Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008"

Transkript

1 Dnr 2009/ :10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009

2 2

3 I regleringsbrevet för 2009 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) gav regeringen IAF i uppdrag att senast den 3 augusti 2009 redovisa slutsatser från den granskning av utbetalningen av statsbidrag som skett under En avstämning ska även göras mellan arbetslöshetskassornas bokslut avseende rekvirerade statsbidrag under 2008 och de utbetalningar som finns registrerade i Arbetsförmedlingens utbetalningssystem. Denna rapport har utarbetats inom IAF av Carina Wiksholm, Stina Sterner och Håkan Nordström. Katrineholm den 1 juli 2009 Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Gunilla Wandemo Chef för granskningsenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Genomförande och avgränsning Andra uppdrag med koppling till statsbidragshanteringen Återkrav Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll Uppföljning av 2008 års granskning av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag Områden där IAF har framfört synpunkter IAF:s granskning av Steak Olika benämningar i OAS och Steak Statens fordran på arbetslöshetskassorna Kontroller i samband med utbetalning och återbetalning av statsbidrag Reglering av antalet behörigheter i Steak IAF:s avstämning mellan arbetslöshetskassornas bokslut och Arbetsförmedlingens uppgifter avseende rekvirerade statsbidrag under Statsbidragsansökan Avstämning av statsbidrag Statliga bidrag Återbetald ersättning IAF:s kommentar Arbetsförmedlingens rutin för avstämning mot arbetslöshetskassornas redovisning Arbetsförmedlingens rutin IAF:s avstämning av arbetslöshetskassornas underlag och Arbetsförmedlingens uppgifter Statliga bidrag Återbetald ersättning Arbetsförmedlingens kommentar IAF:s kommentar Sammanfattande diskussion och åtgärder

6 Sammanfattning IAF har enligt regeringens uppdrag gjort en avstämning mellan arbetslöshetskassornas uppgifter i boksluten för 2008 avseende rekvirerat statsbidrag och motsvarande uppgifter i Arbetsförmedlingens system Steak. IAF har utöver detta även gjort en avstämning av de uppgifter som avser återbetalat statsbidrag. IAF har även gjort en jämförelse av uppgifterna i Steak och de uppgifter om statsbidrag från redovisningen som arbetslöshetskassorna ska skicka till Arbetsförmedlingen en gång per månad för avstämning. Rapporten innehåller också information om två andra av IAF:s uppdrag som har beröringspunkter med statsbidragshanteringen 1. Vidare görs en uppföljning av frågor som behandlades i IAF:s rapport 2008 (Dnr. 2008/530) om Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år IAF har vid ovan nämnda avstämningar kunnat konstatera att det finns flera fall där uppgifterna inte överensstämmer med varandra. IAF har även konstaterat att skillnaderna är få vad gäller statsbidrag som utbetalats till arbetslöshetskassorna. Däremot framgår av IAF:s granskning att det brister i flödena i de fall arbetslöshetskassorna har skyldighet att återbetala statsbidrag till Arbetsförmedlingen. IAF har kommit fram till att orsakerna till skillnader i uppgifter gällande återbetalningar är följande: - Uppgifter om återbetalning avseende vissa ärendetyper överförs inte per automatik från arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem OAS till Steak vid skapandet av statsbidragsansökningar. - Det har i IAF:s granskning framkommit att arbetslöshetskassorna inte tolkar föreskrifter och rutinbeskrivningar avseende statsbidragsansökan på ett enhetligt sätt. Det finns bland annat olika tolkningar av vad som ska redovisas i statsbidragsansökan. 1 Se avsnitt 3. 2 Se avsnitt 4. 6

