Januari augusti 2019

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Januari augusti 2019"

Transkript

1 Januari augusti 2019

2 Betydande händelser under perioden Det sker stora satsningar på VA i såväl Höörs som Hörbys kommun. På övergripande nivå pågår arbetet med att digitalisera hundratal anläggningar för att möjliggöra styrning och övervakning på distans medan det sker lokala utbyggnader vatten och spillvatten, dels i Maglasäte-Björkåsen- Lillasäte i Höörs kommun samt i delar av Häggenäs i Hörbys kommun. Samtidigt som det pågår en modernisering av Ormanäs reningsverk i Höör ser vi att verket fortsätter att generera kostnader. Delar av reningsverket är underdimensionerat vilket medfört att rensgaller, sandtvätt samt renstvätt reparerats under sommarmånaderna. Vi investerade även i nya utloppspumpar och en vatten-läcka i maskinbyggnaden resulterade i att vi renoverade delar av byggnaden. I Hörby kommun pågår projektet med att förnya slamplattan (som mellanlagrar slam) på Lyby reningsverk. Vi arbetar med att ta fram en vattenförsörjningsplan för bägge kommunerna, detta arbete har dock blivit något försenat, bland annat pga den nya mandatperiod som har påbörjats. Det pågår strategiska utredningar för hur försörjningen av vattentjänster ska se ut i Snogeröd, Södra Rörum och Tjörnarp. Detta för att möjliggöra inriktningsbeslut om det ska byggas nya lokala reningsverk och vattenverk eller om orterna ska försörjas med överföringsledningar. En omfattande spolningsinsats av vattenledningsnätet har genomförts i Norra Höör. Kapaciteten i ledningsnätet i Höörs tätort är begränsad. Det utreds därför vilka förstärkningsutgärder eller nya ledningsdragningar som behöver genomföras för att möjliggöra utbyggnad av t ex Maglehillsområdet. Intensiteten av vattenläckor fortsätter i båda kommunerna likaså avloppsstoppen. Våra ledningsnäten är i behov av förnyelse, uppkomna kostnader för att reparera och avhjälpa belastar driftkostnaden. Drift av anläggningar och ledningsnät har bedrivits utan större störningar under perioden

3 Måluppföljning God livsmiljö och boende för alla Nämndsmål: Långsiktigt hållbar drift och slamhantering. Uppföljning: Minst 4 proaktiv uppströmsaktiviter per år. Effektiv övervakning av anläggningar. Kommentar: Information är utskickad till kunderna i samband med fakturering. I övrigt följs beslutad kommunikationsplan för året. Arbete pågår med att ta fram standardiserad kommunikation mellan anläggningar. Uppdateringen kommer att synkas med säkerhetshöjande åtgärder och generell förnyelse. Nämndsmål: Förnyelsetakt av ledningsnätet (>0,7% förnyelsetakt). Uppföljning: Långsiktig investeringsplan för ledningsnätet. Kommentar: Förnyelsetakten bedöms öka jämfört med tidigare år. Förnyelseplan är under framtagande. Nyckeltal över förnyelsetakt tas fram till årsrapporten

4 Måluppföljning Innovativa och ansvarsfulla / Hållbar utveckling och klimathänsyn Nämndsmål: Ökad kundnöjdhet. Uppföljning: Årlig enkätundersökning. Smart vattenmätning. Kommentar: SCB s medborgaundersökning används för att mäta kundnöjdhet. Genomförs vartannat år i kommunerna. Inväntar resultat från undersökningen i Hörby som presenteras i december. Utbyte mot digitala vattenmätare pågår i hela beståndet. Nämndsmål: Minskad energianvändning. Uppföljning: Användningen ska minska med minst 5 % jmf. med snitt för 5 föregående år. Kommentar: Efterhand som investeringar från godkänd plan genomförs kommer energieffektiviseringen särskilt prioriteras. Nyckeltal över energianvändningen tas fram till årsrapporten. Nämndsmål: Minskad användning av fossilt bränsle. Uppföljning: Användningen ska minska med minst 5 % jmf. med snitt för 5 föregående år. Kommentar: Fossilt bränsle används i huvudsak för fordon och reservkraft. Fordonsflottan kommer över några år att bytas ut mot gas- eller eldrivna fordon. Plan för utfasning av fossilt bränsle är framtagen på kommunnivå. Nyckeltal över användning av fossilt bränsle till årsrapporten. Målet bedöms inte bli

5 Måluppföljning Tillgängliga och professionella Nämndsmål: Säkerställd kompetensnivå. Uppföljning: Uppföljning av antalet kompetensutvecklingsdagar per medarbetare. Kommentar: Till och med tertial 2 har i genomsnitt 3,8 kompetensutvecklingsdagar per medarbetare genomförts. Gemensamma utvecklingsdagar kring bland annat medarbetarskap har genomförts. Kompetenshöjande insatser kring arbetsmiljö har påbörjats och kommer fortsätta under året. Nämndsmål: Årlig ökning av medarbetarnas uppfattning av oss som attraktiv arbetsgivare. Uppföljning: Årlig arbetsmiljö- och hälsoanalys. Korttidsfrånvaro redovisas 3 gånger årligen. Andel personal delaktig i månatlig friskvårds-/trivselaktivitet. Kommentar: analys genomförs under hösten. Nyckeltal för deltagande i aktivitet tas fram till årsrapporten.

6 Måluppföljning Långsiktigt hållbar ekonomi Nämndsmål: Långsiktig planering av nya investeringar och driftkostnader. Uppföljning: Långsiktig investeringsplan för anläggningar. Kommentar: Arbete med vattenförsörjningsplan för båda kommunerna pågår. Förnyelseplan framtagen för pumpstationer i Höörs kommun. Motsvarande plan tas fram i höst för Hörby kommun. Strategiska utredningar pågår för hur Södra Rörum, Snogeröd och Tjörnarp ska försörjas på längre sikt. Nämndsmål: Ekonomi i balans. Uppföljning: Årlig revidering av VA-taxa för Hörby och Höörs kommun. Beredskapskostnad ska minska med 10% jämfört med året före. Kommentar: VA-taxa från 1 januari 2020 är beslutad av kommunfullmäktige i Höörs kommun i mars. Motsvarande för Hörby kommun återremitterades från kommunstyrelsen i maj. Nyckeltal över beredskapskostnad tas fram till årsrapporten.

7 Ekonomiskt resultat med helårsprognos Mittskåne Vatten Hörby kommun Verksamhetens intäkter Budget Utfall budget Prognos Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader utifrån slag: Budget Utfall budget Prognos Material och reparation Energi Personal Övrig drift VA-verk Förvaltningsgemensamma Kommungemensamma Övriga driftkostnader Avskrivningar Ränta Summa kostnader Prognostiserat resultat för helåret För helåret 2019 förväntas kostnaderna överskrida intäkterna. Enligt budget skulle kostnader vara större än intäkterna med tkr. Prognosen är att helåret förbättras med 520 tkr. Vilket innebär att regleringsfonden kommer att minska med tkr vilket är mindre än budgeterat. Främsta anledningen är vakant tjänst gällande GIS/inmätning av ledningsnät. Prognos regleringsfonden vid årets slut: tkr som behöver återställas inom 3 år enligt vattentjänstlagen. Periodens resultat Regleringsfond IB Periodens resultat Regleringsfond UB Varav: Budget Utfall budget Prognos VR-nämnden

8 Mittskåne Vatten Hörby kommun Kommentarer till väsentliga avvikelser: Till och med augusti uppvisar Mittskåne Vatten Hörby ett underskott om tkr (juni underskott tkr). Intäkterna för perioden är låga men prognostiseras öka med 220 tkr mer än det totalt budgeterat beloppet för Anledning till den prognostiserade ökningen är ca. 60 nya kunder som förväntas från hösten. De totala kostnaderna för perioden underskrider budget med 725 tkr. n förklaras av: lägre personalkostnader samt lägre kostnader för material & reparation som tillsammans förbättrar resultatet med tkr. Höga övriga driftkostnader försämrar resultatet med 1 500tkr vilket hänger samman med låga personalkostnader. Tid i investeringsprojekt belastar investeringen och ger då en intäkt i driftekonomin. Identifierade risker för. väsentliga avvikelser:

9 Verksamhetens investeringar Mittskåne Vatten Hörby kommun budget utfall Helårsprognos Total budget Ack. Utfall Ack. Totala investeringar Anläggningsavgifter Utfall eller prognos kan inte ges i denna uppföljning. Nya serviser VSD Ledningar VSD Utbyggn. VA-ytterområde Förnyelse ARV & PST Förnyelse VV & Täkter Vattenmätare - system Investeringsprojekt (>1000 tkr) Uppföljning på projektnivå kan inte ges i denna uppföljning Kommentarer till väsentliga avvikelser: Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2019 utan anläggningsavgifter är tkr och utfallet till och med augusti uppgår till tkr. Prognosen för helåret uppgår till tkr (exkl. anläggningsavgifter). Den största avvikelsen återfinns under investeringsprojektet Nya serviser VSD och Utbyggnad VA-ytterområde. Igångsättningstillstånd har beviljats om tkr av kommunstyrelsens arbetsutskott för investeringsprojekt under perioden. Identifierade risker för väsentliga avvikelser: Vakanta tjänster tidigare under året har gjort att projekt inte kunnat drivas på önskad nivå.

10 Ekonomiskt resultat med helårsprognos Mittskåne Vatten Höörs kommun Verksamhetens intäkter Budget Utfall budget Prognos Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader utifrån slag: Budget Utfall budget Prognos Material och reparation Energi Personal Övrig drift VA-verk Förvaltningsgemensamma Kommungemensamma Övriga driftkostnader Avskrivningar Ränta Summa kostnader Prognostiserat resultat för helåret För helåret 2019 förväntas intäkterna överskrida kostnaderna. Enligt budget skulle intäkterna vara större än kostnaderna. Prognosen är att intäkterna matchar kostnaderna för helåret. Enligt budget skulle det bli ett överskott på 1991 tkr för 2019 som skulle tillföras regleringsfonden. Att överskottet uteblir beror delvis på rättegångskostnader samt akuta insatser på Ormanäs reningsverk. Prognos regleringsfonden vid årets slut: 796 tkr Periodens resultat Regleringsfond IB Periodens resultat Regleringsfond UB Varav: Budget Utfall budget Prognos VR-nämnden

11 Mittskåne Vatten Höörs kommun Kommentarer till väsentliga avvikelser: Till och med augusti uppvisar Mittskåne Vatten Höör ett underskott om tkr (juni underskott 87 tkr). Intäkterna för perioden är låga men prognostiseras öka med 148 tkr mer än det totalt budgeterade beloppet för Anledning till den prognostiserade ökning är ca. 90 nya kunder som förväntas från hösten. De totala kostnaderna för perioden överskrider budget med tkr. n förklaras av höga övriga driftkostnader som försämrar resultatet med tkr. Låga personalkostnader tillsammans med kapitalkostnader förbättrar resultatet med tkr. Anledning till låga personalkostnaderna är vakanta tjänster och sjukskrivningar under perioden. De vakanta tjänsterna har gjort att tkr uteblivit som intäkt under övriga driftkostnader. Tid i investeringsprojekt belastar investeringen och ger då en intäkt i driftekonomin. En vattenskada tillsammans med flera reparationer på Ormanäs reningsverk försämrar övriga driftkostnaderna med 500 tkr. Högre it-kostnader för bland annat tillgång till GIS-karta, fiberkoppling till Karlsviks vattenverk och en uppdatering av it-kostnadernas fördelning i Höörs kommun försämrar resultatet med 500 tkr. Rättegångskostnader påverkar resultatet negativt med 900 tkr liksom ett skadestånd på 200 tkr som Mark och miljödomstolen dömt ut. Kapitalkostnaderna, dvs. avskrivningar och ränta, är låga och det beror på att merparten av årets investeringsprojekt inte är slutförda. Identifierade. risker för väsentliga avvikelser:

12 Verksamhetens investeringar Mittskåne Vatten Höörs kommun budget utfall Helårsprognos Total budget Ack. Utfall Ack. Totala investeringar Anläggningsavgifter Nya serviser VSD Ledningar VSD Utbyggn. VA-ytterområde Förnyelse ARV & PST Förnyelse VV & Täkter Vattenmätare - system Investeringsprojekt (>1000 tkr) Uppföljning på projektnivå kan inte Kommentarer ges i denna uppföljning. till väsentliga avvikelser: Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2019 utan anläggningsavgifter är tkr och utfallet till och med augusti uppgår till tkr. Prognosen för helår uppgår till tkr (exkl. anläggningsavgifter). Höörs kommun har sedan 2017 haft en tvist med PEAB angående ersättning för entreprenadarbeten i Sätofta Hed. Cirka tkr har varit uppbokade för detta men parterna är nu överens om en förlikning vilket innebär att tkr betalas till PEAB vilket påverkar projektet utbyggnadsområden. Det innebär även att cirka 900 tkr i juridiska kostnader belastar övriga driftkostnader i driftsuppföljning då dessa inte kan tas som en del av investeringen. Identifierade risker för väsentliga avvikelser: Vakanta tjänster tidigare under året har gjort att projekt inte kunnat drivas på önskad nivå.

Periodens händelser. Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året:

Periodens händelser. Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året: Januari april 2018 Periodens händelser Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året: Från 1 januari 2018 är organisationen inom Mittskåne Vatten förändrad.

Läs mer

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017)

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017) 2017-12-11 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Rekrytering av VA-ingenjör är avslutad. Ny person

Läs mer

Periodens händelser. Väsentliga händelser och aktiviteter:

Periodens händelser. Väsentliga händelser och aktiviteter: Februari 2019 Periodens händelser Väsentliga händelser och aktiviteter: Mittskåne Vattens har från 1 februari 2019 förändrat organisationen för att effektivare och enklare kunna bedriva utredningar och

Läs mer

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017)

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017) 2017-10-09 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Under september har vi börjat jobba med ett nytt

Läs mer

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017)

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017) 2017-06-13 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) I maj månad har vår nya labrobot tagits i drift. Roboten hanterar

Läs mer

Rapport - Investeringsplan. Föreslagen prioriteringsordning

Rapport - Investeringsplan. Föreslagen prioriteringsordning Rapport - Investeringsplan Föreslagen prioriteringsordning Innehåll 1 Bakgrund...2 2 Varför en investeringsplan?...2 2.1 Workshop 1 - Översiktsbilder...2 2.1.1 Översiktsbilder - resultat...2 2.2 Workshop

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Organisation & Kompetens

Organisation & Kompetens Årsrapport 2018 1 Innehållsförteckning Organisation & Kompetens 3 Förändrad organisation 3 Personal 4 Rekrytering 4 Sjukfrånvaro 4 Åldersfördelning 4 Övergripande projekt 5 Vattenförsörjningsplan 5 Säkerhetsprojekt

Läs mer

VA GIS nämnden avgiftsfinansierad

VA GIS nämnden avgiftsfinansierad 2016-03-01 XXX 2015/XXX 1 (2) Mittskåne Vatten Höör VA GIS nämnden avgiftsfinansierad Investeringsbudget, tkr Projekt Benämning Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 9067 Nya serviser VSD 150 150 150 9068 Ledningsförnyelse

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-05-22 219 Taxa för vatten- och avloppstjänster 2019 KS/2018:302 1.2.1 Beslut förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att taxan

Läs mer

VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård

VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård =? Höör: 15 500 Hörby: 14 900 Hörby Höör Sysselsatt personal 11,3 11,9 Kostnad personal och administration 6 545 000 kr 6 902 000 kr Reningsverk 6 4 Vattenverk 6

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Investering 2019 Tilläggsinvestering fördjupad studie för Lindholmen pe Fördjupad studie avseende om- och tillbyggnad av avloppsreningsverket

Investering 2019 Tilläggsinvestering fördjupad studie för Lindholmen pe Fördjupad studie avseende om- och tillbyggnad av avloppsreningsverket TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum: Diarienummer: KS 2015-344 Handläggare Peter Leonardsson Till kommunstyrelsens arbetsutskott Titel: Projektledare VA E-post: peter.leonardsson2@norrtalje.se Investering 2019 Tilläggsinvestering

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Thomas Andersson. Camilla Källström. Gunnar Bergquist. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Thomas Andersson. Camilla Källström. Gunnar Bergquist. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2015-05-26 1 (18) Plats och tid ande Mötet inleds på Karlsviks vattenverk med visning av verket och förevisning av GIS-utrustning och arbetsmetoder. Fortsättning i Kommunhuset i Höör Tisdagen den 26 maj

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Taxa för Vatten och Avlopp 2018, anläggningstaxa

Taxa för Vatten och Avlopp 2018, anläggningstaxa Bilaga 1:1 Teknik- och servicenämnden Taxa för Vatten och Avlopp 218, anläggningstaxa Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att 1. Godkänna Prisbilaga till anläggningstaxa 218, att ersätta

Läs mer

Förnyelseplanering för vattenledningsnätet i Umeå kommun. Petter Walan, Vatten och Avfallskompetens i Norr

Förnyelseplanering för vattenledningsnätet i Umeå kommun. Petter Walan, Vatten och Avfallskompetens i Norr Förnyelseplanering för vattenledningsnätet i Umeå kommun Petter Walan, Vatten och Avfallskompetens i Norr Hållbarhetsindex Anknytning till strategiska dokument VA-planen: De senaste åren har förnyelsetakten

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...

Läs mer

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Månadsrapport GSAB-koncernen februari 2018

Månadsrapport GSAB-koncernen februari 2018 Månadsrapport GSAB-koncernen februari Resultat efter finansiella poster mnkr Utfall jan-feb Prognos Budget Gävle Stadshus AB* -2,8-20,8-20,8 Gävle Energi-koncernen 94,5 168,2 168,2 AB Gavlegårdarna 13,0

Läs mer

Tisdagen den 3 april 2018 kl 13:00 15:00. Jan Lind (SD)

Tisdagen den 3 april 2018 kl 13:00 15:00. Jan Lind (SD) 2018-04-03 1 (26) Plats och tid Hörbys kommunhus, Victoria Benedictsson 2 Tisdagen den 3 april 2018 kl 13:00 15:00 ande Övriga Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande Jacob

Läs mer

Årsrapport 2017 Mittskåne Vatten

Årsrapport 2017 Mittskåne Vatten Årsrapport 217 Mittskåne Vatten Innehållsförteckning Årsrapport Mittskåne Vatten Organisation 3 Personal 3 Övergripande projekt 4 Nyckeltalsjämförelse 5 Måluppfyllelse 6 Årsrapport Mittskåne Vatten Hörby

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

VA-taxa Populärversion

VA-taxa Populärversion VA-taxa 2019 Populärversion Ordlista VA-taxa är hur man tar betalt för VA-tjänsterna, alltså taxekonstruktionen. Fastighet är ett mark- eller vattenområde som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Okt 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Kristianstads kommun

Kristianstads kommun PM Uppföljning: Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Kristianstads kommun Mattias Haraldsson December2012 Sammanfattande bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har genomfört

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018 Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Ekonomirapport 2014 efter mars månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1 Ragunda Kommun 12 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 4 Sammanfattning Resultatet för

Läs mer

Årsrapport 2016 Kommunal hjälpmedelssamverkan

Årsrapport 2016 Kommunal hjälpmedelssamverkan Handläggare Datum Kari Lindén 2017-02-21 Hjälpmedelsnämnd Årsrapport 2016 Kommunal hjälpmedelssamverkan KHS Förslag till beslut Hjälpmedelsnämnden godkänner Kommunal Hjälpmedelssamverkans årsrapport och

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat

Läs mer

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Uppföljning och prognos. Mars 2018 Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Månadsuppföljning för novembermånad 2016

Månadsuppföljning för novembermånad 2016 9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande Ellinor Dahlgren (S) Gunnar Bergquist (S) Bengt Hedlund (SPI) Roger Persson (S)

Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande Ellinor Dahlgren (S) Gunnar Bergquist (S) Bengt Hedlund (SPI) Roger Persson (S) 2018-09-04 1 (19) Plats och tid Hörby kommun, Kommunhuset, Victoria Benedictsson 2 Tisdagen den 4 september 2018 kl 13:00 15:00, ajournering 14:15-14:30 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2018 nämndversion. Vatten och avlopp

Verksamhetsberättelse 2018 nämndversion. Vatten och avlopp Verksamhetsberättelse 2018 nämndversion Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Periodens resultat...3 2.1 Driftredovisning...3 2.2 Investeringsredovisning...4 3 Viktiga händelser i verksamheten...4

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Nov 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Förslag till höjning av VA-taxan 2017

Förslag till höjning av VA-taxan 2017 SIDAN: 1 (9) Förslag till höjning av VA-taxan 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT att att att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari

Läs mer

Ringsjörummet Kommunhuset Höör Tisdagen den 2 februari 2016 kl 13:00 15:40

Ringsjörummet Kommunhuset Höör Tisdagen den 2 februari 2016 kl 13:00 15:40 2016-02-02 1 (27) Plats och tid ande Ringsjörummet Kommunhuset Höör Tisdagen den 2 februari 2016 kl 13:00 15:40 Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande Göran Dahlgren (S)

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Budget 2020 övergripande Status: Påbörjad Rapportperiod: Organisation: Vatten och avlopp

Budget 2020 övergripande Status: Påbörjad Rapportperiod: Organisation: Vatten och avlopp DANDERYDS KOMMUN Rapport 1 (7) 2020 övergripande Status: Påbörjad Rapportperiod: -08-30 Organisation: Vatten och avlopp Inledning VA-verksamheten ansvarar för att inom verksamhetsområdet förse alla abonnenter

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

VA-policy. Beslutad av Kommunfullmäktige , 114

VA-policy. Beslutad av Kommunfullmäktige , 114 VA-policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-06-22, 114 1 Inledning VA-policy ingår som en del i Hörby kommuns VA-plan och har upprättats utifrån kunskaperna från VA- översikten. Vikten av att jobba aktivt

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Delårsrapport : Trelleborgs kommun Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november

Läs mer

Tillståndet i VA-Sverige

Tillståndet i VA-Sverige Tillståndet i VA-Sverige Analys utifrån VASS och hållbarhetsindex Anne Adrup, Svenskt Vatten Magnus Montelius, Svenskt Vatten Analys av utmaningar utifrån statistik och undersökningar Vi använder hållbarhetsindex

Läs mer

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2012 års bokslut för VA-verksamheten

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2012 års bokslut för VA-verksamheten Dnr TFN-2013-xxx Dpl 10 sid 1 (5) TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2013-01-25 Eva-Lena Beiron, 054-540 68 10 eva-lena.beiron@karlstad.se Kommunstyrelsen Teknik- och fastighetsnämndens

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Månadsrapport september

Månadsrapport september Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...

Läs mer

Motala kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Motala kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Ansvarig nämnd 1 5. Bedömning 2 6. Sammanfattning

Läs mer

Tisdagen den 7 februari 2017 kl 13:00 15:40

Tisdagen den 7 februari 2017 kl 13:00 15:40 2017-02-07 1 (21) Plats och tid Höör Mejerigatan 6 Tisdagen den 7 februari 2017 kl 13:00 15:40 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande Ellinor Dahlgren (S) Gunnar Bergquist

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Naturreservatsnämndens tertialbokslut

Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2014-09-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 Naturreservatsnämnden Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2 2014 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 2 2014.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Kommunstyrelse Maj 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/ 1 2017-10-24 Dnr V 2017/1504 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-09-30 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Naturvetenskapliga fakulteten Utfall 2017 Budget

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Översten, Kommunhuset i Höör Onsdagen den 23 april 2014 kl 13:00 14:50 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M),

Läs mer

Förslag till höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA inom Piteå kommun.

Förslag till höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA inom Piteå kommun. Datum: 2011-10-25 Förslag till höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA inom Piteå kommun. Bakgrund VA-taxan består av två delar, en anläggningsavgift som tas ut som engångsavgift och avser täcka

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer