AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna"

Transkript

1 Dnr 2007/ :9 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

2 2

3 I regleringsbrevet för 2007 har regeringen uppdragit åt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att senast den 1 juli 2007, till regeringen och Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), påtala slutsatser från granskningen av utbetalningen av statsbidraget till arbetslöshetskassorna. Denna rapport utgör IAF:s redovisning till regeringen. Rapporten har utarbetats inom IAF på Tillsynsenheten av Camilla Pettersson och Carina Wiksholm. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, startade sin verksamhet i Katrineholm den 1 januari IAF svarar för den samlade tillsynen och andra statliga uppgifter som gäller arbetslöshetsförsäkringen. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning... 7 Bakgrund och genomförande... 8 Uppföljning av tidigare rapport... 9 AMS avstämning mot a-kassornas redovisning AMS kontroll av återbetalningar Den elektroniska hanteringen Utbetalning av statsbidrag AMS rutiner A-kassornas hantering Statsbidragsansökan Avvikelser från utbetalningsrutinen AMS avtal med övriga parter i statsbidragshanteringen16 Slutsatser

6 6

7 Sammanfattning I början av 2006 driftsattes nya interaktiva webbaserade statsbidragssystemet Steak 1. I samband med detta infördes en elektronisk hantering som inte funnits tidigare. Detta innebär att arbetslöshetskassorna (a-kassorna) numera lämnar ansökningar om statsbidrag i form av en elektronisk handling. IAF har i tidigare rapport påtalat att identifiering och autentisering av användare i nya Steak inte uppfyllde tekniska, administrativa och rättsliga krav för en säker identifiering av användare. Vidare har IAF framfört synpunkter på att den lösning för elektronisk signering som AMS tillämpade inte uppfyllde krav som ställs på en säker signering och kryptering av elektroniska meddelanden. En dokumenterad risk- och sårbarhetsanalys för säkerställande av den elektroniska hanteringen saknades. AMS hade inte heller redovisat vilken metod som använts i analysen. AMS har nu arbetat fram en skriftlig risk- och sårbarhetsanalys avseende nya Steak. Arbete pågår även med att åtgärda övriga brister. Detta beräknas vara klart under hösten IAF har i tidigare rapporter påtalat att AMS inte gjort någon avstämning av utbetalat belopp i statsbidrag mot a-kassornas redovisning av erhållet belopp. AMS har nu infört en månadsvis kontroll av det belopp som a-kassorna redovisat att de betalat ut i arbetslöshetsersättning. IAF har även i tidigare rapporter påtalat att det är av vikt att AMS stämmer av och kontrollerar att belopp som a-kassorna redovisar som återbetalningar på statsbidragsansökan också betalas in till AMS. AMS rutin utgjordes tidigare endast av en påminnelse till a-kassorna i det fall beloppet inte betalades in. Numera begär AMS in en skriftlig förklaring till varför betalning inte har skett. IAF har i denna rapport granskat rutinerna kring utbetalningen av statsbidraget mer ingående. Det kan konstateras att återbetalning av felaktigt utbetalad ersättning från ersättningstagare som sker med inbetalningsavi manuellt måste registreras i a-kassornas databas OAS 2 för att inkluderas i statsbidragsansökan. AMS har uppgett att ingen kontroll görs av att dessa belopp överensstämmer 1 Steak är ett systemstöd för a-kassorna och AMS för administrationen av ansökan om statsbidrag vid utbetalning av arbetslöshetsersättning. 2 A-kassornas datasystem för registrering och utbetalning av arbetslöshetsersättning. 7

8 med inbetalat belopp från ersättningstagaren till a-kassan. IAF anser att det är av vikt att AMS säkerställer att a-kassorna redovisar och återbetalar hela det belopp som ersättningstagaren betalat tillbaka till a-kassan. Det förekommer att a-kassor föregår AMS utbetalning av statsbidrag och tillämpar förskottsbetalning med hjälp av egna medel. IAF har informerats om att en a-kassa använder sig av förskottsbetalning rutinmässigt. IAF:s uppfattning är att detta är en icke avsedd hantering som inte är förenligt med regelverket. I sammanhanget har det uppgetts att OAS möjliggör registrering av annat kontonummer än ersättningstagarens vid rekvirering av statsbidrag när förskottsbetalning tillämpas. Bakgrund och genomförande Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2007 avseende Arbetsmarknadsverket (AMV) disponerar AMV anslag 22:2 ap.2 bidrag till arbetslöshetsersättning. Anslagsbeloppet får användas för statsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor. AMS betalar ut statsbidrag till arbetslöshetskassorna i omedelbar anslutning till a-kassornas utbetalning av arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. IAF har i uppdrag att inom ramen för tillsynen följa upp AMS utbetalning av statsbidraget uppgick summan av utbetald arbetslöshetsersättning från landets trettiosex a-kassor, inkomstrelaterad ersättning och grundbelopp, till totalt miljoner kronor 3. År 2005 uppgick summan till totalt miljoner kronor 4. Detta är den femte av IAF:s rapporter till regeringen som redovisar slutsatser från granskningen av AMS hantering av utbetalningen av statsbidrag till a-kassorna. Tidigare rapporter har behandlat AMS rutiner kring utbetalningen av statsbidrag och säkerheten i det administrativa system, Steak, som används för ändamålet. Vid det senaste rapporteringstillfället hade AMS relativt nyligen introducerat en ny version av Steak. Det nya systemet driftsattes på samtliga a-kassor den 6 februari I och med detta ansågs det från IAF:s sida ha förflutit för kort tid för att en mer omfattande granskning skulle vara meningsfull. Den senaste rapporten begrän 3 Källa: A-stat 4 Källa: A-stat 8

9 sades därför till bland annat en nulägesbeskrivning, en genomgång av AMS nya rutiner för elektronisk hantering av statsbidragsansökningar samt en uppföljning av sedan tidigare utestående frågor. Kvarstående frågor sedan tidigare rapporteringar som tas upp i denna rapport är: Om AMS gör en avstämning av utbetalat belopp i statsbidrag mot a-kassornas redovisning av erhållet belopp. Om AMS gör en kontroll av att belopp som a-kassorna redovisar som återbetalningar i statsbidragsansökningarna också betalas in till staten. Om identifiering och autentisering av användare uppfyller tekniska, administrativa och rättsliga krav för en säker identifiering av användare. Om den lösning för elektronisk signering som AMS tillämpar uppfyller de krav som ställs på en säker signering och kryptering av elektroniska meddelanden. Om det finns en dokumenterad risk- och sårbarhetsanalys för säkerställande av den elektroniska hanteringen. Vidare innehåller rapporten bland annat en beskrivning av den praktiska hanteringen hos AMS och a-kassorna i samband med verkställandet av statsbidragsutbetalningen och ett avsnitt som behandlar avvikelser från utbetalningsrutinen. Informationsinhämtandet har skett genom att frågor har ställts till AMS. Vidare har besök hos AMS och två a-kassor genomförts. Uppföljning av tidigare rapport I IAF:s senaste rapport, den 29 juni 2006, gjordes ett antal påpekanden som rörde de praktiska rutinerna och den elektroniska hanteringen i samband med AMS utbetalning av statsbidrag. I detta avsnitt redovisas en uppföljning av dessa frågor. 9

10 AMS avstämning mot a-kassornas redovisning Det har i IAF:s tidigare rapportering påtalats att AMS inte gjort någon avstämning av utbetalat belopp i statsbidrag mot a-kassornas redovisning av erhållet belopp. AMS har löst detta genom ett tillägg i 5 i AMS föreskrifter (AMSFS 2007:5). Denna bestämmelse gäller sedan den 1 mars 2007 och behandlar avstämning av utbetalat statsbidrag. Enligt denna skall en a-kassa, som underlag för avstämning, sända uppgifter till AMS från sin bokföring en gång per månad. Uppgifterna skall skickas senast den femtonde i månaden efter den månad som avses. Den uppgift som skall lämnas är det belopp som a-kassan redovisat att den betalat ut i arbetslöshetsersättning under aktuell månad. De uppgifter som lämnas till AMS skall intygas genom att kassaföreståndare eller firmatecknare undertecknar. AMS kontroll av återbetalningar IAF påtalade i den senaste rapporten att AMS borde utöka den rutin myndigheten hade gällande kontroll av återbetalningar från a-kassorna. I statsbidragsansökningarna redovisar a-kassorna, förutom ansökt belopp i statsbidrag, även belopp som skall återbetalas, det vill säga felaktigt utbetald ersättning. Det noterades att ingen uppföljning gjordes efter det att AMS skickat en påminnelse till a-kassor när återbetalning inte skett. IAF ansåg således att rutinen även borde omfatta en uppföljning efter det att en påminnelse gjorts. Sedan påpekandet gjordes har AMS utvidgat rutinen för återbetalningar. Om en a-kassa efter påminnelse inte har betalat in det aktuella beloppet kontaktas a-kassan. AMS begär då en skriftlig förklaring till varför betalning inte har skett. IAF har frågat hur AMS hanterar inkomna svar från a-kassorna i dessa ärenden, om det exempelvis skulle finnas skäl som AMS anser vara godtagbara för att återbetalning av det angivna beloppet inte skall behöva ske. AMS har tidigare bedömt att återbetalning i vissa fall inte behöver ske, exempelvis då den person som felaktigt erhållit ersättning avlidit. Numera är dock AMS ståndpunkt att allt som redovisas som återbetalningar i statsbidragsansökan skall betalas in till AMS. Belopp som 10

11 det finns skäl att inte återbetala bör istället redovisas som befrielse i statsbidragsansökan enligt AMS. Den elektroniska hanteringen Vid det förra rapporteringstillfället framförde IAF synpunkter på AMS rutiner för den nya webbaserade hanteringen av statsbidragsansökningarna. I och med att det nya systemet togs i drift i början av 2006 infördes en elektronisk hantering som inte funnits tidigare. A-kassorna lämnar numera ansökningar om statsbidrag i form av en elektronisk handling. Detta sker genom att en behörig person hos a-kassan loggar in sig i Steak via en inloggningssida med hjälp av användarnamn och lösenord. I Steak skapas en statsbidragsansökan som, innan den skickas till AMS, signeras elektroniskt av ytterligare en behörig person hos a-kassan. De anmärkningar som IAF hade på denna hantering var följande: Identifiering och autentisering av användare uppfyllde inte tekniska, administrativa och rättsliga krav för en säker identifiering av användare. Den lösning för elektronisk signering som AMS tillämpade uppfyllde inte krav som ställs på en säker signering och kryptering av elektroniska meddelanden. En dokumenterad risk- och sårbarhetsanalys för säkerställande av den elektroniska hanteringen saknades. AMS hade inte heller redovisat vilken metod som använts i analysen. Arbete pågår inom AMS med att åtgärda de första två punkterna. Detta beräknas vara klart under hösten Bland annat planeras för ett införande av ett så kallat eid-kort hos samtliga a-kassor för en säkrare identifiering av användare. AMS arbete innefattar även en säkrare lösning för den elektroniska signeringen av statsbidragsansökningarna. AMS har vidare arbetat fram en skriftlig risk- och sårbarhetsanalys avseende nya Steak. Enligt AMS kommer denna att revideras årligen eller vid behov, exempelvis vid betydande förändringar i systemet. 11

12 Utbetalning av statsbidrag AMS rutiner IAF har tagit del av AMS rutinbeskrivningar kring den praktiska hanteringen vid utbetalning av statsbidrag till a-kassorna och kan konstatera att uppdaterade rutinbeskrivningar finns för alla moment i hanteringen. AMS har även uppgett att rutinbeskrivningarna uppdateras kontinuerligt vid förändringar. AMS hantering inleds varje måndag med att tidsplaner tas ut ur nya Steak för att se vilka a-kassor som ingår i den aktuella veckans körning. Tidsplaner för detta har a- kassorna lämnat till AMS i början av året. AMS stämmer också av att samtliga a-kassor enligt tidsplanen har inkommit med statsbidragsansökningar. Statsbidragsansökningarna skall inkomma elektroniskt via nya Steak, men även i form av en utskriven ansökan utformad i OAS, vilken skall vara påskriven av behöriga undertecknare. Skälet till att a-kassorna skickar två statsbidragsansökningar till AMS är att IAF anser att den skriftliga ansökan bör finnas kvar till dess att AMS infört en säker lösning för identifiering och signering. När statsbidragsansökningarna inkommit görs en avstämning av ansökt belopp i respektive statsbidragsansökan mot den fil från OAS som varje a-kassa skickat till Swedbank och som fortfarande hämtas upp av gamla Steak. Detta är skälet till att gamla Steak fortfarande är i bruk. Uppgifterna skall så småningom istället finnas i nya Steak. Filen i gamla Steak innehåller samma uppgifter som statsbidragsansökan. Att differens mellan de båda uppgifterna skulle förekomma är mycket ovanligt eftersom alla uppgifter hämtas från samma underlag i OAS. Differens kan dock uppstå om en a-kassa ändrat en uppgift i statsbidragsansökan i nya Steak efter att filen från a-kassan skickats till Swedbank. Detta innebär att ändringen inte ingår i bankfilen. I sådana situationer får a-kassan skriva under en ny statsbidragsansökan från OAS och skicka in till AMS. Aktuellt belopp läggs därefter in manuellt i gamla Steak för att filen ska överensstämma med statsbidragsansökan i nya Steak. När alla ansökningar är genomgångna och godkända skickas underlag till Swedbank samt överföringsuppdrag till Riksgäldskontoret. I detta sammanhang skapas ett antal rapporter i nya Steak. En av dessa är en föredragningslista som skall skickas till Swedbank. Denna innehåller uppgift om a-kassa, aktuellt belopp att utbetala och kontonummer. 12

13 Ytterligare en av de rapporter som sammanställs och skrivs ut avser återbetalningar som a-kassorna redovisat i statsbidragsansökan. Denna rapport används som underlag för bevakning av att inbetalning till AMS sker. Rapporten rimlighetskontroll tas också fram för att kontrollera att ingen a-kassa har en genomsnittlig dagpenning som överstiger högsta dagpenning (680 kronor i inkomstrelaterad ersättning och 320 kronor i grundersättning). Varje onsdag skickas föredragningslistan via fax till Swedbank och en överföringsblankett för uttag från kontot Statsverkets räkning skickas till Riksgäldskontoret. Sistnämnda blankett innehåller datum för utbetalning, valuteringsdatum och summa utbetalning. Blanketten signeras av två behöriga personer på AMS. Arbetslöshetsersättningen utbetalas till ersättningstagarna på torsdagen. På fredagen inkommer kontoutdrag avseende a-kassornas konton för kontroll av att arbetslöshetsersättningen utbetalats. Om pengar finns kvar på något konto överförs beloppet till AMS som kontaktar aktuell a-kassa för utredning. A-kassornas hantering IAF har besökt två a-kassor för att få en helhetsbild av hur AMS utbetalning av statsbidrag fungerar och för att se vilka rutiner a-kassorna har i samband med att statsbidrag skall rekvireras. A-kassornas hantering inleds med att man väljer utbetalningsdatum i OAS, därefter skriver a-kassan ut en statsbidragsansökan i pappersformat från OAS. Uppgifterna i denna ansökan har per automatik lagts in, bland annat utifrån inskannade kassakort från ersättningstagare. En rimlighetsbedömning görs av beloppen i statsbidragsansökan som sedan undertecknas av två behöriga personer på a-kassan och skickas till AMS. Därefter loggar behörig en person på a-kassan in i Steak genom att uppge användarnamn och lösenord. Data till statsbidragsansökan hämtas från OAS och granskas. Därefter skapas en ansökan genom att användaren upprepar sitt lösenord. Ansökan är därmed klar för kontroll och signering av en annan behörig användare. Samma användare kan inte både skapa och signera en ansökan. Statsbidragsansökan får status signerad och den blir tillgänglig för AMS att godkänna. Dessförinnan har statsbidragsansökan i OAS och i Steak jämförts med varandra för kontroll av att de överensstämmer. Posten 13

14 återbetalning från ersättningstagare i Steak kontrolleras särskilt mot inkomna inbetalningsavier. Vad gäller återbetalningar från ersättningstagare där inbetalning sker med inbetalningsavi måste dessa belopp manuellt registreras i OAS. I statsbidragsansökan i Steak kan ändringar registreras, detta kan dock inte göras i statsbidragsansökan i OAS. Korrigering kan exempelvis komma i fråga då en återbetalningsskyldig som inte finns registrerad i OAS har återbetalat felaktigt utbetald ersättning. A-kassan får då gå in i Steak och göra en manuell ändring i statsbidragsansökan. Då ändringen inte går att lägga in i OAS skriver a-kassan ut statsbidragsansökan och korrigeringen av beloppet får fyllas i för hand på denna ansökan innan den skickas per post till AMS. AMS gör inte någon särskild kontroll av, eller kräver in särskilt underlag från a-kassorna, vid återbetalning från ersättningstagare. Statsbidragsansökan I samband med införandet av nya Steak ändrade AMS utformningen på statsbidragsansökan bland annat på grund av att AMS inte ansåg sig ha behov av sådan information som inte innebar några betalningsströmmar. Förändringen medförde att AMS ändrade benämningen på flera av de poster som fanns i statsbidragsansökan, men poster togs även bort samt fick ändrad innebörd. Exempel på poster där benämningen ändrats och innebörden delvis ändrats är följande: Återbetalning från ersättningstagare Belopp som redovisas under denna rubrik är skulder som har återbetalats från ersättningstagare till a-kassan och skall återbetalas till AMS. Återbetalning från arbetslöshetskassan Belopp som redovisas under denna rubrik är statsbidrag som a-kassan skall betala tillbaka till AMS. Exempel på situationer som redovisas under posten är då IAF återkräver statsbidrag från a-kassorna, eller om felaktigt utbetald ersättning utgått till en medlem som varit i god tro och a-kassan själv måste stå för den felaktigt utbetalda ersättningen. 14

15 Det har tidigare förekommit oklarheter kring vad som skall redovisas som återbetalning från a-kassan. AMS har nu klargjort att allt statsbidrag som skall återbetalas från a-kassorna till AMS och som inte i statsbidragsansökan redovisas som återbetalning från ersättningstagare skall redovisas under den förstnämnda posten och betalas tillbaka till AMS. AMS efterfrågar dock tydligare riktlinjer i fråga om exempelvis vad som är att anse som befrielser och avskrivningar, eftersom detta påverkar redovisningen i statsbidragsansökan och även återbetalningen till staten. Benämningen på posterna vad gäller statsbidragsansökan i OAS överensstämmer inte med benämningen på posterna i nya Steak. I statsbidragsansökan som finns i OAS och som även den skall skickas till AMS benämns posterna enligt statsbidragsansökan i gamla Steak. Då frågor kring statsbidragsansökan ställts till a-kassorna, inom ramen för ett av IAF:s projekt rörande a-kassornas återkravshantering, kan det konstateras att detta skapat förvirring och ökar risken för att olika återbetalningssituationer hamnar under felaktiga rubriker i Steak. Detta kan i förlängningen medföra att pengar till staten i vissa fall kan inkomma med fördröjning. Avvikelser från utbetalningsrutinen I vissa fall ser sig a-kassorna nödgade att föregå utbetalningen av statsbidrag och betala ut ersättning i förskott. Detta kan exempelvis förekomma i ärenden där en a-kassa anser sig vara orsak till att utbetalning till en ersättningstagare kommit att dröja onödigt länge. Såvitt IAF erfar sker förskottsutbetalning hos de flesta av a-kassorna endast i enstaka fall. Det skall dock tilläggas att inte någon granskning har gjorts av hur vanligt förekommande det är. IAF har erhållit information om att en a-kassa frångår den gängse formen för utbetalning av statsbidrag mer rutinmässigt. Istället för att avvakta att statsbidraget betalas ut använder sig den aktuella a-kassan i vissa situationer av förskottsbetalning med hjälp av egna medel. Den normala rutinen för utbetalning av ersättning innebär att a-kassorna själva aldrig kommer i kontakt med det utbetalade statsbidraget. Då ett förskott utbetalats måste dock en a-kassa återfå det utbetalade beloppet. Enligt nämnda a-kassa fungerar det så att då stats 15

16 bidraget, vid den gängse utbetalningen, fördelas ut bland ersättningstagarna går ett belopp också in på ett konto tillhörande a-kassan. Detta konto är inte det som statsbidraget initialt överförs till. Det belopp som sätts in på detta konto motsvarar det som a-kassan betalat ut i förskott i arbetslöshetsersättning för aktuell vecka. Härigenom disponerar a-kassan själv delar av statsbidraget. Värt att notera är att en handläggare i OAS, vid förskottsutbetalning, kan registrera ett kontonummer som avviker från ersättningstagarens. Enligt uppgift registreras i dessa fall ett kontonummer hörande till a-kassan. Enligt 8 förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor betalar AMS ut statsbidrag till a-kassorna i direkt anslutning till a-kassornas utbetalning av arbetslöshetsersättning. Vidare sägs, i bilaga 1 till uppslag 13 i föreningsrättsliga bestämmelser, regelbok för arbetslöshetskassor, att en a-kassa skall betala ut ersättning till ersättningstagarna i enlighet med en till AMS överlämnad tidsplan. Den aktuella a-kassan betalar i flera fall per vecka inte ut ersättningen i direkt anslutning till AMS utbetalning av statsbidraget. Detta eftersom utbetalning regelbundet sker med hjälp av egna medel. Alla utbetalningar sker inte heller till ersättningstagare och följer inte den till AMS överlämnade tidsplanen. IAF:s uppfattning är att a-kassan dels frångår vad som anges i regelverket och dels vad som överenskommits med AMS. AMS avtal med övriga parter i statsbidragshanteringen Förutom AMS och a-kassorna så är Riksgäldskontoret och Swedbank delaktiga i rutinen avseende utbetalningen av statsbidrag som avser arbetslöshetsersättning. Riksgäldskontoret betalar ut den summa statsbidrag som AMS rekvirerar. Dessa pengar går vidare till a-kassornas konton hos Swedbank. Därefter betalas de ut till ersättningstagarnas konton hos Swedbank eller andra banker. I enlighet med förordning (2006:1097) om statliga myndigheters medelsförvaltning tillämpar AMS ett ramavtal om betalningstjänster som träffats för statens räkning. Detta ramavtal har träffats mellan Riksgäldskontoret och Swedbank och avser statliga betalningar såsom skatter, pensioner och barnbidrag. 16

17 Vidare har Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) tecknat ett avtal med Swedbank. Detta reglerar bland annat rutiner för utbetalning genom bankens utbetalningssystem och återredovisning av de olika former av ersättningar som ingår i a-kassornas verksamhet. Utöver detta avtal har respektive a-kassa avtal med utbetalande bank för sitt specifika bankkonto. Slutsatser AMS har i föreskrift reglerat att a-kassorna skall inkomma med underlag för avstämning av utbetalat statsbidrag och har därmed åtgärdat det krav som IAF tidigare framfört. Vad gäller AMS kontroll av återbetalningar har även den rutinen utökats efter synpunkter från IAF om att den tidigare inte varit fullständig. IAF avser att följa utvecklingen av de nya rutinerna. I och med att väsentliga förändringar i delar av den elektroniska hanteringen ännu inte har genomförts har IAF i samband med denna rapportering avvaktat med att granska det nya systemet. IAF:s avsikt är att när förändringarna genomförts se över systemet i sin helhet. Den av AMS upprättade risk- och sårbarhetsanalysen kommer att ingå i denna granskning. Återbetalning av felaktigt utbetald ersättning från ersättningstagare där betalningen till a-kassan sker med inbetalningsavi måste manuellt registreras i OAS för att inkluderas i statsbidragsansökan. AMS har uppgett att ingen kontroll görs av att dessa belopp är korrekta. För att säkerställa att a-kassorna redovisar och återbetalar hela det belopp som ersättningstagaren betalat tillbaka till a-kassan vore det rimligt att AMS begär in underlag från a-kassan som styrker redovisat belopp. Benämningen på vissa poster vad gäller statsbidragsansökan i OAS överensstämmer inte med benämningen på posterna i nya Steak. För att få en korrekt hantering av framför allt återbetalningen av statsbidrag bör statsbidragsansökan ha en enhetlig utformning i OAS och Steak. Den situation som gäller för utbetalning av statsbidrag när det gäller arbetslöshetsersättning avviker från exempelvis utbetalning av statsbidrag för sjukpenning. Skillnaden är att organisationer som inte är myndigheter, det 17

18 vill säga a-kassorna, är inblandade i administrationen kring utbetalningen av arbetslöshetsersättning. IAF har uppmärksammat att en av a-kassorna regelbundet frångår den gängse utbetalningsrutinen. Det är IAF:s uppfattning att detta inte bör ske rutinmässigt. Det bör även närmare utredas om det är rimligt att det finns möjlighet att registrera andra kontonummer än ersättningstagarnas i OAS. Det är de uppgifter som matats in i detta system som skickas vidare till Swedbank och ligger till grund för till vilka konton statsbidraget skall utbetalas. Det bör nämnas att a-kassorna, enligt 41 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK), skall ta ut medlemsavgifter som i förening med andra inkomster får antas täcka bland annat a-kassornas förvaltningskostnader. Lagen är inte formulerad så att a-kassornas medel skall användas för utbetalning av arbetslöshetsersättning. IAF har för avsikt att granska dessa förhållanden mer ingående. Frågan skall även diskuteras med AMS eftersom IAF och AMS svarar för olika delar av tillsynen i detta sammanhang. Avtalen som i dagsläget reglerar inblandade parters mellanhavanden vad gäller statsbidragshanteringen förefaller vara tillräckliga. IAF kan dock få anledning att återkomma till denna fråga vid en framtida granskning. 18

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna Dnr. 2005/2041 2005-10-31 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2 Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna I regleringsbrevet för 2005 har

Läs mer

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2006:11 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2006-06-29 Dnr 2006/553 2 Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna I regleringsbrevet för 2006

Läs mer

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

Återbetalning av statsbidrag

Återbetalning av statsbidrag 2015:17 Återbetalning av statsbidrag Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/766 Återbetalning av statsbidrag Rapport initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA 1 (16) Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA

Läs mer

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2006-12-23 2006:23 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2 I regleringsbrevet för 2006 har regeringen gett IAF ett återrapporteringsuppdrag gällande det elektroniska

Läs mer

Återbetalning av statsbidrag

Återbetalning av statsbidrag 2011-06-13 Dnr 2011/31 2011:18 Återbetalning av statsbidrag kartläggning och analys av gällande regelverk - Rapport 17 juni 2011 enligt uppdrag i regleringsbrevet 2 Dnr: 2011/31 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A)

IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A) 2006-04-06 1 (10) Dnr: 2006/432 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A)

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

Uppbörden av finansieringsavgift från arbetslöshetskassorna

Uppbörden av finansieringsavgift från arbetslöshetskassorna 2014:14 Uppbörden av finansieringsavgift från arbetslöshetskassorna Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/13 Uppbörden av finansieringsavgift

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Ekonomigranskning 2015

Ekonomigranskning 2015 2015:32 Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Läs mer

Effektmätning 2004 -

Effektmätning 2004 - 2007-07-10 Dnr 2006/955 2007:11 Effektmätning 2004 - en uppföljning 2 Uppdraget har utförts och rapporten har utarbetats inom Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) av Maria Hansson, uppdragsledare,

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 2016:26 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2006-06-29 Dnr: 2005/701 2006:12 Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2 Rapporten har utarbetats inom IAF av Rolf Hermond och

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Arbetslöshetskassornas fordringar gällande felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas fordringar gällande felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning 2014:1 Arbetslöshetskassornas fordringar gällande felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/674 Samtliga

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor... Innehåll Sammanfattning... 3 1 Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...5 2 Inledning... 9 3 Gällande rätt... 13 3.1 Medlemsavgiften till en

Läs mer

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar PM 1 (7) 2010:6 Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har som ett särskilt uppdrag beslutat att göra en begränsad kartläggning över

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring 1 (5) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 2012:13 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/70 Granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag 2007-10-15 Dnr 2006/1950 2007:20 Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att följa upp hanteringen av felaktigt

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna på 0770-77 77 88 om du undrar över något eller behöver hjälp med att fylla

Läs mer

Projektrapport från uppföljning av informationsutbytet mellan a- kassor, Försäkringskassan och CSN samt unik samkörning mellan alla a-kassor.

Projektrapport från uppföljning av informationsutbytet mellan a- kassor, Försäkringskassan och CSN samt unik samkörning mellan alla a-kassor. 1 Projektrapport från uppföljning av informationsutbytet mellan a- kassor, Försäkringskassan och CSN samt unik samkörning mellan alla a-kassor. Rapporten är utarbetad av Samverkansgruppen för Informationsutbytet

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Innehåll Inledning...1 Redovisning av intäkter i frisktandvården...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll...3 Substansgranskning...3 Omfattning...3 Utfört

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar 2014:2 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/261 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 14 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02466/A A2016/00780/A A2016/01487/A m.fl. Se bilaga 1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 64122 Katrineholm Regleringsbrev

Läs mer

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare Här kommer årets första nyhetsbrev till er som är ställföreträdare under tillsyn av överförmyndarnämnd. Granskning På vår hemsida www.haninge.se/overformyndare publiceras varje vecka aktuella uppgifter

Läs mer

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1)

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1) 2009-09-06 Dnr 2009/422TO 1 (1) Generaldirektör Anne-Marie Qvarfort 0150-48 70 30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport om IAF:s pågående granskning av Arbetslöshetskassan Alfa Arbetslöhetskassan

Läs mer

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd 2012-02-21 registrator@finance.ministry.se registrator@employment.ministry.se Skrivelse med anledning av slutrapport Samverkansuppdrag om utveckling av metoder för redovisning av resultat av arbetet mot

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) och inspektionens föreskrifter (IAFFS

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Dir. 2007:100 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Tillämpningsanvisningar för kommunalt i Sollentuna Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2008-08-26, 79/2008, Dnr 2007/167 BUN Reviderad av barn- och ungdomsnämnden 2012-11-20, 124/2012, Dnr 2012/0222 BUN-1

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Bestämmelser oavsett om betalning sker i efterskott eller förskott Starttidpunkt för beviljandeperiod 1 När Försäkringskassan

Läs mer

Omprövning av utträde vid bristande betalning

Omprövning av utträde vid bristande betalning 2016:22 Omprövning av utträde vid bristande betalning Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/88 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Omprövning av utträde vid bristande betalning

Läs mer

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm I STOCiffiOLM skatteavdelningen Enhet3 2013-03-20 Meddelad i Stockholm Mål nr l KLAGADE Inspektionen för arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART Ink 2013-03- 2 5 Dnr J!.O~ 965- ÖVERKLAGAT

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2015 ref 21 Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut

Läs mer

Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem BESLUT XXXX-XX-XX 1(6) Handläggare Saknas Testkommunen 123 45 Karlskrona Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Ekonomigranskning 2011

Ekonomigranskning 2011 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Vårdförbundet Gäller från 1 januari 2013 forenadeliv.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Begreppsförklaringar 4 3 Försäkringen 5 4 Vem kan få ersättning 6 5 Ersättningen 6 6 Ersättning

Läs mer

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2009-12-30 Dnr: 2009/301 T3 Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Granskningar under 2009 med IAF:s slutsatser och planerad uppföljning under 2010. En breddad och fördjupad granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; SFS 2002:543 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan 2014:7 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/202 4.1 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring 1 Inledning Svenska Transportarbetareförbundet, Förbundet och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från Fastighets arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand,

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2016:12 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 22 Arbetsmarknadsdepartementet 2015-12-17 A2015/03285/A A2015/01040/A A2015/03257/SV (delvis) Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 64122 Katrineholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att det inte finns särskilda skäl att bevilja Max Stenlund obrutet medlemskap med stöd av 47 LAK.

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att det inte finns särskilda skäl att bevilja Max Stenlund obrutet medlemskap med stöd av 47 LAK. Beslut om fortsatt medlemskap, särskilda skäl enligt 47 LAK. Max Stenlund, 670323-1057 Den 10 december 2014 beslutade a-kassan att Max Stenlunds medlemskap i a-kassan upphörde den 30 november 2014 eftersom

Läs mer

Konsekvensbeskrivning som avser föreskrifterna (IAFFS 2014:6) om arbetslöshetskassor

Konsekvensbeskrivning som avser föreskrifterna (IAFFS 2014:6) om arbetslöshetskassor 2014-12-02 1 (10) Konsekvensbeskrivning som avser föreskrifterna (IAFFS 2014:6) om arbetslöshetskassor Nedan redovisas förslag på nya föreskrifter om arbetslöshetskassor, IAFFS 2014:6. Bakgrund Allt sedan

Läs mer

Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring

Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring Från 1 April 2007 1 Inledning Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, Förbundet och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Markus Sjöstedt Unionen 105 32 Stockholm MOTPART OCH KLAGANDE Inspektionen för

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

2004-04-01. Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa)

2004-04-01. Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) 2004-04-01 Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet

Läs mer

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 2013:22 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/53 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen 2012-03-15 1 Marie.nordmarc@employment.ministry.se SO:s yttrande över: Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) SO har givits möjlighet att yttra sig över departementsskrivelsen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 1 Inledning SEKO och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat avtal om Inkomstförsäkring vid arbetslöshet.

Läs mer

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr 1316-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 5 2010-11-03 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ink 2010 =11- O5 onr2ccy/s IC) ( Ombud: Förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer