? Tillsätt arbetsgrupp för flygplansutvärdering 1. Undersök möjliga flygplansalternativ med "long range", lastförmåga och kort startsträcka, för att slippa tanka på annan fpl direkt efter start... vill komma åt information om andra medlemmar och aktuell fältstatus via nätet Inför nya bokningssystemet Uppdatera med fältstatus med högre frekvens (varje dag) Sidan 6 av 14

7 ... ha ett modernt kompositflygplan med glass cockpit och known ice Inventera intresset bland medlemmar att införskaffa ett dylikt plan Undersök och rekommendera finansiering av flygplanet Ta fram en ekonomisk kalkyl... ha ett avance-flygplan för att vidareutveckla sin flygning till nästa steg Inventera intresset bland medlemmar att införskaffa ett dylikt plan Undersök och rekommendera finansiering av flygplanet Ta fram en ekonomisk kalkyl Undersök hur medlemmar kan få avanceskolning Användningsmål: BEHÖVER ett asfalterat fält Driv frågan aktivt vidare med kommunen Undersök alternativa finansieringsformer till företagare som går in och bidrar 1. Aktiebolag som äger fältet och som fler kan köpa aktier i? (Golfbanemodellen) Informationskampanj om nyttor till företag i Kungsbacka och Varbergs kommun 1. Tillsätt marknadsgrupp Sidan 7 av 14

8 ... större tillgänglighet till flygplan Implementera nytt bokningssystem och rutin för "stand by" funktion för bokning och avbokning Tillse att information om flygplansstatus, såsom timmar kvar till nästa service och eventuella anmärkningar finns tillgängligt i bokningssystemet ---ett flygplan som alltid är IFR-status med fungerande instrument och utrustning Designera ett IFR-flygplan som alltid är uppdaterat och med fungerande utrustning 1. Kommunicera detta internt och styr typ av flygning mot rätt flygplan 2. Få rätt handhavande av utrustningen i IFR-planet genom att planera och bjuda in till "miniutbildning" med tillhörande "certifiering" på komplex utrustning i flygplanen, såsom GPS, autopilot, slavad gyro etc.... ett flygplan som uppfyller modern IFR navigation och ger ökad trygghet och väderoberoende Utred möjligheten att införskaffa GPS moving map och known ice-utrustat flygplan... längre gräsfält (Om asfalt inte blir av) Driv frågan aktivt vidare med kommunen 1. Informationskampanj om de tillbud och begränsningar som skett efter att 06/24 stängdes Sidan 8 av 14

9 Gruppen Potentiell reseflygare Personabeskrivning Den potentielle reseflygaren Magnus är i yngre medelåldern och vill ta nästa steg i sin flygning. Ofta känner Magnus att det finns både tid och pengar om det bara fanns en bra anledning till att flyga mer. Magnus söker flygkamrater som är i samma situation med sin flygning för att uppleva mer i samband med flygaktiviteten. Att flyga till andra destinationer, både nationellt och internationellt, är en naturlig utmaning och Magnus ser inget omedelbart behov av nya flygplan, men gärna fungerande utrustning, samt navigationshjälpmedel som gör genomförandet av flygningen enklare och säkrare. Användningsmål: VILL minimera tidsinsatsen i att genomföra en flygning till ett minimum Undersök möjligheten att förenkla klargörning före flygning 1. Införskaffa en eldriven dragstång 2. Finns det möjlighet att få stöd av kommunen (eller annan) för att en person ska "klargöra och sköta flygplanen" varje flygbar dag?... vill komma åt information om andra medlemmar och aktuell fältstatus via nätet Inför nya bokningssystemet 1. Lägg in CRI som en tillgänglig resurs för bokning via nätet Uppdatera med fältstatus med högre frekvens (varje dag) Sidan 9 av 14

10 ... uppgradera ett av de befintliga flygplanen med GPS Moving Map för att känna trygghet och enklare kunna resa till andra destinationer Tillsätt arbetsgrupp för flygplansutvärdering 1. Undersök utrustningsalternativ och definiera/rekommendera vilket av de befintliga flygplanen som ska uppgraderas... ha fler planerade aktiviteter att vara med i för att känna trygghet och social samvaro i samband med flygning Utveckla den tillsatta trivselgruppen till att bli en aktivitetsgrupp Ta fram planerade aktiviteter och boka i kalendern och bjud in flygare från klubben 1. AKTIVITETER Distansflygning till nationell och internationell kontrollerad flygplats inkluderande samtliga moment Användningsmål: BEHÖVER ett asfalterat fält Driv frågan aktivt vidare med kommunen Undersök alternativa finansieringsformer till företagare som går in och bidrar 1. Aktiebolag som äger fältet och som fler kan köpa aktier i? (Golfbanemodellen) Informationskampanj om nyttor till företag i Kungsbacka och Varbergs kommun 1. Tillsätt marknadsgrupp Sidan 10 av 14

11 ... större tillgänglighet till flygplan Implementera nytt bokningssystem och rutin för "stand by" funktion för bokning och avbokning Tillse att information om flygplansstatus, såsom timmar kvar till nästa service och eventuella anmärkningar finns tillgängligt i bokningssystemet... längre gräsfält (Om asfalt inte blir av) Driv frågan aktivt vidare med kommunen 1. Informationskampanj om de tillbud och begränsningar som skett efter att 06/24 stängdes Sidan 11 av 14

12 Gruppen Flygare runt fältet Personabeskrivning Den lokale flygaren Malte är en man i medelåldern som har förverkligat sin dröm om att själv kunna flyga, genom att engagerat ta sig igenom utbildningen, och som därefter upprätthållit sin flygning genom att flyga med vänner, men känner att det inte finns ett naturligt nästa steg i sin flygning, och efterlyser därför en utmaning och stöd i form av planerade flygaktiviteter. Däremot finns inget starkt uttalat behov av nya flygplan, även om det hade varit kul med en modern tvåsittskärra, som gör flygandet billigare. Malte har familj och vänner och anser sig ha en fulltecknad kalender, vilket konkurrerar med flygningen. Användningsmål: VILL minimera tidsinsatsen i att genomföra en flygning till ett minimum Undersök möjligheten att förenkla klargörning före flygning 1. Införskaffa en eldriven dragstång 2. Finns det möjlighet att få stöd av kommunen (eller annan) för att en person ska "klargöra och sköta flygplanen" varje flygbar dag?... vill komma åt information om andra medlemmar och aktuell fältstatus via nätet Inför nya bokningssystemet 1. Lägg in CRI som en tillgänglig resurs för bokning via nätet Uppdatera med fältstatus med högre frekvens (varje dag) Sidan 12 av 14

13 ... ha fler planerade aktiviteter att vara med i för att känna trygghet och social samvaro i samband med flygning Utveckla den tillsatta trivselgruppen till att bli en aktivitetsgrupp Ta fram planerade aktiviteter och boka i kalendern och bjud in flygare från klubben 1. AKTIVITETER Distansflygning till nationell och internationell kontrollerad flygplats inkluderande samtliga moment Planerade typutbildningar på samtliga flygplan... ha ett modernt tvåsitsigt flygplan med låg timkostnad och GPS moving map Inventera intresset bland medlemmar att införskaffa ett dylikt plan Undersök och rekommendera finansiering av flygplanet Ta fram en ekonomisk kalkyl Användningsmål: BEHÖVER ett asfalterat fält Driv frågan aktivt vidare med kommunen Undersök alternativa finansieringsformer till företagare som går in och bidrar 1. Aktiebolag som äger fältet och som fler kan köpa aktier i? (Golfbanemodellen) Informationskampanj om nyttor till företag i Kungsbacka och Varbergs kommun 1. Tillsätt marknadsgrupp Sidan 13 av 14

14 ... större tillgänglighet till flygplan Implementera nytt bokningssystem och rutin för "stand by" funktion för bokning och avbokning Tillse att information om flygplansstatus, såsom timmar kvar till nästa service och eventuella anmärkningar finns tillgängligt i bokningssystemet Identifiera och utbilda ytterligare en CRI 1. Lägg in CRI som en tillgänglig resurs för bokning via nätet... längre gräsfält (Om asfalt inte blir av) Driv frågan aktivt vidare med kommunen 1. Informationskampanj om de tillbud och begränsningar som skett efter att 06/24 stängdes För rekrytering av nya medlemmar... själv hålla i styrspaken Identifiera och utbilda ytterligare en CRI Utred flygskoleverksamheten, tillsätt arbetsgrupp som tar fram olika alternativa lösningar 1. Accelererad utbildning (i annat JAR-land med avslutning i Varberg?) 2. Rekrytering av lärare Sidan 14 av 14

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 10 Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access Ärendebeskrivning Ärendet är ett svar till Trafiknämnden

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Teknikpool ett steg vidare

Teknikpool ett steg vidare Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004 INNEHÅLL 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte...4 4. Målgrupp...5

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 UniLink-rapport 2009:5 Sammanfattning Under 2007 genomfördes en nationell undersökning om hur lärosätena i Sverige bedriver alumnverksamhet. Syftet var

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Avantus hjälper er att förbereda och genomföra en försäljning för bästa resultat och högsta värde 0 Nu måste jag göra något! Flertalet företagsförsäljningar

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 Sammanställt av Rådet för RIB konferenserna Johan Fors, Räddningstjänsten Storgöteborg Eva Marie Wiik Hultén, Räddningstjänsten Storgöteborg Jimmy Haglund,

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer