AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna"

Transkript

1 Dnr 2007/ :9 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

2 2

3 I regleringsbrevet för 2007 har regeringen uppdragit åt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att senast den 1 juli 2007, till regeringen och Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), påtala slutsatser från granskningen av utbetalningen av statsbidraget till arbetslöshetskassorna. Denna rapport utgör IAF:s redovisning till regeringen. Rapporten har utarbetats inom IAF på Tillsynsenheten av Camilla Pettersson och Carina Wiksholm. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, startade sin verksamhet i Katrineholm den 1 januari IAF svarar för den samlade tillsynen och andra statliga uppgifter som gäller arbetslöshetsförsäkringen. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning... 7 Bakgrund och genomförande... 8 Uppföljning av tidigare rapport... 9 AMS avstämning mot a-kassornas redovisning AMS kontroll av återbetalningar Den elektroniska hanteringen Utbetalning av statsbidrag AMS rutiner A-kassornas hantering Statsbidragsansökan Avvikelser från utbetalningsrutinen AMS avtal med övriga parter i statsbidragshanteringen16 Slutsatser

6 6

7 Sammanfattning I början av 2006 driftsattes nya interaktiva webbaserade statsbidragssystemet Steak 1. I samband med detta infördes en elektronisk hantering som inte funnits tidigare. Detta innebär att arbetslöshetskassorna (a-kassorna) numera lämnar ansökningar om statsbidrag i form av en elektronisk handling. IAF har i tidigare rapport påtalat att identifiering och autentisering av användare i nya Steak inte uppfyllde tekniska, administrativa och rättsliga krav för en säker identifiering av användare. Vidare har IAF framfört synpunkter på att den lösning för elektronisk signering som AMS tillämpade inte uppfyllde krav som ställs på en säker signering och kryptering av elektroniska meddelanden. En dokumenterad risk- och sårbarhetsanalys för säkerställande av den elektroniska hanteringen saknades. AMS hade inte heller redovisat vilken metod som använts i analysen. AMS har nu arbetat fram en skriftlig risk- och sårbarhetsanalys avseende nya Steak. Arbete pågår även med att åtgärda övriga brister. Detta beräknas vara klart under hösten IAF har i tidigare rapporter påtalat att AMS inte gjort någon avstämning av utbetalat belopp i statsbidrag mot a-kassornas redovisning av erhållet belopp. AMS har nu infört en månadsvis kontroll av det belopp som a-kassorna redovisat att de betalat ut i arbetslöshetsersättning. IAF har även i tidigare rapporter påtalat att det är av vikt att AMS stämmer av och kontrollerar att belopp som a-kassorna redovisar som återbetalningar på statsbidragsansökan också betalas in till AMS. AMS rutin utgjordes tidigare endast av en påminnelse till a-kassorna i det fall beloppet inte betalades in. Numera begär AMS in en skriftlig förklaring till varför betalning inte har skett. IAF har i denna rapport granskat rutinerna kring utbetalningen av statsbidraget mer ingående. Det kan konstateras att återbetalning av felaktigt utbetalad ersättning från ersättningstagare som sker med inbetalningsavi manuellt måste registreras i a-kassornas databas OAS 2 för att inkluderas i statsbidragsansökan. AMS har uppgett att ingen kontroll görs av att dessa belopp överensstämmer 1 Steak är ett systemstöd för a-kassorna och AMS för administrationen av ansökan om statsbidrag vid utbetalning av arbetslöshetsersättning. 2 A-kassornas datasystem för registrering och utbetalning av arbetslöshetsersättning. 7

8 med inbetalat belopp från ersättningstagaren till a-kassan. IAF anser att det är av vikt att AMS säkerställer att a-kassorna redovisar och återbetalar hela det belopp som ersättningstagaren betalat tillbaka till a-kassan. Det förekommer att a-kassor föregår AMS utbetalning av statsbidrag och tillämpar förskottsbetalning med hjälp av egna medel. IAF har informerats om att en a-kassa använder sig av förskottsbetalning rutinmässigt. IAF:s uppfattning är att detta är en icke avsedd hantering som inte är förenligt med regelverket. I sammanhanget har det uppgetts att OAS möjliggör registrering av annat kontonummer än ersättningstagarens vid rekvirering av statsbidrag när förskottsbetalning tillämpas. Bakgrund och genomförande Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2007 avseende Arbetsmarknadsverket (AMV) disponerar AMV anslag 22:2 ap.2 bidrag till arbetslöshetsersättning. Anslagsbeloppet får användas för statsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor. AMS betalar ut statsbidrag till arbetslöshetskassorna i omedelbar anslutning till a-kassornas utbetalning av arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. IAF har i uppdrag att inom ramen för tillsynen följa upp AMS utbetalning av statsbidraget uppgick summan av utbetald arbetslöshetsersättning från landets trettiosex a-kassor, inkomstrelaterad ersättning och grundbelopp, till totalt miljoner kronor 3. År 2005 uppgick summan till totalt miljoner kronor 4. Detta är den femte av IAF:s rapporter till regeringen som redovisar slutsatser från granskningen av AMS hantering av utbetalningen av statsbidrag till a-kassorna. Tidigare rapporter har behandlat AMS rutiner kring utbetalningen av statsbidrag och säkerheten i det administrativa system, Steak, som används för ändamålet. Vid det senaste rapporteringstillfället hade AMS relativt nyligen introducerat en ny version av Steak. Det nya systemet driftsattes på samtliga a-kassor den 6 februari I och med detta ansågs det från IAF:s sida ha förflutit för kort tid för att en mer omfattande granskning skulle vara meningsfull. Den senaste rapporten begrän 3 Källa: A-stat 4 Källa: A-stat 8

9 sades därför till bland annat en nulägesbeskrivning, en genomgång av AMS nya rutiner för elektronisk hantering av statsbidragsansökningar samt en uppföljning av sedan tidigare utestående frågor. Kvarstående frågor sedan tidigare rapporteringar som tas upp i denna rapport är: Om AMS gör en avstämning av utbetalat belopp i statsbidrag mot a-kassornas redovisning av erhållet belopp. Om AMS gör en kontroll av att belopp som a-kassorna redovisar som återbetalningar i statsbidragsansökningarna också betalas in till staten. Om identifiering och autentisering av användare uppfyller tekniska, administrativa och rättsliga krav för en säker identifiering av användare. Om den lösning för elektronisk signering som AMS tillämpar uppfyller de krav som ställs på en säker signering och kryptering av elektroniska meddelanden. Om det finns en dokumenterad risk- och sårbarhetsanalys för säkerställande av den elektroniska hanteringen. Vidare innehåller rapporten bland annat en beskrivning av den praktiska hanteringen hos AMS och a-kassorna i samband med verkställandet av statsbidragsutbetalningen och ett avsnitt som behandlar avvikelser från utbetalningsrutinen. Informationsinhämtandet har skett genom att frågor har ställts till AMS. Vidare har besök hos AMS och två a-kassor genomförts. Uppföljning av tidigare rapport I IAF:s senaste rapport, den 29 juni 2006, gjordes ett antal påpekanden som rörde de praktiska rutinerna och den elektroniska hanteringen i samband med AMS utbetalning av statsbidrag. I detta avsnitt redovisas en uppföljning av dessa frågor. 9

10 AMS avstämning mot a-kassornas redovisning Det har i IAF:s tidigare rapportering påtalats att AMS inte gjort någon avstämning av utbetalat belopp i statsbidrag mot a-kassornas redovisning av erhållet belopp. AMS har löst detta genom ett tillägg i 5 i AMS föreskrifter (AMSFS 2007:5). Denna bestämmelse gäller sedan den 1 mars 2007 och behandlar avstämning av utbetalat statsbidrag. Enligt denna skall en a-kassa, som underlag för avstämning, sända uppgifter till AMS från sin bokföring en gång per månad. Uppgifterna skall skickas senast den femtonde i månaden efter den månad som avses. Den uppgift som skall lämnas är det belopp som a-kassan redovisat att den betalat ut i arbetslöshetsersättning under aktuell månad. De uppgifter som lämnas till AMS skall intygas genom att kassaföreståndare eller firmatecknare undertecknar. AMS kontroll av återbetalningar IAF påtalade i den senaste rapporten att AMS borde utöka den rutin myndigheten hade gällande kontroll av återbetalningar från a-kassorna. I statsbidragsansökningarna redovisar a-kassorna, förutom ansökt belopp i statsbidrag, även belopp som skall återbetalas, det vill säga felaktigt utbetald ersättning. Det noterades att ingen uppföljning gjordes efter det att AMS skickat en påminnelse till a-kassor när återbetalning inte skett. IAF ansåg således att rutinen även borde omfatta en uppföljning efter det att en påminnelse gjorts. Sedan påpekandet gjordes har AMS utvidgat rutinen för återbetalningar. Om en a-kassa efter påminnelse inte har betalat in det aktuella beloppet kontaktas a-kassan. AMS begär då en skriftlig förklaring till varför betalning inte har skett. IAF har frågat hur AMS hanterar inkomna svar från a-kassorna i dessa ärenden, om det exempelvis skulle finnas skäl som AMS anser vara godtagbara för att återbetalning av det angivna beloppet inte skall behöva ske. AMS har tidigare bedömt att återbetalning i vissa fall inte behöver ske, exempelvis då den person som felaktigt erhållit ersättning avlidit. Numera är dock AMS ståndpunkt att allt som redovisas som återbetalningar i statsbidragsansökan skall betalas in till AMS. Belopp som 10

11 det finns skäl att inte återbetala bör istället redovisas som befrielse i statsbidragsansökan enligt AMS. Den elektroniska hanteringen Vid det förra rapporteringstillfället framförde IAF synpunkter på AMS rutiner för den nya webbaserade hanteringen av statsbidragsansökningarna. I och med att det nya systemet togs i drift i början av 2006 infördes en elektronisk hantering som inte funnits tidigare. A-kassorna lämnar numera ansökningar om statsbidrag i form av en elektronisk handling. Detta sker genom att en behörig person hos a-kassan loggar in sig i Steak via en inloggningssida med hjälp av användarnamn och lösenord. I Steak skapas en statsbidragsansökan som, innan den skickas till AMS, signeras elektroniskt av ytterligare en behörig person hos a-kassan. De anmärkningar som IAF hade på denna hantering var följande: Identifiering och autentisering av användare uppfyllde inte tekniska, administrativa och rättsliga krav för en säker identifiering av användare. Den lösning för elektronisk signering som AMS tillämpade uppfyllde inte krav som ställs på en säker signering och kryptering av elektroniska meddelanden. En dokumenterad risk- och sårbarhetsanalys för säkerställande av den elektroniska hanteringen saknades. AMS hade inte heller redovisat vilken metod som använts i analysen. Arbete pågår inom AMS med att åtgärda de första två punkterna. Detta beräknas vara klart under hösten Bland annat planeras för ett införande av ett så kallat eid-kort hos samtliga a-kassor för en säkrare identifiering av användare. AMS arbete innefattar även en säkrare lösning för den elektroniska signeringen av statsbidragsansökningarna. AMS har vidare arbetat fram en skriftlig risk- och sårbarhetsanalys avseende nya Steak. Enligt AMS kommer denna att revideras årligen eller vid behov, exempelvis vid betydande förändringar i systemet. 11

12 Utbetalning av statsbidrag AMS rutiner IAF har tagit del av AMS rutinbeskrivningar kring den praktiska hanteringen vid utbetalning av statsbidrag till a-kassorna och kan konstatera att uppdaterade rutinbeskrivningar finns för alla moment i hanteringen. AMS har även uppgett att rutinbeskrivningarna uppdateras kontinuerligt vid förändringar. AMS hantering inleds varje måndag med att tidsplaner tas ut ur nya Steak för att se vilka a-kassor som ingår i den aktuella veckans körning. Tidsplaner för detta har a- kassorna lämnat till AMS i början av året. AMS stämmer också av att samtliga a-kassor enligt tidsplanen har inkommit med statsbidragsansökningar. Statsbidragsansökningarna skall inkomma elektroniskt via nya Steak, men även i form av en utskriven ansökan utformad i OAS, vilken skall vara påskriven av behöriga undertecknare. Skälet till att a-kassorna skickar två statsbidragsansökningar till AMS är att IAF anser att den skriftliga ansökan bör finnas kvar till dess att AMS infört en säker lösning för identifiering och signering. När statsbidragsansökningarna inkommit görs en avstämning av ansökt belopp i respektive statsbidragsansökan mot den fil från OAS som varje a-kassa skickat till Swedbank och som fortfarande hämtas upp av gamla Steak. Detta är skälet till att gamla Steak fortfarande är i bruk. Uppgifterna skall så småningom istället finnas i nya Steak. Filen i gamla Steak innehåller samma uppgifter som statsbidragsansökan. Att differens mellan de båda uppgifterna skulle förekomma är mycket ovanligt eftersom alla uppgifter hämtas från samma underlag i OAS. Differens kan dock uppstå om en a-kassa ändrat en uppgift i statsbidragsansökan i nya Steak efter att filen från a-kassan skickats till Swedbank. Detta innebär att ändringen inte ingår i bankfilen. I sådana situationer får a-kassan skriva under en ny statsbidragsansökan från OAS och skicka in till AMS. Aktuellt belopp läggs därefter in manuellt i gamla Steak för att filen ska överensstämma med statsbidragsansökan i nya Steak. När alla ansökningar är genomgångna och godkända skickas underlag till Swedbank samt överföringsuppdrag till Riksgäldskontoret. I detta sammanhang skapas ett antal rapporter i nya Steak. En av dessa är en föredragningslista som skall skickas till Swedbank. Denna innehåller uppgift om a-kassa, aktuellt belopp att utbetala och kontonummer. 12

13 Ytterligare en av de rapporter som sammanställs och skrivs ut avser återbetalningar som a-kassorna redovisat i statsbidragsansökan. Denna rapport används som underlag för bevakning av att inbetalning till AMS sker. Rapporten rimlighetskontroll tas också fram för att kontrollera att ingen a-kassa har en genomsnittlig dagpenning som överstiger högsta dagpenning (680 kronor i inkomstrelaterad ersättning och 320 kronor i grundersättning). Varje onsdag skickas föredragningslistan via fax till Swedbank och en överföringsblankett för uttag från kontot Statsverkets räkning skickas till Riksgäldskontoret. Sistnämnda blankett innehåller datum för utbetalning, valuteringsdatum och summa utbetalning. Blanketten signeras av två behöriga personer på AMS. Arbetslöshetsersättningen utbetalas till ersättningstagarna på torsdagen. På fredagen inkommer kontoutdrag avseende a-kassornas konton för kontroll av att arbetslöshetsersättningen utbetalats. Om pengar finns kvar på något konto överförs beloppet till AMS som kontaktar aktuell a-kassa för utredning. A-kassornas hantering IAF har besökt två a-kassor för att få en helhetsbild av hur AMS utbetalning av statsbidrag fungerar och för att se vilka rutiner a-kassorna har i samband med att statsbidrag skall rekvireras. A-kassornas hantering inleds med att man väljer utbetalningsdatum i OAS, därefter skriver a-kassan ut en statsbidragsansökan i pappersformat från OAS. Uppgifterna i denna ansökan har per automatik lagts in, bland annat utifrån inskannade kassakort från ersättningstagare. En rimlighetsbedömning görs av beloppen i statsbidragsansökan som sedan undertecknas av två behöriga personer på a-kassan och skickas till AMS. Därefter loggar behörig en person på a-kassan in i Steak genom att uppge användarnamn och lösenord. Data till statsbidragsansökan hämtas från OAS och granskas. Därefter skapas en ansökan genom att användaren upprepar sitt lösenord. Ansökan är därmed klar för kontroll och signering av en annan behörig användare. Samma användare kan inte både skapa och signera en ansökan. Statsbidragsansökan får status signerad och den blir tillgänglig för AMS att godkänna. Dessförinnan har statsbidragsansökan i OAS och i Steak jämförts med varandra för kontroll av att de överensstämmer. Posten 13

14 återbetalning från ersättningstagare i Steak kontrolleras särskilt mot inkomna inbetalningsavier. Vad gäller återbetalningar från ersättningstagare där inbetalning sker med inbetalningsavi måste dessa belopp manuellt registreras i OAS. I statsbidragsansökan i Steak kan ändringar registreras, detta kan dock inte göras i statsbidragsansökan i OAS. Korrigering kan exempelvis komma i fråga då en återbetalningsskyldig som inte finns registrerad i OAS har återbetalat felaktigt utbetald ersättning. A-kassan får då gå in i Steak och göra en manuell ändring i statsbidragsansökan. Då ändringen inte går att lägga in i OAS skriver a-kassan ut statsbidragsansökan och korrigeringen av beloppet får fyllas i för hand på denna ansökan innan den skickas per post till AMS. AMS gör inte någon särskild kontroll av, eller kräver in särskilt underlag från a-kassorna, vid återbetalning från ersättningstagare. Statsbidragsansökan I samband med införandet av nya Steak ändrade AMS utformningen på statsbidragsansökan bland annat på grund av att AMS inte ansåg sig ha behov av sådan information som inte innebar några betalningsströmmar. Förändringen medförde att AMS ändrade benämningen på flera av de poster som fanns i statsbidragsansökan, men poster togs även bort samt fick ändrad innebörd. Exempel på poster där benämningen ändrats och innebörden delvis ändrats är följande: Återbetalning från ersättningstagare Belopp som redovisas under denna rubrik är skulder som har återbetalats från ersättningstagare till a-kassan och skall återbetalas till AMS. Återbetalning från arbetslöshetskassan Belopp som redovisas under denna rubrik är statsbidrag som a-kassan skall betala tillbaka till AMS. Exempel på situationer som redovisas under posten är då IAF återkräver statsbidrag från a-kassorna, eller om felaktigt utbetald ersättning utgått till en medlem som varit i god tro och a-kassan själv måste stå för den felaktigt utbetalda ersättningen. 14

15 Det har tidigare förekommit oklarheter kring vad som skall redovisas som återbetalning från a-kassan. AMS har nu klargjort att allt statsbidrag som skall återbetalas från a-kassorna till AMS och som inte i statsbidragsansökan redovisas som återbetalning från ersättningstagare skall redovisas under den förstnämnda posten och betalas tillbaka till AMS. AMS efterfrågar dock tydligare riktlinjer i fråga om exempelvis vad som är att anse som befrielser och avskrivningar, eftersom detta påverkar redovisningen i statsbidragsansökan och även återbetalningen till staten. Benämningen på posterna vad gäller statsbidragsansökan i OAS överensstämmer inte med benämningen på posterna i nya Steak. I statsbidragsansökan som finns i OAS och som även den skall skickas till AMS benämns posterna enligt statsbidragsansökan i gamla Steak. Då frågor kring statsbidragsansökan ställts till a-kassorna, inom ramen för ett av IAF:s projekt rörande a-kassornas återkravshantering, kan det konstateras att detta skapat förvirring och ökar risken för att olika återbetalningssituationer hamnar under felaktiga rubriker i Steak. Detta kan i förlängningen medföra att pengar till staten i vissa fall kan inkomma med fördröjning. Avvikelser från utbetalningsrutinen I vissa fall ser sig a-kassorna nödgade att föregå utbetalningen av statsbidrag och betala ut ersättning i förskott. Detta kan exempelvis förekomma i ärenden där en a-kassa anser sig vara orsak till att utbetalning till en ersättningstagare kommit att dröja onödigt länge. Såvitt IAF erfar sker förskottsutbetalning hos de flesta av a-kassorna endast i enstaka fall. Det skall dock tilläggas att inte någon granskning har gjorts av hur vanligt förekommande det är. IAF har erhållit information om att en a-kassa frångår den gängse formen för utbetalning av statsbidrag mer rutinmässigt. Istället för att avvakta att statsbidraget betalas ut använder sig den aktuella a-kassan i vissa situationer av förskottsbetalning med hjälp av egna medel. Den normala rutinen för utbetalning av ersättning innebär att a-kassorna själva aldrig kommer i kontakt med det utbetalade statsbidraget. Då ett förskott utbetalats måste dock en a-kassa återfå det utbetalade beloppet. Enligt nämnda a-kassa fungerar det så att då stats 15

16 bidraget, vid den gängse utbetalningen, fördelas ut bland ersättningstagarna går ett belopp också in på ett konto tillhörande a-kassan. Detta konto är inte det som statsbidraget initialt överförs till. Det belopp som sätts in på detta konto motsvarar det som a-kassan betalat ut i förskott i arbetslöshetsersättning för aktuell vecka. Härigenom disponerar a-kassan själv delar av statsbidraget. Värt att notera är att en handläggare i OAS, vid förskottsutbetalning, kan registrera ett kontonummer som avviker från ersättningstagarens. Enligt uppgift registreras i dessa fall ett kontonummer hörande till a-kassan. Enligt 8 förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor betalar AMS ut statsbidrag till a-kassorna i direkt anslutning till a-kassornas utbetalning av arbetslöshetsersättning. Vidare sägs, i bilaga 1 till uppslag 13 i föreningsrättsliga bestämmelser, regelbok för arbetslöshetskassor, att en a-kassa skall betala ut ersättning till ersättningstagarna i enlighet med en till AMS överlämnad tidsplan. Den aktuella a-kassan betalar i flera fall per vecka inte ut ersättningen i direkt anslutning till AMS utbetalning av statsbidraget. Detta eftersom utbetalning regelbundet sker med hjälp av egna medel. Alla utbetalningar sker inte heller till ersättningstagare och följer inte den till AMS överlämnade tidsplanen. IAF:s uppfattning är att a-kassan dels frångår vad som anges i regelverket och dels vad som överenskommits med AMS. AMS avtal med övriga parter i statsbidragshanteringen Förutom AMS och a-kassorna så är Riksgäldskontoret och Swedbank delaktiga i rutinen avseende utbetalningen av statsbidrag som avser arbetslöshetsersättning. Riksgäldskontoret betalar ut den summa statsbidrag som AMS rekvirerar. Dessa pengar går vidare till a-kassornas konton hos Swedbank. Därefter betalas de ut till ersättningstagarnas konton hos Swedbank eller andra banker. I enlighet med förordning (2006:1097) om statliga myndigheters medelsförvaltning tillämpar AMS ett ramavtal om betalningstjänster som träffats för statens räkning. Detta ramavtal har träffats mellan Riksgäldskontoret och Swedbank och avser statliga betalningar såsom skatter, pensioner och barnbidrag. 16

17 Vidare har Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) tecknat ett avtal med Swedbank. Detta reglerar bland annat rutiner för utbetalning genom bankens utbetalningssystem och återredovisning av de olika former av ersättningar som ingår i a-kassornas verksamhet. Utöver detta avtal har respektive a-kassa avtal med utbetalande bank för sitt specifika bankkonto. Slutsatser AMS har i föreskrift reglerat att a-kassorna skall inkomma med underlag för avstämning av utbetalat statsbidrag och har därmed åtgärdat det krav som IAF tidigare framfört. Vad gäller AMS kontroll av återbetalningar har även den rutinen utökats efter synpunkter från IAF om att den tidigare inte varit fullständig. IAF avser att följa utvecklingen av de nya rutinerna. I och med att väsentliga förändringar i delar av den elektroniska hanteringen ännu inte har genomförts har IAF i samband med denna rapportering avvaktat med att granska det nya systemet. IAF:s avsikt är att när förändringarna genomförts se över systemet i sin helhet. Den av AMS upprättade risk- och sårbarhetsanalysen kommer att ingå i denna granskning. Återbetalning av felaktigt utbetald ersättning från ersättningstagare där betalningen till a-kassan sker med inbetalningsavi måste manuellt registreras i OAS för att inkluderas i statsbidragsansökan. AMS har uppgett att ingen kontroll görs av att dessa belopp är korrekta. För att säkerställa att a-kassorna redovisar och återbetalar hela det belopp som ersättningstagaren betalat tillbaka till a-kassan vore det rimligt att AMS begär in underlag från a-kassan som styrker redovisat belopp. Benämningen på vissa poster vad gäller statsbidragsansökan i OAS överensstämmer inte med benämningen på posterna i nya Steak. För att få en korrekt hantering av framför allt återbetalningen av statsbidrag bör statsbidragsansökan ha en enhetlig utformning i OAS och Steak. Den situation som gäller för utbetalning av statsbidrag när det gäller arbetslöshetsersättning avviker från exempelvis utbetalning av statsbidrag för sjukpenning. Skillnaden är att organisationer som inte är myndigheter, det 17

18 vill säga a-kassorna, är inblandade i administrationen kring utbetalningen av arbetslöshetsersättning. IAF har uppmärksammat att en av a-kassorna regelbundet frångår den gängse utbetalningsrutinen. Det är IAF:s uppfattning att detta inte bör ske rutinmässigt. Det bör även närmare utredas om det är rimligt att det finns möjlighet att registrera andra kontonummer än ersättningstagarnas i OAS. Det är de uppgifter som matats in i detta system som skickas vidare till Swedbank och ligger till grund för till vilka konton statsbidraget skall utbetalas. Det bör nämnas att a-kassorna, enligt 41 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK), skall ta ut medlemsavgifter som i förening med andra inkomster får antas täcka bland annat a-kassornas förvaltningskostnader. Lagen är inte formulerad så att a-kassornas medel skall användas för utbetalning av arbetslöshetsersättning. IAF har för avsikt att granska dessa förhållanden mer ingående. Frågan skall även diskuteras med AMS eftersom IAF och AMS svarar för olika delar av tillsynen i detta sammanhang. Avtalen som i dagsläget reglerar inblandade parters mellanhavanden vad gäller statsbidragshanteringen förefaller vara tillräckliga. IAF kan dock få anledning att återkomma till denna fråga vid en framtida granskning. 18

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A)

IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A) 2006-04-06 1 (10) Dnr: 2006/432 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A)

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 2012:13 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/70 Granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2009-12-30 Dnr: 2009/301 T3 Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Granskningar under 2009 med IAF:s slutsatser och planerad uppföljning under 2010. En breddad och fördjupad granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Ekonomigranskning 2011

Ekonomigranskning 2011 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring

Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring Från 1 April 2007 1 Inledning Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, Förbundet och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan 2014:7 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/202 4.1 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Innehåll Inledning...1 Redovisning av intäkter i frisktandvården...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll...3 Substansgranskning...3 Omfattning...3 Utfört

Läs mer

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm I STOCiffiOLM skatteavdelningen Enhet3 2013-03-20 Meddelad i Stockholm Mål nr l KLAGADE Inspektionen för arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART Ink 2013-03- 2 5 Dnr J!.O~ 965- ÖVERKLAGAT

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 1 Inledning SEKO och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat avtal om Inkomstförsäkring vid arbetslöshet.

Läs mer

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring 1 Inledning Svenska Transportarbetareförbundet, Förbundet och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat

Läs mer

Myndighetsutövning i arbetslöshetskassornas handläggning av medlems- och ersättningsärenden

Myndighetsutövning i arbetslöshetskassornas handläggning av medlems- och ersättningsärenden 2014:20 Myndighetsutövning i arbetslöshetskassornas handläggning av medlems- och ersättningsärenden Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/513

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Vårdförbundet Gäller från 1 januari 2013 forenadeliv.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Begreppsförklaringar 4 3 Försäkringen 5 4 Vem kan få ersättning 6 5 Ersättningen 6 6 Ersättning

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare Här kommer årets första nyhetsbrev till er som är ställföreträdare under tillsyn av överförmyndarnämnd. Granskning På vår hemsida www.haninge.se/overformyndare publiceras varje vecka aktuella uppgifter

Läs mer

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 beslutade den 13 augusti 2004. IAFFS 2004:2 Utkom från trycket den

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från Fastighets arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand,

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Återkrav av felaktigt utbetald ersättning och återbetalning av statsbidrag

Återkrav av felaktigt utbetald ersättning och återbetalning av statsbidrag 2009-09-30 Dnr 2009/442 2009:11 Återkrav av felaktigt utbetald ersättning och återbetalning av statsbidrag Arbetslöshetskassornas rutiner och åtgärder 2 I regleringsbrevet för 2009 avseende Inspektionen

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet

Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet 2010-10-29 Dnr 2010/80 T3 2010:24 Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet Uppföljning till regeringen 2 Regeringen har i regleringsbrev för 2010 givit Inspektionen

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO)

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) Datum Diarienr 2013-04-17 1822-2012 Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO Box 1110 111 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) Datainspektionens

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm A 01 Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm ÖlIGlr19mnas för ~fmedom KLAGANDE OCH MOTPART Hotell- och Restauranganställdas Arbetslöshetslcassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734 2015-02-02 1 (5) Konsekvensbeskrivning avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Vårdnadshavare som ansöker om bidrag, för- och efternamn. Maka/make/sambo till ovanstående vårdnadshavare, för- och efternamn

Vårdnadshavare som ansöker om bidrag, för- och efternamn. Maka/make/sambo till ovanstående vårdnadshavare, för- och efternamn Ansökan om vårdnadsbidrag Upplands-Bro tillhanda senast den 20:e i månaden före önskad start. Var vänlig texta tydligt. Ansökan skickas till Kundcenter, Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen. De personuppgifter

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext Läs här först - Innan du fyller i blanketten Anmälan om arbetslöshet När du blir arbetslös ska du anmäla dig på den offentliga arbetsförmedlingen. Du ska också

Läs mer

Välkommen till Alfa-kassan

Välkommen till Alfa-kassan Välkommen till Alfa-kassan Alfa-kassan är fristående från fackförbund och intresseorganisationer och välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp. Alfa-kassan i korthet Vi välkomnar alla som någon gång har arbetat

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen

Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen - En underlagspromemoria från Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen Inledning Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Marks kommun November 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Uppdrag och genomförande... 3 2 Bakgrund... 3 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av Saltsjöbadens rodelklubbs hantering av föreningsbidrag 2010-03-08

Nacka kommun. Granskning av Saltsjöbadens rodelklubbs hantering av föreningsbidrag 2010-03-08 Nacka kommun Granskning av Saltsjöbadens rodelklubbs hantering av föreningsbidrag 2010-03-08 1. Inledning 1.1. Bakgrund Nacka kommun utbetalar årligen föreningsbidrag, bl a i form av administrativa bidrag

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

Fönstret Översikt ersättningsdagar i ÄGA.

Fönstret Översikt ersättningsdagar i ÄGA. Datum 2011-11-02 Sida 1 av 10 Fönstret i ÄGA. Datum 2011-11-02 Sida 2 av 10 1 Fönstret 3 2 Beskrivning av Uppgifter 3 3 Beskrivning av kolumner 4 4 Användning 5 4.1 Sortering... 5 4.2 Visning... 5 4.3

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx.

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx. Bilaga 1 Villkor för Beslutet 2014-06-10 Dnr: Lär 201x/xxx Projekt Nummer Villkor för beslutet Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

ASTAT. Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas utan att personnummer används

ASTAT. Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas utan att personnummer används Tabellens Adress ASTAT En persons adress vid visst givet tillfälle. Adress persid Person ID-nummer Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas utan att personnummer

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer