Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008"

Transkript

1 Dnr 2009/ :10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009

2 2

3 I regleringsbrevet för 2009 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) gav regeringen IAF i uppdrag att senast den 3 augusti 2009 redovisa slutsatser från den granskning av utbetalningen av statsbidrag som skett under En avstämning ska även göras mellan arbetslöshetskassornas bokslut avseende rekvirerade statsbidrag under 2008 och de utbetalningar som finns registrerade i Arbetsförmedlingens utbetalningssystem. Denna rapport har utarbetats inom IAF av Carina Wiksholm, Stina Sterner och Håkan Nordström. Katrineholm den 1 juli 2009 Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Gunilla Wandemo Chef för granskningsenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Genomförande och avgränsning Andra uppdrag med koppling till statsbidragshanteringen Återkrav Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll Uppföljning av 2008 års granskning av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag Områden där IAF har framfört synpunkter IAF:s granskning av Steak Olika benämningar i OAS och Steak Statens fordran på arbetslöshetskassorna Kontroller i samband med utbetalning och återbetalning av statsbidrag Reglering av antalet behörigheter i Steak IAF:s avstämning mellan arbetslöshetskassornas bokslut och Arbetsförmedlingens uppgifter avseende rekvirerade statsbidrag under Statsbidragsansökan Avstämning av statsbidrag Statliga bidrag Återbetald ersättning IAF:s kommentar Arbetsförmedlingens rutin för avstämning mot arbetslöshetskassornas redovisning Arbetsförmedlingens rutin IAF:s avstämning av arbetslöshetskassornas underlag och Arbetsförmedlingens uppgifter Statliga bidrag Återbetald ersättning Arbetsförmedlingens kommentar IAF:s kommentar Sammanfattande diskussion och åtgärder

6 Sammanfattning IAF har enligt regeringens uppdrag gjort en avstämning mellan arbetslöshetskassornas uppgifter i boksluten för 2008 avseende rekvirerat statsbidrag och motsvarande uppgifter i Arbetsförmedlingens system Steak. IAF har utöver detta även gjort en avstämning av de uppgifter som avser återbetalat statsbidrag. IAF har även gjort en jämförelse av uppgifterna i Steak och de uppgifter om statsbidrag från redovisningen som arbetslöshetskassorna ska skicka till Arbetsförmedlingen en gång per månad för avstämning. Rapporten innehåller också information om två andra av IAF:s uppdrag som har beröringspunkter med statsbidragshanteringen 1. Vidare görs en uppföljning av frågor som behandlades i IAF:s rapport 2008 (Dnr. 2008/530) om Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år IAF har vid ovan nämnda avstämningar kunnat konstatera att det finns flera fall där uppgifterna inte överensstämmer med varandra. IAF har även konstaterat att skillnaderna är få vad gäller statsbidrag som utbetalats till arbetslöshetskassorna. Däremot framgår av IAF:s granskning att det brister i flödena i de fall arbetslöshetskassorna har skyldighet att återbetala statsbidrag till Arbetsförmedlingen. IAF har kommit fram till att orsakerna till skillnader i uppgifter gällande återbetalningar är följande: - Uppgifter om återbetalning avseende vissa ärendetyper överförs inte per automatik från arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem OAS till Steak vid skapandet av statsbidragsansökningar. - Det har i IAF:s granskning framkommit att arbetslöshetskassorna inte tolkar föreskrifter och rutinbeskrivningar avseende statsbidragsansökan på ett enhetligt sätt. Det finns bland annat olika tolkningar av vad som ska redovisas i statsbidragsansökan. 1 Se avsnitt 3. 2 Se avsnitt 4. 6

7 - Det förekommer att arbetslöshetskassor inte fyller i statsbidragsansökan respektive avstämningsunderlag avseende statsbidrag enligt Arbetsförmedlingens instruktioner. Det är IAF:s bedömning att åtgärder måste vidtas för att säkerställa rutinerna vid återbetalning av statsbidrag och att uppföljningen av avvikelser bör stärkas. IAF avser att i överläggningar med Arbetsförmedlingen och SO hösten 2009 klarlägga vilka förtydliganden av regelverket som måste göras för att kvaliteten i redovisade återbetalningar av statsbidrag ska kunna förbättras. 1 Bakgrund Enligt regleringsbrevet för 2009 avseende Arbetsförmedlingen disponerar Arbetsförmedlingen anslag 22:2 ap 2 bidrag till arbetslöshetsersättning. Anslagsbeloppet får användas för statsbidrag enligt förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor. Arbetsförmedlingen betalar ut statsbidrag till arbetslöshetskassorna i omedelbar anslutning till arbetslöshetskassornas utbetalning av arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. I regleringsbrevet för 2009 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) gav regeringen IAF följande uppdrag: IAF ska senast den 3 augusti 2009 redovisa slutsatser från den granskning av utbetalningen av statsbidrag som skett under En avstämning ska även göras mellan arbetslöshetskassornas bokslut avseende rekvirerade statsbidrag under 2008 och de utbetalningar som finns registrerade i Arbetsförmedlingens utbetalningssystem uppgick summan av utbetald arbetslöshetsersättning, inkomstrelaterad ersättning och grundbelopp, från landets då trettiotre arbetslöshetskassor till totalt miljoner kronor 3. År 2007 uppgick summan till totalt miljoner kronor 4. IAF har varje år sedan 2004 lämnat rapporter till regeringen som redovisar slutsatser från granskningen av 3 Källa: A-stat 4 Källa: A-stat 7

8 Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna. Tidigare rapporter har behandlat Arbetsförmedlingens rutiner avseende utbetalningen av statsbidrag och säkerheten i det system, Steak 5, som används för administrationen av statsbidragsansökningarna. En ny version av Steak driftsattes i februari IAF genomförde den första mer djupgående granskningen av systemet Det ansågs inte meningsfullt att genomföra en granskning av systemet innan det varit i drift en tid. Den gamla versionen av Steak släcktes ned i februari 2009, efter samråd med IAF. Initialt var den gamla versionen i drift parallellt med den nya som en säkerhetsåtgärd. IAF:s rapport 6 som lämnades till regeringen den 1 juli 2008 behandlade i huvudsak den granskning som gjordes av den nya versionen av systemet Steak under våren Granskningen fokuserade på behörigheter och loggning med syftet att bedöma tillförlitligheten i datoriserade och administrativa kontroller rörande dessa områden. Ett antal brister framkom i granskningen. Då Steak är klassificerat som ett samhällskritiskt system redovisades detaljerna kring de av IAF identifierade bristerna i särskild ordning för Arbetsförmedlingen. IAF konstaterade vidare i rapporten 2008 att benämningarna på posterna avseende statsbidrag i OAS 8 respektive Steak inte helt överensstämmer med varandra. 9 En fråga som IAF behandlade i rapporten 2008 och som tagits upp vid överläggningar med Arbetsförmedlingen är redovisningsprinciperna för kvarstående krav på medlemmar och därmed den skuld till staten som arbetslöshetskassorna har till följd av återkrav av felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning. IAF har till Arbetsför- 5 Steak är Arbetsförmedlingens system för arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens administration av ansökan om statsbidrag vid utbetalning av arbetslöshetsersättning. 6 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna, Dnr 2008/ Se avsnitt OAS är ett elektroniskt system som samtliga arbetslöshetskassor har tillgång till och använder sig av vid sin handläggning och utbetalning av arbetslöshetsersättning. 9 Se avsnitt

9 medlingen ställt frågan om inte denna fordran bör framgå av Arbetsförmedlingens årsredovisning. 10 Frågor som har beröring med statsbidragshanteringen hanteras även inom två andra av IAF:s uppdrag under 2009; dels vad gäller arbetslöshetskassornas hantering av felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning och återkrav, dels arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll Genomförande och avgränsning IAF har enligt regeringens uppdrag gjort en avstämning mellan arbetslöshetskassornas uppgifter i boksluten för 2008 avseende utbetalat statsbidrag och motsvarande uppgifter i Arbetsförmedlingens system Steak. IAF har utöver detta även gjort en avstämning av de uppgifter som avser återbetalat statsbidrag. IAF har också gjort en jämförelse av uppgifterna i Steak och de underlag, med uppgifter om statsbidrag från arbetslöshetskassornas redovisning, som arbetslöshetskassorna ska skicka in till Arbetsförmedlingen en gång per månad för avstämning. Huvuddelen av denna rapport utgörs av den avstämning som gjorts mellan uppgifter ur arbetslöshetskassornas bokslut för 2008 och Arbetsförmedlingens system Steak. Uppgifterna ur boksluten har begärts in från arbetslöshetskassorna och utdrag ur Steak har erhållits från Arbetsförmedlingen. I den mån IAF kunnat konstatera att uppgifterna inte varit i överensstämmelse med varandra har särskilda kontakter tagits med aktuell arbetslöshetskassa och i vissa fall även med Arbetsförmedlingen. Förutom den granskning som gjorts har information inhämtats genom uppföljande frågor till Arbetsförmedlingen avseende förra årets granskning. Detta har dels skett muntligt, dels skriftligt. IAF har också haft ett möte med företrädare för Arbetsförmedlingen. SO har bistått med information om överföringen av uppgifter mellan OAS och Steak. IAF har inte gjort någon avstämning av de uppgifter som avser utbetalningar till arbetslösa personer som reser till 10 Se avsnitt Se avsnitt 3. 9

10 annan EU/EES-medlemsstat för att söka arbete med bibehållen arbetslöshetsersättning. Ett skäl är att den rutin som finns idag är under utfasning. I dagsläget ska den medlemsstat som personen ifråga reser till för att söka arbete ombesörja utbetalning av ersättning. Från och med den 1 mars 2010 ska ersättningen istället utbetalas av behörig arbetslöshetskassa i hemlandet. IAF har också, som behörig institution, ansvar för delar av hanteringen. 3 Andra uppdrag med koppling till statsbidragshanteringen IAF har i regleringsbrevet för 2009 fått två andra uppdrag med kopplingar till Arbetsförmedlingens hantering av utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna. Det ena uppdraget avser arbetslöshetskassornas hantering av felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning och det andra arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll. 3.1 Återkrav Av regleringsbrevet för 2009 framgår att IAF ska granska hur arbetslöshetskassorna hanterar felaktig utbetald arbetslöshetsersättning och återkrav. Av granskningen ska följande framgå: - arbetslöshetskassornas åtgärder vad gäller felaktig utbetald arbetslöshetsersättning, - arbetslöshetskassornas rutiner vad gäller hanteringen av återkrävda belopp och återbetalning från arbetslöshetskassan till staten, och - uppföljning av faktiskt återbetalda belopp och kvarstående fordringar Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll Under 2009 kommer IAF att granska samtliga arbetslöshetskassors system och rutiner för internkontroll i syfte att säkerställa en rättssäker och effektiv tillämpning av arbetslöshetsförsäkringen. Granskningen ska även omfatta internkontrollen i arbetslöshetskassornas gemensamma informationssystem 10

11 ÄGA och OAS. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 december I uppdraget ingår även en uppföljning av den granskning av arbetslöshetskassornas informationssystem som IAF genomförde Uppföljning av 2008 års granskning av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag Den granskning som IAF genomförde under våren 2008 bestod i huvudsak av granskningen av Arbetsför-medlingens system Steak. Några av de områden där IAF påtalade brister har Arbetsförmedlingen åtgärdat medan det inom andra områden pågår ett arbete. Kvarstående aktiviteter kommer att genomföras under hösten Någon systemgranskning har inte genomförts i samband med denna rapportering då arbetet med åtgärder fortfarande pågår inom Arbetsförmedlingen. Vidare har relativt kort tid förflutit sedan IAF genomförde den senaste granskningen. Vad gäller övriga frågor som behandlades 2008 har Arbetsförmedlingen vidtagit åtgärder alternativt framfört till IAF att uppgiften inte ryms inom Arbetsförmedlingens uppdrag. Det senare avser främst frågor rörande utökad kontroll i samband med arbetslöshetskassornas utbetalning av statsbidrag. 4.1 Områden där IAF har framfört synpunkter I samband med att IAF överlämnade granskningsrapporten 2008 ombads Arbetsförmedlingen att inkomma till IAF med en åtgärdsplan avseende följande: - De områden där brister identifierats vid granskningen av Steak Samma poster har olika benämningar i OAS respektive Steak. Ytterliggare frågor som togs upp vid överläggningar med Arbetsförmedlingen: 12 Bristerna har redovisats till Arbetsförmedlingen i särskild ordning av säkerhetsskäl. 11

12 - Frågan om hur statens fordran på arbetslöshetskassorna bör redovisas av Arbetsförmedlingen till regeringen. - Arbetsförmedlingens kontroll vad gäller arbetslöshetskassornas utbetalning av arbetslöshetsersättning på individnivå. - Kontroll mot underlag vid återbetalningar av statsbidrag via avi. - Hur säkerställs arbetslöshetskassornas rutiner för intern kontroll i de fall då de frångår den gängse statsbidragsutbetalningen? - Reglering av antalet behörigheter i Steak. Nedan lämnas en redogörelse för vad som skett i de olika frågorna sedan IAF:s granskning av Steak Den säkerhetsmässiga granskningen av Steak, som gjordes 2008, fokuserade på behörigheter och loggning 13 med syftet att bedöma tillförlitligheten i datoriserade och administrativa kontroller rörande dessa områden. I granskningsrapporten konstaterade IAF att det inte har framkommit någonting som tyder på att finansiella medel från staten riskerar att användas för icke avsedda ända- mål. IAF identifierade ett antal svagheter hos Arbetsförmedlingen som berodde på bristande styrning. Detta gällde främst tydlighet i fördelningen av arbetsuppgifter mellan arbetsområdena verksamhet och teknik. Då Steak är klassificerat som ett samhällskritiskt system redovisades 13 Med behörighet menas här sådant som har med kontroll och administration av behörigheter och åtkomst till system att göra, innefattandes exempelvis behörighetsadministration, tekniska behörighetskontrollsystem, etc. Med loggning avses här sådant som skänker möjlighet till spårbarhet och uppföljning, exempelvis krav på loggning, befintliga loggar, logganalys, larm, etc. 12

13 detaljerna kring de av IAF identifierade bristerna i särskild ordning för Arbetsförmedlingen. IAF:s slutsats var att det finns anledning att förlita sig på de kontroller som införts på applikationsnivå; såsom fullgod identifiering och autentisering av applikationens användare, signering av statsbidragsansökningarna samt spårbarhet genom loggning av vem som gör vad med varje ansökan. De brister som identifierades hade, som nämnts, att göra med bristande styrning, främst vad gäller tydlighet i fördelningen av uppgifter mellan verksamhets- och tekniksidan inom organisationen. Det som nämndes var tydliga brister vad gäller systematisk och genomtänkt loggning och behörighetsadministration på nivåerna under applikationen; främst operativsystem men även databas och nätverk. Trots de identifierade bristerna var bedömningen att det går att förlita sig på systemets åtkomstskydd. Utifrån den åtgärdsplan som Arbetsförmedlingen lämnade till IAF, med anledning av de i granskningen framförda synpunkterna, kunde det konstateras att åtgärder genomförts på vissa områden medan arbete pågick på andra. Några områden saknade en mer konkret tidplan för åtgärder. Detta påtalade IAF i en skrivelse till Arbetsförmedlingen i november I samband med föreliggande rapportering har IAF bett Arbetsförmedlingen inkomma med information om vad som skett på de områden som saknade en mer konkret tidplan för åtgärd. Arbetsförmedlingen har informerat IAF om att det pågår ett arbete för att åtgärda påtalade brister. Enligt tidigare planering var kvarstående områden planerade att vara åtgärdade alternativt skulle tidplan för aktivitet om åtgärd finnas färdig senast den 31 maj Enligt Arbetsförmedlingen har arbetet försenats och de kvarstående aktiviteterna gällande systemsäkerhetsanalys, kravspecifikation loggning och integritetskontroll av servrar kommer att genomföras under hösten Olika benämningar i OAS och Steak IAF har påtalat att posterna avseende statsbidrag i arbetslöshetskassornas system OAS delvis har en annan benämning än vad dessa poster har i Arbetsförmedlingens statsbidragsansökan. Vid överläggningar med 13

14 Arbetsförmedlingen har IAF framfört att detta inte är lämpligt då det skapar osäkerhet hos arbetslöshetskassorna. Arbetslöshetskassorna skickar sina ansökningar om statsbidrag till Arbetsförmedlingen via Steak. Detta sker för de flesta arbetslöshetskassorna en gång per vecka. De uppgifter som finns i OAS är de som ligger till grund för de belopp som respektive arbetslöshetskassa ansöker om statsbidrag för. I Arbetsförmedlingens åtgärdsplan sägs att Arbetsförmedlingen har kommit överens med Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) om att benämningarna i OAS ska ändras för att överensstämma med dem som finns i statsbidragsansökan i Steak. Ändringarna i OAS var planerade att genomföras i början av mars Enligt information från SO är, sedan slutet av maj, den nya versionen av statsbidragsansökan i OAS installerad hos samtliga arbetslöshetskassor. 4.4 Statens fordran på arbetslöshetskassorna Arbetslöshetskassornas utestående fordringar på ersättningstagare avseende felaktigt utbetald ersättning ökade mellan 2004 och 2007 från totalt tkr till tkr. De fordringar som arbetslöshetskassorna har motsvaras av lika stora skulder felaktig ersättning till Arbetsförmedlingen. Arbetslöshetskassornas skuld bör jämföras med motsvarande fordran i Arbetsför-medlingens redovisning. Dessa belopp återfinns dock inte i redovisningen. IAF ställde våren 2008 frågan till Arbetsförmedlingen hur denna fordran redovisas i Arbetsförmedlingens årsredovisning. Till följd av IAF:s fråga har Arbetsförmedlingen utrett vilket uppdrag myndigheten har när det gäller redovisning av anslaget för arbetslöshetsersättningen och utestående fordringar på arbetslöshetskassorna. Arbetsförmedlingens arbete har utmynnat i följande: - Arbetsförmedlingens årsredovisning skrivs under av styrelsen, vilket innebär att styrelsen intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Att Arbetsförmedlingen skulle lägga upp fordringar från arbetslöshetskassor i sin årsredovisning anser Arbetsförmedlingen strider mot 2 förordningen (1993:1138) om hantering av statliga ford- 14

15 ringar samt 5 och 8 förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. - 2 första stycket förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar: Förordningen tillämpas på fordringar som staten har rätt till och som inte omfattas av lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Arbetsförmedlingen har i sammanhanget uttryckt att En myndighet skall löpande bokföra alla ekonomiska händelser enligt bestämmelserna i Arbetsförmedlingen äger inte fordringarna och har inte rätt till dem förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring: - 8 förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring: De ekonomiska händelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och att överblicka verksamhetens förlopp, ställning och kapitalförändring. Arbetsförmedlingen har även hänvisat till att det ska finnas verifikationer för alla bokföringsposter i enlighet med förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. Arbetsförmedlingens uppfattning är att myndigheten inte kan garantera riktigheten av underlagen för fordringarna och inte heller om fordringarna handlagts enligt de regler, föreskrifter med mera som reglerar dessa. Arbetsförmedlingen framför vidare att om underlag ska lämnas från arbetslöshetskassorna till Arbetsförmedlingen ska dessa vara granskade av kassornas revisorer för att Arbetsförmedlingen ska bokföra fordringarna i årsredovisningen. 15

16 Arbetsförmedlingen har även framfört att tidpunkten för när underlag ska finnas tillgängligt för uppbokning av fordringar vid upprättande av årsredovisningen inte överensstämmer vad gäller Arbetsförmedlingen respektive arbetslöshetskassorna. Underlag ska vara Arbetsförmedlingen tillhanda senast den 10 januari, vilket är gemensam brytdag för statliga myndigheter och avslut av löpande bokföring. Arbetsförmedlingen pekar på att enligt 69 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska en arbetslöshetskassas årsredovisning för förflutet verksamhetsår avlämnas till revisorerna senast den 31 mars. Detta skulle, utifrån nuvarande lagstiftning, innebära svårigheter att få in ett granskat underlag i tid till Arbetsförmedlingens bokföring. IAF har tidigare fört Arbetsförmedlingens uppfattning i frågan vidare till Arbetsmarknadsdepartementet. 4.5 Kontroller i samband med utbetalning och återbetalning av statsbidrag I IAF:s rapport 2008 om statsbidragshanteringen lyftes ett antal frågor rörande behovet av utökad kontroll och arbetslöshetskassornas internkontroll avseende utbetalningen av statsbidrag: - Arbetsförmedlingens interna kontroll vad gäller arbetslöshetskassornas utbetalning av arbetslöshetsersättning på individnivå. - Kontroll mot underlag vid arbetslöshetskassornas återbetalningar av statsbidrag via avi. - Hur säkerställs arbetslöshetskassornas rutiner för intern kontroll i de fall då de frångår den gängse utbetalningen av statsbidrag? Frågorna togs förutom i rapporten även upp vid överläggningar med Arbetsförmedlingen. IAF har tidigare konstaterat att det inte är praktiskt möjligt för Arbetsförmedlingen att på individnivå, det vill säga i enskilda ärenden, kontrollera att en arbetslöshetskassa beslutat och ansökt om rätt statsbidrag. Arbetsförmedlingen har exempelvis inte tillgång till ersättnings- 16

17 tagares personuppgifter och arbetslöshetskassornas rekvisition av statsbidrag sker inte på individnivå. IAF har dock tagit upp frågan med Arbetsförmedlingen om myndighetens kontroll är tillfredsställande vad gäller arbetslöshetskassornas utbetalning av statsbidrag på individnivå. Frågan avsåg dock inte kontroll av arbetslöshetskassornas beslut i enskilda ärenden. I sammanhanget har frågan om kontroll av underlag i samband med arbetslöshetskassornas återbetalningar av felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning behandlats. Detta gäller även arbetslöshetskassornas interna kontroll i fall där avsteg görs från den gängse statsbidragsrutinen. Vad gäller kontroll av underlag i samband med återbetalningar avser det de fall då återbetalningar sker via post- eller bankgiro. IAF gav i tidigare rapport uttryck för att det vore rimligt att Arbetsförmedlingen i det sammanhanget inhämtar underlag, det vill säga betalningsavierna, för säkerställande av att arbetslöshetskassorna redovisar rätt belopp vid återbetalning av statsbidrag. Detta med anledning av att det är Arbetsförmedlingen som disponerar det anslag som ska användas för utbetalning av arbetslöshetsersättning. IAF har även framfört att för det fall arbetslöshetskassorna ser sig nödgade att frångå statsbidragsrutinen och i vissa fall exempelvis betala ut arbetslöshetsersättning i förskott måste det säkerställas att arbetslöshetskassorna har en rutin för intern kontroll av denna hantering. IAF övervägde i rapporten om det är IAF eller Arbetsförmedlingen som ska reglera detta. Arbetsförmedlingen har vid återkopplingen på 2008 års granskningsrapport framfört att det inte ligger inom Arbetsförmedlingens uppdrag att genomföra en ökad kontroll av arbetslöshetskassorna i dessa avseenden. Arbetsförmedlingens uppfattning vad gäller exempelvis återbetalningar via avi är att det i första hand är arbetslöshetskassornas egen internkontroll som ska säkerställa att den egna hanteringen är korrekt. Myndigheten pekar även på det ansvar arbetslöshetskassornas revisorer har vad gäller arbetslöshetskassornas interna kontroll. IAF uttryckte i rapporten att arbetslöshetskassornas interna kontroll behöver säkerställas och övervägde där- 17

18 för att genomföra en granskning. IAF har i regleringsbrevet för 2009 fått ett sådant uppdrag av regeringen Reglering av antalet behörigheter i Steak För att skicka en statsbidragsansökan elektroniskt från en arbetslöshetskassa till Arbetsförmedlingen krävs två behöriga användare på arbetslöshetskassan 15. För att minska beroendet till vissa nyckelpersoner har Arbetsförmedlingen uttryckt att en arbetslöshetskassa bör utse flera behöriga användare som har rätt att teckna statsbidrag. IAF framförde att antalet behörigheter till Steak ändå bör begränsas. Arbetsförmedlingen meddelade i oktober 2008 att så skulle ske av säkerhetsskäl. Utifrån Arbetsförmedlingens egen bedömning har det maximala antalet behörigheter i Steak begränsats till åtta stycken per arbetslöshetskassa. Begränsningen är implementerad och gäller sedan den 1 januari Se avsnitt AMSFS 2004:9, efter ändringsföreskrift AMSFS 2007:19. 18

19 5 IAF:s avstämning mellan arbetslöshetskassornas bokslut och Arbetsförmedlingens uppgifter avseende rekvirerade statsbidrag under 2008 IAF har i enlighet med regeringens uppdrag gjort en avstämning mellan de uppgifter som arbetslöshetskassorna har lämnat i sina bokslut för 2008 avseende rekvirerat statsbidrag och motsvarande uppgifter som finns registrerade i Arbetsförmedlingens system Steak. IAF har även gjort en avstämning av de belopp som avser återbetalning av statsbidrag. 5.1 Statsbidragsansökan Arbetslöshetskassorna rekvirerar statsbidrag genom att elektroniskt via Steak skicka en ansökan om statsbidrag till Arbetsförmedlingen. Statsbidragsansökan ska, innan den skickas till Arbetsförmedlingen, signeras av två behöriga personer i förening. De flesta arbetslöshetskassor har valt att rekvirera statsbidrag en gång per vecka. Ett fåtal rekvirerar var fjortonde dag och någon arbetslöshetskassa gör det en gång per månad. När en statsbidragsansökan skapas hämtas uppgifter från OAS. Dessa ska ligga till grund för hur mycket statsbidrag arbetslöshetskassan ska rekvirera vid det aktuella tillfället. I OAS finns bland annat underlag på individnivå för arbetslöshetskassans beslut och uppgifter om hur mycket som ska utbetalas i arbetslöshetsersättning för den aktuella veckan. De huvudposter som ingår i statsbidragsansökan är följande: - Summa skattepliktig ersättning Uppgift om arbetslöshetsersättning specificeras i ansökan med angivande av antal ersättningsdagar, skattepliktigt belopp och preliminärskatt för den ersättning som den aktuella veckans ansökan avser. - Skuldreglering - nettoavdrag Om en ersättningstagare har en skuld till följd av felaktigt utbetald ersättning får skäligt belopp innehållas i avräkning från senare utbetalning genom reglering av 19

20 skulden, vilket följer av 68 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. - Återutbetalningar Om ersättning av någon orsak på nytt betalas ut till ersättningstagare efter att denne återbetalat ersättning till arbetslöshetskassan/staten ska denna återutbetalning anges under denna rubrik i statsbidragsansökan. - EU/EES utbetalningar Ersättning utbetalad från annat land inom EU-/EESområdet till ersättningstagare tillhörande den svenska arbetslöshetsförsäkringen registreras hos den svenska arbetslöshetskassan och ingår i den totala arbetslöshetsersättningen. Uppgifterna för EU/EES ska specificeras per personnummer, land och år som utbetalning har skett. - Summa återbetalning från ersättningstagare Skuld som enligt beslut om återkrav har återbetalats från ersättningstagare till arbetslöshetskassan ska redovisas under denna rubrik och återbetalas från arbetslöshetskassan till Arbetsförmedlingen. - Summa återbetalning från a-arbetslöshetskassan Om arbetslöshetsersättning felaktigt betalats ut, utan att ersättningstagaren har skuld till det, ska det felaktigt utbetalda beloppet anges under denna rubrik och statsbidraget återbetalas från arbetslöshetskassan till Arbetsförmedlingen. - Rättelse skatteredovisning Om den preliminära skatten för tidigare perioder ska justeras under innevarande inkomstår och ersättningstagarens preliminära skatt har rättats ska det belopp med vilket skatten justerats redovisas under denna rubrik avseende arbetslöshetsersättning, äldre ersättningsslag 16 och tillfällig avgångsersättning. 16 Äldre ersättningsslag som t ex ALU arbetslivsutveckling. 20

21 5.2 Avstämning av statsbidrag IAF:s avstämning innefattar dels en avstämning av de belopp som arbetslöshetskassorna har rekvirerat i statsbidrag för utbetalning av arbetslöshetsersättning, dels de belopp som arbetslöshetskassorna under året redovisat som återbetalningar i statsbidragsansökningarna. Jämförelsen är gjord mellan de uppgifter som Arbetsförmedlingen har registrerat i systemet Steak och arbetslöshetskassornas uppgifter i boksluten för 2008 avseende statliga bidrag och återbetald ersättning. Samtliga trettiotre arbetslöshetskassors siffror har granskats 17. Differenser under ett tusen kronor, som i flertalet fall även varit under femhundra kronor, har inte följts upp närmare. Dessa var i flera fall så kallade avrundningsdifferenser. Bakgrunden är att arbetslöshetskassorna, i enlighet med IAF:s föreskrifter 18, i årsredovisningens resultat- och balansräkning ska redovisa beloppen avrundade till tusental kronor Statliga bidrag IAF har vid avstämningen av statsbidrag kunnat konstatera att det vid granskningen av 2008 års siffror förelåg få differenser mellan vad arbetslöshetskassorna redovisat och Arbetsförmedlingens uppgifter. IAF har funnit differenser hos fem arbetslöshetskassor. Vid en genomgång av differenserna framkom att samtliga fem differenser har att göra med hur arbetslöshetskassorna har gjort beräkningen av det belopp som ska tas upp som statliga bidrag i resultaträkningen. Exempelvis har posten rättelse skatteredovisning felaktigt lagts till istället för att dras ifrån vid beräkningen av statsbidrag. I ett annat fall har det som återbetalats till Arbetsförmedlingen dragits ifrån statsbidraget, vilket inte är korrekt eftersom återbetalningar ska redovisas separat. De funna differenserna berodde på att fel belopp tagits upp i arbetslöshetskassornas bokslut på grund av felberäkning. I tre fall har arbetslöshetskassorna redovisat ett för stort belopp och i två fall ett för litet belopp. Vid 17 Grafiska arbetarnas och Skogs- och träfackets arbetslöshetskassa gick samman i GS arbetslöshetskassa den 1 april För perioden 1 januari t o m 31 mars 2008 har arbetslöshetskassornas uppgifter räknats samman. 18 IAFFS 2009:2. 21

Arbetslöshetskassornas e-tjänster

Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2006-02-13 Dnr 2004/3284 2006:3 Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2 Denna rapport redovisar en översyn som IAF under år 2004 och 2005 har gjort av kassornas e-tjänster och av regelverket för e-tjänsterna.

Läs mer

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 PROMEMORIA 2014-02-10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) 1 (60) Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning

Läs mer

Återkrav vid felaktiga utbetalningar

Återkrav vid felaktiga utbetalningar 2008:12 Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar MISSIV DATUM DIARIENR 2008-06-02 2007/118-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-05-10 Fi2007/3988 (delvis)

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Svenska trygghetssystem utomlands

Svenska trygghetssystem utomlands RiR 2008:31 Svenska trygghetssystem utomlands Försäkringskassans och CSN:s utbetalningar och fordringshantering ISBN 978 91 7086 169 7 RiR 2008:31 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Till regeringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt 2013:21 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt Slutredovisning av regelorienterad granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19)

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 28 februari 2013 Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) FAR har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Introduktion Löpande bokföring Vägledningen och dess innehåll Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat bokföringslagens bestämmelser och nämndens allmänna råd om löpande bokföring (BFNAR 2001:2),

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete 2005-09-26 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Delrapport med utgångspunkt från meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Sidan 2 (24) I regleringsbrevet för 2005 gav regeringen IAF i uppgift

Läs mer

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade Inger Blomberg 2013-05-06 Dnr 2012-677 Verkställande direktören Marianne Sandén Ljungberg Mazars SET Revisionsbyrå AB Mäster Samuelsgatan 56 111 83 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem RiR 2010:18 Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem Har möjligheter till effektivisering utnyttjats? ISBN 978 91 7086 228 1 RiR 2010:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Revisionsrapport Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Datum Dnr 2012-06-19 32-2011-0743 Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen

Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen REGERINGSUPPDRAG 1 (81) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen Postadress Besöksadress Telefonnummer Telefaxnummer E-postadress

Läs mer

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten?

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? RiR 2011:20 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram?

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram? riksrevisionen granskar: hållbara pensioner Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram? rir 2013:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer