AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna"

Transkript

1 Dnr 2007/ :9 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

2 2

3 I regleringsbrevet för 2007 har regeringen uppdragit åt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att senast den 1 juli 2007, till regeringen och Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), påtala slutsatser från granskningen av utbetalningen av statsbidraget till arbetslöshetskassorna. Denna rapport utgör IAF:s redovisning till regeringen. Rapporten har utarbetats inom IAF på Tillsynsenheten av Camilla Pettersson och Carina Wiksholm. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, startade sin verksamhet i Katrineholm den 1 januari IAF svarar för den samlade tillsynen och andra statliga uppgifter som gäller arbetslöshetsförsäkringen. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning... 7 Bakgrund och genomförande... 8 Uppföljning av tidigare rapport... 9 AMS avstämning mot a-kassornas redovisning AMS kontroll av återbetalningar Den elektroniska hanteringen Utbetalning av statsbidrag AMS rutiner A-kassornas hantering Statsbidragsansökan Avvikelser från utbetalningsrutinen AMS avtal med övriga parter i statsbidragshanteringen16 Slutsatser

6 6

7 Sammanfattning I början av 2006 driftsattes nya interaktiva webbaserade statsbidragssystemet Steak 1. I samband med detta infördes en elektronisk hantering som inte funnits tidigare. Detta innebär att arbetslöshetskassorna (a-kassorna) numera lämnar ansökningar om statsbidrag i form av en elektronisk handling. IAF har i tidigare rapport påtalat att identifiering och autentisering av användare i nya Steak inte uppfyllde tekniska, administrativa och rättsliga krav för en säker identifiering av användare. Vidare har IAF framfört synpunkter på att den lösning för elektronisk signering som AMS tillämpade inte uppfyllde krav som ställs på en säker signering och kryptering av elektroniska meddelanden. En dokumenterad risk- och sårbarhetsanalys för säkerställande av den elektroniska hanteringen saknades. AMS hade inte heller redovisat vilken metod som använts i analysen. AMS har nu arbetat fram en skriftlig risk- och sårbarhetsanalys avseende nya Steak. Arbete pågår även med att åtgärda övriga brister. Detta beräknas vara klart under hösten IAF har i tidigare rapporter påtalat att AMS inte gjort någon avstämning av utbetalat belopp i statsbidrag mot a-kassornas redovisning av erhållet belopp. AMS har nu infört en månadsvis kontroll av det belopp som a-kassorna redovisat att de betalat ut i arbetslöshetsersättning. IAF har även i tidigare rapporter påtalat att det är av vikt att AMS stämmer av och kontrollerar att belopp som a-kassorna redovisar som återbetalningar på statsbidragsansökan också betalas in till AMS. AMS rutin utgjordes tidigare endast av en påminnelse till a-kassorna i det fall beloppet inte betalades in. Numera begär AMS in en skriftlig förklaring till varför betalning inte har skett. IAF har i denna rapport granskat rutinerna kring utbetalningen av statsbidraget mer ingående. Det kan konstateras att återbetalning av felaktigt utbetalad ersättning från ersättningstagare som sker med inbetalningsavi manuellt måste registreras i a-kassornas databas OAS 2 för att inkluderas i statsbidragsansökan. AMS har uppgett att ingen kontroll görs av att dessa belopp överensstämmer 1 Steak är ett systemstöd för a-kassorna och AMS för administrationen av ansökan om statsbidrag vid utbetalning av arbetslöshetsersättning. 2 A-kassornas datasystem för registrering och utbetalning av arbetslöshetsersättning. 7

8 med inbetalat belopp från ersättningstagaren till a-kassan. IAF anser att det är av vikt att AMS säkerställer att a-kassorna redovisar och återbetalar hela det belopp som ersättningstagaren betalat tillbaka till a-kassan. Det förekommer att a-kassor föregår AMS utbetalning av statsbidrag och tillämpar förskottsbetalning med hjälp av egna medel. IAF har informerats om att en a-kassa använder sig av förskottsbetalning rutinmässigt. IAF:s uppfattning är att detta är en icke avsedd hantering som inte är förenligt med regelverket. I sammanhanget har det uppgetts att OAS möjliggör registrering av annat kontonummer än ersättningstagarens vid rekvirering av statsbidrag när förskottsbetalning tillämpas. Bakgrund och genomförande Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2007 avseende Arbetsmarknadsverket (AMV) disponerar AMV anslag 22:2 ap.2 bidrag till arbetslöshetsersättning. Anslagsbeloppet får användas för statsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor. AMS betalar ut statsbidrag till arbetslöshetskassorna i omedelbar anslutning till a-kassornas utbetalning av arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. IAF har i uppdrag att inom ramen för tillsynen följa upp AMS utbetalning av statsbidraget uppgick summan av utbetald arbetslöshetsersättning från landets trettiosex a-kassor, inkomstrelaterad ersättning och grundbelopp, till totalt miljoner kronor 3. År 2005 uppgick summan till totalt miljoner kronor 4. Detta är den femte av IAF:s rapporter till regeringen som redovisar slutsatser från granskningen av AMS hantering av utbetalningen av statsbidrag till a-kassorna. Tidigare rapporter har behandlat AMS rutiner kring utbetalningen av statsbidrag och säkerheten i det administrativa system, Steak, som används för ändamålet. Vid det senaste rapporteringstillfället hade AMS relativt nyligen introducerat en ny version av Steak. Det nya systemet driftsattes på samtliga a-kassor den 6 februari I och med detta ansågs det från IAF:s sida ha förflutit för kort tid för att en mer omfattande granskning skulle vara meningsfull. Den senaste rapporten begrän 3 Källa: A-stat 4 Källa: A-stat 8

9 sades därför till bland annat en nulägesbeskrivning, en genomgång av AMS nya rutiner för elektronisk hantering av statsbidragsansökningar samt en uppföljning av sedan tidigare utestående frågor. Kvarstående frågor sedan tidigare rapporteringar som tas upp i denna rapport är: Om AMS gör en avstämning av utbetalat belopp i statsbidrag mot a-kassornas redovisning av erhållet belopp. Om AMS gör en kontroll av att belopp som a-kassorna redovisar som återbetalningar i statsbidragsansökningarna också betalas in till staten. Om identifiering och autentisering av användare uppfyller tekniska, administrativa och rättsliga krav för en säker identifiering av användare. Om den lösning för elektronisk signering som AMS tillämpar uppfyller de krav som ställs på en säker signering och kryptering av elektroniska meddelanden. Om det finns en dokumenterad risk- och sårbarhetsanalys för säkerställande av den elektroniska hanteringen. Vidare innehåller rapporten bland annat en beskrivning av den praktiska hanteringen hos AMS och a-kassorna i samband med verkställandet av statsbidragsutbetalningen och ett avsnitt som behandlar avvikelser från utbetalningsrutinen. Informationsinhämtandet har skett genom att frågor har ställts till AMS. Vidare har besök hos AMS och två a-kassor genomförts. Uppföljning av tidigare rapport I IAF:s senaste rapport, den 29 juni 2006, gjordes ett antal påpekanden som rörde de praktiska rutinerna och den elektroniska hanteringen i samband med AMS utbetalning av statsbidrag. I detta avsnitt redovisas en uppföljning av dessa frågor. 9

10 AMS avstämning mot a-kassornas redovisning Det har i IAF:s tidigare rapportering påtalats att AMS inte gjort någon avstämning av utbetalat belopp i statsbidrag mot a-kassornas redovisning av erhållet belopp. AMS har löst detta genom ett tillägg i 5 i AMS föreskrifter (AMSFS 2007:5). Denna bestämmelse gäller sedan den 1 mars 2007 och behandlar avstämning av utbetalat statsbidrag. Enligt denna skall en a-kassa, som underlag för avstämning, sända uppgifter till AMS från sin bokföring en gång per månad. Uppgifterna skall skickas senast den femtonde i månaden efter den månad som avses. Den uppgift som skall lämnas är det belopp som a-kassan redovisat att den betalat ut i arbetslöshetsersättning under aktuell månad. De uppgifter som lämnas till AMS skall intygas genom att kassaföreståndare eller firmatecknare undertecknar. AMS kontroll av återbetalningar IAF påtalade i den senaste rapporten att AMS borde utöka den rutin myndigheten hade gällande kontroll av återbetalningar från a-kassorna. I statsbidragsansökningarna redovisar a-kassorna, förutom ansökt belopp i statsbidrag, även belopp som skall återbetalas, det vill säga felaktigt utbetald ersättning. Det noterades att ingen uppföljning gjordes efter det att AMS skickat en påminnelse till a-kassor när återbetalning inte skett. IAF ansåg således att rutinen även borde omfatta en uppföljning efter det att en påminnelse gjorts. Sedan påpekandet gjordes har AMS utvidgat rutinen för återbetalningar. Om en a-kassa efter påminnelse inte har betalat in det aktuella beloppet kontaktas a-kassan. AMS begär då en skriftlig förklaring till varför betalning inte har skett. IAF har frågat hur AMS hanterar inkomna svar från a-kassorna i dessa ärenden, om det exempelvis skulle finnas skäl som AMS anser vara godtagbara för att återbetalning av det angivna beloppet inte skall behöva ske. AMS har tidigare bedömt att återbetalning i vissa fall inte behöver ske, exempelvis då den person som felaktigt erhållit ersättning avlidit. Numera är dock AMS ståndpunkt att allt som redovisas som återbetalningar i statsbidragsansökan skall betalas in till AMS. Belopp som 10

11 det finns skäl att inte återbetala bör istället redovisas som befrielse i statsbidragsansökan enligt AMS. Den elektroniska hanteringen Vid det förra rapporteringstillfället framförde IAF synpunkter på AMS rutiner för den nya webbaserade hanteringen av statsbidragsansökningarna. I och med att det nya systemet togs i drift i början av 2006 infördes en elektronisk hantering som inte funnits tidigare. A-kassorna lämnar numera ansökningar om statsbidrag i form av en elektronisk handling. Detta sker genom att en behörig person hos a-kassan loggar in sig i Steak via en inloggningssida med hjälp av användarnamn och lösenord. I Steak skapas en statsbidragsansökan som, innan den skickas till AMS, signeras elektroniskt av ytterligare en behörig person hos a-kassan. De anmärkningar som IAF hade på denna hantering var följande: Identifiering och autentisering av användare uppfyllde inte tekniska, administrativa och rättsliga krav för en säker identifiering av användare. Den lösning för elektronisk signering som AMS tillämpade uppfyllde inte krav som ställs på en säker signering och kryptering av elektroniska meddelanden. En dokumenterad risk- och sårbarhetsanalys för säkerställande av den elektroniska hanteringen saknades. AMS hade inte heller redovisat vilken metod som använts i analysen. Arbete pågår inom AMS med att åtgärda de första två punkterna. Detta beräknas vara klart under hösten Bland annat planeras för ett införande av ett så kallat eid-kort hos samtliga a-kassor för en säkrare identifiering av användare. AMS arbete innefattar även en säkrare lösning för den elektroniska signeringen av statsbidragsansökningarna. AMS har vidare arbetat fram en skriftlig risk- och sårbarhetsanalys avseende nya Steak. Enligt AMS kommer denna att revideras årligen eller vid behov, exempelvis vid betydande förändringar i systemet. 11

12 Utbetalning av statsbidrag AMS rutiner IAF har tagit del av AMS rutinbeskrivningar kring den praktiska hanteringen vid utbetalning av statsbidrag till a-kassorna och kan konstatera att uppdaterade rutinbeskrivningar finns för alla moment i hanteringen. AMS har även uppgett att rutinbeskrivningarna uppdateras kontinuerligt vid förändringar. AMS hantering inleds varje måndag med att tidsplaner tas ut ur nya Steak för att se vilka a-kassor som ingår i den aktuella veckans körning. Tidsplaner för detta har a- kassorna lämnat till AMS i början av året. AMS stämmer också av att samtliga a-kassor enligt tidsplanen har inkommit med statsbidragsansökningar. Statsbidragsansökningarna skall inkomma elektroniskt via nya Steak, men även i form av en utskriven ansökan utformad i OAS, vilken skall vara påskriven av behöriga undertecknare. Skälet till att a-kassorna skickar två statsbidragsansökningar till AMS är att IAF anser att den skriftliga ansökan bör finnas kvar till dess att AMS infört en säker lösning för identifiering och signering. När statsbidragsansökningarna inkommit görs en avstämning av ansökt belopp i respektive statsbidragsansökan mot den fil från OAS som varje a-kassa skickat till Swedbank och som fortfarande hämtas upp av gamla Steak. Detta är skälet till att gamla Steak fortfarande är i bruk. Uppgifterna skall så småningom istället finnas i nya Steak. Filen i gamla Steak innehåller samma uppgifter som statsbidragsansökan. Att differens mellan de båda uppgifterna skulle förekomma är mycket ovanligt eftersom alla uppgifter hämtas från samma underlag i OAS. Differens kan dock uppstå om en a-kassa ändrat en uppgift i statsbidragsansökan i nya Steak efter att filen från a-kassan skickats till Swedbank. Detta innebär att ändringen inte ingår i bankfilen. I sådana situationer får a-kassan skriva under en ny statsbidragsansökan från OAS och skicka in till AMS. Aktuellt belopp läggs därefter in manuellt i gamla Steak för att filen ska överensstämma med statsbidragsansökan i nya Steak. När alla ansökningar är genomgångna och godkända skickas underlag till Swedbank samt överföringsuppdrag till Riksgäldskontoret. I detta sammanhang skapas ett antal rapporter i nya Steak. En av dessa är en föredragningslista som skall skickas till Swedbank. Denna innehåller uppgift om a-kassa, aktuellt belopp att utbetala och kontonummer. 12

13 Ytterligare en av de rapporter som sammanställs och skrivs ut avser återbetalningar som a-kassorna redovisat i statsbidragsansökan. Denna rapport används som underlag för bevakning av att inbetalning till AMS sker. Rapporten rimlighetskontroll tas också fram för att kontrollera att ingen a-kassa har en genomsnittlig dagpenning som överstiger högsta dagpenning (680 kronor i inkomstrelaterad ersättning och 320 kronor i grundersättning). Varje onsdag skickas föredragningslistan via fax till Swedbank och en överföringsblankett för uttag från kontot Statsverkets räkning skickas till Riksgäldskontoret. Sistnämnda blankett innehåller datum för utbetalning, valuteringsdatum och summa utbetalning. Blanketten signeras av två behöriga personer på AMS. Arbetslöshetsersättningen utbetalas till ersättningstagarna på torsdagen. På fredagen inkommer kontoutdrag avseende a-kassornas konton för kontroll av att arbetslöshetsersättningen utbetalats. Om pengar finns kvar på något konto överförs beloppet till AMS som kontaktar aktuell a-kassa för utredning. A-kassornas hantering IAF har besökt två a-kassor för att få en helhetsbild av hur AMS utbetalning av statsbidrag fungerar och för att se vilka rutiner a-kassorna har i samband med att statsbidrag skall rekvireras. A-kassornas hantering inleds med att man väljer utbetalningsdatum i OAS, därefter skriver a-kassan ut en statsbidragsansökan i pappersformat från OAS. Uppgifterna i denna ansökan har per automatik lagts in, bland annat utifrån inskannade kassakort från ersättningstagare. En rimlighetsbedömning görs av beloppen i statsbidragsansökan som sedan undertecknas av två behöriga personer på a-kassan och skickas till AMS. Därefter loggar behörig en person på a-kassan in i Steak genom att uppge användarnamn och lösenord. Data till statsbidragsansökan hämtas från OAS och granskas. Därefter skapas en ansökan genom att användaren upprepar sitt lösenord. Ansökan är därmed klar för kontroll och signering av en annan behörig användare. Samma användare kan inte både skapa och signera en ansökan. Statsbidragsansökan får status signerad och den blir tillgänglig för AMS att godkänna. Dessförinnan har statsbidragsansökan i OAS och i Steak jämförts med varandra för kontroll av att de överensstämmer. Posten 13

14 återbetalning från ersättningstagare i Steak kontrolleras särskilt mot inkomna inbetalningsavier. Vad gäller återbetalningar från ersättningstagare där inbetalning sker med inbetalningsavi måste dessa belopp manuellt registreras i OAS. I statsbidragsansökan i Steak kan ändringar registreras, detta kan dock inte göras i statsbidragsansökan i OAS. Korrigering kan exempelvis komma i fråga då en återbetalningsskyldig som inte finns registrerad i OAS har återbetalat felaktigt utbetald ersättning. A-kassan får då gå in i Steak och göra en manuell ändring i statsbidragsansökan. Då ändringen inte går att lägga in i OAS skriver a-kassan ut statsbidragsansökan och korrigeringen av beloppet får fyllas i för hand på denna ansökan innan den skickas per post till AMS. AMS gör inte någon särskild kontroll av, eller kräver in särskilt underlag från a-kassorna, vid återbetalning från ersättningstagare. Statsbidragsansökan I samband med införandet av nya Steak ändrade AMS utformningen på statsbidragsansökan bland annat på grund av att AMS inte ansåg sig ha behov av sådan information som inte innebar några betalningsströmmar. Förändringen medförde att AMS ändrade benämningen på flera av de poster som fanns i statsbidragsansökan, men poster togs även bort samt fick ändrad innebörd. Exempel på poster där benämningen ändrats och innebörden delvis ändrats är följande: Återbetalning från ersättningstagare Belopp som redovisas under denna rubrik är skulder som har återbetalats från ersättningstagare till a-kassan och skall återbetalas till AMS. Återbetalning från arbetslöshetskassan Belopp som redovisas under denna rubrik är statsbidrag som a-kassan skall betala tillbaka till AMS. Exempel på situationer som redovisas under posten är då IAF återkräver statsbidrag från a-kassorna, eller om felaktigt utbetald ersättning utgått till en medlem som varit i god tro och a-kassan själv måste stå för den felaktigt utbetalda ersättningen. 14

15 Det har tidigare förekommit oklarheter kring vad som skall redovisas som återbetalning från a-kassan. AMS har nu klargjort att allt statsbidrag som skall återbetalas från a-kassorna till AMS och som inte i statsbidragsansökan redovisas som återbetalning från ersättningstagare skall redovisas under den förstnämnda posten och betalas tillbaka till AMS. AMS efterfrågar dock tydligare riktlinjer i fråga om exempelvis vad som är att anse som befrielser och avskrivningar, eftersom detta påverkar redovisningen i statsbidragsansökan och även återbetalningen till staten. Benämningen på posterna vad gäller statsbidragsansökan i OAS överensstämmer inte med benämningen på posterna i nya Steak. I statsbidragsansökan som finns i OAS och som även den skall skickas till AMS benämns posterna enligt statsbidragsansökan i gamla Steak. Då frågor kring statsbidragsansökan ställts till a-kassorna, inom ramen för ett av IAF:s projekt rörande a-kassornas återkravshantering, kan det konstateras att detta skapat förvirring och ökar risken för att olika återbetalningssituationer hamnar under felaktiga rubriker i Steak. Detta kan i förlängningen medföra att pengar till staten i vissa fall kan inkomma med fördröjning. Avvikelser från utbetalningsrutinen I vissa fall ser sig a-kassorna nödgade att föregå utbetalningen av statsbidrag och betala ut ersättning i förskott. Detta kan exempelvis förekomma i ärenden där en a-kassa anser sig vara orsak till att utbetalning till en ersättningstagare kommit att dröja onödigt länge. Såvitt IAF erfar sker förskottsutbetalning hos de flesta av a-kassorna endast i enstaka fall. Det skall dock tilläggas att inte någon granskning har gjorts av hur vanligt förekommande det är. IAF har erhållit information om att en a-kassa frångår den gängse formen för utbetalning av statsbidrag mer rutinmässigt. Istället för att avvakta att statsbidraget betalas ut använder sig den aktuella a-kassan i vissa situationer av förskottsbetalning med hjälp av egna medel. Den normala rutinen för utbetalning av ersättning innebär att a-kassorna själva aldrig kommer i kontakt med det utbetalade statsbidraget. Då ett förskott utbetalats måste dock en a-kassa återfå det utbetalade beloppet. Enligt nämnda a-kassa fungerar det så att då stats 15

16 bidraget, vid den gängse utbetalningen, fördelas ut bland ersättningstagarna går ett belopp också in på ett konto tillhörande a-kassan. Detta konto är inte det som statsbidraget initialt överförs till. Det belopp som sätts in på detta konto motsvarar det som a-kassan betalat ut i förskott i arbetslöshetsersättning för aktuell vecka. Härigenom disponerar a-kassan själv delar av statsbidraget. Värt att notera är att en handläggare i OAS, vid förskottsutbetalning, kan registrera ett kontonummer som avviker från ersättningstagarens. Enligt uppgift registreras i dessa fall ett kontonummer hörande till a-kassan. Enligt 8 förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor betalar AMS ut statsbidrag till a-kassorna i direkt anslutning till a-kassornas utbetalning av arbetslöshetsersättning. Vidare sägs, i bilaga 1 till uppslag 13 i föreningsrättsliga bestämmelser, regelbok för arbetslöshetskassor, att en a-kassa skall betala ut ersättning till ersättningstagarna i enlighet med en till AMS överlämnad tidsplan. Den aktuella a-kassan betalar i flera fall per vecka inte ut ersättningen i direkt anslutning till AMS utbetalning av statsbidraget. Detta eftersom utbetalning regelbundet sker med hjälp av egna medel. Alla utbetalningar sker inte heller till ersättningstagare och följer inte den till AMS överlämnade tidsplanen. IAF:s uppfattning är att a-kassan dels frångår vad som anges i regelverket och dels vad som överenskommits med AMS. AMS avtal med övriga parter i statsbidragshanteringen Förutom AMS och a-kassorna så är Riksgäldskontoret och Swedbank delaktiga i rutinen avseende utbetalningen av statsbidrag som avser arbetslöshetsersättning. Riksgäldskontoret betalar ut den summa statsbidrag som AMS rekvirerar. Dessa pengar går vidare till a-kassornas konton hos Swedbank. Därefter betalas de ut till ersättningstagarnas konton hos Swedbank eller andra banker. I enlighet med förordning (2006:1097) om statliga myndigheters medelsförvaltning tillämpar AMS ett ramavtal om betalningstjänster som träffats för statens räkning. Detta ramavtal har träffats mellan Riksgäldskontoret och Swedbank och avser statliga betalningar såsom skatter, pensioner och barnbidrag. 16

17 Vidare har Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) tecknat ett avtal med Swedbank. Detta reglerar bland annat rutiner för utbetalning genom bankens utbetalningssystem och återredovisning av de olika former av ersättningar som ingår i a-kassornas verksamhet. Utöver detta avtal har respektive a-kassa avtal med utbetalande bank för sitt specifika bankkonto. Slutsatser AMS har i föreskrift reglerat att a-kassorna skall inkomma med underlag för avstämning av utbetalat statsbidrag och har därmed åtgärdat det krav som IAF tidigare framfört. Vad gäller AMS kontroll av återbetalningar har även den rutinen utökats efter synpunkter från IAF om att den tidigare inte varit fullständig. IAF avser att följa utvecklingen av de nya rutinerna. I och med att väsentliga förändringar i delar av den elektroniska hanteringen ännu inte har genomförts har IAF i samband med denna rapportering avvaktat med att granska det nya systemet. IAF:s avsikt är att när förändringarna genomförts se över systemet i sin helhet. Den av AMS upprättade risk- och sårbarhetsanalysen kommer att ingå i denna granskning. Återbetalning av felaktigt utbetald ersättning från ersättningstagare där betalningen till a-kassan sker med inbetalningsavi måste manuellt registreras i OAS för att inkluderas i statsbidragsansökan. AMS har uppgett att ingen kontroll görs av att dessa belopp är korrekta. För att säkerställa att a-kassorna redovisar och återbetalar hela det belopp som ersättningstagaren betalat tillbaka till a-kassan vore det rimligt att AMS begär in underlag från a-kassan som styrker redovisat belopp. Benämningen på vissa poster vad gäller statsbidragsansökan i OAS överensstämmer inte med benämningen på posterna i nya Steak. För att få en korrekt hantering av framför allt återbetalningen av statsbidrag bör statsbidragsansökan ha en enhetlig utformning i OAS och Steak. Den situation som gäller för utbetalning av statsbidrag när det gäller arbetslöshetsersättning avviker från exempelvis utbetalning av statsbidrag för sjukpenning. Skillnaden är att organisationer som inte är myndigheter, det 17

18 vill säga a-kassorna, är inblandade i administrationen kring utbetalningen av arbetslöshetsersättning. IAF har uppmärksammat att en av a-kassorna regelbundet frångår den gängse utbetalningsrutinen. Det är IAF:s uppfattning att detta inte bör ske rutinmässigt. Det bör även närmare utredas om det är rimligt att det finns möjlighet att registrera andra kontonummer än ersättningstagarnas i OAS. Det är de uppgifter som matats in i detta system som skickas vidare till Swedbank och ligger till grund för till vilka konton statsbidraget skall utbetalas. Det bör nämnas att a-kassorna, enligt 41 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK), skall ta ut medlemsavgifter som i förening med andra inkomster får antas täcka bland annat a-kassornas förvaltningskostnader. Lagen är inte formulerad så att a-kassornas medel skall användas för utbetalning av arbetslöshetsersättning. IAF har för avsikt att granska dessa förhållanden mer ingående. Frågan skall även diskuteras med AMS eftersom IAF och AMS svarar för olika delar av tillsynen i detta sammanhang. Avtalen som i dagsläget reglerar inblandade parters mellanhavanden vad gäller statsbidragshanteringen förefaller vara tillräckliga. IAF kan dock få anledning att återkomma till denna fråga vid en framtida granskning. 18

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

Arbetslöshetskassornas e-tjänster

Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2006-02-13 Dnr 2004/3284 2006:3 Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2 Denna rapport redovisar en översyn som IAF under år 2004 och 2005 har gjort av kassornas e-tjänster och av regelverket för e-tjänsterna.

Läs mer

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen 2010-10-29 Dnr 2010/301 2010:25 Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen En uppföljning med redovisning till regeringen enligt regleringsbrevet för IAF

Läs mer

Skanning och dokumenthantering

Skanning och dokumenthantering 2007-07-19 Dnr 2006/1412 T0 2007:13 Skanning och dokumenthantering 2 Uppdraget Skanning och dokumenthantering är ett egeninitierat uppdrag i IAF:s verksamhetsplan för 2006. Denna rapport utgör redovisning

Läs mer

Ekonomigranskning 2011

Ekonomigranskning 2011 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Missiv 1 (2) Landstingets löneadministration Granskning av interna kontrollen

Missiv 1 (2) Landstingets löneadministration Granskning av interna kontrollen Missiv 1 (2) Landstingets revisorer 2009-12-15 Dnr REV/18/2009 Tf Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingets löneadministration Granskning av interna kontrollen Jämtlands läns landsting

Läs mer

Svenska trygghetssystem utomlands

Svenska trygghetssystem utomlands RiR 2008:31 Svenska trygghetssystem utomlands Försäkringskassans och CSN:s utbetalningar och fordringshantering ISBN 978 91 7086 169 7 RiR 2008:31 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Till regeringen

Läs mer

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 PROMEMORIA 2014-02-10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) 1 (60) Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Anvisning till ledig plats

Anvisning till ledig plats 2006-04-26 Dnr 2005/1857 2006:5 Anvisning till ledig plats betydelsen för kontrollfunktionen 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Carita Nyyssölä, Esat Aydin och Michael Olsson. Ansvarig chef är

Läs mer

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2012 Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Innehåll 1 Slutsats och sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar PM59100 PM59008 2.1 Felaktiga utbetalningar PM59008 Innehåll 1 Uppdrag... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Disposition... 4 4 Bakgrund... 4 5 Definitioner och utgångspunkter... 6 6 Felaktiga utbetalningar...

Läs mer

Valuta för bistånds pengarna? valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet

Valuta för bistånds pengarna? valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet en granskningsrapport från riksrevisionen Valuta för bistånds pengarna? tionella valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet rir 2014:19 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Backlund Thomas 2015-03-03 KSN-2014-1681 Kommunstyrelsen Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Revisionsrapport Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Datum Dnr 2012-06-19 32-2011-0743 Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen

Läs mer

Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol

Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol DV-rapport 2002:8 Domstolsverkets publikation: 2002:8 Produktionsår:2002 Titel: Erfarenheter om regeländringar

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete 2005-09-26 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Delrapport med utgångspunkt från meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Sidan 2 (24) I regleringsbrevet för 2005 gav regeringen IAF i uppgift

Läs mer

Bilaga till dnr 131 420079-08/113. Månadsuppgift och skattedeklaration

Bilaga till dnr 131 420079-08/113. Månadsuppgift och skattedeklaration Bilaga till dnr 131 420079-08/113 Månadsuppgift och skattedeklaration 30 juni 2008 Sammanfattning Enligt gällande regler ska arbetsgivare lämna uppgift om arbetstagares bruttolön, förmåner och kostnadsersättningar

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt 2013:21 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt Slutredovisning av regelorienterad granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i

Läs mer

Intern styrning och kontroll av betalströmmar i spårvagnsprojekt M32

Intern styrning och kontroll av betalströmmar i spårvagnsprojekt M32 Intern styrning och kontroll av betalströmmar i spårvagnsprojekt M32 INTERN STYRNING OCH KONTROLL AV BETALSTRÖMMAR I SPÅRVAGNSPROJEKT M32 2 Innehåll Inledning och läsanvisning 3 Sammanfattning 4 Bakgrund

Läs mer

2004-11-01. Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa)

2004-11-01. Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) 2004-11-01 Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) Kostnadsutvecklingen för anslaget 22.8 Bidrag till administration av grundbeloppet

Läs mer

Samhällskonsekvensanalys för myndigheterna inom SOES

Samhällskonsekvensanalys för myndigheterna inom SOES Samverkansområdet Ekonomisk Säkerhet Datum Sida 1(54) Version 2013-12-19 1.0 Slutrapport: Samhällskonsekvensanalys för myndigheterna inom SOES Sida 2(54) Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 BAKGRUND 3 1.2 MÅL OCH

Läs mer

Årsredovisning 2013. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Årsredovisning 2013. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Årsredovisning 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 Viktiga händelser under året... 5 1 IAF:s uppdrag... 7 1.1 Resultatredovisningen

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll i utbetalningsprocesserna

Granskning av intern kontroll i utbetalningsprocesserna R E V I S I O N S R AP P O R T 2009-01-20 Dnr 08REK20 Socialnämnden För information: Kommunstyrelsen KLK Ekonomi KLK Personal KLK Säkerhetsenheten Granskning av intern kontroll i utbetalningsprocesserna

Läs mer

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÅTGÄRDER UNDER SENARE ÅR... 5 1.1 RIKSREVISIONENS GRANSKNING...

Läs mer

Redovisning av hjälpmedel i SESAM

Redovisning av hjälpmedel i SESAM Redovisning av hjälpmedel i SESAM Dnr: Rev 31-2012 Genomförd av: PwC Behandlad av Revisorskollegiet den 23 januari 2013 Västra Götalandsregionen Servicenämnden (Hjälpmedelscentralen, HMC) utredning kring

Läs mer