7 - Det förekommer att arbetslöshetskassor inte fyller i statsbidragsansökan respektive avstämningsunderlag avseende statsbidrag enligt Arbetsförmedlingens instruktioner. Det är IAF:s bedömning att åtgärder måste vidtas för att säkerställa rutinerna vid återbetalning av statsbidrag och att uppföljningen av avvikelser bör stärkas. IAF avser att i överläggningar med Arbetsförmedlingen och SO hösten 2009 klarlägga vilka förtydliganden av regelverket som måste göras för att kvaliteten i redovisade återbetalningar av statsbidrag ska kunna förbättras. 1 Bakgrund Enligt regleringsbrevet för 2009 avseende Arbetsförmedlingen disponerar Arbetsförmedlingen anslag 22:2 ap 2 bidrag till arbetslöshetsersättning. Anslagsbeloppet får användas för statsbidrag enligt förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor. Arbetsförmedlingen betalar ut statsbidrag till arbetslöshetskassorna i omedelbar anslutning till arbetslöshetskassornas utbetalning av arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. I regleringsbrevet för 2009 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) gav regeringen IAF följande uppdrag: IAF ska senast den 3 augusti 2009 redovisa slutsatser från den granskning av utbetalningen av statsbidrag som skett under En avstämning ska även göras mellan arbetslöshetskassornas bokslut avseende rekvirerade statsbidrag under 2008 och de utbetalningar som finns registrerade i Arbetsförmedlingens utbetalningssystem uppgick summan av utbetald arbetslöshetsersättning, inkomstrelaterad ersättning och grundbelopp, från landets då trettiotre arbetslöshetskassor till totalt miljoner kronor 3. År 2007 uppgick summan till totalt miljoner kronor 4. IAF har varje år sedan 2004 lämnat rapporter till regeringen som redovisar slutsatser från granskningen av 3 Källa: A-stat 4 Källa: A-stat 7

8 Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna. Tidigare rapporter har behandlat Arbetsförmedlingens rutiner avseende utbetalningen av statsbidrag och säkerheten i det system, Steak 5, som används för administrationen av statsbidragsansökningarna. En ny version av Steak driftsattes i februari IAF genomförde den första mer djupgående granskningen av systemet Det ansågs inte meningsfullt att genomföra en granskning av systemet innan det varit i drift en tid. Den gamla versionen av Steak släcktes ned i februari 2009, efter samråd med IAF. Initialt var den gamla versionen i drift parallellt med den nya som en säkerhetsåtgärd. IAF:s rapport 6 som lämnades till regeringen den 1 juli 2008 behandlade i huvudsak den granskning som gjordes av den nya versionen av systemet Steak under våren Granskningen fokuserade på behörigheter och loggning med syftet att bedöma tillförlitligheten i datoriserade och administrativa kontroller rörande dessa områden. Ett antal brister framkom i granskningen. Då Steak är klassificerat som ett samhällskritiskt system redovisades detaljerna kring de av IAF identifierade bristerna i särskild ordning för Arbetsförmedlingen. IAF konstaterade vidare i rapporten 2008 att benämningarna på posterna avseende statsbidrag i OAS 8 respektive Steak inte helt överensstämmer med varandra. 9 En fråga som IAF behandlade i rapporten 2008 och som tagits upp vid överläggningar med Arbetsförmedlingen är redovisningsprinciperna för kvarstående krav på medlemmar och därmed den skuld till staten som arbetslöshetskassorna har till följd av återkrav av felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning. IAF har till Arbetsför- 5 Steak är Arbetsförmedlingens system för arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens administration av ansökan om statsbidrag vid utbetalning av arbetslöshetsersättning. 6 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna, Dnr 2008/ Se avsnitt OAS är ett elektroniskt system som samtliga arbetslöshetskassor har tillgång till och använder sig av vid sin handläggning och utbetalning av arbetslöshetsersättning. 9 Se avsnitt

9 medlingen ställt frågan om inte denna fordran bör framgå av Arbetsförmedlingens årsredovisning. 10 Frågor som har beröring med statsbidragshanteringen hanteras även inom två andra av IAF:s uppdrag under 2009; dels vad gäller arbetslöshetskassornas hantering av felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning och återkrav, dels arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll Genomförande och avgränsning IAF har enligt regeringens uppdrag gjort en avstämning mellan arbetslöshetskassornas uppgifter i boksluten för 2008 avseende utbetalat statsbidrag och motsvarande uppgifter i Arbetsförmedlingens system Steak. IAF har utöver detta även gjort en avstämning av de uppgifter som avser återbetalat statsbidrag. IAF har också gjort en jämförelse av uppgifterna i Steak och de underlag, med uppgifter om statsbidrag från arbetslöshetskassornas redovisning, som arbetslöshetskassorna ska skicka in till Arbetsförmedlingen en gång per månad för avstämning. Huvuddelen av denna rapport utgörs av den avstämning som gjorts mellan uppgifter ur arbetslöshetskassornas bokslut för 2008 och Arbetsförmedlingens system Steak. Uppgifterna ur boksluten har begärts in från arbetslöshetskassorna och utdrag ur Steak har erhållits från Arbetsförmedlingen. I den mån IAF kunnat konstatera att uppgifterna inte varit i överensstämmelse med varandra har särskilda kontakter tagits med aktuell arbetslöshetskassa och i vissa fall även med Arbetsförmedlingen. Förutom den granskning som gjorts har information inhämtats genom uppföljande frågor till Arbetsförmedlingen avseende förra årets granskning. Detta har dels skett muntligt, dels skriftligt. IAF har också haft ett möte med företrädare för Arbetsförmedlingen. SO har bistått med information om överföringen av uppgifter mellan OAS och Steak. IAF har inte gjort någon avstämning av de uppgifter som avser utbetalningar till arbetslösa personer som reser till 10 Se avsnitt Se avsnitt 3. 9

10 annan EU/EES-medlemsstat för att söka arbete med bibehållen arbetslöshetsersättning. Ett skäl är att den rutin som finns idag är under utfasning. I dagsläget ska den medlemsstat som personen ifråga reser till för att söka arbete ombesörja utbetalning av ersättning. Från och med den 1 mars 2010 ska ersättningen istället utbetalas av behörig arbetslöshetskassa i hemlandet. IAF har också, som behörig institution, ansvar för delar av hanteringen. 3 Andra uppdrag med koppling till statsbidragshanteringen IAF har i regleringsbrevet för 2009 fått två andra uppdrag med kopplingar till Arbetsförmedlingens hantering av utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna. Det ena uppdraget avser arbetslöshetskassornas hantering av felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning och det andra arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll. 3.1 Återkrav Av regleringsbrevet för 2009 framgår att IAF ska granska hur arbetslöshetskassorna hanterar felaktig utbetald arbetslöshetsersättning och återkrav. Av granskningen ska följande framgå: - arbetslöshetskassornas åtgärder vad gäller felaktig utbetald arbetslöshetsersättning, - arbetslöshetskassornas rutiner vad gäller hanteringen av återkrävda belopp och återbetalning från arbetslöshetskassan till staten, och - uppföljning av faktiskt återbetalda belopp och kvarstående fordringar Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll Under 2009 kommer IAF att granska samtliga arbetslöshetskassors system och rutiner för internkontroll i syfte att säkerställa en rättssäker och effektiv tillämpning av arbetslöshetsförsäkringen. Granskningen ska även omfatta internkontrollen i arbetslöshetskassornas gemensamma informationssystem 10

11 ÄGA och OAS. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 december I uppdraget ingår även en uppföljning av den granskning av arbetslöshetskassornas informationssystem som IAF genomförde Uppföljning av 2008 års granskning av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag Den granskning som IAF genomförde under våren 2008 bestod i huvudsak av granskningen av Arbetsför-medlingens system Steak. Några av de områden där IAF påtalade brister har Arbetsförmedlingen åtgärdat medan det inom andra områden pågår ett arbete. Kvarstående aktiviteter kommer att genomföras under hösten Någon systemgranskning har inte genomförts i samband med denna rapportering då arbetet med åtgärder fortfarande pågår inom Arbetsförmedlingen. Vidare har relativt kort tid förflutit sedan IAF genomförde den senaste granskningen. Vad gäller övriga frågor som behandlades 2008 har Arbetsförmedlingen vidtagit åtgärder alternativt framfört till IAF att uppgiften inte ryms inom Arbetsförmedlingens uppdrag. Det senare avser främst frågor rörande utökad kontroll i samband med arbetslöshetskassornas utbetalning av statsbidrag. 4.1 Områden där IAF har framfört synpunkter I samband med att IAF överlämnade granskningsrapporten 2008 ombads Arbetsförmedlingen att inkomma till IAF med en åtgärdsplan avseende följande: - De områden där brister identifierats vid granskningen av Steak Samma poster har olika benämningar i OAS respektive Steak. Ytterliggare frågor som togs upp vid överläggningar med Arbetsförmedlingen: 12 Bristerna har redovisats till Arbetsförmedlingen i särskild ordning av säkerhetsskäl. 11

12 - Frågan om hur statens fordran på arbetslöshetskassorna bör redovisas av Arbetsförmedlingen till regeringen. - Arbetsförmedlingens kontroll vad gäller arbetslöshetskassornas utbetalning av arbetslöshetsersättning på individnivå. - Kontroll mot underlag vid återbetalningar av statsbidrag via avi. - Hur säkerställs arbetslöshetskassornas rutiner för intern kontroll i de fall då de frångår den gängse statsbidragsutbetalningen? - Reglering av antalet behörigheter i Steak. Nedan lämnas en redogörelse för vad som skett i de olika frågorna sedan IAF:s granskning av Steak Den säkerhetsmässiga granskningen av Steak, som gjordes 2008, fokuserade på behörigheter och loggning 13 med syftet att bedöma tillförlitligheten i datoriserade och administrativa kontroller rörande dessa områden. I granskningsrapporten konstaterade IAF att det inte har framkommit någonting som tyder på att finansiella medel från staten riskerar att användas för icke avsedda ända- mål. IAF identifierade ett antal svagheter hos Arbetsförmedlingen som berodde på bristande styrning. Detta gällde främst tydlighet i fördelningen av arbetsuppgifter mellan arbetsområdena verksamhet och teknik. Då Steak är klassificerat som ett samhällskritiskt system redovisades 13 Med behörighet menas här sådant som har med kontroll och administration av behörigheter och åtkomst till system att göra, innefattandes exempelvis behörighetsadministration, tekniska behörighetskontrollsystem, etc. Med loggning avses här sådant som skänker möjlighet till spårbarhet och uppföljning, exempelvis krav på loggning, befintliga loggar, logganalys, larm, etc. 12

13 detaljerna kring de av IAF identifierade bristerna i särskild ordning för Arbetsförmedlingen. IAF:s slutsats var att det finns anledning att förlita sig på de kontroller som införts på applikationsnivå; såsom fullgod identifiering och autentisering av applikationens användare, signering av statsbidragsansökningarna samt spårbarhet genom loggning av vem som gör vad med varje ansökan. De brister som identifierades hade, som nämnts, att göra med bristande styrning, främst vad gäller tydlighet i fördelningen av uppgifter mellan verksamhets- och tekniksidan inom organisationen. Det som nämndes var tydliga brister vad gäller systematisk och genomtänkt loggning och behörighetsadministration på nivåerna under applikationen; främst operativsystem men även databas och nätverk. Trots de identifierade bristerna var bedömningen att det går att förlita sig på systemets åtkomstskydd. Utifrån den åtgärdsplan som Arbetsförmedlingen lämnade till IAF, med anledning av de i granskningen framförda synpunkterna, kunde det konstateras att åtgärder genomförts på vissa områden medan arbete pågick på andra. Några områden saknade en mer konkret tidplan för åtgärder. Detta påtalade IAF i en skrivelse till Arbetsförmedlingen i november I samband med föreliggande rapportering har IAF bett Arbetsförmedlingen inkomma med information om vad som skett på de områden som saknade en mer konkret tidplan för åtgärd. Arbetsförmedlingen har informerat IAF om att det pågår ett arbete för att åtgärda påtalade brister. Enligt tidigare planering var kvarstående områden planerade att vara åtgärdade alternativt skulle tidplan för aktivitet om åtgärd finnas färdig senast den 31 maj Enligt Arbetsförmedlingen har arbetet försenats och de kvarstående aktiviteterna gällande systemsäkerhetsanalys, kravspecifikation loggning och integritetskontroll av servrar kommer att genomföras under hösten Olika benämningar i OAS och Steak IAF har påtalat att posterna avseende statsbidrag i arbetslöshetskassornas system OAS delvis har en annan benämning än vad dessa poster har i Arbetsförmedlingens statsbidragsansökan. Vid överläggningar med 13

14 Arbetsförmedlingen har IAF framfört att detta inte är lämpligt då det skapar osäkerhet hos arbetslöshetskassorna. Arbetslöshetskassorna skickar sina ansökningar om statsbidrag till Arbetsförmedlingen via Steak. Detta sker för de flesta arbetslöshetskassorna en gång per vecka. De uppgifter som finns i OAS är de som ligger till grund för de belopp som respektive arbetslöshetskassa ansöker om statsbidrag för. I Arbetsförmedlingens åtgärdsplan sägs att Arbetsförmedlingen har kommit överens med Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) om att benämningarna i OAS ska ändras för att överensstämma med dem som finns i statsbidragsansökan i Steak. Ändringarna i OAS var planerade att genomföras i början av mars Enligt information från SO är, sedan slutet av maj, den nya versionen av statsbidragsansökan i OAS installerad hos samtliga arbetslöshetskassor. 4.4 Statens fordran på arbetslöshetskassorna Arbetslöshetskassornas utestående fordringar på ersättningstagare avseende felaktigt utbetald ersättning ökade mellan 2004 och 2007 från totalt tkr till tkr. De fordringar som arbetslöshetskassorna har motsvaras av lika stora skulder felaktig ersättning till Arbetsförmedlingen. Arbetslöshetskassornas skuld bör jämföras med motsvarande fordran i Arbetsför-medlingens redovisning. Dessa belopp återfinns dock inte i redovisningen. IAF ställde våren 2008 frågan till Arbetsförmedlingen hur denna fordran redovisas i Arbetsförmedlingens årsredovisning. Till följd av IAF:s fråga har Arbetsförmedlingen utrett vilket uppdrag myndigheten har när det gäller redovisning av anslaget för arbetslöshetsersättningen och utestående fordringar på arbetslöshetskassorna. Arbetsförmedlingens arbete har utmynnat i följande: - Arbetsförmedlingens årsredovisning skrivs under av styrelsen, vilket innebär att styrelsen intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Att Arbetsförmedlingen skulle lägga upp fordringar från arbetslöshetskassor i sin årsredovisning anser Arbetsförmedlingen strider mot 2 förordningen (1993:1138) om hantering av statliga ford- 14

15 ringar samt 5 och 8 förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. - 2 första stycket förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar: Förordningen tillämpas på fordringar som staten har rätt till och som inte omfattas av lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Arbetsförmedlingen har i sammanhanget uttryckt att En myndighet skall löpande bokföra alla ekonomiska händelser enligt bestämmelserna i Arbetsförmedlingen äger inte fordringarna och har inte rätt till dem förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring: - 8 förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring: De ekonomiska händelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och att överblicka verksamhetens förlopp, ställning och kapitalförändring. Arbetsförmedlingen har även hänvisat till att det ska finnas verifikationer för alla bokföringsposter i enlighet med förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. Arbetsförmedlingens uppfattning är att myndigheten inte kan garantera riktigheten av underlagen för fordringarna och inte heller om fordringarna handlagts enligt de regler, föreskrifter med mera som reglerar dessa. Arbetsförmedlingen framför vidare att om underlag ska lämnas från arbetslöshetskassorna till Arbetsförmedlingen ska dessa vara granskade av kassornas revisorer för att Arbetsförmedlingen ska bokföra fordringarna i årsredovisningen. 15

16 Arbetsförmedlingen har även framfört att tidpunkten för när underlag ska finnas tillgängligt för uppbokning av fordringar vid upprättande av årsredovisningen inte överensstämmer vad gäller Arbetsförmedlingen respektive arbetslöshetskassorna. Underlag ska vara Arbetsförmedlingen tillhanda senast den 10 januari, vilket är gemensam brytdag för statliga myndigheter och avslut av löpande bokföring. Arbetsförmedlingen pekar på att enligt 69 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska en arbetslöshetskassas årsredovisning för förflutet verksamhetsår avlämnas till revisorerna senast den 31 mars. Detta skulle, utifrån nuvarande lagstiftning, innebära svårigheter att få in ett granskat underlag i tid till Arbetsförmedlingens bokföring. IAF har tidigare fört Arbetsförmedlingens uppfattning i frågan vidare till Arbetsmarknadsdepartementet. 4.5 Kontroller i samband med utbetalning och återbetalning av statsbidrag I IAF:s rapport 2008 om statsbidragshanteringen lyftes ett antal frågor rörande behovet av utökad kontroll och arbetslöshetskassornas internkontroll avseende utbetalningen av statsbidrag: - Arbetsförmedlingens interna kontroll vad gäller arbetslöshetskassornas utbetalning av arbetslöshetsersättning på individnivå. - Kontroll mot underlag vid arbetslöshetskassornas återbetalningar av statsbidrag via avi. - Hur säkerställs arbetslöshetskassornas rutiner för intern kontroll i de fall då de frångår den gängse utbetalningen av statsbidrag? Frågorna togs förutom i rapporten även upp vid överläggningar med Arbetsförmedlingen. IAF har tidigare konstaterat att det inte är praktiskt möjligt för Arbetsförmedlingen att på individnivå, det vill säga i enskilda ärenden, kontrollera att en arbetslöshetskassa beslutat och ansökt om rätt statsbidrag. Arbetsförmedlingen har exempelvis inte tillgång till ersättnings- 16

17 tagares personuppgifter och arbetslöshetskassornas rekvisition av statsbidrag sker inte på individnivå. IAF har dock tagit upp frågan med Arbetsförmedlingen om myndighetens kontroll är tillfredsställande vad gäller arbetslöshetskassornas utbetalning av statsbidrag på individnivå. Frågan avsåg dock inte kontroll av arbetslöshetskassornas beslut i enskilda ärenden. I sammanhanget har frågan om kontroll av underlag i samband med arbetslöshetskassornas återbetalningar av felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning behandlats. Detta gäller även arbetslöshetskassornas interna kontroll i fall där avsteg görs från den gängse statsbidragsrutinen. Vad gäller kontroll av underlag i samband med återbetalningar avser det de fall då återbetalningar sker via post- eller bankgiro. IAF gav i tidigare rapport uttryck för att det vore rimligt att Arbetsförmedlingen i det sammanhanget inhämtar underlag, det vill säga betalningsavierna, för säkerställande av att arbetslöshetskassorna redovisar rätt belopp vid återbetalning av statsbidrag. Detta med anledning av att det är Arbetsförmedlingen som disponerar det anslag som ska användas för utbetalning av arbetslöshetsersättning. IAF har även framfört att för det fall arbetslöshetskassorna ser sig nödgade att frångå statsbidragsrutinen och i vissa fall exempelvis betala ut arbetslöshetsersättning i förskott måste det säkerställas att arbetslöshetskassorna har en rutin för intern kontroll av denna hantering. IAF övervägde i rapporten om det är IAF eller Arbetsförmedlingen som ska reglera detta. Arbetsförmedlingen har vid återkopplingen på 2008 års granskningsrapport framfört att det inte ligger inom Arbetsförmedlingens uppdrag att genomföra en ökad kontroll av arbetslöshetskassorna i dessa avseenden. Arbetsförmedlingens uppfattning vad gäller exempelvis återbetalningar via avi är att det i första hand är arbetslöshetskassornas egen internkontroll som ska säkerställa att den egna hanteringen är korrekt. Myndigheten pekar även på det ansvar arbetslöshetskassornas revisorer har vad gäller arbetslöshetskassornas interna kontroll. IAF uttryckte i rapporten att arbetslöshetskassornas interna kontroll behöver säkerställas och övervägde där- 17

18 för att genomföra en granskning. IAF har i regleringsbrevet för 2009 fått ett sådant uppdrag av regeringen Reglering av antalet behörigheter i Steak För att skicka en statsbidragsansökan elektroniskt från en arbetslöshetskassa till Arbetsförmedlingen krävs två behöriga användare på arbetslöshetskassan 15. För att minska beroendet till vissa nyckelpersoner har Arbetsförmedlingen uttryckt att en arbetslöshetskassa bör utse flera behöriga användare som har rätt att teckna statsbidrag. IAF framförde att antalet behörigheter till Steak ändå bör begränsas. Arbetsförmedlingen meddelade i oktober 2008 att så skulle ske av säkerhetsskäl. Utifrån Arbetsförmedlingens egen bedömning har det maximala antalet behörigheter i Steak begränsats till åtta stycken per arbetslöshetskassa. Begränsningen är implementerad och gäller sedan den 1 januari Se avsnitt AMSFS 2004:9, efter ändringsföreskrift AMSFS 2007:19. 18

19 5 IAF:s avstämning mellan arbetslöshetskassornas bokslut och Arbetsförmedlingens uppgifter avseende rekvirerade statsbidrag under 2008 IAF har i enlighet med regeringens uppdrag gjort en avstämning mellan de uppgifter som arbetslöshetskassorna har lämnat i sina bokslut för 2008 avseende rekvirerat statsbidrag och motsvarande uppgifter som finns registrerade i Arbetsförmedlingens system Steak. IAF har även gjort en avstämning av de belopp som avser återbetalning av statsbidrag. 5.1 Statsbidragsansökan Arbetslöshetskassorna rekvirerar statsbidrag genom att elektroniskt via Steak skicka en ansökan om statsbidrag till Arbetsförmedlingen. Statsbidragsansökan ska, innan den skickas till Arbetsförmedlingen, signeras av två behöriga personer i förening. De flesta arbetslöshetskassor har valt att rekvirera statsbidrag en gång per vecka. Ett fåtal rekvirerar var fjortonde dag och någon arbetslöshetskassa gör det en gång per månad. När en statsbidragsansökan skapas hämtas uppgifter från OAS. Dessa ska ligga till grund för hur mycket statsbidrag arbetslöshetskassan ska rekvirera vid det aktuella tillfället. I OAS finns bland annat underlag på individnivå för arbetslöshetskassans beslut och uppgifter om hur mycket som ska utbetalas i arbetslöshetsersättning för den aktuella veckan. De huvudposter som ingår i statsbidragsansökan är följande: - Summa skattepliktig ersättning Uppgift om arbetslöshetsersättning specificeras i ansökan med angivande av antal ersättningsdagar, skattepliktigt belopp och preliminärskatt för den ersättning som den aktuella veckans ansökan avser. - Skuldreglering - nettoavdrag Om en ersättningstagare har en skuld till följd av felaktigt utbetald ersättning får skäligt belopp innehållas i avräkning från senare utbetalning genom reglering av 19

20 skulden, vilket följer av 68 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. - Återutbetalningar Om ersättning av någon orsak på nytt betalas ut till ersättningstagare efter att denne återbetalat ersättning till arbetslöshetskassan/staten ska denna återutbetalning anges under denna rubrik i statsbidragsansökan. - EU/EES utbetalningar Ersättning utbetalad från annat land inom EU-/EESområdet till ersättningstagare tillhörande den svenska arbetslöshetsförsäkringen registreras hos den svenska arbetslöshetskassan och ingår i den totala arbetslöshetsersättningen. Uppgifterna för EU/EES ska specificeras per personnummer, land och år som utbetalning har skett. - Summa återbetalning från ersättningstagare Skuld som enligt beslut om återkrav har återbetalats från ersättningstagare till arbetslöshetskassan ska redovisas under denna rubrik och återbetalas från arbetslöshetskassan till Arbetsförmedlingen. - Summa återbetalning från a-arbetslöshetskassan Om arbetslöshetsersättning felaktigt betalats ut, utan att ersättningstagaren har skuld till det, ska det felaktigt utbetalda beloppet anges under denna rubrik och statsbidraget återbetalas från arbetslöshetskassan till Arbetsförmedlingen. - Rättelse skatteredovisning Om den preliminära skatten för tidigare perioder ska justeras under innevarande inkomstår och ersättningstagarens preliminära skatt har rättats ska det belopp med vilket skatten justerats redovisas under denna rubrik avseende arbetslöshetsersättning, äldre ersättningsslag 16 och tillfällig avgångsersättning. 16 Äldre ersättningsslag som t ex ALU arbetslivsutveckling. 20

21 5.2 Avstämning av statsbidrag IAF:s avstämning innefattar dels en avstämning av de belopp som arbetslöshetskassorna har rekvirerat i statsbidrag för utbetalning av arbetslöshetsersättning, dels de belopp som arbetslöshetskassorna under året redovisat som återbetalningar i statsbidragsansökningarna. Jämförelsen är gjord mellan de uppgifter som Arbetsförmedlingen har registrerat i systemet Steak och arbetslöshetskassornas uppgifter i boksluten för 2008 avseende statliga bidrag och återbetald ersättning. Samtliga trettiotre arbetslöshetskassors siffror har granskats 17. Differenser under ett tusen kronor, som i flertalet fall även varit under femhundra kronor, har inte följts upp närmare. Dessa var i flera fall så kallade avrundningsdifferenser. Bakgrunden är att arbetslöshetskassorna, i enlighet med IAF:s föreskrifter 18, i årsredovisningens resultat- och balansräkning ska redovisa beloppen avrundade till tusental kronor Statliga bidrag IAF har vid avstämningen av statsbidrag kunnat konstatera att det vid granskningen av 2008 års siffror förelåg få differenser mellan vad arbetslöshetskassorna redovisat och Arbetsförmedlingens uppgifter. IAF har funnit differenser hos fem arbetslöshetskassor. Vid en genomgång av differenserna framkom att samtliga fem differenser har att göra med hur arbetslöshetskassorna har gjort beräkningen av det belopp som ska tas upp som statliga bidrag i resultaträkningen. Exempelvis har posten rättelse skatteredovisning felaktigt lagts till istället för att dras ifrån vid beräkningen av statsbidrag. I ett annat fall har det som återbetalats till Arbetsförmedlingen dragits ifrån statsbidraget, vilket inte är korrekt eftersom återbetalningar ska redovisas separat. De funna differenserna berodde på att fel belopp tagits upp i arbetslöshetskassornas bokslut på grund av felberäkning. I tre fall har arbetslöshetskassorna redovisat ett för stort belopp och i två fall ett för litet belopp. Vid 17 Grafiska arbetarnas och Skogs- och träfackets arbetslöshetskassa gick samman i GS arbetslöshetskassa den 1 april För perioden 1 januari t o m 31 mars 2008 har arbetslöshetskassornas uppgifter räknats samman. 18 IAFFS 2009:2. 21

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2007-06-28 Dnr 2007/655 2007:9 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2 I regleringsbrevet för 2007 har regeringen uppdragit åt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att senast

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 2012:13 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/70 Granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2009-12-30 Dnr: 2009/301 T3 Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Granskningar under 2009 med IAF:s slutsatser och planerad uppföljning under 2010. En breddad och fördjupad granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Ekonomigranskning 2011

Ekonomigranskning 2011 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A)

IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A) 2006-04-06 1 (10) Dnr: 2006/432 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A)

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet

Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet 2010-10-29 Dnr 2010/80 T3 2010:24 Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet Uppföljning till regeringen 2 Regeringen har i regleringsbrev för 2010 givit Inspektionen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om myndigheters bokföring; SFS 2000:606 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 31 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 beslutade den 13 augusti 2004. IAFFS 2004:2 Utkom från trycket den

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Återkrav av felaktigt utbetald ersättning och återbetalning av statsbidrag

Återkrav av felaktigt utbetald ersättning och återbetalning av statsbidrag 2009-09-30 Dnr 2009/442 2009:11 Återkrav av felaktigt utbetald ersättning och återbetalning av statsbidrag Arbetslöshetskassornas rutiner och åtgärder 2 I regleringsbrevet för 2009 avseende Inspektionen

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 1 Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, inklusive komplettering, daterad 2019-02-19. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete 2014:4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/342 Samtliga or Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Statskontorets rapport Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar (2008:12)

Statskontorets rapport Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar (2008:12) 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Statskontorets rapport Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar (2008:12) Allmänt I rapporten behandlas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx.

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx. Bilaga 1 Villkor för Beslutet 2014-06-10 Dnr: Lär 201x/xxx Projekt Nummer Villkor för beslutet Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel

Läs mer

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen 2010-10-29 Dnr 2010/301 2010:25 Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen En uppföljning med redovisning till regeringen enligt regleringsbrevet för IAF

Läs mer

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008 Promemoria RättsPM 2008:9 Brottmålsavdelningen Ekobrottsmyndigheten September 2008 Innehållsförteckning HD:s dom den 11 juni 2008

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734 2015-02-02 1 (5) Konsekvensbeskrivning avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina 1 IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat IT-generella kontroller i ekonomisystemet Agresso,

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1987-11-23 146 1987-11-24 1987/440-015.942 Kf 1996-03-25 26 1996-03-26 1995/525-000 REDOVISNINGSREGLEMENTE

Läs mer

Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring

Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring Från 1 April 2007 1 Inledning Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, Förbundet och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan 2014:7 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/202 4.1 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1/11 Datum Handläggare 2015-06-17 Anne-Marie Ögren ESV-dnr 3.2-540/2014 Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1 Finansiella befogenheter Fråga M1 Hantering av inomstatliga bidrag Myndigheter

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Marks kommun November 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Uppdrag och genomförande... 3 2 Bakgrund... 3 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 1 Inledning SEKO och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat avtal om Inkomstförsäkring vid arbetslöshet.

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

Information om återkrav och betalning

Information om återkrav och betalning 2015-07-01 Information om återkrav och betalning Inledning Vi måste utreda Arbetslöshetsförsäkringen sköts i Sverige av arbetslöshetskassorna, bland annat av Arbetslöshetskassan Vision, med stöd i lag.

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN. Nr 2 1988

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN. Nr 2 1988 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN Nr 2 1988 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR VÄRNAMO KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1987-11-26, 270, att gälla fr o m 1988-01-01. Särtryck med kommentarer till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Vårdförbundet Gäller från 1 januari 2013 forenadeliv.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Begreppsförklaringar 4 3 Försäkringen 5 4 Vem kan få ersättning 6 5 Ersättningen 6 6 Ersättning

Läs mer

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Revisionsrapport. Skogsstyrelsens delårsrapport 2007

Revisionsrapport. Skogsstyrelsens delårsrapport 2007 Revisionsrapport Skogsstyrelsen 551 83 Jönköping Datum Dnr 2007-09-14 32-2007-0666 Skogsstyrelsens delårsrapport 2007 Riksrevisionen har översiktligt granskat Skogsstyrelsens (SKS:s) delårsrapport, daterad

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer Datum Diarienr 2014-06-12 1739-2013 Riksidrottsförbundet Idrottens hus 114 73 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring 1 Inledning Svenska Transportarbetareförbundet, Förbundet och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Myndighetsutövning i arbetslöshetskassornas handläggning av medlems- och ersättningsärenden

Myndighetsutövning i arbetslöshetskassornas handläggning av medlems- och ersättningsärenden 2014:20 Myndighetsutövning i arbetslöshetskassornas handläggning av medlems- och ersättningsärenden Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/513

Läs mer